CO2-nøgletal og energibesparelser, der giver sund økonomi for spildevandssystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO2-nøgletal og energibesparelser, der giver sund økonomi for spildevandssystemer"

Transkript

1 CO2-nøgletal og energibesparelser, der giver sund økonomi for spildevandssystemer Energiberegner - Renseanlæg, Brugervejledning DANVA FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 13, 2009 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

2 Titel: CO2-nøgletal og energibesparelser, der giver sund økonomi for spildevandssystemer Energiberegner Renseanlæg, Brugervejledning, DANVA F&U projekt nr. 13 Udgiver: DANVA Vandhuset Danmarksvej Skanderborg ISBN: Udarbejdet af: Krüger September

3 Indhold: CO2-nøgletal og energibesparelser...3 Generel brug af værktøjet...4 Til-/fravalg af energioptimeringstiltag...4 Brugervejledning renseanlæg...6 Før Energiberegner åbnes...6 Opbygning af Energiberegner...7 Prædefinerede bygværker...8 Besparelsespotentialer...8 Vejledende kommentarer...9 Celler til indtastning...10 Indtastning 11 Indtastning af nøgletal samt overskrifter og information for beregning...11 Overskrifter og opbygning af renseanlæg...12 Komponenter oprettes...13 Besparelsesberegninger vælges til/fra...13 Indtast data for de valgte komponenter...14 Beregning af energiforbrug og besparelsespotentialer...15 Energisparemotor...16 Omrører/ejektorbesparelse...16 Besparelse ved styring af rotorneddykning...17 Besparelse ved styring...17 Samlet oversigt...19 Ansvar for brug af Energiberegneren...20 Appendiks...21 Appendiks A: Forudsætninger og beregningsgrundlag...21 Appendiks B: Samling af gode råd i de gule bokse...26 Appendiks C: Energiledelse

4 CO2-nøgletal og energibesparelser Denne brugervejledning er gældende for Energiberegner - Renseanlæg. Brugervejledningen er til forståelse og brug af Energiberegner - Renseanlæg. Brugervejledningen gennemgår kronologisk Energiberegneren skridt for skridt, fra korrekt indstilling af Excel samt indtastning af komponentdata, til besparelsespotentialer og fremvisning af resultater. Indholdsfortegnelsen kan bruges som opslag til at få vejledning i konkrete handlinger under brug af Energiberegneren. For yderligere inspiration til energibesparelser og energirigtig opbygning og drift af renseanlæg henvises der til idékataloget, som ligger på DANVA s hjemmeside. Idékatalog - Renseanlæg I forbindelse med energiledelse kan DANVA Energiberegner anvendes som led i energikortlægningen til et få et overblik over energiforbruget og hvilke energiforbrugere der er størst. Energiberegneren kan således sætte fokus på, hvor det største potentiale er for energibesparelser ud fra en vurdering af det konkrete anlæg. Få mere at vide om energiledelse og hvordan DANVA Energiberegner kan anvendes i den forbindelse i afsnit 0, Appendiks C: Energiledelse. Produktet er udviklet med støtte fra DANVA's Forsknings- & Udviklingsmidler i samarbejde med: SK Forsyning A/S Forsyning Tønder Kommune Energiforsyningen Køge A/S Vejen Kommune Vej, Park og Forsyning Aalborg Kommune Kloakforsyningen Renseanlægsgruppen 3

5 Generel brug af værktøjet Ved indtastning af renseanlæggets komponenter og dets driftstimer og effektforbrug i Energiberegneren, beregnes: Det årlige energiforbrug for komponenten og hvis ønsket besparelsespotentialer ved energioptimeringstiltag Det årlige energiforbrug pr. bygværk samt besparelsespotentiale Det samlede energiforbrug for renseanlægget samt det samlede besparelsespotentiale ved energioptimeringstiltag Vær bevidst om, at energiberegneren er et vejledende værktøj, som kan bruges for at opnå en mere energieffektiv drift af renseanlægget. Energiberegneren skal betragtes som et hjælpemiddel og en øjenåbner. Værktøjet kan anvendes som hjælp til at finde besparelser for at opnå en mere energirigtig drift af renseanlæg. Værktøjet kan anvendes som øjenåbner og kan vise i hvilke bygværker og på hvilke komponenter, det er muligt at optimere og indføre energibesparelser ud fra forvalgte optimeringsmuligheder. Værktøjet dækker generelt den biologiske del i aktivslamanlæg med tilhørende bygværker i forhold til energiberegning af årligt energiforbrug samt besparelsespotentialer. Værktøjet dækker ikke slambehandling samt rådnetanke mv., men komponenter herfra kan indtastes og det årlige energiforbrug kan beregnes. Til-/fravalg af energioptimeringstiltag Typiske energioptimeringstiltag er forvalgt (default) for hver komponent i de enkelte bygværker. Bemærk at ikke alle energioptimeringstiltag er relevante for alle renseanlæg og alle typer komponenter. Derfor kan du selv vælge til og fra efter behov for at gøre energibesparelsespotentialet så realistisk som muligt, for således at udpege konkrete energioptimeringstiltag. 4

6 Det er vigtigt at prioritere energioptimeringstiltag, som giver en stor energibesparelse samtidig med at investeringen har en kort tilbagebetalingstid. Derfor er det anbefalelsesværdigt at foretage en økonomisk analyse (cost-benefit-analyse) på de aktuelle tiltag og anvende dette som en del af beslutningsgrundlaget. Ved en ændring af eksisterende anlæg, kan den opnåede energibesparelse ofte medføre en reduceret driftssikkerhed. Det er derfor vigtigt, at leverandøren og/eller en rådgiver tages med på råd, før beslutningen om energioptimeringstiltag gennemføres på f.eks. procestanke eller lign. 5

7 Brugervejledning renseanlæg Efterfølgende er udarbejdet en kort beskrivelse af, hvorledes Energiberegneren anvendes i praksis god fornøjelse. Før Energiberegner åbnes For at komme i gang med DANVA Energiberegneren skal sikkerheden for makroer sættes til Lav, således at programmet (koder og makroer) fungerer korrekt. 1. Åben Excel. 2. Vælg sikkerhed for makroer som vist. 3. Vælg "Lav" sikkerhedsniveau. 4. Luk Excel helt ned. 5. Åben regnearket i Excel påny. 6

8 Opbygning af Energiberegner Regnearket er bygget op om følgende faneblade Velkommen En kort intro til regnearket, hvad det kan og hvordan du kommer i gang. Info Med kort forklaring på hvordan regnearket anvendes. Samlet Oversigt Opsummering af aktuelt repræsentativt energiforbrug samt CO2-belastning Opsummering af den potentielle energi- og CO2- reduktion fra de enkelte anlægsdele/bygværker. Bygværker Prædefinerede bygværker med typiske komponenter: o Regnvandsbassin o Indløb o Forbehandling o Procestanke o Efterklaring og returslam o Filtrering, udløb og efterbelufter o Overskudsslam o Diverse Her indtastes informationer som nuværende strømforbrug, driftstimer mv. på komponentniveau. Besparelse ved energioptimeringstiltag kan til/fravælges beregnet for den enkelte komponent. Ønskede besparelsespotentialer beregnes og summeres i kategorier pr. bygværk. Beregningsgrundlag Her finder du baggrundsoplysninger, dvs. de konstanter og tabeller der ligger til grund for energiberegningerne. Her indtaster du grænseværdi og nøgletal for energipris og CO2 dannet/kwh. Her indtaster du overskrifter/information, som vises på Samlet oversigt. Bemærk at fanebladene for alle bygværker indeholder kolonner for beregning af samtlige typer optimeringstiltag. 7

9 Fordelen herved er et fleksibelt værktøj, hvor brugeren kan kopiere et vilkårligt bygværk og indtaste et vilkårligt antal og typer af komponenter. Ulempen er at beregningskolonner for alle typer optimeringstiltag er synlig på samtlige bygværksfaner. Eksempelvis vil kolonner for besparelsespotentiale for omrører/ejektor samt rotorneddykning være synlig på indløbsbygværk og forbehandlingsbygværk, selv om denne beregning ikke er relevant for komponenterne i disse bygværk. Prædefinerede bygværker Prædefinerede bygværker er oprettet med typiske komponenter. Disse komponenter er ligeledes prædefinerede med hensyn til besparelsespotentialer for at lette indtastning. Besparelsespotentialer Mulige besparelsespotentialer kan du tilvælge ved at sætte et x i den pågældende kolonne og fravælge ved at slette x et. Følgende besparelsespotentialer er mulige at få beregnet. 8

10 Energisparemotor, dvs. skift fra normmotor til energisparemotor Omrører/ejektorbesparelse ved frekvensstyring eller on/off styring Rotornedyknings-styring Styring: Frekvensstyring af primært blæsere og pumper, on-linestyring ved setpunktsstyring, hvor faser styres af kriterier om opnåede setpunkter eller avanceret styring, hvor faser of setpunkter er dynamiske. Besparelsen vurderes ud fra drift af pumper, beluftere og omrørere. Vejledende kommentarer Kommentarer knyttet til de enkelte celler i regnearket vil guide dig gennem regnearket. Kommentarer er symboliseret ved en rød trekant i øverste højre hjørne af en celle Ved at lade cursoren pege på den aktuelle celle bliver kommentaren synlig 9

11 Eksempelvis guides du gennem kolonnerne som skal udfyldes for hver komponent på hver bygværksfaneblad Celler til indtastning Du skal generelt indsætte tekst eller værdier i de hvide celler på fanebladene for bygværker. Ønsker du en beregning foretaget, sættes et kryds i De grå farvede celler, benævnt Beregn besparelse. De eventuelt tilhørende celler bliver nu hvide, og der kan foretages indtastning af værdier, for at fuldende beregning af valgt besparelsespotentiale. Bemærk at der i fanebladet beregningsgrundlag kun kan tastes i de gule celler (W5, X5, Y5, AB5-AB8) således at nøgletal til beregning samt overskrifter og informationer til Samlet oversigt rettes efter brugerens individuelle behov. 10

12 Indtastning Indtastning af nøgletal samt overskrifter og information for beregning 1. Gå til fanebladet Beregningsgrundlag. 2. Indtast anlæggets navn samt øvrig relevant information vedrørende den aktuelle energiberegning på Beregningsgrundlag, celle AB5-AB8. Således vil informationerne blive overført til Samlet oversigt. 3. Ret nøgletal efter behov i cellerne. Gå til fanebladet Beregningsgrundlag Korriger om nødvendigt koefficienten for emission af kg CO2 pr. kwh (celle W5). Nøgletal indsat er fra 2007: Koefficient for CO2 emission Vest Danmark i 2007: 0,468 kg CO2/kWh Koefficient for CO2 emission Øst Danmark i 2007: 0,571 kg O2/kWh 3.2. Korriger om nødvendigt el-prisen DKK pr. kwh (celle X5) Prisen 0,600 DKK pr. kwh er en normalt anvendt enhedspris på elektrisk energi Korriger grænseværdien for hvornår en energibesparelse skal vises med gul baggrund. 11

13 Grænseværdien kan bruges til at hjælpe dig med at opnå et overblik. Anføres f.eks kwh, vil alle felter, hvor der opnås en besparelse større end kwh pr. år farves gule. Besparelse < grænseværdi; cellen forbliver grøn. Besparelse > grænseværdi; cellen bliver gul Overskrifter og opbygning af renseanlæg 4. Tilpas/opret passende antal faneblade/bygværker med passende navne 4.1. Fanebladene kan omdøbes efter eget ønske (højreklik på fane og vælg Omdøb) Tilføj faneblade hvis der er mangler bygværker eller anlægsdele (tryk på den grønne knap "indsæt kopi af denne side" på det faneblad, der ønskes kopieret). I tilfælde af to eller flere bygværker som er mere eller mindre ens med hensyn til type, antal, størrelse, rækkefølge af komponenter osv. er det en fordel at oprette et bygværk med de aktuelle komponenter og indtastede mærkeeffekt, afkrydsede/udfyldte optimeringstiltag mm. inden kopiering af fanebladet/bygværket. ad 1.2 ad Slet de faneblade, der ikke skal anvendes (tryk på den røde knap "Slet denne side" på det pågældende faneblad) Ret rækkefølgen af faneblade om nødvendigt (hold venstre museknap nede og træk fanebladet til rette position) 4.5. Samlet oversigt lader sig automatisk opdatere jf. navngivning og rækkefølge af bygværksfaneblade. 12

14 Komponenter oprettes 5. Opret passende antal komponentlinjer i ønsket rækkefølge Slet/kopier komponenter efter behov ved hjælp af oprettede knapper hertil i øverste venstre hjørne af bygværksfanebladet Vælg rette komponent fra rullemenuen efter behov. De mindre komponenter (kippe, varme, kemikaliepumpe) og ikke så renseanlægsspecifikke komponenter (lys, ventilation) er placeret nederst i rullemenuen under Z, komponentnavn. Hvis ikke en af de prædefinerede komponenter/komponentnavne stemmer overens med den komponent du skal indtaste, så kan du vælge en komponenttype som minder meget om eller ligger relativt tæt ved dit behov. Eller Øverst i rullemenuen kan du vælge Valgfri beskrivelse, et vilkårligt komponentnavn kan indtastes. Komponenter af Valgfri beskrivelse vil indgå i det samlede energiregnskab. Der er begrænsede muligheder for beregning af besparelsespotentialer (beregning for energisparemotor samt rotorneddykning kan dog foretages). Bemærk at det ikke er muligt at gå fra Valgfri beskrivelse tilbage til rullemenuen, for at vælge en prædefineret komponent. Besparelsesberegninger vælges til/fra 6. Besparelsestiltag Mulige besparelsespotentialer tilvælges ved at sætte et x i den pågældende kolonne Besparelsespotentialer fravælges ved at slette x et i den pågældende kolonne. 7. Prædefinerede besparelsestiltag Ved valg af prædefinerede komponenter er der fortaget et valg på forhånd af besparelsespotentialer, som default beregnes. 13

15 7.2. Ønskes besparelserne ikke beregnet eller besparelserne ændret til en anden type, kan de nødvendige tilrettelser foretages ved at til/fravælge de ønskede. Indtast data for de valgte komponenter 8. Udprint eventuelt listerne over komponenterne, så du har et ark til at indskrive værdier mv. 9. Tast som udgangspunkt kun i felter med hvid baggrund. 10. Der skal indsættes driftsdata i alle viste linjer. I modsat fald vises #######, hvilket giver problemer med sammentællingen i samlet oversigt. Tomme linjer og tomme ark skal slettes. 11. Ved de fleste kolonneoverskrifter er der røde markeringer med forklarende hjælpetekst - kør cursoren hen over den røde trekant for hjælp. 12. Indtast ID for komponenten, hvilket sikrer datakvaliteten. 13. Indtast værdier i aktuelle data for at foretage en energiberegning: 13.1 Mærkeeffekt [kw] Målt optagen motoreffekt ved en normal belastning [kw] Samlede antal driftstimer pr. år. [timer/år]. 14. Øvrige fysiske data på komponenten og drift heraf kan være nødvendig for beregning af besparelsespotentiale. Sidstnævnte er uddybet i afsnit Datakvaliteten er meget vigtig i forbindelse med måling såvel som indtastning, idet kvaliteten af resultaterne afhænger heraf Det er vigtigt, at målinger af optagen effekt foretages over alle 3 faser. 14

16 Måling af optagen effekt giver det bedste repræsentative billede ved længere tids målinger, om muligt målinger som foretages kontinuert over en længere periode. På baggrund at længere tids målinger kan der opnås en gennemsnitlig effektoptagelse, som er repræsentativ for komponentens belastning. Øjebliksmålinger kan være usikre, og giver blot et billede af med hvilken effekt komponenten er belastet med i netop det øjeblik målingen foretages. Beregning af energiforbrug og besparelsespotentialer Energiforbruget for en komponent beregnes som produktet af driftstimer og optagen effekt, og summeres pr. bygværk for alle indtastede komponenter. Mulige besparelsespotentialer tilvælges ved at sætte et x i den pågældende kolonne og fravælges ved at slette x et. Besparelsen, indtastning hertil samt øvrige valg for besparelsen, forklares i de følgende underafsnit. Der er følgende muligheder for optimering: Energisparemotor Omrører/ejektor Rotorneddykning Styring (Frekvens, Setpunkt og Avanceret) Ved valg af flere besparelsespotentialer Bemærk, at der ikke foretages en kobling ved beregning af besparelse for rotorneddykning og f.eks. samtidig besparelse ved setpunkt/avanceret styring. Den beregnede besparelse på rotorneddykningsberegningen samt styringsberegningen har således en værdi, som er for stor. 15

17 Energisparemotor Energisparemotorer kan i princippet altid anvendes uanset komponenttypen. Design af den enkelte maskine vil dog afgøre om det er muligt. Denne beregning er den eneste beregning som kan tilvælges for komponenten Valgfri beskrivelse. 16. Ved valg af beregning for energisparemotor beregnes et besparelsespotentiale, som kan opnås ved skift fra almindelig motor til energisparemotor. Ved beregningen tages der hensyn til kortere driftstid opnået ved øvrige optimeringstiltag. Ved valg af energisparemotor og et andet besparelsespotentiale Ved beregning af besparelse for energisparemotor, tages der hensyn til kortere driftstid opnået ved eventuelt øvrige optimeringstiltag, hvis disse er valgt beregnet. Omrører/ejektorbesparelse Besparelsespotentialet beregnes ud fra antaget minimalt energiinput pr. m3 volumen ved drift af omrører i procestanke/slamtanke samt ejektor til rengøring. 17. Foretag et valg i forhold til den type besparelse, som ønskes beregnet Ved valg af beregning for frekvensstyring beregnes et besparelsespotentiale, som kan opnås ved skift fra kontinuert drift til styring med frekvensomformer og optimalt energi input pr. m3 vandvolumen Ved valg af beregning for on/off-styring beregnes et besparelsespotentiale, som kan opnås ved skift fra kontinuert drift til on/off-styring og optimalt energi input pr. m3 vandvolumen. 18. Indtast følgende fysiske parametre: Tankvolumen [m3] Antal omrørere/ejektorspulere i drift samtidigt i tanken Omrøringshastigheden [omdrejninger/minut]; kun for omrørere. 16

18 Besparelse ved styring af rotorneddykning Der kan opnås en energibesparelse ved altid at sikre, at rotorerne neddykkes ca. 23 cm, hvor iltoverførslen pr. kwh er størst. 19. Ved valg af beregning for rotorneddykning beregnes det besparelsespotentiale, som kan opnås ved styring af den mest optimale rotorneddykning. Styringen baseres på, at der foretages en måling af vandspejlsniveauet i tankene. Vandspejlet holdes på et fast niveau uanset flow ved styring af kippe. 20. Indtast neddykning af rotor [cm], målt fra vandspejl ned til laveste punkt af rotorbladet. Besparelse ved styring Der kan opnås energibesparelse ved hjælp af forskellige typer styring: Frekvensstyring af komponent. Typisk relevant for pumper og blæsere. Setpunktsstyring af luftningstanke. Relevant for beluftningsudstyr (blæsere, rotorer), omrørere og recirkulationspumper i luftningstanke. Avanceret styring: o Avanceret styring af luftningstanke: Relevant for beluftningsudstyr (blæsere, rotorer), omrørere og recirkulationspumper i luftningstanke o Avanceret returslamstyring: Relevant for returslampumper Beregning af besparelse ved styring Beregningsmodellen beregner opgradering fra ingen styring til setpunktsstyring og fra ingen til avanceret styring. Modellen tager ikke højde for opgradering fra en setpunktsstyring til en avanceret styring. 21. Foretag et valg i forhold til type besparelse, som ønskes beregnet: Frekvensstyring: Ved valg af beregning for frekvensstyring beregnes et besparelsespotentiale, som kan opnås ved skift fra almindelig (on/off) styring til styring med frekvensomformer. 17

19 Setpunktsstyring: Ved valg af beregning for setpunktsstyring beregnes et besparelsespotentiale, som kan opnås ved skift fra almindelig (on/off) styring til simpel online styring ud fra måling af f.eks. ilt og næringssalte ved procestanke og f.eks. slamspejl, slammets bundfældningsegenskaber eller tørstof ved returslampumper. Besparelsen baseres på, at der opnås kortere driftstid på beluftnings-udstyr, mens tiden for omrøring tilsvarende øges. Den anførte besparelse svarer til, hvad der generelt er opnået på danske renseanlæg med en simpel styring ud fra setpunkter. (Bemærk, at besparelserne for omrørere bliver negative, da driftstiden øges!). Avanceret styring: Ved valg af beregning for avanceret styring beregnes et besparelsespotentiale, som kan opnås ved skift fra almindelig (on/off) styring til avanceret styring ud fra måling af f.eks. ilt og næringssalte: Besparelsen baseres på, at der opnås kortere driftstid på beluftnings-udstyr, mens tiden for omrøring tilsvarende øges. Den anførte besparelse svarer til, hvad der generelt er opnået på danske renseanlæg med en avanceret styring, hvor driften af procestankene styres ud fra computerbaserede beregninger, som løbende opdateres. (Bemærk, at besparelserne for omrørere bliver negative, da driftstiden øges!) Ved valg af beregning for avanceret recirkulationsstyring beregnes den besparelse der kan opnås ved kortere driftstid. Valget foretages ved at vælge avanceret styring for en vilkårlig recirkulationspumpe. Besparelsen baseres på, at der ved måling af ammonium, nitrat og/eller iltoptagelse opnås viden om hvor hårdt procestankene er belastet, hvorved den interne recirkulation i størstedelen af tiden kan reduceres Ved valg af beregning for avanceret returslamstyring beregnes den besparelse; der kan opnås ved kortere driftstid. Valget foretages ved at vælge avanceret styring for en vilkårlig returslampumpe. Besparelsen baseres på, at der ved måling af slamspejl, slammets bundfældningsegenskaber og/eller tørstof i kombination med afløbskvalitet og andre målinger; opnås viden om hvor hårdt efterklaringstankene kan belastes. 18

20 Det er vigtigt i forbindelse med indtastning og valg af besparelsespotentialer; at du fravælger beregninger for besparelsestiltag, som allerede er indført på den pågældende komponent på renseanlægget, samt dem som ikke kan lade sig gøre pga. fysiske begrænsninger. Komponenten Valgfri beskrivelse Der er begrænsede muligheder for beregning af besparelsespotentialer for komponenten Valgfri beskrivelse. Beregning for energisparemotor samt rotorneddykning kan dog foretages. Øvrige beregninger er komponenten ikke Samlet oversigt 22. Når indtastning og beregning af hele renseanlægget er foretaget, kan du på fanebladet Samlet oversigt få et overblik over beregninger og potentialet i energibesparelser; på renseanlægsniveau, bygværksniveau samt de udvalgte optimeringstiltag. Billedet nedenfor viser et udsnit af Samlet oversigt. 23. Start med at kontrollere, at det beregnede samlede årlige energiforbrug stemmer overens med hvad der faktisk er forbrugt på renseanlægget Du bør kontrollere, at årligt energiforbrug ikke afviger mere end % i forhold til det seneste års energiregning; sum af energiforbrug for eksempelvis Yderst til højre opsummeres total energipotentiale i reduktion af kwh, %-besparelse, besparet ton CO2/år samt besparelse i DKK. 19

21 24.1. Den procentsats, der er beregnet for hver type optimeringstiltag samt ude til højre (opsummering pr. bygværk) sammenligner besparelsespotentialet med beregnet aktuelt energiforbrug til venstre samme linje: Eksempel med udgangspunkt i oversigten øverst på denne side: Procestanke har energiforbrug på kwh/år og har et besparelsespotentiale på kwh/år ved styring af rotorneddykning, hvilket svarer til 0,48% af bygværkets/procestankenes samlede beregnede energiforbrug. Ansvar for brug af Energiberegneren Det skal pointeres, at det foreliggende værktøj alene har til formål at give et generelt overblik over, hvor der på renseanlægget er mulige besparelsespotentialer. Værktøjet er udarbejdet til generelt brug på aktivslamanlæg med baggrund i driftserfaringer fra danske renseanlæg. Ved et ønske om etablering af tiltag på det enkelte anlæg, bør der altid foretages en nøje konkret vurdering af de aktuelle forhold. Krüger påtager sig intet ansvar for enhver situation, som kan opstå som følge af brug af det foreliggende værktøj. 20

22 Appendiks Appendiks A: Forudsætninger og beregningsgrundlag Forudsætninger, som ligger til grund for energiberegning af årligt energiforbrug samt besparelsespotentialer: Driftstimer og målt effekt, indtastet af brugeren, skal være repræsentativ for komponentens reelle drift og belastning Årligt energiforbrug beregnes som produktet af driftstid og målt effekt Modellen beregner besparelsespotentialer for omrører/ejektor, rotorneddykning samt styring på baggrund af aktuelt årligt energiforbrug, kolonne F, og korrigerer derfor ikke for eventuelle besparelser opnået ved øvrige tiltag Kun beregning af besparelsespotentialet ved energisparemotor beregnes på baggrund af reducerede driftstimer opnået ved øvrige beregnede energioptimeringstiltag Grundlag for beregning af besparelsespotentiale ved de forskellige energioptimeringstiltag: Energisparemotor 1. Besparelse ved skift til energisparemotor, beregningen kan foretages på samtlige komponenter: Med udgangspunkt i tabel for motorvirkningsgrader i henhold til DIN EN beregnes besparelsespotentialet ved forholdsregning mellem motorvirkningsgrad for en normmotor (klasse EFF2) og motorvirkningsgrad for en energisparemotor (klasse EFF1) ved 1500 omdr./min Energiberegningen baseres på komponentens beregnede årlige energiforbrug korrigeret for eventuelt reduceret energiforbrug ved øvrige optimeringstiltag. Omrører/ejektor 2. Besparelse ved optimeret drift af omrører/ejektor (omrøring henholdsvis spul/rengøring): Besparelsespotentialet beregnes med udgangspunkt i sammenhængen 21

23 mellem tankvolumen (m3), nødvendig effekt afsat pr. m3 samt omdrejningshastigheden. Anvendt kurve for minimal afsat effekt pr. m3 tankvolumen kan ses efterfølgende. Kurven er baseret på erfaringer fra danske renseanlæg. Omrørere rpm 14 Optagen effekt af omrører -W /m Volumen af tank - m3 Serie1 Potens (Serie1) 2.1. Alle besparelsespotentialer beregnes ud fra det samme forhold mellem tankvolumen og afsat W/m3. Med multiplikationsfaktorer korrigeres der for omdrejningshastighed, mediets viskositet samt komponenttype (omrører/ejektor) foruden styringsform (frekvensstyring/on-off). Rotorneddykning 3. Besparelse ved at sikre optimal rotorneddykning: Besparelsespotentialet beregnes ud fra at optimal iltoverførsel pr. kwh opnås ved 23 cm neddykning af rotor, for rotorer med både lav og høj hastighed. 22

24 Styring 4. Besparelse opnået ved styring: Skift fra on/off styring til frekvensstyring 4.1. Ved frekvensstyring er energiberegningen generaliseret for blæsere og pumper og blevet simplificeret til at være en procentsats af komponentens eksisterende (beregnede) energiforbrug. Simplificeringen har været nødvendig for at begrænse behovet for indtastning af oplysninger, som kan være vanskellige at fremskaffe: For udvalgte kapselblæsere (til sandfang, luftningstanke, rendebelutning, efterbeluftning samt slambeluftning) vælges en fast besparelse på: 5 %, svarende til optimal indblæsning For udvalgte pumper (centrifugalpumper, ekscentersnekke til slam, propellerpumpe, rotationspumpe) vælges en fast besparelse på 15 % hvilket svarer til 10 % reduktion af effektforbruget ved reduceret stop/start samt 5 % reduktion af effektforbruget ved hjælp af reduceret tryktab i rørene. Eksempelvis er oplysninger som geometrisk løft og total løft vanskellige at fremskaffe, hvorfor beregningen heller ikke kan tage hensyn til disse varierende forhold for hver enkelt pumpe. Disse besparelsesdata tager udgangspunkt i et forhold mellem geometrisk løft og total løft på 0,6. Skift fra ingen on-line-styring til setpunktsstyring (luftningstanke samt returslam) 23

25 4.2. Beregning og energioptimeringstiltaget setpunktsstyring er aktuel for beluftningsudstyr, omrørere og recirkulationspumper i luftningstanke henholdsvis returslampumper. For at undgå indtastning af alt for mange data såsom hydraulisk og organisk belastning, antager vi at driftstiden er proportional med belastningen. Derved er beregningen simplificeret til procentvis reduktion af komponentens driftstid. Bemærk, at når driftstiden på beluftertiden sænkes, må omrøringstiden forøges. Derfor stiger omrøringstiden: Omrørere i luftningstanke: -30 % (dvs. 30 % forøgelse af driftstid) Kapselblæser samt turboblæser til diffussorbeluftning i luftningstanke: 30 % reduktion af driftstid Rotor (høj og lav hastighed) samt turbine: 30 % reduktion af driftstid Recirkulationspumper (centrifugal, propeller, snekke): 30 % reduktion af driftstid Returslampumper (centrifugal, propeller, snekke): 30 % reduktion af driftstid. 24

26 Skift fra ingen on-line-styring til avanceret styring (luftningstanke) 4.3. Tilsvarende setpunktsstyring ovenfor er beregning for avanceret styring på beluftningsudstyr, omrørere og recirkulationspumper i luftningstanke simplificeret til en procentvis reduktion af komponentens driftstid. Bemærk at omrøringstiden ligeså forøges samtidig med at beluftertiden reduceres: Omrørere i luftningstanke: -40 % (dvs. 30 % forøgelse af driftstid) Kapselblæser samt turboblæser til diffussorbeluftning i luftningstanke: 40 % reduktion af driftstid Rotor (høj og lav hastighed) samt turbine: 40 % reduktion af driftstid Recirkulationspumper (centrifugal, propeller, snekke): 50 % reduktion af driftstid. Skift fra setpunktsstyring til avanceret styring Modellen er ikke opsat til at kunne foretage denne beregning. Ønskes besparelsespotentialet ved skift fra setpunktsstyring til avanceret styring vurderet kan dette udføres ved enkle ændringer af modellen. Kontakt Krüger A/S. Skift fra ingen on-line-styring til avanceret styring (returslampumper) 4.4. Avanceret styring kan beregnes for returslampumper (centrifugal, propeller, snekke). Beregning af besparelsespotentialet ved avanceret returslamstyring tager udgangspunkt i at driftstiden af returslampumperne er proportional med tilløbsflow. Returslamføringen med pumperne sættes til en procentsats af indløbsflow: Returslampumper (centrifugal, propeller, snekke): 50 % reduktion af driftstid. 25

27 Appendiks B: Samling af gode råd i de gule bokse Oprettelse af bygværker og komponenter I tilfælde af to eller flere bygværker, som er mere eller mindre ens med hensyn til type, antal, størrelse, rækkefølge af komponenter osv. er det en fordel at oprette et bygværk med de aktuelle komponenter og indtastede mærkeeffekt, afkrydsede/udfyldte optimeringstiltag mm. inden kopiering af fanebladet/bygværket. Datakvalitet: Indtastning af data samt måling af effektoptagelse Datakvaliteten er meget vigtig i forbindelse med måling såvel som indtastning af data, idet kvaliteten af resultaterne afhænger heraf. Det er vigtigt at målinger af optagen effekt foretages over alle 3 faser. Måling af optagen effekt giver det bedste repræsentative billede ved længere tids målinger, om muligt målinger, som foretages kontinuert over en længere periode. På baggrund af længere tids målinger, kan der opnås en gennemsnitlig effektoptagelse, som er repræsentativ for komponentens belastning. Øjebliksmålinger kan være usikre, og giver blot et billede af med hvilken effekt komponenten er belastet med i netop det øjeblik målingen foretages. Vedr. beregning af besparelsespotentialer Ved valg af flere besparelsespotentialer Bemærk, at der ikke foretages en kobling ved beregning af besparelse for rotorneddykning og f.eks. samtidig besparelse ved setpunkt/avanceret styring. Den beregnede besparelse på rotorneddykningsberegningen samt styringsberegningen har således en værdi, som er for stor. Ved valg af energisparemotor og et andet besparelsespotentiale Ved beregning af besparelse for energisparemotor, tages der hensyn til kortere driftstid opnået ved eventuelt øvrige optimeringstiltag, hvis disse er valgt beregnet. 26

28 Beregning af besparelse ved styring Beregningsmodellen beregner opgradering fra ingen styring til setpunktsstyring og fra ingen til avanceret styring. Modellen tager ikke højde for opgradering fra en setpunktsstyring til en avanceret styring. Det er vigtigt i forbindelse med indtastning og valg af besparelsespotentialer; at du fravælger beregninger for besparelsestiltag, som allerede er indført på den pågældende komponent på renseanlægget, samt dem som ikke kan lade sig gøre pga. fysiske begrænsninger. Komponenten Valgfri beskrivelse Der er begrænsede muligheder for beregning af besparelsespotentialer for komponenten Valgfri beskrivelse. Beregning for energisparemotor samt rotorneddykning kan dog foretages. Øvrige beregninger er komponenten ikke programmeret til, idet komponenten er ukendt. 27

29 Appendiks C: Energiledelse Det rette fokus på energi og energiudnyttelse får større og større betydning for offentlige såvel som private virksomheder, grundet ikke mindst klimaforandringer, den politiske dagsorden og stigende energipriser. Ved en systematisk og struktureret indsats på energiforbruget, kan virksomhederne begrænse udgifterne betragteligt samtidig med, at de viser at de tager den politiske dagsorden alvorligt. Således kan en ansvarlig holdning til miljøet og en fornuftig økonomi realiseres ved hjælp af energiledelse. Energiledelse består af flere elementer. Energikortlægning, planlægning, gennemførelse, kontrol og opfølgning er vigtige elementer for systematisk energiledelse. Med et energiledelsessystem bliver virksomheden i stand til at demonstrere over for sig selv og sine interessenter, at den kontrollerer energiforbruget og løbende forbedrer sig. En stærk organisation omkring energiledelse og medarbejderdeltagelse er vigtig for at opnå bæredygtighed og konstant løbende forbedringer. Energiledelse inddrager alle virksomhedens afdelinger, fra indkøb og projektering til driftsstyring og vedligehold mm. Et energiledelsessystem består bl.a. i at formulere samt løbende revidere og forbedre virksomhedens energipolitik på baggrund af det reelle energiforbrug. Desuden skal der sættes målsætninger og formuleres konkrete mål og handlingsplaner, som iværksættes for at nå de pågældende mål. Som beslutningsgrundlag for energipolitik, handlingsplaner og planlægning er energikortlægning vigtig. Beregningsmodellen, DANVA Energiberegner, kan anvendes som led i energikortlægning til et få et indledende overblik over energiforbruget, hvilke energiforbrugere der er størst og hvor energibesparelse har størst potentiale. På den måde hjælper DANVA Energiberegner med at rette fokus på hvor og hvad, der kan gøres for at gøre anlægget mere energieffektivt og opnå energibesparelser. Tilvejebringelse af data til DANVA Energiberegner inddrager typisk flere medarbejdere, som i samarbejde skaffer de nødvendige og korrekte data. Det handler om at få tegnet et så reelt billede af virkeligheden som muligt og få et samlet overblik, før der kan drages konklusioner og handles. Samarbejde og medarbejderinddragelse er vigtige faktorer for energiledelse og vigtigt for at opnå vedvarende energioptimering. Derved kan DANVA Energiberegner være en god start for samarbejde og inddragelse af flere medarbejdere i forbindelse med energiledelse 28

30 og motivere til at komme vide, sætte mål for energiledelse og -optimering og opnå disse mål. Et kontinuert opdateret system som energiledelsessystem med eksakte energiforbrugsdata bør med tiden overtage rollen som energikortlægger, hvor nøgletal løbende registreres til videre opfølgning. 29

MESSEUDGAVE. Investering: kr Varmepris: 600 [kr./mwh] Tilskudspris0,30 [kr./kwh] Elpris: 2,00 [kr./kwh] Energiforbrug

MESSEUDGAVE. Investering: kr Varmepris: 600 [kr./mwh] Tilskudspris0,30 [kr./kwh] Elpris: 2,00 [kr./kwh] Energiforbrug RELS - brugermanual August 2016 MESSEUDGAVE Excel-program og brugermanual kan downloades fra Teknologisk Instituts hjemmeside på: http://www.teknologisk.dk/projekter/projektenergieffektive-laboratorier/37477?cms.query=stinkskab

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S

Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S 18. marts 2002 MJ/ld Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S For godt 20 år siden blev energistyring introduceret i Danmark som et vigtigt

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Greve Kommune Grønt regnskab 2003

Greve Kommune Grønt regnskab 2003 Greve Kommune Grønt regnskab 2003 - ressourceforbrug i de kommunale bygninger Grønt Regnskab 2003 Greve Kommune har i en lang årrække arbejdet med energibesparelser i kommunens bygninger. I midten af 80

Læs mere

Energi Management og Energibesparelser i industrien. Praktiske eksempler på energibesparelser i forsyningsvirksomheder

Energi Management og Energibesparelser i industrien. Praktiske eksempler på energibesparelser i forsyningsvirksomheder Energi Management og Energibesparelser i industrien Praktiske eksempler på energibesparelser i forsyningsvirksomheder 28/01/2011 Contents 1. Hvordan opfattes energibesparelser? 2. Udfordringer 28/01/2011

Læs mere

Udskiftning af større cirkulationspumper

Udskiftning af større cirkulationspumper Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af større cirkulationspumper I mange ejendomme cirkuleres varmen stadig med en cirkulationspumpe af en ældre type,

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr.

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr. Energioptimering Rådgiver fra Energi Nord: Steen Lund Sømod tlf. 9936 9776 Dato: 16. august 2013 Dok.id-903963 Kundedata Firma:ATP Ejendomme Sag nr.: 001-00710-01 Kontaktperson: Christian Mølholm Telefon

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

Repetition fra workshop 2 og 3

Repetition fra workshop 2 og 3 Repetition fra workshop 2 og 3 Kortlægning af energiforbruget Medarbejderinvolvering Hvem er jeg? Christine Weibøl Bertelsen DTU Maskinlinje, energi DONG Energirådgiver i produktionsvirksomheder, kommuner

Læs mere

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler mv. Postboks 259 Tlf.: 4588 1400 Jernbane Allé 45 Tlf. 3879 7070 DTU/Bygning 325 Fax: 4593

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999 Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999 Juni 2000 Forord For bare 5-6 år siden var de fleste renseanlæg i Danmark mekanisk-biologiske. Målinger og registreringer blev nedskrevet i driftsjournaler,

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Velkommen. Vedligeholds betydning for energiforbrug/0g omvendt

Velkommen. Vedligeholds betydning for energiforbrug/0g omvendt Velkommen Vagn Jensen Født 1951 = 65år Uddannelse: Maskinarbejder Udvidet maskinmester eksamen 1974 Sejltid rederiet Ove Skou Elinstallatør 1978. Arbejdet 35 år som vedligeholdschef, projektleder og energiansvarlig

Læs mere

Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm

Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm 1 4 2 POTENTIALE På anlæg med forrensning anslås følgende besparelser: 5 POTENTIALE FOR

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder.

Dannelse af overflytningsordrer mellem lokationer foretages via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Beregn plan (Overflytning mellem lokationer) Funktionen Beregn overflytning lokationer er en kørsel der anvendes til at foreslå omfordeling mellem afdelinger i form af overførselsordrer. Eventuelle overflytninger

Læs mere

At lave dit eget spørgeskema

At lave dit eget spørgeskema At lave dit eget spørgeskema 1 Lectio... 2 2. Spørgeskemaer i Google Docs... 2 3. Anvendelighed af din undersøgelse - målbare variable... 4 Repræsentativitet... 4 Fejlkilder: Målefejl - Systematiske fejl-

Læs mere

Brugervejledning til 2. generationsværktøj. Januar 2014

Brugervejledning til 2. generationsværktøj. Januar 2014 Brugervejledning til 2. generationsværktøj til systemoptimering Januar 2014 Brugervejledning til 2. generationsværktøj til systemoptimering Teknologisk Institut, Energi og Klima Sandie B. Nielsen Per Tage

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Sæt Turbo på energibesparelser. Af Martin Carlsen, Howden Water Technology A/S

Sæt Turbo på energibesparelser. Af Martin Carlsen, Howden Water Technology A/S Sæt Turbo på energibesparelser. Af Martin Carlsen, Howden Water Technology A/S SPAR MERE END 50% ENERGI VED AT SKIFTE FRA OVERFLADEBELUFTNING TIL BUNDBELUFTNING! SPAR MERE END 30% VED AT VÆLGE DEN RIGTIGE

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres.

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres. KOPIARK 17 # ligninger og formler i excel 2007, 1 1 Du skal lave et regneark, som kan bruges til at løse ligningen 5 x 11 = 7 + 3 x. a Lav et regneark som vist. HUSK: Gør en kolonne bredere Man kan gøre

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.:

Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Velkommen til ABC Analyzer! Grundkursusmanual 2 vil introducere dig til ABC Analyzers mere avancerede funktioner, bl.a.: Kategoriseringer uden ABC-kategorier Krydstabel (trebenede) Beregnede og avancerede

Læs mere

C Model til konsekvensberegninger

C Model til konsekvensberegninger C Model til konsekvensberegninger C MODEL TIL KONSEKVENSBEREGNINGER FORMÅL C. INPUT C.. Væskeudslip 2 C..2 Gasudslip 3 C..3 Vurdering af omgivelsen 4 C.2 BEREGNINGSMETODEN 6 C.3 VÆSKEUDSLIP 6 C.3. Effektiv

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Produktbeskrivelse 1. juni 2016

Produktbeskrivelse 1. juni 2016 Produktbeskrivelse 2 Indhold Indledning 3 Formål 4 Målgruppen 4 Forberedelse 5 Pris på energitjek 6 Tilskud 6 Opstart af Energitjek 7 Brochure, flyer og opslag 7 Tjeklisten til Energitjek i boligen 8 Fane

Læs mere

DANVA Temadag 21. juni 2012 Procesoptimering på renseanlæg. Ændret drift på Viby renseanlæg. Flemming B. Møller, Aarhusvand

DANVA Temadag 21. juni 2012 Procesoptimering på renseanlæg. Ændret drift på Viby renseanlæg. Flemming B. Møller, Aarhusvand DANVA Temadag 21. juni 2012 Procesoptimering på renseanlæg Ændret drift på Viby renseanlæg. Flemming B. Møller, Aarhusvand Program: Hvordan har procespartnering ændret driften? Baggrund for projektet.

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Lejeløsninger og overvågning med resultat

Lejeløsninger og overvågning med resultat Lejeløsninger og overvågning med resultat Sænker dine samlede vedligeholdelsesomkostninger Optimeret leje vedligehold Reduceret energiforbrug Optimering af maskiner OM CERAMICSPEED Etableret i 2004 35

Læs mere

I det følgende gennemgås to tidligere initiativer indenfor energioptimering på renseanlæg, nemlig Energiberegneren og E5 samarbejdet.

I det følgende gennemgås to tidligere initiativer indenfor energioptimering på renseanlæg, nemlig Energiberegneren og E5 samarbejdet. Bilag 2 Oprettelsesdato: 15. juli 2014 Udarbejdet af: Thomas Rolf Jensen (Envidan), Jacob Krag Andersen (Envidan), Katrin á Nordi (Middelfart Spildevand) Sagsnummer: Projekt, ID 7680.2013 Udvikling og

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering ... via regulerbare motorer med frekvensomformere Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 Som følge af de konstant stigende energipriser tvinges virksomheder oftere og oftere

Læs mere

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering).

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering). Priskalkulation Formålet med priskalkulation er at beregne salgspriser og/eller købspriser på reservedele ud fra priskalkulationsgrundlag dette kan gøres pr. vare eller periodisk for et interval af varer

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

MBR System KD 40. Teknisk Vand Unit / Erstatning for efterklaringstank Se produktvideo. KD Maskinfabrik

MBR System KD 40. Teknisk Vand Unit / Erstatning for efterklaringstank Se produktvideo. KD Maskinfabrik MBR System KD 40 Teknisk Vand Unit / Erstatning for efterklaringstank Se produktvideo KD Maskinfabrik MBR System KD 40 Vi har udviklet et enkelt, men højteknologisk membranfilter. Filteret fås som standard

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Status- og efterposteringer

Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv 2 10. Kursregulering og indeksering 6 11. Sted-budgetter 7 12. Anden virksomhed 9 13. Oprettelse af konti i Status 13 14. Sletning

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand)

Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking. (Drikkevand) Vejledning i indberetning til TOTEXbenchmarking (Drikkevand) Marts 2016 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

CTS-guide. Om CTS-guide. Hvorfor CTS-guide. Modellen. Kontakter

CTS-guide. Om CTS-guide. Hvorfor CTS-guide. Modellen. Kontakter CTS-guide Om CTS-guide Hvorfor CTS-guide Modellen Kontakter Kommunale bygherrer, der skal udarbejde en CTS-strategi, eller skal etablere eller renovere CTS, kan hente hjælp i CTS-guidens anbefalinger om

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Datafiler fra Kvægdatabasen trækkes gennem Dyreregistrering som k01-filer. Opsætning af udtræk beskrives andet sted. Denne vejledning dækker kun bestilling

Læs mere

1. Potentialet for varmebesparelser ved anvendelse af varmlagring i konstruktion

1. Potentialet for varmebesparelser ved anvendelse af varmlagring i konstruktion Grønn Byggallianse Varme Kuldelagring i Beton Opfølgning på spørgsmål fra mødet. På mødet blev der rejst spørgsmål omkring det energimæssige potentiale for varme kuldlagring i bygninger. Som opfølgning

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

A. Baggrundsspørgsmål

A. Baggrundsspørgsmål Videncenter for energibesparelser i Bygninger Spørgeskema Introtekst: Goddag, mit navn er Jeg ringer fra NIRAS Konsulenterne. Vi er ved at gennemføre en undersøgelse for Go Energi om energibesparelser

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet

Energihandlingsplan for Beskæftigelsesministeriet for Beskæftigelsesministeriet 2008 Oversigt: Grundlag for handlingsplanen side 3 Beskæftigelsesministeriet forbrug side 5 Tekniske besparelsestiltag side 6 Håndbog i energirigtigt indkøb side 20 Energimærke

Læs mere

Energirenovering af. væksthusgartnerier. Energigruppen Den Grønne Vækstklynge

Energirenovering af. væksthusgartnerier. Energigruppen Den Grønne Vækstklynge Energirenovering af væksthusgartnerier Energigruppen Den Grønne Vækstklynge Marts 2012 Forord I Energigruppen, under Den Grønne Vækstklynge, er der enighed om, at væksthusgartneriet står overfor en stor

Læs mere

Hvordan implementeres energiledelse i små og mellemstore virksomheder? En vejledning med hjælpeværktøjer

Hvordan implementeres energiledelse i små og mellemstore virksomheder? En vejledning med hjælpeværktøjer Hvordan implementeres energiledelse i små og mellemstore virksomheder? En vejledning med hjælpeværktøjer Hvordan implementeres energiledelse i små og mellemstore virksomheder? En vejledning med hjælpeværktøjer.

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt)

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt) Oprettelse af rejseafregning (2 dages møde i København med kørsel): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning

Læs mere

Excel formler og funktioner. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil: 21 48 65 16

Excel formler og funktioner. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil: 21 48 65 16 Excel formler og funktioner Underviser: Nina Kirkegaard Schou ns@teamcrm.dk Mobil: 21 48 65 16 www.teamcrm.dk EXCEL FORMLER OG FUNKTIONER Tilpasninger og nyttige værktøjer Absolut reference og navngivning

Læs mere

Højdepunkter. PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DALI 2012/1. www.beg-luxomat.com. Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer

Højdepunkter. PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DALI 2012/1. www.beg-luxomat.com. Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer Højdepunkter 2012/1 www.beg-luxomat.com Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DAI amper og skumringsrelæer V-bokse SMARTHOME KNX Kontakture SAFETYUX Side 4-5 Helt bekvemt

Læs mere

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse. Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer

Læs mere

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor 08-10-2010 Forskud: Forskud er en betegnelse for de kontante udbetalinger, som tidsmæssigt ligger før hjemkomst fra en tjenesterejse, og som ikke er bogført som direkte omkostninger. Forskud kan kun udbetales til

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

Screening af energiforbruget - Repetition

Screening af energiforbruget - Repetition Screening af energiforbruget - Repetition Resultater fra kortlægningen er udgangspunkt Kurver Nøgletal Mazda 323 FK 98 739 Diesel påfyldt Kørte km siden sidste påfyldning Nøgletal Udledni ng af CO2 Dato

Læs mere

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten 1 Denne vejledning Sådan opretter og udsender du et boligtilbud til boligsøgende på en venteliste. Sidst i dokumentet finder du en vejledning til at svare

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Juni 2014. Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme. Vejledning til business case-model

Juni 2014. Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme. Vejledning til business case-model Juni 2014 Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme Vejledning til business case-model Introduktion til modellen Formålet med beregningsværktøjet er at synliggøre incitament for energioptimering i

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Indlæs Beretning på www.deberejstesklub.dk

Indlæs Beretning på www.deberejstesklub.dk Indlæs Beretning på www.deberejstesklub.dk www.deberejstesklub.dk Log ind som medlem. Opret indhold Beretning Nedenstående giver en beskrivelse til oprettelse af en rejseberetning. Visse af felterne er

Læs mere

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG Grundfos MAGNA: Utroligt mange funktion Komplet serie cirkulationspumper med permanentmagnet-motor

Læs mere

Klinisk Institut. 27. juni 2007

Klinisk Institut. 27. juni 2007 Brugervejledning i bestilling af forsøgsdyr ved Klinisk Institut. 1. Du åbner hjemmesiden. Af sikkerhedsmæssige grunde, er der begrænsninger på hvorfra man kan tilgå denne side. Følgende muligheder er

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

1,5 [m.o.h] 2) Rovandsspejlskote 1,9 [m.o.h] Overført fra fanen Boringsdata.

1,5 [m.o.h] 2) Rovandsspejlskote 1,9 [m.o.h] Overført fra fanen Boringsdata. Vandværksoversigt Hvis nedenstående værdier ændres, har det indflydelse på de tidligere beregninger, der er foretaget. Man skal derfor kopiere det igangværende regneark og rette nedenstående samt evt.

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Sammendrag PSO 342-041

Sammendrag PSO 342-041 Sammendrag PSO 342-041 Kompleksiteten i projektet har været relativ stor pga. de mange indgående komponenter, optimering heraf, og deres indbyrdes indflydelse på det samlede resultat. Herunder optimering

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fra Q til iq. iq-motor Overblik

Indholdsfortegnelse. Fra Q til iq. iq-motor Overblik iq-motor Jenk Indholdsfortegnelse Fra Q til iq iq-motor Overblik > Geometri > Tekniske Detaljer > Generelt > Mulige anvendelsesområder > Fordele > iq i forhold til konkurrenter > Beregningseksempel: Potentiel

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere