Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den 15.1.2002"

Transkript

1 1 Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den , stk. 1, 3. pkt., i realkreditloven giver mulighed for, at realkreditinstitutter kan anvende interne modeller til beregning af positionsrisiko for aktier, gældsinstrumenter og valutaer. Et instituts interne modeller skal anerkendes af Finanstilsynet, før opgørelse af positionsrisici kan baseres på interne beregninger. Før anerkendelsen kan gives, skal modellerne opfylde en række kvantitative og kvalitative krav i henhold til bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Baggrunden for, at realkreditinstitutter får mulighed for at anvende interne modeller til beregning af positionsrisici, er, at instituttet ved brug af interne modeller får mulighed for at beregne risikoen mere nøjagtigt, end det er muligt ved standardmetoden. Anerkendelse af interne modeller stiller derfor krav til, at modellerne er afpasset til instituttets positioner og handelsaktiviteter på markedsrisikoområdet, således at modellerne giver et mere nøjagtigt billede af instituttets markedsrisici end standardmetoden. Finanstilsynet forventer endvidere, at muligheden for anvendelse af interne modeller vil give instituttet incitament til at forbedre sine interne modeller løbende. Ved anvendelse af interne modeller til beregning af positionsrisici er det imidlertid vigtigt, at ledelsen i instituttet forstår fordele og ulemper ved anvendelsen af modellerne. Baggrunden for dette er, at det til enhver tid er instituttets bestyrelse og direktions ansvar, at modellerne giver et korrekt billede af instituttets markedsrisici, dvs. at der er en passende sammenhæng mellem instituttets kapitalforhold og dets risici. Endvidere er det instituttets bestyrelse og direktion, der har ansvaret for, at modellerne lever op til kravene i kapitaldækningsreglerne for anvendelse af interne modeller og de eventuelle supplerende krav stillet af Finanstilsynet. Denne vejledning beskriver hovedprincipperne for Finanstilsynets procedurer for anerkendelse af interne modeller i henhold til 53, stk. 1, 3. pkt., i realkreditloven og bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkre-

2 2 ditinstitutter. Anvendelse Instituttet, som ønsker at anvende interne modeller til beregning af positionsrisici, skal til enhver tid overholde minimumskravene i henhold til bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Instituttet har mulighed for at beregne positionsrisici ved standardmetoden eller ved interne modeller eller en kombination af standardmetoden og interne modeller. Finanstilsynet forventer, at institutter, som ønsker at anvende interne modeller, løbende videreudvikler deres modeller, således at modellerne med tiden omfatter alle produkter, hvor størrelsen af positioner og handelsaktiviteter er væsentlige. I visse tilfælde må det forventes, at Finanstilsynet vælger ikke at anerkende et instituts interne modeller, såfremt instituttet vælger at beregne positionsrisici ved en kombination af standardmetoden og interne modeller. Dette vil omfatte tilfælde, hvor instituttet vælger at anvende interne modeller til at beregne positionsrisici på produkter, der medfører et lavere kapitalkrav til poster med markedsrisiko i forhold til anvendelsen af standardmetoden, og instituttet omvendt vælger at anvende standardmetoden til at beregne positionsrisici på produkter, der medfører et lavere kapitalkrav til poster med markedsrisiko i forhold til anvendelsen af interne modeller. Anvendelsen af interne modeller i kombination med standardmetoden skal sikre, at instituttet har tilstrækkelig kapital til at dække samtlige positionsrisici, og anvendelsen skal ligeledes give instituttet et godt overblik over dets samlede positionsrisici. Tilladelse til anvendelse af en kombination af standardmetoden og interne modeller til at beregne positionsrisici vil endvidere afhænge af instituttets forretningsomfang i produkter, hvor positionsrisici skal beregnes ved standardmetoden. Giver Finanstilsynet instituttet tilladelse til at anvende en kombination af standardmetoden og interne modeller, vil det kunne medføre, at instituttet ved beregning af positionsrisiko skal anvende en højere multiplikationsfaktor end 3. Har Finanstilsynet givet instituttet tilladelse til at anvende interne modeller for en række produkter, kan instituttet ikke uden Finanstilsynets tilladelse senere vælge at vende tilbage til anvendelse af standardmetoden for disse

3 3 produkter. Modelvalg Begrebet interne modeller dækker over en række forskellige typer af modeller, herunder historisk simulation, Monte arlo simulation og varians-kovarians modeller. Finanstilsynet stiller ikke krav til, hvilken af ovennævnte modeltyper instituttet skal anvende for at få anerkendt disse. Instituttets valg af interne modeller skal baseres på, hvilke modeltyper der bedst afspejler risiciene i instituttets portefølje. Instituttet kan vælge at bruge forskellige interne modeller på forskellige produkter. Instituttets samlede positionsrisiko skal som hovedregel beregnes som den numeriske sum af de risici, der er beregnet af de enkelte interne modeller. Minimumskrav Før instituttet kan anvende interne modeller til beregning af positionsrisici, skal Finanstilsynet anerkende modellerne. Instituttet skal i denne forbindelse kunne påvise overfor Finanstilsynet, at minimumskravene i bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter er opfyldt. Et af minimumskravene er, at modellerne skal anvendes i den daglige risikostyring. Finanstilsynet vil således ikke anerkende modeller, som alene er blevet udviklet til at beregne positionsrisici til kapitaldækningsformål. Et andet af minimumskravene er, at instituttet skal have en uafhængig risikokontrolfunktion, som har ansvaret for beregning af risici med interne modeller, herunder løbende vedligeholdelse af modellerne samt opdatering af input. Såfremt risikokontrolfunktionen får leveret input fra Front-office eller Middle-office eller lignende funktioner, skal risikokontrolfunktionen udføre en uafhængig kontrol af disse input. Beregning af positionsrisici skal baseres på en effektiv observationsperiode på mindst 1 år dog bortset fra tilfælde, hvor en kortere observationsperiode er berettiget som følge af en betydelig forøgelse af kursvolatiliteten. I henhold til punkt 6 i bilag 5 kan Finanstilsynet undlade at stille krav til beregning af specifik risiko, hvis instituttet godtgør, at dets interne model/modeller til opgørelse af generel risiko i tråd med de aftalte internationale normer præcist tager højde for risikoen for uforudsete begivenheder og mislige-

4 4 holdelser, når det gælder dets aktier og gældsinstrumenter. Der er pt. ikke fastsat internationale normer for opgørelse af generel risiko ved interne modeller, hvor der tages højde for uforudsete begivenheder og misligholdelse. Tilsynsmyndighederne i de lande, der er medlem af Basel Komitéen, har derfor ikke undladt at stille krav til beregning af et tillæg for specifik risiko. Finanstilsynet vil ikke stille krav om, at beregnede varianser og kovarianser skal opgøres som et ligevægtet glidende gennemsnit af historiske varianser og kovarianser. Finanstilsynet vil stille krav om, at instituttet skal fastsætte kontrollerbare limits for risici beregnet ved interne modeller. Imidlertid vil Finanstilsynet ikke som udgangspunkt stille krav til kontrollerbare limits for risici beregnet ved interne modeller på enkeltdealerniveau. Instituttet skal ved ansøgning om anerkendelse af interne modeller kunne dokumentere modellernes pålidelighed på baggrund af gennemførte backtests. Modellerne kan som udgangspunkt først anerkendes, når instituttet har gennemført back-tests for en 12 måneders periode. Finanstilsynet vil imidlertid i konkrete tilfælde kunne acceptere en kortere back-test periode. Såfremt Finanstilsynet accepterer en kortere back-test periode, vil det kunne medføre, at instituttet ved beregning af positionsrisiko skal anvende en højere multiplikationsfaktor end 3, indtil back-test perioden er oppe på 12 måneder. Instituttet skal kunne gennemføre både faktiske og hypotetiske back-tests. Endvidere skal instituttet kunne gennemføre back-tests på såvel porteføljesom produktniveau. Daglige back-tests skal som udgangspunkt baseres på positioner i handelsbeholdningen, som er omfattet af instituttets interne modeller. Baggrunden herfor er, at back-tests baseret på positioner såvel i handelsbeholdningen som uden for handelsbeholdningen vil kunne resultere i færre overskridelser og dermed en lavere plusfaktor end back-tests baseret på positioner i handelsbeholdningen alene. Et institut, som ønsker tilladelse at gennemføre daglige back-tests på positioner såvel i handelsbeholdningen som uden for handelsbeholdningen, skal i forbindelse med ansøgning om anerkendelse af sin model/modeller påvise, at afvigelsen ikke giver instituttet et lavere kapitalkrav ved en lavere plusfak-

5 5 tor. Back-tests skal som nævnt ovenfor gennemføres på såvel portefølje- som produktniveau. Positioner i og uden for handelsbeholdningen vil i den forbindelse kunne defineres som to underporteføljer, hvorpå instituttet skal gennemføre back-tests. Instituttet skal have kapacitet til at udarbejde stress-tests dagligt. Endvidere skal instituttet på ad hoc basis udføre mere omfattende stress-tests. De valgte scenarier for stress-tests skal tilpasses instituttets forretningsområde og historiske markedsbegivenheder. Finanstilsynet vil ikke fastsætte konkrete scenarier for stress-tests, men vil forbeholde sig muligheden i forbindelse med væsentlige markedsbegivenheder. Såfremt instituttets modeller efter Finanstilsynets opfattelse ikke lever op til minimumskravene eller ikke beregner risiciene på instituttets portefølje tilstrækkelig korrekt, kan Finanstilsynet enten vælge at afvise modellen eller at give instituttet tidsfrister for, hvornår mangler ved modellerne skal være udbedret. Vælger tilsynet at give instituttet en frist til at ændre modellerne, kan tilsynet vælge enten at pålægge instituttet at beregne positionsrisiko ved standardmetoden eller vælge, at instituttet ved beregning af positionsrisiko ved interne modeller skal anvende en højere multiplikationsfaktor end 3. Efterlever instituttet ikke de fastsatte frister, eller opfylder instituttets gennemførte ændringer ikke tilsynets krav, vil instituttets modeller ikke blive anerkendt til brug for beregning af positionsrisici i henhold til bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Anerkendelsesproceduren Ved ansøgning om anerkendelse af interne modeller skal instituttet indsende materiale, som giver Finanstilsynet tilstrækkeligt indblik i modellernes opbygning. I bilag 1 er vedlagt en oversigt over materiale, som skal indsendes til Finanstilsynet i forbindelse med ansøgning om modelanerkendelse. Finanstilsynet vil efter modtagelse af ansøgning og materiale rette henvendelse til instituttet med henblik på gennemførelse af en funktionsundersøgelse i instituttet. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i det indsendte materiale, og Finanstilsynet forventer som ved en sædvanlig markedsrisikoun-

6 6 dersøgelse at skulle afholde møder med instituttets direktion, ledere og medarbejdere i front-, middle- og back-officefunktioner samt edb-funktioner, intern og ekstern revision. Undersøgelsen skal give Finanstilsynet mulighed for at få bekræftet, at instituttets interne modeller opfylder minimumskravene i bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Når undersøgelsen er tilendebragt, vil Finanstilsynets afgørelse blive drøftet med instituttet, hvorefter instituttets bestyrelse og direktion vil modtage en skrivelse fra Finanstilsynet, hvoraf det vil fremgå, om instituttets interne modeller er blevet anerkendt til brug for beregning af positionsrisici. Såfremt modellerne er blevet anerkendt, vil skrivelsen endvidere beskrive, i hvilket omfang instituttet skal rapportere til tilsynet, herunder i hvilket omfang modelændringer, såsom nye produkter og nye lokaliteter, skal anerkendes af Finanstilsynet, inden de kan implementeres. Den nærmere afgrænsning af modelændringer, som skal anerkendes af Finanstilsynet, vil blive fastlagt individuelt, da afgrænsningen i høj grad vil afhænge af instituttets modelvalg og organisation. Efter anerkendelse af interne modeller vil Finanstilsynet skulle informeres af instituttet om modellernes opfyldelse af minimumskravene, herunder opfyldelse af kravene ved ændringer i modellerne. Ved væsentlige ændringer af modellerne skal Finanstilsynet anerkende modellerne på ny. Fastsættelse af multiplikationsfaktor Ved beregning af kapitalkrav for positionsrisici skal instituttet multiplicere gennemsnittet af de daglige beregninger af positionsrisici for hver af de foregående 60 arbejdsdage med en faktor på mindst 3 i henhold til bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Finanstilsynet kan i forbindelse med anerkendelsesproceduren vælge at fastsætte en højere multiplikationsfaktor. Eksempler på dette kunne være, at instituttet: beregner positionsrisici ved en kombination af standardmetoden og interne modeller, baserer sine beregninger på data fra eksterne kilder, f.eks. J. P. Morgans data, og således ikke altid kan være sikker på, at disse data er helt opdaterede og korrekt beregnet, ikke anvender integrerede edb-systemer og har problemer med datafeeds til systemerne, ikke på anerkendelsestidspunktet har gennemført back-tests på

7 7 interne modeller for en 12 måneders periode, får en frist til at ændre modellerne på anerkendelsestidspunktet, således at modellerne inden for en fastlagt periode lever op til minimumskravene, jf. bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Ovennævnte eksempler er vejledende, og der kan derfor ikke konkluderes, at tilsynet i alle tilfælde vil pålægge instituttet en højere multiplikationsfaktor. Eksempelvis kan nævnes, at fastsættelse af en højere multiplikationsfaktor for anvendelse af eksterne data i høj grad vil afhænge af tilsynets vurdering af instituttets iværksatte interne kontroller af eksterne data. Ved ændringer af modellerne vil multiplikationsfaktoren ligeledes kunne blive forhøjet i en kortere periode.

8 8 Bilag 1. Materiale vedrørende interne modeller 1. Baggrund for ansøgning 1.1. Beskrivelse af baggrunden for, at instituttet ansøger om tilladelse til at anvende interne modeller til beregning af positionsrisiko for aktier, gældsinstrumenter og valutaer, samt hvor stor effekt anvendelsen af interne modeller skønnes at ville have på instituttets solvensprocent. 2. Organisationsbeskrivelse 2.1. Organisationsdiagrammer over afdelinger, der er ansvarlige for udvikling, implementering og daglig anvendelse af modellerne, herunder en beskrivelse af hvorledes opgaverne/ansvaret er fordelt, såfremt flere afdelinger er involveret i samme opgave En oversigt over medarbejdere, som har et ansvar for enten udvikling, implementering eller anvendelse af modellerne En beskrivelse af, hvilke datterselskaber eller udenlandske filialer der er omfattet af modellerne. En angivelse af, hvilke enheder der ikke er omfattet af modellerne, herunder en beskrivelse af disses forretningsomfang En beskrivelse af planlagte ændringer i forhold til beskrivelserne i pkt Anvendelsesområder 3.1. En beskrivelse af, hvorledes instituttets interne modeller anvendes internt til andet end beregning af positionsrisici til kapitaldækningsformål, herunder til løbende risikostyring En beskrivelse af sammenhængen mellem modellerne og andre systemer eller risikomål, som anvendes i instituttet til at beregne risici eller indtjening.

9 9 4. Limits fastsat i instrukser mv En beskrivelse af markedsrisikolimits fastsat i instrukser En beskrivelse af procedurer for overvågning og løbende opfølgning på limits, herunder godkendelse af overskridelser af limits. 5. Forretningsgange 5.1. En oversigt over forretningsgange, som vedrører anvendelse, udvikling og implementering af instituttets interne modeller, som er omfattet af ansøgningen. Såfremt beskrivelserne i punkterne 6-10 er omfattet af ovennævnte forretningsgange, kan forretningsgangene indsendes fremfor beskrivelserne. 6. Produktomfang 6.1. En angivelse af produktgrupper, som er omfattet af modellerne, f.eks. aktier, gældsinstrumenter og valutaer En liste over produkter omfattet af modellerne i de enkelte produktgrupper, som instituttet har angivet i sin besvarelse af pkt. 6.1., f.eks. statsobligationer og konverterbare realkreditobligationer En beskrivelse af, hvilke risikofaktorer som er relevante for de enkelte produkter, herunder om de er omfattet af modellerne, f.eks. deltaværdier, gammaværdier, volatiliteter, korrelationer mv En liste over produkter, som ikke er omfattet af modellerne. En beskrivelse af baggrunden herfor samt omfanget af positioner i produkterne og handel med produkterne En beskrivelse af ændringer i produktomfanget de sidste 12 måneder samt forventede ændringer, jf. pkt Modelbeskrivelse 7.1. En beskrivelse af modeltyper, herunder om det f.eks. er varians-kovarians modeller, Monte arlo modeller, historisk simulation eller en kombination af disse. Såfremt instituttet har valgt at anvende flere modeller, skal det udar-

10 10 bejde en beskrivelse for hver enkelt model. Endvidere skal instituttet beskrive, hvorledes risiciene aggregeres En beskrivelse af antagelser, fordele og ulemper ved de valgte modeller, herunder procedurer for håndtering af: Manglende data Illikvide produkter Data fra forskellige tidszoner 7.3. En beskrivelse af interne modeller, som anvendes til at beregne specifik risiko, herunder antagelser, fordele og ulemper ved metoden. 8. Beskrivelse af beregningsmetoder Værdiansættelsesmodeller 8.1. En beskrivelse af modeller, der anvendes til at værdiansætte finansielle instrumenter, f.eks. optioner og swaps. For hver model ønskes følgende oplysninger: Navnet på modellen Beskrivelse af eventuelle justeringer i forhold til standardmodellen. Angivelse af, hvilke produkter der værdiansættes af modellen. Så vidt det er muligt, skal en teoretisk kildehenvisning angives. Angivelse af, hvor længe instituttet har anvendt modellen, og om instituttet selv har udviklet eller har købt modellen En beskrivelse af metoder, som anvendes ved opgørelse af positioner, f.eks. stripping eller mapping af enkeltpositioner til standardpositioner En beskrivelse af antagelser, fordele og ulemper ved modellerne, herunder situationer, hvor antagelserne i modellerne vil medføre problemer, samt hvilke forholdsregler instituttet tager i sådanne situationer.

11 11 Risikostyringsmodeller 8.4. En kort beskrivelse af modeller, der anvendes til at beregne den samlede risiko på aktier, gældsinstrumenter og valutaer, herunder: Hvilke input modellerne kræver, samt kilder herfor. Hvilke værdiansættelsesmodeller der leverer input til modellerne, samt om input herfra overføres ved interface. Hvor ofte risiciene beregnes. Hvilke variable som ved en lille ændring vil medføre væsentlige ændringer i beregnede risici. Foretages der i modellerne modregning af risici, skal antagelserne herfor beskrives En beskrivelse af, hvorledes modellerne opfanger renterisiko, herunder en beskrivelse af, hvorledes: Renterisiko på cash-flow og afledte finansielle instrumenter beregnes Rentekurver estimeres, hvilke rentesatser som anvendes, om der er tale om nulkuponrenter, forward renter mv. Endvidere skal det fremgå, om det er identiske rentekurver eller forskellige rentekurver, som anvendes i de enkelte modeller En beskrivelse af, hvorledes modellerne opfanger valutakursrisiko En beskrivelse af, hvorledes spændforretninger opfanges af modellerne. Hvis spændforretninger ikke er omfattet af modellerne, skal baggrunden herfor beskrives En beskrivelse af, hvorledes risici fra optionsprodukter og andre ikke-lineære produkter medtages i modellerne, herunder hvorledes volatilitetskurver mv. estimeres En beskrivelse af, hvilke antagelser, fordele og ulemper de valgte modeller/metoder medfører. 9. Beskrivelse af input 9.1. En beskrivelse af input til værdiansættelses- og risikostyringsmodellerne samt kilderne herfor, f.eks. rentekurver, valutakurser, volatiliteter mv En angivelse af tidshorisonten for historiske data, som anvendes

12 12 ved simulation eller beregning af historiske varianser og kovarianser. Såfremt instituttet anvender eksponentielt vægtede varianser eller kovarianser eller GARH modeller, skal metoden beskrives, herunder baggrunden for valget af metoden En angivelse af anvendte kilder for historiske data, f.eks. Bloomberg eller Datastream, herunder tidspunktet for dataene. Såfremt instituttet anvender in-house data, skal de ansvarlige afdelinger angives En beskrivelse af, hvorledes tidsserier for volatiliteter - f.eks. implicitte eller historiske volatiliteter - estimeres. Såfremt instituttet anvender implicitte volatiliteter, skal beskrivelsen angive, hvilke kilder eller beregningsmetoder der anvendes i den forbindelse. Anvender instituttet historiske volatiliteter eller en anden metode til at estimere volatiliteter, skal metoden beskrives En beskrivelse af, hvorledes tidsserier for nye produkter eller nye markeder fremskaffes. 10. Beskrivelse af tests Back-tests En beskrivelse af instituttets procedurer for gennemførelse af backtests, herunder faktiske og hypotetiske back-tests En beskrivelse af procedurer for beregning af den daglige indtjening, som anvendes i forbindelse med back-tests, herunder: Interne og eksterne kilder. Beregningsmetoder, herunder hvorledes ændringer i positioner intra-day, kurtage og gebyrer inkluderes i resultatet. Ansvarsfordelingen mellem instituttets afdelinger En beskrivelse af hvorledes resultater af back-tests anvendes til at vurdere, om den interne model skal forbedres, herunder hvorledes årsager til problemer afdækkes af back-tests.

13 13 Stress-tests En beskrivelse af proceduren for stress-tests, herunder: Omfang og hyppighed. Valgte krise-scenarier. Definition af variable som der udføres stress-tests for. Fordele og ulemper ved instituttets valg af stress-test scenarier. 11. Edb-systemer En oversigt over instituttets edb-systemer, herunder eventuelle stand-alone pc-systemer m.v. Dette omfatter blandt andet systemer, der anvendes til værdiansættelse af finansielle instrumenter, beregning af Value at Risk og beregning af øvrige markedsrisici. Systemer, som leverer input til ovennævnte systemer, samt data-feeds mellem systemerne skal endvidere beskrives. 12. Rapporter Et eksemplar af den daglige rapportering vedrørende limits fastsat i instrukser mv., som gives til instituttets bestyrelse, direktion og afdelingsledere En liste over områder, der modtager rapportering vedrørende udnyttelse og overholdelse af limits fastsat i instrukser, herunder hvornår rapporterne er til rådighed, og i hvilket omfang informationer vedrørende udnyttelse og overholdelse af limits er til rådighed intraday. Såfremt intra-day beregninger afviger fra end-of-day beregninger, skal forskellen beskrives Et eksemplar af rapportering vedrørende udførte back- og stresstests samt en beskrivelse af rapporteringsproceduren, herunder hyppighed. 13. Intern revisions revision af området Revisionsrapporter udarbejdet fra og med XXXX vedrørende instituttets interne modeller.

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Danske Bank koncernens forretningsmodel

Danske Bank koncernens forretningsmodel Risikostyring 2010 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og internationale kunder

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført.

Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført. Risikorapport 2011 Risikorapport 2011 I kraft af kapitaldækningsbekendtgørelsen har PenSam Bank en række oplysningsforpligtelser over for omverdenen. Offentliggørelseskravene skal øge gennemsigtigheden,

Læs mere

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89 Virksomhedens oplysningsforpligtelser 31.12.2012 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici...

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

FORORD. Steen A. Rasmussen

FORORD. Steen A. Rasmussen Kompetencekrav til rådgivere (Certificering) ansvarshavende: steen a. rasmussen KONTAKT: Kirsten Charlotte Lemming-Christensen enevoldsen nr. 3 maj 2011 ISsN 1396-2655 Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 HVEM

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere