ØkonomiNyt nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØkonomiNyt nr. 12 2009"

Transkript

1 ØkonomiNyt nr Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst. Ændringerne træder i kraft over de næste par år. Indkomstskat Skatten på arbejde reduceres fra de nuværende 63 % til 56 % inkl. AM bidrag ved at: Mellemskatten på 6 % afskaffes (fra 2010) Bundskatten, som i øvrigt sammenlægges med sundhedsbidraget reduceres med 1,5 % fra de nuværende 5,26 % til 3,76 % (fra 2010) Forøge indkomstgrænsen for topskat med i alt kr til kr i Der indføres fra 2010 et bundfradrag på kr pr. person (kr for ægtefæller) for indregning af positiv kapitalindkomst i grundlaget for beregning af topskat Indførelse af en indtægtsbestemt grøn check på kr , som aftrappes ved indtægt over kr Den grønne check bortfalder, hvis indkomsten er kr eller derover (fra 2010). Endvidere gives der kr. 300 pr. barn, dog maks. to børn med indkomstaftrapning baseret på den voksne modtagers indkomst over kr Den bortfalder ved indkomst over kr Fradragsværdien af renteudgifter og ligningsmæssige fradrag sænkes gradvist til 25 %. I dag: fradragsværdi i gennemsnitskommune ca. 33,5 % Nye regler: Fradragsværdi nedsættes til ca. 25 % med 1 procentpoint pr. år fra 2012 til Særligt for negativ kapitalindkomst (renteudgifter) gælder: Der indføres et bundfradrag på kr (ægtefæller kr ) Renteudgifter indenfor dette bundfradrag berøres ikke af den nedsatte fradragsværdi. Befordringsfradrag Fra 2012 bliver befordringsfradragets højeste sats udvidet fra km. til km. dagligt, og den midlertidige ordning vedrørende forhøjet befordringsfradrag i udkantskommuner forlænges fra 2013 til Befordringsfradraget for personer med en indkomst under kr vil fra 2012 til 2019 få en gradvis forhøjelse fra 25 til 64 procent af det særlige tillæg til befordringsfradraget og grænsen for det maksimale tillæg forhøjes gradvist fra kr til

2 Rejseregler Som noget nyt indføres der med virkning fra 2010 en maksimumsgrænse på kr årligt for medarbejderes mulighed for at fratrække rejseudgifter, uanset om det sker efter statens takster eller regning. Grænsen svarer til ca. 3 ½ måneders rejseudgifter. Grænsen indføres også for fradrag for dobbelt husførelse. Arbejdsgivers mulighed for at dække rejseudgifter efter statens takster, efter regning eller som fri kost og logi berøres ikke af ændringen. Fradragsbegrænsningen rammer også selvstændigt erhvervsdrivendes adgang til at fratrække rejseudgifter efter statens standardtakster. Der sker dog ingen ændring i selvstændiges adgang til at fratrække rejseudgifter efter dokumentation. I det omfang de årlige rejseomkostninger ikke kan rummes inden for grænsen på kr , er selvstændigt erhvervsdrivende dermed henvist til at fratrække udgifter til årets øvrige rejseaktivitet efter dokumentation. Multimediebeskatning Fra og med 2010 indføres en multimedieskat, som medarbejdere skal betale af personalegoder i form af pc ordninger, datatransmissionsforbindelser og fri telefon. Efter de nye regler skal medarbejdere som hovedregel beskattes af et årligt beløb på kr , hvis arbejdsgiver stiller en eller flere af ovennævnte goder til rådighed for privat brug. Grundbeløbet på kr er fast og afhænger altså ikke af arbejdsgivers udgifter til goderne. Består ansættelsesforholdet kun en del af året, udgør den skattepligtige værdi kun en forholdsmæssig del af kr Det er den private rådighed, som beskattes, og medarbejderen kan derfor kun undgå beskatning, hvis medarbejderen er afskåret fra privat brug af goderne. Hvis medarbejderen derimod har adgang til goderne fra sin bopæl, er der en stærk formodning om, at goderne også benyttes privat. Udgangspunktet er derfor, at der skal ske beskatning. Den skattepligtige værdi kan ikke som tidligere reduceres med egenbetaling til arbejdsgiver for den private brug eller med medarbejderens private udgifter til telefon, datatransmission mv. Har flere medlemmer af husstanden arbejdsgiverbetalte goder, skal hvert medlem af husstanden beskattes selvstændigt af kr. årligt. Selvstændig erhvervsdrivende bliver også omfattet af multimedieskatten, hvis den selvstændig erhvervsdrivende fratrækker udgifter til telefon, pc eller datatransmissionsforbindelser i sit virksomhedsregnskab og et eller flere af goderne er til privat disposition. For eksisterende pc ordninger med egenbetaling indgået inden 22. april 2009, gælder der en overgangsregel, som bevirker, at det pågældende pc udstyr først omfattes af multimediebeskatningen fra og med

3 Pension Fra 2010 indføres et årligt loft på kr for indbetalinger til rateordninger og ophørende livrenter. Der gives ikke fradrag på indbetalinger over kr Indbetalingerne er de samlede indbetalinger fra arbejdsgiver og lønmodtager. For selvstændigt erhvervsdrivende gælder loftet først fra og med Det vil sige, at selvstændigt erhvervsdrivende frem til og med 2014 med fradragsret kan indskyde et beløb svarende til op til 30 pct. af overskuddet fra selvstændig erhvervsvirksomhed på en ophørende livrente eller en ratepensionsordning, også i det omfang det indskudte beløb overstiger kr. Ligeledes opretholdes de gunstige regler om ophørspension, hvilket giver selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for med fradragsret at anbringe op til 2,5 mio. kr. (2010) på en ophørende livrente, en rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed ved ophør af virksomhed. Aktier Skattesatserne for aktieindkomst sænkes i henholdsvis 2010 og I 2010 vil aktieindkomst over kr beskattes med 42 %. Og i 2012 vil aktieindkomst op til kr i 2010 niveau beskattes med 27 %. Fra 2010 vil tab på aktier, der er optaget til handel på fondsbørsen, fremover kun kunne fradrages, såfremt SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen af aktierne inden udløbet af selvangivelsesfristen for erhvervelsesåret. Tab på aktier, der er optaget til handel på fondsbørsen, kan dog kun fradrages i udbytter af aktier, der er optaget til handel på fondsbørsen, samt gevinster ved salg af andre aktier, der er optaget til handel på fondsbørsen. Efter de nye regler skal et tab på aktier overføres til ægtefællen, før det kan fremføres til senere år. Energiafgifter En række energiafgifter stiger delvist fra 2010 og yderligere fra Energiafgift på brændsel til opvarmning hæves med 15 %. Energiafgift på el øges med 5 %, og der indføres et tillægsafgift på 6 øre pr. kwh, som ikke er berettiget til tilbageførelse til virksomheden. Dog er landbrug og gartnerier m.v. berettiget til tilbageførelse. Tilbageførelsen af energiafgifter for landbruget mv. sænkes fra 100 % til 98,2 % i Der indføres energiafgift på smøreolie. Bil Der indføres et afgiftstillæg på alle dieseldrevne personbiler, samt på nye varebiler fra d. 18. marts 2009 eller senere, som ikke har monteret et partikelfilter. Afgiftstillægget er årligt på kr Vægtafgift for varebiler erstattes fra 2010 af en ejerafgift, der er afhængig af brændstofforbruget. Ændringen omfatter også den eksisterende bilpark af personbiler. 3

4 Gaver til velgørenhed Fra 2012 kan man få fradrag for hele donationen, som gives til en eller flere velgørende foreninger. Der er fortsat maksimalt fradrag for donationer på samlet op til kr. årligt (2010 niveau). Det vil ikke som hidtil være en betingelse, at donationen til en forening udgør mindst 500 kr., og skatteyderen vil få fradrag for hele det beløb, som i løbet af året bliver givet til velgørende formål uden fradrag for de første 500 kr. Det er som hidtil en betingelse for fradraget, at beløbet indberettes af foreningerne med oplysning om giverens cpr nr., således at det automatisk indgår i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Genvundne afskrivninger Fra 2010 vil genvundne afskrivninger på salg af bygninger og driftsmidler blive fuldt ud beskattet. Til og med 2009 beskattes genvundne afskrivninger med 90 %. Salg af fast ejendom her under byggegr unde Med virkning fra 1. januar 2011 bortfalder momsfritagelsen for: Salg af nye bygninger med eller uden tilhørende jord Salg af byggegrunde, uanset om de er byggemodnede Særskilt salg af bebyggede grunde. Herefter bliver salg af sådanne faste ejendomme og byggegrunde mv. momspligtigt. Momspligten indtræder fra tidspunktet for købsaftalens indgåelse. Momspligten omfatter salg af nye bygninger med tilhørende jord. Andet salg af fast ejendom vil fortsat være fritaget for moms. Det gælder fx salg af en bygning efter første indflytning og salg af landbrugsjord. En bygning anses for ny: Inden første indflytning, det vil sige, før bygningen tages i brug, På dagen for første salg af bygningen, når salget sker mindre end fem år efter dagen for bygningens færdiggørelse, og Hvis der i væsentligt omfang er udført til og ombygningsarbejde på bygningen, og den tilog ombyggede bygning sælges inden første indflytning, det vil sige, før bygningen tages i brug. Femårs reglen, der er nævnt i punktet ovenfor, gælder også her. Genplacering af fortjeneste ved salg af fast ejendom Skattereformen indebærer ændringer af adgangen til at genplacere fortjeneste fra salg af fast ejendom vedrørende Forpagtede landbrugsejendomme mv. Ejendomme som udlejes til et domineret selskab Udenlandske ejendomme. 4

5 Skattereformen afskærer adgangen til at genplacere fortjeneste i udlejede, herunder forpagtede, ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, skovbrug, planteskole, frugtplantage og som omfattes af vurderingslovens 33, stk.1 eller stk. 7. Såfremt en del af ejendommen er udlejet kan der derfor kun genanbringes fortjeneste i den ikke udlejede del af ejendommen. En ejendom anses ikke for udlejet, hvis udlejningen er ophørt senest ved fristen for indsendelse af rettidig selvangivelse i året efter erhvervelsen af ejendommen, dvs. udlejningen skal være ophørt senest 1. juli året efter erhvervelsen af ejendommen. Adgangen til genplacering i udenlandske ejendomme indskrænkes til alene at gælde ejendomme beliggende i EU/EØS, Færøerne og Grønland. Herudover er det et krav, at landene udveksler skatteoplysninger med Danmark. Ændringerne får virkning for ejendomme afstået den 22. april 2009 eller senere. Betaling af skatter Som en del af skattereformen indføres der fra og med indkomståret 2009 en ændring af reglerne for betaling af restskat. Der indføres en "dag til dag rente", hvilket betyder, at der nu skal beregnes rente af for lidt betalt skat i et indkomstår fra den første dag i det følgende indkomstår. Den rentefri frivillige indbetaling op til kr bortfalder, hvilket betyder at der skal betales renter af første krone pr. 01. januar Det indføres fra og med 2009, og det vil sige, at hvis du igennem 2009 har betalt for lidt i skat, så skal du betale renter af din restskat fra og med 1. januar Uanset hvor stort det beløb, som du mangler at betale i skat, er, så kan du betale beløbet rentefrit frem til den 31. december (dog senest sidste bankdag i året). Hvis du først betaler efter 1. januar, skal du betale dag til dag rente af beløbet. Dag til dag renten fastsættes ud fra en markedsrente tillagt 2 procent. Hvis du først betaler efter 1. juli skal du betale et procenttillæg af din restskat. Procenttillægget fastsættes ud fra en markedsrente tillagt 4 procent. Markedsrenten opgøres på baggrund af den effektive obligationsrente for de sidste 20 børsdage forud for 15. december i det foregående år. 5

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011 KAEABE 2012 atser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 21. december 2011 Karnov Group Denmark A/ Nytorv 5, 1450 København K lf. 33 740 700 Design:

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

statsautoriserede revisorer 1-2010

statsautoriserede revisorer 1-2010 statsautoriserede revisorer 1-2010 Nye regler for pension i 2010 2 Øget mulighed for at finansiere vækst og eksport 3 Digital tinglysning en verdensnyhed i Danmark 4 Ledelsesmodeller i selskaber nye muligheder

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser atser og beløbsgrænser 2010/2011 tatsautoriserede revisorer Jan Grevelund og eif Åhl Petersen vendborgvej 83 5260 dense lf. +45 66 12 11 12 ax +45 65 91 26 45 www.rogr.dk atser og beløbsgrænser 2010/2011,

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013 KAEABE 2014 atser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 15. december 2013 Karnov Group Denmark A/ kt. Petri Passage 5, 1165 København K lf. 33 740

Læs mere

Aftale om skattereform Nyt kapitel

Aftale om skattereform Nyt kapitel Aftale om skattereform Nyt kapitel Regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gennemføre en skattereform, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love (Harmonisering af beskatningen

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 36. Årgang Juni 2009

Danske Revisorer. Nr. 2. 36. Årgang Juni 2009 Danske Revisorer Nr. 2 36. Årgang Juni 2009 ERFA-grupper ERFAgrupper Jylland Nord/Vest: Knud Hartvigsen Idumlundvej 25 7500 Holstebro... 97 48 51 81 Vendsyssel: Elsebeth Schiønning Frejasvej 39 9700 Brønderslev..

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

revision skat rådgivning

revision skat rådgivning revision skat rådgivning atser og beløbsgrænser 2014/2015 Vi skaber værdi for kunden, fordi vi gør os umage med at forstå kundens behov, udfordringer og mål. Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst................................................

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Revision, rådgivning og skat. AjourSpots. April 2009. Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup.

Revision, rådgivning og skat. AjourSpots. April 2009. Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup. Revision, rådgivning og skat AjourSpots April 2009 Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup AjourSpots 1 Leder Den af regeringen nedsatte skatte kommission barslede

Læs mere