ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/ Hjørring Varmeforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning"

Transkript

1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/ Hjørring Varmeforsyning

2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG 4. TARIFFER 5. MÅLING AF FJERNVARMEFORBRUG 6. BETALING M.V. 7. IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING AF BESTEMMELSERNE

3 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Hjørring Varmeforsyning, og ejeren/ejerne af ejendommen (for brugeren), der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen. 1.2 Bestemmelserne er gældende for leveringsforholdet mellem Hjørring Varmeforsyning og forbrugeren. Leveringsforholdet mellem ejer og dennes lejere er normalt Hjørring Varmeforsyning uvedkommende. Et direkte aftageforhold om varmeforbrug skal dog etableres, når ejeren/ejerne anmoder Hjørring Varmeforsyning herom. Betingelsen herfor er, at det omhandlede lejemål har selvstændig stikledning, hovedhaner/afspærringsventiler og måler tilhørende Hjørring Varmeforsyning. Fjernvarmeleveringen sker i henhold til Hjørring Varmeforsynings Almindelige og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING 2.1 Hvis andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplan, og hvis tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning. Hjørring Varmeforsyning afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted. 2.2 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen kan ske ved henvendelse til Hjørring Varmeforsyning af ejeren/ejerne af ejendommen. I områder med tilslutningspligt giver kommunen pålæg om, hvornår tilslutning senest skal finde sted. 2.3 Forbrugeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement m.v. Der skal sikres Hjørring Var me forsyning let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse. 2.4 Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på forbrugerens foranledning, og omkostningerne hertil påhviler forbrugeren. 3

4 2.5 Hjørring Varmeforsyning er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. Hjørring Varmeforsyning etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. Hjørring Varmeforsyning er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor Hjørring Varmeforsyning til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer. Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan Hjørring Var me forsyning anvende ekspropriationsregler i varmeforsyningsloven Forbrugeren betaler tilslutningsafgift, jfr. Hjørring Varme forsynings tarif, for at blive tilsluttet varmeforsyningen. Denne afgift skal betales, når stik ledningen etableres Beregning af tilslutningsafgiftens størrelse foretages af Hjørring Var me forsyning. På Hjørring Varmeforsynings foranledning skal forbrugeren med dele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af afgifter. 2.8 Hvis der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning af tilslutningsafgiften, har forbrugeren pligt til inden ændringen, at anmelde dette til Hjørring Varmeforsyning, som i så tilfælde kan opkræve supplerende tilslutningsafgift. Hjørring Varmeforsyning forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling. 2.9 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som»stikledningen«. Forbrugerens betaling for etablering af stikledning fremgår af Hjørring Var meforsynings tarif. Hjørring Varmeforsyning fastsætter stikledningens placering efter aftale med forbrugeren, dog under hensyntagen til tekniske forhold i hoved- eller fordelingsnettet. 4

5 2.10 Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller andet let tilgængeligt rum. Stikledningen inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af Hjørring Varmeforsyning Hjørring Varmeforsyning kan etablere fælles stikledning til en eller flere ejendomme, hvis det findes hensigtsmæssigt Giver forhold hos forbrugeren anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af Hjørring Varmeforsyning for forbrugerens regning (jfr. 2.9) Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af Hjørring Varmeforsyning. Omkostningerne kan opkræves hos forbrugeren efter vurdering Hjørring Varmeforsyning har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en forbrugers ejendom. Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager Hjørring Var me for syning retablering til samme standard som før arbejdets påbegyndelse Ejerskifte skal meddeles Hjørring Varmeforsyning. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren selvaflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste afgifter som forbrugsafgifter efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer. Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for Hjørring Varmeforsyning. Hjørring Varmeforsyning fremsender et»velkomstbrev«til den nye ejer. Hvor der er etableret et direkte kundeforhold med lejer, (jfr. 1.2), skal lejerskifte meddeles Hjørring Varmeforsyning. I forbindelse med lejerskifte skal måleren selvaflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste afgifter som forbrugsafgifter efter måler indtil lejerforholdet ophører eller overgår til ny lejer. Hjørring Varmeforsyning fremsender et»velkomstbrev«til den nye lejer. 5

6 Hvis Hjørring Varmeforsyning ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale såvel faste afgifter som forbrugsafgifter efter måler indtil Hjørring Varmeforsyning har modtaget meddelelse om ny lejer Gældende leveringsbestemmelser, tariffer, samt flyttemeddelelsesblanketter m.m. kan rekvireres ved henvendelse til Hjørring Varmeforsyning eller via selskabets hjemmeside Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af Hjørring Varmeforsynings til enhver tid gældende takstblad. 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG 3.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en temperatur, der af Hjørring Varmeforsyning kan reguleres såvel efter årstiderne som indenfor døgnet, jfr.»tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering«. 3.2 Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. Forbrugeren er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget. 3.3 Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer resp. varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges, så fjernvarmevandet afkøles i henhold til»tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering«og/eller i henhold til de af Hjørring Varmeforsyning fastsatte krav. 3.4 Forbrugeren er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Hvis forbrugeren udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller ændring af anlægget, så der derved påføres Hjørring Varmeforsyning tab eller ulemper, og forbrugeren ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er Hjørring Varme forsyning berettiget til at bringe forholdene i orden for forbrugerens regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjern varmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden. 6

7 3.5 Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal an vendes firmaer med autorisation som vvs-installatør, godkendt af Hjør ring Varmeforsyning. 3.6 Hjørring Varmeforsyning har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. Hjørring Varmeforsyning forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen for udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt mu ligt blive udført uden for den egentlige fyringssæson. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. 3.7 Hjørring Varmeforsyning bærer intet ansvar for følgerne af standsninger eller forstyrrelser i forsyningen, ligesom selskabet intet ansvar bærer for medlemmets installationer, selv om eftersyn og afprøvning er foretaget af selskabet. Evt. erstatningsansvar på andet grundlag, kan aldrig omfatte følgeskader eller indirekte tab, såsom driftstab, tab af forudset besparelse eller lignende. 3.8 Hjørring Varmeforsynings personale er i rimeligt omfang til rådighed for forbrugeren med information om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl Hjørring Varmeforsynings personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have ad gang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse Forbrugeren er hvis det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side ansvarlig for beskadigelse af Hjørring Varmeforsynings ejendom Hjørring Varmeforsyning er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler. Leveringsændringer skal ske med et for forbrugeren passende varsel. 7

8 Hvis de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende forbrugeren, påhviler udgifterne hertil denne. 4. TARIFFER 4.1 Afregninger af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte tariffer. Hjørring Varmeforsyning udarbejder tariffer under hensyntagen til Ener gi tilsynets retningslinier om tariffastsættelse. 4.2 Forbrugeren er forpligtet at meddele Hjørring Varmeforsyning enhver æn dring, der har indflydelse på afregningen. 4.3 Hjørring Varmeforsyning er forpligtet til at oplyse forbrugeren om tariffer og ændringer af disse. 5. MÅLING AF FJERNVARMEFORBRUG 5.1 Hjørring Varmeforsyning leverer det for afregning mellem forbrugeren og varmeforsyningen nødvendige måleudstyr og bestemmer målerens størrelse, type og placering. 5.2 Hovedmåleren ejes og vedligeholdes af Hjørring Varme for syning. Hovedmålere udskiftes efter nærmere af Hjørring Var meforsyning fastsatte regler. Hjørring Varmeforsyning er i øvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes påkrævet. 5.3 Uden Hjørring Varmeforsynings godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved hovedmålere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af Hjørring Varmeforsynings personale eller af Hjørring Varmeforsyning dertil bemyndigede personer. 5.4 Hvis en forbruger opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette Hjørring Varmeforsyning uvedkommende. 8

9 5.5 Med henblik på afregning af fjernvarmeforbruget foretages periodiske af læsninger af hovedmålere. Hjørring Varmeforsynings personale skal have uhindret adgang til hovedmålere (jfr. 3.9). 5.6 På Hjørring Varmeforsynings anmodning skal forbrugeren foretage aflæsning af hovedmålere og indsende aflæsning inden for et af Hjørring Var me forsyning fastsat tidsrum. 5.7 Modtager Hjørring Varmeforsyning ikke en forbrugers aflæsning eller kan aflæsning ikke opnås ved Hjørring Varmeforsynings henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af Hjørring Varmeforsyning beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom. 5.8 Hjørring Varmeforsyning er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af forbrugeren. 5.9 Hvis der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mel lem det af hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, fastsættes forbruget efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Hvis forbrugeren kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget Hjørring Varmeforsyning er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom forbrugeren ved skriftlig henvendelse og mod betaling til Hjørring Varme forsyning kan forlange at få hovedmåleren afprøvet (jfr. 5.11) Hovedmålere anses at vise rigtigt, når disse ved afprøvning, inden for deres måleområde, har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de af myndighederne fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere Hvis forbrugeren har eller burde have formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er forbrugeren forpligtet til omgående at underrette Hjørring Varmeforsyning herom. 9

10 6. BETALING M.V. 6.1 Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. Hjørring Varmeforsyning kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsættes af Hjørring Varmeforsyning. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelsen, kan Hjørring Varmeforsyning vedtage at ændre efterfølgende acontoregninger. Hjørring Varmeforsyning kan endvidere regulere acontoregninger i takt med omkostningsændringer. Alle sådanne acontoindbetalinger er pligtig pengeydelse uanset en slutafregnings udvisende eller forventede udvisende. 6.2 Endelig afregning af forbruget finder sted senest 2 måneder efter årsaflæsningen. 6.3 Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget jfr. de til enhver tid gældende regler. Hjørring Varmeforsyning er berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug. 6.4 Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningen anførte betalingsdato. Sker betaling senere, er forbrugeren forpligtet at be tale restancegebyr og renter jfr. den til enhver tid gældende rentelov. Ge byret, der dækker værkets omkostninger som følge af restancen, skal sammen med eventuelle renter fremgå af regningen. 6.5 Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender Hjørring Varmeforsyning en erindringsskrivelse, hvoraf fremgår: at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor på næste regning vil blive opkrævet det forannævnte restancegebyr og renter, at hvis regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 8 dage efter erindringsskrivelsesdato, vil sagen overgå til inkasso, og for- 10

11 brugeren vil være forpligtet til at betale et inkassogebyr, hvis størrelse fastsættes af Hjørring Varmeforsyning, at forbrugeren ved skriftlig eller personlig henvendelse til Hjørring Var me forsyning i almindelighed vil kunne træffe aftale om betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at forbrugeren sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt. 6.6 Hvis forbrugeren ikke inden for den i erindringsskrivelsen anførte frist har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med Hjørring Varmeforsyning om en betalingsordning, eller hvis en således truffen aftale er misligholdt, fremsendes sagen til inkasso via advokat. 6.7 Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålignet forbrugeren. 6.8 Opfylder forbrugeren ikke de i 6.6 anførte betingelser, er Hjørring Varme forsyning berettiget til ved inkassobesøg hos forbrugeren at afbryde forsyningen, hvis der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer. 6.9 Forsyningen kan genoptages når: restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betaling for fremtidigt forbrug (jfr. 6.6), eller der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun indrømmes, hvis afbrydelsen ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået be ta lingsordning. 11

12 7. IKRAFTTRÆDEN OG ÆNDRING AF BESTEMMELSERNE 7.1 Nærværende»Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering«er vedtaget af: Hjørring Varmeforsynings repræsentantskab den 24. oktober 2000 og anmeldt til Energitilsynet. 7.2 Hjørring Varmeforsynings bestyrelse er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne. 12

13 MILJØCERTIFIKAT ISO 14001

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner med videre 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Gilleleje

Læs mere

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarme- levering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde

Læs mere

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering...

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering... Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning... 4 - Tilslutningsbidrag... 5 - Stikledning / stikledningsbidrag... 5 - Ejerskifte... 6

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a Almindelige og tekniske leveringsbetingelser for HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a - 1 - Indholdsfortegnelse Side 1.0 Gyldighedsområde og definitioner 2 2.0 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.1 Etablering

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning Fjernvarme Leveringsbetingelser og betalingsvilkår Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v..... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk Almindelige og tekniske bestemmelser Stoholm Fjernvarmeværk Indhold 1.0 Gyldighedsområde og definitioner... 3 2.0 Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning... 5 Vilkår for tilslutning... 5 Priser for tilslutning...

Læs mere

TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A.

TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A. TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A. Tekniske- & almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. (Regulativ) Udgave 22. august 2013 Forord Tekniske- & alm. bestemmelser for fjernvarmelevering fra Trustrup-Lyngby

Læs mere

Regulativ for GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A.

Regulativ for GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Regulativ for GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Indledning Regulativet er foranlediget udarbejdet af bestyrelsen for andelsselskabet Galten Varmeværk og vedtaget med hjemmel i selskabets lovmæssigt gældende vedtægter

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem VOJENS FJERNVARME a.m.b.a., idet det følgende kaldet, og ejeren/ejerne af ejendomme,

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Vedtægter. Tekniske bestemmelser

Vedtægter. Tekniske bestemmelser Vedtægter Tekniske bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold Gyldighedsområde

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere