Grurdejerlorcningen Kettcholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grurdejerlorcningen Kettcholm"

Transkript

1 Grurdejerlorcningen Kettcholm Den 27. februar L992 Der indkaldes Kettehol-m til ordinær generalforsamling i Grunde j erforeningen LØRDAG DEN 21. MARTS L992 KL. ].4.15 på eulqeghusskolen - r,m.erværblset. med følgende I '.*:;;7 B DAGSORDEN: Valg af dirigent. Formandens beretni-ng. Kassereren fremlægger revi_d.gfpt årsregnskab tii godkendelse og fremsåtter forslag til budget for 1992, Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlenmer. VaIg af bestyrelse ( jfr. paragraf 10.) a) Valg af formand. b) Valg af bestyrelsesmedlenlmer. VaIg af 2 revisorer - valg af bestyrelsessuppleanter og valg af festudvalg. Fastsættelse af årskontingent og eventuelle andre ydelser. Eventuel-t. Forslag fra medl-enmerne, der ønskes behandl-et på generalforsamlingen, skat være indleveret til bestyrelsen senest 14 dage før generalf orsamlingens afholdelse. Det bedes bemærket at generalforsamlingen i år afholdes på Gungehusskol-en. AlIe er velkomne såvel lejer som ejer. VeI mødt BESTYRELSEN

2 ()mnrlejer{ixcningen Ketteholm HVIDOVRE DEN 29. FEBRUAR 7992 BERETNING FOR Foreningens ordinære generalforsamling afhojdtes den For første gang, forsøgte vi at afvikie arrangementet oo rlp,f visfr'.qirl ^-^: -+?'-'^ vy uc LL ury v\4oa al væls srr ^^ yvu ood 4uL/ ida da aktuetfe bl-ive debatteret fuldt ud. 37 husstande var repræsenteret ud af iait 57 mulige. Daf hl atr vadfanaf ef fnrafand nnat a nttintras.ferinr.pr 81.a. btev der indkøbt en fejemaskine, således at vi kan foretage snergdning (hvis der kommer sne! ) og så arealet i ng ag næ. 16. narts 7991 n-i on 7 aråan emner kunne i Løbet af året, fremover selv tf1 r2n ra ta1a7 Der blev indkøbt og opsat favenergitanper i carportene, således at vi nu overatt har TavenergibeJgsning - nitjøventigt! yores ettedninger i jorden, har været igennem en reparation, idet en rlr>ffekf ladninn I -^-- -'t- qikrinnerne usareal asurrrrry gøttg Pa gattg Ll^ of,arrriys/.rs fil LLt af ul eplrrryll snrinoc rr.lu merl et neget nørkefagt Ketteholm til fø79e. En meget dgr reparation, men forhåbentliq kan det så holde et stukke tid. Tv-1 J naraholen hlov ncdfaocf i hconndctscn af årpi idef en forfsætte-zse FsL af abbonnementet, ville medføre, at vi skulle have rejst en ng og højere antennemast. Der var endvidere tate on, at vi evt. skul-le have indlagt hgbridnet til KettehoTn, dette blev Ligeledes forkastet. Begge dele af Økonomiske årsager. r forbindelse med afnonteringen af parabofen, opstod der nogje probtemer, idet firnaet, der i sin tid havde opsat "teknikken", havde boret nogje huller i vores antenneskab. Vi forsøgte at få den til at udskifte skabet, da sådanne huffe forøger nsjkoen for gennemtær' ring. Men man var kun -zntere,sseret i, at b7ænde djsse hulle med skruer. I løbet af sommeren, dettog "næsten" afle r at nale hegnet mod Avedøre Havnevej. NogTe enkeite kunne ikke finde ud af hvilket "nummer" de var blevet tildelt, hvorfor vi måtte titkaide en maler, til at give den resterende del af hegnet træbeskgtte-zse. SelvfølgeJig med en udgift f i 7 forpninopns kaeee f i'l fa ne da gs det se ikke har væref mtl iot. at ind- / kræve det udlagte beløb hos de pågældende "sgndere".

3 H6nhaf ar ntr h7 atza* f nrcrtnai. maå snå messlngnumre, både på gder- os på inderside. På denne nåde håber vi på, at alle kan finde fren til "deres" stgkke, så vi j fremtiden undgår Tignende probl-emer. Et andet smertensbarn, er STORSKRALDSSKURET, hvor der stadig hersker et sgndigt rod af køkkenaffald og uindpakket storskrald. BestgreJsen har i løbet af året uddelt både venlige og mindre venlige skrivetser, hvori reglerne for storskrald er repeteret. Vi har sågar båret det affaid, der var nutigt at finde "ejermand" til, tilbage til pågældende ao _ f'rrk7 araf rani arna i oan "J "_ Gang på gang nå vi over for kommunens fojk bektage, at "vi" ikke kan f,'-i^,,j -f ^+ n7a?orf affelåaf da rinfina q1-odor nå dan rinfi r-lnee uo ar, ax p- -r -- r _ -" _,9 maae. Som noopf nnf har Ketteholm i år været rammen on ef. veitonnemarkcrl hvilket v:ste sig at være en succes. Vi håber på, at succesen blive nønfanay'.. ; laa) Crrtnrlaiarfnraninoen råfior effprhånden OVer en de7 "fino,,fler eltts kan udfånes til beboerne i Ketteholn. I juni måned blev der uddelt en qkrirtatqo hrtnri e I ul rlcf fremoår hvad foreninoen kan / f.i7l-turjc til 7ånS, For interesserede "fånere" kan det oplgses, at udlevering sker ved henvendelse t-z-z et medtem af bestqre-zsen. BestgreT,sen har i 1991 brugt nogen energi på, at få fjernet en uindrani erra raf hi 7 f ra narkrrrinosnl adsen. Dette gy doo -i7 ei jef uvy cl! olvol Lg 7rtftl7gjgg. I"Ien vi henstiller til de øvrige beboere om overholde regterne,for parkering på området, specielt ned henblik på parkering foran indkørsefsvejene, hvor det i en nødsituation gerne skulle være nutigt for evt. brandslukningskøretøjer at komme ind, Vi henstiller! Toen i 7qgl btcv der afholdt en vcllukkpt veifp.qt - tak til festudvalget - det var en fornidabef underholdning der var arrangeret om pf f crmi rlrlaopn firtar I/a<f adnane nfandvæsen Stod f ar nool e f osf I i ng indslag for både børn ag voksne. Tak for 7991 Merl venlio hitsen Rps f rr ra7 qon

4 Grundejerfbreningen Ketteholm Resul-tatopqøretrse pr frdirære indtaegter: Kontingenter Kontingentrestancer Kontingenter ialt Renteindtægter ffiinære indtægter ialt AntenneanJ.æg åktivitetsdage -styrelsesnøder Storskrald El-udgifter Gartner Kontorartikler Legepladser Rep.vedl. inventar $nerydning Copy-Dan Fors ikringer/ej endcrns ska t Diverse Ordinære udqifter ialt ,00f 9{r99, , ,94 331, , , , , , 25 0, ,65 7.5L4, , , ,50 - ]n a?? <? Lv. vj ), JJ Td4;J'Tf , , , ,00 tl7.475,00 332, , , , BlB, , , , 00 7.B52,AA J. 291, '6, , O , 00 Ekstraordinære udgifter tlote 1. Ekstraordinære ildtægter " , B , , ,00 0, ,00 Årol-q raqrrlf:i- -^) 1'79, 1A -24.L20,00 "*M 6 f 4ø.i,''i',C't *: ::t ntt,",'å*)/r a.- $ /r" z: 7 rrg /n*'.*", o' 't"fo iil

5 i Grundejerfbrenit gen Ketteholm Ballance pr Aktiver: Ti-lgodehayender Ikke indløste cheks Kassebeholdning Girobeholdning Driftskonto Kontingentrestancer Bundne konti Aktiver ialt 799r 0,00 I.782,04 778, ,90 o.r,:t ,36.,,- -:" r.254',oo(_ 7^'t , , B , 00 0, , ,00 21.A82,00 0, ,00 L42.688,00 Passiver: Skyldig A-skat 3.052, ,00 Egenkapital pr Arets resultat Egenkapital- ial-t Passiver ialt r37.970,00-42.i78, r, , B ,00 *24.r20,00 L37.910, , 00

6 Grundejerfbren-gen Ketteholm Konmentarer tj-l regnskabet. Pebruar Nlote 1. Ekstraord. Fejennskj-ne HØjtryksspuler f.amor Hareskov El Borde udgifter ialt kr ,00 kr. I.642,90 kr ,58 kr ,9I 1.931,50 kr ,89 Note 2. Indbet. af gori kr ,00

7 Grunclgerfbreningen Ketteholm Revisorpåtegninger: Undertegnede revisorer, kan efter godkende foranstående regnskab. gennemgang af bilag og bogføring, Avedøre den,ø r; Avedøre den / /t-r<,.,-.j'.,1,u -, rl, ' '/ -.-t ( t z'--li?,n / 2-:.?\-\_*. Per lrgins,, tteholm 111 Revisor Henrik KrØner, Kettehol_m 115 Revisor

8 ()ru nc ley er{i rreningen Ketteholm HVIDOVRE DEN 73. I,IARTS BUDGETFORSTåG FOR ( resultat) AntenneanTæg 7.7OO,O0 Aktivitetsdage 70.20O,O0 Bestgre-Z,sesmøder 7.80O,00 Storskra,Zd O,OO E1 - udgifter 77.O0O,O0 Gartner ,00 KontorartikLer 50O,O0 LegepJadser 3.OOO,OO Rep, /Vediigeåoldeise 8.000,O0 Snergdning Copg*Dan Forsikringer Diyerse 3.000,o ,o ,o , p, O0 337,OO , , , , ,00 oo0,o ,0O 7.574,00 L - 440, , , , ,00 Resu-ltatet før de ekstraordinære i budgettet for 7992, idet dette i A-rentebeviser. poster, kr er ikke indreor2et (reel7e) overskud, stadig står bundet Kontingent: kr. 79O,O0 x 3 x 57 : kr.780,00x9x57: iatt for ,00 kr ( er indbetajt) ,0O kr. 1*1-1_,-QzQ.Q9._\r.

9 GENERALFORSAMLING DEN 21. MARTS B E S T Y R E L S E S S U P P L E A N T E R : OLE NR.61 OG MICHAEL NR.87. REV I SORER: PER IRGENS OG HENRIK KRøHNER. FESTUDVALG: Bftfd'a:-pB-::,$t - BRITT NR MICHAEL NR.87 0G HANNE 0G KIM NR INGEN ANDRE UDVALG ELLER POSTER DER SKAL FINDES MEDLEMMER TIL. Fors I ag fra bestyre I sen : I,[^,'i 1) IndkØb af et antal borde/bænke tit at stille op på fællesarealerne r 1,,r1' V" Cirka pris pr. bord/bænk kr:4-500,00,,\r,& U*' 2) 0mstilling af antenneskab, således at det er muligt at modtage Tv 4, svensk reklamefinancieret tvstation. Cirka pris for omstilling af antenne kr:5.000,00 I,.,t, i' 3 ) I ndkøb af kompostkværn. ljir'' Forslaget er fremsat af samtlige lejere - Fritz må oplyse om pris f or en sådan kværn. :,:' *.',roo, " -, t/+l I lighed med de 2 sidste år, at male plankeværket mod Avedøre Havnevej. ypris = det antal Iiter maling som den enkelte forbruger. '/5) Afholdelse af 2 aktivitetsdage. Pris: kr. 200,00 pr- husstand, som betales ti lbage ved fremmøde på akt i v i tetsdagen - Projekter: nyt stativ i jernrør ti I vejfesten - inddækning af sandet ved klatrestativet - jævne ud bag carportene- Al le projekter financieres over budegettet. /pe

10 / Crundejerfbreningen Ketteholm Hvidovre den 23. marts 1992 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm afholdt den 21. marts 1992 kl" 1415 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1 ) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning. 3) Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse og fremsætter forslag til budget for ) Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer. 5) Valg af bestyrelse (jfr. S 10): a) valg af formand, b) valg af bestyrelsesmedlemmer. 6) Valg af 2 revisorer - valg af bestyrelsessuppleanter og valg af festudvalg. 7) Fastsættelse af år^skontigent og eventuelle andre ydelser. 8) Eventuelt. FØlgende husstande var mødt til genralforsamlingen: _ " Hans Erik Sørensen fra PKA/Pen Sam var ikke tilstede. Ad" pkt" 1" Bestyrelsen foreslog Michael Sørensen (37) til dirigent for generalforsamlingen" Han blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jfr" vedtægterne. Han konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, dog ikke i afgørelser, der pålægger medlemmerne at foretage indbetaling til foreningen udover dennes normale 1øbende udgifter til administration af foreningens opgaver.

11 7 Ad" pkt. z. Formanden havde inden generalforsænlireen udsendt sin beretning til alle husstande. Formanden gennemgik herefter beretningen og han fremhævede bla. at parabolen var nedtaget, at hegnet mod AvedØre Havnevej var malet dog var der 4 medlemmer, som ikke havde malet det stykke de skulle, hvorfor der nu var en regning fra maleren som ikke kunne placeres. Han oplyste om de problemer der havde været/var i storaffaldsrummet, idet nogle medlemmer ikke vil overholde reglerne for aflevering af storaffald, idet der stadig blandes køkken affald med storaffaldet. Frants nr" 63 forespurgte, om det var muligt at få opstillet ekstra affaldsposer evt. en container i storaffaldsrummet, således at de familier, som har problenrer med nengden af deres affald evt. kunne lægge det i storaffaldsrummet. Formanden oplyste, at der var der principielt ikke noget i vejen for, men priser m.m. bør undersøges inden der sige ja tii forslaget. Der var herefter ikke flere sørgsmål til formandens beretning, som herefter blev sat under afstemning. Ved afstørnirgen blev beretningen enstemming vedtaget. Ad" pkt" 3" Kassereren fremlagde revideret regnskab. Regnskabet var sendt ud i forvejen, således alle kunne gennemgå det inden generalforsamlingen. Kasseren oplyste, at der havde indsneget sig en fejl idet der i resultatopgørelsen AT fremgår at derykontigentrestance på kr:950,00. Dette beløb skulle rettelig have stået under tilgodehavender på balancen. Der var herefter ikke spørgsmål til balancen:- Kassereren oplyste, at der var et overskud på kr ,75. Dette beløb Iigger p.t" ikke i foreningens kasse, men står stadig bundet i A-rentebeviser. Årsagen er at det på sidste generalforsamling blev besluttet, at der kunne hæves rentebeviser til diverse indkøb til grundejerforeningen. Det beløb som blev bevilliget blev ikke brugt, Henrik Krøhner mente, at beløbet der bruges til storaffald er megel høj" Bestyrelsen var enig med Henrik, men som nævnt i formandens beretning bruges der meget tid på at sortere medlemmernes affald, Iigesom det har været nødvendigt, at ansætte en til at rydde op på fællesarealerne. Bestyrelsen opfordrede alte til at overholde reglerne for storaffald. Der var herefter en debat om storaffald/svineri på området.

12 Michael Sørensen (87) forespurgte om punktet forsikrirger om den forsikring som grundejerforeningen har dækker medlemmerne, hvis de kommer tilskade feks. under arbejde for grundejerforeningen på en aktivitetsdag. Umiddelbart kunne bestyrelsen ikke svare på dette, men oplyste, at den arbejdsskadeforsikring som er tegnet dækker 0,7 fuldtidsansat" Det er udregnet på et timeantal, som grundejerforeningen forbruger og ikke på hvormange der er ansat. Bestyrelsen vil undersøge om dækningen på forsikringen er tilstrækkelig. Frants (nr.63) forespurgte, hvorledes foreningen kunne drives med kr.0,00 i kontorudg i fter. Bestyrelsen oplyste, at det kun var muligt idet fotokopiering brug af skrivemaskiner m.v. kan foregå på nogle af bestyrelsensmedlemmers arbejdsplads. Der var herefter ikke yderl igere spørgsmå1 ti I regnskabet. Kassereren fremlagde herefter budgetforslag for 1992" Sten (nr.95) mente at beløbet til snerydning var sat for lavt. Bestyrelsen mente, at efter der var indkøbt snefejemaskine var det kun lønkroner der skulle forbruges på snefejning. Det var muligt, at det var sat for lavt, hvis der kom sne i flere måneder en vinter, men umiddelbart passede beløbet nok meget godt. Der var herefter ikke flere spørgsmål til regnskab, balance og budgetforslag. Det blev sat under afstemning. Regnskab og budgetforslag blev enstemming vedtaget" Ad" pkt" 4 Dirigenten påpegede igen, at der under dette punkt ikke kunne træffes beslutninger, der krævede ekstra indbetaling fra medlemmerne, idet generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig i økonomiske spørgsmå1. Der var herefter en debat om dette. Formanden mente, at den besparelse som havde været i 1991 på kr: ,75 kunne bruges, såfremt det blev vedtaget, at der skulle bruges penge udover det som var vedtaget i budgettet. Der var enighed på generalforsamlingen at besparelsen fra 1991 kunne anvendes til evt. nyindkøb.

13 Bestyrelsen fremlagde herefter følgende forslag: 1) Indkøb af et antal nye borde/bænke til at stille op på fællesarealerne. Cirka pris pr" bord/bænk kr:4.500,00 2) 6mstilling af antenneskab, således det er muligt at modtage TV 4, som er en svensk reklamefiniancieret tv-station. Cirka pris for omstilling af antenneskab kr '00 3) IndkØb af kompostkværn til brug for kompostering af grenaffald m-v" Cirka pris for kompostkværn kr.3"000'00. 4) I lighed med ti,dl ig,^ere år at male plankeværket mod Avedøre Havnevej. Pris = det antalvrnåling som den enkelte forbruger- 5) Afholdelse af 2 aktivitetsdage. pris for afholdelse af aktivitetsdage kr.200,00 pr. husstand (beløbet er indregnet i budegettet). Disse kr.200,00 tilbagebetales når husstanden møder og deltager i aktivitetsdagen. Der var herefter enighed om at det var en god ide at der blev incjkøbt nye borde/ bænke til fællesarealerne. llanne (nr. 123) oplyste, at hun fandt prisen for høj og oplyste, at hun kendte en som kunne fremstille sådanne borde/bænke til en væsentlig lavere pris, hvilket naturligvis blev hilst velkommen. 'F Æ Forslaget om at omstille antenneskabet blev debateret. Der var bred enighed blandt medlemmerne om at omstille antenneskabet, idet det ikke kræver dekoder, ligesom der var flere der oplyste, at det var gode programmer der bliver sendt på TV 4" Forslaget om at indkøbe en kompostkværn var stiilet af samtlige lejere. Forslaget var indleveret forsent, men bestyrelsen fandt at forslaget var godt, hvorfor bestyrelsen fremlagde forslaget. Der var enighed blandtmedlemmerne om at det var en glimrende ide at indkøbe en sådan kværn. Det blev fremhævet, at den skulle være så kraftig, at alle (også Per Irgens) kunne anvende kværnen. Der vii muligvis også hjælpe på mængden af haveaffald, hvis smågrene og hækaffald biev kørt gennem kværnen og iagt i kompostbunke- Lisbet (nr. 99) spurgte om det var muligt at opstille en fælles kompostbunke' idet haverne er små og en kompostbunke kan tage rneget plads i haven. Formanden oplyste, at det havde været forsøgt tidiigere, men resultatet havde været at det fungerede som losseplads og det havde været nødvendigt at lukke denne fæl les kompostbunke.

14 ( Bestyrels,en foreslog at hegnet mod Avedøre Havnevej atter skuile males,og at i år skulle det være på indersiden. Efter problemerne i 1991 med at folk ikke kunne se, hvilket stykke som den enkelte skulle male, er der nu sat nummerplader på hegnet, således at det ikke kræver studentereksamen for at finde ud af, hvilket stykke man skal male. Mona (nr" 89) spurgte om der ikke på sidste generalforsamling var vedtaget, at der skulle benyttes heldækkende træbeskyttelse. Bestyrelsen oplyste, at det var korrekt, rnen bestyrelsen var blev vejledt om at den træbeskyttelse, som blev anvendt i 1991 var meget bedre end den heldækkende. Efter at have set resultatet må den heldækkende træbeskvttelse være at foretrække, hvorfor der skal males med heldækkende. Der var enighed om at afholde 2 aktivitetsdage. Der var herefter ikke flere forslag til genralforsamlingen. Dirigenten foreslog at der blev foretaget en prioritering af forslagene, således at bestyrelsen skulle indkøbe i en bestemt rækkefølge for ikke at overskride det beløb som er til rådighed. Der var enighed om at forslagene blev prioriteret således: 1) indkøb af kompostkværn samt omstilling af antenneskab. 2) indkøb af borde/bænke for det resterende beløb. = Forslagene blev herefter sat under afstemning enkeltvis. Alle forslaq blev enstemminq vedtaqet. Ad" pkt" 5" Valg af bestyrelse" Valg af formand" Søren var villig til genvalg og han blev enstemmigt valgt" Valg af bestyrelsesmedlemmer. Henning, Hans-Erik(PKA/Pensam) og Per var villige til genvalg" Atle blev enstemmigt valgt. ; Valg af bestyrelsessuppleanter. Michael (nr" 87) var villig til genvalg. Ole (nr.61) var ikke tilstede og havde ikke givet udtryk for Ønske om genvalg. Connie (nr. 125) var villig til valg. Michael og Connie blev herefter enstemmigt valgt som bestyrelsessuppleanter"

15 6" Valg af r'evisorer. per Irgens (nr. 111) og Henrik Krøhner (nr. 115) var begge villige til genvalg og bl.ev begge enstemmigt valgt- Da Henrik Krøhner har sit hus til salg blev det besluttet at vælge en revisorsuppleant" Michael (nr" g7) var villig til valg som revisorsuppleant og han blev enstemmigt valgt" Valg af festudvalg. Britt (nr" 83) ønskede ikke genvalg til festudvalget' Hanne og Kim (nr. 123) - Michael (nr. 87) var villige til genvalg- Britt (103) var ikke tilstede, men hun havde givet udtryk for, at hun var villig til genvalg. Der var herefter en debat omkring vejfesten. Hanne (nr. 123) gav udtryk for, at det var et stort arbejde at stable vejfesten på benene og hun mente ikke at medlemmerne havde udvist interesse nok for arrangementet. Der var herefter en debat om vejfesten, om lotteri osv. og der var enighed om, at konceptet for vejfesten nok skulle ændres. Under debatten var der flere af medlemmerne som tilkendegav at de gerne ville hjælpe til med forskellige praktiske gøremål i forbindelse med forberedelserne til vejfesten- Kim og Hanne (nr. 1?3) - Michael (nr" 87) og Britt (nr. 103) blev herefter valgt ti I festudvalget. Ad" pkt" 7 Fastsættelse af årskontigent- Jfr. budgettet var det foresiået, at kontigentet til grundejerforeningen fastsættes ti1 kr: 180,00 pr. måned pr. husstand for regnskabsåret 199?' udover årskontigent er der ikke andre ydelser der skulle stemmes om" Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget-

16 7. Ad. pkt" 8" Eventuelt " Mona (nr. 89) ønskede at få oplyst om fejemaskinen kun var til brug for at feje sne, idet hun gerne så, at der også blev fejet på arealerne. Bestyrelsen oplyste, at der var blevet fejet med maskinen på begge aktivitetsdage, men at såfremt det var påkrævet natruligvis ville feje oftere. Henrik Krøhnef (nr. 115) ønskede at der blev optaget forhandlinger med Hvidovre Kommune med henblik på at få opført en gangbro over Avedøre Havnevej, således skolebørn og andre kunne komme sikkst over vejen. Han henviste til, at der var lykkedes i Rødovre at få opstillet en sådan gangbro" Linda (nr. 113) mente ikke der var behov for en bro, idet man alligevel skulle ud af Ketteholm for at kunne benytte en evt. bro. Bestyrelsen oplyste, at der så vidt den var orienteret ikke var planer om at der blev opsat en gangbro over Havnevej, men den var indstillet på at undersøge dette hos kommunen/amtet. Formanden oplyste, at der fra Hvidovre Kommune var modtaget en skrivelse om haveaffaldsordningen. Indholdet var kort, at kommunen forespørger om der evt. var tilslutning til at afgiften for at få fjernet haveaffald ikke længere opkræves over ejendomsskattebiletten og der vil så være mulighed for at tilslutte sig en abbonementsordning for afhentning af haveaffald. Der syntes umiddelbart ikke at være den store Økonomiske g_evinst,.i den nye ordning og Hvidovre Kommune mener selv at den gamle ordning er at anbefale. Såfremt nogen vil gennemlæse forslaget vil det være til gennemsyn hos formanden. Der var stemning for at grundejerforeningen fortsætter med den nuværende ordning" Formanden gennemgik endnu engang problemerne rigtige stykke plankeværk. Endvidere oplyste med at nogle ikke havde malet det han, at der lå en regning fra maleren var enighed om at maleren ikke længere idet der var flere,der gerne på timeløn, at han havde malet 2 stykker plankeværk. Der skulle male de stykker som ikke blev malet, ville male de stykker, der ikke var malet. Der var også forslag om at de manglende stykker kunne males på en aktivitetsdag" Formanden foreslog, at hver enkelt husstand blev tildelt et fast stykke. Der var enighed om at det ikke var en god ide. Bestyrelsen oplyste, at den 20. juni 1992 arrangeres en fælies bustur til Sommerland Sjælland" Der er plads i bussen til max 50 personer. Der var herefter en debat om, hvorledes disse pladser evt. skulle forteles såfremt turen blev overteanet.

17 8" Der var enighed om at det måtte gå efter princippet "først til mølle" og det nok ville være mullgt at nogen kunne køre selv. Lisbet (nr.99) ønskede oplyst, om Hvidovre Kommune havde pianer om at der skulle skulle sorteres affald i organisk og i uorganisk. Bestyrelsen oplyste, at det var ikke nært forstående, idet der sidste år havde været en debat om sortering af aviser og flasker i hver husstand. Der havde ved denne lejlighed været forspurgt hos kommunen. Lisbet var utilfreds med ordning ved udlån af boremaskinen. Hun var træt af at Iøbe fra husstand til husstand for at få fat i boremaskineh" Bestyrelsen gav hende rel' 7 i at det ikke er tilfredsstillende, men problemet errat den som låner boremaskinen ikke leverer den tilbage, men blot leverer den videreruden at give besked til bestyre I sen. Der var herefter en debat om hvorledes der bedre blev holdt styr på, hvor effekterne er når de er udlån. Det blev forslået at når en ting lånes, at der blev opkrævet et depositum når tingene udlånes- Bestyrelsen vil arbejde videre med disse forslag' Bestyrelsen vil gerne her opfordre til at når en effekt lånes så afleveres ' den efter endt brug til bestyrelsen. '- lglnning (nr. 109) oplyste, at Hønselauget Ønskede at udvide hønsegården, således at hønsene kunne gå i bedet foran hønsegården- AIle de tilstedeværende syntes at det var en god ide og der ikke var noget tii hinder for dette. Han oplyste endvidere, at der igen i år afholdes vejloppemarkede i Ketteholm" Han ville gerne have tilladelse til at sælge de gamle lamper som sad på skurene- Der var herefter en debat om Henning kunne sælge disse lamper og lade fortjenesten gå i vej IopPemarkedes kasse- Et flertai mente at det kunne han ikke, men generalforsamlingen var viilig til at sælge Iamperne meget billigt tii vejloppemarkede' Hanne (nr.123) mente det var forkert at bestyrelsen havde sat lås på bommene igen og at alle skulle have udleveret en nøgle. Hun havde haft problemer med at få kørt nogle familie medlemmer ind, og havde ikke kunne træffe nogen med en nøgle til bommenligesom der blev foretaget bilreperation/bilvask på området. Det var derfor nødvendigttfor at overholde den beslutningrder var taget på en tidligere generalforsamling at låsene var sat På- Der var herefter en heftig debat om dette emne.

18 q per IrEens (nr. 111) oplyste, at flisernersom er laet på gangene ikke er beregnet til at køre på og han syntes det var udemærket at der igen var sat Iås på. Lisbet (nr.99) mente, at det var ligeså farligt når folk kørte på cykel på arealerne. Det blev nævntrat der dybest settheller lkke måtte køres på cyket på området, da det er fortov det hele. Michael (nr.87) oplyste, at han havde forespurgt brandinspektøren om lovligheden af at der var sat låse på bommene. BrandinspektØren oplyste, at det kun var lovligt, at sætte tås på, såfremt det var en Rukoiås med C-nøgle- Bestyrelsen oplyste, at bommene med Iås biev godkendt af da de i sin tid blev monteret. Bestyrelsen vil naturligvis kontakte brandinspektøren på baggrund af spørgsmålet. Hanne mente, at det var chickane af beboerne som bor i de bageste blokke at der nu er sat lås på" per Irgens mente, at hun selv havde valgt hus og såfremt hun boede i en etageejendom, jo ikke kunne tage bilen med op på 5 sal. Debatten mundede ud i, at såfremt }åsene skal af igen må der fremsættes forslag om dette ved næste ordinære generalforsamling. Der var herefter ingen der ønskede ordet og formanden takkede for god ro og orden ved generalforsaml ingen. Generalforsaml ingen blev herefter hævet. Bestyrelsen har herefter konstitueret sig således: Formand Ketteholm 1 19 Næstformand Ketteholm 109 \_./ Pår Tnsblmann Bestyrel sesmedlem Ketteholm 83 Hans-Erik Sørensen Bestyrel sesmedlem PKS/Pensam for referat Per Enselmann"

Ketteholm. i denne generalforsamling, hvor kun 17 husstande ud af de 51. tii en "hverdagsaften".

Ketteholm. i denne generalforsamling, hvor kun 17 husstande ud af de 51. tii en hverdagsaften. Crundejerfbremingen Ketteholm Hvidovre den 16- marts 1993 Beretning for 1992. Foreningens ordinære generalforsamling afholdtes den 21" marts 1992. Som forrige år blev generalforsamlingen afviklet på en

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 3. marts 2010 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 3. marts 2010 kl. 19:00 29. januar 2010 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 3. marts 2010 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 14. februar 2005

Grundejerforeningen Ketteholm 14. februar 2005 14. februar 2005 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 30. marts 2005 kl. 19:00 på Gungehusskolen festsalen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 29. marts 2006

Grundejerforeningen Ketteholm 29. marts 2006 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 21. marts 2006 kl. 19:00 i klasselokale C7 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm www.ketteholm.dk 30. januar 2014

Grundejerforeningen Ketteholm www.ketteholm.dk 30. januar 2014 30. januar 2014 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Torsdag den 13. marts 2014 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 11. februar 2007

Grundejerforeningen Ketteholm 11. februar 2007 Grundejerforeningen Ketteholm 11. februar 2007 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 20. marts 2007 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Onsdag d. 14/4-2010 kl. 19:00 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING"

VEDTÆGTER FOR GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR "GOLFVÆNGET'S GRUNDEJERFORENING" Gældende fra år 2012 1 Foreningens navn er Golfvænget's Grundejerforening", og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands bopæl i Golfvængets område.

Læs mere

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Punkt 1. Velkomst ved formanden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne (have 89) som blev valgt. Anne konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD Grundejerforeningens navn er Rørmosegård Grundejerforening, og dens hjemsted er Allerød Kommune. 1 2 Grundejerforeningen er stiftet i henhold til bestemmelserne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat

Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts Referat Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Østergårdsparken, Ugelbølle afholdt den 16. marts 2010. Referat Formand Steen Myrwick (nr. 21) bød velkommen, og startede med at konstatere at den ordinære

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2013

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt onsdag den 6. marts 2013 kl. 19:00 i klasselokale B6 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

6. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. 2. Formanden aflægger beretning

6. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. 2. Formanden aflægger beretning G ru ndejefforen i ngen Kettehol m Ketteholm den 12, februar 2000. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejeforeningen Ketteholm med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde A. Foreningens navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er Grundejerforeningen Slotsparken, Rønde. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Mødereferat Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken, Aabybro Tid: Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19:00 Sted: Friskolen, Aabybro Deltagere: I alt 36

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere