Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren"

Transkript

1 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden sælges mest til sildolje. fabrikkerne til 3 og 3 1 / 4 kr. maa1et, ved Gjøvik, hvor den formentlig falder litt. bedre, fra 3 til 6 kr., og garnsild be.storsldfsket er heller ikke tales med fra 8 til 14 kr. Da opgavel'. '. begyndt i sidste uke. Flere ganger over totalfangst m. v. mangler fra har nogen drivgarnsbaater forsøkt Tromsø amt kan den sedvanlige landsfra Kristiansund og Aalesund, men opgave først leveres senere, naar det man har kun fa;:tt nogen faa sild paa manglende kommer. iænken. Ved flere av fj ordmundingerne Ba n k fi s k et fra Aalesund har været paa Søndmøre faar man floget sild betydelig hindret av veiret. Føl'st i paa sættegarn av stør'else omkring uken kom dog nogen dampskibe ind med 650 sild i maalet og av god og fet fangst fra 2000 til 4000 kveite, kvalitet, og 1ikesaa paa kysten utfor andre hadde mindre, men der var Bergen mellem Korsfjorden og Fedje grund til at tro, at der var bra med fra nogen sild optil l maal pr. baat. kveite tilstede paa bankerne. Silden, hvorav der gaar omkring 700 Brislingfisket er igjen avtat be stk. i maalet, har dels ister, men er; tydelig. Ukens tilførsel til Stavanger for det meste storsild. utgjør derfor kun 6740 skjepper, der Av fetsil cl ±iskedes der kun ube er betalt med kr til 3 pr. skj. tydelig i Nordland og Trøndelagen i: ÅV smaasild kom der ca sh:j. uken, undtagen i Sjonen i Næsna, hvor et; til.50 ør.e a l kr. skj. Fisket foreret bra garnfiske foregik med en total gaar i Ryfylke og i Bergenhusamterne, fangst av 1700 maal for uken, ellers eg der meldes om, at der sidst i uken litt garnfiske i lvleløyfjorden, Bodin var noget opsving i fisket i Søndhordog 0ksnæs, litt stængning i 0ksnæs land. og Meløy, litt garnfiske i Bjørnør og Aafjorden og paa sidste sted et par smaa notstæng. Meløy var prisen for notsild 9 kr. og for garnsild kr. maa1et. Aafjorden betaltes silden med fra 8 til 24 kr., i Bjørnør fra 12 til 15 kr. Nordlands ukefangst var 2300 og Søndre rrrondhjems arnts 1750 maal. Finmarken er der ret bra fiske med Bøter i Talvik og Øksfjor den, mindre i Alten. Garnfisket er ringe, da fiskerne er optat med torske og seifisket. Silden er smaasild (bladsild) blandet med mindre og mellemste merker fetsild. Prisen er fra 3 1 / 40 til 4 3 / 4 kr. maalet. Tromsø amt er fisket endnu bedre med godt garnfiske i Nordreisa og ved Gjøvik i Lyngen, paa sid ste sted ogsaa flere notstæng. Efterat ovenstaaende var sat, ankom om eftermiddagen 21 novemher tid.ende om, at der netop var indkommet til Ti tran 3 drivere, som 1 mil syd av Sletringen fyr hadde faat henholdsvis maal. St orsi1dfi s k e t paa Vest k y ste n er saa1edes begyndt paa det samme fangstfelt,som ien række av tidligere aar har git saa smukt utbytte, og hvorfra silden formentlig snart viser sig paa Griphavet nærmere Kristiansund. Da opgaven over Tromsø arnts fetsildfiske ogsaa ankom samtidig, kan man nu opgi, at landets samlede fetsildfiske til 18 november utgjorde maal mot i Salangen, Gullesfjord i Kvædfjord og Derav var maal iset til eksi Sørreisa er enkelte nye stæng sat, og port mot i 19] O og Nr maal solgt til sdoljefabrikkerne mot i Det saltede kvantum ersteget til tønder; mot 3'70027 i 1910 og i Det v:iser sig nu at Tromsø amt hittil har opfisket maa, hvorav der er iset 133 maal og solgt til sild.. oljefabrikker maal, mens det til handelsvaresatede parti utgjør ±iskepakkede tønder, et uventet stort parti efter det sildige og fol'holds.. vis korte fiske. Det i sidste lkt, Wkomlw p1\l'ti utgjør maa!. hvorav vlir iet til eksport 1483 llad. derav l 151) llal fra Søndre Trot/d ljl'lu::l Uillt. rete'1l fra Nordland og 1'l'ol1lØ, Tii sddoljp. fabrikkerne var iatl30lgt 41' mnal, derav 9100 i Tromsø amt, 96() i Fin.. marken. Av det saltede parti tønder i fiskepakning kommer paa Tromsø amt, 2500 paa Nordland, Q 900 paa Finmarken og 430 paa Søn dre Trondhjems amt. Man maa herved erindre, at en væsentlig del av det i uken anmeldte parti er fanget tidligere i Tromsø amt og ført nu kommer med i beregningen. Veiret. Meteorologiske Obser vatorium beretter: begyndelsen av uken hersket atter urolig veil' paa Syd og Vestkysten. løpet av søndag tiltok den østlige eller sydøstlige vind i styrke og var nat til mandag naadd op i betegnelsen sterk e11er tildels stormende. Den løiet utover mandag, og tirsdag:blæste laber sydvest. Onsdag hadde man forholdsvis svake vestlige vinde; dog trak vinden sig paa Vestkysten mere nordvestlig og blev sterkere. De følgende dage optraadte for det meste nordlige til østlige vinde av moderat styrke. N ordenfjelds har østenvinden været fremherskende. Onsdag hadde man

2 336 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKiRBEDRFT :PRA FSKERDRJ!jKTØREN 22 novbr friske eller tildels sterke vestlige til Opslag 50. Vadsø 18/ 11 : Alten garnsildfiket ujevnt dels paa grund av is, dels storm. Yarmouth,:Lowestoft alene angives nordlige vinde, som bragte regn eller Kaajord 1 mindre stæng smaasil(\ Langfjol'dbunden. (Talvik) forløpne uke 5 større stæng, crans mot i 1910 og efter beretning av 16 og l 7 ds. til snefald. Den øvrige tid har veiret blanding fra bladsild til middelstor garn sild. været rolig og temmelig lyst. Ringe sildgarnbruk da godt torsk og seifiske i 1909; Samtidig )nslaaes De nordligste landsdele har likeledes hat rolig veil'. Vindei har gjen kvantum amtet maal; derav solgt sild Ptiserne _ paa fiskepladsene for saltet Talvik. Øksfjord 5 mindre stæng, bladsild det saltede kvantum til tønder. og 25 streks fet istersild. Optat sildfisk. nemgaaende blæst fra østkanten, og oljefabrikken maal, agn 830 maal, sild levert frit ombord var senest 21 sh. saltet handelsvare 1600, resten hjemmebruk, intet iset. Pris & maalet. tønden for matties, 23 for matfulls og samtidig har temperaturen holdt sig litt under frysepunktet. Kun de første Amtmanden. 24 for fulls, og fersksildprisen 2024 par dage var vinden vestlig, og termometret viste da varmegrader. Opslag 9. Bergen 20/11: Totalmængden sh. pr. cran under et middels godt fiske 1315 november. Fetsildfisket. Telegrammer. Opslag 44. Trondhjem 18/ n. Aafjorden: denne uke antages sat 2 mindre notstæng. Garnfiske fra 1/ 3 til 1, middelfangst 1/ 2 maal. uken opfisket 1300 maal, hvorav garn sild 300, not sild 1000 maal. eravantages iset 1000 maal, solgt sildoljefabrik 300 maal, resten til hjemmeforbruk. Sildens kvalitet el' 26 stteks. Pris pr. maaltønde fersk sild 824 kroner. Toialkvantum maal, derav iset 7260 maal, solgt sildoljefabrik 1880 maal, saltet handelsvare 14675, resten hjemme forbruk. Tilstede ved ukens slutning 60 gal'nbaater med 120 mand, 8 notbruk med 128 mand, 8 kjøpefartøier, hvorav 5 dampskibe. Bjørnør: denne uke garnfiske fra 06 maal, Senere telegram fra England melder, at sildefisket for YarmouthLowestoft hadde været temmelig ringe 17 og 18 novemher og var hindret av storm den Opslag 9. Bergen 21/11 : Til 18 november 20. Prisen var derfor sidste dag op fetsildfisket til 18 november kan først telegraferes, naar ventede fuldstændige opgavel fra Tromsø amt indløper. _ Opslag 49. Tromsø 21/ 11 : Amtets totalkvantum ved utgangen av forrige uke var maal, hvorav iset 133, solgt sildoljefabrikker Saltet handelsvare tønder. Stiftamtmanden. meldt optat maal, derav iset 33574,.... solgt sildoljefabrikker maal, saltet l 48 sh. pr. cran fiskepakkede tønder mot i Det tyske sildefi sk,'ehai iland 1910, i bragt til 18 november tønder Storsildfisket., saltet sild, fremdeles betydelig mindre end i 1910 og noget mindre end i Opslag 15 og 1. 21/11 :.Storsil.dfis.ket Vest Priserne opgives til 3736 Jf0. kysten begyndt, dag 3 dnvere bl Ttran med! maa1, fangstfelt 1 mil syd av underet for de bedre merker og 3129 Sletringen ryr. Jf0. tønden for ihlen. middelfangst 2/3 maa1. uken opfisket 450 Utenlandske fiskerier. Fra Norges fiskeriagent i England, maal garnsild. eravantages iset 150 maal, saltet handelsvare 420, resten til hjemme Uken 1218 november. ans Johnsen, dat. ull 17 november: forbruk. Sildens kvalitet er 25 strek. Pris pl'. maal garnsild 1215 kr. Totalkvantum Sild e fi!li k et p a a øs tky s te n a v maa1, hvorav iset 3900 maal, saltet Sildefisket i Bohuslen er nui England i uken endt 17 november. handelsvare 53015, resten til hjemme. forbruk. Tilstede ved ukens slutning 120 begyndt, først med nogen mindre, Paa grund av ugunstige strømforholde garnbaater med '250 mand, 2 notbruk med fangster i forrige uke og i uken 1218' har fisket i indeværende uke kun været S5 mand., c Opfisket ialt inden amtet maa1, hvorav iset maal, solgt sildolje med fangst av 5720 hl., saa total middels godt, og da silden har trukket fabrik 7070 maal, saltet handelsvare fangsten til 18 kunde opgj' øres til sig længere tilhavs i 4050 miles Stiftamtmanden hl. mot 1485 omtrent samtidig avstand fra land, foretrækker fiskerne Opslag 48. Bodø 18/n. Nesna: Opfisket denne uke 1700 maa1, god kvalitet. Ekstra i 1910 og i Silden op at være ute 2 a 3 nætter end at løpe ordinære opsyn etablert i Sjonen. JYle ' øy: Et gives tildels at være smaafaldende, og i havn daglig. Under disse omstænmindre stæng olandsfjord, hv.or garnfisket optil 11/ 2 maal, Glommen optil 4 maa1. Pris fisket begyndte i den sydligste del av digheter har avleveringerne av fersknotsild 9, garnsild 1213; tilstede 30 garn lenet., Prisen var fra 8 til 11 kr. hl,. sild været uregelmæssige, men desuagtet baater, 6 kjøpere, 4 notbruk. Bodii1: 3 sid, ste nætter litt gan1fi.sl\._e paa Salten. Tilstede og silden eksportertes fersk i is til raader der mindre aktivitet paamarca. 100 garnbaatel'. Øksnes: Optat denne uke Tyskland. kedet paa grund av, at saltsildspe 400 ltlal fabriksildo,l:(' agnsild. ndkaster 600 maal,utsigter yrlerligerestængning. Garn.M akr elfis k e t i De forenede stater kulanterne er mindre i evidens. Man_ fisket smaat. alt inden amtet: Opfisket ansees nu avslutteteller ialfald nær har derfor kunnet kjøpe fersksild til maal, derav iset maal, solgt sildoljefabrikker, maal, til hermetik sin avslutning med en saltning av. 18/ a 24/ pr. cran mot 38/ i motvare '300 lt,aal, saltet til handelsvare tønder mot 3384 i Ame svarende uke ifjor, mens prisen paa tønder, til tussesild 550 tønder. Amtmanden. rikansk høstmakre nr. l holdtes i 27 døgngammel og sjøsaltet sild var ad Opslag 49. Tromsø 18/ : 11 Godt garnfiske dollars tønden. skillige shillings under. Nordreisa optil 40 tønder, saltet ca. 700tøn Det hollandske sildefiske i hvorvel isetsildeksporten paaamder, 35 gal'l1baater, 3 kjøpefartøiel', 1 notbruk, ingen stæng. Mangler kjøpere, pris kr. 8 pl'. Nordsjøen hadde til 16 november iland burg var særdeles livlig fra Lowestoft, maal, ved Gjøvik i Lyngen 1,større, 5 min bragt tønder saltet sild mot og et dampskib til er befragtetfordenne dre stæng..rikt garnfike optil 30 maa. Notsilc1en smaåfaldende mert 5, garn i 19LO strekf3, 'pris_:garnsild 814, og i forretning, merkedes mindre kjøpelyst notsild' 3'6. Priserne holdt sig i 15 til 15 1 h gylden av salterne, da de kontinentale salt Tlstede 40 notbruk, 60 garnskøiter, 4 kjøpe. 'fartøiel'; saltet tønder, iset 400 kasser, tønden for Volle og gylden for sildspekulanter holder sig passive. i Salangen stængt og solgt fabrikvare 800 Ylen. den sid ste stormfulde tid led midlertid har spekesilden hævet sig lnaal, pr. Jnaal Gullesfjord i Kvæfjord il:ltetgarnfiske, 1 støl'l'e stæng blanding, op omkring en tredjedel av den hollandske 4/ pr. tønde i denne uke over forrige tisket aootønder, hvorav 300 til handelsvare. drivgarnsfiaate stort garntap, saa de ukes _priser, og noteres idag matties 600 sildoljefabrikker. Sørreisa opfisketydpl' ligere ca maal smaal'ild, solgt sildolje avsluttet fisket med det samme. ca. 21/, matfull 23/, fulls 24/ pr. tønde faj)l'jl\:ker kr. (3 pr. maal,tilsteåe 14 notbruk, Det engelske sildefiske var fob og 2/ høiere pris for vel renoc ingen kjøpefartøie:r, ingen garnfiskere. Stiftamtmanden. rikt til 16 novbr. og totalfangsten for mette merker.

3 22 novbr UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 337 Et av de skotske firmaer hadde saltet til dim 11 dennes tønder, og der er flere saltere som har 40 a tønder i Yarmouth og Lowestoft alene. Man anslaar at det saltede antal eksportpakkede tønder nu staar i 700 OOO,men jeger tilbøielig til at tro, at dette er i?indste laget, og at antallet nu har naadd 800 OOO Samrn_enlignetmed for4elingen av de opfiskede crans er der antagelig medgaat følgende: syning fra Yarmouth, men,man vil gjerne ha forsyning av norsk sild. Man maa imidlertid passe paa ved en eventuel eksport hertil for tiden at avpasse tilførselen efter markedets behov, da man har røkesilden fra Yarmoth at regne med. Det er at befrygte, at en norsk dampbaat lastet med sild for østersjøen er forulykket, da den er flere 'dage over. tiden. Telegramm er. Til isning... ' crans saltning i binger Sildefisket ved Bohuslen. hjemmeforbruk Opslig 4. 21/ 11 : Sildefisket Bohuslen: Ukeialt crans fangst 1218 november 5720, totalfangst 7440 av totalfangsten;. der blir saaledestilhl., delvis smaafaldende, mot 1485 i 1910, Markedsberetninger m. V. Uken 1218 november. Den store tilførsel av fersk engelsk s ild til Tyskland vedvarer, saa der til amburgaltonai uken 12'18 nom vember alene indførtes kasser, der opnaadde fra 12 til 16 1 hjf;{g. kas.. sen, samtidig som 1506 kasser norsk smaasild opnaadde fra 6 til 15 lb.. Som manavtidligere.angivblseridette blad vil se har klipfiskpriserne i Nyfunclland OgSR::t, steget i den senere tid. Ogsaa denne gang kan vi berette om ycl,erligere stigning og henviser derom til notisen fra Nyfundlanc i'1909. Telegrammer. overs for spekesild crans, som avgir eksportpakkede _tønder. Salts il d marked et. Al saltsild er solgt, og til dato er der Det' hollandske sildefiske. Opslag 1. 21/ 11 : Fiskeiigent Westergaard Opslag 4. telegraferer fra Stettin:Kønigsberg: Ukeinclførsel britisk sild, 1717 tysk, hol 2 / avskibet ca tønder. 11 : ollandske sildefiske ilandbragt. til 16 november tønder saltet Man enter, at fisket vil vedvare sild mot i 1910, i Priser gylden , , K 2526, M landsk, garnsild KKKK, KKK 3132, KK til den 10 desember, og fiskerne sætter Omkdng en tredjedel av driverne lljemkommet med totalt eller delvis garntap og Stettin: britisk, 126 fetsild. CrownlargefllJls 37, crownfulis 3536, crownlarge store forhabninger til maaneskiftet. Det er )Saaledes. ikke 'utelukket at det har lagt op. spent 25, Yarmouth fulls 28 1 / 2, matfl111s matties 25,hollandsk prima, kleine 30 saltede kvantum vil økes med J: NotsildKKK, KK 3234, K 3031, Det engelske silefiske. smaafaldende 25,27, MK 20,23, M 1618, eksportpakkede tønder, saa at der ved langsomt salg. Opslag 4. 16/ sæsonens slut skulde bli henimot l U :;( Engelske sildefiske Yar million tønderudelukkende spekesild. Salterne mener, at eksporten vil vedvare til februar maaned n. a. Av iset og strøs altet sild er eksportert fra Lowestoft ialt kasser, hvilket er 5000 kasser mere end hvad mouthlowestoft: Totalfangst crans mot i 1910, i Totalsaltning tønder. Priser: Matties 21, Opslag 2. 14/ Fersksildmarkedet. matfulls 23, fulls 24 sh. tønden fob. Mandag, 11 : Fiskel'iagellt, Westel'gaard tlgraferer: amburgaltona: Neptun 85 tirsdag, onsdag middels' fiske 2024 sh. pr; kasser smaasild 1514: jfty. kassen. cran.. W d Anm. Senere er den samtidige fangst for. Opslag 2. 16/11 : Fiskeriagent estergaar 1910 berigliget til og for 1909 tir telegraferer: amburgaltona:jarl 360kas crans. ser smaasild 9 1 / 48 1 / 2, secunda 67 Jf6. kas Opslag 4. 21/ 11 : :Engelske ilde.fiske intet sen. der eksportertes under hele sæsonen væsentlig fiske Yarmouth=:Lowestoft sidste Opsla6 2: 20/1i: Fiskeriagent Westergaard telegraf:rer: amburg'altona: Castor 56.3 l fj' or del fordoo'e uke, ig'aar et mindre flske, 48 sh.. smaasild 68 j6. kassen. Endel skotske seil drivere er hjemseilt, pr. cran. Opslag 2. 2 / 11 : Fiskeriagent Westergaard og et større antal skotsk damp og sei1 '. telegraferer: ambulglton: Uketilførsel.. Det tyske Sildefiske kasser engelsk Sld 16 1 / 212, 1506 dnvere slutter fisket l næste uke. En kasser smaasilc1 615 Jl6. kassen. Opslag 4. 21/ 11 : Tyske sildefitike Lar ilandstol!c1el av dem. har. hat stort red bragt til 18 november4dfj293 tørtder saltet skapstap, delvis paa grund av for ;;101' sild. Pris for ihlen 31i9..Øvrige merker Ferskfiskmarkedet. underet 3736 jfo. tønden. T d sildetyngde paa garnene,og delvis Opslag.3. 14/11 : Fiskeriagent n l\lstergaar telegraferer: am bnrgaltbna : Neptun 112 ljvelr. kasser fisk, hyse secunda 1827, kveite 44. Totalfangsten er som følger: Sardinfisket. 66, flyndre 2533, ørret Til Bergens børs telegraferes: l'wre Opslag 3. 16/ D /n : 11 : Fiskeriagent Westergaard Fisket rent ubetydelig. telegraferer: amburgaltona : Jarl forsinket 278 kasser fisk, hyse 1826, secunda crans crans crans Til Bergens børs telegraferes: Bilbao 2 /11 : Yarmouth 817 Vigo middels sardinfiske ; t'ormindsket beholuninger rogn. Gijongodt fiske. Santander 3 / 4,.kveite 5079, flyndre 2146, ørret 4059, aal pr. 16/ intet grundet uveir. Opslag 3. 2 /11 : Fiskeriagent Westergaard Lowestoft telegraferer: amburgaltona : Castor 34, hisser fisk, hyse 1521, secunc1a 1315, pr. 11/ kveite 4075, flyndre Det amerikanske makrelfiske. ialt Opslag 6. 21/ 11 : Komulen Boston telegra Tallene for 1910 og 1909 var feil ferer: Amerikanske makrelfiske saltet 6633 Klipfiskmarkedet. tønder mot 3384 i Fisket ansees endt. Opslag 5. 2l/ 11 : Konsulen Bilbao telegraagtig opgit av min korrespondent i Amerikanske høstmakre nr $ tønden. ferer: Bilbao: Salg 1300 kvintal norsk, 200 Lowestoft, da. mit telegram avsendtes islandsk, 360 færøisk, beholdning 380 færøisk, igaal'. Trawlsildefisket er nu slut for denne sæson. Røkerne hersteds faar nu sin for uforandrede priser. Santander:mport 3895 norsk, salg 1910, beholdning 1985, pris 53(; A vista kurser: Paris 20/n , London 18/u

4 338 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 22 novbr st. Petersburg. Sildeimporten i tiden fra 19/12/15 november 1911 (ad sjøveien). (Meddelelse fra generalkonsulatet i St. Petersburg). Skibets nation & navn Lasteplads Tønder,+ Fra Storbritannien: Norsk dampsk. Alice Krohn Fenris Minerva Yarmouth / L,' ' ;& De engelske og walesske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland). Cwts. Oktober maanedar 1911 os Cwts. os okt o ber maa har været følgende ned d. a.: 81'%ji::jZ æ o 13 l:j l:j &C1Cl... p:;< p,. CP tj CP CD' l:j. :;:t:. p:;<' ;;.:> C>. Cl> l:j S.. > CP CP l:j b!) ::J f' f' f'... o Ol t>:)... ::J b!) 00 f' C;,j b!) o o =t f' f' b!) =t 00 e.o t.d =t C;,j C;,j! o o b!) b!) For alle sorter tils l Specifisert for følgende sorter: Sild Brisling... : Makrei Torsk Lange Sei yse Flyndre T7veite :.. _... '.. De skotske fiskerier. (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland). Cwts. Oktober mndr. endt 30 okt Cwts. For alle sorter Specifisert for følgende sorter: Sild fil. l Brisling Makrei, Torsk Lange. o, Cl, l l' '584 Sei... o' l yse... o o o :E'lyndre... o o Kveite l.: l.,., ' 1esume. ie lr1bragte fangst fra J:, re ankom fra m,litet utbytte ;ke; (ldde middels O,M;sten blev til i,,,i,, d. 1:, øier, som driver var svært brydd med hundehai og stormende veil', saa at fortjenesen for dem ikke var saa god som sedvanlig. Der blev ilandbragt i Aberdeen av tyske trawlere torsk 9002 cwt., hyse 279 cwt. og anden slags fisk 368 cwt. ill!dik,' og gj,de 3 turer paa 2 1 k,; t'i,t meg!:::! heldig, da der var stor _,omst av fisk, og flere av dem Konsulatberetninger. hadde en bruttofangst av over for maaneden. Trawlere som fisket Fra generalkonsulen i Bilbao, dat. sild paa Dogger bank, gjorde det ud 12/11 : følge nu indhentede oplysninger merket godt, og flere av demgik til skal totalindførselen av klipfisk til Altona med fangsten. Linefiskerne nedennævnte importhavne i N ordspanien... f' O'{ o 00 e.o t.d Q'( i ft:.. >' C;,j Jo!o..... b!) :\:) :\:) f' C;,j f' t.d f' C;,j... =t b!) e.o o... o e.o b!) o o o ::J fto.. o o f'.:j Som nævnt viser ovenstaaende tal totalindførselen til de forskjellige havne og indeslutter saaledes ogsaa de i transit til det spanske indland ankomne mængder klipfisk. Forsaavidt der foreligger oplysninger, utgjorde de i oktober maaned d. a. til indlandet v ide r e sen d t e mængder norsk klipfisk for Bilbaos vedkommende 1977 kvintaler og for Sanbnders vedkommende 375 kvintaler. Til Santander ankom desuten 10 kvintaler britisk klipfisk. Fra generalkonsulen i Bilbao, dat. 13/11 : mport og omsætning av klii1fisk fra 5/ 11 _11/ 11, alt pr. kvintal a50, androg til: Bilbao. Salg 5040 norsk, 100 is..; landsk, 440 færøisk. Beholdning pr. 11/ norsk, 200 islandsk, 740 færøisk. Prisen for 1ste sort opgaves notert til ptas. 53 a 55 for norsk, ptas. 55 for islandsk og ptas. 55 a 63 for færøisk. Santander. ngen import, intet salg, ingen beholdning. Paa Madrids børs notertes : 13/11 : Pes pr.l00 frc. a/v /Paris '13/11 : l a/v /Lond. Vicekonsulen i,vigo meddeler, at sidst forløpne ukes sardinfiske kan betegnes som middels, al den stund fisket for størstedelen kun foregik i ukens

5 22 novbr UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 339 sid ste halvdel; utbyttet var ca ninger tilhørende 2det Nyfundlandskurver. Der var ganske livlig efter fiske. spørsel efter rogn, og rognbeholdnin Paa grund av det daarlige fiske paa gerne er blit en del formindsket i bankerne er priserne stadig stigende, ukens løp. og noteres der for raavare fres. 39 a For Santanderdistriktets vedkom 41 pr. 55, mens den tørrede vare mende meddeler den derværende vice opgives konsulatet til fres 43 a 47 pr. konsul, at sardinfisket var ganske godt 55, men er der al sandsynlighet i ukens første dage, men senere blev for at en videre stigning vil finde sted. det hindret av uveir. Det forlyder at ogsaa Labradorfisket Fra vicekonsulen i Gij6n er der kom denne sæson skal ha faldt uheldig ut. met melding om godt fiske i hele uken. Der utførtes i avvikte maaned ifølge følge opgave fra vicekonsulen i toldkammerets opgave til: Vigo indførtes dertil følgende mængder Spanien rogn fra Norge i oktober maaned d. a.:!talien Fra Kristiansund pr. dis Segovia MartiniQue} 250 tønder Guadeloupe Fra Bergen pr. dis,,8egovla Fra Kristiansund pr. djs Sicilia Fra Bergen pr. dis Sicilia Tilsammende 525 tønder Fra legationen i avana, dat. 31/ 10 : Angaaende klipfiskmarkedet i avana i tidsrummet 18/1028/ 10 meddeles følgende: ndførselen androg til 2735 kasser. Priserne var ifølge Revista Oficial for norsk fisk $ og for skotsk $ ; der notertes for den norske vare $ 8.50 og fo.c den skotske $ Kurser: London 60 d/v... Paris 3 d/v.... amburg 3 d/v / / 4 % P. 6 5 / / 4 % P. 4 3 / 4 ': 4 7 / 8 % P. Fra vicekonsulen i Douarnenez, dat. 11/11 : Under vedvarende urolig og stormende veir siden ærbødige indberetning av 4 ds. har fisket været ubetydelig indtil igaaråftes sent, da omtrent 100 baater kom ind med en fangst av ca sardiner pr. baat. For tusenet blev betalt 53 a 56 fres. dag atter voldsom sydveststorm. Concarneau aldeles intetsigende fangst. ngen efterretning om fiske fra andre steder. Rognmarkedet uforandret flaut. Siden 4 ds.' ingen tilførsel. ndberetning fra konsulatet i Bordeaux, dat. 13 novbr., til Utenriksdepartementet: ndførselen hertil av klipfisk utgjorde i oktober maaned , fordelt paa 10 lad,andle lande Sildefisket paa Shetland Beretning fra Norges fiskeriagent i England, dat. ull, 28 oktober. (Forts at fra forrjge nummer.) Nedenunder gives den ukentlige fangst ved Lerwick siden sæsonens begyndelse i runde tal, sammenlignet med den tilsvarende uke sidste aar: mai (fredningstid) !:J juni juli aug sept..., Den næste taljel viser fangsten ved Lerwick i de sidste tretten aal: Aar crans U Aar crans , Den følgende tabel gir en komparativ fremstilling av fangsten ved Shetland siden 1894: Aar Total crans ' , For en stor del av sæsonen varierte prisen i Lerwick fra 30 s. til 38 s. pr; cran, og naadde endogsaa saa høit som Æ 2. Men den gjennemsnitlige prts for hele distriktet er kun 21.s. 11 d., og gjennemsnittet for Lerwick er meget mere. De iave priser i mai hadde naturligvis til følge, at gjennemsnitsprisen faldt, men paa den anden side var prisen, som sedvanlig notertes i de følgende tre maaneder, høiere end den paa samme tid sidste aar var gjennemsnitsprisen i Lerwick 21 s. 6 d. mot 30 s. i 1909, 14 s. i 1908, 24 s. 3 d. i 1907, og 25 s. 6 d. i Kontraherte priser i Baltasound var fra 14 s. til 16 s., og de ikkekontraherte priser fra 31 s. til 38 s. 6d. et gjennemsnit av ca. 25 s. pr. cran. 8idste aar var det 16 s. 6 d 30 s. i 1909, 15 s. i 1908, 20 s. 8 d. i 1907, 24 s. 2 d. i 1906, og 18 s. i Det maanedlige overslag for de fire vigtigste maaneder gives nedenunder. Sammenlignet med de to forutgaaaende aar vil det sees, at overslnget for juli er meget lavt. Dette skyldtes helt og holdfemtde d:aarlige fangster i den

6 340 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 22 novbl' maaned. Men august viser en tilvekst av ca. cf over den samme maaned sidste aar. Tallene er som følger: Æ æ æ Mai Juni Juli ' Ang ?) 4( sig til 530, og kaptein Gtay oghavne' betjentene fortjener megen ros for den taktfulde maate hvorpaa de utførte sine pligter, hvorved forholdet iriellem skipperne og havneautoriteterne. aldrig blev spændt igjennem hele sæsonen. Antallet av tønder vraket i Shetland indtil 9 september var mot sidste aar. Kun tre røkerier blev aapnet iaar, og et lukkedes i juli. De andre to Der er kun faa drivere dette aar, har arbeidet hver dag,og tilfulde.5000 som har hat en undtagelsesvis god crans har været.klart. Paa grund av de fortjeneste, men i det hele tat bar høie priser der betaltes for Jersk sild, dampdriverne hat et temmelig godt har røkerne ikke, hat en meget god 'aar, endskjønt ikke saa godt som i sæson. En skotsk driver, som har fisket ved Fiskearbeidere' i Lerwick har hat Lerwick, Stronsay og paa østkysten, en gjennemsnitliggod sæsol1, endsiges at ha fortjent ca. æ Kun skjønt den mindskede fangst bet yder faa drivere har saa meget som æ 1200 jo ogsaa færre penger for dem. Det. og Æ 1400, og gjennemsnitstallet er en regnes at ca.' J; har været hel del under disse tal. Grundet paa betalt til ganepiker, og tilnærmelsesvis at driverne fisker fra mere end en havn cf; til andre arbeidere iland. i sæsonen, er c1etvanskelig at regne De bedste enkelte fangster som blev ut hvad deres fortjeneste i sæsonen ilandbragt i sæsonen var: Thistle, beløper sig til, men det kan trygt Yarmouth,200 crans; Gowan, Banff, siges, at størsteparten av mandskapet 200; Furze, Yarmouth, 180; Lipaa de forskjellige baater har gjort bert y, Banff, 160; Coronation, Yartemmelig gode forretninger. mouth,160; FearNot, Lowest.oft, 160. Det kan ogsaa siges, at baatene Foruten de ovenstaaende var der en hel fra Shetland har hat en tilfredsstillende del med fangster fra 120 til 150 crans; turn av den tid.lig fiskede sild, som blev sendt til kontinentet, et endnu ikke blit solgt. Totalbeløpet av skotsk sild. fanget indtil enden av sæsonen var crans mot crans i Det er bemerkelsesværdig, at baatene der gik ut fra Lerwick, fik udmerkede dræt 80 og 90 mil ONO fra Lerwick ved to eller tre leiligfleter, og at i begyndelsen av september meget stor fangst toges fra 25 til 35 mil O og N fra Score Point. vordan Baltasoimd efterhaanden er gaat tilbake i de sid ste aar, vises av de følgende tal: Aar Crans i91(),.. ;.:':.'::.' ' Ved de andre stationer blev næsten intet foretat. Uyasund bidrog kun meget litet til sæsonens. fangst, og Cullivoes totalfangster en ubetydelighet. Stockhnlms provisoriske fiskehal. Markedsnotering for tiden 9/11 _15/11, Fiskesorter t; Pris i øre fortjeneste. Driveren' Fitful ead driveren Mayflower, hørende hjemme hal' fortjent ca brutto ved som i Sandwick.hadde saaledes tat 149 crans merfisket, og Campania nærved en dag. cf; 600, mens Burra baaten, Childrens Der var færre saltere 'beskjæftiget Trust, staar ikke langt tilbake. Mand l Shetland dette aar endsidste aar. skapet paa en hel del seilbaater har Kun 83 hadde stationeraap:ne' mot 106 ca. æ 400 og 550. ndtil midten av i Der var 12 saltere i Baltaseptember hadde Sandwickflaaten for sound, 50 i Lerwick (iberegnet 10 i tjent gjennemsnitlig ca. cf; 400 pr. baat. Bressay), 8 i Sandwick og'dunrossness, Desværre er der mange fra Shetland og 7 i Scalloway. (hvorav de fleste hører hjemme paa Den tilberedte sild har været ekspenord og vestsiden av Shetland), som dert til kontinentet' ret hurtig gjerinem har fortjent overmaate lit et; og nogen, hele sæsonen, og j sepfember vai der av dem kan endogsaa neppe gjøre kun ca tilbake som skulde mere end like slaa sig igjennem. Shet ekspederes. At sælgeiri blåneo er landsba aten som fanget mest sild et uttryk som nu er næsten ukjendt sidste aar var River Nile fra Burra, iblandt salterne, og dette vil heller som fortjente cf; 700. ikke.volde nogen sorg. N æsten al sild. Der var temmelig mange kollisioner blir solgt i hav11en hvor den blir iland Fra Nyfundland. iblandt driverne aven mere eller bragt og tilberedt, og' demie fremmindre alvorlig natur, men overordentlig gangsmaate synes at gi almindelig til The Evenin:g Chronicle, St. J ohn's, for 7 ds. skriver: Vi erfarer, at der faa kom tilskade ved disse leiligheter. fredshet. Det er tvilsomt om mange i Dogen tilfælde igaar blev betalt saa Disse drivere blir haandtert paa en saltere vil ha noget paa kreditsiden meget som $ 7 for fisk og $ 130 fm' meget duelig maate, og at der ikke av denne sæsons virksomhet. De tran. Dette er de høieste priser, som var nogen virkelig alvorlig kollision, høie priser de maatte betale, har ikke endnu er erholdt i denne sæson, og som ikke har været' naadd paa mange skyldtes uten tvil den omhu og taal svaret til priserne tilbudt av kontinenmodighet der utvistes av manden ved tale kjøpere, og mange saltere tapte kommer til at maattebetale endnu aar. Der er folk som 'mener, at man roret. Ved tre eller fire leiligheter en hel del penger, i jtmi og juli, da høiere priser i tiden fra nu av og til beløp antallet av fartøie ved Lerwick fangstern_ var sma, t s9rt kvan aarets sluning. +' rt:l <ll Cl <ll 0Q i> P=! Kveite... kg, Do., smaa..' yse Kongeflyndfe Laks, fersk... 7) Lange ' Rødspette Torsk..., A al, røkt, , Ræker, smaa.... 4,5 45 Sild, fersk..., Do..... kasse Konserv. bøkling ummer, levende. snes

7 Vaarsild Norges utførsel avl JiskeprQdukter fra 1/ 4 til 11h 1 :1911 og uken, som endte 11/11_ Nordsjø Brisling slands sild sild Klipfisk,. Klipf., is Rundfisk norsk landsk etc. Rotskjær Sei yse, rurid Anden tørfisk Rogn tran D.m. R.m. tran Storsild tur. t:g Blank Brunblank Brun aakjærr. ::lj o S o' '! Kristiania Sandet]ord.. Kristiansand Flekkefjord. 420 Stavanger. ; Kopervik !:) augesund Bergen Florø Aalesund Kristiansund Trondhjem Bodø r /...: i Svolvær Narvik Tromsø ammerfest Vardø Vadsø Andre alt ,409 uken sperma val Sæl BoUle Toldsteder tran tran nosetran ceuran Stidetran j Kristiania / Sandefj ord Kris1iansand. Flekke(iord Stavanger Kopervik... augesund Bergen Florø Aalesund Kristiansund. 57 Trondhjem...! 150 Bodø Svolvær Narvik Tromsø ammerfest Vardø... Vadsø..,'..,. Andre alt uken Sild, fersk ks ' ' ' ' i ! ,,,,,,., Sild, røkt Makrel, Makrei, Laks, Anden Fisk, saltet Fiske ummer Fisk, saltet Sildemel saltet fersk fersk fersk fisk i fartøi guano stk. i kg' Sæiskind ermetik stk ' !J ' d t! :=::: t;j t:j t:; l?j t;j ti m rj O!;d Z O!;d 00. t;j :;j t:; j 13 j 00, :;j pj' t;j..... Toldsteder Fetsild

8 _.. J...._ 0 3'42. UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSKFSKERBEDRFT FRAFSKERDREKT0REN. 22 novbr Markedsberetning. om tran. der idag blev partier fra 2 skibe, ro gne' omsat nogenmindre (Ved W. Theodor Reincke). aakon Adelstein og Midnatsol. poster til kr Den store tilførsel, tillikemed utsigt K l i pfi skuten forretning loeo. amburg, 17 november til bra forsyning av blodfersk fisk fra Run d fi s k har været handlet til Tranmarkedet er meget rolig. Jeg distrikterne her, bevirket endel prisfald kr. 17 for tynd Vestrefisk, kr / 4 noterer: paa de fleste fiskesorter. for fyldig Vestre, kr / 2 for almin Brutto. Der opnaaddes følgende priser: delig og kr / 4 samfængt. salgspriser. Øre pr. Fetsild betales med kr Damptl'an, koldkl. Lofots jf,;. 103/104 Fersk kveite, stor, med hode for de resp. merker. For rigtig Raamedicinhan 80/85 do. midd fin vare opnaaes noget høiere pris. Blank torsketran... 70/75 do. smaa 1525 Brunblank do /60 rødfisk (uer) Blank industriel... 42/44 hyse Brisling elc. Brunblank do. ' 39/40 flyndre Tilførsel til Stavanger i tidsrummet Brun levertran... 39/40 torsk, hodeløs, efter 1318 november. Sæltran, lys... størrelse Do. brunblank...,. sei, hodeløs, efter størrese skj. skj. skj. skj. Bris Pris Smaa Pris Do. brun... vorfra ng pr. sild pr. Sildetran, lys... Nysaltet torsk, i kasser Do., brunblank... brosme, 1617 S. Do., brun...,.. Bohus amt Saltet fisk noget mindre efter valtran, uraffinert nr. O Stavanger amt Do., l spurgt nu. Tils )995 Do., Do., Do., /44 39/40 36/37 35/37 33/34 32/33 44/45 42/42 1 /z 40/401 /2 37/38 36/37 fra den kommunale fiske_auktion. Beruens markedspriser for fiskevarer. Røkt bor> Marinert e 1130 Torvført , Tils Desuten 880 skj, mossa fra Søndre Maa ikke opfattes som frit ombord noteringer. (Meddelt av handelsforeningens fhv. sekretær.) Bergenhus amt a kr pr. skj. Ved T. Anfindsen. Værdi brisling... kr Bergen, 20 novbr Bergen, 18 novbr smaasild Tilførselen a v fersk fisk var meget stor idag fra nordlige distrikter, idet hurtigruten lørdag var forsinket og først ankom om aftenen, saaledes at Paa tranm arked et er damptran meget rolig, og senest opgivne pris paa koldklaret vare: kr. 93 helt nominel. Bruntran handles til kr. 36. mossa... kr. tieneral=rapport om de større norske fiskerier (Norwegian Fisbedes). Kva= vad der fiskes i uken, men anmeldes fol'sent til at komme med, optages i følgende ukes.rapport..1 for en til Quantities reported too late to be included in the report for this week are added to totals for.next week.) 1: Totalkvantum til 18/u A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni... mill. st. (pieces) O 64.4 Dampmedicintran (Cod liver oil) hl. O Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils). o...,... o hl O B. Sildefiskerierne (erring Fisheries) 1. Vaarsildefisket (Spring erring), februarmars maal a 150 liter O Fetsilc1fisket julidesember 1)...,...,...., saltet, fiskepakket (Fat erring) (Barres, salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large erring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the West Coast) ny sæson... o.. maal a 150 liter O b) for østlandet (the South Coast)... maal a 150 liter O 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember 1) , saltet, fiskepakket O (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne..., saltet, fiskepakket O (en'ing from celand landed in Norway) (Barres, salted, seapaeked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2)..... tønder i fiskepakning O (Seapacked mackerel landed in Norway from the NorthSea, salted for export to Ameriea) O O l) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All erring used fresh is not included.) ol) Al makre, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian rnarket, is not included.) Ved eftertryk av disse meddelelser m a a Fiskets Gang angives som kilde.

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

FETSILDFISKErr er nu ophørt paa'

FETSILDFISKErr er nu ophørt paa' Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift,:, fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 6-2 oktoher. FETSLDFSKErr er nu ophørt paa' hele kysten undtagen i Søndre TrondhjemR 'amt,hvor

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 20 desember 9 Nr. 5 F et sil dfi sk et har i sid ste uke git 86 76 fisk, hvorav 40 606 Norske fiskerier. et optat

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911 ktlø ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 2. aargang Norske fiskerier. Uken 23-29 juli. -- FETSLD FSKET var i sidste uke i god fremgang for Fosen, N amdalen og Helgeland, og nordenfor meldes

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n 10 aargeng Ukntlig mddlsr for norsk fiskribtdrift fra tiskriairktørn Onsdag 29 oktober 1919 Nr. 44 For SørTrøndelag er silden av Vei r e t. Geofysiske nstitut beretter: nor$k fisltrir. større merker, fra

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. aargang nsdag 7 desember 1910 Nr. 49 Norske fiskerier. 25 og 2/12 15 maal. Bjørnsund, Finnøy paa notsild 10-15 kr. og paa garn og andre

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere