Halvårsrapport CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18"

Transkript

1 Halvårsrapport 2015 CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse 1. januar juni Balance 30. juni

3 Selskabsoplysninger Virksomhedsnavn Thisted Forsikring g/s Thyparken Thisted Telefon CVR-nr Hjemstedskommune Thisted Hjemmeside Ledelse og ledelseshverv Bestyrelse Jens Jørgen Henriksen, formand Peter Homann, næstformand Poul Erik Handberg Walther Mikkelsen Henrik Dam Jespersen Erik Rasmussen Keld Holst * Ninna Jeppesen * Sigrid Stouby * * medarbejdervalgt Direktion Dennis René Petersen, adm. direktør Revision MS B R A N D T Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 1

4 Hoved- og nøgletal - halvårsresultater DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt Forsikringsteknisk rente Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Skat Resultat efter skat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 62,7 65,6 99,4 56,8 59,3 Bruttoomkostningsprocent 26,3 26,4 26,5 28,7 24,8 Nettogenforsikringsprocent 9,0-1,6-26,1 9,6 11,4 Combined ratio 98,0 90,4 99,8 95,1 95,5 Operating ratio 98,2 90,3 99,5 94,4 94,3 Relativt afløbsresultat 7,2 5,6 11,2 8,8 6,3 Egenkapitalforrentning i procent 1,9 6,5 0,2 3,8 2,3 Solvensdækning 5,86 5,55 5,32 4,56 3,43 Nøgletal i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 2

5 Ledelsesberetning for 1. halvår 2015 Selskabets aktiviteter Thisted Forsikring g/s er et lokalt funderet, gensidigt forsikringsselskab ejet af kunderne. Selskabets aktivitet er skadesforsikring, og selskabets forretningsmodel har primært fokus på at tilbyde forsikringsløsninger inden for såvel privatområdet, landbrug samt mindre og mellemstore virksomheder. Thisted Forsikring g/s er et betydende lokalt forsikringsselskab, med primær fokus på kunder i Nord-, Midt- og Vestjylland, samt nicher inden for udvalgte brancher. Periodens resultat Thisted Forsikring realiserede et overskud i 1. halvår 2015 på 5,8 mio. kr. før skat og 4,4 mio. kr. efter skat. I samme periode sidste år var resultatet 18,2 mio. kr. før skat og 13,7 mio. kr. efter skat. Resultatet før skat er sammensat af et forsikringsteknisk overskud på 2,6 mio. kr. og et positiv resultat af selskabets investeringsaktiviteter på 3,1 mio. kr. Det forsikringstekniske overskud er mindre end forventet og har baggrund i et relativt højt antal storskader. I 1. halvår 2014 var niveauet for storskader derimod lavere end normalt. Resultatet af investeringsaktiviteterne er med baggrund i selskabets investeringsprofil tilfredsstillende. Samlet set er resultatet for 1. halvår 2015 mindre end forventet men dog på et acceptabelt niveau. Præmieindtægter Præmieindtægterne før genforsikring udgør i ,0 mio. kr. mod 134,3 mio. kr. i 2014, svarende til en stigning i præmieindtægterne på 7,3 %. Stigningen i præmieindtægter kan henføres til en betydelig kundetilgang i privatkundesegmentet i selskabets kerneområde, samtidig med en forøgelse af selskabets kundeloyalitet. Udviklingen i præmieindtægterne forventes at fortsætte i 2. halvår om end med mindre styrke. Erstatningsudgifter Erstatningsudgifterne før genforsikring udgør i 1. halvår ,4 mio. kr. mod 88,0 mio. kr. i 2014, og bruttoerstatningsprocenten blev 62,7 % mod 65,5 % i Erstatningsudgifter for egen regning udgør i 1. halvår ,9 mio. kr. mod 67,2 mio. kr. i 2014, og erstatningsprocenten for egen regning blev 69,9% mod 59,9% i Forsikringsmæssige driftsomkostninger Omkostningsprocenten udgør 26,3 % mod 26,4 % i Faldet i bruttoomkostningsprocenten kan henføres til selskabets forøgede præmieindtægt. Forsikringsmæssige driftsomkostninger blev i 1. halvår ,8 mio. kr. mod 35,5 mio. kr. i Thisted Forsikring har stadig fokus på at nedbringe omkostningsprocenten. Dette skal ske gennem vækst i præmieindtægter, effektivisering af distribution og administrative forretningsgange, samt et generelt fokus på selskabets omkostninger. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat i 1. halvår 2015 blev et overskud på 2,6 mio. kr. mod et overskud på 13,0 mio. kr. i 1. halvår 2014, hvilket giver en combined ratio på 98,0 % mod 90,4 % i Afløbsresultat Afløbsresultat f.e.r. udgør i 1. halvår 2015 en gevinst på 8,5 mio. kr. mod en gevinst på 6,9 mio. kr. i Afløbsgevinsterne skyldes, at de samlede reserver fordelt på de enkelte skadesårgange udvikler sig mere positivt end forventet, og i takt med at de enkelte skader afsluttes, kan selskabet tilbageføre de overskydende reserver. Periodens positive afløbsresultat er tilfredsstillende. Selskabet forventer ikke, at der sker større reguleringer i 2. halvår Resultat af investeringsaktiviteter Resultatet af investeringsaktiviteter blev et afkast på 3,1 mio. kr. efter overførsel af forsikringsteknisk rente på 0,05 mio. kr., mod 5,2 mio. kr. i Thisted Forsikring har bibeholdt en relativ forsigtig investeringsprofil, hvorfor investeringsafkastet anses for tilfredsstillende. Selskabets investeringsaktiver er hovedsageligt placeret i rentebærende aktiver, som består af en forsigtig blanding af danske realkreditobligationer, erhvervsobligationer samt aftaleindskud. De rentebærende aktiver er placeret ud fra et ønske om kapitalbevarelse frem for et stort afkast (lav renterisiko), hvorfor afkastet for 2. halvår 2015 ligeledes forventes at være på et beskedent niveau. 3

6 Risikostyring Styring af selskabets risici er et væsentligt ledelsesmæssigt fokusområde, der skal sikre Thisted Forsikrings fremtidige forretningsmuligheder. Det er selskabets politik, at risici, der er følger af selskabets aktiviteter, skal afdækkes eller begrænses til et niveau, hvorpå selskabet kan opretholde en normal drift og fortsætte dets planlagte tiltag - selv i tilfælde af ugunstige forhold i omverdenen. Thisted Forsikring tilpasser løbende risikoen for unødig tab, så selskabet til enhver tid kan leve op til sine forpligtelser over for kunderne. Der henvises til årsrapporten 2014 side 6 7 for en nærmere beskrivelse af de risikofaktorer, som vil kunne påvirke selskabets resultater. Usikkerhed ved indregning og måling Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. De væsentligste skøn og dermed usikkerheder vedrører erstatningshensættelser. Erstatningshensættelserne opgøres som summen af forventede erstatningsbeløb og sagsomkostninger baseret på en sagfor-sag vurdering af alle anmeldte skader samt ved anvendelse af statistiske modeller. Selskabet anvender statistiske modeller (baseret på Bornhutter-Ferguson og Chain Ladder) til at opgøre hensættelser til skader, som er indtruffet, men ikke anmeldt (IBNR). Endvidere anvendes de statistiske modeller til at opgøre hensættelser til skader, som er anmeldte, men hvor der er risiko for, at der ikke er et tilstrækkeligt beløb til dækning af den endelige erstatning (IBNER). Det bemærkes dog, at i forbindelse med den samlede vurdering af erstatningshensættelserne vil selskabets genforsikringsprogram opfange en væsentlig del af ovennævnte usikkerhed. Kapitalforhold, solvens og ansvarlig lånekapital Egenkapitalen udgør pr. 30. juni 2015, 237,9 mio. kr. mod 219,7 mio. kr. pr. 30. juni Selskabets basiskapital pr. 30. juni 2015 er opgjort til 242,6 mio. kr., heraf udgør den medregnede ansvarlige lånekapital 5 mio. kr. Tilstrækkelig basiskapital er opgjort til 239,5 mio. kr. Selskabets kapitalkrav pr. 30. juni 2015 er opgjort til 41,4 mio. kr. Selskabets overdækning (basiskapital kapitalkrav) udgør 201,2 mio. kr., svarende til en solvensdækning på 5,86. Selskabets individuelle solvensbehov pr. 30. juni 2015 er opgjort til 126,0 mio. kr. mod 116,6 mio. kr. ved udgangen af Det individuelle solvensbehov er opgjort efter Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber med virkning fra 1. januar Selskabet har med en tilstrækkelig basiskapital på 239,5 mio. kr. og et individuel solvensbehov på 126,0 mio. kr. en betydeligt overdækning på 113,5 mio. kr. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er i perioden 1. juli 2015 til halvårsrapportens underskrivelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af halvårsrapporten væsentligt. Udsædvanlige forhold Halvårsrapporten er ikke, efter ledelsens bedste skøn, påvirket af udsædvanlige forhold, og der har ikke foreligget usikkerhed omkring halvårsrapporten eller dele heraf. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for 2015 er aflagt i henhold til lov om finansiel virksomhed samt efter reglerne i bekendtgørelsen om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2014, hvortil der henvises. Revision og review Halvårsrapporten for 2015 har ikke været genstand for revision eller review. 4

7 Forventninger til 2. halvår 2015 og årsresultatet for Selskabet forventer, at resultatet af forsikringsvirksomheden i 2. halvår 2015 vil udvikle sig positivt - under forudsætning af normal storskadeeksponering. Resultatet af investeringsvirksomheden er vanskelig at forudsige, men forventes ved årets udgang at være positiv. Combined ratio forventes at ligge i niveauet Selskabet forventer, at det samlede resultat for 2015 vil udvise et overskud på niveau med det budgetterede. 5

8

9 Resultatopgørelse 1. januar juni 2015 Note DKK /1-30/ /1-30/ Forsikringsvirksomhed Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i bruttopræmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 0 0 Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Skat Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens anden totalindkomst efter skat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst

10 Balance pr. 30. juni 2015 Aktiver Note DKK Driftsmidler Domicilejendomme Materielle aktiver i alt Investeringsejendomme Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringsaktiver i alt Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver 0 0 Likvide beholdninger Andre aktiver i alt Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt

11 Balance pr. 30. juni 2015 Passiver Note DKK Grundfond Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Reserver i alt Egenkapital i alt Ansvarlig lånekapital Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter i alt Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld i forbindelse med direkte forsikring 0 0 Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter 0 0 Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2013 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab Indholdsfortegnelse Selskabets navn, ledelse og revision 1 Side Femårsoversigt

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer DE SYDLIGE FARVANDES g!f FOR FISKEFARTØJER De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer CVR-nr. 154350 11 0 Arsrapport for tiden 01.01.10 31.12.10 Årsrapporten er fremlagt og god kendt ~r~i

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2013

Halvårsrapport 1. halvår 2013 Halvårsrapport 1. halvår 2013 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 3: Hovedtal Side 4: Beretning for 1. halvår 2013 Side

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt

Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt Årsrapport 2012 Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt SELSKABSOPLYSNINGER Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt Tæbyvej 15-17 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 03 30 Fax: 36 73 03 73 e-mail: trafik@trafikgs.dk

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk Årsrapport 2014 Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 2014... 3 7 Hoved og nøgletal... 8 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere