ICOPAL PLUS Garanti. Det problemfri tag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ICOPAL PLUS Garanti. Det problemfri tag"

Transkript

1 ICOPAL PLUS Garanti Det problemfri tag

2 Icopal Danmark a/s tilbyder med PLUS Garanti 15 år den ultimative sikkerhed for et problemfrit tag For bygningsejeren, der naturligvis garanteres 15 års tryghed for tagets funktion, men som først og fremmest opnår 100 % sikkerhed for tagets kvalitet. Sikret gennem brugen af Icopals højteknologiske tagprodukter, pålagt af godkendte og uddannede entreprenører og med en opfølgende, stikprøvemæssig kvalitetskontrol udført af Icopals tagspecialister For arkitekten, som kan koncentrere sig om bygningens arkitektoniske udtryk og design, og blot i relation til selve taget skal opgive ønsket specifikationsnummer For tagdækkeren, der har sikkerhed for, at alle de forskellige materialer er testet til at kunne fungere sammen, og som trænes i arbejdet med vore tagprodukter og uddannes i de nyeste produkt- og anvendelsestekniske innovationer For hovedentreprenøren, som op når forlænget sikkerhed overfor privatkunder samt dækning i tilfælde at tagentreprenørens konkurs Med Icopal PLUS Garanti opnås der 15 års fuld garanti for skader og mangler på både materialer og udførelse samtidig med, at også følgeskader er dækket. I tilfælde af, at den udførende entreprenør ophører med at eksistere i garantiperioden, indtræder Icopal Danmark a/s for så vidt angår Icopal PLUS Garanti i dennes rettigheder og pligter. Hvad er omfattet af garantien? Icopal PLUS Garanti er en garanti på tagdækningsentrepriser, udstedt af Icopal Danmark a/s som garant. Garantien omfatter hele tagdækningsentreprisen fra det bærende underlag, inkl. eventuel isolering, til den færdige tagdækning. Enkelte produkter, bl.a. fuger, er dog undtaget. Garantien omfatter ikke udbedring af skader som følge af manglende almindelig ved ligeholdelse eller montering af nyt tagtilbehør, ventilation, antenne med videre, hvor inddækningerne ikke er korrekt udført. Fortsættes på side 5. 2

3 Vilkår for Icopal PLUS Garanti 15 år Overfor garantiens indehaver giver Icopal Danmark a/s i nedenfor angivne tidsrum garanti på nedenfor angivne vilkår. 1. Garantiens omfang 1.1 Garantien gælder for de arbejder, som er udført på ejendommen i henhold til tagdækningsentreprise-aftalen fra det bærende underlag, inkl. evt. isolering, til og med den færdige tagdækning, inkl. evt. tagtilbehør samt nye karmovenlys. Ovenlys må Ikke være større end 1,5 x 3,0 m og er kun dækket i 5 år. Som tagtilbehør medregnes installation af Icopal Secura System. 1.2 Garantien omfatter udbedring af eller erstatning for skader eller mangler i udførelse og materialer, der indgår i de i 1.1 nævnte arbejder. Garantien omfatter endvidere følgeskader på ejendommen eller løsøre tilhørende indehaveren, samt følgeskader på løsøre tilhørende tredjemand, for så vidt indehaveren er ansvarlig herfor i forhold til tredjemand. 1.3 Garantien omfatter skader eller mangler, eller deraf for-årsagede følgeskader, som konstateres og anmeldes efter afleveringen til og med 15 år fra garantibevisets datering. For skader på ovenlys skal anmeldelse ske senest 5 år fra garantibevisets datering. I tilfælde af entreprenørens konkurs dækker Icopal Danmark a/s. 1.4 Icopal Danmark a/s samlede forpligtelse for skader eller mangler eller deraf forårsagede følgeskader er for samtlige skader i det i 1.3 angivne tidsrum begrænset til kr pr. villa eller fritidshus, kr pr. bolig i flerfamiliehuse og kr pr. erhvervsbebyggelse, bebyggelse til offentlige formål eller institution. Icopal Danmark a/s totale forpligtelse i henhold til samtlige garantier er beløbsmæssigt begrænset til kr. 10 mio. for samtlige garantier udstedt under et og samme garantiår (kalenderår). I tilfælde af garantiordningens ophør er ordningen gældende for allerede udstedte garantier, ligesom ordning en er gældende med uændrede beløbsgrænser for igangværende arbejder, der dog skal være afsluttet senest 6 måneder efter garantiordningens ophør. 2. Garantien dækker ikke 2.1 Bærende konstruktioner, fuger, UV-afløbs systemer, lysbånd, glasopbygninger, ventilationshuse og lignende omfattes ikke af garantien, selv om de er en del af tagdækningsentrepriseaftalen. 2.2 Der ydes ikke garanti for reparations- og serviceopgaver på tage, der ikke er omfattet af garantien. Icopal PLUS Garanti forbeholder sig ret til at afvise helt specielle sager, f.eks. en smal skotrende mellem to hældningstage af tegl/bølgeplader. 2.3 Områder, hvor der efterfølgende er udført arbejder/ændringer af anden entreprenør, der ikke er tilsluttet Icopal PLUS Garanti ordningen. 2.4 Funktion og udseende af belægninger af fliser, brædder eller lignede samt vækst af bevoksning er på grønne tage. 2.5 Skader forårsaget af andre bygningsdele end tagdækningen, herunder sætninger og be vægelser, råd og svamp, der ikke skyldes utæthed i tagdækningen, utætheder i andre bygningsdele end tagdækningen, samt andre skader, der ikke skyldes tagdækningen, herunder hærværk, mangelfuld vedligeholdelse og ventilation, fejl agtig brug, unormal, udefra kommende kemisk eller mekanisk påvirkning, overbelastning og opstuvning i kloaksystem. 2.6 Skader/mangler eller deraf forårsagede følgeskader, som konstateres eller burde være konstateret senest med udløbet af det første år efter aflevering/færdiggørelsen (afhjælpningsåret). 2.7 Skader forårsaget af forhold uden for parternes kontrol, herunder brand og lynnedslag, eksplosion, storm, væltede træer og nedfaldne grene samt skadelige stoffer i unormalt omfang i luft og/eller nedbør. 2.8 Skader som er dækket af bygningsforsikring eller anden forsikring. 2.9 Indirekte skader såsom huslejetab, driftstab, avancetab, omkostninger til erstatningslokaler og andet lignende tab Omkostninger til syn og skøn, advokat salæer, rets omkostninger eller tilsvarende, som indehaveren måtte have Skader eller mangler, som kun forringer bygningens udseende, og som ikke medfører risiko for bygningens funktion eller holdbarhed Skader som følge af tilfrosne afløb På områder hvor der efterfølgende er monteret terrasser, mos/sedum beplantninger, solcelleanlæg og lignende, dækker garantien ikke omkostningerne til afmontering og reetablering heraf Skader på tagdækningen forårsaget af solcelleanlæg og lign., såfremt fastgørelsen af disse ikke er dimensioneret og fastgjort efter gældende regler. 3. Kontrol Garantien omfatter en stikprøvekontrol af de udførte arbejder inkl. kvalitetssikring. Det forudsættes, at indehaveren giver adgang til denne kontrol. 4. Selvrisiko For skader eller mangler eller deraf forårsagede følge skader, som er erstatningsberettigede, fragår ved ethvert skade tilfælde en selvrisiko på kr Force Majeure Icopal Danmark a/s er ikke ansvarlig for skader, herunder forsinkelser, der skyldes krig, krigslignende handlinger, borgerkrig, revolution eller oprør, strejke eller lockout, blokade eller lignende. 6. Skadebehandling 6.1 Skader, der omfattes af garantien skal omgående anmeldes til Icopal PLUS Garanti og ved akut udbedring af skader, rettes der sideløbende henvendelse til entreprenøren. I tilfælde af entreprenørens konkurs dækker Icopal Danmark a/s Ved anmeldelse af skade skal indbetales et beløb på kr på konto Når indbetaling er registreret igangsættes sagsbehandlingen. Beløbet modregnes den i 4 nævnte selvrisiko når skaden er færdigbehandlet. 6.2 Foretager indehaveren skadesanmeldelse, og viser der sig herefter ikke at foreligge nogen skade omfattet af garantien, er indehaveren pligtig til at betale omkostningerne ved skadebehandlingen, herunder besigtigelsesomkostninger samt 3

4 Icopal PLUS Garanti omkostninger til eventuel reetablering af terrasser, solcelleanlæg, mos/sedum vækstlag mv. Indehaveren har bevisbyrden for, at der foreligger skade eller mangler eller deraf forårsagede følgeskader. 6.3 Inden reparation udføres, skal indehaveren på anfordring indbetale den i 4 omtalte selvrisiko til Icopal PLUS Garanti. Icopal PLUS Garanti forbeholder sig ret til at vælge mellem at foretage reparation eller at betale erstatning. 6.4 Indehaveren skal begrænse allerede indtruffet skade eller afværge skade, som kan forventes at indtræffe. Omkostningerne hertil erstattes i rimeligt omfang. Såfremt der ikke træffes foranstaltninger til at begrænse skade, eller hvis selvrisikoen betales for sent med deraf følgende forsinket reparation, hæfter indehaveren for eventuelle meromkostninger. Udredes erstatning i overensstemmelse med denne garanti, indtræder Icopal PLUS Garanti i indehaverens ret til erstatning fra tredjemand, herunder den udførende entreprenør. 6.5 Specielt for følgeskader gælder det, at reparationer ikke må påbegyndes eller skadede effekter bortkastes, før Icopal PLUS Garanti har givet tilladelse, eller erstatningen er udbetalt. 7. Vurderingsregler Erstatning fastsættes efter skadesforsikringsretslige regler og principper. I de tilfælde, hvor Icopal PLUS Garanti udbetaler erstatning, jf 1.2 og 6.3, kan der ved erstatningens udmåling tages hensyn til skadede genstandes alder, vedligeholdelsestilstand og omstændigheder i øvrigt. 8. Overdragelse Nærværende garanti må ikke overdrages til andre end erhververen af ejendommen i forbindelse med overdragelse af denne. 9. Tvister Tvister om forståelse af garantien og om parternes rettigheder og forpligtigelser afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med dansk lov om voldgift uden adgang til indbringelse for domstolene. 10. Drift og vedligehold Indehaver skal kunne dokumentere, enten gennem tegning af en service- og vedligeholdelses aftale eller gennem årlig egen dokumentation i servicehæfte, at der er foretaget drift og vedligehold på taget. Forsømmes dette fortaber inde haveren sine rettigheder ifølge garantien. Driftsvejledning Tagfladen skal min. 1 gang årligt besigtiges, og i forbindelse med besigtigelsen skal udføres følgende driftsforanstaltninger: Tagbrønde og bladfang renses Fremmedlegemer fjernes fra tagfladen De områder af tagfladen, hvor der ophobes snavs, fejes og opfejningen fjernes Ovenlyskupler bør vaskes med almindelig sæbevand 1 gang årligt for at bevare lysgennemgangen. Hvis der har været andre håndværkere på taget, undersøges om de har beskadiget tag dækning en eller efterladt skarpe genstande, som i givet fald fjernes. Hvis der er træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense tagbrønde mere end 1 gang årligt. Sne bør ikke fjernes fra tagfladen, da taget er dimensioneret til at klare snebelastningen. Hvis sneen af andre årsager ønskes fjernet, bør det ske med kost for ikke at beskadige tagdækningen. Tagbrønde og nødafløb skal dog altid holdes frostfri. Vedligeholdelsesvejledning Tagdækningen er i princippet vedligeholdelsesfri, men der er alligevel en række detaljer, som skal vedligeholdes med forebyggende reparationer. Elastiske fuger ved fugeskinner mv. skal eftergås og om nødvendigt udskiftes hvert 5. år Flangeinddækninger ved hætter, tagnedløb og lignende skal eftergås med fugemasse hvert 5. år Potentielle skademuligheder, der observeres under de årlige besigtigelser, udbedres Ovenlys eftergås for beskadigelser 1 gang årligt, og eventuelle skader udbedres Andre håndværkere Hvis der gribes ind i tagdækningen af andre håndværkere f.eks. i forbindelse med opsætning af skilte eller etablering af ventilationsanlæg på taget, skal gennembrydninger, inddækninger mv. udføres af en tagentreprenør tilsluttet Icopal PLUS Garanti ordningen, for at garantien kan opretholdes for det berørte område jf

5 Icopal PLUS Garanti Hvordan opnår man 15 års tryghed? Ved valg af en Icopal PLUS Garanti løsning og en entreprenør der er tilknyttet garant ordningen er man automatisk sikret mulighed for en 15-årig garanti, der dækker såvel produkt som udførelse og følgeskader. Eneste betingelser er, at bygningesejeren beder entreprenøren anmelde garantien, samt at bygningsejeren kan dokumentere, at der er udført årlige drift- og vedligeholdelses eftersyn. Dokument ationen sikres enklest ved at tegne en drift- og vedligeholdelses kontrakt med tagentreprenøren i forbindelse med entreprisens indgåelse. Godkendte løsninger Tagløsningerne i Icopal PLUS Garanti mere end overholder alle de af TOR (Tagpapbranchens Oplysning Råd ) fastlagte minimumskrav, ligesom de forskellige produktspecifikationer er brandgodkendt i henhold til DS som klasse B ROOF (t2) tagdækninger. De garantidækkede løsning er er alle baseret på de stærke, elastiske og ekstra holdbare tagmaterialer fra Icopals 500-serie. Hvem kan tilbyde garantien? Icopal Danmark a/s har indgået et samarbejde med en række udvalgte tagentreprenører. Kun entreprenører, der kan leve op til vore strenge krav om erfaring, kvalitetssikringssystemer, løbende uddannelse og økonomisk soliditet, er optaget i ordningen. Icopal PLUS Garanti gælder alene for tagdækninger udført i Danmark, eksklusive Færøerne og Grønland. Se listen over tilknyttede entreprenører på icopal.dk. 5

6 Icopal Danmark a/s Lyskær Herlev Tlf: Fax: icopal.dk Oktober PLUS Garanti 1013

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

TÆT TAG. Dit Derbigum-tag. en 3-dobbelt garanti for total dækning

TÆT TAG. Dit Derbigum-tag. en 3-dobbelt garanti for total dækning TÆT TAG Derbigum Dit Derbigum-tag en 3-dobbelt garanti for total dækning Derbigum giver dig ro i sjælen Derbigum-producenten Imperbel Group og netværket af autoriserede Tæt Tag-entreprenører er forpligtet

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE Vedrører og udgør en del af Generelle Bestemmelser for Forsikring og forsikringscertifikatet hos. Skaden skal anmeldes til: Falck

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere