, au"r1 vt at Vf'lfl' paa, at En~I., d!f/r Jl!f,,,_t har 9p.. (por/'ci/if. ntr f~ stadig l - PDF">

1)0,... 1' i Mm ~ 1"",", ~.. H>, au"r1 vt at Vf'lfl' paa, at En~I., d!f/r Jl!f,,,_t har 9p.. (por/'ci/if. ntr f~ stadig l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1)0,... 1' i Mm ~ 1"",", ~.. H>, au"r1 vt at Vf'lfl' paa, at En~I., d!f/r Jl!f,,,_t har 9p.. (por/'ci/if. ntr f~ stadig l"
, au"r1 vt at Vf'lfl' paa, at En~I., d!f/r Jl!f,,,_t har 9p.. (por/'ci/if. ntr f~ stadig l.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 at.u 'lik~ "ror u"" /.H" mnjrt on h..... d<-r bliu( HU~ 1)..:... r1.. ital.. {j t..... ru.. OU'n A!~r_..... ri ON hyl~1 l nnf o... ~p. f dh r" 1"'0'''.-. d"r ta.r d<!'ø u4.... f..-.. JJde J_d(l.d.. '- p.. U.nN..b JilJrh1L 1)0... 1' i Mm ~ 1""" ~.. H> au"r1 vt at Vf'lfl' paa at En~. d!f/r Jl!f_t har 9p.. (por/'c/f. ntr f~ S;4~ J Raket -Vaabnet stadig l Udvikling -td al op j J at.jf'r.. kai Chrirtm:u D.s"jn~ m n. M'ni.. 1.f>T. ~jt"ndolølø"- 8id~ PAA VEJ L"'D RAKET'ENS TDSADER KONSTATERER MAN BERLN. er der at forlll.'flg;t Hænder. ble"~t liagt l'denrigs_ 20 Novem ';f~'~;"7at en. ef~er Hkail_ som ru~~~~k med dpt angel. om den indtj) vi_ "ære "'e. ElwuJd be allierede) at kun de erkende det ii" at Hipp_!)en. flyvende Bom~ fotograferet efter a'. Motoren er!landset Og den har paabegyndt sit Styrt mud Jorden. :cd;;;"; kim med d( t og Mu. fijdel l.whe_ ved Sun. uodby.2'llet "~!E'r ilstrlpbpls øf ri :wer!'e'r. f'q vi bl. a Prl'1!~ _ ily Skt't.cbc at beuet.t.e. he'ller in. nug.. n Tid rhandl;nger io... je'~ mfd ~!<H til at' :ternt v!':! t {... Jiu.... n~n. :UQqli... (R.B) Berlin. autoritativekredse j Berlin ger man opmærk.~om paa den LemærkeJsezn'ær. dig.e Stigning i Bo~krigen mod London Aarsagen hertil &er man j en stærk ForøgE!~e af den tyske Produktion?g de forbedrede Sigtemidler der er '\ll_ u)'agt i de flyvende H'Jnilier. Det er paa denne Maade muligt at ranml.e de kriglsyigtige Kvadraler j LondQ.!!f ter et skiftende System Enart med V 1& Spra:Jlgb?moer snart me-d V. l_brand. bomber toneangi~'ende Kredse: Berlin ud.. tales det at An"ende'~en at \" 1. \'aabnet teknisk set er cjt't første Skr:dt jnd i Rakettens Tjd~alder. Det nøte Hkrfd t "li tlti:ige DelJ'l~' n'hed"r. :åer nl:l.alt lof>d dette moder_! J\amprnld. dpls Ma:..leEtok betf'gnes toll overra. ~~rjlde. Ved de'll llurlige l'd'jklinr af det Jl~)JHne1jge.ty~ke Yaabl'n 0t dt>.ttet Rf'~ultatE'r ~r dd me'gf't Y:J_nske!i~ allf'r~1! nu 'at (ahllpige Cl'i\:'l.Jerne fqr Bomben~ fr~mtidige Hurtighed Rækkf'\'idde elif')' Vægt 0i /lye prøvede S)'lræ/lgjl.dlers Virkr.ibler h\'ert Pald me/l r man Ber'in er Aflgrebet npd Hak tbomben st.qig i lremadkri. (~et.. Jf' Ud~)g' ~aal.l';jf" at Van.~h_ hyhedf'm-e {~'$njjl?d' kke \lt aftage ~ vu kunne' vl)\"'e paa cj.m~trellde :r.:-.de.. -

2 Pige æt rn Yff ud~1."(teo. ~-Jk ""- rinde L ~tbr. J. Stig et _... s Overordentlige Foranstaltninger. d_n 17. Avvat K ::'.2-.. ' SKARPSKYDNNO l.lboldu 1&. "" K 0-1 ; i el O... de Vesl lor V e:. 1& " KL ~ao-ll..)) i el Omrude Syd (or Nora Se Blul ~ud tein U~ udover SHn. a. l Kl " flil. Kl. 0-0 J i el Omnade Syd for Hauled. :M. KJ. -t l Po.jfillle5lerea i Thilted Købstaj m. v.o den c. AURu!!1 1!lH4. THOMSEN. Øl. SKARPSKYDNNG.~d~ Fred.g den 18. AUi".. t 1944 Kl. 1-1\ i el Omra.de Syd J- L\"øgb)" o.: Hl 8-12 i el Omr..:le Vest (or LodbjHg. Politimestereo i Hassing-Reta Herreder. Hurup den Hl A.. gcsl _ C. HetUng. ælpe... " s.! Det meddeles herved at undertegnede har begyndt 1\-1urerforretning i Thisted og Opland acobsen og anbefaler os med alt saavel nyt som Reparation hurtigt er ~yt.. og solidt. Gratis Tilbud. Kr. Larsen og K. Aa. SttHensen Tele'on 801 Telel 4QS m a bell)'he~ ~~ "

3 tb\steu Hmts 'Ci Skarpskydning afholdes "E den 17. August Kl og den 18. August (l. 0-1 i et Omraade Vest fol: 1: V.n~ l den 18. August Kl i et Omraacle Syd for Non Sø med Skud~. retning ud over Søen den 18. August Kl. 22-iM. den 19. August Kr. O-G og den 21. August Kr i et Omraade Syd for Hansted. POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M. V. den 16. August Med Thomsen cst. Skarpskydninger afholdes Fredag den 18. Augul;lt 194Jf Klo 7-11 i et Omraade Syd for Lyngby og fn J(l i et Omraade Vest for Lodbjerg. POLTMESTEREN HASSNG-REFS HERREDER Hurup 16. August Cai Herting. skreg: - Jamen jeg vil have en O:rneletl - Jeg har jo sagt at det ikke behø"es her svarede Pigen. Maaske!'knl Aalborg Kreaturmarked var i Gaar tilført 190 store Kreaturer 267 Kalve 87 Lam og 60 Søer. Handelen uforandret.

4 ke rne W;- 4_ Skarpskydning afholdes den 15. og 17. August 1944 begge Dage Kl. 7 til 11 Nord og S d Se Ydfo"'\.. Sø med Skudretning u over ø n 4 "Gtt den 16. August 1944 Kl i et Omraade Syd for Hansted den 17. August 1944 Kl og i den sydlige Del af' Tvorup Plantage og SYd tot den B. August 1944 KJ Nord for Vangsaa. POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M. V. cl 14 1\ l - ullus1; Thomsen. cst. - Op~~~~~g af Maksimalprislister for Læder- og Træf od 13 l. Nr. 472 af 28. November 1942 om p. tøj. -~--> - "' ~:r::o flser m

5 satle.an od oked tilde nde le gik esl;or ~... ngen.. og 0".. n gav.ter Herandt ere Overordentlige Foranstaltninger. --o- Skarpskydning afholdes den 17. Augu!'t Kl ) i et Omraade Vest for Vang den 18. August Kl. O-- 1 ) den 18. August Kl j etomraade Syd for Nors So med Skudretrung udo\'er Soen.. den 18. August KJ ) i et Omraade SYd for Hansted. den ugust KJ. O-- 6 ) den 21. August KJ ) POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M. V. den 16. Aug Skarpskydnilg Thomsen" cst. afholdes Fredag den 18. August 1944 Kl j et Omraade syd for L7ngby og fra KJ i et Omraade vest for Lodbjerg. POLTMESTEREN HASSNG REFS HERREDER den 16. August Cai B t H er ng urup. _n blevet alvorligt forbrændt idet

6 '.o.tl..l\.~ a. S. Aug. _ S.... ~02 YJ r300 1G~5U D104OO ZOO 102lS jls 00 l~ 25 loz ~to ro roz 75 Z5 SS.';O ~ 2.> 9850 r~700 ~ ~O 1D S J04 llo 50 Bl75 Xl s s «l ~ 8825 ~oo M.DO Hl-OUO "" C C400 "". "' "'00 ro 00 "'00 8Ul oo " 00 ~.&': " :i 0 Skæbnekampen p aa østfronten pr nfl(qr< nl~ for Europas Fremtid i Anrhundr~d~r. l Mllllon- 1"...-" uf t"no!;sh K"""pcTi' for ~n b"j... ~'re'nlid Olr fur v"re Hum ug l"r"d"'rrls Sk"lm e stlll' Skuht~r ved SkuJdH "~d K"m.. rn l ~ r {rll Finland Sverige Norge sland Belgien /lolla1ld 5mt mange nndr~ ogslla De danske Frivillige i Vaaben-SS Rækker Paa ~plv8l1mme Front rorte agsaa deres Forfædre en fanutlak Kamp mod Horderne rru øst. Sum dengang er de oghon Dag J." sjlel uf SUltUue Vilje og Tr!> Kærlighed til Hjem og Folk Opr~lhohll'~"'1 af en anrtusindgamm~1 Kultur $/ml VishedEn om dl'res 1':('drl!lnnds vidl!re Bestnnen. De gav og giver Deres yderste. Deres Offer betyder Forpligtelse. Ttll"d ind i dpt unge F.uropas Rækker i K nmpf'n mod Mord. Terror og!{aos. _ miv ~"dut 1M'~h"gl"oJl Vuuhpll ss og Kummerat til dine Brodrf' t ril de Kl'Tnlllnake LJi~... ~ SS. Ersmzlwmmanc!() Danmark København V Jernbanegacle 7. " vet kun h. Plir bru~c Møl/cv.j 25 To prim<! rnndru.er DækketØjs.1 prima l-ad net.bord 3 Pri"" \ 'aloer lul tetsbelræk Uldtæpper_ TQ """ Muser af Jakker ti Partier af garderobe s)'jung. t ker_ LoTB' gn Vi" ~nmt et li """ Pa"l~ gt start e" god P. til Slllg. godt Glg Ri~h. Kr~ Biit rød T :e r ~J. og en ~Fc Mal"ti" CJ H søger P Mand i i StatiOl Landeri. Bladets H E n re flla en h ('hr. Til' 2 Ga t il Bpi --- E kan Ol '-il! r '/'/"j ''' J... nt J til Ski" " 1_._ " Ti/<.'/J/. :l K"rllwrrl"kvi'r. øom kæl. l' r _Ul. Ail(. "r :.2 HqJlhr. Th. Tiwm " ". /l L"nnrrup l. "1/'" E" Jf~1 J huh"ro ' '-11 ;"""ul. nd til 11'k) "r. J. "til ".:" ~'"..k j"'/hk R. d ".'. ~. "k... i'm T..'J' ~"... V"hdu kat. "'nn" hl' 1\1\!~l "n lit S( En til 'hrll &"E'S lit T

7 \!'n!n\ll"\f i l' \ t''.htllttl'd!l~ Hltl \ rt('t';~ ).l' 111 '" \''~'' l'ol!>; Ultl l og" ):. t "na S l t m {ld~ 'lltpd u \". '!'l'd li This'od hnvd" A'n'mtllstn'f' i ;\ini 111'1' hh\ hin "...;t 1\1. ~a'1~~!lg \ fhllt'slll-:tll!-(l11 (' ' l'i ll1t' :-;P''\ n:!~ :-ii" lllh"'ll' i dl'( dl'l'... ("!11'1lgs hpk (' ro':';! tl Sv!.. Tid "f ti"" dl' fl'll 1t!1 :-.;; l'i'h''!\hlllhlnl'1'1l11'nh'l l i 'iu('ø HHtlio(lll Vil ' lflll'lldl 11'" Gillg'n i 1:11111' j : rt\"l'lliddng 1( 1dltW ' \.l U l'lhlp rsmanbo"nsrfaocll ts FO'Oh. n(';~"hn... li.gl't lir dt! S111kkl'S!" V ('jr. l\illl~\' Kl\!.tt''P 0 1{ "1'1\'iJlt~l' \dll(ptl fik 1"l'pJ"l\U:'; H'l's :t 8]HlllhfJl'n-slhg_ i <lnlu' pi lls!l\dvlllligl Rod! llt'ul'loh. \1' 1' s()g'tl'~ i '1'hi"h'l! Hy ;lo()()

8 den 2l. An e der er dr. J ens J ellsbysi llerslev sby er en rask og del Hun er orgenen Hvile trofast Ægte Novem- Venner ~ ens bysmed et Pal' Svcnue men Cl' nu øl 'Ct. ' betydeligl FOl'clagcnde del' beskæftiger 10 Mand. Agger- Lodbjergvejen spærres 1 0m Nallen. 1 Vejen fra Al!'gel' til LocThjel'g N'ol'l om Flade Sø vil fremtidig "\'ære spæret for enhver.'æl'dsel i 'Mørk!læ~n1 ngsticlen. joo Kr. til Klitmøllerindsamlin- gen fra Fodboldkampe i Svankjær.! Der har i den sidste Tid været spille.t en Del Fodboldkampe ain en Vanlrepokal mellem forsl{ellige Forretninser i irorup ~døllc Svankjær og LynglY. Sidste Fredag blev der spillet mel- 1 gøre. 1 Sæso end~ og sæs Del 1 \ l Arni men 1"1 i E bel' bl'" Bel Dl'( ehc \1\.( 1

9 j:{ J... YHj."( ll/t mel l i ng Of.r tn:c\lntc' '!S f;pil Tlnd f'l jc<'t og ng med SV2.n l'?t ind dte og ket maa t i Be æ g- ~ing for al'et at ~ningen ilmelrlt enkelt er Ti nok er homsen ent til ~ sig en ca. 200 været den 15. e d e er sta~ tegner Tilslut ' '"n' '1""<'l.Jl~'jlt " " J'P'l1e fltn 1'\''vidl ' 1-'l1hl' r PVf'llhll'lt 3am Hlf'1l JnPr!."iul' ;Jnr\rf'."kol"''ij}~(>n d l' Hl'l bkal ;olel'"." l10glll Dage De nye Betonbunkers. Der v uaa fire- fem Ugur inden de er helt i Orden. Efter hvad 2.Lurel'TTl Skaarup K n u r.<; g a a. r d j Dag oply.:;er er man nu vt>d al være færdig med \[urcr- og Siøhcal'hejdel -paa d~ nye Bl'toOnhullkers og i Løbet af en Ugeslid kan de afleveres til 1yndiglhederne. Dercflf'' man:;rlf'r man kun.de rickt'iske lstallali<lnf'r og nvf'nta T'et og t!::r vil nok 'jlaa cm fire-jem Uger inden d DnC Side a( Sagen el' i Orden ihvilkel dog ikko udelukker ilt dj.ssc BunkoJ's kan benylles under l"iyvpl'al a1111. MUl'f'ral'hejdM blev jo en Dej for :;inke( i F'l'ø'høslpll. Del val' fordi man udskreven Del af ~ [ urer Skaartt'j) Knudsgaarrld ~\ cpnrl til Frøhøslad{'jd(' Hvis Arbejdf"t.~kal væn fa rdigt inrte.ll fol" pn Ugeslid skal en liltnf'nde Udskrjvnin~ ikke gerne fc:leta~-{'s til Korn'høsten slutter Murermesteren. Nu b liver Blommerne billige. Men samtidig forsvinder de sikkert fra Butik.rne. den sids.le- Tid har Blommerne..._...." ". fol" ~ 1 {lg l r>l'mp l\f L ti l' fi (> ri l l'r)!' dr'l hliv bof>n ri f' mf'n n"k url (>ll1lrl; hu \'f! Turvr>nn Til Eksport paa Lurr1 Kreaturer og Benmel og holdere u 1 Lighed l" mlnisterip.t ~ og Fiskemp: løse Fjerkræ Aar vil Foc FjerkræavJel kræavlerforc at rekvi rer gen 27 Køb tens Fjerk derne uden enin~ens N 40 Dages Cykel t)" Retten i ' Gaa r Eften smaa f e'd ~ Mand f ra havde stjaa lingshuset j sigelser til r... h.. it a l:

10 aa Tom lign. ar te æ- ~ e-. eg- """==::--<:L-...:;:r-;:;~~;:;;-:-:->.. ae endnu et godt Stykke Tid kan fortsætte deres Virksomhed. Alarmtilstanden i Thisted i Nat varede fra K til 025. Sendt paa. Opdragelseshjem. Den 16 Aar gamle Willy Tage Bentsen Nykøbing der som forleden omtalt har tilstaaet bl. a. -var ti Mand i det Aar va te- frit - 9 afr S g BestyrE i Spare mand j Jens gen ga ligt m

11 r-. -n to. w V>'"""" - Pl8-'-- nlt"rncringlll'j~centrale A('. Anne sig " '"'" for at t~'ske A\'rnnches. An/roning \llmpe. O'gtlV Breri Non! ro transport. -. fo~ l t)a.n fnark Prcssckonto ret hos den højere S.S. og loht!. ; meddeler:. del' var ni' Den 9. August skulde et. Anwl persol;::~ining nf den J'esteret paa Grund al Voldsforbrydelser efter Abc havn (Vest.re politimæssige Undersogeise trnnspol'tel'cs frn Ko ; drejer sig om Fængsel) til en J{oncentl'atiollslejr i Tyskland. De folgende: _. København. JenS Jacob \Volff Mal'Lens født 21. Jan ' Aksel Jensen født 13. Febl' i FrederJ<!H1 F Gunnar :Mogens Dahl fadt 7. Mar 1917 i Nykobll1g. Viktor Behring Mehl født 6. Febnuu' 1911 i Raar~p Erik Nj'mann fodt den 6. April 1922 i 0sterm D arle mbel' Carl Helmuth Preben Bcrg Sorensen fodt 5. eee i Hillerod. Knud Erik Henning Gyldholm fodt den 9. Juli 1911 i København. Peer Sonne født 10. April 1921 i Farsø. Kaj Holger Schioth født 13. Maris 1921 i København. Preben Hageliin fodt 15. November 1922 i København. Edvard Frederik Sommer fødl d. 12. Decbl'. ] 922 i Lyngby..!\fartens var en Tcrrorist del' dcn 9. Septbr. ld-13 havde skudt den Lyske Politifunktionær lans Smok. Aksel Jensen havde den 2. Maj 1944 spillet en ledende Rolle ved Sabotagen pan Transformatoren i Frihavnen og derunder sam'el den d.anske Overbetjent Julius Peter.Jacobsen. Gunnar Mogens Dahl val' meddelagtig i.mordet pau den tyske Lojtnant Schippmnnn den 26. Decbl'. 191t. OP øvrige Fanger har tilstaaet &lbotngehandlinger Viktor Behring ;"'fchl ~ilellc 20 ForbrydelseJ' af denne Arl SO~l L('del' af en Sabotngegl'upJ)('.. TranflpOJ'ten foregik i ('n Lastbil. }Jua Lnnde\'cjcn ved etos J\lJd~ ffjnwgte Fangt''J1C at befri sig Dpi ledragende Mnndskah maaltf' k t J(OJ'e RJ'UR' lf SJnf'. fik.r cl f'\"lml}l'n og del'ved ble\' Fnngt.'rne rlf!ls menh de yded/' :\Jodstnnd (h'ls undej' Flugt. Uf n 2) tl l lej' d d... 3 ld dtu K l til te" fol' B opni Re al d B OJ'd elle ma gol' Sly' '1'0 har og Skri de 80 Aug der 2 Aa clu'f cel'l' 1 kan har J mr'1 hrug kom Th shui t 1'11!'t

12 neu "atnm.l.ell VU U.a-.O::'T.= kunde.et r. Selvbinderens Kuske-.ede lør Ulykken "ar kel. Klilmon.r;.lad.. mlla.a. P. Munk M.dsen Klilm.ller har modl'aet lølgende BidtlA lil den nye ndumling: Akliv Handel.kompagniet fredericia 200 Kr. Fabrikant S. Møller Jenten Orenllhavn. Mnlorl. brik aren Direktør Cllus S.renten ebjer" Vogn. mand M. J.renaen Vorup.r 20 X Thialed HVil Thi.ted. 25 M. 200 Bl8debYller Bonde Slenbjer. 200 Kr. 1.lt 374& Kr.... '... sss.'ll&c g.... sudfl L Arblld.... nlern. Thilted hlyd. f Sand.p Udfta lu SY.kl... Der.ar 30 Delt... o:i Taren blev.u. MEi. vellykket. Tkkit Y.r.n O.ltqer. '011 ur '.. k.adt ykk... '.t l' løe nere lode.0.'''- hyor... _na lp... Ro un.de d...otth.. i. N'''' o. frt.ke B h... "' _ H - op.. kl. de m'.1 erfar... k 1'1115." A... lfu n' p-. dot _ (o... t H... BfUr.1... CaHe'0r4... Hot _ P _ P.''" Tnktw... al.. rsll '&f... E... s.... al"l.. tundet idet han hævdtr Karl der.rle Tømmen kerte reglementeret Vi" hvorlor han "... "-"'-A ' kan have nogel Anlvar lor del Under S.gen der 1ulteli~ oplag.. til Dom remkom el Vidne med den intercuanlc al Vognm~ndene mn Kr. om Ugen lor hver Hest de har om at..; opstaldet hol fiolk p88 H.naled. V Egnen hvor Vognmand Pedersen'" ar" k.rlc. Det vil med Ord lige at det ef dyrere end leje el Værelse Atte"l K. 20: Arbe'4eme. PRl_orpnt. tiana Repraent... k.mm.de Hot.1.Aalbof.-. K. 20: D.k... lon.m.de. Holel.PNai.-. Kl.lO: Palat_tret:.En ellnte tut- sv o.... k Storfilm med larrid Rqmu Ol.f Se.dbldk. K. t9 Ol: æ.45: ReylltHtNt:.1 r: bil' min M d ft med Ma.lrl1e Viby. "y'.clo.' t... H... N.llen i Ollr ble. evelindbrud en KOlk l r tllho"r Ko"'.ad Rebr Der" "... en Var.. D. gllrd k.rl

13 .no.a {formllnd rede knrpt n lor Korp_ irnclij.!t al Brandllssi. et paa den aa Gaden e han RUa nn8ællcs øren stlgt Brflnd. rhllncjling og Alske. kløren Rik Old Sorn dllorlige Hes alene ~de n Da 188 den lgav hele 3 Mdr.8 lgt intet ulleveret ~lime8c. i al vide e. Men Bendt en lod Ud linde M 0 L G A A R D Vild"" S" ~T";-=~~- - V:i"lllrvl~ H Vul"'ø Vtllcrslllv 8'1. lnen Dansk Arbejder myrdet Gennem Rltz. Bur. meddeles: Den 64 aarige Arbejdet Harald Georg Ejnar MOrlen~cn blev Natten til Tirsdag myrdet sin SeoR sin Bolig Holmbladsgade 94 København. Ha ns Hustru blev vor ligt SllHel. Morderne havde stablet Kasser op Sal o.: skød med deres ReVOlvere ind gentll!m el asbenl Vindue. Mortensen var! Medlem af DN.SA.P. og hans Søn er Soldal ved 0aHronten. Skud fra Baghold Gennem Ritt. Bur. meddeles: Tirsdag Formiddag hen mod 9 1 /. blev Kaptajn l Luflv8abnet Sommers Bil beskudt pa Jernbane. broen ved Charlottenlund. Kaptajn Som mer var selv l Bilen og blev SasTet Hovedet. Revolvr.rmændene havde passet Bilen op fra Bøg. hold. Tysk Officer beskudt H'RALO TH Sondag d< BS Del fly Verde Obs. Ad NB.: s Ek - Altentoge Blllet.al ' Gode ~ a~tgel. TtJl~ted. Bh En dygl; søgn ional Gennem Ritt. Bur. meddeles: Den tyske Løjtnønt Bichele blev Fru O Tlrsd"i Aften hen mod K! beskudt ra Baghold paa Amager- _ Støt brogode København. Han var i Selskab med en kvndelig Marne- dl lledhjælper Løjlnlll1f B[chele blev raml al [ere Skud Luret. KO

14 ... g'snisallan præsl/fl Aal leffen jde L. ~J' Beret Øjeblik. bresl8absværre el stort Por 90 Kr. bejdere ar del re en gt al mld samv. lsh81f.e orgaolel 5tør 1910 Byens else al lingr< nes. de' P. ldbo'r r Løn rigen j Grad Jderne. rk'bud Bruns Slag. k og rksom - UHll!> t"..~ bund Hanstholm Afdeling. anmod:de om OprE'ltelsc al cn5komsl vedrørende lcommunalt Arbejde. o~ delte vedtoges. _ Bndvidere foretoges nogle Sk at tenedsætlelser. ndsamlingen til Klitmøller fiskerne. SO$!:neraadslorOl. N. Schelle lorøvuu Senius lyser n ArvingE den 3~ formod man kc Broderi frederi sted r hans s borøl1. Vel!lervlg. tbtiller os disse -=== Linier: Vi kan ikke tage Sorgen og :' SJvn~ bort frj Huslruer og Børn SOll er blt:vet sa8 hllardt rllml ved Klilllløller Utykken men vi kan være med iii " fhe den økonomiske Trang i de haardt ramte Hjl'm og jt'jo! ror vi lilie ger det med Glæde. Mindre Bidrag bliver ogsa:! til Summe' og jeg hensliller derfor lil Kolleger al Rde alle Kommunekontorer i Amtet være uabnc for ndbdaling al OS\ler. DcUe vil sikkert leue Ad Rangen lor m3rge Givere der ønsker al give' deres Bidrag til de Eilerladle. N_ S c h e 11 e Sogneraadslorm" Vestervig. Tivoli Byen. Tlleted gæstetl nu af (rtl;cers Tivoli der er opstillet pau Dyrlll<ucpladllen. Ocr bydel pod forskellig Underhold ni n. bl. H. den fike lille Tryllekunatner Shorty hvem mllnge v l'rlndre fra hllnl O'ltrtcden uas Storcbæltaller«ernc.

15 ~e;ttk~~ ;j~ Be;;;reren Niels Petersen og (manden en Medhjælper Mandefl rak en os gode en Revolver frem og kom mande B/gel. rede Medhjælperen ned under Skranken mens han truede Berøre sg ut: ''''... "... _ Politief blev alarmeret og spærrede ajle Veje fra Byen. Det Signale_ ment der foreligger er ikke særligt godt. t Mand Viborg Madsen P'a..._'..plnde' ~ siden Der er er vældig Rift om sen i Somvarligt mer og der kunde sælges langl mere adt en end hvad sfabrlkerne kan skaffe Mate en en ria/er til. Thisted Andelømeleri meddeler Dag at Pabrlkallonen af spinde og nd j Vaffelis standses med Ud~8ngen af rning indeværende Uge idel man vil forberende holde de knappe Sukkerrationer til lads Dessert/sen. var nds sted nge - Meleriet.Puteur forlsælter dog fremstillingen lf spinde. dags tilkaldt for en Sikkerhed. Skyld. Alt Salg al Spiritus er ind Fiskerne bar ikke ' et deres lil videre forbudt. Restauratørerne havde iøvrigt selv ønsket et sbadant Juli Petroleum. forbud udstedt. Fiskerne har endnu ikke mod- der t'll.et deres Petroteum'tildeling for Diskussionsmøde i Hurup. en JUh Maaned. Aftes talte Red Larsen. Ledet ter. Det nd er lør sket al den maaned og Dir. H p Ludvig n paa Hotel gs- ge eling er kommet for senl "Hurup. om den forestaaende logen Aviser i OBar. Thisted Social-Demokrat kunde i Gaar - i Lighed med Byens andre Blade - ikke udkommel Aarsagen var forhold. som vi ikke var Herre over. Dag bringer vi en væsentlig Del af Gaarsdagens Stof. Der er i Eftermidilag Ro i Byen og Arbejdet gaar vel snart sin vante Gang. C. B. U.-Kolonnen fra Yrsa blev i Mid St min det er ikke lidiigere trukket K.. d. Sia lenie ud 80m denne Gan. ommuneaføtemmng Hurup. Der e fiskerne haaber dog al de 8 ag var mødl ca. 400 Mennesker. Mødet ~: bliver j Stand til at købe ny ~o:. forløb rolj~t og sagligt. Vi skal i Jy- ayninr: af Petroleum fil deres Far- Morgen bringe Rererat....nlO'dL.".<L P-2Jd 1Tl<lG. l'i...:...

16 --.. _.... ~ bland! Pjerkræavlerne. Han var Overdommer ved mange Lands- frelj udstillinger og bl. a. i Thisled var han Dommer ved mange Pisl PJerk r æuds!illing er. Butiksruder knust i Tbisted. læderne. ens Bel;n "hed mld!!ruer som paa denne 02' Byens al POtencemæs- l til Hotel- Nal er en Række Butiksruder hed bør i Thisted breven knust ved Stenøbstæder_ kul saaledes hoø Slagtermester e tilfreds- A. O/sen Veslergade Ekviperingses af del handler Johan Thom8~n ved St. dels Be- Torv frugthdtr. FJindl Torvegade ed kort- A. Bornerups Papirvarelorretning munenll Sloregade r Jydsk Maskinstrikkeri renlngs. Storega{fe Slagter Birkholm Ny ~r. torv og Købmand J. N. Jensen annet et Nørregade. Kriminalpolitiet har e af et anholdt fem unge Mænc! al hvilke ler Hen-' tre har indrømmet at have med ~ har vi virket ved der natlige Aktion. sende ii ns Køb. Arbejdsmands Overenskomst. Hotel. lor Ræbr.Haosfed.Vigsø. on med e Sled Ræhr.Hansfed Vlgsø Sogneraad vi med har ho~t... ~~~..~~' Alle var mødt. 0'- 6._. p tage juli O lige man.. Fisk blivl 'YO! løjel ind~ Tir.um Yurd Pr bler$.. ~

17 1fBiST lby OG] Situationen i Thisted. DøU h~ l d:t r dn fth~r Ru 0ll' Orden J Thl.led. Alle t'orretnl lierne lkk e. ~ op iii lld vanlil{ Tid i M o rret ol{ Aruddet Kk dedler in l o rmak l'u tol l ' ma" loe!e S l ~ d e r hvor du hoj!!c. Weekend rø LludaR Mit/. dllf l' ikke mcnle d~ l kn ude betie " bcil yndt: "bujde! i el p ~ f o middlsllhrncl " C hvo m a l <!lld or nr.l bckyller p'~ M.fldaj(_ l Ou Eflcrlniddlll udvilded e S iluølioncn øl/{ rp~ en Mudc U ' det Ul ud Bom /) de slor e Drcugc Byen. dirigeret al enkelte lian_varlige frem euler øk ulde hh" Kommandoc". Eller al Mukjfl arbejder T o t d i Atlu lo;n POllllllld lor Arbejdernes Fæll ~ ø ol/(lniulion og Gllf v e r c 11 som formand lor Ar bejd.mændene fra en HøjUalerbil paa Torvcl havde oplordrel Folk til roligt.1 1/111 hj em og d al ienopllge Arbejdel Dag gi~ de C81 tl hjem. Senere lod Poliliel Torvel rydde lor unlle Menn esker og da nollle Spektakel. magere beg1ndle at knuse Rudet j 5!orellllde vankede der Kni ppel.uppe. N.Uen er forlø bel foligt. E! Pur enkelte Ruder blev i Aires s laøe! i Slykker. De fr emmede Bel/enle fra p oml kasernen Skive belfnd er sig endnu Byen. Sekretær E!Jnar N l e J e n ra De samv. Pagforbun d ankom i Pormldd.gs j Bl Ul Thisled fra København men da all va r roligl i Byen forl od han ved Middagalld alter Thisted eller en Konference mei L. Tort. dahl og Chr. versen Bjnar Nelle n var Nat K J l/t kørt ha København f en al Pe rdselspolllels Vogne Af de fem unae Mennesker der lon/ge Nal ble v anholdl for Rude. knulerler blev den ene løsladl / Oalr Mllld'gl Jdel h. n kke synles al blve deltagel i Aklfonen Tre ndre blev r8. dl hen paa Bflermlddaøen OK de n sidste Moraea. Del er kon.. lerel si de enlen her kulel Sien mod Ruder eller verel med til al henle Sien. Ca. "H.. n OverbevllUnpnevnel bror R... '.r j' Mal e a l en ~~ -HN Beviirterbevllllnaen _'. nna- BelUr Klrk... lg't l 1'll.... Pu t u dljts"l b H' ~ l t r nl Aul.drnn l Thlle r! me Kr.'elre l n opkr..ver O gebyr pr. B m.. oplcr..v OK lrldlg 111 Blllltn Ør M tegllede nm Blogr l /ejer fo sen om er! r(mgllr. TJden er til ~ nlrv ne r del d ~ r sljen e ølllcdtl s e hv c rlc en Th l!l l ed. ndenlor 1'1 al være opkræve det del kke er men har væl af Landels B gere AaHæk Det er he vendlghedsar kke at br "1cn de i- gerne O Ør Pu den nødvendgt Afgiften 111 der er lorb Ar bejde at Besllllln2Crn Del kan b' S'.'sseene betænker sli E!xlrl Gebyr! " f T vivl o m Medhold mener a l Sa gen Afgørelse M d lerende Thisted være Aret pat S'ndlll Thllllld v berifl Hold md

18 amnwl_ h{l{ll''' ('l "a~'' kp huj' cl Lpjl' 'haund ti at at arl W'Hkel yk!lf rel iggel' do 110- l Slwo 'erlsrt i 1- ejesæd Jandskr nlmini Ll'je (>1 Nl- 'o"ltal. 'ug dp' P' PUft 8dlnlt'l' Lth'll" lindplig at f- ygemont tergade Tblsled... ; j\.t.ilh't'l'l 'Hlilol' R o r ( l S C n A ft(il'1l ml'd J\ ndugt. Farlige Genstande fundet i Thisted. Puli th'l 'J1h L'ilPd blev i Form.ddags kaldt ii Øst'nbakkon. hvl' lilan i t'l Par Gaarde ~lavdt'" rtlnrlt~t llugln Genslnndf' som man mc'nlp klllldo r-ksplodc'l''. lpoliti{'l aftspp' rodo strak" del fal'ligo Om raa.do. og 1.1' blov tilkaldt M)\'kyndig A"itRtalleC' qo'm tog sig af d{! lundnl' Or 11 'i11111rl fl drl' d)lpv bc'tegnl'l som uhyre 'fll'hg" Dr vilde giv t ''il J/pldr 'ul'v!\ k unn!'1 nr.'ilookommc d(l "llpl'u.lvol'il!!"lr Ulykk('t" PQlltipt m ('('l' at noglr Børn hnr f ti fl(\l di' phftg-tl {lt ' 1H(\ Gensland(l Og' lag"l d"m merl.hj' l le UlU muligvis (lgt't m(ll! {ll'm ojl\saa og l l olitipt (' ikkfl utilblljcllig lil at 11WOQ. at (h'r nllul..: kb i K VD..'lclr('l finclt'(g flt'r() Gnslnnd' af d"n Qlliltll' Alt Sknld 'u]'k d"dol' i ()'te~bakk. - kvel'll'l'rt ('11(11' fllllll'l' Sh<!tll' i Dyrll filldp (;(lll-'-lt.hnrh' tip'.";('1' i milld~11' l\landr l i'ih 1 lkl\ligl' ud hu' man om grllwnl! f' ill'lp l'iig i ]i"ol'hind('liw l1wtl Polillf'l Og '("t'l\l>(o' alt l1nf\. 111ft l Hg-fl.n. (\nhvflr t'orm 1(0 1' Tj~kH}l(l '!l1l nlpl" 111 N! ('1 fllncll1l' G''i1n r1!l. -'Hudrlllll(l!i:k Hl\ 'illlflntl'' vil lpl klllljll' ll'tjru1'tl J)/Hlpl for dt'n Lili.'-'\lmliV' L l>olitlol lj~t1or O<l lolllitillo Lil l'or- i ' lnn 1 kn(l~t An.lt ho r V sti' lt gufh'l n1l'l ( ~wnl'l"l ulroli som Dovf'1' l~t gnnrl hghn bll'v!.'l fall. 1 Randi d"" il Bygg fol RN ordinr V'Ol.'nl lugd(' sink t 1700 hygge lylig 1600 dt'rt't v('dln Host l 1'111'01 t :1'/ lil.

19 Kendte Forretmnger i Hurup Alfred Poulsen Kolo/lial_ "odørs/oj. Oll Bnduls!orwlning HURUP Telefnll135 Nye S. p s. sabotagevagt skudt ned Oelllll!rT!" RiZl~! BU":~L m~ddele8: fredag EllermlddHg K. 1?58 hl~v Slhotagevsgl Niel~ Peler ngenlllll11 Andersen. lødl 21. JU 1899 Aalborg. boende ToJtevej Købenl!lH'n beøkudt al 3 UkClldte Mlndspeuoner (H.\or Hør~holm!lp:llde 22 Københuvn. Han blev rbmt al 6-7 MaskinpislolBllud og døde under Transporten lil Sygehuset. Myrdet sin Forretning OerHlem Ritzaut Bureau meddeles: En Personbil kom KL O Lørdag Formiddag kørende op loran Ejelldommen Herlul Trolleagade 20. To Personer sprang ud og gik ind j Stueetagen hvor H Mosegaard Hansen driver cn BoliR;monleringslorrelning. Straks ved dereø ndtræden tod de overlor forlet. ninl!:ens "dehal/er mod hvem de allyrtde en Række Revolverskud fil han sfyllede død om. Oerp/Ø løb de ned til den ventende Bil ol!: kørle bor t. Journalistelev beskudt Gennem Ritzaus Bureau meddeles: Pall AlTla~er blev Journalistelev Elik Jacohsen lødl 3. December J 923 i Køhenhavn hotnde Ldsllesgade 4 b København beskudt 81 ro ukendt Petllon. Han blev nmt af et Slrejllkud. nllhol med. o L lam'" velin hele Rt Heil; R" lorh Ægtepar myrdet Genllem Ritzau8 Bureau meddeles! Lørdn~ EltermidduR ved l630 Tiden træn~le nre revolverbevæb 1l'dl' Mænd ind i f'ris0rsalflnen Allhu8Jløde 95 København. lier to~ de flri8øfmt!~ter Carlo Schmidt Ol{ hl1119 Hushu med op i et Salo!' 'Jnkalc hvor de afkrævede dem nogle Papirer Shilelig sagde den ene al Mændene: Nu kan dd Vlllle nok med den Snakken el' al laa ujorl noget vcd del Derllaa nuytede Mændene deres PiSloler og Æglejlarrl" lunk døde om. Det oplyses at Schmidt var Medlem al 1). N S. A p Hans Hustru var tysk. af fødl!'l. nll1glhden 110ldets Møde med del nye uptlukkedr Hole!. Ho.ll'bro - Sklve 2 - l A A. -Boderølf'v 4-1 Koldlo~ Holdkl Honens 2-8 Hlrerslev Vell!' 8-0 og Aahenraa Kol dioi( dr aport. t Ydby. Ylihy "hold!('1 Oll.llf Bil N- 1"1.- _n 101"... Tre Pistol røvere Den ene blev genkendt.t en Politibetjent KøtlenhlV.1 f ri....j..... L u O. S k" r e Pin fld!!h e

20 mmu""""" ~1l111mcl l{vhlltet.. UQ"" Ul-' ""U - M.r"_"n'n".n DeUJ'''der i Aften KJ ll vuer Ul O..sJO "ærd.el.ryglerne '... ndu 2120 Of! _hd.kea 438 Lynbrande i Hjardemaa/ og K/øv. Voldsomt Tordenvejr Tby i Oaar. over Et meget haardt Tordenvejr med voldsomme Regnbyger drog f Oaar Formiddags og i Alles hen over Egnen ligesom forskellige andre Dele af Landet hjemsøgtes lf Uvejret Ved 9-Tiden f Oasr Formddag slog el Lyn neci f Husmand Almar Jensens Ejendom i K.v Kjær. Falck fra Thisted tkildtes men da der var langt Vand og Huset var omspændt af flammer kunde det kke reddes men nedbrændte Grunden. Der inde. brændte en Orls um! hele Høhøsten en Del Rug og en Mæn"de Tørv. Nedslaget skete midi paa den eenlængede ejendom omlrent hvor Stuehuset og Slllden var bygget sammen. Lynl gik tværs gennem Soveværelset og BJerens Hustru blev af LufUrykkel slaael om pu Gulvel men tog dog ngen alvorllllere Skade "ygnlngerne vir gamle. Løsørel vir kun forsikret 'ar 8600 Kr" vir lu for 'avr hvid der HJardemul Klit.OR Lynet lidt lene re ned HoelJmlfld Jf!nl Chr. Moe1lllrd. BjtnrJom rltr melel huru r nedbr.ndle til 1ST OG Hl> GN farlig' "Legetøj i Tbisted. Lørdag Pormlddag var et Omrasde ved Øslerbakken i Thisted nogen Tid alspærret af Polllfet og der gik vilde Rygter om al der fundet Bomber og Sprængstoffer. Der forel as del at nogle Bern var fundet i Besiddelse af nogle farlige Smaagenstande som var bleven tabt paa Vejen og opsamlet af Bern fra flere Blendomme. Da de pslgældende TlnjjleSler al hvilket heldigvis ingen var eksploderet var funder blev Afspærrngen ophævel Det synes at være uhyre van skeligt at faa Børnene til al forslaa al de!kal holde Pngrene fra den Slags ukeodte llenstljnde. Por faa Dage s/den blev ~n ung Mand ra Holstebro dræbt af en Oranal som Skolebørnene havde spillel Bold med. C'vUhundeferertorenlng.n Th'.ted havde forleden en vellykket Sflmmenkomal paa HlJlel.Phonil:- for Medlemmer med Damer. Træningsled er Jenlen fra Aalborg gennemgk de for l!ltclllge øvetøer. hvormed Hundene øknllroonoll og gav mange ~ode Rl8<1 med Helllyn til Dre88ur og Opdragcl8e geøom hon be8varede n1arlj!;c Spør~smA&t. Musling_lskeri.t ind.il.1. MuallngcfJakerlot er nu praktisk lait heil ndstlllet Lmfiorden piia Orund af Mangel par Brænd le[lolle del hele!8~el scr Lim jord8flskerne mere og mere den Kendsgerning øjnene al de om sa Dage helt mal læk~e op da den sidste Tildeling al Brænd8('11~ out! næsten er opbrug!. To Skoler lukket. ".roel.mm.... Epldemle.... ElendomshandeL Peder SBnderl/:Dard. OøtlruP. hllr sorgt slo Ollllrd ~Skærl1sl;Hle~ 80 Tdr. Ld. Johs. Sørensen ~lrup~ lor Kr. med Avl Olier Maskiner og BC9!etning. lagese. September. Tinglyste Skøder. Oddesu SMlo sen Dc ber ell Vipper~ A.tte Kl. t9.. T" Pro Jena Sorenaen Boddllm 1\1 Ar. OK bc/d.mand Thorv. Jenac" Olnnerup enere K0beøum 25001{r. Vurderlnguum 2000 Kroner. ';ø1vbl Pro Odr. Chr o\1.adsen Semb til Odr. kon Mognllll Ollerga.ard Orllllgaard Hvid. al Ml bjerl!:. Kllbeaum 8DB7 Kr" kke særskilt Hu stn vurderel. Pra Bernhard C Underb!ent Ploulev. livti~ til Jena Harl;jær. Kallerup Købesum 1571)0 Kr. pllla Llløøre Kr. Vurderlngaaum Kr. Pra Odr. Ole C. Nielsen Ettrup til Propr. Koregaard Tallrupga.erd Købesum 5S.0OO {r. plus LOBore Kr. Vurderlnll:lllum Kr. To Politibetjente skawslaaet. Fredag Middag kom det i Sykøbing til el alvorligt Optrin ved Jernbanestationen Der skulde komm e en Del Polilifolk ra Skivc hl Nykøbing. Ved Ankomsten var Ag; nealsl dig r nale udael Vælg Grun ferel' lerln lige Kuvl Valg inde loui anb l hvo: entr der samlet en Del Mennesker ved Færgelejet og det kom til Sammenstød mellem nogle unge Mennesker Og Politiet. Der vllnkede sit ~ haarde Knubs iii begge Sider. a Vænt 'lik det ud over ct Par Polilibeljeltte. falcks Ambulance dt brsj;tlc dcm til Sygchusel hvorfra Hol den ene kunde ilendes hjem elter al al være blevet lorbundet den andl'lt Politibetjent Hnut'aard Jensen T.. n Skivc/ mutte indlægges Han im kllllde dor i Oaar ud.. krivca.. g Klitm.ller-lndsamlloRen.. Thi.ted Social Df'mokral h ar ylll'rtir:tere mudtrget C. j. Thllled Kr" f'orsval8hrødrcne 50 t\r. Gartneren. Kr. b agh.nlt.r... nl.'." T r. tr At lier er ~tn Tlltrlllmnlnlt tit T ttlltrrnfl d har lkketl Klvet!lir. ~1.lwhl Mod pa R lt Rive kke mindre end tre foff'lll11ln A

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb TIB (Ø/V) TIB-oversigtskort Hj 25 25 Fh 1. København - Fredericia / Taulov 2. Ringsted - Rødby Færge 3. Nykøbing F - Gedser 4. Roskilde - Køge - Næstved 5. Roskilde - Kalundborg 7. Lersøen - Østerport

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01274.01 Afgøreser - Reg. nr.: 01274.01 Frednngen vedrører: Hurup Krke Domme a ksatons kom m ss onen Naturkagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 10-05-1951 Kendeser Dekaratoner FREDNNGSNÆVNET> ~

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Rettelse nr. 2 til Tjenestekøreplan Øst K-11.

Rettelse nr. 2 til Tjenestekøreplan Øst K-11. TKØ K-11 Rettelse nr. 2 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKØ. Rettelse nr. 2 til Tjenestekøreplan Øst K-11. Gyldig fra 12.06.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 72-176 Gyldig fra 12.06.2011

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere