Beskæftigelsesplan Jobcenter Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg

2 Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen Kapitel 2: De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter silkeborg : Status for udviklingen på arbejdsmarkedet 5 2.2: Udfordringerne for Silkeborg : Virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for : Udvide udbuddet af arbejdskraft- både på kort og på længere sigt : Unge kommer i uddannelse eller job 12 Kapitel 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats for at reducere korttidsledighed og nedbringe langtidsledighed Forebyggelse Tidlig indsats Målgruppen for ret- og pligtaktivering Unge Sygedagpengemodtagere 16 Kapitel 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Kapitel 5. Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Kapitel 6. Budget for henholdsvis den kommunale og den statslige del af beskæftigelsesindsatsen Kapitel 7. Opsamling og mål Bilag 1: Udvikling i ledigheden i 2007 og 2008 for unge under 30 år

3 Indledning er Jobcenter Silkeborg plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for 2009 er udarbejdet i henhold til i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen er statens og kommunens fælles plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen i 2009 for at fremme beskæftigelsen. Efter politisk godkendelse af beskæftigelsesplanen vil jobcentret tilrettelægge indsatsen således de beskrevne mål i Beskæftigelsesplanen opfyldes i 2009, herunder tilrettelægges en løbende opfølgning af status for målopfyldelsen. indeholder målet for de planlagte resultater, men viser således ikke antallet af borgere, som er i berøring med jobcentret i løbet af året. Udviklingen på arbejdsmarkedet er kendetegnet ved, at ledigheden er meget lav og der fortsat er stigende beskæftigelse. Den største udfordring vil således være at sikre, at arbejdskraftudbuddet er så stort som muligt. Samtidig må det konstateres, at der er indenfor den svageste del af kontanthjælpsmodtagere (match 4 5) og sygedagpengemodtagere fortsat er visse grupper, hvor der er behov for en ekstra indsats for at bringe disse tættere på arbejdsmarkedet. Med beskæftigelsesplanen skal der sikres sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Silkeborg og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen. Ingrid W. Andersen Jobcenterchef Lisbeth Arboe Jakobsen Jobcenterchef

4 Kapitel 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesministeren har udmeldt nedenstående 3 beskæftigelsespolitiske målsætninger og mål for 2009: 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet.. Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål Jobcentret skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Jobcenter Silkeborg har i nedenstående beskæftigelsesplan indarbejdet ministerens mål og indsatsområder samt suppleret målene med lokale målsætninger for beskæftigelsesindsatsen.

5 Kapitel 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Silkeborg Jobcenter Silkeborg vil i det følgende kapitel redegøre for beskæftigelsessituationen i Silkeborg Kommune. 2.1: Status for udviklingen på arbejdsmarkedet Udviklingen på arbejdsmarkedet i Silkeborg er fortsat positiv med meget lav ledighed, stigende beskæftigelse og en fortsat vækst i arbejdsstyrken. Arbejdsmarkedet i Silkeborg er karakteriseret ved følgende nøgletal, som har betydning for den indsats, der skal varetages i Jobcenter Silkeborg: Tabel 1. Beskæftigelse og tilknytning til arbejdsmarkedet i Silkeborg Befolkning (pr. 1. januar) Arbejdsstyrken Erhvervsfrekvens (1) (i pct.) 81,0 81,5 - Beskæftigelsesfrekvens (2) (%) 78,5 79,8 - Arbejdssteder Arbejdspladser Indpendling 3) Udpendling 3) Nettoudpendling 3) Kilde: Statistikbanken (1) Erhvervsfrekvensen: Viser hvor stor en andel af befolkningen, i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som står til rådighed for arbejdsmarkedet dvs. arbejder eller kan arbejde (=arbejdsstyrken). (2) Beskæftigelsesfrekvensen: viser hvor stor en andel af befolkningen, i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som er i beskæftigelse. (3) Opgørelsen for 2004 og 2005 vedrører situationen før kommunalreformen, hvorfor opgørelsen for 2004 kan være påvirket af indbyrdes pendling mellem de 4 tidligere kommuner. Silkeborg Kommune har pr. 1. januar 2008 en befolkning på i alt borgere. I perioden 2005 til 2008 er antallet af borgere steget med For aldersgruppen årige, som er den erhvervaktive gruppe, har der været en positiv vækst på personer. Antallet af 67 årige og derover er steget med 582 personer. I de kommende 8 år forventes det, at befolkningstallet i Silkeborg vil stige med personer. I aldersgruppen 16 til 66 år forventes en stigning på person, mens gruppen over 67 år stiger med personer. Nedenstående opgørelser er Danmarks Statistiks ledighedsstatistik for Silkeborg Kommune opgjort pr. april de sidste tre år. Statistikken er opgjort på køn, aldersgrupper samt a-kassetilshørsforhold. Danmarks Statistiksopgørelser omfatter forsikrede ledige samt ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 3.

6 Tabel 2. Ledigheden i Silkeborg. April måned 2.1 Udviklingen i ledigheden i Silkeborg (april måned.) April 2006 April 2007 April 2008 Antal fuldtidsledige Ledighedspct. (arbejdsstyrken) i alt 3,4 2,3 1,3 Ledighedspct. mænd 2,7 1,7 1,1 Ledighedspct. kvinder 4,2 3,1 1,5 Ledighedens sammensætning i april måned 2008: 2.2 Ledigheden fordelt på aldersgrupper Antal Procentvis fordelt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt - 25 år ,0% 9,0% 8,0% år ,0% 10,5% 10,3% år ,3% 47,9% 47,2% 50 år ,7% 32,6% 34,5% I alt % 100% 100% 2.3 Unge ledige, under 30 år, fordelt på aldersgruppe og forsikringskategori Forsikrede ledige Ikke- forsikrede (Match 1 3) Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt - 25 år år I alt (omregnet til helårspersoner) 2.4 Ledigheden fordelt på a-kasser Mænd Kvinder I alt Akademikere (AAK) Business Byggefagenes a-kasse Børne- og ungdomspædagoger (BUPL-A) Danske Lønmodtagere (DLA) Danske sundhedsorganisationer (DSA) Fag og Arbejde (FOA) Faglig Fælles a-kasse (3F) Frie funktionærer (FFA) Funktionærer og Servicefag Funktionærer og tjenestemænd (FTF-A) Handels- og kontorfunktionærer (HK) Ingeniører (IAK) IT-faget og Merkonomer (Prosa) Journalistik, kommunikation og sprog 3 4 7

7 Kristelig a-kasse Ledere Lærere (DLF-A) Magistre (MA) Metalarbejdere Nærings- og nydelsesmiddelarb. (NNF) Selvstændige (DANA) Selvstændige (ASE) Socialpædagoger (SLA) Stats- og teleansatte (STA) Teknikere Træ-Industri-Byg (TIB) Økonomer (CA) El-faget Ikke forsikrede I alt Beskæftigelsen opgøres af Danmarks Statistik i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). I nedenstående tabel 3 vises, hvorledes beskæftigelsen i Silkeborg Kommune fordeler sig på brancher og aldersgrupper, ultimo 2007.

8 Tabel 3 Beskæftigelsen i Silkeborg Kommune fordelt på branche og aldersgrupper. Procentvis fordelt Silkeborg - 29 år år 50 år - I alt - 29 år år 50 år - I alt Landbrug, gartneri og skovbrug ,0% 28,9% 48,0% 100% Fiskeri ,6% 21,4% 50,0% 100% Råstofudvinding ,9% 45,3% 35,8% 100% Føde-, drikke- og tobaksvareindustri ,4% 43,8% 22,8% 100% Tekstil- og læderindustri ,0% 55,4% 27,6% 100% Træ-, papir- og grafisk industri ,8% 32,3% 24,0% 100% Kemisk industri og plastindustri ,3% 54,5% 31,2% 100% Sten-, ler- og glasindustri ,2% 48,9% 32,9% 100% Jern- og metalindustri ,6% 53,4% 28,0% 100% Møbelindustri og anden industri ,4% 53,7% 21,0% 100% Energi- og vandforsyning ,9% 51,4% 33,7% 100% Bygge og anlæg ,4% 46,0% 25,6% 100% Autohandel, service og tankstationer ,3% 41,1% 24,6% 100% Engroshandel undtagen med biler ,7% 56,9% 25,4% 100% Detailh. og reparationsvirks. undt. Biler ,8% 30,2% 16,0% 100% Hoteller og restauranter ,7% 28,6% 10,8% 100% Transport ,5% 48,8% 39,7% 100% Post og tele ,8% 41,3% 25,8% 100% Finansiering og forsikring ,5% 59,9% 24,6% 100% Udlejning og ejendomsformidling ,6% 38,6% 46,8% 100% Forretningsservice ,6% 52,6% 25,8% 100% Offentlig administration ,9% 48,8% 39,2% 100% Undervisning ,9% 49,6% 40,5% 100% Sundhedsvæsen ,1% 54,5% 33,4% 100% Sociale institutioner ,7% 52,0% 32,3% 100% Foreninger, kultur og renovation ,8% 39,0% 38,2% 100% Uoplyst aktivitet ,9% 33,7% 61,3% 100% I alt ,5% 47,5% 29,0% 100% Kilde: Danmarks Statistik. RAS 2007

9 I nedenstående tabel 4 vises hvorledes antallet i de forskellige forsørgelsesgrupper fordeler sig i april 2008, sammenlignet med udviklingen i forhold til sidste år. Tabel 4: Forsørgelsesgruppe pr. april 2008 Forsørgelsesgrupper Niveau Udvikling Antal I fht. sidste år. Pct. Forsørgede i alt % Arbejdsmarkedsparate (fuldtidspers.) % A-dagpenge (berørte) % Kontanthjælpsmodtagere (berørte) % Ikke arbejdsmarkedsparate (fuldtidspers.) 914 4% Kontanthjælp (berørte) 932 3% Sygedagpenge (fuldtidspers.) % Forløb mellem uger % Forløb over 52 uger % Revalidering (fuldtidspers.) 299 9% Antal berørte på revalidering 300 8% Fleksjob (fuldtidspers.) * % Ledighedsydelse (fuldtidspers.) 211 1% Antal berørte personer på ledighedsydelse 232-5% Antal forløb over 13 uger % Kilde: Jobindsats.dk - resultatoversigten Egne oplysninger viser et aktuelt antal ved udgangen af juni på 845 person nr.. Det lokale arbejdsmarked i Silkeborg har haft en positiv udvikling gennem de seneste år som er kendetegnet ved følgende hovedtendenser: Faldende ledighed En samlet stigning i antallet af arbejdspladser Arbejdsstyrken er øget Endvidere er nettoudpendlingen steget gennem de seneste år. Den aktuelle udvikling. Den aktuelle udvikling medio 2008 viser, at udviklingen med det markante fald i ledigheden er forsat i 2 halvår og aktuelt (primo september) er antallet af tilmeldte ledige meget lav. Det forventes dog, at denne udvikling vil ophøre, aktuelt ses indikationer på at ledigheden ikke fortsat falder for de yngste aldersgrupper. På det tidspunkt, når ledighedsudviklingen vender fra faldende ledighed til et uændret/stigende ledighedsniveau vil dette efter en periode slå igennem som en stigning i arbejdskraftreserven. Det vil derfor være en større udfordring for jobcentrets indsats at få ledige tilbage til job inden de opnår 3 mdr. sammenhængende ledighed.

10 Sammenlignet med tilsvarende perioder i 2007 er varigheden af ledighedsforløb reduceret i Dette betyder, at antal personer, som er berørt af ledighed ikke er reduceret så markant som ledigheden omregent til fuldtidsledige. (se bilag 1) Uanset en ændret ledighedsudvikling i 2009 forventes der fortsat at være behov for arbejdskraft indenfor en række områder, som det vil være svært at imødekomme. 2.2: Udfordringerne for Silkeborg De væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Silkeborg forventes i 2009 i høj grad fortsat at være de samme, som afspejledes i resultatrevisionen for Overordnet vil udfordringerne fortsat være: At virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for At udvide udbuddet af arbejdskraft både på kort og på længere sigt At unge kommer i uddannelse eller job 2.2.1: Virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for I de kommende år forventes den demografiske udvikling i Silkeborg Kommune blandt andet at indebære en faldende vækst i arbejdsstyrken, som vil betyde færre unge og flere i de ældre aldersgrupper. Ligeledes må det forventes, at nettoudpendlingen fra Silkeborg Kommune fortsat vil være markant, primært til Viborg, Århus samt den østlige del af regionen i øvrigt. Ultimo 2007 var nettoudpendlingen personer, fordelt på de fleste brancheområder. Nettoudpendlingen dækker over at personer pendler ind i kommunen, mens er udpendlere. Sammenholdes den forventede udvikling i arbejdsstyrken med en fortsat positiv udvikling i antallet af arbejdspladser i Silkeborg kommune og hele den østlige del af region Midtjylland må det forventes at det lave ledighedsniveau vil fortsætte i Silkeborg, og at virksomhederne fortsat kan få svært ved at rekruttere bestemte typer arbejdskraft. Dertil kommer udfordringen med at mindske antallet af sygemeldte, så virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft. Udfordringerne med at imødegå flaskehalsproblemer på både kort og lidt længere sigt må løses gennem en målrettet indsats, herunder anvendelsen af voksenlærlingeordningen, den regionale flaskehalspulje, som stilles til rådighed af det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR) samt øvrige virksomhedsrettede tilbud for ledige. Der er fortsat en udbredt mangel på arbejdskraft inden for en lang række erhvervsområder på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland. I 2009 forventes efterspørgslen efter arbejdskraft at aftage. Der forventes et fald i den samlede beskæftigelse i Region Midtjylland på i alt For nogle brancheområder vil der fortsat være stigende beskæftigelse. For Silkeborgs vedkommende må beskæftigelsesudviklingen forventes at blive påvirket af at der vil være nedgang inden for bygge og anlæg, landbrug og dele af industrien og et mindre fald i detailhandlen, men en fortsat fremgang inden for forretningsservice og den

11 offentlige sektor. Beskæftigelsesniveauet vil dog fortsat være højt i de brancher, som forventer nedgang. Aktuelt spores der blandt virksomheder inden for flere områder i Silkeborg, blandt andet træindustrien, en afventende holdning til det fremtidige arbejdskraftbehov. Jobcentret vil hele tiden følge udviklingen på det lokale arbejdsmarked, således der hurtigst muligt kan iværksættes en effektiv indsats i forbindelse med ansættelser, omlægning/udvikling af behovet for kvalifikationer, afskedigelser m.v. Jobomsætningen på arbejdsmarkedet er stor og jobcentret har fokus på at nye ledige som har kvalifikationer, inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder, umiddelbart vender tilbage til beskæftigelse. Jobcentret tilrettelægger sin indsats, så den lediges jobsøgning understøttes straks fra tilmeldingen, herunder præsentation af konkrete jobopslag. En nedgang i efterspørgslen efter arbejdskraft forventes primært at medføre, at det bliver personer med de færreste kompetencer og den svageste forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet, som får problemer med at fastholde beskæftigelsen/finde ny beskæftigelse og dermed risikerer længerevarende ledighed. Det er således en udfordring for jobcentret også at have fokus på jobåbningerne inden for de områder, hvortil ikke kræves mange kvalifikationer, da disse vil være relevante jobområder for en betydelig del af de ledige, som ikke umiddelbart opnår et nyt job. Jobcentrets fokus på at ledige hurtigt opnår job og dermed nedbringer arbejdskraftreserven er således et væsentligt element i at understøtte indsatsen for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Der vil være behov for øget opmærksomhed på, at ungegruppen kan være særlig beskæftigelsesmæssig sårbar i en periode med afmatning på arbejdsmarkedet og stigende ledighed. Der er medio 2008 indikationer på, at udviklingen med faldende ledighed er vendt for aldersgruppen under 25 år. (se bilag 1) : Udvide udbuddet af arbejdskraft både på kort og på længere sigt Med den lave ledighed er ledigheden i højere grad koncentreret på specifikke grupper med behov for en særlig indsats for at opnå beskæftigelse eller en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgrupperne for indsatsen kan derfor i mindre grad end tidligere beskrives/udsøges ud fra sædvanlige statistiske parametre. Der er således behov for løbende at kunne identificere aktuelle målgrupper og tilrettelægge indsatsen differentieret, så den kan imødekomme de individuelle behov hos den ledige. Sammensætningen af ledighedsgruppen vil til stadighed ændres, men gruppen forventes fortsat at være kendetegnet ved: Unge med behov for en særlig indsats

12 Ledige med manglende kvalifikationer og kompetencer Ledige med mange ledighedsperioder og ofte kortvarige ansættelsesforhold Ledige med langvarige ledighedsperioder, som ofte kan have komplekse problemer og barrierer i forhold til at opnå beskæftigelse/tilknytning til arbejdsmarkedet. Personer med mange og/eller langvarige sygeperioder Fokus vil i videste mulig omfang være på den virksomhedsrettede indsats. Anvendelsen af redskaberne jobsøgning, afklaring og vejledning vil ske målrettet i forhold til den enkelte lediges individuelle behov. Udfordringen er at understøtte tilknytningen til arbejdsmarkedet for ledige med særlige behov, herunder gennem målrettet opkvalificering samt anvendelse af virksomhedsrettede tilbud inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder, blandt andet gennem indgåelse af partnerskabsaftaler : Unge kommer i uddannelse eller job I ledighedsstatistikken for april 2008 fremgår det at i alt 105 fuldtidsledige unge under 30 år (se tabel 2), hvilket svarer til godt 18 % af den registrerede ledighed. Opgørelsen af antal fuldtidsledige dækker over, at et langt større antal personer bliver berørte af ledighed i perioden (se bilag 1). Opgørelsen over ledighed er eksklusiv gruppen af unge ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 og 5, som ikke indgår i ledighedsstatistikken. Denne gruppe af unge under 30 år i matchgruppe 4 5 er ca. dobbelt så stor som gruppen i match Det er kendetegnende for gruppen, at den udover en beskæftigelsesmæssig indsats, har behov for en særlig social indsats. Overordnet er det væsentligt at Jobcentrets indsats for unge har fokus på, at alle unge erhverver sig kvalifikationer og kompetencer så de kan imødekomme de fremtidige krav på arbejdsmarkedet, som vil indebære større kvalifikationskrav og krav om fleksibilitet og omstillingsevne. Den største udfordring i indsatsen ligger på tidspunktet ved den unges overgangen til arbejdsmarkedet, idet eventuelle problemer, den unge måtte have, først viser sig her. I en periode, hvor arbejdsmarkedet inden for flere områder forventes at være afventende i forhold til nyansættelser skal der være særlig opmærksomhed på, at dette i højere grad kan berøre unge uden forudgående fodfæste på arbejdsmarkedet. En hovedopgave for Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er vejledningsarbejdet med børn og unge fra 12-års-alderen op til 24 år (lovbestemt, inden for undervisningsministeriets område), hvor en overordnet målsætning frem til 2015 er at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Der er en forpligtelse om at være opsøgende for unge op til og med 24 år. Tilbage er der en række unge med særlig behov for vejledning, en række meget udsatte unge samt unge der ikke har faglige, psykiske og fysiske kompetencer til at starte en almindelig

13 ungdomsuddannelse. De har ofte brug for et startbaneforløb eller alternative måder at vende tilbage til et uddannelsesforløb eller et job med en form for uddannelsessigte. Jobcentret vil målrettet vægte, at der i videst muligt omfang etableres tiltag, som retter sig mod at grupper af unge, som er svagt stillet i forhold til at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, kommer i uddannelse eller job. Indsatsen tilrettelægges konkret i forhold til den specifikke målgruppes behov. Et intensiveret samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og jobcentrets øvrige teams vil danne basis for at tilrettelægge indsatsen. Der er behov for en række initiativer, specielt for disse udsatte unge, og der skal udarbejdes en række procedurer samarbejdsparterne imellem i det kommunale system og de eksterne parter, så der opnås en hurtig og smidig indsats. Etableringen af konkrete projekter vil ofte afhænge af finansiering via eksterne midler.

14 Kapitel 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats Det overordnede mål for Jobcenter Silkeborg i 2009 overfor borgerne er at have fokus på den forebyggende og tidlige indsats i forbindelse med alle typer af forsørgelsesydelser, så borgerne kommer i eller tilbage i beskæftigelse. Det fælles mål for alle borgere, som henvender sig i jobcentret, er, at de får et job så hurtigt som muligt eller fastholdes i et job. Gennem en forebyggende indsats vil Jobcentret forsøge at mindske tilgangen til de forskellige forsørgelsesydelser, og hvis borgeren alligevel kommer på offentlig forsørgelse skal en tidlig indsats understøtte borgerens hurtige tilbagevenden til beskæftigelse. Redskabspaletten til at få ledige i arbejde kan eksempelvis være aktivering, opkvalificering til at kunne indgå på arbejdsmarkedet og en hurtig afklaring af borgerne. For de grupper af ledige, der ikke umiddelbart vurderes at kunne bestride et arbejde, afklares det, hvilken indsats der skal iværksættes, således at de efter hurtigst muligt kan blive helt eller delvis selvforsørgende. Jobcenter Silkeborg vil i alle aspekter tilrettelægge indsatsen, så der er et klart jobsigte overfor den enkelte ledige. Jobcentret vil støtte, formidle og vejlede, så borgeren tager størst mulig ansvar for egen situation. Jobcentret vil i indsatsen for at nå resultaterne, lægge vægt på et tæt samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere, a-kasser, institutioner m.v. Samarbejdet sker både ad hoc og ud fra indgåede aftaler. Det indbefatter blandt andet partnerskabsaftaler med virksomheder samt samarbejdsaftale med LO Silkeborg-Faurskov. Sidstnævnte vedrører således samarbejde i forbindelse med sygdom, virksomhedsrettet aktivering, vejledning og opkvalificering samt samarbejde generelt. (punkt 4-6 i ovennævnte samarbejdsaftale). 3.1 Forebyggelse Jobcenter Silkeborg vil som et centralt punkt i forebyggelse være yderst opmærksomme på understøttelse af den enkelte borgers behov og situation samt virksomhedernes situation og efterspørgsel (de konkrete mål for virksomhedsindsatsen er beskrevet i kapitel 4). Den enkelte borger skal i størst muligt omfang opkvalificeres til, at kunne fastholde deres arbejde eller indtræde på arbejdsmarkedet. 3.2 Tidlig indsats: Indsatsen tager udgangspunkt i at skaffe ledige hurtigst muligt i job gennem fokus på en jobrettet indsats, således alle umiddelbar arbejdsmarkedsparate ledige får et kortvarigt ledighedsforløb. Omdrejningspunkterne er en optimal anvendelse af CV-et, tidlig og intensiv kontakt med ledige samt effektiv jobsøgning i forhold til de lokale jobåbninger. Gennem kontaktforløbet vil den ledige blive præsenteret for konkrete job. I forhold til en tidlig indsats vil Jobcentret sætte fokus på en tæt opfølgning på rettidighed og ved at tilrettelægge en målrettet indsats overfor alle ledige. Jobcentret kan gennem en tæt opfølgning sætte fokus på den enkeltes behov og ressourcer, så der kan ydes en håndholdt indsats overfor den enkelte borger. Dette sker blandt andet i samarbejde med A-kasserne, her

15 henvises til ovennævnte samarbejdsaftale mellem Jobcentret og LO Silkeborg-Favrskov med særligt fokus på punkterne og 6. Når den enkeltes behov og ressourcer er afdækket sættes der fokus på det rette tilbud Jobcentret vil løbende tilrette og oprette tilbud, som passer til den enkeltes kompetencer og behov. Målet er at den enkelte kommer i beskæftigelse eller uddannelse, men redskaberne og vejen til uddannelse eller beskæftigelse kan være meget forskellige. I videst muligt omfang vil jobcentret inddrage metoder og tiltag, som kan tilgodese særlige behov for specifikke målgrupper, f.eks. særlige tiltag henvendt til unge ledige, sygedagpengemodtagere, forløb for passive kontanthjælpsmodtagere samt personer på ledighedsydelse. 3.3 Målgruppen for ret- og pligtaktivering Indsatsen for målgruppen for ret- og pligt aktivering vil i lighed med den tidlige indsats bygge på en intensiv kontakt med den ledige gennem opfølgning kontaktforløbet, således at næste aktivitet aftales i forlængelse af afsluttet aktivitet, såfremt denne ikke har ført til resultat. Hele redskabspaletten tages i anvendelse, men med særlig vægt på at anvende den virksomhedsrettede aktivering: praktik, privat løntilskud og offentlig løntilskud. For en overvejende del af ledige i denne målgruppe vil offentlig løntilskud være det mest relevante tilbud, også forud for evt. jobsøgnings- og afklaringsforløb 3.4 Unge Især gruppen af unge ledige vil være et fokusområde for Jobcenter Silkeborg i Afmatningen på arbejdsmarkedet kan forventes at berøre ungegruppen mere markant end ældre aldersgrupper. Der vil være behov for at alle involverede parter følger udviklingen for ungegruppen tæt og har fokus på behovet for at koordinere en tidlig indsats. Det vedrører jobcentret, a-kasser, uddannelsesinstitutioner mv. Ledige i ungegruppen udgør ikke én homogen gruppe (se tabel 2.3), ligesom der er forskellige krav til redskabssammensætningen i indsatsen for de forskellige grupper. Indsatsen for unge ledige må derfor differentieres og målrettes i forhold til den aktuelle sammensætning af gruppen. I 2009 vil der være fortsat fokus på en intensiv indsats for svage unge som har problemer ud over ledighed med deraf følgende problemer med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette sker blandt andet i regi af PUMA-projektet, der er etableret i 2008 og som planlægges videreført. Jobcentret vil understøtte overgangen fra uddannelse til beskæftigelse for de unge kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige, som har behov for en særlig indsats. Jobcenter Silkeborg vil styrke de unges motivation og være en hjælpende faktor i at bidrage til at fjerne sociale og personlige barrierer. Jobcentret vil indgå i et tæt opfølgnings- og aktivitetsforløb med de omkringliggende uddannelsesinstitutioner. Forløbet målrettes mod de 18 til 29 årige, så målgruppen ikke falder fra uddannelsen og ud i ledighed. Redskabspaletten til at få de unge til at fastholde og gennemføre en uddannelse er: Ordinær uddannelsesforløb EGU-forløb

16 Produktionsskoleforløb Særlig tilrettelagt projektforløb 3.5 Sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er et andet væsentligt indsatsområde som kan afhjælpe virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. Jobcentret vil især sætte fokus på en tidlig indsats overfor borgere på sygedagpenge. Normalt skal kommunens første opfølgning ske ved ottende uge, hvor Jobcenter Silkeborg fremrykker indsatsen til omkring sjette - syvende uge. Jobcenter Silkeborg har fokus på, at borgeren vender tilbage til arbejdet, eventuelt via en delvis raskmelding, så tilknytningen til arbejdspladsen fastholdes. Det er et fokusområde at styrke samarbejdet med praktiserende læger. Jobcentret forventer at projektet om udvikling af samarbejdet med praktiserende læger, som er igangsat i 2008, vil medføre at der udvikles nye metoder og tiltag, som styrker samarbejdet med de praktiserende læger, som medvirker til at fastholder den sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet ligesom sygemeldinger vil kunne forebygges. For en gruppe af kontanthjælpsmodtagere, herunder langvarig sygemeldte, kan der ikke forventes en tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Jobcenteret vil intensivere afklarings- og udredningsindsatsen for denne gruppe med henblik på afklaring af det fremtidige forsørgelsesgrundlag. Jobcentret vil blandt den resterende del af kontanthjælpsmodtagere øge aktiveringsgraden ved at igangsætte aktiveringsforløb som timemæssigt og indholdsmæssigt er målrettet den passive kontanthjælpsgruppe. Jobcenter Silkeborg vil således forsat have fokus på målgruppen som tidligere er kategoriseret som Ny Chance til Alle. Den gunstige arbejdsmarkedsforhold der har gjort sig gældende i de seneste år har sammen med Jobcentrets indsats bevirket, at mange borgere, som ellers stod uden for arbejdsmarkedet er kommet i arbejde. Ved at satse på forebyggelse og en tidlig indsats sikres optimale muligheder for at sikre en lav ledighed i situationer, hvor konjunkturerne vender. For at Jobcentret løbende kan følge udviklingen på arbejdsmarkedet prioriteres i 2009 en øget fokusering på datakvalitet og registrering af årsager. Jobcentret har i nedenstående tabel opstillet de konkret mål for den borgerrettede indsats for Jobcentret vil opnå målene for 2009 gennem at have et tæt samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere, a-kasser, institutioner mv. inden for det relevante område. De nedenstående mål er opgjort inden for hver af de nævnte kategorier. Det overordnede mål for indsatsen er, at borgerne opnår /bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet og ikke blot skifter mellem ydelsestyper eller har gentagne perioder med ledighed/sygdom.

17 Jobcentrets mål for 2009: Mål Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal nedbringes fra 400 til 360 i perioden primo 2009 til ultimo 2009 Antallet af unge starthjælpsmodtagere og introduktionsydelsesmodtagere under 30 år skal nedbringes fra 23 til 20 i perioden primo 2009 til ultimo 2009 Antallet af unge dagpengemodtagere under 30 år skal nedbringes fra ca. 50 fuldtidsledige primo 2009 til 45 i perioden primo 2009 til ultimo 2009 Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes fra 650 til 600 i perioden primo 2009 til ultimo 2009 Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed (arbejdskraftreserven) skal nedbringes fra 275 til 250 i perioden primo 2009 til ultimo 2009 Antallet af passive kontanthjælpsmodtagere (Ny Chance til Alle) skal nedbringes fra 400 til 300 i perioden primo 2009 til ultimo 2009 Målemetode Jobindsats Jobindsats Jobindsats Jobindsats Jobindsats Jobindsats Note: primo året er pr / januar måned; ultimo året er pr / december måned.

18 Kapitel 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Det overordnede mål for den virksomhedsvendte indsats i Jobcenter Silkeborg i 2009 er i videst muligt omfang at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft de har brug for herunder at have fokus på at anvende nye tiltag for at smidiggøre og fremme formidlingen til job, herunder anvendelsen af jobnet. Jobcentrets virksomhedsrettede indsats vil især have fokus på At yde en effektiv formidlingsindsats for at imødekomme behovet for arbejdskraft. Der indgår heri både at synliggøre jobåbninger samt opkvalificere ledige til jobs inden for områder med mangel på arbejdskraft. At præsentere virksomheden for hele værktøjspaletten i beskæftigelsesindsatsen: praktik- og løntilskud, fleksjob, mentorordning, personlig assistance til handicappede osv. At støtte virksomheden i den forebyggende indsats med vægt på arbejdspladsfastholdelse, Informere og vejlede om, hvorledes virksomheden kan være forberedt til at ansætte svage ledige, således de bliver fastholdt i jobbet Have fokus på at informere og vejlede virksomhederne om regler og muligheder forbindelse med medarbejders sygemelding, delvis raskmelding og forebyggelse af sygemeldinger mv.. Indsatsen over for virksomhederne skal ske i et tæt samarbejde i jobcentret, med fokus på at sikre en smidig service i forhold til virksomhedernes behov samt afstemme forventningerne i forhold til jobcentrets muligheder for at imødekomme behovet. Det er væsentligt, at jobcentret kan indgå i konkret dialog med den enkelte virksomhed om virksomhedens forventede behov og udvikling samt vurdering af mulighederne for at medvirke i etablering af en indsats over for ledige, f.eks. praktik, løntilskud, fleksjob osv. Jobcentret lægger således fortsat stor vægt på det direkte samarbejde med den enkelte virksomhed, gennem virksomhedsbesøg og anden direkte kontakt mellem virksomhedskonsulenter og den enkelte virksomhed både på initiativ fra jobcentret og fra virksomhederne I 2009 vil jobcentret have øget fokus på forebyggelse og samarbejde med virksomhederne om at fastholde medarbejderne i jobbet / på arbejdsmarkedet. Virksomhedskontakten skal samlet dække alle områder (virksomhedstyper, geografi mv.) af det lokale arbejdsmarked. Det lokale arbejdsmarked begrænser sig ikke til Silkeborg Kommune men omfatter i vid udstrækning også tilstødende jobcentres område. Jobcenter Silkeborg vil styrke samarbejdet om formidlingsindsatsen med tilstødende jobcentre samt i relevant omfang indgå i samarbejdet med virksomheder uden for jobcentrets område. Det forventes primært at være relevant i forbindelse med rekruttering af et større antal medarbejdere til en virksomhed eller når der er tale om behov for arbejdskraft med specifikke kvalifikationer Jobcentret er opmærksom på, om der er grupper af ledige, hvor der er behov for en særlig indsats for at synliggøre disse over for arbejdsgiverne. Det kunne f.eks. være inden for det etniske område eller ledige i den ældre aldersgruppe.

19 Ved at indgå partnerskabsaftaler med virksomheder vil jobcentret styrke det systematiske og vedvarende samarbejde med lokale virksomheder inden for hele eller udvalgte dele af beskæftigelsesindsatsen. Jobcentret vil prioritere at indgå partnerskabsaftaler med virksomheder, som efterspørger arbejdskraft inden for områder, hvor jobcentret på forskellig vis kan imødekomme behovet, gennem jobformidling, opkvalificering mv. Partnerskabsaftaler indgås også med virksomheder som udtrykker behov for primært at anvende partnerskabsaftalen i forbindelse med fastholdelse af deres egne medarbejdere. Der vil være fortsat fokus på at opfordre virksomhederne til at anvende jobnet.dk og andre digitale selvbetjeningsværktøjer i forbindelse med rekruttering af arbejdskraft og herunder i fornødent omfang vejlede og inspirere virksomhederne hertil. Jobcentret er opmærksom på mulighederne for virksomhederne i at anvende udenlandsk arbejdskraft og vil i relevant omfang samarbejde med og henvise til det internationale kontor, EURES mv. Gennem 2009 vil projektet Netjob Silkeborg fortsat blive udviklet og implementeret som en del af jobcentrets virksomhedsindsats. Det sker blandt andet gennem det webbaserede forum, hvor nyhedsbreve og den interaktive hjemmeside vil være i centrum tillige med gennemførelsen af øvrige aktiviteter (konferencer, erfagrupper, jobmesse m.v.) Jobcentret vil have særlig fokus på at anvende de muligheder, som stilles til rådighed med flaskehalspuljen, som understøtter og supplerer jobcentrets almindelige flaskehalsindsats. Det gælder både den statslige og kommunale pulje. Jobcentret vil motivere målgruppen for tilbud til opkvalificering inden for områderne. Flaskehalsmidlerne forventes anvendt både i forbindelse med køb af enkeltpladser og etablering af hold. Gennem anvendelsen af voksenlærlingeordningen sikres opkvalificering af voksne inden for de erhvervsuddannelser, hvor der er behov for arbejdskraft. Samtidig styrkes den enkeltes tilknytning til faget/branchen. I den virksomhedsvendte indsats kan det være uhensigtsmæssigt på forhånd at opstille en række kvantitative mål for indsatsen, da det er væsentligt at kunne imødekomme virksomhedernes behov for service i takt med at behovet opstår. Jobcentret vil løbende have fokus på at imødekomme virksomhedernes behov for service, information mv. samt inspirere virksomhederne til at anvende de tilrådighedværende redskaber, som f.eks. voksenlærlingeordningen, etablering af fleksjob, mulighederne for personlig assistance osv. Jobcentret vil derfor i 2009 gennemføre en undersøgelse blandt de virksomheder, som jobcentret har været i kontakt med om deres kendskab til de beskæftigelsesordninger, som jobcentret anvender for at understøtter indsatsen for at nå de 3 ministermål samt få deres vurdering af om den gennemførte indsats findes tilfredsstillende. Undersøgelsen indgår som opfølgning på tilfredshedsundersøgelsen i 2008.

20 Jobcentrets mål for 2009 Mål Flaskehalspuljen anvendes 100%. 85 % af virksomhederne skal udtrykke tilfredshed med den service, de har modtaget fra jobcentret 85 % af virksomhederne skal angive, at der har kendskab til de beskæftigelsesordninger, som understøtter jobcentrets beskæftigelsesindsats Målemetode Via forbruget Gennemføre undersøgelse i 2. halvår 2009 Gennemføre undersøgelse i 2. halvår 2009

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 2008 Jobcenter Sorø Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 4 1.1 Lokal status for ministermålene og de hermed

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR

HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR HEDENSTED KOMMUNE DE NÆSTE 2 ÅR Marts 29 Beskæftigelsesregion Midtjylland FORORD Hvordan vil konjunkturen udvikle sig i de kommende år?, hvilken betydning får konjunkturudviklingen for Hedensted Kommune?,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere