, au"r1 vt at Vf'lfl' paa, at En~I., d!f/r Jl!f,,,_t har 9p.. (por/'ci/if. ntr f~ stadig l">

1)0,... 1' i Mm ~ 1"",", ~.. H>, au"r1 vt at Vf'lfl' paa, at En~I., d!f/r Jl!f,,,_t har 9p.. (por/'ci/if. ntr f~ stadig l

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1)0,... 1' i Mm ~ 1"",", ~.. H>, au"r1 vt at Vf'lfl' paa, at En~I., d!f/r Jl!f,,,_t har 9p.. (por/'ci/if. ntr f~ stadig l"
, au"r1 vt at Vf'lfl' paa, at En~I., d!f/r Jl!f,,,_t har 9p.. (por/'ci/if. ntr f~ stadig l.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 at.u 'lik~ "ror u"" /.H" mnjrt on h..... d<-r bliu( HU~ 1)..:... r1.. ital.. {j t..... ru.. OU'n A!~r_..... ri ON hyl~1 l nnf o... ~p. f dh r" 1"'0'''.-. d"r ta.r d<!'ø u4.... f..-.. JJde J_d(l.d.. '- p.. U.nN..b JilJrh1L 1)0... 1' i Mm ~ 1""" ~.. H> au"r1 vt at Vf'lfl' paa at En~. d!f/r Jl!f_t har 9p.. (por/'c/f. ntr f~ S;4~ J Raket -Vaabnet stadig l Udvikling -td al op j J at.jf'r.. kai Chrirtm:u D.s"jn~ m n. M'ni.. 1.f>T. ~jt"ndolølø"- 8id~ PAA VEJ L"'D RAKET'ENS TDSADER KONSTATERER MAN BERLN. er der at forlll.'flg;t Hænder. ble"~t liagt l'denrigs_ 20 Novem ';f~'~;"7at en. ef~er Hkail_ som ru~~~~k med dpt angel. om den indtj) vi_ "ære "'e. ElwuJd be allierede) at kun de erkende det ii" at Hipp_!)en. flyvende Bom~ fotograferet efter a'. Motoren er!landset Og den har paabegyndt sit Styrt mud Jorden. :cd;;;"; kim med d( t og Mu. fijdel l.whe_ ved Sun. uodby.2'llet "~!E'r ilstrlpbpls øf ri :wer!'e'r. f'q vi bl. a Prl'1!~ _ ily Skt't.cbc at beuet.t.e. he'ller in. nug.. n Tid rhandl;nger io... je'~ mfd ~!<H til at' :ternt v!':! t {... Jiu.... n~n. :UQqli... (R.B) Berlin. autoritativekredse j Berlin ger man opmærk.~om paa den LemærkeJsezn'ær. dig.e Stigning i Bo~krigen mod London Aarsagen hertil &er man j en stærk ForøgE!~e af den tyske Produktion?g de forbedrede Sigtemidler der er '\ll_ u)'agt i de flyvende H'Jnilier. Det er paa denne Maade muligt at ranml.e de kriglsyigtige Kvadraler j LondQ.!!f ter et skiftende System Enart med V 1& Spra:Jlgb?moer snart me-d V. l_brand. bomber toneangi~'ende Kredse: Berlin ud.. tales det at An"ende'~en at \" 1. \'aabnet teknisk set er cjt't første Skr:dt jnd i Rakettens Tjd~alder. Det nøte Hkrfd t "li tlti:ige DelJ'l~' n'hed"r. :åer nl:l.alt lof>d dette moder_! J\amprnld. dpls Ma:..leEtok betf'gnes toll overra. ~~rjlde. Ved de'll llurlige l'd'jklinr af det Jl~)JHne1jge.ty~ke Yaabl'n 0t dt>.ttet Rf'~ultatE'r ~r dd me'gf't Y:J_nske!i~ allf'r~1! nu 'at (ahllpige Cl'i\:'l.Jerne fqr Bomben~ fr~mtidige Hurtighed Rækkf'\'idde elif')' Vægt 0i /lye prøvede S)'lræ/lgjl.dlers Virkr.ibler h\'ert Pald me/l r man Ber'in er Aflgrebet npd Hak tbomben st.qig i lremadkri. (~et.. Jf' Ud~)g' ~aal.l';jf" at Van.~h_ hyhedf'm-e {~'$njjl?d' kke \lt aftage ~ vu kunne' vl)\"'e paa cj.m~trellde :r.:-.de.. -

2 Pige æt rn Yff ud~1."(teo. ~-Jk ""- rinde L ~tbr. J. Stig et _... s Overordentlige Foranstaltninger. d_n 17. Avvat K ::'.2-.. ' SKARPSKYDNNO l.lboldu 1&. "" K 0-1 ; i el O... de Vesl lor V e:. 1& " KL ~ao-ll..)) i el Omrude Syd (or Nora Se Blul ~ud tein U~ udover SHn. a. l Kl " flil. Kl. 0-0 J i el Omnade Syd for Hauled. :M. KJ. -t l Po.jfillle5lerea i Thilted Købstaj m. v.o den c. AURu!!1 1!lH4. THOMSEN. Øl. SKARPSKYDNNG.~d~ Fred.g den 18. AUi".. t 1944 Kl. 1-1\ i el Omra.de Syd J- L\"øgb)" o.: Hl 8-12 i el Omr..:le Vest (or LodbjHg. Politimestereo i Hassing-Reta Herreder. Hurup den Hl A.. gcsl _ C. HetUng. ælpe... " s.! Det meddeles herved at undertegnede har begyndt 1\-1urerforretning i Thisted og Opland acobsen og anbefaler os med alt saavel nyt som Reparation hurtigt er ~yt.. og solidt. Gratis Tilbud. Kr. Larsen og K. Aa. SttHensen Tele'on 801 Telel 4QS m a bell)'he~ ~~ "

3 tb\steu Hmts 'Ci Skarpskydning afholdes "E den 17. August Kl og den 18. August (l. 0-1 i et Omraade Vest fol: 1: V.n~ l den 18. August Kl i et Omraacle Syd for Non Sø med Skud~. retning ud over Søen den 18. August Kl. 22-iM. den 19. August Kr. O-G og den 21. August Kr i et Omraade Syd for Hansted. POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M. V. den 16. August Med Thomsen cst. Skarpskydninger afholdes Fredag den 18. Augul;lt 194Jf Klo 7-11 i et Omraade Syd for Lyngby og fn J(l i et Omraade Vest for Lodbjerg. POLTMESTEREN HASSNG-REFS HERREDER Hurup 16. August Cai Herting. skreg: - Jamen jeg vil have en O:rneletl - Jeg har jo sagt at det ikke behø"es her svarede Pigen. Maaske!'knl Aalborg Kreaturmarked var i Gaar tilført 190 store Kreaturer 267 Kalve 87 Lam og 60 Søer. Handelen uforandret.

4 ke rne W;- 4_ Skarpskydning afholdes den 15. og 17. August 1944 begge Dage Kl. 7 til 11 Nord og S d Se Ydfo"'\.. Sø med Skudretning u over ø n 4 "Gtt den 16. August 1944 Kl i et Omraade Syd for Hansted den 17. August 1944 Kl og i den sydlige Del af' Tvorup Plantage og SYd tot den B. August 1944 KJ Nord for Vangsaa. POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M. V. cl 14 1\ l - ullus1; Thomsen. cst. - Op~~~~~g af Maksimalprislister for Læder- og Træf od 13 l. Nr. 472 af 28. November 1942 om p. tøj. -~--> - "' ~:r::o flser m

5 satle.an od oked tilde nde le gik esl;or ~... ngen.. og 0".. n gav.ter Herandt ere Overordentlige Foranstaltninger. --o- Skarpskydning afholdes den 17. Augu!'t Kl ) i et Omraade Vest for Vang den 18. August Kl. O-- 1 ) den 18. August Kl j etomraade Syd for Nors So med Skudretrung udo\'er Soen.. den 18. August KJ ) i et Omraade SYd for Hansted. den ugust KJ. O-- 6 ) den 21. August KJ ) POLTMESTEREN THSTED KØBSTAD M. V. den 16. Aug Skarpskydnilg Thomsen" cst. afholdes Fredag den 18. August 1944 Kl j et Omraade syd for L7ngby og fra KJ i et Omraade vest for Lodbjerg. POLTMESTEREN HASSNG REFS HERREDER den 16. August Cai B t H er ng urup. _n blevet alvorligt forbrændt idet

6 '.o.tl..l\.~ a. S. Aug. _ S.... ~02 YJ r300 1G~5U D104OO ZOO 102lS jls 00 l~ 25 loz ~to ro roz 75 Z5 SS.';O ~ 2.> 9850 r~700 ~ ~O 1D S J04 llo 50 Bl75 Xl s s «l ~ 8825 ~oo M.DO Hl-OUO "" C C400 "". "' "'00 ro 00 "'00 8Ul oo " 00 ~.&': " :i 0 Skæbnekampen p aa østfronten pr nfl(qr< nl~ for Europas Fremtid i Anrhundr~d~r. l Mllllon- 1"...-" uf t"no!;sh K"""pcTi' for ~n b"j... ~'re'nlid Olr fur v"re Hum ug l"r"d"'rrls Sk"lm e stlll' Skuht~r ved SkuJdH "~d K"m.. rn l ~ r {rll Finland Sverige Norge sland Belgien /lolla1ld 5mt mange nndr~ ogslla De danske Frivillige i Vaaben-SS Rækker Paa ~plv8l1mme Front rorte agsaa deres Forfædre en fanutlak Kamp mod Horderne rru øst. Sum dengang er de oghon Dag J." sjlel uf SUltUue Vilje og Tr!> Kærlighed til Hjem og Folk Opr~lhohll'~"'1 af en anrtusindgamm~1 Kultur $/ml VishedEn om dl'res 1':('drl!lnnds vidl!re Bestnnen. De gav og giver Deres yderste. Deres Offer betyder Forpligtelse. Ttll"d ind i dpt unge F.uropas Rækker i K nmpf'n mod Mord. Terror og!{aos. _ miv ~"dut 1M'~h"gl"oJl Vuuhpll ss og Kummerat til dine Brodrf' t ril de Kl'Tnlllnake LJi~... ~ SS. Ersmzlwmmanc!() Danmark København V Jernbanegacle 7. " vet kun h. Plir bru~c Møl/cv.j 25 To prim<! rnndru.er DækketØjs.1 prima l-ad net.bord 3 Pri"" \ 'aloer lul tetsbelræk Uldtæpper_ TQ """ Muser af Jakker ti Partier af garderobe s)'jung. t ker_ LoTB' gn Vi" ~nmt et li """ Pa"l~ gt start e" god P. til Slllg. godt Glg Ri~h. Kr~ Biit rød T :e r ~J. og en ~Fc Mal"ti" CJ H søger P Mand i i StatiOl Landeri. Bladets H E n re flla en h ('hr. Til' 2 Ga t il Bpi --- E kan Ol '-il! r '/'/"j ''' J... nt J til Ski" " 1_._ " Ti/<.'/J/. :l K"rllwrrl"kvi'r. øom kæl. l' r _Ul. Ail(. "r :.2 HqJlhr. Th. Tiwm " ". /l L"nnrrup l. "1/'" E" Jf~1 J huh"ro ' '-11 ;"""ul. nd til 11'k) "r. J. "til ".:" ~'"..k j"'/hk R. d ".'. ~. "k... i'm T..'J' ~"... V"hdu kat. "'nn" hl' 1\1\!~l "n lit S( En til 'hrll &"E'S lit T

7 \!'n!n\ll"\f i l' \ t''.htllttl'd!l~ Hltl \ rt('t';~ ).l' 111 '" \''~'' l'ol!>; Ultl l og" ):. t "na S l t m {ld~ 'lltpd u \". '!'l'd li This'od hnvd" A'n'mtllstn'f' i ;\ini 111'1' hh\ hin "...;t 1\1. ~a'1~~!lg \ fhllt'slll-:tll!-(l11 (' ' l'i ll1t' :-;P''\ n:!~ :-ii" lllh"'ll' i dl'( dl'l'... ("!11'1lgs hpk (' ro':';! tl Sv!.. Tid "f ti"" dl' fl'll 1t!1 :-.;; l'i'h''!\hlllhlnl'1'1l11'nh'l l i 'iu('ø HHtlio(lll Vil ' lflll'lldl 11'" Gillg'n i 1:11111' j : rt\"l'lliddng 1( 1dltW ' \.l U l'lhlp rsmanbo"nsrfaocll ts FO'Oh. n(';~"hn... li.gl't lir dt! S111kkl'S!" V ('jr. l\illl~\' Kl\!.tt''P 0 1{ "1'1\'iJlt~l' \dll(ptl fik 1"l'pJ"l\U:'; H'l's :t 8]HlllhfJl'n-slhg_ i <lnlu' pi lls!l\dvlllligl Rod! llt'ul'loh. \1' 1' s()g'tl'~ i '1'hi"h'l! Hy ;lo()()

8 den 2l. An e der er dr. J ens J ellsbysi llerslev sby er en rask og del Hun er orgenen Hvile trofast Ægte Novem- Venner ~ ens bysmed et Pal' Svcnue men Cl' nu øl 'Ct. ' betydeligl FOl'clagcnde del' beskæftiger 10 Mand. Agger- Lodbjergvejen spærres 1 0m Nallen. 1 Vejen fra Al!'gel' til LocThjel'g N'ol'l om Flade Sø vil fremtidig "\'ære spæret for enhver.'æl'dsel i 'Mørk!læ~n1 ngsticlen. joo Kr. til Klitmøllerindsamlin- gen fra Fodboldkampe i Svankjær.! Der har i den sidste Tid været spille.t en Del Fodboldkampe ain en Vanlrepokal mellem forsl{ellige Forretninser i irorup ~døllc Svankjær og LynglY. Sidste Fredag blev der spillet mel- 1 gøre. 1 Sæso end~ og sæs Del 1 \ l Arni men 1"1 i E bel' bl'" Bel Dl'( ehc \1\.( 1

9 j:{ J... YHj."( ll/t mel l i ng Of.r tn:c\lntc' '!S f;pil Tlnd f'l jc<'t og ng med SV2.n l'?t ind dte og ket maa t i Be æ g- ~ing for al'et at ~ningen ilmelrlt enkelt er Ti nok er homsen ent til ~ sig en ca. 200 været den 15. e d e er sta~ tegner Tilslut ' '"n' '1""<'l.Jl~'jlt " " J'P'l1e fltn 1'\''vidl ' 1-'l1hl' r PVf'llhll'lt 3am Hlf'1l JnPr!."iul' ;Jnr\rf'."kol"''ij}~(>n d l' Hl'l bkal ;olel'"." l10glll Dage De nye Betonbunkers. Der v uaa fire- fem Ugur inden de er helt i Orden. Efter hvad 2.Lurel'TTl Skaarup K n u r.<; g a a. r d j Dag oply.:;er er man nu vt>d al være færdig med \[urcr- og Siøhcal'hejdel -paa d~ nye Bl'toOnhullkers og i Løbet af en Ugeslid kan de afleveres til 1yndiglhederne. Dercflf'' man:;rlf'r man kun.de rickt'iske lstallali<lnf'r og nvf'nta T'et og t!::r vil nok 'jlaa cm fire-jem Uger inden d DnC Side a( Sagen el' i Orden ihvilkel dog ikko udelukker ilt dj.ssc BunkoJ's kan benylles under l"iyvpl'al a1111. MUl'f'ral'hejdM blev jo en Dej for :;inke( i F'l'ø'høslpll. Del val' fordi man udskreven Del af ~ [ urer Skaartt'j) Knudsgaarrld ~\ cpnrl til Frøhøslad{'jd(' Hvis Arbejdf"t.~kal væn fa rdigt inrte.ll fol" pn Ugeslid skal en liltnf'nde Udskrjvnin~ ikke gerne fc:leta~-{'s til Korn'høsten slutter Murermesteren. Nu b liver Blommerne billige. Men samtidig forsvinder de sikkert fra Butik.rne. den sids.le- Tid har Blommerne..._...." ". fol" ~ 1 {lg l r>l'mp l\f L ti l' fi (> ri l l'r)!' dr'l hliv bof>n ri f' mf'n n"k url (>ll1lrl; hu \'f! Turvr>nn Til Eksport paa Lurr1 Kreaturer og Benmel og holdere u 1 Lighed l" mlnisterip.t ~ og Fiskemp: løse Fjerkræ Aar vil Foc FjerkræavJel kræavlerforc at rekvi rer gen 27 Køb tens Fjerk derne uden enin~ens N 40 Dages Cykel t)" Retten i ' Gaa r Eften smaa f e'd ~ Mand f ra havde stjaa lingshuset j sigelser til r... h.. it a l:

10 aa Tom lign. ar te æ- ~ e-. eg- """==::--<:L-...:;:r-;:;~~;:;;-:-:->.. ae endnu et godt Stykke Tid kan fortsætte deres Virksomhed. Alarmtilstanden i Thisted i Nat varede fra K til 025. Sendt paa. Opdragelseshjem. Den 16 Aar gamle Willy Tage Bentsen Nykøbing der som forleden omtalt har tilstaaet bl. a. -var ti Mand i det Aar va te- frit - 9 afr S g BestyrE i Spare mand j Jens gen ga ligt m

11 r-. -n to. w V>'"""" - Pl8-'-- nlt"rncringlll'j~centrale A('. Anne sig " '"'" for at t~'ske A\'rnnches. An/roning \llmpe. O'gtlV Breri Non! ro transport. -. fo~ l t)a.n fnark Prcssckonto ret hos den højere S.S. og loht!. ; meddeler:. del' var ni' Den 9. August skulde et. Anwl persol;::~ining nf den J'esteret paa Grund al Voldsforbrydelser efter Abc havn (Vest.re politimæssige Undersogeise trnnspol'tel'cs frn Ko ; drejer sig om Fængsel) til en J{oncentl'atiollslejr i Tyskland. De folgende: _. København. JenS Jacob \Volff Mal'Lens født 21. Jan ' Aksel Jensen født 13. Febl' i FrederJ<!H1 F Gunnar :Mogens Dahl fadt 7. Mar 1917 i Nykobll1g. Viktor Behring Mehl født 6. Febnuu' 1911 i Raar~p Erik Nj'mann fodt den 6. April 1922 i 0sterm D arle mbel' Carl Helmuth Preben Bcrg Sorensen fodt 5. eee i Hillerod. Knud Erik Henning Gyldholm fodt den 9. Juli 1911 i København. Peer Sonne født 10. April 1921 i Farsø. Kaj Holger Schioth født 13. Maris 1921 i København. Preben Hageliin fodt 15. November 1922 i København. Edvard Frederik Sommer fødl d. 12. Decbl'. ] 922 i Lyngby..!\fartens var en Tcrrorist del' dcn 9. Septbr. ld-13 havde skudt den Lyske Politifunktionær lans Smok. Aksel Jensen havde den 2. Maj 1944 spillet en ledende Rolle ved Sabotagen pan Transformatoren i Frihavnen og derunder sam'el den d.anske Overbetjent Julius Peter.Jacobsen. Gunnar Mogens Dahl val' meddelagtig i.mordet pau den tyske Lojtnant Schippmnnn den 26. Decbl'. 191t. OP øvrige Fanger har tilstaaet &lbotngehandlinger Viktor Behring ;"'fchl ~ilellc 20 ForbrydelseJ' af denne Arl SO~l L('del' af en Sabotngegl'upJ)('.. TranflpOJ'ten foregik i ('n Lastbil. }Jua Lnnde\'cjcn ved etos J\lJd~ ffjnwgte Fangt''J1C at befri sig Dpi ledragende Mnndskah maaltf' k t J(OJ'e RJ'UR' lf SJnf'. fik.r cl f'\"lml}l'n og del'ved ble\' Fnngt.'rne rlf!ls menh de yded/' :\Jodstnnd (h'ls undej' Flugt. Uf n 2) tl l lej' d d... 3 ld dtu K l til te" fol' B opni Re al d B OJ'd elle ma gol' Sly' '1'0 har og Skri de 80 Aug der 2 Aa clu'f cel'l' 1 kan har J mr'1 hrug kom Th shui t 1'11!'t

12 neu "atnm.l.ell VU U.a-.O::'T.= kunde.et r. Selvbinderens Kuske-.ede lør Ulykken "ar kel. Klilmon.r;.lad.. mlla.a. P. Munk M.dsen Klilm.ller har modl'aet lølgende BidtlA lil den nye ndumling: Akliv Handel.kompagniet fredericia 200 Kr. Fabrikant S. Møller Jenten Orenllhavn. Mnlorl. brik aren Direktør Cllus S.renten ebjer" Vogn. mand M. J.renaen Vorup.r 20 X Thialed HVil Thi.ted. 25 M. 200 Bl8debYller Bonde Slenbjer. 200 Kr. 1.lt 374& Kr.... '... sss.'ll&c g.... sudfl L Arblld.... nlern. Thilted hlyd. f Sand.p Udfta lu SY.kl... Der.ar 30 Delt... o:i Taren blev.u. MEi. vellykket. Tkkit Y.r.n O.ltqer. '011 ur '.. k.adt ykk... '.t l' løe nere lode.0.'''- hyor... _na lp... Ro un.de d...otth.. i. N'''' o. frt.ke B h... "' _ H - op.. kl. de m'.1 erfar... k 1'1115." A... lfu n' p-. dot _ (o... t H... BfUr.1... CaHe'0r4... Hot _ P _ P.''" Tnktw... al.. rsll '&f... E... s.... al"l.. tundet idet han hævdtr Karl der.rle Tømmen kerte reglementeret Vi" hvorlor han "... "-"'-A ' kan have nogel Anlvar lor del Under S.gen der 1ulteli~ oplag.. til Dom remkom el Vidne med den intercuanlc al Vognm~ndene mn Kr. om Ugen lor hver Hest de har om at..; opstaldet hol fiolk p88 H.naled. V Egnen hvor Vognmand Pedersen'" ar" k.rlc. Det vil med Ord lige at det ef dyrere end leje el Værelse Atte"l K. 20: Arbe'4eme. PRl_orpnt. tiana Repraent... k.mm.de Hot.1.Aalbof.-. K. 20: D.k... lon.m.de. Holel.PNai.-. Kl.lO: Palat_tret:.En ellnte tut- sv o.... k Storfilm med larrid Rqmu Ol.f Se.dbldk. K. t9 Ol: æ.45: ReylltHtNt:.1 r: bil' min M d ft med Ma.lrl1e Viby. "y'.clo.' t... H... N.llen i Ollr ble. evelindbrud en KOlk l r tllho"r Ko"'.ad Rebr Der" "... en Var.. D. gllrd k.rl

13 .no.a {formllnd rede knrpt n lor Korp_ irnclij.!t al Brandllssi. et paa den aa Gaden e han RUa nn8ællcs øren stlgt Brflnd. rhllncjling og Alske. kløren Rik Old Sorn dllorlige Hes alene ~de n Da 188 den lgav hele 3 Mdr.8 lgt intet ulleveret ~lime8c. i al vide e. Men Bendt en lod Ud linde M 0 L G A A R D Vild"" S" ~T";-=~~- - V:i"lllrvl~ H Vul"'ø Vtllcrslllv 8'1. lnen Dansk Arbejder myrdet Gennem Rltz. Bur. meddeles: Den 64 aarige Arbejdet Harald Georg Ejnar MOrlen~cn blev Natten til Tirsdag myrdet sin SeoR sin Bolig Holmbladsgade 94 København. Ha ns Hustru blev vor ligt SllHel. Morderne havde stablet Kasser op Sal o.: skød med deres ReVOlvere ind gentll!m el asbenl Vindue. Mortensen var! Medlem af DN.SA.P. og hans Søn er Soldal ved 0aHronten. Skud fra Baghold Gennem Ritt. Bur. meddeles: Tirsdag Formiddag hen mod 9 1 /. blev Kaptajn l Luflv8abnet Sommers Bil beskudt pa Jernbane. broen ved Charlottenlund. Kaptajn Som mer var selv l Bilen og blev SasTet Hovedet. Revolvr.rmændene havde passet Bilen op fra Bøg. hold. Tysk Officer beskudt H'RALO TH Sondag d< BS Del fly Verde Obs. Ad NB.: s Ek - Altentoge Blllet.al ' Gode ~ a~tgel. TtJl~ted. Bh En dygl; søgn ional Gennem Ritt. Bur. meddeles: Den tyske Løjtnønt Bichele blev Fru O Tlrsd"i Aften hen mod K! beskudt ra Baghold paa Amager- _ Støt brogode København. Han var i Selskab med en kvndelig Marne- dl lledhjælper Løjlnlll1f B[chele blev raml al [ere Skud Luret. KO

14 ... g'snisallan præsl/fl Aal leffen jde L. ~J' Beret Øjeblik. bresl8absværre el stort Por 90 Kr. bejdere ar del re en gt al mld samv. lsh81f.e orgaolel 5tør 1910 Byens else al lingr< nes. de' P. ldbo'r r Løn rigen j Grad Jderne. rk'bud Bruns Slag. k og rksom - UHll!> t"..~ bund Hanstholm Afdeling. anmod:de om OprE'ltelsc al cn5komsl vedrørende lcommunalt Arbejde. o~ delte vedtoges. _ Bndvidere foretoges nogle Sk at tenedsætlelser. ndsamlingen til Klitmøller fiskerne. SO$!:neraadslorOl. N. Schelle lorøvuu Senius lyser n ArvingE den 3~ formod man kc Broderi frederi sted r hans s borøl1. Vel!lervlg. tbtiller os disse -=== Linier: Vi kan ikke tage Sorgen og :' SJvn~ bort frj Huslruer og Børn SOll er blt:vet sa8 hllardt rllml ved Klilllløller Utykken men vi kan være med iii " fhe den økonomiske Trang i de haardt ramte Hjl'm og jt'jo! ror vi lilie ger det med Glæde. Mindre Bidrag bliver ogsa:! til Summe' og jeg hensliller derfor lil Kolleger al Rde alle Kommunekontorer i Amtet være uabnc for ndbdaling al OS\ler. DcUe vil sikkert leue Ad Rangen lor m3rge Givere der ønsker al give' deres Bidrag til de Eilerladle. N_ S c h e 11 e Sogneraadslorm" Vestervig. Tivoli Byen. Tlleted gæstetl nu af (rtl;cers Tivoli der er opstillet pau Dyrlll<ucpladllen. Ocr bydel pod forskellig Underhold ni n. bl. H. den fike lille Tryllekunatner Shorty hvem mllnge v l'rlndre fra hllnl O'ltrtcden uas Storcbæltaller«ernc.

15 ~e;ttk~~ ;j~ Be;;;reren Niels Petersen og (manden en Medhjælper Mandefl rak en os gode en Revolver frem og kom mande B/gel. rede Medhjælperen ned under Skranken mens han truede Berøre sg ut: ''''... "... _ Politief blev alarmeret og spærrede ajle Veje fra Byen. Det Signale_ ment der foreligger er ikke særligt godt. t Mand Viborg Madsen P'a..._'..plnde' ~ siden Der er er vældig Rift om sen i Somvarligt mer og der kunde sælges langl mere adt en end hvad sfabrlkerne kan skaffe Mate en en ria/er til. Thisted Andelømeleri meddeler Dag at Pabrlkallonen af spinde og nd j Vaffelis standses med Ud~8ngen af rning indeværende Uge idel man vil forberende holde de knappe Sukkerrationer til lads Dessert/sen. var nds sted nge - Meleriet.Puteur forlsælter dog fremstillingen lf spinde. dags tilkaldt for en Sikkerhed. Skyld. Alt Salg al Spiritus er ind Fiskerne bar ikke ' et deres lil videre forbudt. Restauratørerne havde iøvrigt selv ønsket et sbadant Juli Petroleum. forbud udstedt. Fiskerne har endnu ikke mod- der t'll.et deres Petroteum'tildeling for Diskussionsmøde i Hurup. en JUh Maaned. Aftes talte Red Larsen. Ledet ter. Det nd er lør sket al den maaned og Dir. H p Ludvig n paa Hotel gs- ge eling er kommet for senl "Hurup. om den forestaaende logen Aviser i OBar. Thisted Social-Demokrat kunde i Gaar - i Lighed med Byens andre Blade - ikke udkommel Aarsagen var forhold. som vi ikke var Herre over. Dag bringer vi en væsentlig Del af Gaarsdagens Stof. Der er i Eftermidilag Ro i Byen og Arbejdet gaar vel snart sin vante Gang. C. B. U.-Kolonnen fra Yrsa blev i Mid St min det er ikke lidiigere trukket K.. d. Sia lenie ud 80m denne Gan. ommuneaføtemmng Hurup. Der e fiskerne haaber dog al de 8 ag var mødl ca. 400 Mennesker. Mødet ~: bliver j Stand til at købe ny ~o:. forløb rolj~t og sagligt. Vi skal i Jy- ayninr: af Petroleum fil deres Far- Morgen bringe Rererat....nlO'dL.".<L P-2Jd 1Tl<lG. l'i...:...

16 --.. _.... ~ bland! Pjerkræavlerne. Han var Overdommer ved mange Lands- frelj udstillinger og bl. a. i Thisled var han Dommer ved mange Pisl PJerk r æuds!illing er. Butiksruder knust i Tbisted. læderne. ens Bel;n "hed mld!!ruer som paa denne 02' Byens al POtencemæs- l til Hotel- Nal er en Række Butiksruder hed bør i Thisted breven knust ved Stenøbstæder_ kul saaledes hoø Slagtermester e tilfreds- A. O/sen Veslergade Ekviperingses af del handler Johan Thom8~n ved St. dels Be- Torv frugthdtr. FJindl Torvegade ed kort- A. Bornerups Papirvarelorretning munenll Sloregade r Jydsk Maskinstrikkeri renlngs. Storega{fe Slagter Birkholm Ny ~r. torv og Købmand J. N. Jensen annet et Nørregade. Kriminalpolitiet har e af et anholdt fem unge Mænc! al hvilke ler Hen-' tre har indrømmet at have med ~ har vi virket ved der natlige Aktion. sende ii ns Køb. Arbejdsmands Overenskomst. Hotel. lor Ræbr.Haosfed.Vigsø. on med e Sled Ræhr.Hansfed Vlgsø Sogneraad vi med har ho~t... ~~~..~~' Alle var mødt. 0'- 6._. p tage juli O lige man.. Fisk blivl 'YO! løjel ind~ Tir.um Yurd Pr bler$.. ~

17 1fBiST lby OG] Situationen i Thisted. DøU h~ l d:t r dn fth~r Ru 0ll' Orden J Thl.led. Alle t'orretnl lierne lkk e. ~ op iii lld vanlil{ Tid i M o rret ol{ Aruddet Kk dedler in l o rmak l'u tol l ' ma" loe!e S l ~ d e r hvor du hoj!!c. Weekend rø LludaR Mit/. dllf l' ikke mcnle d~ l kn ude betie " bcil yndt: "bujde! i el p ~ f o middlsllhrncl " C hvo m a l <!lld or nr.l bckyller p'~ M.fldaj(_ l Ou Eflcrlniddlll udvilded e S iluølioncn øl/{ rp~ en Mudc U ' det Ul ud Bom /) de slor e Drcugc Byen. dirigeret al enkelte lian_varlige frem euler øk ulde hh" Kommandoc". Eller al Mukjfl arbejder T o t d i Atlu lo;n POllllllld lor Arbejdernes Fæll ~ ø ol/(lniulion og Gllf v e r c 11 som formand lor Ar bejd.mændene fra en HøjUalerbil paa Torvcl havde oplordrel Folk til roligt.1 1/111 hj em og d al ienopllge Arbejdel Dag gi~ de C81 tl hjem. Senere lod Poliliel Torvel rydde lor unlle Menn esker og da nollle Spektakel. magere beg1ndle at knuse Rudet j 5!orellllde vankede der Kni ppel.uppe. N.Uen er forlø bel foligt. E! Pur enkelte Ruder blev i Aires s laøe! i Slykker. De fr emmede Bel/enle fra p oml kasernen Skive belfnd er sig endnu Byen. Sekretær E!Jnar N l e J e n ra De samv. Pagforbun d ankom i Pormldd.gs j Bl Ul Thisled fra København men da all va r roligl i Byen forl od han ved Middagalld alter Thisted eller en Konference mei L. Tort. dahl og Chr. versen Bjnar Nelle n var Nat K J l/t kørt ha København f en al Pe rdselspolllels Vogne Af de fem unae Mennesker der lon/ge Nal ble v anholdl for Rude. knulerler blev den ene løsladl / Oalr Mllld'gl Jdel h. n kke synles al blve deltagel i Aklfonen Tre ndre blev r8. dl hen paa Bflermlddaøen OK de n sidste Moraea. Del er kon.. lerel si de enlen her kulel Sien mod Ruder eller verel med til al henle Sien. Ca. "H.. n OverbevllUnpnevnel bror R... '.r j' Mal e a l en ~~ -HN Beviirterbevllllnaen _'. nna- BelUr Klrk... lg't l 1'll.... Pu t u dljts"l b H' ~ l t r nl Aul.drnn l Thlle r! me Kr.'elre l n opkr..ver O gebyr pr. B m.. oplcr..v OK lrldlg 111 Blllltn Ør M tegllede nm Blogr l /ejer fo sen om er! r(mgllr. TJden er til ~ nlrv ne r del d ~ r sljen e ølllcdtl s e hv c rlc en Th l!l l ed. ndenlor 1'1 al være opkræve det del kke er men har væl af Landels B gere AaHæk Det er he vendlghedsar kke at br "1cn de i- gerne O Ør Pu den nødvendgt Afgiften 111 der er lorb Ar bejde at Besllllln2Crn Del kan b' S'.'sseene betænker sli E!xlrl Gebyr! " f T vivl o m Medhold mener a l Sa gen Afgørelse M d lerende Thisted være Aret pat S'ndlll Thllllld v berifl Hold md

18 amnwl_ h{l{ll''' ('l "a~'' kp huj' cl Lpjl' 'haund ti at at arl W'Hkel yk!lf rel iggel' do 110- l Slwo 'erlsrt i 1- ejesæd Jandskr nlmini Ll'je (>1 Nl- 'o"ltal. 'ug dp' P' PUft 8dlnlt'l' Lth'll" lindplig at f- ygemont tergade Tblsled... ; j\.t.ilh't'l'l 'Hlilol' R o r ( l S C n A ft(il'1l ml'd J\ ndugt. Farlige Genstande fundet i Thisted. Puli th'l 'J1h L'ilPd blev i Form.ddags kaldt ii Øst'nbakkon. hvl' lilan i t'l Par Gaarde ~lavdt'" rtlnrlt~t llugln Genslnndf' som man mc'nlp klllldo r-ksplodc'l''. lpoliti{'l aftspp' rodo strak" del fal'ligo Om raa.do. og 1.1' blov tilkaldt M)\'kyndig A"itRtalleC' qo'm tog sig af d{! lundnl' Or 11 'i11111rl fl drl' d)lpv bc'tegnl'l som uhyre 'fll'hg" Dr vilde giv t ''il J/pldr 'ul'v!\ k unn!'1 nr.'ilookommc d(l "llpl'u.lvol'il!!"lr Ulykk('t" PQlltipt m ('('l' at noglr Børn hnr f ti fl(\l di' phftg-tl {lt ' 1H(\ Gensland(l Og' lag"l d"m merl.hj' l le UlU muligvis (lgt't m(ll! {ll'm ojl\saa og l l olitipt (' ikkfl utilblljcllig lil at 11WOQ. at (h'r nllul..: kb i K VD..'lclr('l finclt'(g flt'r() Gnslnnd' af d"n Qlliltll' Alt Sknld 'u]'k d"dol' i ()'te~bakk. - kvel'll'l'rt ('11(11' fllllll'l' Sh<!tll' i Dyrll filldp (;(lll-'-lt.hnrh' tip'.";('1' i milld~11' l\landr l i'ih 1 lkl\ligl' ud hu' man om grllwnl! f' ill'lp l'iig i ]i"ol'hind('liw l1wtl Polillf'l Og '("t'l\l>(o' alt l1nf\. 111ft l Hg-fl.n. (\nhvflr t'orm 1(0 1' Tj~kH}l(l '!l1l nlpl" 111 N! ('1 fllncll1l' G''i1n r1!l. -'Hudrlllll(l!i:k Hl\ 'illlflntl'' vil lpl klllljll' ll'tjru1'tl J)/Hlpl for dt'n Lili.'-'\lmliV' L l>olitlol lj~t1or O<l lolllitillo Lil l'or- i ' lnn 1 kn(l~t An.lt ho r V sti' lt gufh'l n1l'l ( ~wnl'l"l ulroli som Dovf'1' l~t gnnrl hghn bll'v!.'l fall. 1 Randi d"" il Bygg fol RN ordinr V'Ol.'nl lugd(' sink t 1700 hygge lylig 1600 dt'rt't v('dln Host l 1'111'01 t :1'/ lil.

19 Kendte Forretmnger i Hurup Alfred Poulsen Kolo/lial_ "odørs/oj. Oll Bnduls!orwlning HURUP Telefnll135 Nye S. p s. sabotagevagt skudt ned Oelllll!rT!" RiZl~! BU":~L m~ddele8: fredag EllermlddHg K. 1?58 hl~v Slhotagevsgl Niel~ Peler ngenlllll11 Andersen. lødl 21. JU 1899 Aalborg. boende ToJtevej Købenl!lH'n beøkudt al 3 UkClldte Mlndspeuoner (H.\or Hør~holm!lp:llde 22 Københuvn. Han blev rbmt al 6-7 MaskinpislolBllud og døde under Transporten lil Sygehuset. Myrdet sin Forretning OerHlem Ritzaut Bureau meddeles: En Personbil kom KL O Lørdag Formiddag kørende op loran Ejelldommen Herlul Trolleagade 20. To Personer sprang ud og gik ind j Stueetagen hvor H Mosegaard Hansen driver cn BoliR;monleringslorrelning. Straks ved dereø ndtræden tod de overlor forlet. ninl!:ens "dehal/er mod hvem de allyrtde en Række Revolverskud fil han sfyllede død om. Oerp/Ø løb de ned til den ventende Bil ol!: kørle bor t. Journalistelev beskudt Gennem Ritzaus Bureau meddeles: Pall AlTla~er blev Journalistelev Elik Jacohsen lødl 3. December J 923 i Køhenhavn hotnde Ldsllesgade 4 b København beskudt 81 ro ukendt Petllon. Han blev nmt af et Slrejllkud. nllhol med. o L lam'" velin hele Rt Heil; R" lorh Ægtepar myrdet Genllem Ritzau8 Bureau meddeles! Lørdn~ EltermidduR ved l630 Tiden træn~le nre revolverbevæb 1l'dl' Mænd ind i f'ris0rsalflnen Allhu8Jløde 95 København. lier to~ de flri8øfmt!~ter Carlo Schmidt Ol{ hl1119 Hushu med op i et Salo!' 'Jnkalc hvor de afkrævede dem nogle Papirer Shilelig sagde den ene al Mændene: Nu kan dd Vlllle nok med den Snakken el' al laa ujorl noget vcd del Derllaa nuytede Mændene deres PiSloler og Æglejlarrl" lunk døde om. Det oplyses at Schmidt var Medlem al 1). N S. A p Hans Hustru var tysk. af fødl!'l. nll1glhden 110ldets Møde med del nye uptlukkedr Hole!. Ho.ll'bro - Sklve 2 - l A A. -Boderølf'v 4-1 Koldlo~ Holdkl Honens 2-8 Hlrerslev Vell!' 8-0 og Aahenraa Kol dioi( dr aport. t Ydby. Ylihy "hold!('1 Oll.llf Bil N- 1"1.- _n 101"... Tre Pistol røvere Den ene blev genkendt.t en Politibetjent KøtlenhlV.1 f ri....j..... L u O. S k" r e Pin fld!!h e

20 mmu""""" ~1l111mcl l{vhlltet.. UQ"" Ul-' ""U - M.r"_"n'n".n DeUJ'''der i Aften KJ ll vuer Ul O..sJO "ærd.el.ryglerne '... ndu 2120 Of! _hd.kea 438 Lynbrande i Hjardemaa/ og K/øv. Voldsomt Tordenvejr Tby i Oaar. over Et meget haardt Tordenvejr med voldsomme Regnbyger drog f Oaar Formiddags og i Alles hen over Egnen ligesom forskellige andre Dele af Landet hjemsøgtes lf Uvejret Ved 9-Tiden f Oasr Formddag slog el Lyn neci f Husmand Almar Jensens Ejendom i K.v Kjær. Falck fra Thisted tkildtes men da der var langt Vand og Huset var omspændt af flammer kunde det kke reddes men nedbrændte Grunden. Der inde. brændte en Orls um! hele Høhøsten en Del Rug og en Mæn"de Tørv. Nedslaget skete midi paa den eenlængede ejendom omlrent hvor Stuehuset og Slllden var bygget sammen. Lynl gik tværs gennem Soveværelset og BJerens Hustru blev af LufUrykkel slaael om pu Gulvel men tog dog ngen alvorllllere Skade "ygnlngerne vir gamle. Løsørel vir kun forsikret 'ar 8600 Kr" vir lu for 'avr hvid der HJardemul Klit.OR Lynet lidt lene re ned HoelJmlfld Jf!nl Chr. Moe1lllrd. BjtnrJom rltr melel huru r nedbr.ndle til 1ST OG Hl> GN farlig' "Legetøj i Tbisted. Lørdag Pormlddag var et Omrasde ved Øslerbakken i Thisted nogen Tid alspærret af Polllfet og der gik vilde Rygter om al der fundet Bomber og Sprængstoffer. Der forel as del at nogle Bern var fundet i Besiddelse af nogle farlige Smaagenstande som var bleven tabt paa Vejen og opsamlet af Bern fra flere Blendomme. Da de pslgældende TlnjjleSler al hvilket heldigvis ingen var eksploderet var funder blev Afspærrngen ophævel Det synes at være uhyre van skeligt at faa Børnene til al forslaa al de!kal holde Pngrene fra den Slags ukeodte llenstljnde. Por faa Dage s/den blev ~n ung Mand ra Holstebro dræbt af en Oranal som Skolebørnene havde spillel Bold med. C'vUhundeferertorenlng.n Th'.ted havde forleden en vellykket Sflmmenkomal paa HlJlel.Phonil:- for Medlemmer med Damer. Træningsled er Jenlen fra Aalborg gennemgk de for l!ltclllge øvetøer. hvormed Hundene øknllroonoll og gav mange ~ode Rl8<1 med Helllyn til Dre88ur og Opdragcl8e geøom hon be8varede n1arlj!;c Spør~smA&t. Musling_lskeri.t ind.il.1. MuallngcfJakerlot er nu praktisk lait heil ndstlllet Lmfiorden piia Orund af Mangel par Brænd le[lolle del hele!8~el scr Lim jord8flskerne mere og mere den Kendsgerning øjnene al de om sa Dage helt mal læk~e op da den sidste Tildeling al Brænd8('11~ out! næsten er opbrug!. To Skoler lukket. ".roel.mm.... Epldemle.... ElendomshandeL Peder SBnderl/:Dard. OøtlruP. hllr sorgt slo Ollllrd ~Skærl1sl;Hle~ 80 Tdr. Ld. Johs. Sørensen ~lrup~ lor Kr. med Avl Olier Maskiner og BC9!etning. lagese. September. Tinglyste Skøder. Oddesu SMlo sen Dc ber ell Vipper~ A.tte Kl. t9.. T" Pro Jena Sorenaen Boddllm 1\1 Ar. OK bc/d.mand Thorv. Jenac" Olnnerup enere K0beøum 25001{r. Vurderlnguum 2000 Kroner. ';ø1vbl Pro Odr. Chr o\1.adsen Semb til Odr. kon Mognllll Ollerga.ard Orllllgaard Hvid. al Ml bjerl!:. Kllbeaum 8DB7 Kr" kke særskilt Hu stn vurderel. Pra Bernhard C Underb!ent Ploulev. livti~ til Jena Harl;jær. Kallerup Købesum 1571)0 Kr. pllla Llløøre Kr. Vurderlngaaum Kr. Pra Odr. Ole C. Nielsen Ettrup til Propr. Koregaard Tallrupga.erd Købesum 5S.0OO {r. plus LOBore Kr. Vurderlnll:lllum Kr. To Politibetjente skawslaaet. Fredag Middag kom det i Sykøbing til el alvorligt Optrin ved Jernbanestationen Der skulde komm e en Del Polilifolk ra Skivc hl Nykøbing. Ved Ankomsten var Ag; nealsl dig r nale udael Vælg Grun ferel' lerln lige Kuvl Valg inde loui anb l hvo: entr der samlet en Del Mennesker ved Færgelejet og det kom til Sammenstød mellem nogle unge Mennesker Og Politiet. Der vllnkede sit ~ haarde Knubs iii begge Sider. a Vænt 'lik det ud over ct Par Polilibeljeltte. falcks Ambulance dt brsj;tlc dcm til Sygchusel hvorfra Hol den ene kunde ilendes hjem elter al al være blevet lorbundet den andl'lt Politibetjent Hnut'aard Jensen T.. n Skivc/ mutte indlægges Han im kllllde dor i Oaar ud.. krivca.. g Klitm.ller-lndsamlloRen.. Thi.ted Social Df'mokral h ar ylll'rtir:tere mudtrget C. j. Thllled Kr" f'orsval8hrødrcne 50 t\r. Gartneren. Kr. b agh.nlt.r... nl.'." T r. tr At lier er ~tn Tlltrlllmnlnlt tit T ttlltrrnfl d har lkketl Klvet!lir. ~1.lwhl Mod pa R lt Rive kke mindre end tre foff'lll11ln A

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə.

01 fisk e f- -sɡ. 27 skjorte - sɡj- -də. 02 juletræ u j- - 28 klemmer - kl- -mɔ. 03 stjerne - sdj- -nə. 29 flaske - fl- -sɡə. JOURNAL NR. LYDSKRIFT DANIA REGISTRERINGSARK SIDE 1 AF 2 ÅR MÅNED DAG KL/GR DATO ADRESSE FØDT UNDERSØGER LA 01 fisk e f- -sɡ 02 juletræ u j- - 03 stjerne - sdj- -nə 04 lys y l- -s 05 kran α kr- -n 06 kop

Læs mere

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[ y+. f-.&&&g8*qj& i-[ Pods vinh Y L l-n "- =-x t fi tilbudt en stor og dejlig andelslejlighed ti1 naesten ingen penge skete for Feng Shui-eksperten Lilan Kops, da hun for 12 k siden sagde ja tak ti1 154

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere