, au"r1 vt at Vf'lfl' paa, at En~I., d!f/r Jl!f,,,_t har 9p.. (por/'ci/if. ntr f~ stadig l">

1)0,... 1' i Mm ~ 1"",", ~.. H>, au"r1 vt at Vf'lfl' paa, at En~I., d!f/r Jl!f,,,_t har 9p.. (por/'ci/if. ntr f~ stadig l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1)0,... 1' i Mm ~ 1"",", ~.. H>, au"r1 vt at Vf'lfl' paa, at En~I., d!f/r Jl!f,,,_t har 9p.. (por/'ci/if. ntr f~ stadig l"
, au"r1 vt at Vf'lfl' paa, at En~I., d!f/r Jl!f,,,_t har 9p.. (por/'ci/if. ntr f~ stadig l.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 at.u 'lik~ "ror u"" /.H" mnjrt on h..... d<-r bliu( HU~ 1)..:... r1.. ital.. {j t..... ru.. OU'n A!~r_..... ri ON hyl~1 l nnf o... ~p. f dh r" 1"'0'''.-. d"r ta.r d<!'ø u4.... f..-.. JJde J_d(l.d.. '- p.. U.nN..b JilJrh1L 1)0... 1' i Mm ~ 1""" ~.. H> au"r1 vt at Vf'lfl' paa at En~. d!f/r Jl!f_t har 9p.. (por/'c/f. ntr f~ S;4~ J Raket -Vaabnet stadig l Udvikling -td al op j J at.jf'r.. kai Chrirtm:u D.s"jn~ m n. M'ni.. 1.f>T. ~jt"ndolølø"- 8id~ PAA VEJ L"'D RAKET'ENS TDSADER KONSTATERER MAN BERLN. er der at forlll.'flg;t Hænder. ble"~t liagt l'denrigs_ 20 Novem ';f~'~;"7at en. ef~er Hkail_ som ru~~~~k med dpt angel. om den indtj) vi_ "ære "'e. ElwuJd be allierede) at kun de erkende det ii" at Hipp_!)en. flyvende Bom~ fotograferet efter a'. Motoren er!landset Og den har paabegyndt sit Styrt mud Jorden. :cd;;;"; kim med d( t og Mu. fijdel l.whe_ ved Sun. uodby.2'llet "~!E'r ilstrlpbpls øf ri :wer!'e'r. f'q vi bl. a Prl'1!~ _ ily Skt't.cbc at beuet.t.e. he'ller in. nug.. n Tid rhandl;nger io... je'~ mfd ~!<H til at' :ternt v!':! t {... Jiu.... n~n. :UQqli... (R.B) Berlin. autoritativekredse j Berlin ger man opmærk.~om paa den LemærkeJsezn'ær. dig.e Stigning i Bo~krigen mod London Aarsagen hertil &er man j en stærk ForøgE!~e af den tyske Produktion?g de forbedrede Sigtemidler der er '\ll_ u)'agt i de flyvende H'Jnilier. Det er paa denne Maade muligt at ranml.e de kriglsyigtige Kvadraler j LondQ.!!f ter et skiftende System Enart med V 1& Spra:Jlgb?moer snart me-d V. l_brand. bomber toneangi~'ende Kredse: Berlin ud.. tales det at An"ende'~en at \" 1. \'aabnet teknisk set er cjt't første Skr:dt jnd i Rakettens Tjd~alder. Det nøte Hkrfd t "li tlti:ige DelJ'l~' n'hed"r. :åer nl:l.alt lof>d dette moder_! J\amprnld. dpls Ma:..leEtok betf'gnes toll overra. ~~rjlde. Ved de'll llurlige l'd'jklinr af det Jl~)JHne1jge.ty~ke Yaabl'n 0t dt>.ttet Rf'~ultatE'r ~r dd me'gf't Y:J_nske!i~ allf'r~1! nu 'at (ahllpige Cl'i\:'l.Jerne fqr Bomben~ fr~mtidige Hurtighed Rækkf'\'idde elif')' Vægt 0i /lye prøvede S)'lræ/lgjl.dlers Virkr.ibler h\'ert Pald me/l r man Ber'in er Aflgrebet npd Hak tbomben st.qig i lremadkri. (~et.. Jf' Ud~)g' ~aal.l';jf" at Van.~h_ hyhedf'm-e {~'$njjl?d' kke \lt aftage ~ vu kunne' vl)\"'e paa cj.m~trellde :r.:-.de.. -

2 Pige æt rn Yff ud~1."(teo. ~-Jk ""- rinde L ~tbr. J. Stig et _... s Overordentlige Foranstaltninger. d_n 17. Avvat K ::'.2-.. ' SKARPSKYDNNO l.lboldu 1&. "" K 0-1 ; i el O... de Vesl lor V e:. 1& " KL ~ao-ll..)) i el Omrude Syd (or Nora Se Blul ~ud tein U~ udover SHn. a. l Kl " flil. Kl. 0-0 J i el Omnade Syd for Hauled. :M. KJ. -t l Po.jfillle5lerea i Thilted Købstaj m. v.o den c. AURu!!1 1!lH4. THOMSEN. Øl. SKARPSKYDNNG.~d~ Fred.g den 18. AUi".. t 1944 Kl. 1-1\ i el Omra.de Syd J- L\"øgb)" o.: Hl 8-12 i el Omr..:le Vest (or LodbjHg. Politimestereo i Hassing-Reta Herreder. Hurup den Hl A.. gcsl _ C. HetUng. ælpe... " s.! Det meddeles herved at undertegnede har begyndt 1\-1urerforretning i Thisted og Opland acobsen og anbefaler os med alt saavel nyt som Reparation hurtigt er ~yt.. og solidt. Gratis Tilbud. Kr. Larsen og K. Aa. SttHensen Tele'on 801 Telel 4QS m a bell)'he~ ~~ "

3 tb\steu Hmts 'Ci Skarpskydning afholdes "E den 17. August Kl og den 18. August (l. 0-1 i et Omraade Vest fol: 1: V.n~ l den 18. August Kl i et Omraacle Syd for Non Sø med Skud~. retning ud over Søen den 18. August Kl. 22-iM. den 19. August Kr. O-G og den 21. August Kr i et Omraade Syd for Hansted. POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M. V. den 16. August Med Thomsen cst. Skarpskydninger afholdes Fredag den 18. Augul;lt 194Jf Klo 7-11 i et Omraade Syd for Lyngby og fn J(l i et Omraade Vest for Lodbjerg. POLTMESTEREN HASSNG-REFS HERREDER Hurup 16. August Cai Herting. skreg: - Jamen jeg vil have en O:rneletl - Jeg har jo sagt at det ikke behø"es her svarede Pigen. Maaske!'knl Aalborg Kreaturmarked var i Gaar tilført 190 store Kreaturer 267 Kalve 87 Lam og 60 Søer. Handelen uforandret.

4 ke rne W;- 4_ Skarpskydning afholdes den 15. og 17. August 1944 begge Dage Kl. 7 til 11 Nord og S d Se Ydfo"'\.. Sø med Skudretning u over ø n 4 "Gtt den 16. August 1944 Kl i et Omraade Syd for Hansted den 17. August 1944 Kl og i den sydlige Del af' Tvorup Plantage og SYd tot den B. August 1944 KJ Nord for Vangsaa. POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M. V. cl 14 1\ l - ullus1; Thomsen. cst. - Op~~~~~g af Maksimalprislister for Læder- og Træf od 13 l. Nr. 472 af 28. November 1942 om p. tøj. -~--> - "' ~:r::o flser m

5 satle.an od oked tilde nde le gik esl;or ~... ngen.. og 0".. n gav.ter Herandt ere Overordentlige Foranstaltninger. --o- Skarpskydning afholdes den 17. Augu!'t Kl ) i et Omraade Vest for Vang den 18. August Kl. O-- 1 ) den 18. August Kl j etomraade Syd for Nors So med Skudretrung udo\'er Soen.. den 18. August KJ ) i et Omraade SYd for Hansted. den ugust KJ. O-- 6 ) den 21. August KJ ) POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M. V. den 16. Aug Skarpskydnilg Thomsen" cst. afholdes Fredag den 18. August 1944 Kl j et Omraade syd for L7ngby og fra KJ i et Omraade vest for Lodbjerg. POLTMESTEREN HASSNG REFS HERREDER den 16. August Cai B t H er ng urup. _n blevet alvorligt forbrændt idet

6 '.o.tl..l\.~ a. S. Aug. _ S.... ~02 YJ r300 1G~5U D104OO ZOO 102lS jls 00 l~ 25 loz ~to ro roz 75 Z5 SS.';O ~ 2.> 9850 r~700 ~ ~O 1D S J04 llo 50 Bl75 Xl s s «l ~ 8825 ~oo M.DO Hl-OUO "" C C400 "". "' "'00 ro 00 "'00 8Ul oo " 00 ~.&': " :i 0 Skæbnekampen p aa østfronten pr nfl(qr< nl~ for Europas Fremtid i Anrhundr~d~r. l Mllllon- 1"...-" uf t"no!;sh K"""pcTi' for ~n b"j... ~'re'nlid Olr fur v"re Hum ug l"r"d"'rrls Sk"lm e stlll' Skuht~r ved SkuJdH "~d K"m.. rn l ~ r {rll Finland Sverige Norge sland Belgien /lolla1ld 5mt mange nndr~ ogslla De danske Frivillige i Vaaben-SS Rækker Paa ~plv8l1mme Front rorte agsaa deres Forfædre en fanutlak Kamp mod Horderne rru øst. Sum dengang er de oghon Dag J." sjlel uf SUltUue Vilje og Tr!> Kærlighed til Hjem og Folk Opr~lhohll'~"'1 af en anrtusindgamm~1 Kultur $/ml VishedEn om dl'res 1':('drl!lnnds vidl!re Bestnnen. De gav og giver Deres yderste. Deres Offer betyder Forpligtelse. Ttll"d ind i dpt unge F.uropas Rækker i K nmpf'n mod Mord. Terror og!{aos. _ miv ~"dut 1M'~h"gl"oJl Vuuhpll ss og Kummerat til dine Brodrf' t ril de Kl'Tnlllnake LJi~... ~ SS. Ersmzlwmmanc!() Danmark København V Jernbanegacle 7. " vet kun h. Plir bru~c Møl/cv.j 25 To prim<! rnndru.er DækketØjs.1 prima l-ad net.bord 3 Pri"" \ 'aloer lul tetsbelræk Uldtæpper_ TQ """ Muser af Jakker ti Partier af garderobe s)'jung. t ker_ LoTB' gn Vi" ~nmt et li """ Pa"l~ gt start e" god P. til Slllg. godt Glg Ri~h. Kr~ Biit rød T :e r ~J. og en ~Fc Mal"ti" CJ H søger P Mand i i StatiOl Landeri. Bladets H E n re flla en h ('hr. Til' 2 Ga t il Bpi --- E kan Ol '-il! r '/'/"j ''' J... nt J til Ski" " 1_._ " Ti/<.'/J/. :l K"rllwrrl"kvi'r. øom kæl. l' r _Ul. Ail(. "r :.2 HqJlhr. Th. Tiwm " ". /l L"nnrrup l. "1/'" E" Jf~1 J huh"ro ' '-11 ;"""ul. nd til 11'k) "r. J. "til ".:" ~'"..k j"'/hk R. d ".'. ~. "k... i'm T..'J' ~"... V"hdu kat. "'nn" hl' 1\1\!~l "n lit S( En til 'hrll &"E'S lit T

7 \!'n!n\ll"\f i l' \ t''.htllttl'd!l~ Hltl \ rt('t';~ ).l' 111 '" \''~'' l'ol!>; Ultl l og" ):. t "na S l t m {ld~ 'lltpd u \". '!'l'd li This'od hnvd" A'n'mtllstn'f' i ;\ini 111'1' hh\ hin "...;t 1\1. ~a'1~~!lg \ fhllt'slll-:tll!-(l11 (' ' l'i ll1t' :-;P''\ n:!~ :-ii" lllh"'ll' i dl'( dl'l'... ("!11'1lgs hpk (' ro':';! tl Sv!.. Tid "f ti"" dl' fl'll 1t!1 :-.;; l'i'h''!\hlllhlnl'1'1l11'nh'l l i 'iu('ø HHtlio(lll Vil ' lflll'lldl 11'" Gillg'n i 1:11111' j : rt\"l'lliddng 1( 1dltW ' \.l U l'lhlp rsmanbo"nsrfaocll ts FO'Oh. n(';~"hn... li.gl't lir dt! S111kkl'S!" V ('jr. l\illl~\' Kl\!.tt''P 0 1{ "1'1\'iJlt~l' \dll(ptl fik 1"l'pJ"l\U:'; H'l's :t 8]HlllhfJl'n-slhg_ i <lnlu' pi lls!l\dvlllligl Rod! llt'ul'loh. \1' 1' s()g'tl'~ i '1'hi"h'l! Hy ;lo()()

8 den 2l. An e der er dr. J ens J ellsbysi llerslev sby er en rask og del Hun er orgenen Hvile trofast Ægte Novem- Venner ~ ens bysmed et Pal' Svcnue men Cl' nu øl 'Ct. ' betydeligl FOl'clagcnde del' beskæftiger 10 Mand. Agger- Lodbjergvejen spærres 1 0m Nallen. 1 Vejen fra Al!'gel' til LocThjel'g N'ol'l om Flade Sø vil fremtidig "\'ære spæret for enhver.'æl'dsel i 'Mørk!læ~n1 ngsticlen. joo Kr. til Klitmøllerindsamlin- gen fra Fodboldkampe i Svankjær.! Der har i den sidste Tid været spille.t en Del Fodboldkampe ain en Vanlrepokal mellem forsl{ellige Forretninser i irorup ~døllc Svankjær og LynglY. Sidste Fredag blev der spillet mel- 1 gøre. 1 Sæso end~ og sæs Del 1 \ l Arni men 1"1 i E bel' bl'" Bel Dl'( ehc \1\.( 1

9 j:{ J... YHj."( ll/t mel l i ng Of.r tn:c\lntc' '!S f;pil Tlnd f'l jc<'t og ng med SV2.n l'?t ind dte og ket maa t i Be æ g- ~ing for al'et at ~ningen ilmelrlt enkelt er Ti nok er homsen ent til ~ sig en ca. 200 været den 15. e d e er sta~ tegner Tilslut ' '"n' '1""<'l.Jl~'jlt " " J'P'l1e fltn 1'\''vidl ' 1-'l1hl' r PVf'llhll'lt 3am Hlf'1l JnPr!."iul' ;Jnr\rf'."kol"''ij}~(>n d l' Hl'l bkal ;olel'"." l10glll Dage De nye Betonbunkers. Der v uaa fire- fem Ugur inden de er helt i Orden. Efter hvad 2.Lurel'TTl Skaarup K n u r.<; g a a. r d j Dag oply.:;er er man nu vt>d al være færdig med \[urcr- og Siøhcal'hejdel -paa d~ nye Bl'toOnhullkers og i Løbet af en Ugeslid kan de afleveres til 1yndiglhederne. Dercflf'' man:;rlf'r man kun.de rickt'iske lstallali<lnf'r og nvf'nta T'et og t!::r vil nok 'jlaa cm fire-jem Uger inden d DnC Side a( Sagen el' i Orden ihvilkel dog ikko udelukker ilt dj.ssc BunkoJ's kan benylles under l"iyvpl'al a1111. MUl'f'ral'hejdM blev jo en Dej for :;inke( i F'l'ø'høslpll. Del val' fordi man udskreven Del af ~ [ urer Skaartt'j) Knudsgaarrld ~\ cpnrl til Frøhøslad{'jd(' Hvis Arbejdf"t.~kal væn fa rdigt inrte.ll fol" pn Ugeslid skal en liltnf'nde Udskrjvnin~ ikke gerne fc:leta~-{'s til Korn'høsten slutter Murermesteren. Nu b liver Blommerne billige. Men samtidig forsvinder de sikkert fra Butik.rne. den sids.le- Tid har Blommerne..._...." ". fol" ~ 1 {lg l r>l'mp l\f L ti l' fi (> ri l l'r)!' dr'l hliv bof>n ri f' mf'n n"k url (>ll1lrl; hu \'f! Turvr>nn Til Eksport paa Lurr1 Kreaturer og Benmel og holdere u 1 Lighed l" mlnisterip.t ~ og Fiskemp: løse Fjerkræ Aar vil Foc FjerkræavJel kræavlerforc at rekvi rer gen 27 Køb tens Fjerk derne uden enin~ens N 40 Dages Cykel t)" Retten i ' Gaa r Eften smaa f e'd ~ Mand f ra havde stjaa lingshuset j sigelser til r... h.. it a l:

10 aa Tom lign. ar te æ- ~ e-. eg- """==::--<:L-...:;:r-;:;~~;:;;-:-:->.. ae endnu et godt Stykke Tid kan fortsætte deres Virksomhed. Alarmtilstanden i Thisted i Nat varede fra K til 025. Sendt paa. Opdragelseshjem. Den 16 Aar gamle Willy Tage Bentsen Nykøbing der som forleden omtalt har tilstaaet bl. a. -var ti Mand i det Aar va te- frit - 9 afr S g BestyrE i Spare mand j Jens gen ga ligt m

11 r-. -n to. w V>'"""" - Pl8-'-- nlt"rncringlll'j~centrale A('. Anne sig " '"'" for at t~'ske A\'rnnches. An/roning \llmpe. O'gtlV Breri Non! ro transport. -. fo~ l t)a.n fnark Prcssckonto ret hos den højere S.S. og loht!. ; meddeler:. del' var ni' Den 9. August skulde et. Anwl persol;::~ining nf den J'esteret paa Grund al Voldsforbrydelser efter Abc havn (Vest.re politimæssige Undersogeise trnnspol'tel'cs frn Ko ; drejer sig om Fængsel) til en J{oncentl'atiollslejr i Tyskland. De folgende: _. København. JenS Jacob \Volff Mal'Lens født 21. Jan ' Aksel Jensen født 13. Febl' i FrederJ<!H1 F Gunnar :Mogens Dahl fadt 7. Mar 1917 i Nykobll1g. Viktor Behring Mehl født 6. Febnuu' 1911 i Raar~p Erik Nj'mann fodt den 6. April 1922 i 0sterm D arle mbel' Carl Helmuth Preben Bcrg Sorensen fodt 5. eee i Hillerod. Knud Erik Henning Gyldholm fodt den 9. Juli 1911 i København. Peer Sonne født 10. April 1921 i Farsø. Kaj Holger Schioth født 13. Maris 1921 i København. Preben Hageliin fodt 15. November 1922 i København. Edvard Frederik Sommer fødl d. 12. Decbl'. ] 922 i Lyngby..!\fartens var en Tcrrorist del' dcn 9. Septbr. ld-13 havde skudt den Lyske Politifunktionær lans Smok. Aksel Jensen havde den 2. Maj 1944 spillet en ledende Rolle ved Sabotagen pan Transformatoren i Frihavnen og derunder sam'el den d.anske Overbetjent Julius Peter.Jacobsen. Gunnar Mogens Dahl val' meddelagtig i.mordet pau den tyske Lojtnant Schippmnnn den 26. Decbl'. 191t. OP øvrige Fanger har tilstaaet &lbotngehandlinger Viktor Behring ;"'fchl ~ilellc 20 ForbrydelseJ' af denne Arl SO~l L('del' af en Sabotngegl'upJ)('.. TranflpOJ'ten foregik i ('n Lastbil. }Jua Lnnde\'cjcn ved etos J\lJd~ ffjnwgte Fangt''J1C at befri sig Dpi ledragende Mnndskah maaltf' k t J(OJ'e RJ'UR' lf SJnf'. fik.r cl f'\"lml}l'n og del'ved ble\' Fnngt.'rne rlf!ls menh de yded/' :\Jodstnnd (h'ls undej' Flugt. Uf n 2) tl l lej' d d... 3 ld dtu K l til te" fol' B opni Re al d B OJ'd elle ma gol' Sly' '1'0 har og Skri de 80 Aug der 2 Aa clu'f cel'l' 1 kan har J mr'1 hrug kom Th shui t 1'11!'t

12 neu "atnm.l.ell VU U.a-.O::'T.= kunde.et r. Selvbinderens Kuske-.ede lør Ulykken "ar kel. Klilmon.r;.lad.. mlla.a. P. Munk M.dsen Klilm.ller har modl'aet lølgende BidtlA lil den nye ndumling: Akliv Handel.kompagniet fredericia 200 Kr. Fabrikant S. Møller Jenten Orenllhavn. Mnlorl. brik aren Direktør Cllus S.renten ebjer" Vogn. mand M. J.renaen Vorup.r 20 X Thialed HVil Thi.ted. 25 M. 200 Bl8debYller Bonde Slenbjer. 200 Kr. 1.lt 374& Kr.... '... sss.'ll&c g.... sudfl L Arblld.... nlern. Thilted hlyd. f Sand.p Udfta lu SY.kl... Der.ar 30 Delt... o:i Taren blev.u. MEi. vellykket. Tkkit Y.r.n O.ltqer. '011 ur '.. k.adt ykk... '.t l' løe nere lode.0.'''- hyor... _na lp... Ro un.de d...otth.. i. N'''' o. frt.ke B h... "' _ H - op.. kl. de m'.1 erfar... k 1'1115." A... lfu n' p-. dot _ (o... t H... BfUr.1... CaHe'0r4... Hot _ P _ P.''" Tnktw... al.. rsll '&f... E... s.... al"l.. tundet idet han hævdtr Karl der.rle Tømmen kerte reglementeret Vi" hvorlor han "... "-"'-A ' kan have nogel Anlvar lor del Under S.gen der 1ulteli~ oplag.. til Dom remkom el Vidne med den intercuanlc al Vognm~ndene mn Kr. om Ugen lor hver Hest de har om at..; opstaldet hol fiolk p88 H.naled. V Egnen hvor Vognmand Pedersen'" ar" k.rlc. Det vil med Ord lige at det ef dyrere end leje el Værelse Atte"l K. 20: Arbe'4eme. PRl_orpnt. tiana Repraent... k.mm.de Hot.1.Aalbof.-. K. 20: D.k... lon.m.de. Holel.PNai.-. Kl.lO: Palat_tret:.En ellnte tut- sv o.... k Storfilm med larrid Rqmu Ol.f Se.dbldk. K. t9 Ol: æ.45: ReylltHtNt:.1 r: bil' min M d ft med Ma.lrl1e Viby. "y'.clo.' t... H... N.llen i Ollr ble. evelindbrud en KOlk l r tllho"r Ko"'.ad Rebr Der" "... en Var.. D. gllrd k.rl

13 .no.a {formllnd rede knrpt n lor Korp_ irnclij.!t al Brandllssi. et paa den aa Gaden e han RUa nn8ællcs øren stlgt Brflnd. rhllncjling og Alske. kløren Rik Old Sorn dllorlige Hes alene ~de n Da 188 den lgav hele 3 Mdr.8 lgt intet ulleveret ~lime8c. i al vide e. Men Bendt en lod Ud linde M 0 L G A A R D Vild"" S" ~T";-=~~- - V:i"lllrvl~ H Vul"'ø Vtllcrslllv 8'1. lnen Dansk Arbejder myrdet Gennem Rltz. Bur. meddeles: Den 64 aarige Arbejdet Harald Georg Ejnar MOrlen~cn blev Natten til Tirsdag myrdet sin SeoR sin Bolig Holmbladsgade 94 København. Ha ns Hustru blev vor ligt SllHel. Morderne havde stablet Kasser op Sal o.: skød med deres ReVOlvere ind gentll!m el asbenl Vindue. Mortensen var! Medlem af DN.SA.P. og hans Søn er Soldal ved 0aHronten. Skud fra Baghold Gennem Ritt. Bur. meddeles: Tirsdag Formiddag hen mod 9 1 /. blev Kaptajn l Luflv8abnet Sommers Bil beskudt pa Jernbane. broen ved Charlottenlund. Kaptajn Som mer var selv l Bilen og blev SasTet Hovedet. Revolvr.rmændene havde passet Bilen op fra Bøg. hold. Tysk Officer beskudt H'RALO TH Sondag d< BS Del fly Verde Obs. Ad NB.: s Ek - Altentoge Blllet.al ' Gode ~ a~tgel. TtJl~ted. Bh En dygl; søgn ional Gennem Ritt. Bur. meddeles: Den tyske Løjtnønt Bichele blev Fru O Tlrsd"i Aften hen mod K! beskudt ra Baghold paa Amager- _ Støt brogode København. Han var i Selskab med en kvndelig Marne- dl lledhjælper Løjlnlll1f B[chele blev raml al [ere Skud Luret. KO

14 ... g'snisallan præsl/fl Aal leffen jde L. ~J' Beret Øjeblik. bresl8absværre el stort Por 90 Kr. bejdere ar del re en gt al mld samv. lsh81f.e orgaolel 5tør 1910 Byens else al lingr< nes. de' P. ldbo'r r Løn rigen j Grad Jderne. rk'bud Bruns Slag. k og rksom - UHll!> t"..~ bund Hanstholm Afdeling. anmod:de om OprE'ltelsc al cn5komsl vedrørende lcommunalt Arbejde. o~ delte vedtoges. _ Bndvidere foretoges nogle Sk at tenedsætlelser. ndsamlingen til Klitmøller fiskerne. SO$!:neraadslorOl. N. Schelle lorøvuu Senius lyser n ArvingE den 3~ formod man kc Broderi frederi sted r hans s borøl1. Vel!lervlg. tbtiller os disse -=== Linier: Vi kan ikke tage Sorgen og :' SJvn~ bort frj Huslruer og Børn SOll er blt:vet sa8 hllardt rllml ved Klilllløller Utykken men vi kan være med iii " fhe den økonomiske Trang i de haardt ramte Hjl'm og jt'jo! ror vi lilie ger det med Glæde. Mindre Bidrag bliver ogsa:! til Summe' og jeg hensliller derfor lil Kolleger al Rde alle Kommunekontorer i Amtet være uabnc for ndbdaling al OS\ler. DcUe vil sikkert leue Ad Rangen lor m3rge Givere der ønsker al give' deres Bidrag til de Eilerladle. N_ S c h e 11 e Sogneraadslorm" Vestervig. Tivoli Byen. Tlleted gæstetl nu af (rtl;cers Tivoli der er opstillet pau Dyrlll<ucpladllen. Ocr bydel pod forskellig Underhold ni n. bl. H. den fike lille Tryllekunatner Shorty hvem mllnge v l'rlndre fra hllnl O'ltrtcden uas Storcbæltaller«ernc.

15 ~e;ttk~~ ;j~ Be;;;reren Niels Petersen og (manden en Medhjælper Mandefl rak en os gode en Revolver frem og kom mande B/gel. rede Medhjælperen ned under Skranken mens han truede Berøre sg ut: ''''... "... _ Politief blev alarmeret og spærrede ajle Veje fra Byen. Det Signale_ ment der foreligger er ikke særligt godt. t Mand Viborg Madsen P'a..._'..plnde' ~ siden Der er er vældig Rift om sen i Somvarligt mer og der kunde sælges langl mere adt en end hvad sfabrlkerne kan skaffe Mate en en ria/er til. Thisted Andelømeleri meddeler Dag at Pabrlkallonen af spinde og nd j Vaffelis standses med Ud~8ngen af rning indeværende Uge idel man vil forberende holde de knappe Sukkerrationer til lads Dessert/sen. var nds sted nge - Meleriet.Puteur forlsælter dog fremstillingen lf spinde. dags tilkaldt for en Sikkerhed. Skyld. Alt Salg al Spiritus er ind Fiskerne bar ikke ' et deres lil videre forbudt. Restauratørerne havde iøvrigt selv ønsket et sbadant Juli Petroleum. forbud udstedt. Fiskerne har endnu ikke mod- der t'll.et deres Petroteum'tildeling for Diskussionsmøde i Hurup. en JUh Maaned. Aftes talte Red Larsen. Ledet ter. Det nd er lør sket al den maaned og Dir. H p Ludvig n paa Hotel gs- ge eling er kommet for senl "Hurup. om den forestaaende logen Aviser i OBar. Thisted Social-Demokrat kunde i Gaar - i Lighed med Byens andre Blade - ikke udkommel Aarsagen var forhold. som vi ikke var Herre over. Dag bringer vi en væsentlig Del af Gaarsdagens Stof. Der er i Eftermidilag Ro i Byen og Arbejdet gaar vel snart sin vante Gang. C. B. U.-Kolonnen fra Yrsa blev i Mid St min det er ikke lidiigere trukket K.. d. Sia lenie ud 80m denne Gan. ommuneaføtemmng Hurup. Der e fiskerne haaber dog al de 8 ag var mødl ca. 400 Mennesker. Mødet ~: bliver j Stand til at købe ny ~o:. forløb rolj~t og sagligt. Vi skal i Jy- ayninr: af Petroleum fil deres Far- Morgen bringe Rererat....nlO'dL.".<L P-2Jd 1Tl<lG. l'i...:...

16 --.. _.... ~ bland! Pjerkræavlerne. Han var Overdommer ved mange Lands- frelj udstillinger og bl. a. i Thisled var han Dommer ved mange Pisl PJerk r æuds!illing er. Butiksruder knust i Tbisted. læderne. ens Bel;n "hed mld!!ruer som paa denne 02' Byens al POtencemæs- l til Hotel- Nal er en Række Butiksruder hed bør i Thisted breven knust ved Stenøbstæder_ kul saaledes hoø Slagtermester e tilfreds- A. O/sen Veslergade Ekviperingses af del handler Johan Thom8~n ved St. dels Be- Torv frugthdtr. FJindl Torvegade ed kort- A. Bornerups Papirvarelorretning munenll Sloregade r Jydsk Maskinstrikkeri renlngs. Storega{fe Slagter Birkholm Ny ~r. torv og Købmand J. N. Jensen annet et Nørregade. Kriminalpolitiet har e af et anholdt fem unge Mænc! al hvilke ler Hen-' tre har indrømmet at have med ~ har vi virket ved der natlige Aktion. sende ii ns Køb. Arbejdsmands Overenskomst. Hotel. lor Ræbr.Haosfed.Vigsø. on med e Sled Ræhr.Hansfed Vlgsø Sogneraad vi med har ho~t... ~~~..~~' Alle var mødt. 0'- 6._. p tage juli O lige man.. Fisk blivl 'YO! løjel ind~ Tir.um Yurd Pr bler$.. ~

17 1fBiST lby OG] Situationen i Thisted. DøU h~ l d:t r dn fth~r Ru 0ll' Orden J Thl.led. Alle t'orretnl lierne lkk e. ~ op iii lld vanlil{ Tid i M o rret ol{ Aruddet Kk dedler in l o rmak l'u tol l ' ma" loe!e S l ~ d e r hvor du hoj!!c. Weekend rø LludaR Mit/. dllf l' ikke mcnle d~ l kn ude betie " bcil yndt: "bujde! i el p ~ f o middlsllhrncl " C hvo m a l <!lld or nr.l bckyller p'~ M.fldaj(_ l Ou Eflcrlniddlll udvilded e S iluølioncn øl/{ rp~ en Mudc U ' det Ul ud Bom /) de slor e Drcugc Byen. dirigeret al enkelte lian_varlige frem euler øk ulde hh" Kommandoc". Eller al Mukjfl arbejder T o t d i Atlu lo;n POllllllld lor Arbejdernes Fæll ~ ø ol/(lniulion og Gllf v e r c 11 som formand lor Ar bejd.mændene fra en HøjUalerbil paa Torvcl havde oplordrel Folk til roligt.1 1/111 hj em og d al ienopllge Arbejdel Dag gi~ de C81 tl hjem. Senere lod Poliliel Torvel rydde lor unlle Menn esker og da nollle Spektakel. magere beg1ndle at knuse Rudet j 5!orellllde vankede der Kni ppel.uppe. N.Uen er forlø bel foligt. E! Pur enkelte Ruder blev i Aires s laøe! i Slykker. De fr emmede Bel/enle fra p oml kasernen Skive belfnd er sig endnu Byen. Sekretær E!Jnar N l e J e n ra De samv. Pagforbun d ankom i Pormldd.gs j Bl Ul Thisled fra København men da all va r roligl i Byen forl od han ved Middagalld alter Thisted eller en Konference mei L. Tort. dahl og Chr. versen Bjnar Nelle n var Nat K J l/t kørt ha København f en al Pe rdselspolllels Vogne Af de fem unae Mennesker der lon/ge Nal ble v anholdl for Rude. knulerler blev den ene løsladl / Oalr Mllld'gl Jdel h. n kke synles al blve deltagel i Aklfonen Tre ndre blev r8. dl hen paa Bflermlddaøen OK de n sidste Moraea. Del er kon.. lerel si de enlen her kulel Sien mod Ruder eller verel med til al henle Sien. Ca. "H.. n OverbevllUnpnevnel bror R... '.r j' Mal e a l en ~~ -HN Beviirterbevllllnaen _'. nna- BelUr Klrk... lg't l 1'll.... Pu t u dljts"l b H' ~ l t r nl Aul.drnn l Thlle r! me Kr.'elre l n opkr..ver O gebyr pr. B m.. oplcr..v OK lrldlg 111 Blllltn Ør M tegllede nm Blogr l /ejer fo sen om er! r(mgllr. TJden er til ~ nlrv ne r del d ~ r sljen e ølllcdtl s e hv c rlc en Th l!l l ed. ndenlor 1'1 al være opkræve det del kke er men har væl af Landels B gere AaHæk Det er he vendlghedsar kke at br "1cn de i- gerne O Ør Pu den nødvendgt Afgiften 111 der er lorb Ar bejde at Besllllln2Crn Del kan b' S'.'sseene betænker sli E!xlrl Gebyr! " f T vivl o m Medhold mener a l Sa gen Afgørelse M d lerende Thisted være Aret pat S'ndlll Thllllld v berifl Hold md

18 amnwl_ h{l{ll''' ('l "a~'' kp huj' cl Lpjl' 'haund ti at at arl W'Hkel yk!lf rel iggel' do 110- l Slwo 'erlsrt i 1- ejesæd Jandskr nlmini Ll'je (>1 Nl- 'o"ltal. 'ug dp' P' PUft 8dlnlt'l' Lth'll" lindplig at f- ygemont tergade Tblsled... ; j\.t.ilh't'l'l 'Hlilol' R o r ( l S C n A ft(il'1l ml'd J\ ndugt. Farlige Genstande fundet i Thisted. Puli th'l 'J1h L'ilPd blev i Form.ddags kaldt ii Øst'nbakkon. hvl' lilan i t'l Par Gaarde ~lavdt'" rtlnrlt~t llugln Genslnndf' som man mc'nlp klllldo r-ksplodc'l''. lpoliti{'l aftspp' rodo strak" del fal'ligo Om raa.do. og 1.1' blov tilkaldt M)\'kyndig A"itRtalleC' qo'm tog sig af d{! lundnl' Or 11 'i11111rl fl drl' d)lpv bc'tegnl'l som uhyre 'fll'hg" Dr vilde giv t ''il J/pldr 'ul'v!\ k unn!'1 nr.'ilookommc d(l "llpl'u.lvol'il!!"lr Ulykk('t" PQlltipt m ('('l' at noglr Børn hnr f ti fl(\l di' phftg-tl {lt ' 1H(\ Gensland(l Og' lag"l d"m merl.hj' l le UlU muligvis (lgt't m(ll! {ll'm ojl\saa og l l olitipt (' ikkfl utilblljcllig lil at 11WOQ. at (h'r nllul..: kb i K VD..'lclr('l finclt'(g flt'r() Gnslnnd' af d"n Qlliltll' Alt Sknld 'u]'k d"dol' i ()'te~bakk. - kvel'll'l'rt ('11(11' fllllll'l' Sh<!tll' i Dyrll filldp (;(lll-'-lt.hnrh' tip'.";('1' i milld~11' l\landr l i'ih 1 lkl\ligl' ud hu' man om grllwnl! f' ill'lp l'iig i ]i"ol'hind('liw l1wtl Polillf'l Og '("t'l\l>(o' alt l1nf\. 111ft l Hg-fl.n. (\nhvflr t'orm 1(0 1' Tj~kH}l(l '!l1l nlpl" 111 N! ('1 fllncll1l' G''i1n r1!l. -'Hudrlllll(l!i:k Hl\ 'illlflntl'' vil lpl klllljll' ll'tjru1'tl J)/Hlpl for dt'n Lili.'-'\lmliV' L l>olitlol lj~t1or O<l lolllitillo Lil l'or- i ' lnn 1 kn(l~t An.lt ho r V sti' lt gufh'l n1l'l ( ~wnl'l"l ulroli som Dovf'1' l~t gnnrl hghn bll'v!.'l fall. 1 Randi d"" il Bygg fol RN ordinr V'Ol.'nl lugd(' sink t 1700 hygge lylig 1600 dt'rt't v('dln Host l 1'111'01 t :1'/ lil.

19 Kendte Forretmnger i Hurup Alfred Poulsen Kolo/lial_ "odørs/oj. Oll Bnduls!orwlning HURUP Telefnll135 Nye S. p s. sabotagevagt skudt ned Oelllll!rT!" RiZl~! BU":~L m~ddele8: fredag EllermlddHg K. 1?58 hl~v Slhotagevsgl Niel~ Peler ngenlllll11 Andersen. lødl 21. JU 1899 Aalborg. boende ToJtevej Købenl!lH'n beøkudt al 3 UkClldte Mlndspeuoner (H.\or Hør~holm!lp:llde 22 Københuvn. Han blev rbmt al 6-7 MaskinpislolBllud og døde under Transporten lil Sygehuset. Myrdet sin Forretning OerHlem Ritzaut Bureau meddeles: En Personbil kom KL O Lørdag Formiddag kørende op loran Ejelldommen Herlul Trolleagade 20. To Personer sprang ud og gik ind j Stueetagen hvor H Mosegaard Hansen driver cn BoliR;monleringslorrelning. Straks ved dereø ndtræden tod de overlor forlet. ninl!:ens "dehal/er mod hvem de allyrtde en Række Revolverskud fil han sfyllede død om. Oerp/Ø løb de ned til den ventende Bil ol!: kørle bor t. Journalistelev beskudt Gennem Ritzaus Bureau meddeles: Pall AlTla~er blev Journalistelev Elik Jacohsen lødl 3. December J 923 i Køhenhavn hotnde Ldsllesgade 4 b København beskudt 81 ro ukendt Petllon. Han blev nmt af et Slrejllkud. nllhol med. o L lam'" velin hele Rt Heil; R" lorh Ægtepar myrdet Genllem Ritzau8 Bureau meddeles! Lørdn~ EltermidduR ved l630 Tiden træn~le nre revolverbevæb 1l'dl' Mænd ind i f'ris0rsalflnen Allhu8Jløde 95 København. lier to~ de flri8øfmt!~ter Carlo Schmidt Ol{ hl1119 Hushu med op i et Salo!' 'Jnkalc hvor de afkrævede dem nogle Papirer Shilelig sagde den ene al Mændene: Nu kan dd Vlllle nok med den Snakken el' al laa ujorl noget vcd del Derllaa nuytede Mændene deres PiSloler og Æglejlarrl" lunk døde om. Det oplyses at Schmidt var Medlem al 1). N S. A p Hans Hustru var tysk. af fødl!'l. nll1glhden 110ldets Møde med del nye uptlukkedr Hole!. Ho.ll'bro - Sklve 2 - l A A. -Boderølf'v 4-1 Koldlo~ Holdkl Honens 2-8 Hlrerslev Vell!' 8-0 og Aahenraa Kol dioi( dr aport. t Ydby. Ylihy "hold!('1 Oll.llf Bil N- 1"1.- _n 101"... Tre Pistol røvere Den ene blev genkendt.t en Politibetjent KøtlenhlV.1 f ri....j..... L u O. S k" r e Pin fld!!h e

20 mmu""""" ~1l111mcl l{vhlltet.. UQ"" Ul-' ""U - M.r"_"n'n".n DeUJ'''der i Aften KJ ll vuer Ul O..sJO "ærd.el.ryglerne '... ndu 2120 Of! _hd.kea 438 Lynbrande i Hjardemaa/ og K/øv. Voldsomt Tordenvejr Tby i Oaar. over Et meget haardt Tordenvejr med voldsomme Regnbyger drog f Oaar Formiddags og i Alles hen over Egnen ligesom forskellige andre Dele af Landet hjemsøgtes lf Uvejret Ved 9-Tiden f Oasr Formddag slog el Lyn neci f Husmand Almar Jensens Ejendom i K.v Kjær. Falck fra Thisted tkildtes men da der var langt Vand og Huset var omspændt af flammer kunde det kke reddes men nedbrændte Grunden. Der inde. brændte en Orls um! hele Høhøsten en Del Rug og en Mæn"de Tørv. Nedslaget skete midi paa den eenlængede ejendom omlrent hvor Stuehuset og Slllden var bygget sammen. Lynl gik tværs gennem Soveværelset og BJerens Hustru blev af LufUrykkel slaael om pu Gulvel men tog dog ngen alvorllllere Skade "ygnlngerne vir gamle. Løsørel vir kun forsikret 'ar 8600 Kr" vir lu for 'avr hvid der HJardemul Klit.OR Lynet lidt lene re ned HoelJmlfld Jf!nl Chr. Moe1lllrd. BjtnrJom rltr melel huru r nedbr.ndle til 1ST OG Hl> GN farlig' "Legetøj i Tbisted. Lørdag Pormlddag var et Omrasde ved Øslerbakken i Thisted nogen Tid alspærret af Polllfet og der gik vilde Rygter om al der fundet Bomber og Sprængstoffer. Der forel as del at nogle Bern var fundet i Besiddelse af nogle farlige Smaagenstande som var bleven tabt paa Vejen og opsamlet af Bern fra flere Blendomme. Da de pslgældende TlnjjleSler al hvilket heldigvis ingen var eksploderet var funder blev Afspærrngen ophævel Det synes at være uhyre van skeligt at faa Børnene til al forslaa al de!kal holde Pngrene fra den Slags ukeodte llenstljnde. Por faa Dage s/den blev ~n ung Mand ra Holstebro dræbt af en Oranal som Skolebørnene havde spillel Bold med. C'vUhundeferertorenlng.n Th'.ted havde forleden en vellykket Sflmmenkomal paa HlJlel.Phonil:- for Medlemmer med Damer. Træningsled er Jenlen fra Aalborg gennemgk de for l!ltclllge øvetøer. hvormed Hundene øknllroonoll og gav mange ~ode Rl8<1 med Helllyn til Dre88ur og Opdragcl8e geøom hon be8varede n1arlj!;c Spør~smA&t. Musling_lskeri.t ind.il.1. MuallngcfJakerlot er nu praktisk lait heil ndstlllet Lmfiorden piia Orund af Mangel par Brænd le[lolle del hele!8~el scr Lim jord8flskerne mere og mere den Kendsgerning øjnene al de om sa Dage helt mal læk~e op da den sidste Tildeling al Brænd8('11~ out! næsten er opbrug!. To Skoler lukket. ".roel.mm.... Epldemle.... ElendomshandeL Peder SBnderl/:Dard. OøtlruP. hllr sorgt slo Ollllrd ~Skærl1sl;Hle~ 80 Tdr. Ld. Johs. Sørensen ~lrup~ lor Kr. med Avl Olier Maskiner og BC9!etning. lagese. September. Tinglyste Skøder. Oddesu SMlo sen Dc ber ell Vipper~ A.tte Kl. t9.. T" Pro Jena Sorenaen Boddllm 1\1 Ar. OK bc/d.mand Thorv. Jenac" Olnnerup enere K0beøum 25001{r. Vurderlnguum 2000 Kroner. ';ø1vbl Pro Odr. Chr o\1.adsen Semb til Odr. kon Mognllll Ollerga.ard Orllllgaard Hvid. al Ml bjerl!:. Kllbeaum 8DB7 Kr" kke særskilt Hu stn vurderel. Pra Bernhard C Underb!ent Ploulev. livti~ til Jena Harl;jær. Kallerup Købesum 1571)0 Kr. pllla Llløøre Kr. Vurderlngaaum Kr. Pra Odr. Ole C. Nielsen Ettrup til Propr. Koregaard Tallrupga.erd Købesum 5S.0OO {r. plus LOBore Kr. Vurderlnll:lllum Kr. To Politibetjente skawslaaet. Fredag Middag kom det i Sykøbing til el alvorligt Optrin ved Jernbanestationen Der skulde komm e en Del Polilifolk ra Skivc hl Nykøbing. Ved Ankomsten var Ag; nealsl dig r nale udael Vælg Grun ferel' lerln lige Kuvl Valg inde loui anb l hvo: entr der samlet en Del Mennesker ved Færgelejet og det kom til Sammenstød mellem nogle unge Mennesker Og Politiet. Der vllnkede sit ~ haarde Knubs iii begge Sider. a Vænt 'lik det ud over ct Par Polilibeljeltte. falcks Ambulance dt brsj;tlc dcm til Sygchusel hvorfra Hol den ene kunde ilendes hjem elter al al være blevet lorbundet den andl'lt Politibetjent Hnut'aard Jensen T.. n Skivc/ mutte indlægges Han im kllllde dor i Oaar ud.. krivca.. g Klitm.ller-lndsamlloRen.. Thi.ted Social Df'mokral h ar ylll'rtir:tere mudtrget C. j. Thllled Kr" f'orsval8hrødrcne 50 t\r. Gartneren. Kr. b agh.nlt.r... nl.'." T r. tr At lier er ~tn Tlltrlllmnlnlt tit T ttlltrrnfl d har lkketl Klvet!lir. ~1.lwhl Mod pa R lt Rive kke mindre end tre foff'lll11ln A

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl

Læs mere

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996

MATERIALESAMLING DANMARKS KOMMUNISTISKE PARTI 1974. Genoptryk 1996 ..., MATERALESAMLNG 1945 DANMARKS KOMMUNSTSKE PART 1974 Genoptryk 1996 l073 r Sidste side af illegal flyveblad i b1indskri ft. Udstillet i Frihedsmuseet: Hvad er det de gamle kræver? 60 millioner kroner,

Læs mere

FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ

FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN. Interview. m.m. Grethe Bartram-b E'V t'l 1 moderen - ~ . mm. ~mt~~1~~~itw1~[paæ FRED ERICIA- ~ SAGEN ~~? ~ GRUPPEN q, Interview m.m. Grethe Bartram-b ""E'V t'l 1 moderen " - - ~. mm ~mt~~1~~~itw1~[paæ SITUATIONEN **************************** blev udgivet af Danmarks kommunistiske

Læs mere

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 1 SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 Niela Jonassen l Jpeoial områd$t 'urop~ernes forhold til Afrika 1 første halvdel af det 19. århundrede. Afleve~et d. 16/ll 1964 2 Indhold" I. F.u;ropæerne 1 Vestafrika, Guldk:yaten

Læs mere

tv10bler OG TkPPER , ".' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper

tv10bler OG TkPPER , .' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper tv10bler OG TkPPER Skal?noblerne ski/tes tid til jttl, da se vort store tidvalg Gram-tmpper Vi h a r : DagJigstuer.. fra kr. 570,00 Spisestuer fra kr. 560,00 Lrenestole, polstrede fra kr. 98,00 Sofaborde

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

MA.PPE C'2' MellemsPil I\. 29 n ' pa domjæjdel ' " "'retllings T' Cm er 1993

MA.PPE C'2' MellemsPil I\. 29 n ' pa domjæjdel '  'retllings T' Cm er 1993 , ' MA.PPE C'2' MellemsPil I\. 29 n ' El,s/ormen pi! s/ Ol' 1993-15 C - Aflytningen ~,ndemerhllset d 20 - sep 1994, Registrering a rkøbenhavns U,,, oktober 199.1 kl 2 O 4 r a stud versilet r ' > 5 D s'

Læs mere

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI.

VEJVISER HORSENS KJØBSTADS. Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. 1900-1901. CHR. HENRICHSEN'S FORLAG PRIS 3 KRONER HORSENS UDGIVET AF HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. HORSENS KJØBSTADS VEJVISER 1900-1901. UDGIVET AF f-edaktøf( } Ji JiANSEN, _J(JØBENHA VN. PRIS 3 KRONER HORSENS CHR. HENRICHSEN'S FORLAG HORSENS AVIS' BOGTRYKKERI. 1899 :>O 111. &3cmflen 11to?ta9c-t. ti

Læs mere