Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den 15.1.2002"

Transkript

1 1 Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den , stk. 1, 3. pkt., i realkreditloven giver mulighed for, at realkreditinstitutter kan anvende interne modeller til beregning af positionsrisiko for aktier, gældsinstrumenter og valutaer. Et instituts interne modeller skal anerkendes af Finanstilsynet, før opgørelse af positionsrisici kan baseres på interne beregninger. Før anerkendelsen kan gives, skal modellerne opfylde en række kvantitative og kvalitative krav i henhold til bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Baggrunden for, at realkreditinstitutter får mulighed for at anvende interne modeller til beregning af positionsrisici, er, at instituttet ved brug af interne modeller får mulighed for at beregne risikoen mere nøjagtigt, end det er muligt ved standardmetoden. Anerkendelse af interne modeller stiller derfor krav til, at modellerne er afpasset til instituttets positioner og handelsaktiviteter på markedsrisikoområdet, således at modellerne giver et mere nøjagtigt billede af instituttets markedsrisici end standardmetoden. Finanstilsynet forventer endvidere, at muligheden for anvendelse af interne modeller vil give instituttet incitament til at forbedre sine interne modeller løbende. Ved anvendelse af interne modeller til beregning af positionsrisici er det imidlertid vigtigt, at ledelsen i instituttet forstår fordele og ulemper ved anvendelsen af modellerne. Baggrunden for dette er, at det til enhver tid er instituttets bestyrelse og direktions ansvar, at modellerne giver et korrekt billede af instituttets markedsrisici, dvs. at der er en passende sammenhæng mellem instituttets kapitalforhold og dets risici. Endvidere er det instituttets bestyrelse og direktion, der har ansvaret for, at modellerne lever op til kravene i kapitaldækningsreglerne for anvendelse af interne modeller og de eventuelle supplerende krav stillet af Finanstilsynet. Denne vejledning beskriver hovedprincipperne for Finanstilsynets procedurer for anerkendelse af interne modeller i henhold til 53, stk. 1, 3. pkt., i realkreditloven og bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkre-

2 2 ditinstitutter. Anvendelse Instituttet, som ønsker at anvende interne modeller til beregning af positionsrisici, skal til enhver tid overholde minimumskravene i henhold til bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Instituttet har mulighed for at beregne positionsrisici ved standardmetoden eller ved interne modeller eller en kombination af standardmetoden og interne modeller. Finanstilsynet forventer, at institutter, som ønsker at anvende interne modeller, løbende videreudvikler deres modeller, således at modellerne med tiden omfatter alle produkter, hvor størrelsen af positioner og handelsaktiviteter er væsentlige. I visse tilfælde må det forventes, at Finanstilsynet vælger ikke at anerkende et instituts interne modeller, såfremt instituttet vælger at beregne positionsrisici ved en kombination af standardmetoden og interne modeller. Dette vil omfatte tilfælde, hvor instituttet vælger at anvende interne modeller til at beregne positionsrisici på produkter, der medfører et lavere kapitalkrav til poster med markedsrisiko i forhold til anvendelsen af standardmetoden, og instituttet omvendt vælger at anvende standardmetoden til at beregne positionsrisici på produkter, der medfører et lavere kapitalkrav til poster med markedsrisiko i forhold til anvendelsen af interne modeller. Anvendelsen af interne modeller i kombination med standardmetoden skal sikre, at instituttet har tilstrækkelig kapital til at dække samtlige positionsrisici, og anvendelsen skal ligeledes give instituttet et godt overblik over dets samlede positionsrisici. Tilladelse til anvendelse af en kombination af standardmetoden og interne modeller til at beregne positionsrisici vil endvidere afhænge af instituttets forretningsomfang i produkter, hvor positionsrisici skal beregnes ved standardmetoden. Giver Finanstilsynet instituttet tilladelse til at anvende en kombination af standardmetoden og interne modeller, vil det kunne medføre, at instituttet ved beregning af positionsrisiko skal anvende en højere multiplikationsfaktor end 3. Har Finanstilsynet givet instituttet tilladelse til at anvende interne modeller for en række produkter, kan instituttet ikke uden Finanstilsynets tilladelse senere vælge at vende tilbage til anvendelse af standardmetoden for disse

3 3 produkter. Modelvalg Begrebet interne modeller dækker over en række forskellige typer af modeller, herunder historisk simulation, Monte arlo simulation og varians-kovarians modeller. Finanstilsynet stiller ikke krav til, hvilken af ovennævnte modeltyper instituttet skal anvende for at få anerkendt disse. Instituttets valg af interne modeller skal baseres på, hvilke modeltyper der bedst afspejler risiciene i instituttets portefølje. Instituttet kan vælge at bruge forskellige interne modeller på forskellige produkter. Instituttets samlede positionsrisiko skal som hovedregel beregnes som den numeriske sum af de risici, der er beregnet af de enkelte interne modeller. Minimumskrav Før instituttet kan anvende interne modeller til beregning af positionsrisici, skal Finanstilsynet anerkende modellerne. Instituttet skal i denne forbindelse kunne påvise overfor Finanstilsynet, at minimumskravene i bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter er opfyldt. Et af minimumskravene er, at modellerne skal anvendes i den daglige risikostyring. Finanstilsynet vil således ikke anerkende modeller, som alene er blevet udviklet til at beregne positionsrisici til kapitaldækningsformål. Et andet af minimumskravene er, at instituttet skal have en uafhængig risikokontrolfunktion, som har ansvaret for beregning af risici med interne modeller, herunder løbende vedligeholdelse af modellerne samt opdatering af input. Såfremt risikokontrolfunktionen får leveret input fra Front-office eller Middle-office eller lignende funktioner, skal risikokontrolfunktionen udføre en uafhængig kontrol af disse input. Beregning af positionsrisici skal baseres på en effektiv observationsperiode på mindst 1 år dog bortset fra tilfælde, hvor en kortere observationsperiode er berettiget som følge af en betydelig forøgelse af kursvolatiliteten. I henhold til punkt 6 i bilag 5 kan Finanstilsynet undlade at stille krav til beregning af specifik risiko, hvis instituttet godtgør, at dets interne model/modeller til opgørelse af generel risiko i tråd med de aftalte internationale normer præcist tager højde for risikoen for uforudsete begivenheder og mislige-

4 4 holdelser, når det gælder dets aktier og gældsinstrumenter. Der er pt. ikke fastsat internationale normer for opgørelse af generel risiko ved interne modeller, hvor der tages højde for uforudsete begivenheder og misligholdelse. Tilsynsmyndighederne i de lande, der er medlem af Basel Komitéen, har derfor ikke undladt at stille krav til beregning af et tillæg for specifik risiko. Finanstilsynet vil ikke stille krav om, at beregnede varianser og kovarianser skal opgøres som et ligevægtet glidende gennemsnit af historiske varianser og kovarianser. Finanstilsynet vil stille krav om, at instituttet skal fastsætte kontrollerbare limits for risici beregnet ved interne modeller. Imidlertid vil Finanstilsynet ikke som udgangspunkt stille krav til kontrollerbare limits for risici beregnet ved interne modeller på enkeltdealerniveau. Instituttet skal ved ansøgning om anerkendelse af interne modeller kunne dokumentere modellernes pålidelighed på baggrund af gennemførte backtests. Modellerne kan som udgangspunkt først anerkendes, når instituttet har gennemført back-tests for en 12 måneders periode. Finanstilsynet vil imidlertid i konkrete tilfælde kunne acceptere en kortere back-test periode. Såfremt Finanstilsynet accepterer en kortere back-test periode, vil det kunne medføre, at instituttet ved beregning af positionsrisiko skal anvende en højere multiplikationsfaktor end 3, indtil back-test perioden er oppe på 12 måneder. Instituttet skal kunne gennemføre både faktiske og hypotetiske back-tests. Endvidere skal instituttet kunne gennemføre back-tests på såvel porteføljesom produktniveau. Daglige back-tests skal som udgangspunkt baseres på positioner i handelsbeholdningen, som er omfattet af instituttets interne modeller. Baggrunden herfor er, at back-tests baseret på positioner såvel i handelsbeholdningen som uden for handelsbeholdningen vil kunne resultere i færre overskridelser og dermed en lavere plusfaktor end back-tests baseret på positioner i handelsbeholdningen alene. Et institut, som ønsker tilladelse at gennemføre daglige back-tests på positioner såvel i handelsbeholdningen som uden for handelsbeholdningen, skal i forbindelse med ansøgning om anerkendelse af sin model/modeller påvise, at afvigelsen ikke giver instituttet et lavere kapitalkrav ved en lavere plusfak-

5 5 tor. Back-tests skal som nævnt ovenfor gennemføres på såvel portefølje- som produktniveau. Positioner i og uden for handelsbeholdningen vil i den forbindelse kunne defineres som to underporteføljer, hvorpå instituttet skal gennemføre back-tests. Instituttet skal have kapacitet til at udarbejde stress-tests dagligt. Endvidere skal instituttet på ad hoc basis udføre mere omfattende stress-tests. De valgte scenarier for stress-tests skal tilpasses instituttets forretningsområde og historiske markedsbegivenheder. Finanstilsynet vil ikke fastsætte konkrete scenarier for stress-tests, men vil forbeholde sig muligheden i forbindelse med væsentlige markedsbegivenheder. Såfremt instituttets modeller efter Finanstilsynets opfattelse ikke lever op til minimumskravene eller ikke beregner risiciene på instituttets portefølje tilstrækkelig korrekt, kan Finanstilsynet enten vælge at afvise modellen eller at give instituttet tidsfrister for, hvornår mangler ved modellerne skal være udbedret. Vælger tilsynet at give instituttet en frist til at ændre modellerne, kan tilsynet vælge enten at pålægge instituttet at beregne positionsrisiko ved standardmetoden eller vælge, at instituttet ved beregning af positionsrisiko ved interne modeller skal anvende en højere multiplikationsfaktor end 3. Efterlever instituttet ikke de fastsatte frister, eller opfylder instituttets gennemførte ændringer ikke tilsynets krav, vil instituttets modeller ikke blive anerkendt til brug for beregning af positionsrisici i henhold til bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Anerkendelsesproceduren Ved ansøgning om anerkendelse af interne modeller skal instituttet indsende materiale, som giver Finanstilsynet tilstrækkeligt indblik i modellernes opbygning. I bilag 1 er vedlagt en oversigt over materiale, som skal indsendes til Finanstilsynet i forbindelse med ansøgning om modelanerkendelse. Finanstilsynet vil efter modtagelse af ansøgning og materiale rette henvendelse til instituttet med henblik på gennemførelse af en funktionsundersøgelse i instituttet. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i det indsendte materiale, og Finanstilsynet forventer som ved en sædvanlig markedsrisikoun-

6 6 dersøgelse at skulle afholde møder med instituttets direktion, ledere og medarbejdere i front-, middle- og back-officefunktioner samt edb-funktioner, intern og ekstern revision. Undersøgelsen skal give Finanstilsynet mulighed for at få bekræftet, at instituttets interne modeller opfylder minimumskravene i bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Når undersøgelsen er tilendebragt, vil Finanstilsynets afgørelse blive drøftet med instituttet, hvorefter instituttets bestyrelse og direktion vil modtage en skrivelse fra Finanstilsynet, hvoraf det vil fremgå, om instituttets interne modeller er blevet anerkendt til brug for beregning af positionsrisici. Såfremt modellerne er blevet anerkendt, vil skrivelsen endvidere beskrive, i hvilket omfang instituttet skal rapportere til tilsynet, herunder i hvilket omfang modelændringer, såsom nye produkter og nye lokaliteter, skal anerkendes af Finanstilsynet, inden de kan implementeres. Den nærmere afgrænsning af modelændringer, som skal anerkendes af Finanstilsynet, vil blive fastlagt individuelt, da afgrænsningen i høj grad vil afhænge af instituttets modelvalg og organisation. Efter anerkendelse af interne modeller vil Finanstilsynet skulle informeres af instituttet om modellernes opfyldelse af minimumskravene, herunder opfyldelse af kravene ved ændringer i modellerne. Ved væsentlige ændringer af modellerne skal Finanstilsynet anerkende modellerne på ny. Fastsættelse af multiplikationsfaktor Ved beregning af kapitalkrav for positionsrisici skal instituttet multiplicere gennemsnittet af de daglige beregninger af positionsrisici for hver af de foregående 60 arbejdsdage med en faktor på mindst 3 i henhold til bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Finanstilsynet kan i forbindelse med anerkendelsesproceduren vælge at fastsætte en højere multiplikationsfaktor. Eksempler på dette kunne være, at instituttet: beregner positionsrisici ved en kombination af standardmetoden og interne modeller, baserer sine beregninger på data fra eksterne kilder, f.eks. J. P. Morgans data, og således ikke altid kan være sikker på, at disse data er helt opdaterede og korrekt beregnet, ikke anvender integrerede edb-systemer og har problemer med datafeeds til systemerne, ikke på anerkendelsestidspunktet har gennemført back-tests på

7 7 interne modeller for en 12 måneders periode, får en frist til at ændre modellerne på anerkendelsestidspunktet, således at modellerne inden for en fastlagt periode lever op til minimumskravene, jf. bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Ovennævnte eksempler er vejledende, og der kan derfor ikke konkluderes, at tilsynet i alle tilfælde vil pålægge instituttet en højere multiplikationsfaktor. Eksempelvis kan nævnes, at fastsættelse af en højere multiplikationsfaktor for anvendelse af eksterne data i høj grad vil afhænge af tilsynets vurdering af instituttets iværksatte interne kontroller af eksterne data. Ved ændringer af modellerne vil multiplikationsfaktoren ligeledes kunne blive forhøjet i en kortere periode.

8 8 Bilag 1. Materiale vedrørende interne modeller 1. Baggrund for ansøgning 1.1. Beskrivelse af baggrunden for, at instituttet ansøger om tilladelse til at anvende interne modeller til beregning af positionsrisiko for aktier, gældsinstrumenter og valutaer, samt hvor stor effekt anvendelsen af interne modeller skønnes at ville have på instituttets solvensprocent. 2. Organisationsbeskrivelse 2.1. Organisationsdiagrammer over afdelinger, der er ansvarlige for udvikling, implementering og daglig anvendelse af modellerne, herunder en beskrivelse af hvorledes opgaverne/ansvaret er fordelt, såfremt flere afdelinger er involveret i samme opgave En oversigt over medarbejdere, som har et ansvar for enten udvikling, implementering eller anvendelse af modellerne En beskrivelse af, hvilke datterselskaber eller udenlandske filialer der er omfattet af modellerne. En angivelse af, hvilke enheder der ikke er omfattet af modellerne, herunder en beskrivelse af disses forretningsomfang En beskrivelse af planlagte ændringer i forhold til beskrivelserne i pkt Anvendelsesområder 3.1. En beskrivelse af, hvorledes instituttets interne modeller anvendes internt til andet end beregning af positionsrisici til kapitaldækningsformål, herunder til løbende risikostyring En beskrivelse af sammenhængen mellem modellerne og andre systemer eller risikomål, som anvendes i instituttet til at beregne risici eller indtjening.

9 9 4. Limits fastsat i instrukser mv En beskrivelse af markedsrisikolimits fastsat i instrukser En beskrivelse af procedurer for overvågning og løbende opfølgning på limits, herunder godkendelse af overskridelser af limits. 5. Forretningsgange 5.1. En oversigt over forretningsgange, som vedrører anvendelse, udvikling og implementering af instituttets interne modeller, som er omfattet af ansøgningen. Såfremt beskrivelserne i punkterne 6-10 er omfattet af ovennævnte forretningsgange, kan forretningsgangene indsendes fremfor beskrivelserne. 6. Produktomfang 6.1. En angivelse af produktgrupper, som er omfattet af modellerne, f.eks. aktier, gældsinstrumenter og valutaer En liste over produkter omfattet af modellerne i de enkelte produktgrupper, som instituttet har angivet i sin besvarelse af pkt. 6.1., f.eks. statsobligationer og konverterbare realkreditobligationer En beskrivelse af, hvilke risikofaktorer som er relevante for de enkelte produkter, herunder om de er omfattet af modellerne, f.eks. deltaværdier, gammaværdier, volatiliteter, korrelationer mv En liste over produkter, som ikke er omfattet af modellerne. En beskrivelse af baggrunden herfor samt omfanget af positioner i produkterne og handel med produkterne En beskrivelse af ændringer i produktomfanget de sidste 12 måneder samt forventede ændringer, jf. pkt Modelbeskrivelse 7.1. En beskrivelse af modeltyper, herunder om det f.eks. er varians-kovarians modeller, Monte arlo modeller, historisk simulation eller en kombination af disse. Såfremt instituttet har valgt at anvende flere modeller, skal det udar-

10 10 bejde en beskrivelse for hver enkelt model. Endvidere skal instituttet beskrive, hvorledes risiciene aggregeres En beskrivelse af antagelser, fordele og ulemper ved de valgte modeller, herunder procedurer for håndtering af: Manglende data Illikvide produkter Data fra forskellige tidszoner 7.3. En beskrivelse af interne modeller, som anvendes til at beregne specifik risiko, herunder antagelser, fordele og ulemper ved metoden. 8. Beskrivelse af beregningsmetoder Værdiansættelsesmodeller 8.1. En beskrivelse af modeller, der anvendes til at værdiansætte finansielle instrumenter, f.eks. optioner og swaps. For hver model ønskes følgende oplysninger: Navnet på modellen Beskrivelse af eventuelle justeringer i forhold til standardmodellen. Angivelse af, hvilke produkter der værdiansættes af modellen. Så vidt det er muligt, skal en teoretisk kildehenvisning angives. Angivelse af, hvor længe instituttet har anvendt modellen, og om instituttet selv har udviklet eller har købt modellen En beskrivelse af metoder, som anvendes ved opgørelse af positioner, f.eks. stripping eller mapping af enkeltpositioner til standardpositioner En beskrivelse af antagelser, fordele og ulemper ved modellerne, herunder situationer, hvor antagelserne i modellerne vil medføre problemer, samt hvilke forholdsregler instituttet tager i sådanne situationer.

11 11 Risikostyringsmodeller 8.4. En kort beskrivelse af modeller, der anvendes til at beregne den samlede risiko på aktier, gældsinstrumenter og valutaer, herunder: Hvilke input modellerne kræver, samt kilder herfor. Hvilke værdiansættelsesmodeller der leverer input til modellerne, samt om input herfra overføres ved interface. Hvor ofte risiciene beregnes. Hvilke variable som ved en lille ændring vil medføre væsentlige ændringer i beregnede risici. Foretages der i modellerne modregning af risici, skal antagelserne herfor beskrives En beskrivelse af, hvorledes modellerne opfanger renterisiko, herunder en beskrivelse af, hvorledes: Renterisiko på cash-flow og afledte finansielle instrumenter beregnes Rentekurver estimeres, hvilke rentesatser som anvendes, om der er tale om nulkuponrenter, forward renter mv. Endvidere skal det fremgå, om det er identiske rentekurver eller forskellige rentekurver, som anvendes i de enkelte modeller En beskrivelse af, hvorledes modellerne opfanger valutakursrisiko En beskrivelse af, hvorledes spændforretninger opfanges af modellerne. Hvis spændforretninger ikke er omfattet af modellerne, skal baggrunden herfor beskrives En beskrivelse af, hvorledes risici fra optionsprodukter og andre ikke-lineære produkter medtages i modellerne, herunder hvorledes volatilitetskurver mv. estimeres En beskrivelse af, hvilke antagelser, fordele og ulemper de valgte modeller/metoder medfører. 9. Beskrivelse af input 9.1. En beskrivelse af input til værdiansættelses- og risikostyringsmodellerne samt kilderne herfor, f.eks. rentekurver, valutakurser, volatiliteter mv En angivelse af tidshorisonten for historiske data, som anvendes

12 12 ved simulation eller beregning af historiske varianser og kovarianser. Såfremt instituttet anvender eksponentielt vægtede varianser eller kovarianser eller GARH modeller, skal metoden beskrives, herunder baggrunden for valget af metoden En angivelse af anvendte kilder for historiske data, f.eks. Bloomberg eller Datastream, herunder tidspunktet for dataene. Såfremt instituttet anvender in-house data, skal de ansvarlige afdelinger angives En beskrivelse af, hvorledes tidsserier for volatiliteter - f.eks. implicitte eller historiske volatiliteter - estimeres. Såfremt instituttet anvender implicitte volatiliteter, skal beskrivelsen angive, hvilke kilder eller beregningsmetoder der anvendes i den forbindelse. Anvender instituttet historiske volatiliteter eller en anden metode til at estimere volatiliteter, skal metoden beskrives En beskrivelse af, hvorledes tidsserier for nye produkter eller nye markeder fremskaffes. 10. Beskrivelse af tests Back-tests En beskrivelse af instituttets procedurer for gennemførelse af backtests, herunder faktiske og hypotetiske back-tests En beskrivelse af procedurer for beregning af den daglige indtjening, som anvendes i forbindelse med back-tests, herunder: Interne og eksterne kilder. Beregningsmetoder, herunder hvorledes ændringer i positioner intra-day, kurtage og gebyrer inkluderes i resultatet. Ansvarsfordelingen mellem instituttets afdelinger En beskrivelse af hvorledes resultater af back-tests anvendes til at vurdere, om den interne model skal forbedres, herunder hvorledes årsager til problemer afdækkes af back-tests.

13 13 Stress-tests En beskrivelse af proceduren for stress-tests, herunder: Omfang og hyppighed. Valgte krise-scenarier. Definition af variable som der udføres stress-tests for. Fordele og ulemper ved instituttets valg af stress-test scenarier. 11. Edb-systemer En oversigt over instituttets edb-systemer, herunder eventuelle stand-alone pc-systemer m.v. Dette omfatter blandt andet systemer, der anvendes til værdiansættelse af finansielle instrumenter, beregning af Value at Risk og beregning af øvrige markedsrisici. Systemer, som leverer input til ovennævnte systemer, samt data-feeds mellem systemerne skal endvidere beskrives. 12. Rapporter Et eksemplar af den daglige rapportering vedrørende limits fastsat i instrukser mv., som gives til instituttets bestyrelse, direktion og afdelingsledere En liste over områder, der modtager rapportering vedrørende udnyttelse og overholdelse af limits fastsat i instrukser, herunder hvornår rapporterne er til rådighed, og i hvilket omfang informationer vedrørende udnyttelse og overholdelse af limits er til rådighed intraday. Såfremt intra-day beregninger afviger fra end-of-day beregninger, skal forskellen beskrives Et eksemplar af rapportering vedrørende udførte back- og stresstests samt en beskrivelse af rapporteringsproceduren, herunder hyppighed. 13. Intern revisions revision af området Revisionsrapporter udarbejdet fra og med XXXX vedrørende instituttets interne modeller.

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1092. Bekendtgørelse for Færøerne om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. september 2010 21. september 2010. Nr. 1091. Bekendtgørelse for Færøerne om hedgeforeningers opgørelse af risici I medfør af 114 d, stk. 5, og 132, stk. 3, i lov om investeringsforeninger

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK - OVERBLIK OG BETYDNING

FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK - OVERBLIK OG BETYDNING FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK - OVERBLIK OG BETYDNING A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP December 2015 Made simple: Fundamental review of the trading book dækker over forskellige

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter 1)

Bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter 1) Bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter 1) I medfør af 123, stk. 3 og stk. 4, 134, og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 333 af 20. marts 2013 om investeringsforeninger

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter

Bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter BEK nr 762 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0011 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.09.2012

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.09.2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 5 Solvensmæssig overdækning... 5 Solvensmål... 5 Dato: 23.11.2012 Side 2 Indledning

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

5.1 HVORFOR ER DEN FINANSIELLE SEKTOR REGULERET VED LOV?

5.1 HVORFOR ER DEN FINANSIELLE SEKTOR REGULERET VED LOV? LOVGIVNING VEDRØRENDE FINANSIELLE RISICI 71 5 LOVGIVNING VEDRØRENDE FINANSIELLE RISICI Inden de forskellige VaR modeller sammenlignes i kapitel 6, gives her en introduktion til lovgivningen vedrørende

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Det individuelle solvensbehov God praksis

Det individuelle solvensbehov God praksis Til bestyrelsen og direktionen i livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 20. januar 2015 Ref. KLL J.nr. 6676-0031/6676-0032 Det individuelle solvensbehov God praksis Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Redegørelse om uvildig undersøgelse af Danske Banks markedsrisikoområde

Redegørelse om uvildig undersøgelse af Danske Banks markedsrisikoområde Finanstilsynet 22. august 2013 Redegørelse om uvildig undersøgelse af Danske Banks markedsrisikoområde Indledning Det Finansielle Råd pålagde ved brev af 5. december 2012 Danske Bank at få foretaget en

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank.

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 23.08.2011 Indhold Side Indledning... 2 1-5. Offentliggøres pt. kun ultimo året... 3 6-9. Opdeling

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger for Lønmodtagernes Dyrtidsfond BEK nr 1414 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0064 Senere ændringer til

Læs mere

Indhold. Indhold Indhold. Forord Symbolliste... 13

Indhold. Indhold Indhold. Forord Symbolliste... 13 Indhold Indhold Forord... 11 Symbolliste... 13 Kapitel 1. Introduktion til finansiel risikostyring... 15 1.1 Hvad er risiko?... 15 1.2 Typer af risici... 16 1.2.1 Kreditrisiko... 16 1.2.2 Likviditetsrisiko...

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30.06.2012

SOLVENSBEHOV 30.06.2012 SOLVENSBEHOV 30.06.2012 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen sikre,

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR)

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Revision December 2013 Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Artikler Del 1 Almindelige bestemmelser Afsnit I Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring... 4 2.2 Risikoidentifikation... 4 2.3 Den interne

Læs mere