Årsrapport EKF årsrapport 2014 beretning 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. EKF årsrapport 2014 beretning 1"

Transkript

1 Årsrapport 2014 EKF årsrapport 2014 beretning 1

2 Forord 3 Selskabsoplysninger 4 Nøgletal 6 Beretning Om EKF 9 EKF s segmenter 10 Samfundsansvar 19 Risikostyring 20 Videnressourcer 25 Strategi 27 Finansiel redegørelse 28 Ledelsespåtegning 30 De uafhæn gige revisorers erklæringer 31 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 34 Resultatopgørelse 39 Noter 47 Organisation 62

3 EKF hjælper rekordmange eksportvirksomheder 2014 blev igen et travlt år for EKF. Aldrig før har vi haft så mange kunder og udstedt så mange garan tier og kautioner. Årets resul tat er 378 milli oner kroner, selvom at situ a tionen i Rusland og Ukraine betyder store hensættelser. EKF var i 2014 med til at sikre eksportkontrakter til danske virksomheder for 27 milliarder kroner og understøttede arbejdspladser i Danmark. Det viser beregninger fra Copenhagen Economics. Vi hjalp 640 kunder, hvilket var 17 procent flere end i De mange nye kunder kommer fra vidt forskellige brancher. Vi hjalp med eksport af alt fra malkeudstyr over brobizz er og slamsugere til jernbaneprojekter. Det er fortsat de små og mellemstore virksomheder, der oftest benytter sig af vores tilbud. 4 ud af 5 af vores kunder er små eller mellem store eksportvirksomheder. Tilgangen af nye kunder er et resultat af fokuseret markedsføring og tættere samarbejde med banker, Væksthusene og Eksportrådet. Vind fylder mest Vindprojekter fylder fortsat meget i vores portefølje. Vi er det eksportkreditinstitut i verden, der finansierer allerflest vindmøller. Tendensen er stadigvæk, at vi bevæger os mod en vanskeligere landekreds. Dels fordi danske eksportører er blevet mere globale og følger med efterspørgslen uden for de traditionelle markeder. Og dels fordi, der her er behov for at afdække ekstra ordinære risici, som det private marked ikke kan eller ønsker at tage. Russisk-ukrainsk situation sænker årets resultat Målt i antal af udstedte garantier og kautioner er 2014 det travleste år nogensinde, men da vi efter genforsikring hensætter 987 millioner kroner i høj grad som følge af situationen i Ukraine, er årets resultat lavere, end vi kunne ønske. Sammenlagt endte 2014 med et overskud på 378 millioner kroner. Det er penge, som vil blive brugt til at hjælpe danske virksomheder frem i verden i de kommende år. Jeg sender en stor tak for indsatsen til EKF s medarbejdere og samarbejdspartnere, der har leveret en flot indsats i et komplekst marked. På bestyrelsens vegne Bent Pedersen Bestyrelsesformand EKF årsrapport 2014 EKF hjælper rekordmange eksportvirksomheder 3

4 Selskabsoplysninger Eksport Kredit Fonden (EKF) Lautrupsgade København Ø T F CVR-nr.: Stiftet: 19. november 1999 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Bent Pedersen (formand) Morten Rahbek Hansen Susanne Hyldelund Karen Nielsen Søren Østergaard Sørensen Dorrit Vanglo Direktion Anette Eberhard (direktør) Lars B. Caspersen (vicedirektør) Jan Vassard (vicedirektør) Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Rigsrevisionen St. Kongensgade København K EKF årsrapport 2014 Selskabsoplysninger 4

5 Udviklingen i antallet af kunder Antal kunder Dobbelt så mange eksportører får hjælp De sidste fem år har EKF mere end fordoblet antallet af kunder. Det er især antallet af små og mellemstore virksomheder (SMV), der sikrer den markante stigning Store virksomheder Små og mellemstore virksomheder EKF årsrapport 2014 Udviklingen i antallet af kunder 5

6 Nøgletal for % Kapitaldækning 16 mia. Tilbudsansvar (kroner) Antal kunder fordelt på brancher Hvis vi ser på fordelingen af EKF s garantiansvar, så fylder vindsager knap 60 procent af forretningen. Men ser vi på EKF s kunder, der er de danske eksportører, er brancherne mere jævnt fordelt. EKF s garantiansvar fordelt i procent på brancher Fordelt på antal kunder Udvikling i garantiansvar Milliarder kroner Antal udstedte garantier og kautioner % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Vind Skibe og havne olie & Gasindustri Cement industruproduktion Andet Infrastruktur & forsyning Landbrugs- og fødevareteknologi Garantier Genforsikring Afløb på garantier Øvrige ændringer Ny Projektfinansiering Nye Køberkreditter Nye Kautioner Øvrige nye garantier Garantier EKF årsrapport 2014 Nøgletal for

7 Nøgletal for 2014 Millioner kroner Bruttopræmier Administrationsomkostninger, netto Engagement administreret af EKF = Summen af garantiansvar, beting ede tilbud, administrerede ord ninger og genforsikret ansvar Forsikringsteknisk resultat Finansielle poster efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Nyudstedt garantiansvar Forsikringsmæssige hensatte forpligtelser Egenkapital Balancesum Garantiansvar Egenkapitalandel Egenkapital Balancesummen ultimo året Hensættelse Forsikringsmæssige hensatte forpligtelser Garantiansvaret Tilbudsansvar Egenkapitalforrentning Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletal procent Årets resultat Gennemsnitlig egenkapital 100 Egenkapitalandel Hensættelse Egenkapitalforrentning Kapitaldækning 7,0 7,3 7,2 7,9 8,6 + sammenligningstal er ikke tilpasset ændring i anvendt regnskabspraksis vedrørende diskontering af præmier og tilhørende garantihensættelser, jf. årsrapporten for Kapitaldækning Fri egenkapital Korrigeret ansvar 100 EKF årsrapport 2014 Nøgletal for

8 Flere end 250 danske virksomheder har Eksportkautioner hos EKF for i alt mere end to milliarder kroner. EKF årsrapport 2014 beretning Nøgletal for

9 EKF er Danmarks Eksportkredit Vores formål er at hjælpe danske virksomheder ved at gøre det attraktivt for udenlandske købere at lægge ordrer i Danmark. Det gør vi ved at sikre virk somhederne mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med virksomheder i andre lande. Når EKF dækker risikoen, får virksomhederne bedre muligheder for at finansiere deres forretninger i banken på konkurrencedygtige vilkår og for at sælge deres varer på kredit, hvilket ofte er afgørende faktorer i international handel. En garanti, et lån eller en kaution kan derfor være udslagsgivende for, om en virksomhed kan vinde eller fastholde ordrer. I 2014 var vi med til at sikre kontrakter til danske eksportvirksomheder for 27 milliarder kroner. Som de eneste i Danmark tilbyder vi at dække ekstraordinære risici ved eksport, som det private marked ikke kan eller vil dække. Vi har et langsigtet perspektiv og den risikovillighed, der er nødvendig i lande og på markeder, hvor den politiske stabilitet og kommercielle succes er usikker. EKF hjælper danske eksportører med tre ting: Sælg mere: EKF hjælper eksportørernes udenlandske kunder med at få finansieret deres køb i Danmark. Det gør det attraktivt at handle med danske leverandører og styrker danske virksomheders internationale konkurrenceevne. Det foregår ved, at EKF stiller en garanti over for den bank, som giver den udenlandske kunde kredit. Finansier din virksomhed: EKF hjælper eksportører og underleverandører til eksportører med at få bedre likviditet og dermed plads til flere kunder og større ordrer. Det gør EKF ved at stille sikkerhed over for bankerne for virksomhedernes drifts- og anlægskreditter. Beskyt din eksport: EKF tager risikoen, når danske virksomheder handler med udlandet og giver dem sikkerhed for, at de får deres betalinger. Hvis noget går galt, betaler EKF erstatning. EKF s forretningsmodel EKF er en uafhængig, offentlig virksomhed. Vi hører under Erhvervs- og Vækstministeriet og har en selvstændig lov og egen bestyrelse. Vores indtægter og udgifter skal balancere på lang sigt. Det er således ikke et krav, at vi skal præstere overskud, og vi er ikke skattepligtige. Ordre Finansiering Garanti Risiko EKF s egenkapital skal sammen med hensættelserne udgøre et forsvarligt grundlag for forpligtelserne og det fremadrettede aktivitetsniveau. Dermed er det egenkapitalen, der sætter den overordnede grænse for aktiviteten. Egenkapitalen skal ifølge de nuværende regler udgøre mindst fem procent af vores garantiforpligtelser og højst ni procent. EKF årsrapport 2014 beretning EKF er Danmarks Eksportkredit 9

10 EKF s garantiansvar fordelt på regioner Vesteuropa Asien og Oceanien Nord- og Sydamerika Nær- og Mellemøsten inkl. Tyrkiet Østeuropa og SNG Vesteuropa fører stadigvæk Vesteuropa er fortsat EKF s største region. Garantiansvaret i Vesteuropa udgør 36 procent mod 41 procent ultimo Ansvaret i regionerne Nær- og Mellemøsten inklusive Tyrkiet samt Afrika er forøget i forhold til sidste år, mens ansvaret i de øvrige regioner er på niveau med Afrika EKF årsrapport 2014 beretning EKF s garantiansvar fordelt på regioner 10

11 Kompleksitet venter forude Vindmøller dominerer dagligdagen i EKF s afdeling for store virksomheder. I 2014 udstedte vi nye garantier til vindmølleprojekter for 8,3 milliarder kroner, hvilket var 55 procent af årets nyudstedelser. I alt udgør vind 60 procent af vores samlede garantiansvar på 56,4 milliarder kroner. Vind er så væsentlig en del af forretningen, at 2/3 af medarbejderne i afdelingen for store virksomheder arbejder helt eller delvist med vindforretninger. De bidrager dermed til at sikre ordrer og arbejdspladser i den danske vindmøllebranche, som har cirka ansatte. EKF forventer, at arbejdet for afdelingens specialister i de kommende år vil blive mere komplekst. Flertallet af verdens vindmølleparker er hidtil blevet opført i relativt rige og stabile OECD-lande. Vi forventer dog, at en stigende del af fremtidens projekter kommer fra lande med høj vækst i Asien, Sydamerika og Afrika bød på to gode eksempler på netop den udvikling, da vi udstedte garantier på hver cirka 1 milliard kroner til henholdsvis projektet Burgos på Filippinerne og til Lake Turkana i Kenya. Begge vindparker bliver opført med møller fra Vestas. Når vi stiller garantier i lande, hvor den politiske risiko generelt er højere end på de traditionelle vindmarkeder i Vesteuropa, tager vi en større risiko. Samtidig bliver opgaven typisk mere krævende, fordi vi er afhængige af at samarbejde med offentlige myndigheder og lokale banker, som i disse markeder ofte har begrænset erfaring med store, komplicerede vindmølleprojekter. I den forbindelse har vi stor glæde af et stigende samarbejde med en række erfarne, internationale udviklingsbanker, inklusive IFC (Verdensbanken), AfDB (African Development Bank) og EIB (den europæiske investeringsbank). Netop på grund af investeringer i vind er EIB på få år blevet den største garantitager hos os, da banken ofte er involveret i store offshore vindprojekter på det europæiske marked. I 2014 samarbejdede EKF og EIB blandt andet om offshore vindparken Gemini i den hollandske del af Nordsøen. Siemens leverede 150 møller, og vi stillede en projektfinansieringsgaranti på næsten 3,3 milliarder Udvikling i nyudstedelser Milliarder kroner Vind 16 % 30 % 18 % 43 % 6 % 11 % 1 % 1 % 55 % 64 % 55 % Cement Olie og gas Øvrigt garantiansvar EKF årsrapport 2014 beretning Kompleksitet venter forude 11

12 Vindgarantierne vokser Ansvar ved udstedelse i milliarder kroner 3,5 3,0 2,5 2,0 European Investment Bank (EIB) London Array Milliarder kroner Macarthur Butendiek 2014 Gemini 2014 kroner. Det var årets største garanti. Selvom nye markeder sandsynligvis vil fylde mere inden for vind fremover, har de etablerede nærmarkeder altså langt fra tabt pusten. Vi oplever i øvrigt en tendens til, at vindprojekterne efterspørger stadig større garantier. Afrika på vej Verdens vækstlande efterspørger dog også meget andet end vindmøller. Således udstedte vi garantier til eksempelvis en ny jernbane i Etiopien, landbrugsmaskiner til Ægypten og medicinsk udstyr til Tanzania. Flere lande ligger i en høj risiko-kategori og byder på vanskelige forretningsklimaer, som stiller helt særlige krav til vores arbejde. Vi forventer at se et stigende antal forretninger fra Afrika i de kommende år, men med store udsving i omfanget fra år til år. Internationalt førende Dansk erhvervsliv har en international førerposition inden for grøn energiteknologi, og vi er en afgørende medspiller. Tal fra OECD viser, at vi er det eksportkreditinstitut i verden, som finansierer mest klima venlig teknologieksport. Vindmøller fylder som beskrevet mest hos os, men de står langtfra alene. Aktuelt oplever biomasse således et boom i Storbritannien, fordi regeringen yder subsidier til teknologien i et program, som lukker senest i I 2014 stillede vi to garantier på et biomassekraftværk ved Liverpool, som den danske virksomhed BWSC skal opføre. Samtidig fik et andet anlæg finansiering gennem Eksportlåneordningen, hvor vi samtidig stillede en garanti. Vi forventer også i 2015 at være med til at finansiere nye biomasse-kraftværker i Storbritannien. EKF årsrapport 2014 beretning Kompleksitet venter forude 12

13 EKF hitter hos små og mellemstore virksomheder 324 små og mellemstore eksportører fik enten en garanti eller kaution sidste år med en samlet værdi på 3,6 milliarder kroner. Det er det højeste antal og ansvar til dato. Fordeling af antal kunder Antal SMV-kunder 600 I 2014 hjalp EKF flere små og mellemstore virksomheder end nogensinde før. 324 små og mellemstore virksomheder fik i 2014 enten en garanti eller kaution. Siden vores SMV-afdeling blev oprettet i 2010, har vi hvert år oplevet en stigning i antallet af små og mellemstore kunder Hvor årsagen til stigningen de første par år var drevet af finanskrisen, så skyldes stigningen i de senere år, at vi er blevet mere synlige og mere tilgængelige. Vi har øget markedsføringen over for de mindre virksomheder. Vi har eksempelvis udvidet samarbejdet med bankerne, Eksportrådet og Væksthusene, samtidig med at vi har arbejdet med kundesegmentering, salgskanaler og annoncer. I dag er 520 ud af vores 640 kunder små eller mellemstore virksomheder. Små og mellemstore virksomheder: 81 % store virksomheder: 19 % EKF årsrapport 2014 beretning EKF hitter hos små og mellemstore virksomheder 13

14 520 antal SMV-kunder i ,6 milliarder nyudstedelser til SMV-virksomheder (kroner) Fordeling af garantiansvar på SMV-kunder Fordeling af løsninger Kautioner topper Kautioner er fortsat særligt populære hos de små og mellemstore eksportører. Kautionerne betyder, at virksomheden har penge til rådighed, når de skal producere nye ordrer eller købe en ny maskine for at følge med efterspørgslen. Kautionerne udgør 52 procent af de 3,6 milliarder kroner, som små og mellemstore virksomheder i alt har fået garantier og kautioner for i løbet af året. Men der er også kommet gang i eksportkreditterne til SMV-virksomhederne. Eksportørerne benytter sig i stigende grad af, at vores SMV-garanti kan bruges direkte til at øge salget. Garantien bruges til at hjælpe de udenlandske købere med finansiering, så de kan lægge ordrer i Danmark. I 2014 blev der udstedt 70 nye SMVgarantier til en samlet værdi af 204 millioner kroner. Dansk risiko Udenlandsk risiko Garantier Kautioner Stor spredning Vi er glade for at være en vigtig samarbejdsparner, når små og mellemstore virksomheder skal frem i verden. Det er særligt glædeligt, at virksomhederne kommer fra mange forskellige brancher. De tre største sektorer Landbrugs- og fødevareteknologi, EKF årsrapport 2014 beretning EKF hitter hos små og mellemstore virksomheder 14

15 SMV-kunder fordelt på brancher Procent Industriproduktion samt Andet udgør henholdsvis 14, 15 og 34 procent. Andet dækker over eksportører fra en lang række af forskellige brancher. Ambassadørprogram uddanner bankerne I 2015 fortsætter vi med at gøre opmærksom på os selv og vores løsninger over for de mindre virksomheder. Det sker ved at komme endnu tættere på vores samarbejdspartnere, og eksempelvis lancerer vi et uddannelsesprogram for 150 udvalgte erhvervsrådgivere fra de største danske banker. De skal gennem et tredages kursusforløb, hvor de bliver specialister i at finde løsninger og muligheder til eksportvirksomheder. I undervisningsforløbet inddrager vi andre offentlige enheder, der arbejder for at øge vækst og eksport i Danmark, og således vil der være bidrag fra både Væksthusene, Eksportrådet og IFU. 5 0 Cement Olie- og gasinustri Infrastruktur Nye energiformer Vind Skibe og havne Forsyning Jern- og metalindustri Informationsteknologi Tekstilindustri Landbrugs- og fødevareteknologi Industriproduktion Andet EKF årsrapport 2014 beretning EKF hitter hos små og mellemstore virksomheder 15

16 Situationen i Ukraine betyder store hensættelser Situationen i Ukraine betyder, at vi hen sætter markant mere end tidligere år. Ukraine og Rusland er to store lande i Danmarks geografiske nærområde og dermed vigtige eksportmarkeder for danske virksomheder. Vi gik ind i 2014 med høje garantiansvar i begge lande og var tæt på vores kapacitetsgrænse i Ukraine. Krisen i regionen har betydet, at flere af de projekter, vi garanterer, er kommet i vanskeligheder. Ved udgangen af 2014 udgjorde vores garantiansvar på Ukraine 1,1 milliarder kroner. Vi oplevede flere sager, der kom i vanskeligheder i Ukraine og har hensat 590 millioner kroner efter genforsikring. Ved udgangen af 2014 udgjorde vores udestående engagement på Rusland 3 milliarder kroner. Vores større garantisager i Rusland er koncentreret omkring de statsejede banker, hvilket begrænser risikoen. Vi har strammet dækningspolitikken på Rusland og følger udviklingen løbende. Ekstraordinære risici er vores gebet Vi er naturligvis ikke tilfredse med at skulle hensætte så store beløb, men samtidig er den aktuelle situation præcis den form for uforudsigelighed, som er vi er skabt til at håndtere. Vores opgave er at beskytte danske eksportvirksomheder mod kommerciel og politisk risiko, og den aktuelle situation er et eksempel på politisk risiko. Baggrunden for situationen Konflikten mellem de to lande startede, da Ukraine mod de flestes forventning ikke tilsluttede sig associeringsaftalen med EU i På det tidspunkt udbrød kraftige protester på den centrale Maidan-plads i Kiev, som kulminerede med, at landets hidtidige præsident Viktor Yanukovych tog flugten. Dette fik den russiske præsident Putin til umiddelbart efter at trække sine løfter om billige lån til det økonomisk trængte Ukraine tilbage. Samtidig protesterede pro-russiske grupperinger mod Yanukovych afsættelse, og pro-russiske støtter og den ukrainske hær stødte sammen. EKF måtte på denne baggrund allerede i februar 2014 suspendere for garantiudstedelsen af nye forretninger. Samtidig faldt efterspørgslen efter nye garantier, da en del af de ukrainske virksomheder begyndte at tvivle på fremtiden og derfor udsatte deres investeringsprogrammer. Den lokale valuta, Hryvnya en, var siden 2011 fastholdt i et fast bytteforhold med den ameri kanske dollar. På grund af udviklingen kunne denne kurs ikke fastholdes og faldt med næsten 50 procent i løbet af året. Den offentlige økonomi led betydeligt gennem 2014, og kun lån fra Vesten holdt en reel statsbankerot fra døren. Hen over året blev den interne konflikt i Ukraine værre, og Ruslands rolle i konflikten herunder ikke mindst annekteringen af Krim-halvøen førte til, at USA og EU indførte sanktioner mod enkeltpersoner og udvalgte virksomheder og banker. Navngivne personer blev underlagt indrejseforbud og deres aktiver indefrosset. Energi- og forsvarssektorerne blev underlagt samhandelsrestriktioner, mens sanktionerne mod EKF årsrapport 2014 beretning Situationen i Ukraine betyder store hensættelser 16

17 bankerne sigter specifikt på at afskære de russiske statsbanker fra funding-muligheder i Vesten. For EU s vedkommende var sanktionerne dog nøje formuleret, så de ikke forhindrer en fortsættelse af almindelige eksportkreditforretninger med de russiske statsbanker. I modsætning hertil forbyder de amerikanske sanktioner US Eximbank at gøre forretninger med de russiske statsbanker. Ruslands udgangspunkt var langt bedre end Ukraines, men ud over sanktionerne blev Rusland mod slutningen af året ramt af olieprisens styrtdyk. Den russiske økonomi er stærkt afhængig af eksport af olie, og faldet i valutaindtægter og den generelt faldende vækst førte mod slutningen af året til, at Rusland først måtte devaluere rublen og siden måtte opgive at forsvare den mod at depreciere yderligere. I december 2014 valgte vi at stramme kreditkravene til nye forretninger i Rusland, og i begyndelsen af 2015 besluttede OECD s landeekspert-gruppe, som vi deltager i, at nedklassificere Rusland fra landeklasse 3 til landeklasse 4. EKF årsrapport 2014 beretning Situationen i Ukraine betyder store hensættelser 17

18 Årets største garanti på 3,3 milliarder kroner blev givet til en hollandsk vindmøllepark, hvor Siemens skulle levere 150 møller.

19 EKF s samfundsansvar Fælles værdiskabelse danner grundlag for EKF s tilgang til samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med kunder og andre interessenter for ensartede høje CSR-krav, hvilket er med til at sikre lige konkurrencevilkår for eksportørerne. Derfor betragter vi arbejdet med CSR som en integreret del af forretningen. Vi har rapporteret om samfundsansvar siden 2004, og vi tilsluttede os i 2008 UN Global Compact. Siden 2008 har vi udarbejdet egentlige CSR-rapporter. Dette års CSR-rapport lever op til rapporteringskravene fra UN Global Compact og Årsregnskabslovens 99a og b arbejdspladser Ifølge Copenhagen Economics beregninger har EKF s indsats bidraget til at skabe eller fastholde danske arbejds pladser i 2014 CSR-rapport 2014 Se mere om vores resultater, indsatser og cases i CSR-rapport 2014 på følgende link: arbejdspladser Copenhagen Economics har beregnet, at vores ind sats i 2014 var med til at sikre omsætning hos danske eksportvirksomheder og deres underleverandører på 27 milliarder kroner. Derved bidrog EKF s garantier i 2014 med 10 milliarder kroner til den danske BNP og var med til at skabe eller fastholde danske arbejdspladser. Hertil kommer en yderligere effekt i Danmark i form af såkaldt induceret beskæftigelse på i alt arbejdspladser som følge af de afledte job, der følger af for bruget fra de beskæftigede (direkte og indirekte). Der er ligeledes en induceret effekt hos danske eksportører og deres underleverandører på i alt 4 milliarder kroner i øget BNP-bidrag. De vigtigste resultater af vores garantier og kautioner kan man se ude i verden i forbindelse med de forretninger, vi garanterer. I 2014 bidrog vi således til at skabe lokale arbejdspladser i udlandet, hvor arbejdstagerrettigheder, -miljøregler og sikkerhedsforhold er på højt niveau. Gennem vores forretninger medvirkede vi i 2014 til at nedbringe den globale CO 2 -udledning med 10 millioner ton. EKF årsrapport 2014 beretning EKF s samfundsansvar 19

20 EKF integrerer risikostyring i forretningen Vi afdækker risici i forbindelse med finansiering af eksport og eksportører ved at udstede garantier og kautioner. Forretningen medfører en række risici, som vi inddeler i forsikrings-, kredit-, markeds- og operationelle risici. Vi styrer porteføljen af risici via et sæt af pejlemærker, som fastlægger, hvor stor en del af vores garantiansvar og betingede tilbud der på ethvert tidspunkt må være udstedt på lande, købere og garanter i de høje risikoklasser. Risikostyring er en integreret del af vores forretningsmodel. Vi søger løbende at minimere risikoen for unødige tab under hensyn til vores formål om at sikre dansk eksport internationalt konkurrencedygtige vilkår for finansiering ved at dække ekstraordinære kreditrisici. For at understøtte danske eksportvirksomheder afdækker vi således risikoen for, at danske og internationale debitorer af økonomiske eller politiske årsager ikke opfylder sine forpligtelser over for garantitager, der typisk er en bank. Risikostyring kreditrisiko Risikostyring forsikringsrisiko operationel risiko markedsrisiko Effektiv risikostyring indebærer, at vi identificerer, vurderer og kvantificerer risiko på alle væsentlige områder. Vi samarbejder med andre nationale og internationale kreditforsikrere samt ratingbureauer for at sikre, at vores risikostyring følger internationale standarder. Nedenfor gennemgår vi vores risikostyring inddelt i forsikrings-, kredit-, markeds- og operationelle risici. Forsikringsrisiko Forsikringsrisiko er risikoen for tab udover det forventede niveau på garantikontrakterne. Historisk set har vores hensættelser været fuldt dækkende i forhold til faktiske skader. Per 31. december 2014 udgjorde vores garantiog erstatningshensættelser 5,9 milliarder kroner. Forsikringsrisikoen er betydelig, da vi er særligt eksponeret over for store enkeltsager, regionale konjunkturer verden over og strukturelle udfordringer inden for blandt andet energi- og cementsektorerne, hvor vi har stort garantiansvar. For at imødegå forsikringsrisikoen har vi etableret en såkaldt udjævningsreserve, der er målrettet periodemæssig udjævning af ekstraordinære tab. Ved udgangen af 2014 udgjorde vores udjævnings reserve 2,3 milliarder kroner. Vi følger løbende udviklingen i risikoen i porteføljen. Vi kreditvurderer alle større sager én gang om året, mens vi på stikprøvebasis én gang om året udvælger et antal mindre garantier og kautioner til kreditvurdering. Samlet set kreditvurderer vi knap 80 procent af vores garantiansvar én gang om året. Den løbende monitorering er en væsentlig del af forretningen og er med til at sikre, at vi kender porteføljen og den samlede risikoprofil, samt at vi kan foretage skadesforebyggende tiltag, hvor det er nødvendigt. EKF årsrapport 2014 beretning EKF integrerer risikostyring i forretningen 20

21 Vi benytter genforsikring til at reducere forsikringsrisikoen. Genforsikring er målrettet store enkeltforretninger, sektorer med særlig stor eksponering samt garantier, hvor den danske andel er begrænset. Vi vurderer løbende behovet for genforsikring, selvom genforsikring er afhængigt af udbuddet, der er begrænset af, at vi arbejder med dækning af ekstraordinære risici. Udover at reducere kreditrisikoen aflaster genforsikring kapitalbehovet og frigør dermed plads til, at vi kan udstede flere nye garantier. Med udgangen af 2014 havde vi genforsikret 14 procent af garantiansvaret. Kreditrisiko Kreditrisiko er den største af de fire nævnte risikotyper og betegner risikoen for, at vi lider tab, som følge af at modparten ikke opfylder sine forpligtelser. Kreditrisiko opstår, når vi udsteder garanti på en modparts betaling er, og består i, at garantipræmierne ikke dækker de skader, som vi har forpligtet os til at dække. Figuren til højre viser vores ansvar fordelt på kreditratinggrupper samt den gennemsnitlige garantiperi ode inden for grupperne. Figuren illustrerer, at vi tager både kreditmæssigt høje og lange risici. Idet den gennemsnitlige garantiperiode ved udstedelse er 13,5 år, og den gennemsnitlige kreditrating ved udstedelse er BB-, er der tale om ekstraordinære risici, som det private marked sjældent ønsker at påtage sig. Den gennemsnitlige garantiperiode per 31. december 2014 er 12 år med en gennemsnitlig kreditrating på BB. Udviklingen de senere år er gået mod længere garantiperioder, flere små, men også flere store sager. Kreditrisici i garantiportefølje Ratingfordeling af EKF s garantier ved udstedelse Ratingfordeling af EKF s garantier per 31. december 2014 Procent +Gennemsnitlig garantiperiode i år Procent +Gennemsnitlig garantiperiode i år ,3+ AAA til A 15,1+ 12,2+ 10, ,7+ 1, BBB BB B CCC AAA BBB til A Vi søger at håndtere vores kreditrisiko ved at behandle alle kreditsager individuelt og benytte internationalt anerkendte værktøjer, principper og metoder til at klassificere kreditkvaliteten. Til risikoklassifikation af kommercielle risici, for så vidt angår udenlandske debitorer og projekter, anvender vi værktøjer fra Standard & Poors. Ved risikoklassificering af danske risici bruger vi en model udviklet af Moody s. I forbindelse med vurderingen af de kommercielle risici og sektorrisici laver vi forskellige stresstests af debitors betalingsevne, når det giver mening efter en konkret vurdering i forhold til forværrede vilkår for eksempelvis indtjening. Endvidere vurderer vi relevante sikkerheder med henblik på at styrke den samlede kreditrisiko ,7+ Med hensyn til store projekter i opførelsesfasen er der også en leverandørrisiko, i det tilfælde den danske eksportør ikke kan levere til projektet som aftalt. De udenlandske købere vil ofte afdække risikoen på eksportøren i et vist omfang ved hjælp af diverse modgarantier, som eksportøren skal stille. Disse vil give en kompensation ved manglende performance under kontrakten, men ikke altid i fuldt omfang. Risikoen på eksportøren indgår altid i vores risikovurdering. Til brug for den politiske kreditvurdering anvender vi OECD s minimumsklassifikationer for landerisici. Den politiske kreditvurdering omfatter vurdering af de risici på landeniveau, der kan have betydning for debitors muligheder, vilje og evne til at indfri sine betalings BB 7,8+ B 10,0+ CCC EKF årsrapport 2014 beretning EKF integrerer risikostyring i forretningen 21

22 forpligtelser. Politiske risici indbefatter politiske indgreb som begrænsninger på overførsel og konvertering af valuta, krig/borgerkrig, offentlige myndigheders ekspropriation med mere. Markedsrisici Ved garantidækning af lån kan vi beslutte at dække tilknyttede renter, der ofte er knyttet til en variabel referencerente; typisk LIBOR eller EURIBOR. Endvidere kan vi dække lån optaget og nomineret i fremmed valuta. Figuren nederst viser vores garantier fordelt på garantival utaer per 31. december Som det fremgår heraf, er vores største garantivalutaer euro, amerikanske dollar og australske dollar. Valuta og renteafhængigheden medfører, at vores forretning indeholder risiko for tab og gevinst som følge af udviklingen i valu ta kurser og renteniveauer. Figuren på næste side viser, hvordan ændringer i valutakursen påvirker vores samlede porteføljeansvar per kvartal i perioden samt akkumuleret over perioden. Samlet set er garantiansvaret steget med 500 millioner kroner over perioden, hvoraf valutaeffekten udgør en stigning på 1,2 milliarder kroner og renteeffekten et fald på 700 millioner kroner. Vores kapitalkrav bliver påvirket af valutakursudsving via størrelsen på garantiansvaret. Vækst i vores garantiansvar betyder, at kravet til størrelsen af vores fri egenkapital bliver større. Vores råderum til at udstede nye garantier bliver således mindre, når kursen på dollar stiger, og større, når kursen falder. Garantier fordelt på valutaer per 31. december 2014 (milliarder kroner) EUR: 25 USD: 17 AUD: 6 MXN: 1 GBP: 1 DKK: 3 RUB: 1 NZD: 1 BRL, HKD, DZD, SEK, BND: 1 EKF årsrapport 2014 beretning EKF integrerer risikostyring i forretningen 22

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB

FORORD ÅRSRAPPORT 2012 HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING PÅTEGNINGER ÅRSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 212 SIDE 2 SFORTEGNELSE 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 9 4 24 LEDELSESPÅTEGNING 25 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 28 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 34 REGNSKAB 53 ORGANISATION 54 DIREKTION 55 BESTYRELSE

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere