Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE"

Transkript

1 Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) Formateret: Højre Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX XXX Kommunes logo Dato, titel og navn på underskriver XXX Kommune

2 Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter Aftalens løbetid Formål Hovedprincipper for samarbejdet Målgruppe Fritvalgspatienter og patienter i behandling på specialtilbud Mennesker med sindslidelse på somatiske afdelinger Mennesker med sindslidelse, som bor i botilbud Mennesker med sindslidelse og dom til behandling Aftaler, der supplerer samarbejdsaftalen Lovgrundlag Samtykke Kompetenceforhold Kontaktoplysninger Børn i familier med psykisk sygdom Indgang til behandling Henvisning Henvisning af patienter med spiseforstyrrelser Psykiatrisk skadestue (akut) Psykiatrisk Udrykningstjeneste Akutteam på Orion Mennesker med sindslidelse, som bor i botilbud Mennesker med sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnoser) Hjemløse Udredning og behandling Indlæggelse/ambulant Særligt om ambulant behandling Mennesker med sindslidelse, som bor i botilbud Mennesker med sindslidelse og dom til behandling Udskrivning Afslutning af ambulant forløb Mennesker med sindslidelse, som bor i botilbud Mennesker med sindslidelse og dom til behandling Selvmordstruede patienter Opfølgning Bilag Bilag 1 Kontaktoplysninger Bilag 2 Samtykkeregler og samtykkeerklæringer Bilag 3 Ambulant, psykiatrisk speciallægebehandling til beboere på regionale og kommunale botilbud Bilag 4 Varsling og varslingsfrister i Region Hovedstadens Psykiatri Bilag 5 Aftaler, der supplerer samarbejdsaftalen 2

3 Emne Aftaleparter Standardaftale - skabelon Aftaleindhold Aftalen bliver indgået mellem Region Hovedstadens Psykiatri og XXX Kommune og omhandler samarbejdet mellem Psykiatrisk Center XXX og XXX Kommune. Det fremgår af aftalen, hvornår og hvordan parterne samarbejder, og hvordan parterne samarbejder med andre relevante parter, eksempelvis patientens egen læge og Kriminalforsorgen. Aftalens løbetid Aftalen gælder for perioden Aftalen ligger til grund for samarbejdet indtil anden aftale er indgået., indtil en af parterne tager initiativ til at ændre den. I forbindelse med, at de generelle sundhedsaftaler revideres ved udgangen af 2009, bliver samarbejdsaftalen gennemgået og justeret efter behov. Formål Hovedprincipper for samarbejdet Formålet med denne aftale er at sikre et konstruktivt grundlag for samarbejdet mellem XXX Kommune,og Psykiatrisk Center XXX og andre relevante parter således, at borgere med sindslidelse oplever sammenhæng, kontinuitet og medinddragelse i en helhedsorienteret indsats. Hovedprincippet for samarbejdet er, at den instans, der har kontakten med borgeren, er forpligtet til at orientere og inddrage øvrige relevante samarbejdsparter med henblik på at sikre, at borgerens behov bliver tilgodeset og ventetiden på relevante foranstaltninger bliver minimeret. Psykiatrisk Center XXX og XXX Kommune forpligter sig til - hurtigst muligt - gensidigt at orientere om ændringer i egen organisation, der har relevans for samarbejdet. Samarbejdet skal desuden ske med udgangspunkt i de fælles værdier for den tværsektorielle indsats for sindslidende: Respekt 3

4 Faglighed Ansvar XXX Kommune kan kontakte Psykiatrisk Center XXX, når kommunen skønner, at en borger kunne have behov for psykiatrisk behandling. Psykiatrisk Center kan oplyse om generelle behandlingstilbud, henvisnings- og henvendelsesmuligheder se afsnit Indgang til behandling. Psykiatrisk Center XXX og XXX Kommune evaluerer jævnligt og mindst én gang årligt selve samarbejdet, herunder samarbejdet med almen praksis samt identificerer områder, hvor samarbejdet kan udvikles. Målgruppe Mennesker med sindslidelse omfatter et bredt spektrum af sygdomme, eksempelvis psykotiske lidelser, ikke-psykotiske lidelser, personlighedsforstyrrelser, kontakt- og opmærksomhedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, ældre mennesker med sindslidelser, hjerneskadede med psykisk sygdom, oligofrene mv. Målgruppen for aftalen er voksne mennesker med sindslidelse, som enten modtager kommunale foranstaltninger, eller skønnes at kunne få brug for kommunale foranstaltninger. Aftalen forholder sig generelt til behandling af mennesker med sindslidelse. I de tilfælde, hvor der gælder særlige forhold for patienter med særlige diagnoser/tilstande, fremgår det særskilt af denne aftale. FritvalgspFritvalgspatienter og patienter i behandling på specialtilbud Hvis mennesker med sindslidelse fra XXX Kommune behandles på et andet psykiatrisk center i regionen, vil principperne i de samarbejdsaftaler, det modtagende pågældende center har med kommunerne i dette centers optageområde være retningsgivende for samarbejdet med XXX Kommune. Omvendt vil denne samarbejdsaftale også være retningsgivende for behandling af mennesker med sindslidelse fra kommuner udenfor Psykiatrisk Center XXXs optageområde. 4

5 Hvis en patient flyttes fra XXX (dette) Center til et andet psykiatrisk center, skal koordinator på det afgivende center informere koordinator i XXX Kommune herom. Mennesker med sindslidelse på somatiske afdelinger Mennesker med sindslidelse, som bor i botilbud Mennesker med sindslidelse og dom til behandling Aftalen gælder også for mennesker med sindslidelse, som er indlagt på somatisk afdeling, hvis der føres tilsyn fra Psykiatrisk Center XXX og patienten enten modtager kommunale foranstaltninger, eller patienten skønnes at kunne få brug for kommunale foranstaltninger. Beboere, som bor i botilbud, herunder mennesker med sindslidelse og udviklingshæmning, skal have en psykiatrisk behandling, som lever op til deres behov på lige vilkår med andre borgere med sindslidelse i Region Hovedstaden. Behandlingen foregår som udgangspunkt ved, at beboerne møder til ambulant behandling på Psykiatrisk Center XXX, herunder distriktspsykiatrien. Behandlingen kan også foregå som udgående ambulant behandling, der finder sted i botibuddet. Der kan derudover indgås aftaler mellem kommunen og centret om supervision og undervisning af medarbejdere i botilbuddet i emner af generel karakter. Notat om ambulant, psykiatrisk speciallægebehandling til beboere på regionale og kommunale botilbud er vedlagt som bilag 3. Formålet med en behandlingsdom er at forebygge ny kriminalitet. Retspsykiatriske patienters behandlings- og støtteforløb består oftest af flere forskellige tilbud i både psykiatrien og det sociale system. Det er derfor væsentligt, at behandlingen koordineres, så ansvaret for behandlingen er entydigt gennem den periode, patienten har en retslig foranstaltning. Formateret: Punktopstilling Formateret: Punkttegn + Niveau: 1 + Justeret: 0 cm + Tabulator efter: 0,63 cm + Indrykning: 0,63 cm 5

6 Aftaler, der supplerer samarbejdsaftalen Lovgrundlag Samtykke Kompetenceforhold For at sikre denne koordinering udarbejder den behandlingsansvarlige overlæge en overordnet behandlingsplan for hele den periode, patienten har en retslig foranstaltning. Den overordnede behandingsplan skal indeholde: Behandlingsplan under indlæggelse Observationer i forhold til risiko- og misbrugsadfærd Særlige restriktioner og konsekvenser ved overtrædelse af restriktionerne. I det omfang, der er indgået aftaler, som supplerer samarbejdsaftalen, eksempelvis aftaler om opsøgende og/eller udgående ambulant behandling, fremgår dette af bilag 5. Samarbejdet sker inden for gældende lovgivning, herunder især: Forvaltningsloven Sundhedsloven Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lov om social service og andre sociale love Straffeloven Lov om aktiv beskæftigelse Grundlaget for samarbejdet er, at der foreligger samtykke fra patienten dog med de undtagelser, der fremgår af gældende ret. Læs mere i bilag 2: Samtykkeregler og samtykkeerklæringer. Psykiatrisk Center XXX visiterer til centret og beslutter, hvordan udredning og behandling tilrettelægges. Psykiatrisk Center XXX beslutter, om udredning og behandling skal foregå ved indlæggelse (akut eller planlagt), ambulant eller ved udgående/opsøgende virksomhed. Psykiatrisk Center XXX beslutter også varigheden af forløbet. Psykiatrisk Center XXX beslutter desuden om patienten skal henvises til behandling i en specialfunktion. XXX Kommune beslutter, om der skal iværksættes kommunale foranstaltninger, og i givet fald hvilke foranstaltninger. XXX Kommune har ansvaret for at vurdere, om der skal Formateret: Punktopstilling Formateret: Punkttegn + Niveau: 1 + Justeret: 0 cm + Tabulator efter: 0,63 cm + Indrykning: 0,63 cm Formateret: Punktopstilling 6

7 udarbejdes en handleplan efter 1410 i lov om social service. Kapacitet Med henblik på at sikre, at der er den fornødne kapacitet til målgruppen - både indenfor det kommunale forsyningsområde og indenfor behandlingspsykiatriens område - er der krav om, at der er fokus på planlægning og styring af kapaciteten til mennesker med sindslidelse. Det har bl.a. til formål at sikre, at der er det rette tilbud til den enkelte patient på det rette tidspunkt, således at der undgås unødig ventetid. Som led i dette arbejde skal de lokale samordningsudvalg én gang årligt (i årets første kvartal) drøfte den lokale kapacitet. Det lokale samordningsudvalg skal informere Psykiatriens samordningsudvalg om resultatet af drøftelserne. Kontaktoplysninger XXX Kommune udpeger en eller flere koordinatorer, der fungerer som indgang i kommunen. Psykiatrisk Center XXX, herunder distriktspsykiatrien, udpeger en eller flere koordinatorer, der fungerer som indgang til centret. De konkrete kontaktoplysninger, herunder kontaktoplysninger uden for normal åbningstid, skal være tilgængelige i elektronisk form på enten hjemmeside og/eller lokale intranet intranettet hos hhv. det psykiatriske center og den pågældende kommune. fremgår af bilag 1. Det lokale samordningsudvalg har ansvaret for, at kontaktoplysningerne bliver opdateret løbendemed jævne mellemrum og mindst én gang årligt. Hvis kontaktoplysningerne bliver ændret, har den part, som foretager ændringerne, ansvaret for at opdatere bilaget og orientere den anden part om ændringerne. Kommunikationen foregår så vidt muligt elektronisk, herunder ved anvendelse af 7

8 MedComstandarder og via krypteret mail. Hvis det ikke er muligt, foregår kontakten undtagelsesvis pr. fax og telefon. For at undgå misforståelser bør alle aftaler blive kommunikeret skriftligt. Kommunikation Kommunikationen foregår elektronisk, herunder ved anvendelse af MedCom-standarder og krypteret mail. Børn i familier med psykisk sygdom Kun i helt særlige tilfælde kan kontakten foregå pr. fax og telefon. For at undgå misforståelser bør alle aftaler blive kommunikeret skriftligt. Psykiatrisk Center XXX og XXX Kommune er hver især ansvarlig for at sikre den fornødne ITunderstøttelse af kommunikationen. Offentligt ansatte har pligt til at underrette kommunen, hvis de bliver bekendt med, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Når et menneske med sindslidelse påbegynder behandling, er der særligt behov for opmærksomhed i forhold til patientens familiemæssige forhold. Det vagthavende personale skal derfor ved patientens henvendelse for behandling undersøge: Om der er børn i familien Om der er nogen, der tager sig af børnene, og i så fald hvem Om der er nogen i barnets eller den voksnes netværk, der skal orienteres om indlæggelsen (fx bedsteforældre, børnehave, skole, sagsbehandler mv.) Formateret tabel Pligten til at undersøge patientens familiemæssige forhold gælder både ved akut og planlagt indlæggelse samt ved begyndelse af ambulant behandling. Den vagthavende læge vurderer, om Psykiatrisk Center XXX, herunder distriktspsykiatrien, selv kan yde den nødvendige støtte til patienten og dennes barn/børn, eller om der er grundlag for at underrette koordinator i XXX Kommune om, at der kan være behov for hjælpeforanstaltninger i forhold til barnet/børnene. 8

9 Underretning til kommunen med patientens samtykke bliver som udgangspunkt foretaget af koordinator på Psykiatrisk Center XXX, herunder distriktspsykiatrien, efter samråd med den behandlende overlæge. Underretningen bliver givet til koordinator i XXX Kommune. Ved underretning til kommunen uden patientens samtykke bliver beslutningen om underretning truffet af den behandlende overlæge. Patienten bliver informeret om underretningen, med mindre der er forhold, der taler direkte imod. Ved behov for underretning til kommunen udenfor normal åbningstid se afsnit om kontaktoplysninger. En underretning bør indeholde: Kort faktuel beskrivelse af barnet/børnene, hvis det er muligt Grunden til bekymring, eventuel beskrivelse af konkret situation Tidsperspektiv hvor længe har den tilstand, der giver anledning til bekymring, stået på? Kort beskrivelse af hvordan forældrene ser på problemet, og hvordan de reagerer. En underretning bør altid være skriftlig for at undgå misforståelser. XXX Kommune har ansvaret for at vurdere sagen og eventuelt iværksætte konkrete foranstaltninger. Det er imidlertid også vigtigt at tage højde for den langsigtede indsats over for de børn og unge, der har sindslidende forældre. Der er derfor behov for en kontinuerlig vurdering af, om der er brug for en særlig indsats over for børn i familien. Koordinator på Psykiatrisk Center XXX og koordinator i XXX Kommune har ansvaret for, at der afholdes møde mindst to gange årligt med henblik på erfaringsudveksling, videndeling og styrkelse af en smidig og helhedsorienteret indsats tværsektorielt og tværfagligt over for børn af psykisk syge. I den langsigtede indsats har Psykiatrisk Center 9

10 XXX i forbindelse med behandlingen af patienten ansvaret for løbende at vurdere, om der er behov for at underrette kommunen om ændringer i patientens tilstand, der kan have betydning for børn i familien. Kommunen har ansvaret for at vurdere, iværksætte eller ændre eventuelle kommunale foranstaltninger i forhold til børn i familier med sindslidelse. Psykiatrisk behandling Behandling i psykiatrisk specialfuntion Frit sygehus valg og udvidet frit Behandling af psykisk sygdom De almenpsykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri varetager langt størstedelen af den psykiatriske behandling. Dette indebærer, at Psykiatrisk Center XXX varetager den psykiatriske behandling af patienter med bopæl i de kommuner, der hører under dette psykiatriske centers optageområde. Det er ligeledes Psykiatrisk Center XXX, der modtager alle henvisninger til psykiatrisk behandling undtaget er dog henvisninger af spiseforstyrrede og traumatiserede flygtninge. Se afsnittet under henvisning. Psykiatriske specialfunktioner bliver varetaget på regionsniveau, hvilket indebærer, at det ikke er bopælskriteriet, der er afgørende for valg af behandlingssted, men sygdommens sværhedsgrad. Hvis der er behov for psykiatrisk behandling i en specialfunktion bliver dette besluttet af Psykiatrisk Center XXX, der viderehenviser patienten til specialiseret behandling, der eventuelt sker på et andet psykiatrisk center. Egen læge/henviser bliver elektronisk orienteret om viderehenvisningen. Samarbejdet mellem XXX Kommune og psykiatrien i forhold til patienter, som bliver behandlet i en psykiatrisk specialfunktion sker i henhold til principperne i denne samarbejdsaftale, der er indgået mellem XXX Kommune og Psykiatrisk Center XXX. Frit sygehusvalg Formateret: Centreret Formateret: Skrifttype: Fed Kommentar [l1]: IRE bliver ikke indblandet i forbindelse med omvisitering til specialiseret behandling? 10

11 sygehusvalg Når mennesker med sindslidelse fra XXX Kommune behandles på et andet psykiatrisk center i regionen efter reglerne om frit sygehusvalg, vil samarbejdet mellem XXX Kommune og psykiatrien i forhold til patienter, som bliver behandlet på et andet psykiatrisk center i regionen ske i henhold til principperne i denne samarbejdsaftale, der er indgået mellem XXX Kommune og Psykiatrisk Center XXX. Hvis en patient flyttes fra Psykiatrisk Center XXX (dette) til et andet psykiatrisk center, skal koordinator på Psykiatrisk Center XXX informere koordinator i XXX Kommune herom, herunder at det modtagende center er forpligtet til at samarbejde med XXX Kommune efter principperne i denne samarbejdsaftale. Udvidet frit valg Efter reglerne om udvidet frit valg kan patienter, der er omfattet af målgruppen for hospitalsbaseret psykiatrisk behandling, vælge at blive behandlet på et privat behandlingstilbud, hvis der ikke kan påbegyndes behandling i offentligt regi inden 2 måneder fra henvisningen. Informations- og Rådgivningsenheden i Region Hovedstaden undersøger i den forbindelse, om patienten vil kunne tilbydes behandling på et andet psykiatrisk center i regionen, hvis det psykiatriske center i patientens optageområde ikke kan påbegynde behandling inden 2 måneder fra henvisningen. Når en patient ikke kan tilbydes behandling i offentligt regi inden fristen på to måneder, og patienten ønsker at benytte sin ret til at blive behandlet på et privat behandlingstilbud, sker viderehenvisningen til et privat behandlingstilbud gennem Informations- og Rådgivningsenheden i Region Hovedstaden. Private sygehuse og leverandører skal efterleve relevante dele af sundhedsaftalerne, når de leverer offentligt finansieret behandling. Det er Region Hovedstadens forpligtelse at sikre, at det indgår i aftalegrundlaget med de private leverandører, at private leverandører bliver forpligtet af sundhedsaftalen i det omfang, det er 11

12 relevant, herunder forpligtet til at samarbejde med patientens hjemkommune og andre relevante parter. Det skal således sikres, at private leverandører har adgang til de indgåede samarbejdsaftaler, herunder samarbejdsaftalerne mellem Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne i regionen. Mennesker med sindslidelse på somatiske afdelinger Mennesker med sindslidelse, som bor i botilbud Mennesker med sindslidelse og dom til behandling Aftalen gælder også for mennesker med sindslidelse, som er indlagt på somatisk afdeling, hvis der føres tilsyn fra Psykiatrisk Center XXX og patienten enten modtager kommunale foranstaltninger, eller patienten skønnes at kunne få brug for kommunale foranstaltninger. Beboere, som bor i botilbud, herunder mennesker med sindslidelse og udviklingshæmning, skal have psykiatrisk behandling, der lever op til deres behov på lige vilkår med andre borgere med sindslidelse i Region Hovedstaden. Behandlingen foregår som udgangspunkt ved, at beboerne møder til ambulant behandling på Psykiatrisk Center XXX, herunder distriktspsykiatrien. Behandlingen kan også foregå som udgående ambulant behandling, der finder sted i botibuddet. Dette aftales konkret mellem XXX Kommune og Psykiatrisk Center XXX. Der kan derudover indgås aftaler mellem XXX Kommune og Psykiatrisk Center XXX om supervision og undervisning af medarbejdere i botilbuddet i emner af generel karakter. Notat om ambulant, psykiatrisk speciallægebehandling til beboere på regionale og kommunale botilbud er vedlagt som bilag 3. Formålet med en behandlingsdom er at forebygge ny kriminalitet. Retspsykiatriske patienters behandlings- og støtteforløb består oftest af flere forskellige tilbud i både psykiatrien og det sociale system. Det er derfor væsentligt, at behandlingen koordineres, Formateret: Punktopstilling 12

13 så ansvaret for behandlingen er entydigt gennem den periode, patienten har en retslig foranstaltning. For at sikre denne koordinering udarbejder den behandlingsansvarlige overlæge en overordnet behandlingsplan for hele den periode, patienten har en retslig foranstaltning. Den overordnede behandingsplan skal indeholde: Behandlingsplan under indlæggelse Observationer i forhold til risiko- og misbrugsadfærd Særlige restriktioner og konsekvenser ved overtrædelse af restriktionerne. Formateret: Punktopstilling Henvisning Indgang til behandling Læger (patientens egen læge, speciallæge eller lægen fra et andet center) kan henvise patienter til Psykiatrisk Center XXX. Henvisningen sendes elektronisk. Henvisningen sendes til: Psykiatrisk Center XXX Adresse XXX Henvisende læge er ansvarlig for patientens behandling, indtil det psykiatriske center begynder behandlingen, enten ved indlæggelse eller ambulant. Psykiatrisk Center XXX vurderer om patienten har behov for psykiatrisk speciallægebehandling. Hvis dette er tilfældet får patienten en tid til behandling. udsender indkaldelsesbrev til patienten i løbet af otte hverdage med kopi til henviser, med angivelse af tidspunkt og sted for visitationssamtalen. Efter visitationssamtalen meddeler Psykiatrisk Center XXX patienten, om han/hun bliver taget i behandling, samt tidspunkt for behandlingsstart og behandlingssted. En kopi sendes til henviseren. Koordinator på Psykiatrisk Center XXX orienterer altid koordinator i XXX Kommune om behandlingsstart, hvis der er igangværende kommunale foranstaltninger. 13

14 Hvis patienten i forbindelse med visitationen opnår ret til privat behandling som følge af den udvidede frie behandlingsret og ønsker at benytte denne ret overtager det private tilbud ansvaret for behandlingen og samarbejdet med patientens hjemkommune. Psykiatrisk Center XXX orienterer XXX Kommune, samt henviser om, at behandlingen vil blive varetaget af et privat behandlingstilbud, herunder om at det private tilbud er forpligtet til at samarbejde med XXX kommune, patientens egen læge og andre relevante parter. Hvis det vurderes, at patienten ikke har behov for psykiatrisk speciallægebehandling dette ikke er tilfældet bliver patienten tilbagevist til henviser. Koordinator på Psykiatrisk Center XXX orienterer altid koordinator i XXX Kommune om behandlingsstart, hvis der er igangværende kommunale foranstaltninger. Henvisning af patienter med spiseforstyrrelser Lægens henvisninger vedrørende patienter, som er fyldt 18 år, og som har en alvorlig spiseforstyrrelse, skal altid sendes til: Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdsvej Gentofte Herfra bliver patienten visiteret, og den centrale visitation afgør, om patienten skal visiteres til behandling på Psykiatrisk Center Stolpegård, Psykiatrisk Center Gentofte eller Psykiatrisk Center KøbenhavnRigshospitalet. De tre centre har alle specialtilbud for spiseforstyrrede, og sygdommens sværhedsgrad er afgørende for visitationen til disse tilbud. Henvisning af traumatiserede flygtninge Praktiserende læger, speciallæger i psykiatri og læger fra de psykiatriske centre kan henvise flygtninge eller familiesammenførte personer med traumerelaterede psykiatriske lidelser som posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) og /eller depression til Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge. Patienter med psykotisk lidelse eller misbrug er ikke omfattet af målgruppen. 14

15 De traumerelaterede psykiatriske lidelser kan f.eks. være opstået som følge af fængsling med tortur, organiseret vold, længerevarende politisk forfølgelse eller krigs- og borgerkrigsoplevelser mv. Henvisningen sendes til: Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 Opgang 15, 4. sal 2900 Hellerup Att.: Psykiatrisk Traumeklinik for Flygtninge Henvisningsseddel findes på Psykiatrisk skadestueakutmodtagelseskadestue (akut) Når en patient henvender sig i psykiatrisk akutmodtagelse (sskadestue), kan skadestuenakutmodtagelsenskadestuen enten indlægge patienten, henvise patienten til ambulant behandling i distriktspsykiatrien eller ambulatoriet eller afslutte patienten. Hvis henvendelsen indebærer, at patienten bliver indlagt eller påbegynder ambulant behandling har personalet på Psykiatrisk Center XXX ansvaret for at undersøge, om der er igangværende kommunale foranstaltninger, f.eks. hjemmehjælp, hjemmesygeplejerske, støtte/kontaktperson, botilbud, aktivitets- og samværstilbud eller lign. I givet fald underretter koordinator i Psykiatrisk Center XXX koordinator i XXX Kommune. Vagthavende læge i skadestuen akutmodtagelsenskadestuen skal undersøge, om der er børn i familien og vurdere, om der er grundlag for at underrette kommunen om, at der evt. kan blive behov for kommunale foranstaltninger. Psykiatrisk Udrykningstjeneste Psykiatrisk Udrykningstjeneste er et tilbud til borgere i XXX Kommune. Udrykningsteamet har åbent alle hverdage fra kl næste morgen, samt weekender og helligdage. Udrykningstjenesten er et supplement til de 15

16 psykiatriske skadestuerakutmodtagelserskadestuer i de tilfælde, skadestuerneskadestuerne ikke kan benyttes på grund af patientens tilstand. Målgruppen for den Psykiatriske Udrykningstjeneste er alle med: Akut opstået eller akut forværret psykotisk angst Patienter i svær affekt/selvmordstruede. Alle, herunder også kommuner, som oplever, at et andet menneske har brug for akut psykiatrisk hjælp, kan henvende sig til lægevagten. Det er lægevagten, som bedømmer, om der skal ske viderehenvisning til Psykiatrisk Udrykningstjeneste. Når udrykningstjenesten bliver aktiveret, er det den vagthavende psykiater i udrykningstjenesten, der afgør, om problemet kan løses ved: Rådgivning til lægevagten om patienten Telefonisk rådgivning til patient/pårørende Udkørsel til patientens opholdssted. Den vagthavende psykiater i udrykningstjenesten har ansvaret for at underrette lægevagten om, hvilken indsats der sættes i værk i relation til patienten. Hvis den vagthavende psykiater i udrykningstjenesten i forbindelse med besøg hos patienten vurderer, at der er behov for kommunale foranstaltninger, har den vagthavende psykiater ansvaret for at kontakte XXX Kommune. Akutteam på Orion Akutteamet er et tilbud til borgere i XXX Kommune. Akutteamet har åbent alle ugens dage mellem kl Målgruppe for Akutteamet på Orion er: Psykisk syge med akutte problemer i aften og nattetimerne. Sindslidende, pårørende, naboer, medarbejdere, boligforeninger og andre, der i aften og nattetimerne kommer i kontakt med et menneske med sindslidelse med behov for en akut indsats i hjemmet, kan søge hjælp hos Akutteamet på tlf. 16

17 Akutteamets medarbejdere tilbyder samtale, rådgivning, omsorg og støtte til patienter med akutte problemer. Akutteamet har ingen lægelig bemyndigelse og kan derfor heller ikke foretage lægelig behandling. Akutteamet kan derimod tilbyde at hjælpe en psykisk syg hen på den psykiatriske skadestue og dermed sikre, at der bliver taget hånd om patienten. Mennesker med sindslidelse, som bor i botilbud Mennesker med sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnoser) Hjemløse Hvis der opstår behov for akut indlæggelse af et menneske med sindslidelse, som bor i et botilbud, herunder mennesker med sindslidelse og udviklingshæmning, bliver beboeren som udgangspunkt ledsaget af en medarbejder fra botilbuddet til indlæggelse via psykiatrisk skadestue. Psykiatrisk center og kommunen tilstræber så planlagte forløb som muligt. Planlagte indlæggelser sker i samarbejde med den psykiater, som er ansvarlig for den ambulante behandling af beboeren. Aftaler om behandlingsforløbet bliver indgået mellem den psykiater, som er ansvarlig for den ambulante behandling, og den behandlingsansvarlige psykiater på Psykiatrisk Center XXX. XXX Kommune har ansvaret for misbrugsbehandling. Psykiatrisk Center XXX har ansvaret for at behandle den psykiske lidelse. I det omfang et menneske med sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnose) bliver behandlet ambulant afholder XXX Kommune og Psykiatrisk Center XXX en behandlingskonference, hvor det konkrete samarbejde aftales. Koordinator i XXX Kommune og koordinator i Psykiatrisk Center XXX har gensidigt ansvar for at indkalde relevante parter til behandlingskonferencen. Når et menneske med sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnose) er indlagt på Psykiatrisk Center XXX, har centret ansvaret for såvel misbrugsbehandlingen som behandlingen af den psykiske lidelse. Når en hjemløs med sindslidelse kontakter/bliver Formateret: Tabulatorstop: 1,75 cm, Venstre 17

18 bragt til Psykiatrisk Center XXX, herunder distriktspsykiatrien, kontakter koordinator på Psykiatrisk Center XXX den kommune, der er opholdskommune eller handlekommune for den hjemløse. I det omfang, der er behov for særlige samarbejdsrelationer i forhold til hjemløse mennesker med sindslidelse bliver dette aftalt særskilt. Indlæggelse/ambulant Udredning og behandling Hvis patienten på tidspunktet for indlæggelse eller ved behandlingens påbegyndelse modtager en eller flere kommunale foranstaltninger, oplyser koordinator på Psykiatrisk Center XXX, herunder distriktspsykiatrien - om muligt - koordinator i XXX Kommune om, at patienten er indlagt. Det kan dog allerede være sket ved patientens kontakt med skadestuenskadestuen. Psykiatrisk Center XXX kan indhente oplysninger om tidligere behandlingsforløb, medicinering mv. hos patientens egen læge/speciallæge eller andre. Hvis det ikke er sket i forbindelse med modtagelsen af patienten, undersøger den behandlingsansvarlige overlæge, om der er børn i familien, og om der er grundlag for at underrette koordinator i XXX Kommunen om, at der kan være behov for kommunale foranstaltninger. Tidlig indsats Koordinator på Psykiatrisk Center XXX har ansvaret for at underrette koordinator i XXX Kommune så tidligt som muligt i behandlingsforløbet, hvis det skønnes, at der bliver behov for kommunale foranstaltninger under eller efter behandlingsforløbet. Når en af parterne vurderer, at der er behov for det, bliver der afholdt et koordinerende planlægningsmøde. Det skal ske så tidligt som muligt i forløbet omkring patienten. Koordinator i XXX Kommune og koordinator i Psykiatrisk Center XXX er gensidigt ansvarlige for at indkalde til mødet. 18

19 Hvis patienten bliver overført til anden afdeling eller afsnit, har koordinator på Psykiatrisk Center XXX ansvaret for at informere koordinator i XXX Kommune om dette, herunder navn og kontaktoplysninger på evt. ny koordinator på Psykiatrisk Center XXX. Mennesker med sindslidelse, som bor i botilbud Hvis der opstår behov for akut indlæggelse af et menneske med sindslidelse, som bor i et botilbud, herunder mennesker med sindslidelse og udviklingshæmning, bliver beboeren som udgangspunkt ledsaget af en medarbejder fra botilbuddet til indlæggelse via psykiatrisk skadestue. Psykiatrisk center og kommunen tilstræber så planlagte forløb som muligt. Planlagte indlæggelser sker i samarbejde med den psykiater, som er ansvarlig for den ambulante behandling af beboeren. Aftaler om behandlingsforløbet bliver indgået mellem den psykiater, som er ansvarlig for den ambulante behandling, og den behandlingsansvarlige psykiater på Psykiatrisk Center XXX. Mennesker med sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnoser Som udgangspunkt har XXX Kommune har ansvaret for at varetage misbrugsbehandlingen, og Psykiatrisk Center XXX har ansvaret for at varetage den psykiske behandling. Det er imidlertid hensigtsmæssigt, at behandle såvel den psykiatriske lidelse som misbruget samtidig. Dette bør ske efter Sundhedsstyrelsens vejledning om den lægelige behanding af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. Vejledningens overordnede principper for behandling af stofmisbrugere med psykiske lidelser indebærer, at følgende patienter skal behandles i det kommunale misbrugssystem: Patienter med ikke-psykotiske lidelser (angst, lettere til moderate affektive lidelser samt personlighedsforstyrrelser med kaotisk stofmisbrug Patienter med ikke-psykotiske lidelser (angst, lettere til moderate affektive lidelser samt stabiliseret/velbehandlet stofmisbrug. Der kan i dette tilfælde evt. delegeres til egen læge. Formateret: Punktopstilling 19

20 I følgende tilfælde er det primært det psykiatriske behandlingssystem, der har ansvaret for at varetage den samlede behandling: Patienter med kroniske psykoser som er svært adfærdsforstyrrede samt har en omfattende kaotisk stofmisbrug Patienter med kroniske psykoser med rimeligt tilpasset adfærd samt et stabiliseret/velbehandlet stofmisbrug. Formateret: Punktopstilling I det omfang et menneske med sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnose) bliver behandlet ambulant, og der er tvivl om, hvilken myndighed, der har behandlingsansvaret skal XXX Kommune og Psykiatrisk Center XXX afholde et møde, hvor det konkrete samarbejde aftales. Koordinator i XXX Kommune og koordinator i Psykiatrisk Center XXX har gensidigt ansvar for at indkalde relevante parter til mødet. Når et menneske med sindslidelse og misbrug (dobbeltdiagnose) er indlagt på Psykiatrisk Center XXX, har centret ansvaret for såvel misbrugsbehandlingen som behandlingen af den psykiske lidelse. Særligt om ambulant behandling Når en patient, som modtager ambulant behandling, får behov for (gen)indlæggelse inddrages koordinator i XXX Kommune så tidligt som muligt i processen. Ved ikke aftalt indlæggelse skal koordinator på Psykiatrisk Center XXX informere koordinator i XXX Kommune, hvis der er igangværende kommunale foranstaltninger. Ved aftalt indlæggelse informerer koordinator i Psykiatrisk Center XXX, herunder distriktspsykiatrien, koordinator i XXX Kommune om dette, herunder navn og kontaktoplysninger på evt. ny koordinator i Psykiatrisk Center XXX. I tilfælde, hvor XXX Kommune får begrundet mistanke om en så alvorlig forværring af den psykiske lidelse, at der ifølge lov om tvang i psykiatrien kræves handling, har koordinator i XXX Kommune ansvaret for at informere koordinator i det psykiatriske center. 20

21 I andre tilfælde, hvor tilstanden er forværret, men ikke kræver handling ifølge lov om tvang i psykiatrien, kan koordinator i XXX Kommune informere koordinator i det psykiatriske center herom. Det kræver dog samtykke fra patienten. Under det ambulante behandlingsforløb sender Psykiatrisk Center XXX, herunder distriktspsykiatrien elektronisk ambulante notater til patientens egen læge. Mennesker med sindslidelse, som bor i botilbud Indlæggelse Under såvel akutte som planlagte indlæggelser bliver der indgået aftaler om mødeaktivitet mellem den behandlende læge på Psykiatrisk Center XXX, beboer og kontaktperson i botilbuddet. Der indgås desuden konkret aftale om, hvorvidt der følger en medarbejder fra botilbuddet med patienten under indlæggelsen. Ambulant I forhold til udgående ambulant behandling af mennesker med sindslidelse, som bor i et botilbud, herunder mennesker med sindslidelse og udviklingshæmning, gælder følgende retningslinier for samarbejdet: Den behandlende læges journalnotater skal sendes i kopi til botilbuddet. Lægen er ansvarlig for at beskrive, hvilke observationer, eksempelvis vedrørende medicinens virkninger og bivirkninger, personalet skal foretage i forhold til behandlingen. Notaterne skal skrives i et sprog, der retter sig mod botilbuddets personale. Personalet i botilbuddet er ansvarligt for, at deres observationer bliver noteret systematisk på et notatark. Nærmere retningslinier aftales lokalt. Mennesker med sindslidelse og dom til behandling Den behandlende overlæge har ansvaret for patienten under indlæggelse. Psykiatrisk Center XXX og XXX Kommune kan gensidigt indkalde til møde ved behov. 21

22 Ved ambulant behandling har den behandlingsansvarlige overlæge det behandlingsmæssige ansvar i forhold til dommen ofte i kombination med tilsyn fra kriminalforsorgen i frihed. Koordinerende møde Når dommen træder i kraft og mindst én gang årligt har den behandlingsansvarlige overlæge på Psykiatrisk Center XXX, herunder distriktspsykiatrien, ansvaret for, at der indkaldes til et koordinerende møde. Relevante parter deltager, f.eks. XXX Kommune med repræsentanter fra relevante forvaltninger, socialpsykiatrien, kriminalforsorgen, politiet, bistandsværge, egen læge, pårørende og patienten selv. På mødes skal bl.a. den overordnede behandlingsplan og en evt. kommende udskrivningsaftale drøftes. Ligeledes koordineres den sociale handleplan og kriminalforsorgens handleplan. Udskrivning Udskrivningsmøde I de tilfælde, hvor enten Psykiatrisk Center XXX eller XXX Kommune skønner, at der kan være behov for en koordinerende indsats indkalder enten koordinator på Psykiatrisk Center XXX eller koordinator i XXX Kommune til udskrivningsmøde med deltagelse af psykiatrisk center, kommunen, patientens egen læge og patienten samt andre relevante parter. Koordinator på Psykiatrisk Center XXX og koordinator i XXX Kommune har ansvaret for, at behandlingsplanen efter sundhedsloven og handleplanen efter serviceloven koordineres, bl.a. for at begrænse uhensigtsmæssige genindlæggelser. Det kan også drøftes, om der evt. vil være behov for en udskrivningsaftale i forbindelse med udskrivning. Se nedenfor I tilfælde, hvor der alene er tale om, at en tidligere iværksat foranstaltning skal genoptages, kan det være tilstrækkeligt, at koordinator på Psykiatrisk Center XXX underretter koordinator i XXX 22

23 Kommune om udskrivningen. Udskrivningsaftale For de patienter, som ikke selv vil søge den behandling eller de sociale tilbud, der er nødvendige for deres helbred, har overlægen ansvaret for, at der bliver indgået en udskrivningsaftale, jf. 13a i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Udskrivningsaftalen indgås mellem patienten og det psykiatriske center samt de relevante myndigheder, privatpraktiserende sundhedspersoner, patientens egen læge m.fl. Udskrivningsaftalen omfatter de behandlingsmæssige og sociale tilbud til patienten. Det er overlægen på Psykiatrisk Center XXX, som vurderer, om patienten ikke selv vil søge behandling eller sociale tilbud efter udskrivning. Når der skal indgås en udskrivningsaftale, tager koordinator på Psykiatrisk Center XXX kontakt til koordinator i XXX Kommune, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis patienten ikke samtykker overvejes behovet for en koordinationsplan se nedenfor. Udskrivningsaftalen skal indeholde: Dato og tidspunkt for patientens første møde med ambulatorium, hjemmehjælp, egen læge eller andre. Hvilke relevante myndigheder, der er blevet involveret. Hvilke behandlingsmæssige og sociale tilbud der er tale om. Hvem har ansvaret for at følge patienten og dennes tilstand efter udskrivning, herunder at kontakte patienten, hvis han/hun ikke møder op som aftalt eller ikke overholder aftalen i øvrigt. Hvem der er ansvarlig for at tilkalde læge, hvis der er behov for at vurdere, om indlæggelse eventuelt med tvang er nødvendig. Udskrivningsaftalens varighed. Hvornår planen skal tages op til revurdering. Hvem der er ansvarlig for revurdering af aftalen. Navnet på den eller de pårørende, som eventuelt er blevet inddraget. 23

24 Koordinationsplan Hvis patienten ikke vil medvirke til indgåelse af en udskrivningsaftale, har overlægen ansvaret for, at det psykiatriske center i samarbejde med egen læge og andre relevante parter udarbejder en koordinationsplan for de behandlingsmæssige og sociale tilbud til patienten, jf. 13b i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Det er koordinator på Psykiatrisk Center XXX, som tager kontakt til koordinator i XXX Kommune og andre relevante parter for at få udarbejdet en koordinationsplan. Koordinationsplanen skal indeholde de samme oplysninger, som udskrivningsaftalen. Varsling Når den behandlende læge på centret har et rimeligt skøn over, hvornår en patient vil være færdigbehandlet, varsler koordinator på Psykiatrisk Center XXX koordinator i XXX Kommune. Varsling sker så tidligt som muligt og mindst otte dage før patienten anses for at være færdigbehandlet. Koordinator på Psykiatrisk Center XXX oplyser desuden koordinator i XXX Kommune om det konkrete færdigbehandlingstidspunkt, når det kendes. Når en patient selv ønsker at blive udskrevet, og der ikke er grundlag for tvangstilbageholdelse, orienterer koordinator på Psykiatrisk Center XXX koordinator i XXX Kommune herom, hvis patienten har givet samtykke til, at kommunen bliver underrettet. Notat om varsling og varslingsfrister i Region Hovedstadens Psykiatri vedlægges som bilag 4. Ambulant opfølgning på indlæggelse Hvis der er behov for ambulant opfølgning på indlæggelse på Psykiatrisk Center XXX, herunder distriktspsykiatrien, underretter koordinator på Psykiatrisk Center XXX koordinator i XXX Kommune og oplyser navnet på koordinator i det ambulante tilbud. 24

25 Epikrise til egen læge Senest tre dage efter udskrivning har den behandlingsansvarlige læge ansvaret for, at epikrise med behandlingsplan sendes til patientens egen læge. Indhold: Henvisningsdiagnose/årsager Fund samt endelige diagnoser Resumé af undersøgelses- og behandlingsforløbet Medicineringsplan, herunder oplysninger om evt. ændringer i patientens dosisdispenserede medicin Plan for efterforløbet, herunder rehabiliteringsplan (hospital, praksis, kommune) og en beskrivelse af patientens egen læges opgaver Oplysninger om sygdommen, anbefalinger og prognose, herunder hvad der er oplyst til patienten Navnet på den behandlingsansvarlige læge på det psykiatriske center. Afslutning af ambulant forløb Patienter og pårørende Psykiatrisk Center XXX er forpligtet til at sikre, at patienten og de pårørende ved, hvor de kan få svar på spørgsmål om sygdomsforløbet og det videre behandlingsforløb. Når en patient afsluttes fra ambulant behandling i Psykiatrisk Center XXX, herunder distriktspsykiatrien, informerer koordinator i Psykiatrisk Center XXX koordinator i XXX Kommune. Senest tre dage efter afslutning af behandlingsforløbet har den behandlingsansvarlige læge ansvaret for, at epikrise med behandlingsplan sendes til patientens egen læge. Formateret: Tabulatorstop: 1,98 cm, Venstre Indhold: Henvisningsdiagnose/årsager Fund samt endelige diagnoser Resumé af undersøgelses- og behandlingsforløbet Medicineringsplan, herunder oplysninger om evt. ændringer i patientens 25

26 dosisdispenserede medicin Plan for efterforløbet, herunder rehabiliteringsplan (hospital, praksis, kommune) og en beskrivelse af patientens egen læges opgaver Oplysninger om sygdommen, anbefalinger og prognose, herunder hvad der er oplyst til patienten Navnet på den behandlingsansvarlige læge på det psykiatriske center. Patienter og pårørende Psykiatrisk Center XXX, herunder distriktspsykiarien er forpligtet til at sikre, at patienten og de pårørende ved, hvor de kan få svar på spørgsmål om sygdomsforløbet og det videre behandlingsforløb. Mennesker med sindslidelse, som bor i botilbud Før udskrivning kontakter Psykiatrisk Center XXX botilbuddet for at indgå relevante aftaler om udskrivningen. Hvis der under indlæggelsen er sket medicinændringer, skal personalet og den psykiater, som er ansvarlig for den ambulante behandling, informeres. Psykiatrisk Center XXX, psykiateren med ansvar for den ambulante behandling og botilbuddet skal i forbindelse med udskrivningen aftale de præcise samarbejdsprocedurer. Mennesker med sindslidelse og dom til behandling Når mennesker med sindslidelse og dom til behandling udskrives fra indlæggelse, skal det vurderes, om der er behov for en udskrivningsaftale efter lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Udskrivningsaftalen skal indeholde de elementer, der er beskrevet ovenfor under Udskrivning udskrivningsaftale. Det skal desuden fremgå, hvem der er ansvarlig for opfølgning og revurdering af den overordnede behandlingsplan, således at patienten får de aftalte tilbud. Det skal fremgå, hvem der skal reagere, hvis den overordnede behandlingsplan ikke bliver overholdt. I de særlige tilfælde, hvor patienten ikke vil medvirke, udarbejdes en koordinationsplan efter 26

27 lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Det øvrige samarbejde mellem Kriminalforsorgen og XXX Kommune aftales konkret i forhold til den enkelte patients problemer. Der skal desuden indgås konkrete aftaler om ansvarsfordeling mellem den behandlingsansvarlige overlæge på Psykiatrisk Center XXX og Kriminalforsorgen i forhold til de enkelte patienter. Selvmordstruede patienter Udskrivning af selvmordstruede patienter følger de almindelige retningslinier for udskrivning, der er beskrevet ovenfor. Udskrivning af hjemløse Herudover har koordinator på Psykiatrisk Center XXX ansvar for specifikt at orientere koordinator i XXX Kommune om, at patienten har forsøgt selvmord, samt at der på et senere tidspunkt kan være risiko for nyt forsøg. Underretning sker for at kommunen kan vurdere, om der er behov for en plan for forebyggelse, og vurdere om der er behov for kommunale tiltag. I en situation, hvor en hjemløs patient er færdigbehandlet og dermed klar til udskrivning, men hvor den pågældende patient ikke har en bolig eller har fået tilbud om et konkret botilbud, udskriver de psykiatriske centre som hovedregel ikke patienten, hvis det skønnes, at patienten ikke vil kunne klare sig selv. Patienten forbliver i denne situation på det psykiatriske center som færdigbehandlet. I tilfælde, hvor det skønnes, at patienten vil kunne klare sig selv, vil det psykiatriske center tage kontakt til et herberg, hvor borgere kan henvende sig uden visitation med henblik på at undersøge, om der er ledig plads på herberget. Hvis det er tilfældet bliver patienten udskrevet til det pågældende herberg. Det bemærkes, at Region Hovedstadens Psykiatri ikke har sikkerhed for, at patienten rent faktisk benytter sig af det pågældende herberg. I tilfælde, hvor den færdigbehandlede patient ikke længere ønsker at opholde sig på det psykiatriske center, selv om kommunen ikke har Kommentar [l2]: Københavns Kommune vil fremsende forslag til anden formulering Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial 27

28 givet et botilbud til den pågældende, og selv om der ikke er plads på et herberg, har det psykiatriske center ikke andet valg end at udskrive patienten, med mindre der er grundlag for tvangstilbageholdelse. Det bemærkes, at det kun sker i ganske sjældne tilfælde. Det samme gælder, hvor den hjemløse patient ikke vil tage imod et botilbud, men på trods af dette begærer sig udskrevet. Opfølgning På udskrivningsmødet skal det fastlægges, om der er behov for opfølgning, herunder hvordan den skal udmøntes. En eventuel aftale bliver udformet skriftligt af Psykiatrisk Center XXX og sendt til koordinator i XXX Kommune. I det omfang, der er udarbejdet udskrivningsaftale eller koordinationsplan, fremgår det af disse, hvordan opfølgning skal ske. I forhold til patienter med behandlingsdom skal Psykiatrisk Center XXX, herunder distriktspsykiatrien, være særlig opmærksom på patienterne også i årene efter, at dommen er ophørt. Det sker for at forebygge en forværring i patientens psykiske tilstand og dermed også risikoen for fornyet kriminalitet. 28

29 Bilag 1: Kontaktoplysninger Myndighed Psykiatrisk Center XXX Adresse: Tlf.: Fax: Mail: Fællespostkasse XXX Kommune Adresse Tlf.: Fax: Mail: fællespostkasse Koordinator A Tlf.: Mobil: Fax: Mail: Koordinator B Tlf.: Mobil: Fax: Mail: Koordinator C Tlf.: Mobil: Fax: Mail: Etc. Koordinator X Tlf.: Mobil: Fax: Mail: Koordinator Y Tlf.: Mobil: Fax: Mail: Koordinator Z Tlf.: Mobil: Fax: Mail: Kontaktoplysninger 29

30 Etc. XXX Kommune udenfor normal åbningstid Kontakt AA Tlf.: Mobil: Fax: Mail: Kontakt BB Tlf.: Mobil: Fax: Mail: Etc. Konkrete kontaktoplysninger skal være tilgængelige på intranettet i hhv. kommune og psykiatrisk center. 30

31 Bilag 2: Samtykkeregler og samtykkeerklæringer Der gælder forskellige regelsæt for kommuner og psykiatriske centre i forbindelse med videregivelse af oplysninger. Kommunerne er underlagt reglerne i forvaltningsloven, og psykiatriske centre er underlagt reglerne i sundhedsloven. Den, der videregiver oplysningerne, har ansvaret for, at de ikke overskrider tavshedspligten. Kommunens videregivelse af oplysninger Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger står i forvaltningslovens 27 og 28. Hovedreglen er tavshedspligt Reglerne i forvaltningslovens betyder, at borgerne har krav på, at kommunen overholder sin tavshedspligt. Kommunen, der er en offentlig myndighed, må derfor som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om borgernes private og helbredsmæssige forhold til andre offentlige myndigheder eller andre, f.eks. pårørende. Videregivelse med samtykke Der er en undtagelse fra denne regel som betyder, at kommunen gerne må videregive sådanne oplysninger, hvis borgeren har givet samtykke. Samtykket skal være skriftligt og indeholde oplysning om, hvilken type oplysninger, der kan videregives, til hvem oplysningerne kan videregives og til hvilket formål. Kravet om skriftlighed kan fraviges, når sagens omstændigheder eller omstændighederne i øvrigt taler for det. Samtykket gælder i op til et år. Videregivelse uden samtykke Der kan også ske videregivelse selv om borgeren ikke har givet samtykke, hvis det står i en anden lov, at oplysningerne skal videregives. Det psykiatriske centers videregivelse af oplysninger Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger for psykiatrisk center står i sundhedslovens kapitel 9 og psykiatrilovens kapitel 4a. Hovedreglen er tavshedspligt Reglerne i sundhedsloven betyder, at patienterne har krav på, at det psykiatriske center overholder sin tavshedspligt. Det psykiatriske center er ligesom kommunen en offentlig myndighed og må derfor som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om patienternes helbredsforhold, private forhold eller andre fortrolige oplysninger. Det står i sundhedslovens 40. Videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med behandling - med samtykke Der er undtagelser til denne regel, som betyder, at det psykiatriske center gerne må videregive oplysninger om patienternes helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, hvis patienten har givet samtykke. Det står i sundhedslovens 41, stk. 1. Samtykket kan være både mundtligt og skriftligt. Samtykket skal skrives ind i journalen ifølge 42 og forudsætter, at patienten er habil. 31

32 Videregivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med behandling - uden samtykke Selv om patienten ikke har givet samtykke til, at oplysninger kan videregives, er der nogle situationer, hvor det psykiatriske center alligevel kan videregive oplysningerne. Det står i sundhedslovens 41, stk. 2. De vigtigste situationer efter loven er: Videregivelse når det er nødvendigt af hensyn til et behandlingsforløb, der er i gang, og når videregivelsen sker for at varetage patientens interesse og behov. Videregivelsen omfatter et udskrivningsbrev fra en læge, der er ansat på det psykiatriske center, til patientens alment praktiserende læge eller speciallæge, som har henvist patienten til behandling. Patienten kan imidlertid frabede sig, at oplysningerne videregives ifølge sundhedslovens 42, stk. 3. Videregivelse af helbredsoplysninger til andre formål Videregivelse med samtykke Efter sundhedslovens 43 kan et psykiatrisk center videregive oplysninger til andre, f.eks. kommuner eller pårørende, hvis patienten har givet samtykke. Videregivelse uden samtykke Oplysningerne kan i visse situationer videregives selv om patienten ikke har givet samtykke. De vigtigste er: Det følger af lov, at oplysningerne skal videregives og oplysningerne må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling. Videregivelsen sker for at varetage et væsentligt hensyn til patienten eller andre, f.eks. patientens børn. Samtykke efter 43 skal være skriftligt og gælder i op til et år. Kravet om samtykke kan fraviges, når sagens karakter og omstændighederne i øvrigt taler for det. I øvrigt kan samtykket til enhver tid tilbagekaldes. Videregivelse efter psykiatriloven Det psykiatriske center kan videregive oplysninger til kommunen, uden at der foreligger samtykke fra den patient, som oplysningerne angår, hvis det er nødvendigt at drøfte patientens forhold som led i indgåelse af og tilsyn med overholdelsen af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner efter psykiatrilovens kapitel 4a. Denne videregivelsesregel svarer til principperne for adgangen til at udveksle oplysninger inden for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Samtykkeerklæringer Kommuner og psykiatriske centre anvender deres respektive samtykkeerklæringer til brug for videregivelse af oplysninger. 32

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER AMAGER OG KØBENHAVNS KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER AMAGER OG KØBENHAVNS KOMMUNE Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) 16. februar 2011, Centerchef Lone Borberg Psykiatrisk Center Amager 25. marts 2011, Kontorchef Gitte Bylov Larsen Københavns Kommune Indholdsoversigt

Læs mere

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Vibeke Abel Direktør,

Læs mere

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF Dette er en interaktiv PDF - det vil sige at den fungerer som en hjemmeside. Du skal derfor bruge musen til at klikke dig rundt i aftalen. Det gør du ved at klikke

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

velkommmen til den digitale udgave af samarbejdsaftalen

velkommmen til den digitale udgave af samarbejdsaftalen velkommmen til den digitale udgave af Dette er en interaktiv PDF - det vil sige at den fungerer som en hjemmeside. Du skal derfor bruge musen til at klikke dig rundt i aftalen. Det gør du ved at klikke

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Øst Psykiatrien Øst Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe

Læs mere

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007

BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007 Baggrund Som følge af lov nr. 1372 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE. Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE. Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX XXX Kommunes logo Dato, titel og navn på underskriver XXX Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet

Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014. Side

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb

Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland psykiatrisk forløb 2010-2014 Pjece om Sundhedsaftalen i Region Sjælland 2010-2014 psykiatrisk forløb Region Sjælland og de 17 kommuner har i fællesskab udarbejdet en pjece med et sammendrag af sundhedsaftalen for indsatsområdet»mennesker

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

9. Opfølgning efter demensudredning

9. Opfølgning efter demensudredning 9. Opfølgning efter demensudredning Af NKR demens, SST (2013) fremgår, at det anbefales, at patienter med diagnosticeret demenssygdom tilbydes en lægelig og kommunal opfølgning med faste aftaler med fokus

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Geriatrisk Ambulatorium Patientinformation Information til ambulante patienter og pårørende Information til ambulante patienter og

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Beboernes individuelle plan

Beboernes individuelle plan 13 12 2010 14:12 Beboernes individuelle plan Procedure Formål Formålet med denne procedure er: at den enkelte beboers ønsker, mål og behov tilgodeses gennem en målrettet og sammenhængende indsats og, at

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd

Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Vedr. behandling af patienter med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug (dobbeltdiagnose) Aftalens formål

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom

Sundhedsaftalen Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Sundhedsaftalen 2015 2018 Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom Forord/læsevejledning Samarbejdsaftalen om voksne borgere med psykisk sygdom er en aftale, der udmønter en af de indsatser,

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser

Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato august 2013 Tværregional og Fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser Vejledning til, hvordan det

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Indhold. 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet Hvordan sikrer vi det gode forløb?... 6

Indhold. 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet Hvordan sikrer vi det gode forløb?... 6 Indhold 0 1 Samarbejdsaftale på psykiatriområdet.... 4 2 Hvordan sikrer vi det gode forløb?.... 6 3 Samarbejde omkring behandling forløbsbeskrivelse... 7 4 Særlige indsatsområder.... 8 - Mennesket med

Læs mere

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov for: Forebyggelse og sundhedsfremme (Standard 2.16.2) vurderes i jf: Patienters

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Indsatsområdet Mennesker med sindslidelse

Indsatsområdet Mennesker med sindslidelse Indsatsområdet Mennesker med sindslidelse 1. Udfordringer Personer med sindslidelser er sårbare, og sundhedsvæsenet har en forpligtelse til at tilbyde en tilrettelagt indsats til de borgere, som har særligt

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006 Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby og i Frederiksborg i 2006 Embedslægeinstitutionerne har siden 2002 udført sundhedsfaglige plejehjemstilsyn. I 2006 var det 5. gang Embedslægeinstitutionerne

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Asger Krogager Kjellerup, specialkonsulent, Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark Udgangspunktet

Læs mere