LOKALPLAN NR. 84 RINGE KOMMUNE. Område til rekreative formål og golfbane i den vestlige del af Ringe by

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 84 RINGE KOMMUNE. Område til rekreative formål og golfbane i den vestlige del af Ringe by"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 84 RINGE KOMMUNE Område til rekreative formål og golfbane i den vestlige del af Ringe by Ringe Kommune, maj 2006

2 Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 23. maj 2006 Lokalplan nr. 84 med tilhørende miljøvurdering og kommuneplantillæg er udarbejdet af COGITA i december 2005 i samarbejde med Ringe Kommune, Teknisk Forvaltning. Kortbilag nr. 3 er udarbejdet af golfbanearkitekt Henrik J. Jacobsen, Holstebro. Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet efter aftale med Kort- og Matrikelstyrelsen, Kort- og Matrikelstyrelsen. 2

3 INDHOLD FORSLAG TIL LOKALPLAN NR REDEGØRELSE... 4 Lokalplanområdets beliggenhed... 4 Eksisterende forhold... 4 Lokalplanens baggrund og formål... 5 Lokalplanforslagets indhold... 5 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING... 9 Regionplanen... 9 Kommuneplanen... 9 Landbrugsloven Miljøvurderingsloven MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER LOKALPLANENS BESTEMMELSER Vedtagelsespåtegninger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Blag Kortbilag 1: Lokalplanområdets afgrænsning med matrikelnumre Kortbilag 2: Byggefelter, veje, stier og parkeringsarealer... 1 Kortbilag 3: Illustrationsplan / golfbanens udformning... 1 Kortbilag 4: De påtænkte gennembrud i diger og levende hegn

4 LOKALPLAN NR. 84 Område til rekreative formål og golfbane i den vestlige del af Ringe by REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplan nr. 84 omfatter et område på ca. 60 ha på Ringe Søslette vest for Ringe beliggende umiddelbart vest for Ringe Sø. Lokalplanen fastlægger anvendelsen af området til offentligt formål, nærmere betegnet til etablering af en 18 hullers golfbane med tilhørende faciliteter og offentlige stier og p-pladser i området. Golfbanen er del af en Grøn Helhedsplan for et nyt ca. 350 ha stort rekreativt område vest for Ringe by. Planen indeholder udvidelse af Ringe Sø, ny skovrejsning, udbygning af stier og en række andre tiltag til gavn og glæde for borgerne og naturen i Ringe Kommune. Eksisterende forhold Lokalplanområdet på Ringe Søslette ligger bynært og tæt på eksisterende bymæssig bebyggelse, og grænser op til landbrugsområder. Planområdet indeholder et spændende og varieret landskab - et åbent landbrugslandskab med marker, levende hegn, vandløb og skov tæt på Ringe Sø. Der er fra lokalplanområdet en vid udsigt ind over byen mod øst. Hovedparten af området er i dag landbrugsområde med plantedrift, mens nogle få mindre områder mod vest og sydvest er beplantet med skov. Der er en række eksisterende spredte vandhuller/vandløb i planområdet, der sammen med det lettere kuperede landskab skaber et levende og varieret landskab, som er et af de smukkeste og mest varierede områder på søsletten med vekselvirkningen mellem åbent landskab og lukket skov. Der er store grundvandsressourcer i området og hele området er af Fyns Amt udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. I de dele af området, der pt. er landbrugsområde er variationen i dyre- og plantelivet begrænset. I skovområdet og ved vandområderne er der derimod et rigere dyreliv - blandt andet er der en del råvildt omkring skoven. Der er derimod ikke registreret truede dyrearter på området. I planområdet findes der desuden en del beskyttede hegn og stendiger, der tidligere har markeret markskel (se kortbilag 4). Da der er tale om flere mindre landbrugsejendomme ligger hegnene tæt. Digerne og hegnene har også en væsentlig betydning for dyrenes mulighed for at sprede sig i området. Dele af planområdet er i regionplanen beskrevet som særligt biologisk interesseområde, hvilket betyder at området anses for at have stor betydning for dyr og planter, har regional betydning som naturområde eller tjener som spredningskorridor for dyr og planter. 4

5 Området skal trafikbetjenes via kommunevejene Gestelevvej (klubhus og parkering) og Assensvej (grøn parkering). Lokalplanens baggrund og formål Der har gennem de seneste år været ønsker om etablering af en golfbane i Ringe Kommune. Dette har nu resulteret i, at Ringe Byråd i tæt dialog med borgere og andre interessenter har udarbejdet en samlet landskabsplan for hele Ringe Søslette med blandt andet en golfbane. Med golfbanens umiddelbart nære beliggenhed ved Ringe by vil denne - i samspil med andre fritids- og rekreative tilbud i området, der er indeholdt i landskabs- /helhedsplanen for Ringe Søslette, fx de bynære skovarealer, Ringe Sø forbundet med forbedrede stisystemer mellem byen, golfbanen og skoven - blive til stor gavn for såvel kommunens egne borgere som besøgende. På den måde skal golfbanen give en god og naturlig forbindelse til resten af de rekreative oplevelser, som kendetegner området. Den grønne helhedsplan for Ringe Søslette i den vestlige del af Ringe by. Golfbanen har i den efterfølgende planlægning fået en anden afgrænsning. Anlæg af en golfbane er et større anlægsarbejde, der kræver tilvejebringelse af en lokalplan. Lokalplanforslaget har til formål at muliggøre anlæg af en golfbane med tilhørende klubhus og faciliteter under stor hensyntagen til det omgivende natur- og kulturmiljø og -landskab. Lokalplans indhold Lokalplanforslaget fastlægger en række bestemmelser, som tilsammen sikrer, at området vil fremstå som et naturområde i et varieret landskab, og at de beskyttede natur- og kulturværdier i området sikres. Områdets anlæg, beplantning og bebyggelse skal udformes for at tilgodese denne målsætning mest muligt. Lokalplanfor- 5

6 slaget fastlægger desuden bestemmelser, der sikrer offentlighedens adgang til og i området. Bebyggelse i området Området udlægges til fritidsformål - golfbane med tilhørende klubhus, maskinhal, udslagsskur og andre til banen hørende faciliteter. Grundlaget for lokalplanens udarbejdelse er en illustrationsplan for disponering af området (se kortbilag 3). Initiativtagerne bag golfbanen ønsker at opføre et klubhus i høj arkitektonisk kvalitet, beliggende med udsigt over golfbanen. Klubhuset kan med fordel integreres i et samlet byggeri med klubhus, restaurant, evt. hotel mv. Byggefeltet til klubhuset og evt. restaurant/hotel er placeret på et af de højeste steder i området. Byggeriet må ikke opføres i mere end to etager og ikke højere end 8.5 m. Klubhuset skal placeres inden for byggefeltet vist på kortbilag 2. Det samlede etageareal må ikke overstige 1600 m². Hvis golfklubben vælger at opføre et midlertidigt klubhus i form af pavillon, kan denne opføres på den udlagte p-plads (P1, kortbilag 2) Nær skoven, ved den nedrevne landbrugsejendom Kohavegård i lokalområdets vestlige del, må der opføres en maskinhal på maksimalt 800 m². Initiativtagerne ønsker denne placering på grund af nærheden til asfalteret adgangsvej og let adgang til de forskellige dele af golfbanen. Derudover gives der mulighed for opførelse af et eller flere udslagsskure på max. 350 m² til sammen, som angivet på kortbilaget. Derudover kan opføres op til fire mindre bygninger på max. 10 m² hver - uden for byggefelterne til læskure, pumpehus, toiletter mv. De mindre bygninger må højst være 3 m høje og udslagsskuret højst 4 m højt. Hele bygningsmassen skal fremstå som en harmonisk helhed tilpasset landskabet, både hvad angår materialer, farvevalg og arkitektur. Bebyggelsen må derfor kun opføres i mursten eller i træ. Bebyggelsen må ligeledes kun fremtræde i farver, der traditionelt anvendes til byggeri og skal holdes indenfor den såkaldte jordfarveskala. Tage skal udføres som røde eller sorte tegl, skifereternit eller tagpap med lister. Blanke eller reflekterende tagmaterialer som glaserede tegl og lignende, må ikke anvendes. Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en taghældning på mellem 25 og 45 grader - eller med en ensidig taghældning på mellem 10 og 20 grader. Veje, stier og parkering Området vejbetjenes fra nord ad Gestelevvej og fra syd ad Assensvej. Der anlægges en ny vej fra Gestelevvej til byggefeltet og parkeringspladsen i den nordlige del af området - samt en vej fra Assensvej ad eksisterende gangsti langs bebyggelsen i syd-øst mod nord op til en grøn parkeringsplads. Denne vej og p-plads vil kun skulle bruges ved særlige arrangementer i området. Der anlægges offentligt tilgængelige stier i området som en del af golfbaneanlægget - disse stier tilkobles det omkringliggende stisystem, så der gives god offentlig 6

7 adgang til, i og gennem området (se kortbilag 2). Golfbanen skal indrettes, så der er god sikkerhed og en følelse af at være velkommen forbundet med offentlig færdsel på stierne. I den nordlige og østlige del af området anlægges der to parkeringsarealer med hver 150 parkeringspladser - til både banens gæster og andre besøgende i området. Parkeringsarealerne afskærmes med egnstypiske løvfældende træer og/eller buske, så arealerne fremstår med grønt præg. Belysning af vej- og stiarealer må kun ske indenfor byggefeltet, på parkeringspladserne og langs stierne. Natur i området Der etableres en række søer, som kan anvendes til opsamling af vand fra terræn og tagflader til brug for vanding af banerne i tørre perioder. Søerne vil blive en del af det samlede rekreative anlæg, men vil også være et spilleteknisk element. Vand til søerne kan i høj grad hentes gennem de eksisterende drænsystemer og nogle af de oprindelige søer i området genskabes i forbindelse med anlæg af golfbanen. Illustrationsplanen (kortbilag 3) er en slags skitse over områdets anvendelse, og må ikke fraviges væsentligt. Det kan være svært at fastlægge en golfbane detaljeret på nuværende tidspunkt i processen med hensyn til placering af golfbaneanlæggets enkelte dele. Der kan derfor ske justeringer i den endelige udformning af området i den efterfølgende projektering - som betyder mindre fravigelser fra illustrationsplanens angivelser. Blandt andet kan der blive behov for justeringer af stiernes placering, blandt andet af hensyn til sikkerheden for de, der færdes i området. Den nye beplantning på banen er ikke på nuværende tidspunkt endelig fastlagt, men der er i bestemmelserne retningslinier for denne beplantning der skal ske ved egnstypiske arter og fortrinsvis skal ske langs offentlige stier, som afskærmning mod private ejendomme, ved tee-steder, søer, terrænspring og lignende steder, så den rumlige afgrænsning i området styrkes uden at de lange åbne kig ødelægges. Driften af golfbanen skal som minimum overholde de retningslinier der findes i aftalen, der er indgået mellem Miljøministeriet, Dansk Golf Union og Kommunernes Landsforening. Aftalen sigter mod at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler i golfklubber. Formålet med aftalen er at beskytte naturen og begrænse risikoen for grundvandsforurening, hvilket skal ske ved at nedbringe forbruget af kemiske plantebeskyttelsesmidler på golfbaner med 75 procent ved udgangen af Aftalen betyder også, at de danske golfklubber fra 1. januar 2006 ikke længere må anvende plantebeskyttelsesmidler på golfbanearealer. Der kan dog stadig anvendes beskyttelsesmidler på greens og teesteder mod konkrete svampe- og insektangreb, ligesom der på fairways i særlige situationer kan behandles pletvist mod ukrudt. 7

8 Sikkerhed for offentligheden Golfbanen skal indrettes med henblik på at opnå sikkerhed og tryghed på og omkring banen. Golfbanen skal tage hensyn til trafikken på stierne og de ejendomme, der er placeret tæt på golfbanen. Der er offentligt tilgængeligt på golfbaneområdet (udenfor spillearealerne). Her skal færdsel ske med hensyntagen til golfspillerne. En golfbane vil ofte, som andre sports- og fritidsanlæg, være afhængig af sponsorer og reklameindtægter. Men da golfbanen etableres i det åbne land indeholder lokalplanen bestemmelser, der begrænser mulighederne for opsætning af reklameskilte i det åbne land. Tilsvarende er der bestemmelser om, at lys i området kun må etableres ved byggefelter, parkeringspladser og stier og ikke må blænde. For at undgå blinde slag, hvor man ikke kan se det sted, bolden skal lande, foretager man ofte mindre terrænændringer på banen. Disse mindre terrænreguleringer på op til 1m - skal dog tilpasses det eksisterende terræn ved bløde overgange, således at ændringerne ikke opleves, når anlægget er færdigt. 8

9 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Regionplanen Golfbanen placeres bynært i et område, der ikke er kystnært og strider derfor ikke mod regionplanens retningslinier for placering af golfbaner. Regionplan for Fyns Amt indeholder en række retningslinier, som er bindende for lokalplanområdet: Særligt biologisk interesseområde En del af planområdet er i Fyns Amts regionplan udpeget som særligt biologisk interesseområde. Områderne er blandt andet udpeget for at sikre naturbeskyttelses- og -forbedringsmulighederne - herunder at sikre spredningskorridorer for vilde planter og dyreliv. De levende hegn indgår også i denne sammenhæng. Der findes ingen beskyttede naturområder udover et mindre åbent vandløb i planområdets sydøstlige hjørne - ca. 25 m. Vandløbet / renden forbliver uberørt af planforslaget. Emnet biologisk mangfoldighed, flora og fauna er beskrevet i miljørapporten, der findes som selvstændig rapport. Grundvandsbeskyttelse - drikkevand Der er grundvandsressourcer i området og hele området er i regionplanen udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. En stor del af området er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. Der skal overalt tages forholdsregler, som forebygger forurening af grundvandet. Emnet vand er beskrevet i miljørapporten, der findes som selvstændig rapport. Skovbyggelinie En del af lokalplanområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 300 m byggelinie omkring skove. Der gælder et forbud mod at placere bygninger indenfor skovbyggelinien. Lokalplanen udlægger et byggefelt, der er placeret inden for byggelinien - opførelsen af maskinhal kræver derfor dispensation fra Skov- og Naturstyrelsen. Det fremgår af museumsloven, at såfremt der under jordarbejde findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til nærmeste lokale museum, som kommunen samarbejder med. Fundne genstande, der ikke er danefæ, skal efter anmodning fra museet afleveres, således at det kan indgå i museets samling. Museet vil modtage lokalplanforslaget i forbindelse med den offentlige fremlæggelse/ høring. Kommuneplanen I kommuneplanen åbnes der mulighed for etablering af en golfbane, som kan indgå i den grønne kile og være nabo til skovrejsning, Sletten og Ringe Sø-området. Golfbanen kan placeres på arealerne mellem skovrejsningsområdet og de planlagte boligområder ved Gestelevvej og vil få en meget attraktiv beliggenhed tæt på natur og nye boligområder. Der skal sikres mulighed for, at offentligheden kan få adgang ad stier på tværs af et evt. golfbaneanlæg, så der bliver sammenhæng mellem boliger i nord og skoven i syd. Realiseringen af en golfbane ved Ringe finder Byrådet må ske på privat initiativ. 9

10 Kommuneplantillæg Da lokalplanområdet omfatter del af det åbne land forudsætter det derfor et tillæg til kommuneplanen, der offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget. Formålet med kommuneplantillægget er at inddrage området under kommuneplanens rammer og dermed fastsætte de rammer, der muliggør, at byrådet kan vedtage lokalplanen endeligt. Hele lokalplanområdet overføres ved lokalplanlægningen til landzone. Der skal etableres veje og stier i området, der kan sikre offentligheden gode adgangsforhold, lige som den frie adgang til Ringe Skov (skovrejsningsområde) skal sikres. Der skal ved lokalplanlægningen angives byggefelter, hvor bebyggelsen skal fastholdes eller etableres. Ny bebyggelse og anlæg skal tilpasses, så det naturligt indgår i det eksisterende landskabsbillede. Bygningerne må højst gives en højde på 8,5 m. Lokalplanområdet er omfattet af interessezone for fremtidig omfartsvej nordvest om Ringe. Der må derfor ikke inden for denne zone etableres aktiviteter, der kan forhindre etableringen af en omfartsvej. Det skal ved lokalplanlægningen sikres, at en del af rammeområdet kan anvendes til etablering af støjafskærmning. Der er i lokalplanområdet udlagt en interessezone, idet at alle golfbaneanlæg er lagt mindst 50 m fra vejmidte af planlagt vej - til brug for etablering af sti, beplantning og støjafskærmning. Kloakering /spildevandsplan Lokalplanområdet er medtaget i kommunens spildevandsplan og skal tilsluttes offentligt kloaksystem. Området separatkloakeres og spildevandet ledes via det offentlige kloaksystem til rensning på Ringe Renseanlæg. Varmeplanen Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal tilsluttes fjernvarme med henblik på dækning af bygningernes energibehov til opvarmning og varmt brugsvand. Landbrugsloven Lokalplanområdet omfatter følgende landbrugsejendomme, der er undergivet landbrugspligt: Del af matr. nr. 18b, Ringe, by Ringe Del af matr. nr. 1f, Bolteskov By, Ringe Del af matr. nr. 2b, Bolteskov By, Ringe Del af matr. nr. 4b, Bolteskov By, Ringe Del af matr. nr. 5e, Bolteskov By, Ringe Del af matr. nr. 7b, Bolteskov By, Ringe Del af matr. nr. 9b, Bolteskov By, Ringe Matr. nr. 4m, Boltinge by, Ringe Matr. nr. 13b, Boltinge by, Ringe Del af matr. nr. 3b, Boltinge By, Ringe 10

11 Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter ophævelse af landbrugspligten efter Landbrugsloven 4 på ovennævnte landbrugsejendomme. Miljøvurderingsloven Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der ske en vurdering af planers sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, og som myndigheden - i dette tilfælde kommunen - vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet - skal miljøvurderes. Der er blandt andet store drikkevands-, natur- og kulturhistoriske samt landskabsmæssige interesser og værdier i området, der kan blive væsentligt berørt. Ringe Kommune har derfor besluttet, at der skal foretages en miljøvurdering. Miljøvurderingen er foretaget sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanforslaget, således at mange af de udarbejdede forslag til at reducere og afbøde væsentlige påvirkninger af miljøet er indarbejdet i planforslaget. Miljørapporten findes som selvstændig rapport. Efter at lokalplan og kommuneplantillæg er endeligt vedtagne, skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, hvori det beskrives, hvordan der i planerne er taget hensyn til de fremkomne bemærkninger fra borgere og myndigheder og evt. andre interessenter. Desuden skal det beskrives, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, samt hvorledes Ringe Kommune vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer 9, stk. 2, punkt 1, 2 og 3. 11

12 MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Fra tidspunktet for offentliggørelse af et lokalplanforslag og i tiden indtil forslaget vedtages endeligt, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder et forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen af de ejendomme, der omfattes af forslaget. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan ske som før. De midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse den 31. januar 2006 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort. De midlertidige retsvirkninger ophører dog altid senest et år efter forslagets offentliggørelse, det vil sige den 31. januar LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v. der er indeholdt i planen. 12

13 LOKALPLAN NR. 84 Golfbane på Ringe Søslette LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning - jf. lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål: 1.1 at sikre, at der i lokalplanområdet kan etableres en 18-hullers golfbane med tilhørende klubhus, bygninger og faciliteter. 1.2 at sikre, at golfbanen med tilhørende ny bebyggelse, beplantninger og faciliteter tilpasses og respekterer de landskabelige, natur- og kulturmæssige værdier i området. 1.3 at sikre, at golfbanen respekterer de særlige drikkevandsinteresser i området. 1.4 at sikre, at golfbanen udbygges som et rekreativt bynært område med offentlig adgang til og på tværs af området via et stisystem, der kobles til stisystemet for hele Ringe Søslette. 1.5 at sikre, at golfbanen får tilstrækkelige og sikre trafikale adgangs- og parkeringsforhold. 1.6 at sikre, at stierne i forhold til golfbanen placeres og indrettes, så der er god sikkerhed forbundet med offentlig færdsel i og omkring området. 2 Lokalplanens område og zonestatus Afgrænsningen af lokalplanområdet er vist på kortbilag nr Følgende matr. nr. er omfattet af lokalplanen: Del af matr. nr. 18b, Ringe by, Ringe, del af 1 f, 2b, 4b, 5e, 7a, 7b, 9b alle Bolteskov By, Ringe, og 4m, 13b og del af 3b, 3f, 3m, 7c alle Boltinge By, Ringe. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den 1. januar 2006 udstykkes fra ovennævnte ejendomme. 2.2 Med lokalplanen overføres hele lokalplanområdet til landzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet udlægges til rekreative formål, golfbane. 3.2 Lokalplanområdet er tilgængeligt for offentligheden på offentlige stier i lokalplanområdet. Endvidere er lokalplanområdet offentligt tilgængeligt til fods udenfor 13

14 spillearealerne (fairways, greens, bunkers og tee-steder) (se kortbilag 3). Færdsel på golfbaneanlægget skal ske under hensyntagen til golfspillerne. 3.3 Indenfor byggefelt B1, der er vist på kortbilag nr. 2, må der etableres bygninger med relation til anvendelsen som golfbane: klubhus, butik med salg af golfrelaterede artikler, omklædningsfaciliteter bygningsmæssigt integreret med anvendelse til restaurant/selskabslokaler/hotel. 3.4 Indenfor byggefelt B2, der er vist på kortbilag nr. 2, må der etableres bygninger med relation til anvendelsen som maskinhus/værksted, mandskabsfaciliteter og lignende anvendelse. 3.5 Indenfor byggefelt B3, der er vist på kortbilag nr. 2, må der etableres udslagsskur(e). 3.6 Uden for byggefelterne må der maksimalt opføres 4 mindre bygninger til læskure, toilet, pumpehus mv. 3.7 Eventuelt selvstændigt og midlertidigt klubhus kan placeres på parkeringsplads P1, se kortbilag 2. 4 Bebyggelsens omfang og placering 4.1 Ny bebyggelse må kun etableres inden for de byggefelter, der er vist på kortbilag nr. 2 samt op til 4 mindre bygninger på anlægget uden for byggefelterne. 4.2 Det samlede etageareal i byggefelt B1 må maksimalt udgøre 1600 m 2 og bebyggelsen må ikke etableres med mere end to etager og med en største højde på 8,5 m. 4.3 Det samlede etageareal i byggefelt B2 må maksimalt udgøre 800 m 2 og bebyggelsen må ikke etableres med mere end to etager og med en største højde på 6,0 m. 4.4 Det samlede etageareal i byggefelt B3 må maksimalt udgøre 350 m 2 og bebyggelsen må højst gives en højde på 4 m. 4.5 Der kan gives tilladelse til opførelse af pavillon til midlertidigt klubhus for golfklubben på p-pladsen (P!) på maksimalt 300 m² 4.6 Uden for byggefelterne må der maksimalt opføres 4 mindre bygninger på hver højst 10 m 2 og med en max. højde på 3 m. 5 Bebyggelsens ydre fremtræden 5.1 Ny bebyggelse i byggefelt B1 skal udføres med facader i mursten eller i træ. Murede facader kan fremstå som blank, pudset eller vandskuret mur. 5.2 Ny bebyggelse i byggefelt B2 og B3skal udføres med facader i træ. 14

15 5.3 Bebyggelsen må kun fremtræde i farver, der traditionelt anvendes til byggeri. Det er farver dannet af hvidt, sort eller jordfarver eller sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele kan andre farver anvendes. 5.4 Tage skal udføres som røde eller sorte tegl, eternitskifer eller tagpap med lister. Blanke eller reflekterende materialer som glaserede tegl og lignende, må ikke anvendes. Anvendes eternit som tagbeklædning skal farven være grå eller sort. 5.5 Tage skal udføres som symmetriske saddeltage med en taghældning på mellem 25 og 45 grader - eller med en ensidig taghældning på mellem 10 og 20 grader. 5.6 Aftræk, solpaneler eller lignende tekniske anlæg skal integreres i bygningernes arkitektur. 6 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6.1 Området vejbetjenes fra nord ad Gestelevvej, og ved særlige arrangementer fra syd ad Assensvej. 6.2 Der udlægges et areal til en 15 m bred vejkorridor fra Gestelevvej til byggefeltet / parkeringspladsen i den nordlige del af området, som vist på kortbilag Vej adgang til / fra Assensvej kan ske ad eksisterende gangsti langs bebyggelsen i syd-øst mod nord op til en grøn parkeringsplads. Da denne vej og p-plads kun skal bruges ved særlige arrangementer, fastlægges vejadgangen ikke i nærværende lokalplanforslag, men i lokalplanforslag for ny bebyggelse ved Assensvej. Se også 6.9 og Princippet for vejadgang til Assensvej er vist med pil på kortbilag Veje anlægges med kørefast belægning i form af mekanisk stabilt grus, stenmel, flis og lignende. 6.5 Der kan anlægges køreveje / driftsveje til brug for golfbaneanlæggets drift og vedligeholdelse. Disse veje anlægges med kørefast belægning i form af mekanisk stabilt grus, stenmel, flis og lignende. 6.6 Lokalplanområdet afgrænses mod vest af interessezone for fremtidig omfartsvej nordvest om Ringe. Der må derfor ikke inden for denne zone etableres aktiviteter, der kan forhindre etableringen af en omfartsvej. Der kan dog placeres offentlig sti og beplantning i en afstand på 30 m fra centerlinie i korridor til vejreservation se kortbilag Der skal anlægges offentligt tilgængelige stier i området som en del af golfbaneanlægget. Disse stier tilsluttes det omkringliggende stisystem, så der gives god offentlig adgang til området, i området og gennem området til den resterende del af det bynære rekreative område - herunder den øst-vestgående hovedsti i den grønne helhedsplan med forbindelse til den nye skov. Stierne er vist på kortbilag 2. 15

16 6.8 Stierne skal i forhold til golfbanen placeres og indrettes, så der er god sikkerhed forbundet med offentlig færdsel på stierne. På stierne skal der derfor opsættes informationstavler, der oplyser om mulighederne for at færdes sikkert på og omkring golfbanen. 6.9 Hovedstierne angivet på kortbilag 2 anlægges med kørefast belægning i form af mekanisk stabilt grus, stenmel og lignende. De resterende trampestier anlægges med klippet græs. Stier og andre passager, der krydser beskyttede diger og levende hegn, skal godkendes af Fyns Amtsråd I den nordlige og østlige del af området anlægges der to parkeringsarealer: PI og P2 med 150 parkeringspladser i hver - til både banens gæster og andre besøgende i området. Parkeringspladsen P2 i den østlige del er kun til brug ved særlige arrangementer. De to parkeringsarealer er vist på kortbilag Parkeringsarealerne udlægges med kørefast belægning og afskærmet med løvfældende træer og/eller buske, så arealerne fremstår med grønt præg Parkeringsarealerne anlægges og skiltes således, at det tydeligt fremgår, at offentlig parkering er tilladt. 7 Tekniske anlæg 7.1 Alle ledningsanlæg til forsyning af området, herunder vejbelysning, skal udføres som jordkabler. 7.2 Belysning af vej- og stiarealer må kun ske indenfor byggefelterne, på parkeringspladserne og langs stierne. 7.3 Belysning må langs stierne kun udføres som lav pullertbelysning med en maksimal lyspunkthøjde på 1 m. På veje og parkeringsarealer må belysningen gives en maksimal lyspunkthøjde på 4 m. Belysning kan også udføres som belysning på bygningernes facader. Belysning skal afskærmes, så den ikke blænder. 7.4 Der kan i forbindelse med anlægget etableres vandløb, søer og vandhuller, som angivet på kortbilag 3. Herunder søer der, efter særlig tilladelse fra Fyns Amtsråd, kan benyttes til opsamling af vand fra terræn og tagflader til brug for vanding af banerne i tørre perioder. 7.5 Kunstige søer skal indrettes, så der ikke sker nedsivning af fx pesticidholdigt vand. Afhængigt af jordbundsforholdene skal de indrettes med fast bund. 7.6 Der må etableres vandingsanlæg på ejendommen. Aktiviteter og anlæg i området skal tilrettelægges eller drives, så det sikres, at der ikke sker forurening af grundvandet. 7.7 Vandindvinding, enten ved boring eller ved indvinding af overfladevand, må kun ske efter tilladelse fra Fyns Amtsråd efter vandforsyningsloven. 16

17 8 Ubebyggede arealer, hegning og beplantning 8.1 Golfbanen skal indrettes, således at der opnås god sikkerhed ved at færdes på de offentlige tilgængelige stier og opholdssteder - uden at de lange åbne kig ødelægges. Afskærmende beplantning og hegn mod stier skal udføres efter principperne for beplantning på kortbilag 3 og med egnstypiske træ og plantearter. Beplantning og hegning mod offentlige stier og private ejendomme skal ske så hegningens art, omfang og placering giver god sikkerhed ved færdsel på de offentlige stier i og omkring lokalplanområdet. 8.2 Oplagring må kun finde sted inden for byggefelterne. Oplag uden for bygningerne må kun finde sted bag dertil indrettede tæt hegnede arealer. Afskærmende hegn og beplantning skal have grøn karakter. 8.3 For at give plads til passage af golfspillere og maskiner må der etableres max. 7-8 digegennembrud med en placering som principielt angivet på kortbilag Ny beplantning i lokalplanområdet skal ske med egnstypiske arter og skal fortrinsvis ske ved offentlige stier, mod private ejendomme, ved tee-steder, søer, terrænspring og lignende steder. Beplantningen skal medvirke til at styrke den rumlige afgrænsning i området - uden at de lange åbne kig ødelægges, og udføres efter principperne i illustrationsplanen kortbilag 3. 9 Terrænregulering 9.1 Terrænændringer på spillearealerne må max. være på +/- 1 m. Spillearealerne er tee-steder, fairways, greens og bunkers. Tee-stedet er det sted, hvorfra man slår golfbolden ud. Fairway en er et græsareal anlagt mellem tee-stedet og greenen, som er det tæt klippede græsareal lige omkring hullet. Bunkers er de sandområder, der findes rundt omkring på spillearealerne. 9.2 Disse mindre terræn-reguleringer skal dog tilpasses det eksisterende terræn ved bløde overgange, således at ændringerne ikke opleves, når anlægget er færdigt. 9.3 På den resterende del af banearealet, som ikke er spilleareal, må der ikke foretages terrænændringer. 9.4 Overskudsjord fra udgravningen af søer skal udbredes i bløde former og jævnt over hele golfarealet og ikke samles i bunker eller volde, så de kan udviske terrænets naturlige forløb. 17

18 10 Skiltning 10.1 På bygningsfacader, som ikke er synlige fra omgivelserne, kan der opsættes reklamer i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse nr. 840 af den : Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte mv. i det åbne land Der må opsættes reklameskilte som en integreret del af informationstavlerne ved teestederne, når betingelserne i bekendtgørelse nr. 840 af den er overholdt. Teestedet er det sted, hvorfra man slår golfbolden ud Henvisningsskilte og reklameskilte må belyses, såfremt belysningen ikke virker blændende eller udsender stærkt lys opad og til siderne. 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Før nyt baneanlæg / ny bebyggelse indenfor området tages i brug, skal der være etableret veje og parkeringsarealer i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder 12.1 Landbrugspligtens ophævelse for arealer i lokalplanens område kræver tilladelse efter Landbrugslovens 4 fra Jordbrugskommissionen i Fyns Amt. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, førend landbrugspligten er tilladt ophævet på arealet Uanset foranstående bestemmelser må der ikke etableres søer og vandløb, herunder søer til vandingsformål, førend der er opnået tilladelse hertil fra Fyns Amtsråd Vanding af baneanlægget med vandværks-, overfladevand eller boringer, må ikke ske uden særlig tilladelse fra Fyns Amtsråd. 18

19 19

20 Kortbilag 1: Lokalplanområdets afgrænsning 20

21 Kortbilag 2: Byggefelter, veje, stier og parkeringsarealer

22 Kortbilag 3: Illustrationsplan / golfbanens udformning

23 Kortbilag 4.Beskyttede diger og levende hegn i området Beskyttede diger og hegn i lokalplanområdet 7-8 digegennembrud i 5-10 m bredde (til nødvendige passage af maskiner og golfspillere og offentlige stier).

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune

For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40. Fanø Kommune For et kunstmuseum ved Sønderho LOKALPLAN NR. 40 Fanø Kommune Oktober 1989 2 Lokalplan 40 Fanø Kommune FANØ KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 40 FOR ET OMRÅDE TIL KUNSTMUSEUM VED SØNDERHO INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan nr. 76C. Golfbane syd for Vejenbrød. samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2002-2014. Byrådet oktober 2003

Lokalplan nr. 76C. Golfbane syd for Vejenbrød. samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2002-2014. Byrådet oktober 2003 Lokalplan nr. 76C samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2002-2014 Byrådet oktober 2003 Golfbane syd for Vejenbrød INDHOLDSFORTEGNELSE GENEREL ORIENTERING 2 INDHOLDSOVERSIGT 2 LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.5 for Nyttehaver ved Maglehøj Juli 1984 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 05.5 FOR NYTTEHAVER VED MAGLEHØJ INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens formål og indhold... l Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Hansted. Golfbane. Gl. Århusvej. Lokalplan 191. Pay and play golfbane ved Hansted

Hansted. Golfbane. Gl. Århusvej. Lokalplan 191. Pay and play golfbane ved Hansted Hansted Golfbane Gl. Århusvej Lokalplan 191 Pay and play golfbane ved Hansted TEKNISK FORVALTNING APRIL 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indhold side 3 Indledning side 4 Baggrund for projektet og lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.17

LOKALPLAN NR. B 51.17 \ ~. ~ L_- ~ ~, 4/ -~) LOKALPLAN NR. B 51.17.-~ v~. ~ ~1 SrI~I~MÆRKE NYT BOLIGOMRÅDE IRBiEKBY ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 199 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Lokaiplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 225 FOR ET CENTEROMRÅDE VEST FOR VIBORG STORCENTER V/HOLSTEBROVEJ Vedtaget af Byrådet den 7. 12. 2005 Delvis ophævet ved lokalplan nr. Bemærkninger: Blanke sider er ikke indscannet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Vordingborg Kommune Forslag til Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Januar 2010 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder målsætninger

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 041-707 Område til offentlige formål i Gjerrild med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn

Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn Tillæg nr. 10 til kommuneplan 2001 Hvad er en lokalplan Ifølge lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1 Lokaiplan nr. 9-1 Lokalpian nr. 9-1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 9-1 Indhoidsfortegnelse lndhold side 2 Forholdet til den øvrige planlægning 2 Lokalpianens retsvirkninger 4 1. Formål~ 5 2. Område og zonestatus~

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 15 FOR OMRÅDE TIL UDENDØRS FRITIDSAKTIVITET I LANGØ, DEL AF OFFENTLIG OMRÅDE 0.2.1.

LOKALPLAN NR. 15 FOR OMRÅDE TIL UDENDØRS FRITIDSAKTIVITET I LANGØ, DEL AF OFFENTLIG OMRÅDE 0.2.1. Indholdsfortegnelse. A. Redegørelse for lokalplanen, forhold til anden planlægning side, 2. B. Redegørelse for lokalplanens formål og indhold, side 2. C. Lokal Planforslagets midlertidige retsvirkninger,

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Lokalplan GL 35.2 for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed side 3 Eksisterende forhold side 3 Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

Lokalplan 221. Golfbane i Stensballe

Lokalplan 221. Golfbane i Stensballe Golfbane i Stensballe TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Indhold Redegørelse Formålet med lokalplanen 3 Vurdering af behov for ny bane 3 Banetype og -størrelse 5 Den visuelle påvirkning af kystlandskabet

Læs mere

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup ÆRØSKøBIN,G KOMMUNE HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge kommuneplanloven skal der tilvejebringes en lokalpian, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Lokalplan 114 Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Indhold Redegørelse Indledning................................................................................................................... 5 Lokalplanens

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE

LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE LOKAL PLAN 12-033 OKTOBER 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET HVORUP GO-CART BANE M. M. VED HVORUPVEJ MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier, veje

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NR. 150 AUTOFORHANDLER VED RIBEVEJ / ULLERUPVEJ SKÆRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 2005 VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 60. r,t UDVIDELSE AF LEIKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDINGE --- I I I I I I // I. I Lokal planom rådd I I I. 1 Oa STEVNS KOMMUNE g r,t nr- i: LOKALPLAN NR. 60 - UDVDELSE AF LEKKEGARDEN TROMMESLAGERVEJ STORE-HEDDDNGE - l // --- Lokal planom rådd N \ 1 Oa STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 60 Lokalplan for udbygning af Lærkegården, Trommeslagervej,

Læs mere

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet

RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 111 Firgårdehjemmet Lokalplan for et område til et aktivitetscenter / bofællesskab ved Firgårde. 5. oktober 2004 INDLEDNING Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 018-707. Forslag. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Med kommuneplantillæg nr. 46 til Rougsø Kommuneplan TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan 018-707. Forslag. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Med kommuneplantillæg nr. 46 til Rougsø Kommuneplan TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 018-707 Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Med kommuneplantillæg nr. 46 til Rougsø Kommuneplan 2005-2017 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Lokalplan nr. 1.4.2-1

Lokalplan nr. 1.4.2-1 Lokalplan nr. 1.4.2-1 Boligområde, Grundtvigsvej, Ikast Ikast Kommune LOKALPLAN NR. 1.4.2/1.1.1-01 IKAST BY BOLIGOMRÅDE VED GRUNDTVIGSVEJ SAMT ET OMRÅDE TIL CENTER- OG BOLIG- FORMÅL IKAST KOMMUNE OKTOBER

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere