Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den 15.1.2002"

Transkript

1 1 Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den , stk. 1, 3. pkt., i realkreditloven giver mulighed for, at realkreditinstitutter kan anvende interne modeller til beregning af positionsrisiko for aktier, gældsinstrumenter og valutaer. Et instituts interne modeller skal anerkendes af Finanstilsynet, før opgørelse af positionsrisici kan baseres på interne beregninger. Før anerkendelsen kan gives, skal modellerne opfylde en række kvantitative og kvalitative krav i henhold til bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Baggrunden for, at realkreditinstitutter får mulighed for at anvende interne modeller til beregning af positionsrisici, er, at instituttet ved brug af interne modeller får mulighed for at beregne risikoen mere nøjagtigt, end det er muligt ved standardmetoden. Anerkendelse af interne modeller stiller derfor krav til, at modellerne er afpasset til instituttets positioner og handelsaktiviteter på markedsrisikoområdet, således at modellerne giver et mere nøjagtigt billede af instituttets markedsrisici end standardmetoden. Finanstilsynet forventer endvidere, at muligheden for anvendelse af interne modeller vil give instituttet incitament til at forbedre sine interne modeller løbende. Ved anvendelse af interne modeller til beregning af positionsrisici er det imidlertid vigtigt, at ledelsen i instituttet forstår fordele og ulemper ved anvendelsen af modellerne. Baggrunden for dette er, at det til enhver tid er instituttets bestyrelse og direktions ansvar, at modellerne giver et korrekt billede af instituttets markedsrisici, dvs. at der er en passende sammenhæng mellem instituttets kapitalforhold og dets risici. Endvidere er det instituttets bestyrelse og direktion, der har ansvaret for, at modellerne lever op til kravene i kapitaldækningsreglerne for anvendelse af interne modeller og de eventuelle supplerende krav stillet af Finanstilsynet. Denne vejledning beskriver hovedprincipperne for Finanstilsynets procedurer for anerkendelse af interne modeller i henhold til 53, stk. 1, 3. pkt., i realkreditloven og bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkre-

2 2 ditinstitutter. Anvendelse Instituttet, som ønsker at anvende interne modeller til beregning af positionsrisici, skal til enhver tid overholde minimumskravene i henhold til bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Instituttet har mulighed for at beregne positionsrisici ved standardmetoden eller ved interne modeller eller en kombination af standardmetoden og interne modeller. Finanstilsynet forventer, at institutter, som ønsker at anvende interne modeller, løbende videreudvikler deres modeller, således at modellerne med tiden omfatter alle produkter, hvor størrelsen af positioner og handelsaktiviteter er væsentlige. I visse tilfælde må det forventes, at Finanstilsynet vælger ikke at anerkende et instituts interne modeller, såfremt instituttet vælger at beregne positionsrisici ved en kombination af standardmetoden og interne modeller. Dette vil omfatte tilfælde, hvor instituttet vælger at anvende interne modeller til at beregne positionsrisici på produkter, der medfører et lavere kapitalkrav til poster med markedsrisiko i forhold til anvendelsen af standardmetoden, og instituttet omvendt vælger at anvende standardmetoden til at beregne positionsrisici på produkter, der medfører et lavere kapitalkrav til poster med markedsrisiko i forhold til anvendelsen af interne modeller. Anvendelsen af interne modeller i kombination med standardmetoden skal sikre, at instituttet har tilstrækkelig kapital til at dække samtlige positionsrisici, og anvendelsen skal ligeledes give instituttet et godt overblik over dets samlede positionsrisici. Tilladelse til anvendelse af en kombination af standardmetoden og interne modeller til at beregne positionsrisici vil endvidere afhænge af instituttets forretningsomfang i produkter, hvor positionsrisici skal beregnes ved standardmetoden. Giver Finanstilsynet instituttet tilladelse til at anvende en kombination af standardmetoden og interne modeller, vil det kunne medføre, at instituttet ved beregning af positionsrisiko skal anvende en højere multiplikationsfaktor end 3. Har Finanstilsynet givet instituttet tilladelse til at anvende interne modeller for en række produkter, kan instituttet ikke uden Finanstilsynets tilladelse senere vælge at vende tilbage til anvendelse af standardmetoden for disse

3 3 produkter. Modelvalg Begrebet interne modeller dækker over en række forskellige typer af modeller, herunder historisk simulation, Monte arlo simulation og varians-kovarians modeller. Finanstilsynet stiller ikke krav til, hvilken af ovennævnte modeltyper instituttet skal anvende for at få anerkendt disse. Instituttets valg af interne modeller skal baseres på, hvilke modeltyper der bedst afspejler risiciene i instituttets portefølje. Instituttet kan vælge at bruge forskellige interne modeller på forskellige produkter. Instituttets samlede positionsrisiko skal som hovedregel beregnes som den numeriske sum af de risici, der er beregnet af de enkelte interne modeller. Minimumskrav Før instituttet kan anvende interne modeller til beregning af positionsrisici, skal Finanstilsynet anerkende modellerne. Instituttet skal i denne forbindelse kunne påvise overfor Finanstilsynet, at minimumskravene i bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter er opfyldt. Et af minimumskravene er, at modellerne skal anvendes i den daglige risikostyring. Finanstilsynet vil således ikke anerkende modeller, som alene er blevet udviklet til at beregne positionsrisici til kapitaldækningsformål. Et andet af minimumskravene er, at instituttet skal have en uafhængig risikokontrolfunktion, som har ansvaret for beregning af risici med interne modeller, herunder løbende vedligeholdelse af modellerne samt opdatering af input. Såfremt risikokontrolfunktionen får leveret input fra Front-office eller Middle-office eller lignende funktioner, skal risikokontrolfunktionen udføre en uafhængig kontrol af disse input. Beregning af positionsrisici skal baseres på en effektiv observationsperiode på mindst 1 år dog bortset fra tilfælde, hvor en kortere observationsperiode er berettiget som følge af en betydelig forøgelse af kursvolatiliteten. I henhold til punkt 6 i bilag 5 kan Finanstilsynet undlade at stille krav til beregning af specifik risiko, hvis instituttet godtgør, at dets interne model/modeller til opgørelse af generel risiko i tråd med de aftalte internationale normer præcist tager højde for risikoen for uforudsete begivenheder og mislige-

4 4 holdelser, når det gælder dets aktier og gældsinstrumenter. Der er pt. ikke fastsat internationale normer for opgørelse af generel risiko ved interne modeller, hvor der tages højde for uforudsete begivenheder og misligholdelse. Tilsynsmyndighederne i de lande, der er medlem af Basel Komitéen, har derfor ikke undladt at stille krav til beregning af et tillæg for specifik risiko. Finanstilsynet vil ikke stille krav om, at beregnede varianser og kovarianser skal opgøres som et ligevægtet glidende gennemsnit af historiske varianser og kovarianser. Finanstilsynet vil stille krav om, at instituttet skal fastsætte kontrollerbare limits for risici beregnet ved interne modeller. Imidlertid vil Finanstilsynet ikke som udgangspunkt stille krav til kontrollerbare limits for risici beregnet ved interne modeller på enkeltdealerniveau. Instituttet skal ved ansøgning om anerkendelse af interne modeller kunne dokumentere modellernes pålidelighed på baggrund af gennemførte backtests. Modellerne kan som udgangspunkt først anerkendes, når instituttet har gennemført back-tests for en 12 måneders periode. Finanstilsynet vil imidlertid i konkrete tilfælde kunne acceptere en kortere back-test periode. Såfremt Finanstilsynet accepterer en kortere back-test periode, vil det kunne medføre, at instituttet ved beregning af positionsrisiko skal anvende en højere multiplikationsfaktor end 3, indtil back-test perioden er oppe på 12 måneder. Instituttet skal kunne gennemføre både faktiske og hypotetiske back-tests. Endvidere skal instituttet kunne gennemføre back-tests på såvel porteføljesom produktniveau. Daglige back-tests skal som udgangspunkt baseres på positioner i handelsbeholdningen, som er omfattet af instituttets interne modeller. Baggrunden herfor er, at back-tests baseret på positioner såvel i handelsbeholdningen som uden for handelsbeholdningen vil kunne resultere i færre overskridelser og dermed en lavere plusfaktor end back-tests baseret på positioner i handelsbeholdningen alene. Et institut, som ønsker tilladelse at gennemføre daglige back-tests på positioner såvel i handelsbeholdningen som uden for handelsbeholdningen, skal i forbindelse med ansøgning om anerkendelse af sin model/modeller påvise, at afvigelsen ikke giver instituttet et lavere kapitalkrav ved en lavere plusfak-

5 5 tor. Back-tests skal som nævnt ovenfor gennemføres på såvel portefølje- som produktniveau. Positioner i og uden for handelsbeholdningen vil i den forbindelse kunne defineres som to underporteføljer, hvorpå instituttet skal gennemføre back-tests. Instituttet skal have kapacitet til at udarbejde stress-tests dagligt. Endvidere skal instituttet på ad hoc basis udføre mere omfattende stress-tests. De valgte scenarier for stress-tests skal tilpasses instituttets forretningsområde og historiske markedsbegivenheder. Finanstilsynet vil ikke fastsætte konkrete scenarier for stress-tests, men vil forbeholde sig muligheden i forbindelse med væsentlige markedsbegivenheder. Såfremt instituttets modeller efter Finanstilsynets opfattelse ikke lever op til minimumskravene eller ikke beregner risiciene på instituttets portefølje tilstrækkelig korrekt, kan Finanstilsynet enten vælge at afvise modellen eller at give instituttet tidsfrister for, hvornår mangler ved modellerne skal være udbedret. Vælger tilsynet at give instituttet en frist til at ændre modellerne, kan tilsynet vælge enten at pålægge instituttet at beregne positionsrisiko ved standardmetoden eller vælge, at instituttet ved beregning af positionsrisiko ved interne modeller skal anvende en højere multiplikationsfaktor end 3. Efterlever instituttet ikke de fastsatte frister, eller opfylder instituttets gennemførte ændringer ikke tilsynets krav, vil instituttets modeller ikke blive anerkendt til brug for beregning af positionsrisici i henhold til bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Anerkendelsesproceduren Ved ansøgning om anerkendelse af interne modeller skal instituttet indsende materiale, som giver Finanstilsynet tilstrækkeligt indblik i modellernes opbygning. I bilag 1 er vedlagt en oversigt over materiale, som skal indsendes til Finanstilsynet i forbindelse med ansøgning om modelanerkendelse. Finanstilsynet vil efter modtagelse af ansøgning og materiale rette henvendelse til instituttet med henblik på gennemførelse af en funktionsundersøgelse i instituttet. Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i det indsendte materiale, og Finanstilsynet forventer som ved en sædvanlig markedsrisikoun-

6 6 dersøgelse at skulle afholde møder med instituttets direktion, ledere og medarbejdere i front-, middle- og back-officefunktioner samt edb-funktioner, intern og ekstern revision. Undersøgelsen skal give Finanstilsynet mulighed for at få bekræftet, at instituttets interne modeller opfylder minimumskravene i bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Når undersøgelsen er tilendebragt, vil Finanstilsynets afgørelse blive drøftet med instituttet, hvorefter instituttets bestyrelse og direktion vil modtage en skrivelse fra Finanstilsynet, hvoraf det vil fremgå, om instituttets interne modeller er blevet anerkendt til brug for beregning af positionsrisici. Såfremt modellerne er blevet anerkendt, vil skrivelsen endvidere beskrive, i hvilket omfang instituttet skal rapportere til tilsynet, herunder i hvilket omfang modelændringer, såsom nye produkter og nye lokaliteter, skal anerkendes af Finanstilsynet, inden de kan implementeres. Den nærmere afgrænsning af modelændringer, som skal anerkendes af Finanstilsynet, vil blive fastlagt individuelt, da afgrænsningen i høj grad vil afhænge af instituttets modelvalg og organisation. Efter anerkendelse af interne modeller vil Finanstilsynet skulle informeres af instituttet om modellernes opfyldelse af minimumskravene, herunder opfyldelse af kravene ved ændringer i modellerne. Ved væsentlige ændringer af modellerne skal Finanstilsynet anerkende modellerne på ny. Fastsættelse af multiplikationsfaktor Ved beregning af kapitalkrav for positionsrisici skal instituttet multiplicere gennemsnittet af de daglige beregninger af positionsrisici for hver af de foregående 60 arbejdsdage med en faktor på mindst 3 i henhold til bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Finanstilsynet kan i forbindelse med anerkendelsesproceduren vælge at fastsætte en højere multiplikationsfaktor. Eksempler på dette kunne være, at instituttet: beregner positionsrisici ved en kombination af standardmetoden og interne modeller, baserer sine beregninger på data fra eksterne kilder, f.eks. J. P. Morgans data, og således ikke altid kan være sikker på, at disse data er helt opdaterede og korrekt beregnet, ikke anvender integrerede edb-systemer og har problemer med datafeeds til systemerne, ikke på anerkendelsestidspunktet har gennemført back-tests på

7 7 interne modeller for en 12 måneders periode, får en frist til at ændre modellerne på anerkendelsestidspunktet, således at modellerne inden for en fastlagt periode lever op til minimumskravene, jf. bilag 5 til bekendtgørelse om kapitaldækning for realkreditinstitutter. Ovennævnte eksempler er vejledende, og der kan derfor ikke konkluderes, at tilsynet i alle tilfælde vil pålægge instituttet en højere multiplikationsfaktor. Eksempelvis kan nævnes, at fastsættelse af en højere multiplikationsfaktor for anvendelse af eksterne data i høj grad vil afhænge af tilsynets vurdering af instituttets iværksatte interne kontroller af eksterne data. Ved ændringer af modellerne vil multiplikationsfaktoren ligeledes kunne blive forhøjet i en kortere periode.

8 8 Bilag 1. Materiale vedrørende interne modeller 1. Baggrund for ansøgning 1.1. Beskrivelse af baggrunden for, at instituttet ansøger om tilladelse til at anvende interne modeller til beregning af positionsrisiko for aktier, gældsinstrumenter og valutaer, samt hvor stor effekt anvendelsen af interne modeller skønnes at ville have på instituttets solvensprocent. 2. Organisationsbeskrivelse 2.1. Organisationsdiagrammer over afdelinger, der er ansvarlige for udvikling, implementering og daglig anvendelse af modellerne, herunder en beskrivelse af hvorledes opgaverne/ansvaret er fordelt, såfremt flere afdelinger er involveret i samme opgave En oversigt over medarbejdere, som har et ansvar for enten udvikling, implementering eller anvendelse af modellerne En beskrivelse af, hvilke datterselskaber eller udenlandske filialer der er omfattet af modellerne. En angivelse af, hvilke enheder der ikke er omfattet af modellerne, herunder en beskrivelse af disses forretningsomfang En beskrivelse af planlagte ændringer i forhold til beskrivelserne i pkt Anvendelsesområder 3.1. En beskrivelse af, hvorledes instituttets interne modeller anvendes internt til andet end beregning af positionsrisici til kapitaldækningsformål, herunder til løbende risikostyring En beskrivelse af sammenhængen mellem modellerne og andre systemer eller risikomål, som anvendes i instituttet til at beregne risici eller indtjening.

9 9 4. Limits fastsat i instrukser mv En beskrivelse af markedsrisikolimits fastsat i instrukser En beskrivelse af procedurer for overvågning og løbende opfølgning på limits, herunder godkendelse af overskridelser af limits. 5. Forretningsgange 5.1. En oversigt over forretningsgange, som vedrører anvendelse, udvikling og implementering af instituttets interne modeller, som er omfattet af ansøgningen. Såfremt beskrivelserne i punkterne 6-10 er omfattet af ovennævnte forretningsgange, kan forretningsgangene indsendes fremfor beskrivelserne. 6. Produktomfang 6.1. En angivelse af produktgrupper, som er omfattet af modellerne, f.eks. aktier, gældsinstrumenter og valutaer En liste over produkter omfattet af modellerne i de enkelte produktgrupper, som instituttet har angivet i sin besvarelse af pkt. 6.1., f.eks. statsobligationer og konverterbare realkreditobligationer En beskrivelse af, hvilke risikofaktorer som er relevante for de enkelte produkter, herunder om de er omfattet af modellerne, f.eks. deltaværdier, gammaværdier, volatiliteter, korrelationer mv En liste over produkter, som ikke er omfattet af modellerne. En beskrivelse af baggrunden herfor samt omfanget af positioner i produkterne og handel med produkterne En beskrivelse af ændringer i produktomfanget de sidste 12 måneder samt forventede ændringer, jf. pkt Modelbeskrivelse 7.1. En beskrivelse af modeltyper, herunder om det f.eks. er varians-kovarians modeller, Monte arlo modeller, historisk simulation eller en kombination af disse. Såfremt instituttet har valgt at anvende flere modeller, skal det udar-

10 10 bejde en beskrivelse for hver enkelt model. Endvidere skal instituttet beskrive, hvorledes risiciene aggregeres En beskrivelse af antagelser, fordele og ulemper ved de valgte modeller, herunder procedurer for håndtering af: Manglende data Illikvide produkter Data fra forskellige tidszoner 7.3. En beskrivelse af interne modeller, som anvendes til at beregne specifik risiko, herunder antagelser, fordele og ulemper ved metoden. 8. Beskrivelse af beregningsmetoder Værdiansættelsesmodeller 8.1. En beskrivelse af modeller, der anvendes til at værdiansætte finansielle instrumenter, f.eks. optioner og swaps. For hver model ønskes følgende oplysninger: Navnet på modellen Beskrivelse af eventuelle justeringer i forhold til standardmodellen. Angivelse af, hvilke produkter der værdiansættes af modellen. Så vidt det er muligt, skal en teoretisk kildehenvisning angives. Angivelse af, hvor længe instituttet har anvendt modellen, og om instituttet selv har udviklet eller har købt modellen En beskrivelse af metoder, som anvendes ved opgørelse af positioner, f.eks. stripping eller mapping af enkeltpositioner til standardpositioner En beskrivelse af antagelser, fordele og ulemper ved modellerne, herunder situationer, hvor antagelserne i modellerne vil medføre problemer, samt hvilke forholdsregler instituttet tager i sådanne situationer.

11 11 Risikostyringsmodeller 8.4. En kort beskrivelse af modeller, der anvendes til at beregne den samlede risiko på aktier, gældsinstrumenter og valutaer, herunder: Hvilke input modellerne kræver, samt kilder herfor. Hvilke værdiansættelsesmodeller der leverer input til modellerne, samt om input herfra overføres ved interface. Hvor ofte risiciene beregnes. Hvilke variable som ved en lille ændring vil medføre væsentlige ændringer i beregnede risici. Foretages der i modellerne modregning af risici, skal antagelserne herfor beskrives En beskrivelse af, hvorledes modellerne opfanger renterisiko, herunder en beskrivelse af, hvorledes: Renterisiko på cash-flow og afledte finansielle instrumenter beregnes Rentekurver estimeres, hvilke rentesatser som anvendes, om der er tale om nulkuponrenter, forward renter mv. Endvidere skal det fremgå, om det er identiske rentekurver eller forskellige rentekurver, som anvendes i de enkelte modeller En beskrivelse af, hvorledes modellerne opfanger valutakursrisiko En beskrivelse af, hvorledes spændforretninger opfanges af modellerne. Hvis spændforretninger ikke er omfattet af modellerne, skal baggrunden herfor beskrives En beskrivelse af, hvorledes risici fra optionsprodukter og andre ikke-lineære produkter medtages i modellerne, herunder hvorledes volatilitetskurver mv. estimeres En beskrivelse af, hvilke antagelser, fordele og ulemper de valgte modeller/metoder medfører. 9. Beskrivelse af input 9.1. En beskrivelse af input til værdiansættelses- og risikostyringsmodellerne samt kilderne herfor, f.eks. rentekurver, valutakurser, volatiliteter mv En angivelse af tidshorisonten for historiske data, som anvendes

12 12 ved simulation eller beregning af historiske varianser og kovarianser. Såfremt instituttet anvender eksponentielt vægtede varianser eller kovarianser eller GARH modeller, skal metoden beskrives, herunder baggrunden for valget af metoden En angivelse af anvendte kilder for historiske data, f.eks. Bloomberg eller Datastream, herunder tidspunktet for dataene. Såfremt instituttet anvender in-house data, skal de ansvarlige afdelinger angives En beskrivelse af, hvorledes tidsserier for volatiliteter - f.eks. implicitte eller historiske volatiliteter - estimeres. Såfremt instituttet anvender implicitte volatiliteter, skal beskrivelsen angive, hvilke kilder eller beregningsmetoder der anvendes i den forbindelse. Anvender instituttet historiske volatiliteter eller en anden metode til at estimere volatiliteter, skal metoden beskrives En beskrivelse af, hvorledes tidsserier for nye produkter eller nye markeder fremskaffes. 10. Beskrivelse af tests Back-tests En beskrivelse af instituttets procedurer for gennemførelse af backtests, herunder faktiske og hypotetiske back-tests En beskrivelse af procedurer for beregning af den daglige indtjening, som anvendes i forbindelse med back-tests, herunder: Interne og eksterne kilder. Beregningsmetoder, herunder hvorledes ændringer i positioner intra-day, kurtage og gebyrer inkluderes i resultatet. Ansvarsfordelingen mellem instituttets afdelinger En beskrivelse af hvorledes resultater af back-tests anvendes til at vurdere, om den interne model skal forbedres, herunder hvorledes årsager til problemer afdækkes af back-tests.

13 13 Stress-tests En beskrivelse af proceduren for stress-tests, herunder: Omfang og hyppighed. Valgte krise-scenarier. Definition af variable som der udføres stress-tests for. Fordele og ulemper ved instituttets valg af stress-test scenarier. 11. Edb-systemer En oversigt over instituttets edb-systemer, herunder eventuelle stand-alone pc-systemer m.v. Dette omfatter blandt andet systemer, der anvendes til værdiansættelse af finansielle instrumenter, beregning af Value at Risk og beregning af øvrige markedsrisici. Systemer, som leverer input til ovennævnte systemer, samt data-feeds mellem systemerne skal endvidere beskrives. 12. Rapporter Et eksemplar af den daglige rapportering vedrørende limits fastsat i instrukser mv., som gives til instituttets bestyrelse, direktion og afdelingsledere En liste over områder, der modtager rapportering vedrørende udnyttelse og overholdelse af limits fastsat i instrukser, herunder hvornår rapporterne er til rådighed, og i hvilket omfang informationer vedrørende udnyttelse og overholdelse af limits er til rådighed intraday. Såfremt intra-day beregninger afviger fra end-of-day beregninger, skal forskellen beskrives Et eksemplar af rapportering vedrørende udførte back- og stresstests samt en beskrivelse af rapporteringsproceduren, herunder hyppighed. 13. Intern revisions revision af området Revisionsrapporter udarbejdet fra og med XXXX vedrørende instituttets interne modeller.

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter 1)

Bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter 1) Bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter 1) I medfør af 123, stk. 3 og stk. 4, 134, og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 333 af 20. marts 2013 om investeringsforeninger

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Redegørelse om uvildig undersøgelse af Danske Banks markedsrisikoområde

Redegørelse om uvildig undersøgelse af Danske Banks markedsrisikoområde Finanstilsynet 22. august 2013 Redegørelse om uvildig undersøgelse af Danske Banks markedsrisikoområde Indledning Det Finansielle Råd pålagde ved brev af 5. december 2012 Danske Bank at få foretaget en

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 25-02-2015) Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme.

Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme. Bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2004 Bekendtgørelse om indberetninger af restancer, tab, nedskrivninger og overtagne ejendomme I medfør af 36, nr. 1, og 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Anders Ebert-Petersen Business Advisor Risk Intelligence Agenda 1. Indledning 2. Overordnet information om PROC MODEL 3. Eksempel med anvendelse

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 15. december 2010. Nr. 1575. Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser I medfør af 65, stk. 2, 70, stk. 5,

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere