Årsrapport EKF årsrapport 2014 beretning 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. EKF årsrapport 2014 beretning 1"

Transkript

1 Årsrapport 2014 EKF årsrapport 2014 beretning 1

2 Forord 3 Selskabsoplysninger 4 Nøgletal 6 Beretning Om EKF 9 EKF s segmenter 10 Samfundsansvar 19 Risikostyring 20 Videnressourcer 25 Strategi 27 Finansiel redegørelse 28 Ledelsespåtegning 30 De uafhæn gige revisorers erklæringer 31 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 34 Resultatopgørelse 39 Noter 47 Organisation 62

3 EKF hjælper rekordmange eksportvirksomheder 2014 blev igen et travlt år for EKF. Aldrig før har vi haft så mange kunder og udstedt så mange garan tier og kautioner. Årets resul tat er 378 milli oner kroner, selvom at situ a tionen i Rusland og Ukraine betyder store hensættelser. EKF var i 2014 med til at sikre eksportkontrakter til danske virksomheder for 27 milliarder kroner og understøttede arbejdspladser i Danmark. Det viser beregninger fra Copenhagen Economics. Vi hjalp 640 kunder, hvilket var 17 procent flere end i De mange nye kunder kommer fra vidt forskellige brancher. Vi hjalp med eksport af alt fra malkeudstyr over brobizz er og slamsugere til jernbaneprojekter. Det er fortsat de små og mellemstore virksomheder, der oftest benytter sig af vores tilbud. 4 ud af 5 af vores kunder er små eller mellem store eksportvirksomheder. Tilgangen af nye kunder er et resultat af fokuseret markedsføring og tættere samarbejde med banker, Væksthusene og Eksportrådet. Vind fylder mest Vindprojekter fylder fortsat meget i vores portefølje. Vi er det eksportkreditinstitut i verden, der finansierer allerflest vindmøller. Tendensen er stadigvæk, at vi bevæger os mod en vanskeligere landekreds. Dels fordi danske eksportører er blevet mere globale og følger med efterspørgslen uden for de traditionelle markeder. Og dels fordi, der her er behov for at afdække ekstra ordinære risici, som det private marked ikke kan eller ønsker at tage. Russisk-ukrainsk situation sænker årets resultat Målt i antal af udstedte garantier og kautioner er 2014 det travleste år nogensinde, men da vi efter genforsikring hensætter 987 millioner kroner i høj grad som følge af situationen i Ukraine, er årets resultat lavere, end vi kunne ønske. Sammenlagt endte 2014 med et overskud på 378 millioner kroner. Det er penge, som vil blive brugt til at hjælpe danske virksomheder frem i verden i de kommende år. Jeg sender en stor tak for indsatsen til EKF s medarbejdere og samarbejdspartnere, der har leveret en flot indsats i et komplekst marked. På bestyrelsens vegne Bent Pedersen Bestyrelsesformand EKF årsrapport 2014 EKF hjælper rekordmange eksportvirksomheder 3

4 Selskabsoplysninger Eksport Kredit Fonden (EKF) Lautrupsgade København Ø T F CVR-nr.: Stiftet: 19. november 1999 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Bent Pedersen (formand) Morten Rahbek Hansen Susanne Hyldelund Karen Nielsen Søren Østergaard Sørensen Dorrit Vanglo Direktion Anette Eberhard (direktør) Lars B. Caspersen (vicedirektør) Jan Vassard (vicedirektør) Revision Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg Rigsrevisionen St. Kongensgade København K EKF årsrapport 2014 Selskabsoplysninger 4

5 Udviklingen i antallet af kunder Antal kunder Dobbelt så mange eksportører får hjælp De sidste fem år har EKF mere end fordoblet antallet af kunder. Det er især antallet af små og mellemstore virksomheder (SMV), der sikrer den markante stigning Store virksomheder Små og mellemstore virksomheder EKF årsrapport 2014 Udviklingen i antallet af kunder 5

6 Nøgletal for % Kapitaldækning 16 mia. Tilbudsansvar (kroner) Antal kunder fordelt på brancher Hvis vi ser på fordelingen af EKF s garantiansvar, så fylder vindsager knap 60 procent af forretningen. Men ser vi på EKF s kunder, der er de danske eksportører, er brancherne mere jævnt fordelt. EKF s garantiansvar fordelt i procent på brancher Fordelt på antal kunder Udvikling i garantiansvar Milliarder kroner Antal udstedte garantier og kautioner % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Vind Skibe og havne olie & Gasindustri Cement industruproduktion Andet Infrastruktur & forsyning Landbrugs- og fødevareteknologi Garantier Genforsikring Afløb på garantier Øvrige ændringer Ny Projektfinansiering Nye Køberkreditter Nye Kautioner Øvrige nye garantier Garantier EKF årsrapport 2014 Nøgletal for

7 Nøgletal for 2014 Millioner kroner Bruttopræmier Administrationsomkostninger, netto Engagement administreret af EKF = Summen af garantiansvar, beting ede tilbud, administrerede ord ninger og genforsikret ansvar Forsikringsteknisk resultat Finansielle poster efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Nyudstedt garantiansvar Forsikringsmæssige hensatte forpligtelser Egenkapital Balancesum Garantiansvar Egenkapitalandel Egenkapital Balancesummen ultimo året Hensættelse Forsikringsmæssige hensatte forpligtelser Garantiansvaret Tilbudsansvar Egenkapitalforrentning Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletal procent Årets resultat Gennemsnitlig egenkapital 100 Egenkapitalandel Hensættelse Egenkapitalforrentning Kapitaldækning 7,0 7,3 7,2 7,9 8,6 + sammenligningstal er ikke tilpasset ændring i anvendt regnskabspraksis vedrørende diskontering af præmier og tilhørende garantihensættelser, jf. årsrapporten for Kapitaldækning Fri egenkapital Korrigeret ansvar 100 EKF årsrapport 2014 Nøgletal for

8 Flere end 250 danske virksomheder har Eksportkautioner hos EKF for i alt mere end to milliarder kroner. EKF årsrapport 2014 beretning Nøgletal for

9 EKF er Danmarks Eksportkredit Vores formål er at hjælpe danske virksomheder ved at gøre det attraktivt for udenlandske købere at lægge ordrer i Danmark. Det gør vi ved at sikre virk somhederne mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med virksomheder i andre lande. Når EKF dækker risikoen, får virksomhederne bedre muligheder for at finansiere deres forretninger i banken på konkurrencedygtige vilkår og for at sælge deres varer på kredit, hvilket ofte er afgørende faktorer i international handel. En garanti, et lån eller en kaution kan derfor være udslagsgivende for, om en virksomhed kan vinde eller fastholde ordrer. I 2014 var vi med til at sikre kontrakter til danske eksportvirksomheder for 27 milliarder kroner. Som de eneste i Danmark tilbyder vi at dække ekstraordinære risici ved eksport, som det private marked ikke kan eller vil dække. Vi har et langsigtet perspektiv og den risikovillighed, der er nødvendig i lande og på markeder, hvor den politiske stabilitet og kommercielle succes er usikker. EKF hjælper danske eksportører med tre ting: Sælg mere: EKF hjælper eksportørernes udenlandske kunder med at få finansieret deres køb i Danmark. Det gør det attraktivt at handle med danske leverandører og styrker danske virksomheders internationale konkurrenceevne. Det foregår ved, at EKF stiller en garanti over for den bank, som giver den udenlandske kunde kredit. Finansier din virksomhed: EKF hjælper eksportører og underleverandører til eksportører med at få bedre likviditet og dermed plads til flere kunder og større ordrer. Det gør EKF ved at stille sikkerhed over for bankerne for virksomhedernes drifts- og anlægskreditter. Beskyt din eksport: EKF tager risikoen, når danske virksomheder handler med udlandet og giver dem sikkerhed for, at de får deres betalinger. Hvis noget går galt, betaler EKF erstatning. EKF s forretningsmodel EKF er en uafhængig, offentlig virksomhed. Vi hører under Erhvervs- og Vækstministeriet og har en selvstændig lov og egen bestyrelse. Vores indtægter og udgifter skal balancere på lang sigt. Det er således ikke et krav, at vi skal præstere overskud, og vi er ikke skattepligtige. Ordre Finansiering Garanti Risiko EKF s egenkapital skal sammen med hensættelserne udgøre et forsvarligt grundlag for forpligtelserne og det fremadrettede aktivitetsniveau. Dermed er det egenkapitalen, der sætter den overordnede grænse for aktiviteten. Egenkapitalen skal ifølge de nuværende regler udgøre mindst fem procent af vores garantiforpligtelser og højst ni procent. EKF årsrapport 2014 beretning EKF er Danmarks Eksportkredit 9

10 EKF s garantiansvar fordelt på regioner Vesteuropa Asien og Oceanien Nord- og Sydamerika Nær- og Mellemøsten inkl. Tyrkiet Østeuropa og SNG Vesteuropa fører stadigvæk Vesteuropa er fortsat EKF s største region. Garantiansvaret i Vesteuropa udgør 36 procent mod 41 procent ultimo Ansvaret i regionerne Nær- og Mellemøsten inklusive Tyrkiet samt Afrika er forøget i forhold til sidste år, mens ansvaret i de øvrige regioner er på niveau med Afrika EKF årsrapport 2014 beretning EKF s garantiansvar fordelt på regioner 10

11 Kompleksitet venter forude Vindmøller dominerer dagligdagen i EKF s afdeling for store virksomheder. I 2014 udstedte vi nye garantier til vindmølleprojekter for 8,3 milliarder kroner, hvilket var 55 procent af årets nyudstedelser. I alt udgør vind 60 procent af vores samlede garantiansvar på 56,4 milliarder kroner. Vind er så væsentlig en del af forretningen, at 2/3 af medarbejderne i afdelingen for store virksomheder arbejder helt eller delvist med vindforretninger. De bidrager dermed til at sikre ordrer og arbejdspladser i den danske vindmøllebranche, som har cirka ansatte. EKF forventer, at arbejdet for afdelingens specialister i de kommende år vil blive mere komplekst. Flertallet af verdens vindmølleparker er hidtil blevet opført i relativt rige og stabile OECD-lande. Vi forventer dog, at en stigende del af fremtidens projekter kommer fra lande med høj vækst i Asien, Sydamerika og Afrika bød på to gode eksempler på netop den udvikling, da vi udstedte garantier på hver cirka 1 milliard kroner til henholdsvis projektet Burgos på Filippinerne og til Lake Turkana i Kenya. Begge vindparker bliver opført med møller fra Vestas. Når vi stiller garantier i lande, hvor den politiske risiko generelt er højere end på de traditionelle vindmarkeder i Vesteuropa, tager vi en større risiko. Samtidig bliver opgaven typisk mere krævende, fordi vi er afhængige af at samarbejde med offentlige myndigheder og lokale banker, som i disse markeder ofte har begrænset erfaring med store, komplicerede vindmølleprojekter. I den forbindelse har vi stor glæde af et stigende samarbejde med en række erfarne, internationale udviklingsbanker, inklusive IFC (Verdensbanken), AfDB (African Development Bank) og EIB (den europæiske investeringsbank). Netop på grund af investeringer i vind er EIB på få år blevet den største garantitager hos os, da banken ofte er involveret i store offshore vindprojekter på det europæiske marked. I 2014 samarbejdede EKF og EIB blandt andet om offshore vindparken Gemini i den hollandske del af Nordsøen. Siemens leverede 150 møller, og vi stillede en projektfinansieringsgaranti på næsten 3,3 milliarder Udvikling i nyudstedelser Milliarder kroner Vind 16 % 30 % 18 % 43 % 6 % 11 % 1 % 1 % 55 % 64 % 55 % Cement Olie og gas Øvrigt garantiansvar EKF årsrapport 2014 beretning Kompleksitet venter forude 11

12 Vindgarantierne vokser Ansvar ved udstedelse i milliarder kroner 3,5 3,0 2,5 2,0 European Investment Bank (EIB) London Array Milliarder kroner Macarthur Butendiek 2014 Gemini 2014 kroner. Det var årets største garanti. Selvom nye markeder sandsynligvis vil fylde mere inden for vind fremover, har de etablerede nærmarkeder altså langt fra tabt pusten. Vi oplever i øvrigt en tendens til, at vindprojekterne efterspørger stadig større garantier. Afrika på vej Verdens vækstlande efterspørger dog også meget andet end vindmøller. Således udstedte vi garantier til eksempelvis en ny jernbane i Etiopien, landbrugsmaskiner til Ægypten og medicinsk udstyr til Tanzania. Flere lande ligger i en høj risiko-kategori og byder på vanskelige forretningsklimaer, som stiller helt særlige krav til vores arbejde. Vi forventer at se et stigende antal forretninger fra Afrika i de kommende år, men med store udsving i omfanget fra år til år. Internationalt førende Dansk erhvervsliv har en international førerposition inden for grøn energiteknologi, og vi er en afgørende medspiller. Tal fra OECD viser, at vi er det eksportkreditinstitut i verden, som finansierer mest klima venlig teknologieksport. Vindmøller fylder som beskrevet mest hos os, men de står langtfra alene. Aktuelt oplever biomasse således et boom i Storbritannien, fordi regeringen yder subsidier til teknologien i et program, som lukker senest i I 2014 stillede vi to garantier på et biomassekraftværk ved Liverpool, som den danske virksomhed BWSC skal opføre. Samtidig fik et andet anlæg finansiering gennem Eksportlåneordningen, hvor vi samtidig stillede en garanti. Vi forventer også i 2015 at være med til at finansiere nye biomasse-kraftværker i Storbritannien. EKF årsrapport 2014 beretning Kompleksitet venter forude 12

13 EKF hitter hos små og mellemstore virksomheder 324 små og mellemstore eksportører fik enten en garanti eller kaution sidste år med en samlet værdi på 3,6 milliarder kroner. Det er det højeste antal og ansvar til dato. Fordeling af antal kunder Antal SMV-kunder 600 I 2014 hjalp EKF flere små og mellemstore virksomheder end nogensinde før. 324 små og mellemstore virksomheder fik i 2014 enten en garanti eller kaution. Siden vores SMV-afdeling blev oprettet i 2010, har vi hvert år oplevet en stigning i antallet af små og mellemstore kunder Hvor årsagen til stigningen de første par år var drevet af finanskrisen, så skyldes stigningen i de senere år, at vi er blevet mere synlige og mere tilgængelige. Vi har øget markedsføringen over for de mindre virksomheder. Vi har eksempelvis udvidet samarbejdet med bankerne, Eksportrådet og Væksthusene, samtidig med at vi har arbejdet med kundesegmentering, salgskanaler og annoncer. I dag er 520 ud af vores 640 kunder små eller mellemstore virksomheder. Små og mellemstore virksomheder: 81 % store virksomheder: 19 % EKF årsrapport 2014 beretning EKF hitter hos små og mellemstore virksomheder 13

14 520 antal SMV-kunder i ,6 milliarder nyudstedelser til SMV-virksomheder (kroner) Fordeling af garantiansvar på SMV-kunder Fordeling af løsninger Kautioner topper Kautioner er fortsat særligt populære hos de små og mellemstore eksportører. Kautionerne betyder, at virksomheden har penge til rådighed, når de skal producere nye ordrer eller købe en ny maskine for at følge med efterspørgslen. Kautionerne udgør 52 procent af de 3,6 milliarder kroner, som små og mellemstore virksomheder i alt har fået garantier og kautioner for i løbet af året. Men der er også kommet gang i eksportkreditterne til SMV-virksomhederne. Eksportørerne benytter sig i stigende grad af, at vores SMV-garanti kan bruges direkte til at øge salget. Garantien bruges til at hjælpe de udenlandske købere med finansiering, så de kan lægge ordrer i Danmark. I 2014 blev der udstedt 70 nye SMVgarantier til en samlet værdi af 204 millioner kroner. Dansk risiko Udenlandsk risiko Garantier Kautioner Stor spredning Vi er glade for at være en vigtig samarbejdsparner, når små og mellemstore virksomheder skal frem i verden. Det er særligt glædeligt, at virksomhederne kommer fra mange forskellige brancher. De tre største sektorer Landbrugs- og fødevareteknologi, EKF årsrapport 2014 beretning EKF hitter hos små og mellemstore virksomheder 14

15 SMV-kunder fordelt på brancher Procent Industriproduktion samt Andet udgør henholdsvis 14, 15 og 34 procent. Andet dækker over eksportører fra en lang række af forskellige brancher. Ambassadørprogram uddanner bankerne I 2015 fortsætter vi med at gøre opmærksom på os selv og vores løsninger over for de mindre virksomheder. Det sker ved at komme endnu tættere på vores samarbejdspartnere, og eksempelvis lancerer vi et uddannelsesprogram for 150 udvalgte erhvervsrådgivere fra de største danske banker. De skal gennem et tredages kursusforløb, hvor de bliver specialister i at finde løsninger og muligheder til eksportvirksomheder. I undervisningsforløbet inddrager vi andre offentlige enheder, der arbejder for at øge vækst og eksport i Danmark, og således vil der være bidrag fra både Væksthusene, Eksportrådet og IFU. 5 0 Cement Olie- og gasinustri Infrastruktur Nye energiformer Vind Skibe og havne Forsyning Jern- og metalindustri Informationsteknologi Tekstilindustri Landbrugs- og fødevareteknologi Industriproduktion Andet EKF årsrapport 2014 beretning EKF hitter hos små og mellemstore virksomheder 15

16 Situationen i Ukraine betyder store hensættelser Situationen i Ukraine betyder, at vi hen sætter markant mere end tidligere år. Ukraine og Rusland er to store lande i Danmarks geografiske nærområde og dermed vigtige eksportmarkeder for danske virksomheder. Vi gik ind i 2014 med høje garantiansvar i begge lande og var tæt på vores kapacitetsgrænse i Ukraine. Krisen i regionen har betydet, at flere af de projekter, vi garanterer, er kommet i vanskeligheder. Ved udgangen af 2014 udgjorde vores garantiansvar på Ukraine 1,1 milliarder kroner. Vi oplevede flere sager, der kom i vanskeligheder i Ukraine og har hensat 590 millioner kroner efter genforsikring. Ved udgangen af 2014 udgjorde vores udestående engagement på Rusland 3 milliarder kroner. Vores større garantisager i Rusland er koncentreret omkring de statsejede banker, hvilket begrænser risikoen. Vi har strammet dækningspolitikken på Rusland og følger udviklingen løbende. Ekstraordinære risici er vores gebet Vi er naturligvis ikke tilfredse med at skulle hensætte så store beløb, men samtidig er den aktuelle situation præcis den form for uforudsigelighed, som er vi er skabt til at håndtere. Vores opgave er at beskytte danske eksportvirksomheder mod kommerciel og politisk risiko, og den aktuelle situation er et eksempel på politisk risiko. Baggrunden for situationen Konflikten mellem de to lande startede, da Ukraine mod de flestes forventning ikke tilsluttede sig associeringsaftalen med EU i På det tidspunkt udbrød kraftige protester på den centrale Maidan-plads i Kiev, som kulminerede med, at landets hidtidige præsident Viktor Yanukovych tog flugten. Dette fik den russiske præsident Putin til umiddelbart efter at trække sine løfter om billige lån til det økonomisk trængte Ukraine tilbage. Samtidig protesterede pro-russiske grupperinger mod Yanukovych afsættelse, og pro-russiske støtter og den ukrainske hær stødte sammen. EKF måtte på denne baggrund allerede i februar 2014 suspendere for garantiudstedelsen af nye forretninger. Samtidig faldt efterspørgslen efter nye garantier, da en del af de ukrainske virksomheder begyndte at tvivle på fremtiden og derfor udsatte deres investeringsprogrammer. Den lokale valuta, Hryvnya en, var siden 2011 fastholdt i et fast bytteforhold med den ameri kanske dollar. På grund af udviklingen kunne denne kurs ikke fastholdes og faldt med næsten 50 procent i løbet af året. Den offentlige økonomi led betydeligt gennem 2014, og kun lån fra Vesten holdt en reel statsbankerot fra døren. Hen over året blev den interne konflikt i Ukraine værre, og Ruslands rolle i konflikten herunder ikke mindst annekteringen af Krim-halvøen førte til, at USA og EU indførte sanktioner mod enkeltpersoner og udvalgte virksomheder og banker. Navngivne personer blev underlagt indrejseforbud og deres aktiver indefrosset. Energi- og forsvarssektorerne blev underlagt samhandelsrestriktioner, mens sanktionerne mod EKF årsrapport 2014 beretning Situationen i Ukraine betyder store hensættelser 16

17 bankerne sigter specifikt på at afskære de russiske statsbanker fra funding-muligheder i Vesten. For EU s vedkommende var sanktionerne dog nøje formuleret, så de ikke forhindrer en fortsættelse af almindelige eksportkreditforretninger med de russiske statsbanker. I modsætning hertil forbyder de amerikanske sanktioner US Eximbank at gøre forretninger med de russiske statsbanker. Ruslands udgangspunkt var langt bedre end Ukraines, men ud over sanktionerne blev Rusland mod slutningen af året ramt af olieprisens styrtdyk. Den russiske økonomi er stærkt afhængig af eksport af olie, og faldet i valutaindtægter og den generelt faldende vækst førte mod slutningen af året til, at Rusland først måtte devaluere rublen og siden måtte opgive at forsvare den mod at depreciere yderligere. I december 2014 valgte vi at stramme kreditkravene til nye forretninger i Rusland, og i begyndelsen af 2015 besluttede OECD s landeekspert-gruppe, som vi deltager i, at nedklassificere Rusland fra landeklasse 3 til landeklasse 4. EKF årsrapport 2014 beretning Situationen i Ukraine betyder store hensættelser 17

18 Årets største garanti på 3,3 milliarder kroner blev givet til en hollandsk vindmøllepark, hvor Siemens skulle levere 150 møller.

19 EKF s samfundsansvar Fælles værdiskabelse danner grundlag for EKF s tilgang til samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med kunder og andre interessenter for ensartede høje CSR-krav, hvilket er med til at sikre lige konkurrencevilkår for eksportørerne. Derfor betragter vi arbejdet med CSR som en integreret del af forretningen. Vi har rapporteret om samfundsansvar siden 2004, og vi tilsluttede os i 2008 UN Global Compact. Siden 2008 har vi udarbejdet egentlige CSR-rapporter. Dette års CSR-rapport lever op til rapporteringskravene fra UN Global Compact og Årsregnskabslovens 99a og b arbejdspladser Ifølge Copenhagen Economics beregninger har EKF s indsats bidraget til at skabe eller fastholde danske arbejds pladser i 2014 CSR-rapport 2014 Se mere om vores resultater, indsatser og cases i CSR-rapport 2014 på følgende link: arbejdspladser Copenhagen Economics har beregnet, at vores ind sats i 2014 var med til at sikre omsætning hos danske eksportvirksomheder og deres underleverandører på 27 milliarder kroner. Derved bidrog EKF s garantier i 2014 med 10 milliarder kroner til den danske BNP og var med til at skabe eller fastholde danske arbejdspladser. Hertil kommer en yderligere effekt i Danmark i form af såkaldt induceret beskæftigelse på i alt arbejdspladser som følge af de afledte job, der følger af for bruget fra de beskæftigede (direkte og indirekte). Der er ligeledes en induceret effekt hos danske eksportører og deres underleverandører på i alt 4 milliarder kroner i øget BNP-bidrag. De vigtigste resultater af vores garantier og kautioner kan man se ude i verden i forbindelse med de forretninger, vi garanterer. I 2014 bidrog vi således til at skabe lokale arbejdspladser i udlandet, hvor arbejdstagerrettigheder, -miljøregler og sikkerhedsforhold er på højt niveau. Gennem vores forretninger medvirkede vi i 2014 til at nedbringe den globale CO 2 -udledning med 10 millioner ton. EKF årsrapport 2014 beretning EKF s samfundsansvar 19

20 EKF integrerer risikostyring i forretningen Vi afdækker risici i forbindelse med finansiering af eksport og eksportører ved at udstede garantier og kautioner. Forretningen medfører en række risici, som vi inddeler i forsikrings-, kredit-, markeds- og operationelle risici. Vi styrer porteføljen af risici via et sæt af pejlemærker, som fastlægger, hvor stor en del af vores garantiansvar og betingede tilbud der på ethvert tidspunkt må være udstedt på lande, købere og garanter i de høje risikoklasser. Risikostyring er en integreret del af vores forretningsmodel. Vi søger løbende at minimere risikoen for unødige tab under hensyn til vores formål om at sikre dansk eksport internationalt konkurrencedygtige vilkår for finansiering ved at dække ekstraordinære kreditrisici. For at understøtte danske eksportvirksomheder afdækker vi således risikoen for, at danske og internationale debitorer af økonomiske eller politiske årsager ikke opfylder sine forpligtelser over for garantitager, der typisk er en bank. Risikostyring kreditrisiko Risikostyring forsikringsrisiko operationel risiko markedsrisiko Effektiv risikostyring indebærer, at vi identificerer, vurderer og kvantificerer risiko på alle væsentlige områder. Vi samarbejder med andre nationale og internationale kreditforsikrere samt ratingbureauer for at sikre, at vores risikostyring følger internationale standarder. Nedenfor gennemgår vi vores risikostyring inddelt i forsikrings-, kredit-, markeds- og operationelle risici. Forsikringsrisiko Forsikringsrisiko er risikoen for tab udover det forventede niveau på garantikontrakterne. Historisk set har vores hensættelser været fuldt dækkende i forhold til faktiske skader. Per 31. december 2014 udgjorde vores garantiog erstatningshensættelser 5,9 milliarder kroner. Forsikringsrisikoen er betydelig, da vi er særligt eksponeret over for store enkeltsager, regionale konjunkturer verden over og strukturelle udfordringer inden for blandt andet energi- og cementsektorerne, hvor vi har stort garantiansvar. For at imødegå forsikringsrisikoen har vi etableret en såkaldt udjævningsreserve, der er målrettet periodemæssig udjævning af ekstraordinære tab. Ved udgangen af 2014 udgjorde vores udjævnings reserve 2,3 milliarder kroner. Vi følger løbende udviklingen i risikoen i porteføljen. Vi kreditvurderer alle større sager én gang om året, mens vi på stikprøvebasis én gang om året udvælger et antal mindre garantier og kautioner til kreditvurdering. Samlet set kreditvurderer vi knap 80 procent af vores garantiansvar én gang om året. Den løbende monitorering er en væsentlig del af forretningen og er med til at sikre, at vi kender porteføljen og den samlede risikoprofil, samt at vi kan foretage skadesforebyggende tiltag, hvor det er nødvendigt. EKF årsrapport 2014 beretning EKF integrerer risikostyring i forretningen 20

21 Vi benytter genforsikring til at reducere forsikringsrisikoen. Genforsikring er målrettet store enkeltforretninger, sektorer med særlig stor eksponering samt garantier, hvor den danske andel er begrænset. Vi vurderer løbende behovet for genforsikring, selvom genforsikring er afhængigt af udbuddet, der er begrænset af, at vi arbejder med dækning af ekstraordinære risici. Udover at reducere kreditrisikoen aflaster genforsikring kapitalbehovet og frigør dermed plads til, at vi kan udstede flere nye garantier. Med udgangen af 2014 havde vi genforsikret 14 procent af garantiansvaret. Kreditrisiko Kreditrisiko er den største af de fire nævnte risikotyper og betegner risikoen for, at vi lider tab, som følge af at modparten ikke opfylder sine forpligtelser. Kreditrisiko opstår, når vi udsteder garanti på en modparts betaling er, og består i, at garantipræmierne ikke dækker de skader, som vi har forpligtet os til at dække. Figuren til højre viser vores ansvar fordelt på kreditratinggrupper samt den gennemsnitlige garantiperi ode inden for grupperne. Figuren illustrerer, at vi tager både kreditmæssigt høje og lange risici. Idet den gennemsnitlige garantiperiode ved udstedelse er 13,5 år, og den gennemsnitlige kreditrating ved udstedelse er BB-, er der tale om ekstraordinære risici, som det private marked sjældent ønsker at påtage sig. Den gennemsnitlige garantiperiode per 31. december 2014 er 12 år med en gennemsnitlig kreditrating på BB. Udviklingen de senere år er gået mod længere garantiperioder, flere små, men også flere store sager. Kreditrisici i garantiportefølje Ratingfordeling af EKF s garantier ved udstedelse Ratingfordeling af EKF s garantier per 31. december 2014 Procent +Gennemsnitlig garantiperiode i år Procent +Gennemsnitlig garantiperiode i år ,3+ AAA til A 15,1+ 12,2+ 10, ,7+ 1, BBB BB B CCC AAA BBB til A Vi søger at håndtere vores kreditrisiko ved at behandle alle kreditsager individuelt og benytte internationalt anerkendte værktøjer, principper og metoder til at klassificere kreditkvaliteten. Til risikoklassifikation af kommercielle risici, for så vidt angår udenlandske debitorer og projekter, anvender vi værktøjer fra Standard & Poors. Ved risikoklassificering af danske risici bruger vi en model udviklet af Moody s. I forbindelse med vurderingen af de kommercielle risici og sektorrisici laver vi forskellige stresstests af debitors betalingsevne, når det giver mening efter en konkret vurdering i forhold til forværrede vilkår for eksempelvis indtjening. Endvidere vurderer vi relevante sikkerheder med henblik på at styrke den samlede kreditrisiko ,7+ Med hensyn til store projekter i opførelsesfasen er der også en leverandørrisiko, i det tilfælde den danske eksportør ikke kan levere til projektet som aftalt. De udenlandske købere vil ofte afdække risikoen på eksportøren i et vist omfang ved hjælp af diverse modgarantier, som eksportøren skal stille. Disse vil give en kompensation ved manglende performance under kontrakten, men ikke altid i fuldt omfang. Risikoen på eksportøren indgår altid i vores risikovurdering. Til brug for den politiske kreditvurdering anvender vi OECD s minimumsklassifikationer for landerisici. Den politiske kreditvurdering omfatter vurdering af de risici på landeniveau, der kan have betydning for debitors muligheder, vilje og evne til at indfri sine betalings BB 7,8+ B 10,0+ CCC EKF årsrapport 2014 beretning EKF integrerer risikostyring i forretningen 21

22 forpligtelser. Politiske risici indbefatter politiske indgreb som begrænsninger på overførsel og konvertering af valuta, krig/borgerkrig, offentlige myndigheders ekspropriation med mere. Markedsrisici Ved garantidækning af lån kan vi beslutte at dække tilknyttede renter, der ofte er knyttet til en variabel referencerente; typisk LIBOR eller EURIBOR. Endvidere kan vi dække lån optaget og nomineret i fremmed valuta. Figuren nederst viser vores garantier fordelt på garantival utaer per 31. december Som det fremgår heraf, er vores største garantivalutaer euro, amerikanske dollar og australske dollar. Valuta og renteafhængigheden medfører, at vores forretning indeholder risiko for tab og gevinst som følge af udviklingen i valu ta kurser og renteniveauer. Figuren på næste side viser, hvordan ændringer i valutakursen påvirker vores samlede porteføljeansvar per kvartal i perioden samt akkumuleret over perioden. Samlet set er garantiansvaret steget med 500 millioner kroner over perioden, hvoraf valutaeffekten udgør en stigning på 1,2 milliarder kroner og renteeffekten et fald på 700 millioner kroner. Vores kapitalkrav bliver påvirket af valutakursudsving via størrelsen på garantiansvaret. Vækst i vores garantiansvar betyder, at kravet til størrelsen af vores fri egenkapital bliver større. Vores råderum til at udstede nye garantier bliver således mindre, når kursen på dollar stiger, og større, når kursen falder. Garantier fordelt på valutaer per 31. december 2014 (milliarder kroner) EUR: 25 USD: 17 AUD: 6 MXN: 1 GBP: 1 DKK: 3 RUB: 1 NZD: 1 BRL, HKD, DZD, SEK, BND: 1 EKF årsrapport 2014 beretning EKF integrerer risikostyring i forretningen 22

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår CVR-nr

Halvårsrapport 1. halvår CVR-nr Halvårsrapport 1. halvår 2017 CVR-nr. 30 76 37 77 INDHOLD Virksomhedsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Nøgletal... 2 Ledelsens kommentarer til første halvår 2017... 5 Forventninger... 6 Væsentlige

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Swapselskabet Heidelberg K/S

Swapselskabet Heidelberg K/S CVR-nr. 35 46 60 88 Årsrapport for 2015 (3. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2016 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

New Life Outreach Danmark

New Life Outreach Danmark New Life Outreach Danmark Sagavej 5, 3700 Rønne CVR-nr.: 25 08 53 96 Årsregnskab for 2014 (16. regnskabsår) \\Client\D$\2015\350704 NLO RE 2014.doc / Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr

Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr Thorkild Kristensen - Gråsten Havn K/S CVR-nr. 28 68 36 34 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2014. Laurits Toft Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere