Salg og Forretningsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salg og Forretningsbetingelser"

Transkript

1 Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten m. v 7. Aflevering 8. Tidsplan, forsinkelse og afbestilling 9. Opbevaring af gods 10. Mangler og ansvar 11. Produktansvar 12. Reklamation og forældelse 13. Forsikring 14. Lovvalg og værneting

2 1. Regelgrundlaget Disse forretningsbetingelser gælder for de ydelser, Dansk Maskinmontage Aps herefter DMM leverer til kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt eller ufravigeligt bestemt i konventioner eller lovgivning, herunder CMR-loven. 2. Tilbud Prisen er ekskl. moms, told og miljøbidrag, hvis intet andet er anført. Tilbud omfatter kun de ydelser, som udtrykkeligt er anført i tilbuddet, og er gældende i 3 uger fra dets datering, medmindre andet skriftligt fremgår af tilbuddet. 3. Adgangsveje Kunden er forpligtet til at sikre, at DMMs materiel tillige med det omfattede gods lovligt og forsvarligt kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige adgangsveje og opstilles på bæredygtig grund, og at gulvbelægningen på arbejdspladsen er egnet til det bestilte arbejde. 4. Kundens øvrige pligter Maskiner og materiel skal være transportsikret. klargjort til transport samt aftappet for skæreolie, hydraulikolie og kølevand eller plomberet, så det ikke kan løbe ud under transporten. Kunden er forpligtet til at give DMM fuldstændige oplysninger om det gods, der skal transporteres samt oplyse DMM om alle for opgavens løsning relevante forhold samt levere alle de for opgavens løsning nødvendige tekniske informationer og dokumenter.

3 5. Betaling og sikkerhed for betaling Fakturering sker ved godsets aflevering eller efter arbejdets udførelse. Ved opgaver, som har en varighed af over en uge, sker fakturering efter påkrav ved hver uges slutning, dog således at slutfakturering sker ved aflevering. Betaling skal ske netto kontant, med mindre der på den udstedte faktura er anført en anden betalingsfrist. Forsinket betaling medfører pligt til betaling af rente på 2 % pr. løbende måned fra fakturadatoen. Indbetalinger vil først blive anset som betaling af tilskrevne renter. DMM kan opkræve rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker samt kr. 100 for at overgive sagen til ekstern inkasso. Der vil desuden blive opkrævet omkostninger ved inddrivelse gennem advokat. Eventuel uoverensstemmelse mellem DMM og kunden eller eventuelle modkrav fra kundens side berettiger ikke kunden til at undlade rettidig betaling. Hvis DMM kræver det, skal kunden senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille betryggende sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for DMM. 6. Tilbageholdsret m.v. DMM har tilbageholdsret i gods der henstår på DMM Lager til sikkerhed for ethvert forfaldent krav mod kunden. I tilfælde af kundens konkurs eller betalingsstandsning, eller såfremt kundens formueforhold i øvrigt sandsynliggør, at kunden vil være ude af stand til at betale DMMs krav, når det forfalder, eller hvis kunden ikke betaler leje på opmagasineret gods rettidigt, har DMM tillige tilbageholdsret i gods der henstår på DMM lager til sikkerhed for ethvert krav mod kunden, selv om kravene endnu ikke er forfaldne til betaling, ligesom DMM ansvarsfrit kan standse arbejdets udførelse, med mindre kunden straks stiller betryggende sikkerhed for samtlige krav, forfaldne som uforfaldne, som DMM måtte have mod kunden.

4 Kunden er pligtig at betale DMM for opbevaring af godset i perioden, hvor DMM berettiget benytter sig af tilbageholdsretten og/eller standsningsretten. Godset opbevares på DMMs lager for kundens egen regning og risiko og skal forsikres af kunden. DMM har ret, men ikke pligt, til at sælge det modtagne gods for kundens regning 30 dage efter, at DMM skriftligt har meddelt kunden, at tilbageholdsretten eller standsningsretten vil blive benyttet, såfremt kunden ikke har foretaget betaling eller stillet betryggende sikkerhed for betalingen inden udløbet af fristen. Såfremt godsets opbevaring medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, er DMM berettiget til at sælge godset, selv om 30 dages fristen ikke er udløbet. Forinden salg finder sted, skal DMM så vidt muligt give kunden rimeligt varsel. 7. Aflevering Kunden eller en repræsentant for denne skal være til stede ved godsets overlevering til DMM samt ved godsets aflevering. Kunden har pligt til straks ved modtagelsen af godset at foretage modtagerkontrol. 8. Tidsplan, forsinkelse og afbestilling Afleveringstidspunkter er alene vejledende medmindre andet er aftalt skriftligt. Ventetid af enhver art som følge af, at kunden ikke opfylder de forpligtelser, der påhviler kunden, debiteres kunden til DMM s almindelige arbejdstakster. DMM har ret til tidsfristforlængelse, såfremt opgavens løsning forlænges på grund af force majeure, arbejdsstandsning/lockout, ildsvåde, hærværk, myndighedsindgreb/-pålæg, nedbør, vind, lav eller høj temperatur, øvrigt vejrlig og forhold, som DMM ikke er herre over.

5 Forsinkelse berettiger ikke kunden til at kræve erstatning for eventuel tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgevirkninger. Kundens krav på grund af forsinkelse kan maksimalt udgøre den mellem kunden og DMM aftalte kontraktsum. Afbestilling af planlagte opgaver skal ske senest forudgående hverdag inden kl 8.00, ellers skal kunden betale DMM 75% af tilbudsprisen, eller hvis et sådan ikke er afgivet, 75% af den forventede pris for arbejdets udførelse. 9. Opbevaring af gods DMM udsender lagerlister over opbevaret gods til kunden hver d. 1. i måneden. Såfremt der er bemærkninger til lagerlistens indhold, skal kunden reklamere straks og senest 14 dage fra modtagelsen af lagerlisten. 10. Mangler og ansvar Kunden har bevisbyrden for, at skader og bortkomst m.v. er sket, mens godset har været i DMMs varetægt. DMM bærer ikke ansvaret for rustskader, med mindre der er tale om rust på synlige maskindele, og kunden dokumenterer, at DMM har handlet culpøst. DMM kan aldrig ifalde ansvar for bortkomst eller skader, hvis bortkomsten eller skaden skyldes fejl og forsømmelser fra kundens side, anvisninger fra kunden, godsets egen beskaffenhed eller forhold, som DMM ikke kunne undgå. DMM hæfter ikke for fejl og forsømmelser eller har et ansvar på andet grundlag, såfremt arbejdet er udført af tredjemand, uanset om denne tredjemand er antaget af DMM.

6 DMM er ikke ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader. Hvor lovgivningen, herunder men ikke alene CMR-loven, ikke angiver lavere maksima er DMMs erstatningsansvar for skader på gods og eventuelle følgeskader begrænset til et maksimum på kr , ligesom ansvaret i de nævnte tilfælde er begrænset til et maksimum på kr pr. vognenhed ved landevejstransport. 11. Produktansvar DMMs produktansvar er reguleret i lov om produktansvar. DMM kan ikke på andet grundlag pålægges produktansvar. DMM har tegnet produktansvarsforsikring med et maksimum på kr ,00. DMM er ikke ansvarlig for tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader. 12. Reklamation og forældelse Reklamation skal ske skriftligt. Ved synlige skader og mangler skal kundens reklamation fremkomme straks. I øvrige tilfælde skal påtale ske uden ugrundet ophold og senest 7 dage efter arbejdets udførelse henholdsvis afleveringstidspunktet. Forsinkelse skal påtales straks og senest ved afleveringen idet kunden ellers mister de rettigheder, forsinkelsen måtte give ham.

7 Eventuel sag mod DMM skal anlægges senest et år efter arbejdets udførelse henholdsvis afleveringstidspunktet. 13. Forsikring a) opbevaring af gods Ved opbevaring af gods bærer kunden selv risikoen for godset og kunden skal selv tegne og betale forsikring af godset, der dækker brand, tyveri og vandskade for perioden, hvor godset er i DMMs varetægt. b) vejtransport Ved DMM s vejtransport af gods gennem flere stater, er Km s ansvar begrænset i henhold til CMR-loven. Ved DMM s vejtransport i Danmark har DMM har tegnet fragtansvarsforsikring med en maksimumdækning på kr , KM påtager sig intet ansvar og ingen risiko udover denne maksimumsdækning på fragtansvarsforsikringen, hvorfor det påhviler kunden, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb at tegne supplerende forsikring. DMM har en gældende motorkøretøjsforsikring. c) løfteforsikring De af mobile autokraner og trucks løftede eller flyttede emner indenfor en virksomheds område, som ikke er dækket af fragtføreransvarsforsikringen, er omfattet af DMMs løfteforsikring med indtil kr pr. arbejdsoperation/løft, forudsat skaden skyldes ansvarspådragende fejl fra DMMs side. For kranløft af værdier over kr påhviler det kunden at tegne supplerende løfteforsikring gennem DMM, hvorved eventuelle skader dækkes.

8 d) tingskade på tredjemands ejendom DMM har tegnet en erhvervsansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som han ifølge dansk ret måtte ifalde for skadestilføjelse på tredjemands ejendom (tingsskade). DMM påtager sig intet ansvar og ingen risiko ud over den til enhver tid værende maksimumdækning på erhvervsansvarsforsikringen, der p.t. er kr , hvorfor det påhviler kunden, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende forsikring. DMM har en gældende motorkøretøjsforsikring. Såfremt DMM måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde DMM skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, kunden i henhold til disse forretningsbetingelser kunne gøre gældende mod DMM. 14. Lovvalg og værneting DMM`s ydelser og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Værneting for tvistløsninger er Sø- og Handelsretten i København.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

RINGSTED LIFTUDLEJNING

RINGSTED LIFTUDLEJNING RINGSTED LIFTUDLEJNING Prisliste & Brochure pr. 1. april 2015 - Prislisten gælder kun slutbrugere af lifte - Over 185 lifte i højden fra 5,7-55 meter Lastvognslifte med betjening Lastvognslifte uden betjening

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE

ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE ALMINDELIGE VILKÅR FOR LEJEAFTALE 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse almindelige vilkår for leje gælder for alle lejeforhold i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. 1.2. Udlejer/ejer

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående udtryk anvendes i disse Almindelige Betingelser, skal de have følgende betydning:

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere