KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer"

Transkript

1 (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Fhv. direktør Poul Sachmann Sagen er indbragt for Energiklagenævnet ved brev af 3. december 2002 fra KMH Invest Aps, v/ [...]. Der klages over Energitilsynets afgørelse af 15. november 2002 hvorved Energitilsynet bl.a. ikke fandt NESAs opkrævning af renter og gebyrer over for KMH Invest ApS for urimelig i henhold til elforsyningslovens 77, stk. 1, jf. 6, stk. 3. Energitilsynet har fremsendt en redegørelse der har været forelagt klageren og NESA. Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 15. november 2002 citeres: KMH Invest ApS har i brev til Energitilsynet af 7. februar 2002 klaget over NESAs fremgangsmåde i forbindelse med opkrævning af depositum m.m. Denne klage har selskabet udbygget i brev af 1. marts NESA har den 3. april 2002 til Energitilsynet fremsendt en redegørelse i sagen. Denne redegørelse har været forelagt KMH Invest ApS til udtalelse, og selskabet har indsendt sine kommentarer hertil i brev af 27. april Energitilsynet har på baggrund af selskabets kommentarer indhentet yderligere oplysninger hos NESA. NESA har fremsendt de ønskede oplysninger i brev af 4. september 2002, og disse oplysninger har været forelagt KMH Invest ApS, som har indsendt sine kommentarer hertil i brev af 25. oktober Af sagen fremgår, at KMH Invest ApS i sine skrivelser har fremsat følgende klagepunkter overfor NESA:

2 1. at NESA har opkrævet et depositum, og at selskabet ønsker dette tilbagebetalt. 2. at NESA beregner rentetillæg på det opkrævede depositum, hvilket selskabet mener er ulovligt. 3. om det indbetalte depositum forrentes i selskabets favør, og hvornår denne rentetilskrivning begynder? 4. at NESA har ændret opkrævningsinterval således, at selskabet nu opkræves betaling månedsvis i modsætning til tidligere, hvor selskabets betalingsopkrævninger forfaldt kvartalsvis. Selskabet ønsker at fa sin kvartalsvise betalingsprofil genoprettet. 5. at NESA opkræver for høje gebyrer i forbindelse med restanceog inkassoopkrævninger, samt at størrelsen af restancegebyrerne ikke fremgår af NESAs leveringsbetingelser. 6. at NESAs faktureringssystem er uoverskueligt med uklarhed om, hvilke regninger der skal betales hvornår, til følge. Af den af NESA indsendte redegørelse fremgår, at KMH Invest ApS i 2001 har overskredet betalingsfristen på alle 4 regninger, selskabet har modtaget. KMH Invest ApS har tillige modtaget 3 restancemeddelelser, og i to af disse tilfælde har KMH Invest ApS også modtaget inkassomeddelelser. Endvidere har NESA oplyst, at forsyningen på den første restancemeddelelse udsendt den 23. juli 2001 informerede om, at forsyningen så sig nødsaget til at opkræve elbetalingen månedsvis, hvis restancemeddelelsens betalingsfrist ikke overholdes, eller hvis fremtidige elregninger ikke betales til tiden. På restancemeddelelsen af 22. oktober 2001 oplyste NESA, at man indtil videre ville opkræve elbetalingen månedsvis, idet forsyningen tidligere havde gjort KMH Invest ApS opmærksom på dette. Side 2 af 8 På restancemeddelelsen af 17. december 2001 gjorde NESA opmærksom på, at NESA så sig nødsaget til at opkræve et depositum som sikkerhed for betaling af det fremtidige elforbrug, såfremt restancemeddelelsens betalingsfrist den 27. december 2001 ikke blev overholdt. Da KMH Invest ApS den 4. januar 2002 kun havde foretaget en delvis indbetaling af tilregningen fremsendte NESA den 8. januar 2002 krav om betaling af depositum. På sit møde den 17. juni 2002 har Energitilsynet behandlet NE- SAs forslag til ændrede regler om depositumsstillelse. Energitilsynets afgørelse vedlægges. Energitilsynet vedtog, jf. 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 163 af 26. februar 2000 om Energitilsynets opgaver at meddele NESA, at Energitilsynet tager NESAs ændrede depositumsregler til efterretning, men at Energitilsynet fortsat vil kunne gribe ind, såfremt reglerne generelt eller konkret har urimelige virkninger.

3 Endvidere fandt Energitilsynet ikke, at det kan anses for urimeligt, jf. elforsyningslovens 77, stk. 1, jf. 6, stk. 3, såfremt NE- SA overfor kunder, der p.g.a. dårligt betalingsmønster står umiddelbart foran et krav om betaling af depositum, i inkassomeddelelsen, oplyser om, at der ved fortsat manglende betaling vil blive stillet krav om depositum, og at betalingsfristen for det eventuelle depositumskrav løber fra inkassomeddelelsens dato, såfremt størrelsen af det eventuelle depositumskrav i kroner i øvrigt også fremgår. Energitilsynet fandt således, at der af NESA kan stilles krav om depositum, når der i en periode umiddelbart før kravets fremsættelse gentagne gange er sket væsentlige overskridelser af den almindelige betalingsfrist. Ad 1: Af sagen fremgår, at der umiddelbart før det af NESA fremsatte krav gentagne gange var sket en væsentlig overskridelse af den almindelige betalingsfrist, idet KMH Invest ApS i gange har overskredet betalingsfristerne, at selskabet 3 gange har modtaget restancemeddelelser, samt at selskabet i 2 tilfælde yderligere har modtaget inkassomeddelelser. Der har således umiddelbart forud for kravet om depositum været tale om gentagne væsentlige overskridelser af de almindelige betalingsfrister. På denne baggrund finder Energitilsynet ikke, at der kan rettes indvendinger imod, det af NESA stillede krav om depositum, jf. elforsyningslovens 77, stk. 1, jf. 6, stk. 3. Energitilsynet har ved afgørelsen lagt vægt på, at betalingsfristen gentagne gange er væsentligt overskredet. Side 3 af 8 Ad 2: Af sagen fremgår, at der har været uenighed mellem KMH Invest ApS og NESA om størrelsen af depositummet. Af bilag 2 i NESAs redegørelse af 3. april 2002 fremgår, at NESA den 8. januar 2002 har faktureret et depositum på ,00 kr. Af samme bilag fremgår også, at KMH Invest ApS den 18. januar 2002 har indgået en betalingsordning på netop ,00 kr. svarende til depositummet. Af bilag 1 i NESAs redegørelse fremgår, at der i forbindelse med oprettelsen af en betalingsordning dels faktureres et oprettelsesgebyr på 50,00 kr., dels at der betales renter af de betalingsordningsafdrag, som udskydes. For den af KMH Invest ApS oprettede betalingsordning tilskrives således renter af to afdrag, i alt 556,79 kr. Der er således ikke tale om, at NESA beregner renter af deposita i eget favør, men at KMH Invest ApS betaler renter for den del af depositummet, som selskabet pga. oprettelsen af en betalingsordning udskyder i tid i forhold til det oprindelige betalingstids-

4 punkt, hvilket NESA også har gjort rede for på side 2 i sin redegørelse af 3. april På denne baggrund finder Energitilsynet ikke, at der kan rettes indvendinger imod, de af NESA tilskrevne renter, j f. elforsyningslovens 77, stk. 1, jf. 6, stk. 3. Energitilsynet har ved afgørelsen lagt vægt på, at renteberegningen sker på baggrund af en oprettet betalingsordning. Ad 3: Ad 4: Ad 5: NESA har i sin redegørelse af 3. april 2002 oplyst, at gebyrer for restancemeddelelser og inkassomeddelelser beregnes som 10,00 kr. pr. løbende 1000 kr. regningen lyder på tillagt et grundgebyr på 50,00 kr. henholdsvis 80,00 kr. Denne gebyrprisstruktur fremgår også af de priser og betingelser, som NESA i brev af 29. december 2001 har anmeldt til Energitilsynet. Anmeldte priser, tariffer og betingelser opbevares i en offentligt tilgængelig sagsmappe i Energitilsynet. Konkurrenceankenævnet har den 22. oktober 1992 i sagen mellem AN/S Salling Fjends og Ginding Herreders Højspændingsanlæg og ElprisUdvalget behandlet en beregningsmetode svarende til den, NESA har anvendt til beregning af gebyrer. Denne sag omhandlede en betalingsbetingelse, hvor gebyret for indbetalinger efter den 3. i måneden udgjorde 1 kr. pr. påbegyndt 100 kr. regningsbeløb plus moms. I forbindelse med udskrivning af påmindelse tillagdes 19 kr. plus moms. Principperne for det omhandlede gebyr svarer således til det af NESA opkrævede. Konkurrenceankenævnet bemærkede, at der ved vurderingen af rimeligheden af det opkrævede gebyr må "...lægges vægt på gebyret[s] størrelse i forhold til forsyningsselskabets forøgede udgifter til administration og rentetab. Det kan derfor ikke tillægges afgørende betydning, at det beløb, der opkræves hos forbrugeren, i det hele betegnes som "gebyr" og ikke til dels som rente, eller at beløbet tillægges moms". Kopi af Konkurrenceankenævnets kendelse er vedlagt. På dette grundlag fandt ankenævnet, at det ikke var urimeligt, at gebyret for forsinket betaling af elforsyningen var fastsat til 19 kr. plus 1 kr. pr. påbegyndt 100 kr. regningsbeløb. Ankenævnet anbefalede dog, at det i forbindelse med gebyrbestemmelsen blev tydeliggjort, at der ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag ikke påløber yderligere gebyr fraset inkassogebyret, eller at gebyrfastsættelsen ændres til at angå undladt betaling pr. måned eller lign. I henhold til Konkurrenceankenævnets kendelse kan det således ikke betragtes som urimeligt jf. elforsyningslovens 77, stk. 1, jf. Side 4 af 8

5 6, stk. 3, at NESA udover gebyret for for sen betaling beregner 10 kr. pr. påbegyndt 1000 kr. regningsbeløb. Energitilsynet kan tilføje, at NESA i forbindelse med ændringen af depositumsreglerne har opdateret sine leveringsbetingelser "Almindelige Betingelser for El-levering" pr. 1. juni 2002, og at størrelsen af restancegebyrerne nu fremgår af leveringsbetingelserne. Energitilsynet finder, at det er i både forbrugernes og NESAs egen interesse, at det i leveringsbetingelserne tydeliggøres, at de opkrævede gebyrbetalingskrav indeholder såvel et egentligt gebyr som et rentetilskrivningselement. Ad 6: Klagen KMH Invest ApS, v/[...] påklagede ved brev af 3. december 2002 punkterne 1,2 og 5 i Energitilsynets afgørelse af 15. november KMH Invest ApS forlanger at få det stillede depositum på kr retur, idet NESA nu ved de månedlige opkrævninger på ca kr. har 3 måneders forbrug i depositum ved eventuelt manglende betaling. KMH Invest APS mener ikke NESA har ret til at forlange renter af depositummet, hvor der samtidig aftales betaling over 3 måneder. Der er ifølge klageren ikke tale om skyldige gældsposter, men om en afvikling af en sikkerhedsstillelse. KMH Invest ApS var endvidere af den opfattelse, at de opkrævede gebyrer var ulovlige, idet det kun var tilladt at tage et rykkergebyr af en sådan størrelse som kan motiveres af omkostningerne i forbindelse med fremsendelsen af rykkeren. Side 5 af 8 Energitilsynets redegørelse Fra Energitilsynets redegørelse af 24. januar 2003 citeres: Ad. 2: Energitilsynet har i sin afgørelse af 15. november 2002 angivet, at NESA beregner sig renter af en oprettet betalingsordning på kr. svarende til det opkrævede depositum. Det er Energitilsynets opfattelse, at NESA har behandlet klageren kulant, idet NESA i stedet for at forlange hele depositummet indbetalt på forfaldsdagen har imødekommet klagerens ønske om en betalingsordning på depositumsregningen. Ad. 5: Energitilsynet har i sin afgørelse lagt vægt på Konkurrenceankenævnets vurdering i sagen mellem AN/S Salling Fjelds & Ginding Herreders Højspændingsanlæg og Elprisudvalget som angivet i Konkurrenceankenævnets kendelse af 22. oktober Det bemærkes, at Energitilsynet på sit møde den 10. april 2000 har behandlet såvel de kommunale som private værkers ret til at opkræve gebyrer for erindringsskrivelser. Energitilsynet fandt, at værkerne var berettiget til at kræve gebyrer for erindringsskrivel-

6 ser mv., når dette fremgår af værkets leveringsbetingelser. Sådanne gebyrer må ikke overstige de gennemsnitlige, rimelige omkostninger ved udsendelsen af erindringsskrivelser mv. Gebyrerne må ikke indeholde et pønalt element. Energitilsynets afgørelse er stadfæstet af Energiklagenævnet den 19. juni Energitilsynet har i den konkrete sag vurderet, at de af NESA opkrævede gebyrer ikke indeholder et pønalt element, men at gebyret dækker både administration og rentetab. Af NESAs redegørelse af 3. april 2002 fremgår, at KMH Invests skyldige saldo hos NESA kun har været i nul to gange i perioden 9. marts marts Ellers har KMH Invests skyldige saldo svinget mellem ,00 kr. og ,04. Med udeståender af denne størrelsesorden finder Energitilsynet det ikke urimeligt, jf. elforsyningslovens 77, stk. 1, jf. 6, stk. 3, at NESA opkræver renter af det skyldige beløb, idet NESA ellers påføres omkostninger i form af tabt renteindtægt på skyldige saldoer. Disse omkostninger kan på sigt komme NESAs øvrige forbrugere til skade. Energitilsynet finder, at problemstillingen i nærværende sag svarer til førnævnte Konkurrenceankenævnssag, og Energitilsynet har derfor truffet sin afgørelse i forhold dertil. Side 6 af 8 Klagerens bemærkninger til Energitilsynets redegørelse KMH Invest ApS fremkom ved brev af 6. april 2003 med bemærkninger til Energitilsynets redegørelse. KMH Invest frafaldt klagen for så vidt angik spørgsmålet om lovligheden af opkrævningen af depositummet, idet dette efter det oplyste nu havde fundet sin løsning. KMH Invest fastholdt klagen for så vidt angik spørgsmålet om lovligheden af at opkræve et depositum, og samtidig opkræve renter for en aftalt betalingsordning. KMH Invest fastholdt endvidere, at det kun var lovligt at opkræve de faktiske udgifter i forbindelse med rykkere, og at det er uforståeligt at NESA har særstatus. Supplerende oplysninger Af NESAs brev af 4. september 2002 til Energitilsynet fremgår bl.a. følgende: Gebyrerne på i alt 2.270,00 kr. er: Restancegebyr grundet manglende indbetaling af regning af den 23. juli 2001: 490,00 kr. (opkrævet på regning af 7. september 2001) Restancegebyr grundet manglende indbetaling af regning af den 7. september 2001: 510,00 kr. (opkrævet på regning af 9. november 2001) Restancegebyr grundet manglende indbetaling af regning af 7. september 2001: 540,00 kr. (opkrævet på regning af 9. november 2001)

7 Restancegebyr grundet manglende betaling af regning af den 9. november 2001: 630,00 kr. (opkrævet på regning af 11. januar 2002) Restancegebyr grundet manglende betaling af del af regning af den 9. november 2001: 100,00 kr. Retsgrundlaget 6, stk. 3 i elforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003) har følgende ordlyd: Stk. 3. Kollektive elforsyningsvirksomheder skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ensartede vilkår. Af elforsyningslovens 77, stk. 1, fremgår: Hvis Energitilsynet finder, at priser og leveringsbetingelser må anses for at være i strid med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give pålæg om ændring af priser og betingelser. Side 7 af 8 Af NESAs Almindelige betingelser for levering af el gældende fra 1. juni 2002 fremgår bl.a. følgende: 9.2. Regninger fra NESA er påført oplysning om sidste rettidige indbetalingsdato, samt hvortil betaling skal ske Er en regning ikke betalt ved betalingsfristens udløb, fremsender NESA et rykkerbrev med oplysning om en ny dato for rettidig indbetaling. Der opkræves et gebyr til dækning af NESAs omkostninger, herunder kreditomkostninger. Overskrider kunden betalingsfristen i rykkerbrevet, fremsender NESA et nyt rykkerbrev med varsel om, at det skyldige beløb vil blive forsøgt indkasseret ved et inkassobesøg. Der opkræves et nyt gebyr til dækning af NESAs omkostninger, herunder kreditomkostninger Restancegebyr: 50 kr. i grundgebyr plus 10 kr. pr. påbegyndt kr. af regningsbeløbet for perioden fra rettidig betaling til inkassomeddelelse. - Inkassomeddelelse: 80 kr. i grundgebyr plus 10 kr. pr. påbegyndt kr. af regningsbeløbet. - Betalingsordning: 50 kr. i oprettelsesgebyr plus rente (variabel rentesats) Energiklagenævnets bemærkninger

8 Energiklagenævnet finder i lighed med Energitilsynet ikke grundlag for at kritisere, at NESA har opkrævet renter for den del af depositummet, som selskabet på grund af oprettelsen af betalingsordningen udskyder i tid i forhold til det oprindelige betalingstidspunkt. Nævnet har heller ikke grundlag for at kritisere renteberegningen og dermed størrelsen af det opkrævede rentebeløb. For så vidt angår de af NESA opkrævede gebyrer for manglende rettidig betaling bemærker Energiklagenævnet, at det af NESAs leveringsbestemmelser fremgår, at der i rykkergebyrer også indgår kreditomkostninger. I lyset heraf har Energiklagenævnet ikke bemærkninger til den af NESA anvendte fremgangsmåde ved beregning af restancegebyrerne. Nævnet må herefter i overensstemmelse med Energitilsynet finde, at der i den konkrete sag ikke i de af NESA opkrævede gebyrer ligger et pønalt element, men at gebyrerne dækker både administration og rentetab. Nævnet finder henset til størrelsen af de mellem NESA og KMH Invest ApS udeståender i lighed med Energitilsynet ikke at der kan rettes indvendinger mod størrelsen af de af NESA opkrævede gebyrer, jf. i det hele elforsyningslovens 77, stk. 1, jf. 6, stk. 3 sammenholdt med lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling m.v. Side 8 af 8 Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 15. november 2002 stadfæstes. Denne afgørelse er truffet i henhold til elforsyningslovens 89, stk. 1. (Lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003). Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. P.N.V. Jørgen Nørgaard Nævnsformand /Dennis Sørensen Fuldmægtig

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere