Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg

2 Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen Kapitel 2: De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter silkeborg : Status for udviklingen på arbejdsmarkedet 5 2.2: Udfordringerne for Silkeborg : Virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for : Udvide udbuddet af arbejdskraft- både på kort og på længere sigt : Unge kommer i uddannelse eller job 12 Kapitel 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats for at reducere korttidsledighed og nedbringe langtidsledighed Forebyggelse Tidlig indsats Målgruppen for ret- og pligtaktivering Unge Sygedagpengemodtagere 16 Kapitel 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Kapitel 5. Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Kapitel 6. Budget for henholdsvis den kommunale og den statslige del af beskæftigelsesindsatsen Kapitel 7. Opsamling og mål Bilag 1: Udvikling i ledigheden i 2007 og 2008 for unge under 30 år

3 Indledning er Jobcenter Silkeborg plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for 2009 er udarbejdet i henhold til i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen er statens og kommunens fælles plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen i 2009 for at fremme beskæftigelsen. Efter politisk godkendelse af beskæftigelsesplanen vil jobcentret tilrettelægge indsatsen således de beskrevne mål i Beskæftigelsesplanen opfyldes i 2009, herunder tilrettelægges en løbende opfølgning af status for målopfyldelsen. indeholder målet for de planlagte resultater, men viser således ikke antallet af borgere, som er i berøring med jobcentret i løbet af året. Udviklingen på arbejdsmarkedet er kendetegnet ved, at ledigheden er meget lav og der fortsat er stigende beskæftigelse. Den største udfordring vil således være at sikre, at arbejdskraftudbuddet er så stort som muligt. Samtidig må det konstateres, at der er indenfor den svageste del af kontanthjælpsmodtagere (match 4 5) og sygedagpengemodtagere fortsat er visse grupper, hvor der er behov for en ekstra indsats for at bringe disse tættere på arbejdsmarkedet. Med beskæftigelsesplanen skal der sikres sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Silkeborg og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen. Ingrid W. Andersen Jobcenterchef Lisbeth Arboe Jakobsen Jobcenterchef

4 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående 3 beskæftigelsespolitiske målsætninger og mål for 2009: 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet.. Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål Jobcentret skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Jobcenter Silkeborg har i nedenstående beskæftigelsesplan indarbejdet ministerens mål og indsatsområder samt suppleret målene med lokale målsætninger for beskæftigelsesindsatsen.

5 Kapitel 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Silkeborg Jobcenter Silkeborg vil i det følgende kapitel redegøre for beskæftigelsessituationen i Silkeborg Kommune. 2.1: Status for udviklingen på arbejdsmarkedet Udviklingen på arbejdsmarkedet i Silkeborg er fortsat positiv med meget lav ledighed, stigende beskæftigelse og en fortsat vækst i arbejdsstyrken. Arbejdsmarkedet i Silkeborg er karakteriseret ved følgende nøgletal, som har betydning for den indsats, der skal varetages i Jobcenter Silkeborg: Tabel 1. Beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet i Silkeborg Befolkning (pr. 1. januar) Arbejdsstyrken Erhvervsfrekvens (1) (i pct.) 81,0 81,5 - Beskæftigelsesfrekvens (2) (%) 78,5 79,8 - Arbejdssteder Arbejdspladser Indpendling 3) Udpendling 3) Nettoudpendling 3) Kilde: Statistikbanken (1) Erhvervsfrekvensen: Viser hvor stor en andel af befolkningen, i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet dvs. arbejder eller kan arbejde (=arbejdsstyrken). (2) Beskæftigelsesfrekvensen: viser hvor stor en andel af befolkningen, i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som er i beskæftigelse. (3) Opgørelsen for 2004 og 2005 vedrører situationen før kommunalreformen, hvorfor opgørelsen for 2004 kan være påvirket af indbyrdes pendling mellem de 4 tidligere kommuner. Silkeborg Kommune har pr. 1. januar 2008 en befolkning på i alt borgere. I perioden 2005 til 2008 er antallet af borgere steget med For aldersgruppen årige, som er den erhvervaktive gruppe, har der været en positiv vækst på personer. Antallet af 67 årige og derover er steget med 582 personer. I de kommende 8 år forventes det, at befolkningstallet i Silkeborg vil stige med personer. I aldersgruppen 16 til 66 år forventes en stigning på person, mens gruppen over 67 år stiger med personer. Nedenstående opgørelser er Danmarks Statistiks ledighedsstatistik for Silkeborg Kommune opgjort pr. april de sidste tre år. Statistikken er opgjort på køn, aldersgrupper samt a-kassetilshørsforhold. Danmarks Statistiksopgørelser omfatter forsikrede ledige samt ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 3.

6 Tabel 2. Ledigheden i Silkeborg. April måned 2.1 Udviklingen i ledigheden i Silkeborg (april måned.) April 2006 April 2007 April 2008 Antal fuldtidsledige Ledighedspct. (arbejdsstyrken) i alt 3,4 2,3 1,3 Ledighedspct. mænd 2,7 1,7 1,1 Ledighedspct. kvinder 4,2 3,1 1,5 Ledighedens sammensætning i april måned 2008: 2.2 Ledigheden fordelt på aldersgrupper Antal Procentvis fordelt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt - 25 år ,0% 9,0% 8,0% år ,0% 10,5% 10,3% år ,3% 47,9% 47,2% 50 år ,7% 32,6% 34,5% I alt % 100% 100% 2.3 Unge ledige, under 30 år, fordelt på aldersgruppe og forsikringskategori Forsikrede ledige Ikke- forsikrede (Match 1 3) Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt - 25 år år I alt (omregnet til helårspersoner) 2.4 Ledigheden fordelt på a-kasser Mænd Kvinder I alt Akademikere (AAK) Business Byggefagenes a-kasse Børne- og ungdomspædagoger (BUPL-A) Danske Lønmodtagere (DLA) Danske sundhedsorganisationer (DSA) Fag og Arbejde (FOA) Faglig Fælles a-kasse (3F) Frie funktionærer (FFA) Funktionærer og Servicefag Funktionærer og tjenestemænd (FTF-A) Handels- og kontorfunktionærer (HK) Ingeniører (IAK) IT-faget og Merkonomer (Prosa) Journalistik, kommunikation og sprog 3 4 7

7 Kristelig a-kasse Ledere Lærere (DLF-A) Magistre (MA) Metalarbejdere Nærings- og nydelsesmiddelarb. (NNF) Selvstændige (DANA) Selvstændige (ASE) Socialpædagoger (SLA) Stats- og teleansatte (STA) Teknikere Træ-Industri-Byg (TIB) Økonomer (CA) El-faget Ikke forsikrede I alt Beskæftigelsen opgøres af Danmarks Statistik i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). I nedenstående tabel 3 vises, hvorledes beskæftigelsen i Silkeborg Kommune fordeler sig på brancher og aldersgrupper, ultimo 2007.

8 Tabel 3 Beskæftigelsen i Silkeborg Kommune fordelt på branche og aldersgrupper. Procentvis fordelt Silkeborg - 29 år år 50 år - I alt - 29 år år 50 år - I alt Landbrug, gartneri og skovbrug ,0% 28,9% 48,0% 100% Fiskeri ,6% 21,4% 50,0% 100% Råstofudvinding ,9% 45,3% 35,8% 100% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri ,4% 43,8% 22,8% 100% Tekstil- og læderindustri ,0% 55,4% 27,6% 100% Træ-, papir- og grafisk industri ,8% 32,3% 24,0% 100% Kemisk industri og plastindustri ,3% 54,5% 31,2% 100% Sten-, ler- og glasindustri ,2% 48,9% 32,9% 100% Jern- og metalindustri ,6% 53,4% 28,0% 100% Møbelindustri og anden industri ,4% 53,7% 21,0% 100% Energi- og vandforsyning ,9% 51,4% 33,7% 100% Bygge og anlæg ,4% 46,0% 25,6% 100% Autohandel, service og tankstationer ,3% 41,1% 24,6% 100% Engroshandel undtagen med biler ,7% 56,9% 25,4% 100% Detailh. og reparationsvirks. undt. Biler ,8% 30,2% 16,0% 100% Hoteller og restauranter ,7% 28,6% 10,8% 100% Transport ,5% 48,8% 39,7% 100% Post og tele ,8% 41,3% 25,8% 100% Finansiering og forsikring ,5% 59,9% 24,6% 100% Udlejning og ejendomsformidling ,6% 38,6% 46,8% 100% Forretningsservice ,6% 52,6% 25,8% 100% Offentlig administration ,9% 48,8% 39,2% 100% Undervisning ,9% 49,6% 40,5% 100% Sundhedsvæsen ,1% 54,5% 33,4% 100% Sociale institutioner ,7% 52,0% 32,3% 100% Foreninger, kultur og renovation ,8% 39,0% 38,2% 100% Uoplyst aktivitet ,9% 33,7% 61,3% 100% I alt ,5% 47,5% 29,0% 100% Kilde: Danmarks Statistik. RAS 2007

9 I nedenstående tabel 4 vises hvorledes antallet i de forskellige forsørgelsesgrupper fordeler sig i april 2008, sammenlignet med udviklingen i forhold til sidste år. Tabel 4: Forsørgelsesgruppe pr. april 2008 Forsørgelsesgrupper Niveau Udvikling Antal I fht. sidste år. Pct. Forsørgede i alt % Arbejdsmarkedsparate (fuldtidspers.) % A-dagpenge (berørte) % Kontanthjælpsmodtagere (berørte) % Ikke arbejdsmarkedsparate (fuldtidspers.) 914 4% Kontanthjælp (berørte) 932 3% Sygedagpenge (fuldtidspers.) % Forløb mellem uger % Forløb over 52 uger % Revalidering (fuldtidspers.) 299 9% Antal berørte på revalidering 300 8% Fleksjob (fuldtidspers.) * % Ledighedsydelse (fuldtidspers.) 211 1% Antal berørte personer på ledighedsydelse 232-5% Antal forløb over 13 uger % Kilde: Jobindsats.dk - resultatoversigten Egne oplysninger viser et aktuelt antal ved udgangen af juni på 845 person nr.. Det lokale arbejdsmarked i Silkeborg har haft en positiv udvikling gennem de seneste år som er kendetegnet ved følgende hovedtendenser: Faldende ledighed En samlet stigning i antallet af arbejdspladser Arbejdsstyrken er øget Endvidere er nettoudpendlingen steget gennem de seneste år. Den aktuelle udvikling. Den aktuelle udvikling medio 2008 viser, at udviklingen med det markante fald i ledigheden er forsat i 2 halvår og aktuelt (primo september) er antallet af tilmeldte ledige meget lav. Det forventes dog, at denne udvikling vil ophøre, aktuelt ses indikationer på at ledigheden ikke fortsat falder for de yngste aldersgrupper. På det tidspunkt, når ledighedsudviklingen vender fra faldende ledighed til et uændret/stigende ledighedsniveau vil dette efter en periode slå igennem som en stigning i arbejdskraftreserven. Det vil derfor være en større udfordring for jobcentrets indsats at få ledige tilbage til job inden de opnår 3 mdr. sammenhængende ledighed.

10 Sammenlignet med tilsvarende perioder i 2007 er varigheden af ledighedsforløb reduceret i Dette betyder, at antal personer, som er berørt af ledighed ikke er reduceret så markant som ledigheden omregent til fuldtidsledige. (se bilag 1) Uanset en ændret ledighedsudvikling i 2009 forventes der fortsat at være behov for arbejdskraft indenfor en række områder, som det vil være svært at imødekomme. 2.2: Udfordringerne for Silkeborg De væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Silkeborg forventes i 2009 i høj grad fortsat at være de samme, som afspejledes i resultatrevisionen for Overordnet vil udfordringerne fortsat være: At virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for At udvide udbuddet af arbejdskraft både på kort og på længere sigt At unge kommer i uddannelse eller job 2.2.1: Virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for I de kommende år forventes den demografiske udvikling i Silkeborg Kommune blandt andet at indebære en faldende vækst i arbejdsstyrken, som vil betyde færre unge og flere i de ældre aldersgrupper. Ligeledes må det forventes, at nettoudpendlingen fra Silkeborg Kommune fortsat vil være markant, primært til Viborg, Århus samt den østlige del af regionen i øvrigt. Ultimo 2007 var nettoudpendlingen personer, fordelt på de fleste brancheområder. Nettoudpendlingen dækker over at personer pendler ind i kommunen, mens er udpendlere. Sammenholdes den forventede udvikling i arbejdsstyrken med en fortsat positiv udvikling i antallet af arbejdspladser i Silkeborg kommune og hele den østlige del af region Midtjylland må det forventes at det lave ledighedsniveau vil fortsætte i Silkeborg, og at virksomhederne fortsat kan få svært ved at rekruttere bestemte typer arbejdskraft. Dertil kommer udfordringen med at mindske antallet af sygemeldte, så virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft. Udfordringerne med at imødegå flaskehalsproblemer på både kort og lidt længere sigt må løses gennem en målrettet indsats, herunder anvendelsen af voksenlærlingeordningen, den regionale flaskehalspulje, som stilles til rådighed af det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR) samt øvrige virksomhedsrettede tilbud for ledige. Der er fortsat en udbredt mangel på arbejdskraft inden for en lang række erhvervsområder på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland. I 2009 forventes efterspørgslen efter arbejdskraft at aftage. Der forventes et fald i den samlede beskæftigelse i Region Midtjylland på i alt For nogle brancheområder vil der fortsat være stigende beskæftigelse. For Silkeborgs vedkommende må beskæftigelsesudviklingen forventes at blive påvirket af at der vil være nedgang inden for bygge og anlæg, landbrug og dele af industrien og et mindre fald i detailhandlen, men en fortsat fremgang inden for forretningsservice og den

11 offentlige sektor. Beskæftigelsesniveauet vil dog fortsat være højt i de brancher, som forventer nedgang. Aktuelt spores der blandt virksomheder inden for flere områder i Silkeborg, blandt andet træindustrien, en afventende holdning til det fremtidige arbejdskraftbehov. Jobcentret vil hele tiden følge udviklingen på det lokale arbejdsmarked, således der hurtigst muligt kan iværksættes en effektiv indsats i forbindelse med ansættelser, omlægning/udvikling af behovet for kvalifikationer, afskedigelser m.v. Jobomsætningen på arbejdsmarkedet er stor og jobcentret har fokus på at nye ledige som har kvalifikationer, inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder, umiddelbart vender tilbage til beskæftigelse. Jobcentret tilrettelægger sin indsats, så den lediges jobsøgning understøttes straks fra tilmeldingen, herunder præsentation af konkrete jobopslag. En nedgang i efterspørgslen efter arbejdskraft forventes primært at medføre, at det bliver personer med de færreste kompetencer og den svageste forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet, som får problemer med at fastholde beskæftigelsen/finde ny beskæftigelse og dermed risikerer længerevarende ledighed. Det er således en udfordring for jobcentret også at have fokus på jobåbningerne inden for de områder, hvortil ikke kræves mange kvalifikationer, da disse vil være relevante jobområder for en betydelig del af de ledige, som ikke umiddelbart opnår et nyt job. Jobcentrets fokus på at ledige hurtigt opnår job og dermed nedbringer arbejdskraftreserven er således et væsentligt element i at understøtte indsatsen for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Der vil være behov for øget opmærksomhed på, at ungegruppen kan være særlig beskæftigelsesmæssig sårbar i en periode med afmatning på arbejdsmarkedet og stigende ledighed. Der er medio 2008 indikationer på, at udviklingen med faldende ledighed er vendt for aldersgruppen under 25 år. (se bilag 1) : Udvide udbuddet af arbejdskraft både på kort og på længere sigt Med den lave ledighed er ledigheden i højere grad koncentreret på specifikke grupper med behov for en særlig indsats for at opnå beskæftigelse eller en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgrupperne for indsatsen kan derfor i mindre grad end tidligere beskrives/udsøges ud fra sædvanlige statistiske parametre. Der er således behov for løbende at kunne identificere aktuelle målgrupper og tilrettelægge indsatsen differentieret, så den kan imødekomme de individuelle behov hos den ledige. Sammensætningen af ledighedsgruppen vil til stadighed ændres, men gruppen forventes fortsat at være kendetegnet ved: Unge med behov for en særlig indsats

12 Ledige med manglende kvalifikationer og kompetencer Ledige med mange ledighedsperioder og ofte kortvarige ansættelsesforhold Ledige med langvarige ledighedsperioder, som ofte kan have komplekse problemer og barrierer i forhold til at opnå beskæftigelse/tilknytning til arbejdsmarkedet. Personer med mange og/eller langvarige sygeperioder Fokus vil i videste mulig omfang være på den virksomhedsrettede indsats. Anvendelsen af redskaberne jobsøgning, afklaring og vejledning vil ske målrettet i forhold til den enkelte lediges individuelle behov. Udfordringen er at understøtte tilknytningen til arbejdsmarkedet for ledige med særlige behov, herunder gennem målrettet opkvalificering samt anvendelse af virksomhedsrettede tilbud inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder, blandt andet gennem indgåelse af partnerskabsaftaler : Unge kommer i uddannelse eller job I ledighedsstatistikken for april 2008 fremgår det at i alt 105 fuldtidsledige unge under 30 år (se tabel 2), hvilket svarer til godt 18 % af den registrerede ledighed. Opgørelsen af antal fuldtidsledige dækker over, at et langt større antal personer bliver berørte af ledighed i perioden (se bilag 1). Opgørelsen over ledighed er eksklusiv gruppen af unge ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5, som ikke indgår i ledighedsstatistikken. Denne gruppe af unge under 30 år i matchgruppe 4 5 er ca. dobbelt så stor som gruppen i match Det er kendetegnende for gruppen, at den udover en beskæftigelsesmæssig indsats, har behov for en særlig social indsats. Overordnet er det væsentligt at Jobcentrets indsats for unge har fokus på, at alle unge erhverver sig kvalifikationer og kompetencer så de kan imødekomme de fremtidige krav på arbejdsmarkedet, som vil indebære større kvalifikationskrav og krav om fleksibilitet og omstillingsevne. Den største udfordring i indsatsen ligger på tidspunktet ved den unges overgangen til arbejdsmarkedet, idet eventuelle problemer, den unge måtte have, først viser sig her. I en periode, hvor arbejdsmarkedet inden for flere områder forventes at være afventende i forhold til nyansættelser skal der være særlig opmærksomhed på, at dette i højere grad kan berøre unge uden forudgående fodfæste på arbejdsmarkedet. En hovedopgave for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er vejledningsarbejdet med børn og unge fra 12-års-alderen op til 24 år (lovbestemt, inden for undervisningsministeriets område), hvor en overordnet målsætning frem til 2015 er at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er en forpligtelse om at være opsøgende for unge op til og med 24 år. Tilbage er der en række unge med særlig behov for vejledning, en række meget udsatte unge samt unge der ikke har faglige, psykiske og fysiske kompetencer til at starte en almindelig

13 ungdomsuddannelse. De har ofte brug for et startbaneforløb eller alternative måder at vende tilbage til et uddannelsesforløb eller et job med en form for uddannelsessigte. Jobcentret vil målrettet vægte, at der i videst muligt omfang etableres tiltag, som retter sig mod at grupper af unge, som er svagt stillet i forhold til at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, kommer i uddannelse eller job. Indsatsen tilrettelægges konkret i forhold til den specifikke målgruppes behov. Et intensiveret samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentrets øvrige teams vil danne basis for at tilrettelægge indsatsen. Der er behov for en række initiativer, specielt for disse udsatte unge, og der skal udarbejdes en række procedurer samarbejdsparterne imellem i det kommunale system og de eksterne parter, så der opnås en hurtig og smidig indsats. Etableringen af konkrete projekter vil ofte afhænge af finansiering via eksterne midler.

14 Kapitel 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats Det overordnede mål for Jobcenter Silkeborg i 2009 overfor borgerne er at have fokus på den forebyggende og tidlige indsats i forbindelse med alle typer af forsørgelsesydelser, så borgerne kommer i eller tilbage i beskæftigelse. Det fælles mål for alle borgere, som henvender sig i jobcentret, er, at de får et job så hurtigt som muligt eller fastholdes i et job. Gennem en forebyggende indsats vil Jobcentret forsøge at mindske tilgangen til de forskellige forsørgelsesydelser, og hvis borgeren alligevel kommer på offentlig forsørgelse skal en tidlig indsats understøtte borgerens hurtige tilbagevenden til beskæftigelse. Redskabspaletten til at få ledige i arbejde kan eksempelvis være aktivering, opkvalificering til at kunne indgå på arbejdsmarkedet og en hurtig afklaring af borgerne. For de grupper af ledige, der ikke umiddelbart vurderes at kunne bestride et arbejde, afklares det, hvilken indsats der skal iværksættes, således at de efter hurtigst muligt kan blive helt eller delvis selvforsørgende. Jobcenter Silkeborg vil i alle aspekter tilrettelægge indsatsen, så der er et klart jobsigte overfor den enkelte ledige. Jobcentret vil støtte, formidle og vejlede, så borgeren tager størst mulig ansvar for egen situation. Jobcentret vil i indsatsen for at nå resultaterne, lægge vægt på et tæt samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere, a-kasser, institutioner m.v. Samarbejdet sker både ad hoc og ud fra indgåede aftaler. Det indbefatter blandt andet partnerskabsaftaler med virksomheder samt samarbejdsaftale med LO Silkeborg-Faurskov. Sidstnævnte vedrører således samarbejde i forbindelse med sygdom, virksomhedsrettet aktivering, vejledning og opkvalificering samt samarbejde generelt. (punkt 4-6 i ovennævnte samarbejdsaftale). 3.1 Forebyggelse Jobcenter Silkeborg vil som et centralt punkt i forebyggelse være yderst opmærksomme på understøttelse af den enkelte borgers behov og situation samt virksomhedernes situation og efterspørgsel (de konkrete mål for virksomhedsindsatsen er beskrevet i kapitel 4). Den enkelte borger skal i størst muligt omfang opkvalificeres til, at kunne fastholde deres arbejde eller indtræde på arbejdsmarkedet. 3.2 Tidlig indsats: Indsatsen tager udgangspunkt i at skaffe ledige hurtigst muligt i job gennem fokus på en jobrettet indsats, således alle umiddelbar arbejdsmarkedsparate ledige får et kortvarigt ledighedsforløb. Omdrejningspunkterne er en optimal anvendelse af CV-et, tidlig og intensiv kontakt med ledige samt effektiv jobsøgning i forhold til de lokale jobåbninger. Gennem kontaktforløbet vil den ledige blive præsenteret for konkrete job. I forhold til en tidlig indsats vil Jobcentret sætte fokus på en tæt opfølgning på rettidighed og ved at tilrettelægge en målrettet indsats overfor alle ledige. Jobcentret kan gennem en tæt opfølgning sætte fokus på den enkeltes behov og ressourcer, så der kan ydes en håndholdt indsats overfor den enkelte borger. Dette sker blandt andet i samarbejde med A-kasserne, her

15 henvises til ovennævnte samarbejdsaftale mellem Jobcentret og LO Silkeborg-Favrskov med særligt fokus på punkterne og 6. Når den enkeltes behov og ressourcer er afdækket sættes der fokus på det rette tilbud Jobcentret vil løbende tilrette og oprette tilbud, som passer til den enkeltes kompetencer og behov. Målet er at den enkelte kommer i beskæftigelse eller uddannelse, men redskaberne og vejen til uddannelse eller beskæftigelse kan være meget forskellige. I videst muligt omfang vil jobcentret inddrage metoder og tiltag, som kan tilgodese særlige behov for specifikke målgrupper, f.eks. særlige tiltag henvendt til unge ledige, sygedagpengemodtagere, forløb for passive kontanthjælpsmodtagere samt personer på ledighedsydelse. 3.3 Målgruppen for ret- og pligtaktivering Indsatsen for målgruppen for ret- og pligt aktivering vil i lighed med den tidlige indsats bygge på en intensiv kontakt med den ledige gennem opfølgning kontaktforløbet, således at næste aktivitet aftales i forlængelse af afsluttet aktivitet, såfremt denne ikke har ført til resultat. Hele redskabspaletten tages i anvendelse, men med særlig vægt på at anvende den virksomhedsrettede aktivering: praktik, privat løntilskud og offentlig løntilskud. For en overvejende del af ledige i denne målgruppe vil offentlig løntilskud være det mest relevante tilbud, også forud for evt. jobsøgnings- og afklaringsforløb 3.4 Unge Især gruppen af unge ledige vil være et fokusområde for Jobcenter Silkeborg i Afmatningen på arbejdsmarkedet kan forventes at berøre ungegruppen mere markant end ældre aldersgrupper. Der vil være behov for at alle involverede parter følger udviklingen for ungegruppen tæt og har fokus på behovet for at koordinere en tidlig indsats. Det vedrører jobcentret, a-kasser, uddannelsesinstitutioner mv. Ledige i ungegruppen udgør ikke én homogen gruppe (se tabel 2.3), ligesom der er forskellige krav til redskabssammensætningen i indsatsen for de forskellige grupper. Indsatsen for unge ledige må derfor differentieres og målrettes i forhold til den aktuelle sammensætning af gruppen. I 2009 vil der være fortsat fokus på en intensiv indsats for svage unge som har problemer ud over ledighed med deraf følgende problemer med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette sker blandt andet i regi af PUMA-projektet, der er etableret i 2008 og som planlægges videreført. Jobcentret vil understøtte overgangen fra uddannelse til beskæftigelse for de unge kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige, som har behov for en særlig indsats. Jobcenter Silkeborg vil styrke de unges motivation og være en hjælpende faktor i at bidrage til at fjerne sociale og personlige barrierer. Jobcentret vil indgå i et tæt opfølgnings- og aktivitetsforløb med de omkringliggende uddannelsesinstitutioner. Forløbet målrettes mod de 18 til 29 årige, så målgruppen ikke falder fra uddannelsen og ud i ledighed. Redskabspaletten til at få de unge til at fastholde og gennemføre en uddannelse er: Ordinær uddannelsesforløb EGU-forløb

16 Produktionsskoleforløb Særlig tilrettelagt projektforløb 3.5 Sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er et andet væsentligt indsatsområde som kan afhjælpe virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. Jobcentret vil især sætte fokus på en tidlig indsats overfor borgere på sygedagpenge. Normalt skal kommunens første opfølgning ske ved ottende uge, hvor Jobcenter Silkeborg fremrykker indsatsen til omkring sjette - syvende uge. Jobcenter Silkeborg har fokus på, at borgeren vender tilbage til arbejdet, eventuelt via en delvis raskmelding, så tilknytningen til arbejdspladsen fastholdes. Det er et fokusområde at styrke samarbejdet med praktiserende læger. Jobcentret forventer at projektet om udvikling af samarbejdet med praktiserende læger, som er igangsat i 2008, vil medføre at der udvikles nye metoder og tiltag, som styrker samarbejdet med de praktiserende læger, som medvirker til at fastholder den sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet ligesom sygemeldinger vil kunne forebygges. For en gruppe af kontanthjælpsmodtagere, herunder langvarig sygemeldte, kan der ikke forventes en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenteret vil intensivere afklarings- og udredningsindsatsen for denne gruppe med henblik på afklaring af det fremtidige forsørgelsesgrundlag. Jobcentret vil blandt den resterende del af kontanthjælpsmodtagere øge aktiveringsgraden ved at igangsætte aktiveringsforløb som timemæssigt og indholdsmæssigt er målrettet den passive kontanthjælpsgruppe. Jobcenter Silkeborg vil således forsat have fokus på målgruppen som tidligere er kategoriseret som Ny Chance til Alle. Den gunstige arbejdsmarkedsforhold der har gjort sig gældende i de seneste år har sammen med Jobcentrets indsats bevirket, at mange borgere, som ellers stod uden for arbejdsmarkedet er kommet i arbejde. Ved at satse på forebyggelse og en tidlig indsats sikres optimale muligheder for at sikre en lav ledighed i situationer, hvor konjunkturerne vender. For at Jobcentret løbende kan følge udviklingen på arbejdsmarkedet prioriteres i 2009 en øget fokusering på datakvalitet og registrering af årsager. Jobcentret har i nedenstående tabel opstillet de konkret mål for den borgerrettede indsats for Jobcentret vil opnå målene for 2009 gennem at have et tæt samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere, a-kasser, institutioner mv. inden for det relevante område. De nedenstående mål er opgjort inden for hver af de nævnte kategorier. Det overordnede mål for indsatsen er, at borgerne opnår /bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet og ikke blot skifter mellem ydelsestyper eller har gentagne perioder med ledighed/sygdom.

17 Jobcentrets mål for 2009: Mål Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal nedbringes fra 400 til 360 i perioden primo 2009 til ultimo 2009 Antallet af unge starthjælpsmodtagere og introduktionsydelsesmodtagere under 30 år skal nedbringes fra 23 til 20 i perioden primo 2009 til ultimo 2009 Antallet af unge dagpengemodtagere under 30 år skal nedbringes fra ca. 50 fuldtidsledige primo 2009 til 45 i perioden primo 2009 til ultimo 2009 Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes fra 650 til 600 i perioden primo 2009 til ultimo 2009 Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) skal nedbringes fra 275 til 250 i perioden primo 2009 til ultimo 2009 Antallet af passive kontanthjælpsmodtagere (Ny Chance til Alle) skal nedbringes fra 400 til 300 i perioden primo 2009 til ultimo 2009 Målemetode Jobindsats Jobindsats Jobindsats Jobindsats Jobindsats Jobindsats Note: primo året er pr / januar måned; ultimo året er pr / december måned.

18 Kapitel 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Det overordnede mål for den virksomhedsvendte indsats i Jobcenter Silkeborg i 2009 er i videst muligt omfang at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for herunder at have fokus på at anvende nye tiltag for at smidiggøre og fremme formidlingen til job, herunder anvendelsen af jobnet. Jobcentrets virksomhedsrettede indsats vil især have fokus på At yde en effektiv formidlingsindsats for at imødekomme behovet for arbejdskraft. Der indgår heri både at synliggøre jobåbninger samt opkvalificere ledige til jobs inden for områder med mangel på arbejdskraft. At præsentere virksomheden for hele værktøjspaletten i beskæftigelsesindsatsen: praktik- og løntilskud, fleksjob, mentorordning, personlig assistance til handicappede osv. At støtte virksomheden i den forebyggende indsats med vægt på arbejdspladsfastholdelse, Informere og vejlede om, hvorledes virksomheden kan være forberedt til at ansætte svage ledige, således de bliver fastholdt i jobbet Have fokus på at informere og vejlede virksomhederne om regler og muligheder forbindelse med medarbejders sygemelding, delvis raskmelding og forebyggelse af sygemeldinger mv.. Indsatsen over for virksomhederne skal ske i et tæt samarbejde i jobcentret, med fokus på at sikre en smidig service i forhold til virksomhedernes behov samt afstemme forventningerne i forhold til jobcentrets muligheder for at imødekomme behovet. Det er væsentligt, at jobcentret kan indgå i konkret dialog med den enkelte virksomhed om virksomhedens forventede behov og udvikling samt vurdering af mulighederne for at medvirke i etablering af en indsats over for ledige, f.eks. praktik, løntilskud, fleksjob osv. Jobcentret lægger således fortsat stor vægt på det direkte samarbejde med den enkelte virksomhed, gennem virksomhedsbesøg og anden direkte kontakt mellem virksomhedskonsulenter og den enkelte virksomhed både på initiativ fra jobcentret og fra virksomhederne I 2009 vil jobcentret have øget fokus på forebyggelse og samarbejde med virksomhederne om at fastholde medarbejderne i jobbet / på arbejdsmarkedet. Virksomhedskontakten skal samlet dække alle områder (virksomhedstyper, geografi mv.) af det lokale arbejdsmarked. Det lokale arbejdsmarked begrænser sig ikke til Silkeborg Kommune men omfatter i vid udstrækning også tilstødende jobcentres område. Jobcenter Silkeborg vil styrke samarbejdet om formidlingsindsatsen med tilstødende jobcentre samt i relevant omfang indgå i samarbejdet med virksomheder uden for jobcentrets område. Det forventes primært at være relevant i forbindelse med rekruttering af et større antal medarbejdere til en virksomhed eller når der er tale om behov for arbejdskraft med specifikke kvalifikationer Jobcentret er opmærksom på, om der er grupper af ledige, hvor der er behov for en særlig indsats for at synliggøre disse over for arbejdsgiverne. Det kunne f.eks. være inden for det etniske område eller ledige i den ældre aldersgruppe.

19 Ved at indgå partnerskabsaftaler med virksomheder vil jobcentret styrke det systematiske og vedvarende samarbejde med lokale virksomheder inden for hele eller udvalgte dele af beskæftigelsesindsatsen. Jobcentret vil prioritere at indgå partnerskabsaftaler med virksomheder, som efterspørger arbejdskraft inden for områder, hvor jobcentret på forskellig vis kan imødekomme behovet, gennem jobformidling, opkvalificering mv. Partnerskabsaftaler indgås også med virksomheder som udtrykker behov for primært at anvende partnerskabsaftalen i forbindelse med fastholdelse af deres egne medarbejdere. Der vil være fortsat fokus på at opfordre virksomhederne til at anvende jobnet.dk og andre digitale selvbetjeningsværktøjer i forbindelse med rekruttering af arbejdskraft og herunder i fornødent omfang vejlede og inspirere virksomhederne hertil. Jobcentret er opmærksom på mulighederne for virksomhederne i at anvende udenlandsk arbejdskraft og vil i relevant omfang samarbejde med og henvise til det internationale kontor, EURES mv. Gennem 2009 vil projektet Netjob Silkeborg fortsat blive udviklet og implementeret som en del af jobcentrets virksomhedsindsats. Det sker blandt andet gennem det webbaserede forum, hvor nyhedsbreve og den interaktive hjemmeside vil være i centrum tillige med gennemførelsen af øvrige aktiviteter (konferencer, erfagrupper, jobmesse m.v.) Jobcentret vil have særlig fokus på at anvende de muligheder, som stilles til rådighed med flaskehalspuljen, som understøtter og supplerer jobcentrets almindelige flaskehalsindsats. Det gælder både den statslige og kommunale pulje. Jobcentret vil motivere målgruppen for tilbud til opkvalificering inden for områderne. Flaskehalsmidlerne forventes anvendt både i forbindelse med køb af enkeltpladser og etablering af hold. Gennem anvendelsen af voksenlærlingeordningen sikres opkvalificering af voksne inden for de erhvervsuddannelser, hvor der er behov for arbejdskraft. Samtidig styrkes den enkeltes tilknytning til faget/branchen. I den virksomhedsvendte indsats kan det være uhensigtsmæssigt på forhånd at opstille en række kvantitative mål for indsatsen, da det er væsentligt at kunne imødekomme virksomhedernes behov for service i takt med at behovet opstår. Jobcentret vil løbende have fokus på at imødekomme virksomhedernes behov for service, information mv. samt inspirere virksomhederne til at anvende de tilrådighedværende redskaber, som f.eks. voksenlærlingeordningen, etablering af fleksjob, mulighederne for personlig assistance osv. Jobcentret vil derfor i 2009 gennemføre en undersøgelse blandt de virksomheder, som jobcentret har været i kontakt med om deres kendskab til de beskæftigelsesordninger, som jobcentret anvender for at understøtter indsatsen for at nå de 3 ministermål samt få deres vurdering af om den gennemførte indsats findes tilfredsstillende. Undersøgelsen indgår som opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen i 2008.

20 Jobcentrets mål for 2009 Mål Flaskehalspuljen anvendes 100%. 85 % af virksomhederne skal udtrykke tilfredshed med den service, de har modtaget fra jobcentret 85 % af virksomhederne skal angive, at der har kendskab til de beskæftigelsesordninger, som understøtter jobcentrets beskæftigelsesindsats Målemetode Via forbruget Gennemføre undersøgelse i 2. halvår 2009 Gennemføre undersøgelse i 2. halvår 2009

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Silkeborg 1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg 2008 Indhold. Side Indledning 3 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008

Beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan 2008 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan. for. Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Version 31. januar 2007 s. 1/16 1 INDLEDNING...3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL OG RAMMER...4 3 JOBCENTER FAABORG-MIDTFYNS MÅL I BESKÆ FTIGELSESINDSATSEN...5 3.1 STYRKET

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige med mere end tre måneder

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015.

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Kapitel 1 - Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Om BeskæftigelsespIanen for 2015: Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere