Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup"

Transkript

1 Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: maj 2015

2 1. Forord Kunden skal gøre sig bekendt med indholdet i tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH) (herefter Leveringsbetingelserne). Bestemmelserne er en væsentlig del af retsgrundlaget mellem kunden og CPH. CPH er leverandør og distributør af energi og vand på lufthavnens område. Undtaget herfra er energi i sydområdet hvor forsyningen forestås af DONG og HNG. Samt ved valg af egen elleverandør. Leveringsbetingelserne indeholder blandt andet bestemmelser vedrørende leveringsomfang, tilslutning, ændring og betaling. Principper for afregning af energi og vand fremgår af regnskaber, der udsendes med slut afregning for årets forbrug. Forsyningsanlæggene drives regnskabsmæssigt som selvstændige (kollektive) forsyningsenheder. CPH er tilsluttet de kollektive net for forsyning af el, fjernvarme, naturgas og vand, og underlagt netoperatørernes og leverandørernes almindelige betingelser for tilslutning og levering. De hermed forbundne og til enhver tid gældende rettigheder og forpligtigelser er derfor en integreret del af leveringsbetingelserne. Retsgrundlag i øvrigt Kunden og CPH er underkastet de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser og anvisninger m.v. Gyldighedsområde Leveringsbetingelserne gælder for CPH s leverancer til kunder inden for eller ved Københavns Lufthavn, Kastrup. Tvivlsspørgsmål Hvis der er tvivl om leveringsbetingelserne kan henvendelse rettes til CPH Energi på tlf Forsyningsanlæg Specielt vedrørende EL Forsyningsanlægget omfatter koblingsstation, højspændingsnet, transformerstationer, forsyningsledninger, fordelingsskabe mv. Forsyningsanlægget drives, vedligeholdes og udbygges af CPH. Oversigt over forsyningsanlægget kan forevises ved henvendelse til Energiadministrationen. Levering af EL på bygningsniveau Hovedledninger fra CPH s forsyningsanlæg til kundens tavle etableres af CPH for kundens regning. Tavler Tavler etableres af kunden indenfor grænsen af dennes lejemål efter CPH s anvisninger. Udgiften til etablering, drift, vedligeholdelse og udbyggelse af tavler påhviler kunden. Målerafsætning Målerafsætning etableres af kunden efter CPH s anvisninger. Der opkræves p.t. ingen afgift for målerafsætning. 1

3 Levering af EL til lokaleformål Kontorer i CPH bygninger udlejes med elforsyning klar til brug med mindre andet aftales i lejekontrakten. Butikker udlejes fremover med en standard lejemålstavle med indbygget fjernaflæst elmåler. Hvis der er behov for mere end CPH standard lejemålstavle kan yde (16A), er det muligt for lejeren at tilkøbe større ydelse (Pris er fastsat til 1000 kr.+m /Ampere i 2015). Butikkernes el installationer efter lejemålstavlen etableres for lejerens regning med mindre andet er aftalt i lejekontrakten. El-standby forsyning Hvis kunden ønsker forøget forsyningssikkerhed, kan forsyningen efter forudgående aftale med CPH tilsluttes lufthavnens standby forsyning (diesel forsyning), der dækker terminalerne. Der opkræves en tilslutningsafgift, (Pris er fastsat til 2000 kr.+m /Ampere i 2015). beregnet i forhold til stik- /hovedlednings sikringsstørrelse i A (ampere) for tilslutning til standby nettet. Der tilbydes ikke UPS forsynet el. Valg af egen elleverandør Kunden har mulighed for at vælge egen elleverandør for så vidt angår den liberaliserede el. Dette forudsætter dog, at kunden betaler alle omkostninger hermed, herunder måling af elforbrug. Det forudsætter endvidere, at det kan ske uden ulempe for CPH. Vælger en kunde egen elleverandør, skal kunden oplyse CPH herom. Overgang til egen elleverandør kan kun ske med et varsel og på vilkår, som aftales med CPH under hensyn til de tekniske forhold mv. Varslet er normalt 3 måneder før årsskiftet. Ønsker en kunde at genoptage elleverancen fra CPH, kan dette ske med et varsel, som aftales med CPH. Hvis kunden ikke har valgt egen elleverandør, anses kunden for omfattet af CPH s fælles elindkøb Yderligere oplysninger om mulighederne for og vilkårene ved overgang til egen elleverandør kan ske ved henvendelse til Energiadministrationen. Specielt vedrørende vand og fjernvarme Forsyningsanlægget omfatter central ledningsnet frem til afregningsmåler. I særlige tilfælde kan anlægget dog også omfatte rør efter afregningsmålere. Forsyningsanlægget drives, vedligeholdes og udbygges af CPH. Oversigt over forsyningsanlægget kan forevises ved henvendelse til Energiadministrationen. Generelt for alle forsyningsarter Stik- og hovedledninger En stik- og hovedledning er forbindelsen mellem forsyningsanlægget og de faste installationer hos kunden. Stikledninger ved egen bygning på lejet grund etableres af kunden. Der kan eventuelt indgås individuel aftale om at CPH forestår etableringen for kundens regning. Ændring af bestående installationer CPH skal godkende enhver ændring af eksisterende installationer (installationsblanket). Vejledning og installationsblanket kan fås ved henvendelse til CPH Energi. CPH afgør, hvor og hvorledes en kundes installation skal tilsluttes forsyningsanlægget. Måler- og registreringsudstyr 2

4 Måler- og registreringsudstyr til afregningsmåler opsættes, ejes, vedligeholdes og kontrolleres af CPH. CPH skal have uhindret adgang til måler- og registreringsudstyr hos kunden. CPH forestår aflæsningen, der lægges til grund for afregning af afgifter og forbrug, jvf., nedenfor. 3. Afregning af afgifter og forbrug Forbruget afregnes i henhold til bekendtgørelse nr. 891/1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme. Hvor dette ikke er muligt, som f, eks. ved leje af kontorer i kontorhuse, afregnes efter en m2 fordeling af målt forbrug. Differensmåling eller summåling kan også komme på tale, hvor anlæggenes kompleksitet taler herfor. Forbrug og afgifter opkræves aconto forud for hvert kvartal i forhold til skønnet forbrug, og reguleres endeligt én gang årligt. Forbrugsåret følger kalenderåret. Aconto opkrævningen foretages ud fra budgetterede enhedspriser på grundlag af det til enhver tid gældende takstblad. Hvis forudsætningerne for aconto opkrævningen ændres, f.eks. fordi enhedspriserne ændres, kan CPH ændre aconto opkrævningen. Dette vil fremgå af næste kvartals opkrævning. 4. Betaling De fakturaer, som CPH udsender vedrørende energi og vand, er påført dato for sidste rettidige indbetaling. Hvis betaling sker efter sidste rettidige indbetaling, er CPH berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen og indtil betaling sker med den rentesats, der er gældende i henhold til renteloven, samt opkræve restancegebyr i overensstemmelse med renteloven. 5. Midlertidig afbrydelse af forsyningen mv. Midlertidig afbrydelse af forsyningerne samt mangelfuld spændingskvalitet og lignende vil kunne forekomme bl.a. som følge af vedligeholdelses- og reparationsarbejde, udgravning af nettet, uheld eller afbrydelse af pumper eller af forsyninger udefra. CPH er ikke ansvarlig for kundens direkte eller indirekte tab, driftstab, avancetab, erstatninger til tredjemand eller andre tab som følge af en midlertidig afbrydelse af forsyningerne. Der ydes ikke kunden nogen form for afslag eller prisreduktion for en periode, hvor forsyningerne har været midlertidig afbrudt. Erhvervsdrivende anbefales at tegne driftstabsforsikring. Alternativ forsyning ved en varslet strømafbrydelse kan etableres for kundens regning. Ved udførelse af arbejder på forsyningsnettet vil Energiadministration bestræbe sig på at meddele kunden om forud planlagte afbrydelser i forsyningen. 6. Misligholdelse Hvis kunden overtræder vilkårene for tilslutning til energi- eller vandforsyningen, der er fastlagt i lejeaftalen eller i øvrigt misligholder Leveringsbetingelserne, herunder i tilfælde af betalingsmisligholdelse, kan CPH - efter at have givet skriftlig advarsel herom - afbryde forsyningen med øjeblikkelig virkning. 7. Erstatningsansvar/ansvarsbegrænsning Med de i Leveringsbetingelserne anførte tilføjelser og indskrænkninger er parterne ansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Ingen part er dog ansvarlig for datatab, tabt avance, driftstab eller andet indirekte tab. 3

5 8. Produktansvar Hvis CPH s forsyningsanlæg forvolder skade på personer eller gods/ting, finder reglerne i produktansvarsloven anvendelse samt for så vidt angår elforsyning stærkstrøms lovens 17. CPH er kun ansvarlig for skade på gods/ting, der er forårsaget af en defekt ved CPH s net eller den af CPH leverede energi eller vand, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsageligt er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. 9. Force majeure En part er ikke erstatningsansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtigelser i henhold til den indgåede aftale, såfremt han kan godtgøre, at opfyldelse er umulig på grund af omstændigheder, der er indtruffet uden hans skyld, og over hvilke han ikke er herre, og som han i øvrigt ikke på tidspunktet for aftalens indgåelse kunne forudse eller tage i betragtning. Som eksempel på force majeure kan nævnes krig, ildsvåde, strejke af mere generel karakter, lockout samt usædvanlige naturbegivenheder. 10. Overdragelse Kunden er ikke berettiget til uden CPH s samtykke at overdrage sine rettigheder og forpligtigelser i henhold til Leveringsbetingelserne til tredjemand, herunder til et koncernforbundet selskab, med mindre det sker som led i opfyldelse af en lov eller bekendtgørelse fastlagt pligt for kunden at overdrage den aktivitet, hvortil Leveringsbetingelserne naturligt er knyttet. Såfremt kunden går konkurs, fraflytter sin forbrugsadresse eller væsentligt ændrer forbrugsmønster, skal der indledes forhandlinger mellem parterne (boet i tilfælde af konkurs). CPH er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Leveringsbetingelserne til tredjemand. 11. Tvister Enhver tvist, der måtte opstå på grundlag af parternes aftale, skal afgøres efter "Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration) ". Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. 12. Ikrafttrædelse og ændring Leveringsbetingelserne har virkning fra den 15. april CPH kan foretage ændringer i Leveringsbetingelserne med et varsel på 1 måned Københavns Lufthavne A/S 4

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner med videre 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Gilleleje

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen)

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 Forord...3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser...7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a Almindelige og tekniske leveringsbetingelser for HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a - 1 - Indholdsfortegnelse Side 1.0 Gyldighedsområde og definitioner 2 2.0 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.1 Etablering

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarme- levering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ Abonnementsvilkår April 2009 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere