Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a."

Transkript

1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning a.m.b.a., i det følgende kaldet selskabet, og ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, i det følgende kaldet forbrugeren. A.1.2. Bestemmelserne er alene gældende for leveringsforholdet mellem selskabet og forbrugeren. Leveringsforholdet mellem en ejer og dennes lejere er selskabet uvedkommende. A.1.3. Det retlige forhold mellem selskabet og forbrugeren er foruden gennem, Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering reguleret gennem dels selskabets til enhver tid gældende vedtægter, dels omstående Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering A.2.1. A2 Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning Såfremt der ikke er andet fastsat i den kommunale varmeplan, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning. Selskabet afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted. A.2.2. A.2.3. Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til selskabet af ejeren/ejerne af ejendommen. Forbrugeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og hovedmålearrangement m.v. Der må sikres selskabet let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse. A.2.4. Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på forbrugerens foranledning, og omkostninger hertil påhviler forbrugeren. A.2.5. Forbrugeren skal tåle, at der føres fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. Kun i særlige tilfælde kan selskabet yde ulempegodtgørelse. Selskabet etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. Selskabet er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor selskabet til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer. Hvis forbrugeren ønsker at foretage til- eller nybygning på en sådan måde, at de eksisterende fjernvarmeledninger, til forsyning af andre fjernvarmeforbrugere er til hinder herfor, skal selskabet udføre og bekoste de herved nødvendige ændringer medmindre der er ydet ulempegodtgørelse for ledningernes tilstedeværelse. Forbrugeren er i alle tilfælde forpligtet til at anvise en anden egnet placering på ejendommen. A.2.6. Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. A.2.7. Såfremt selskabet finder det fornødent i de pkt. A.2.5. og A.2.6. angivne tilfælde, skal selskabet være berettiget til at fordre tinglyst deklaration til sikring af selskabets ret. Omkostninger herved betales af selskabet. Tilslutningsafgift: A.2.8 Forbrugeren betaler tilslutningsafgift, jfr. Selskabets tarif, for at blive tilsluttet varmeforsyningen.

2 Denne afgift skal betales, inden stikledningen etableres. A.2.9 Beregning af tilslutningsafgiftens størrelse foretages af selskabet. På selskabets foranledning skal forbrugeren meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af afgifter. A.2.10 Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse op beregning af tilslutningsafgiften, har forbrugeren pligt til inden ændringen, skriftligt at anmelde dette til selskabet. Dette kan i så tilfælde opkræve supplerende tilslutningsafgift. Selskabet forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling. Stikledning/stikledningsafgift: A.2.11 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledninger eller fordelingsledninger til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen. Forbrugerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af selskabets tarif. Selskabet fastsætter stikledningens placering efter aftale med forbrugeren, dog under hensynstagen til tekniske forhold i hoved- og fordelingsnettet. A.2.12 Stikledningen afsluttes så vidt muligt umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. Stikledningen, incl. hovedhaner, etableres, ejes og vedligeholdes af selskabet. A.2.13 A.2.14 A.2.15 A.2.16 Selskabet etablerer fælles stikledning til en eller flere ejendomme, såfremt selskabet finder det hensigtsmæssigt. Giver forhold hos forbrugeren anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af selskabet på forbrugerens regning (jfr. A.2.11). Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af selskabet. Udgifterne betales efter samme retningslinjer som ved etablering af ny stikledning. Selskabet har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en forbrugers ejendom. Ejerskifte: A.2.17 A.2.18 Ejerskifte skal meddeles selskabet. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses, og anmodning herom skal tilgå selskabet senest 8 dage før ejerskifte. Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste som forbrugsafgifter efter måler, indtil ejerforholdets ophør, jfr. A.6.9., og skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser overfor selskabet. Gældende leveringsbestemmelser og tariffer kan rekvireres på selskabet. Udtrædelsesvilkår: A.2.19 Efter at den periode, i hvilken forbrugeren har forpligtet sig til at aftage fjernvarme eller være tilsluttet selskabet, er udløbet, kan udtrædelse af selskabet finde sted med 18 måneders varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. A.2.20 På udtrædelsestidspunktet forpligter forbrugeren sig til at betale (jfr. Selskabets vedtægter 5): a. Afgifter i henhold til årsopgørelse. b. Eventuelt skyldige afgifter. c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved- og fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet.

3 d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på forbrugerens ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører forbrugerens varmeforsyning. Endvidere kan selskabet opkræve: e. Forbrugerens andel af anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger og indbetalte tilslutningsafgifter, beregnet på grundlag af den udtrædende forbrugers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi i regnskabsåret inden opsigelsen. A A A.3.1. A.3.2. A.3.3. A.3.4. A.3.5. A.3.6. En udtrædende forbruger har ikke krav på nogen værdi af selskabets formue. Ledninger, der forsyner naboejendomme, fjernes ikke, og den udtrædende skal tåle, at der på ejendommen tinglyses deklaration til sikring af ledningers fortsatte forbliven, eftersyn og reparation (jfr. dog A.2.5.). A3 Drift og vedligeholdelse af anlæg Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en temperatur, der af selskabet kan reguleres såvel efter årstiderne som indenfor døgnet. Jfr. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. Forbrugeren er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget. Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer resp. varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således at fjernvarmevandet afkøles i henhold til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, og i øvrigt i henhold til de af selskabet til enhver tid fastsatte krav. Forbrugeren er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt forbrugeren udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres selskabet tab eller ulemper, og forbrugeren ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er selskabet berettiget til at bringe forholdende i orden for forbrugerens regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdende er bragt i orden. Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør. Selskabet har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. Selskabet forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen for udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført udenfor den egentlige fyringssæson. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. Medmindre der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed fra selskabets side, påtager selskabet sig intet ansvar, og yder ikke erstatning for følgevirkninger af eventuelle driftsforstyrrelser, herunder afbrydelse af forsyningen, uanset årsagen til driftsforstyrrelserne. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring desangående A.3.7. Selskabet påtager sig intet ansvar, for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller andre forhold som er uden for selskabets kontrol. Selskabet fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen. A.3.8. A.3.9. Selskabets personale er i rimeligt omfang til rådighed for forbrugeren med information om fjernvarmeanlæggets drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl. Selskabets personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse.

4 A A.4.1. Forbrugeren er ansvarlig for beskadigelse af selskabets ejendom medmindre beskadigelsen har sin årsag i forhold, der ligger uden for den fjernvarmeforsynede ejendom, almindelig slitage eller manglende tilsyn og vedligeholdelse fra selskabets side. A4 Tariffer Afregning af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende af bestyrelsen fastsatte og til gas- og varmeprisudvalgets anmeldte tariffer. Forbrugerens betaling for fjernvarmeforsyning er sammensat af en engangsbetaling i form af en tilslutningsafgift ved tilslutning til fjernvarmen, jfr. pkt. A.2.8., og en efterfølgende løbende betaling til dækning af selskabets løbende omkostninger. Tarif for tilslutningsafgiften omfatter følgende elementer: a. Et investeringsbidrag efter en gradueret skala, opdelt i en bruttoetagearealafgift og en effektafgift. b. Et stikledningsbidrag til delvis dækning af investeringsomkostningerne ved etablering af stikledning. Tarif for betaling af de løbende omkostninger omfatter følgende elementer: 1. En afgift til dækning af de faste omkostninger, herunder en del af energikøbet (effektbidrag). 2. En afgift for leveret varmemængde efter måler. A.4.2. A.4.3. A.4.4. A.5.1. A.5.2. Forbrugeren er forpligtet til at meddele selskabet, enhver ændring, der har indflydelse på afregningen. Overholder forbrugeren ikke de i Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, jfr. pkt. T.3.2., angivne rammer for årlig gennemsnitsafkøling af fjernvarmevandet, er selskabet berettiget til at få betalt for de derved forbundne ekstraomkostninger, som selskabet påføres, beregnet efter følgende regler: 1% af summen af posterne 2 og 3 i ovennævnte tarif for løbende omkostninger pr. o C manglende årsmidlet afkøling. Overholder forbrugeren ikke den i pkt. T.3.2. angivne max. tilladelige returtemperatur, forbeholder selskabet sig ret til at pålægge forbrugeren de ekstraomkostninger, som bestyrelsen skønner, selskabet derved påføres. Selskabet er forpligtet til at oplyse forbrugeren om tariffer og ændringer af disse. A5 Måling af fjernvarmeforbrug Selskabet leverer det for afregning mellem forbrugeren og selskab nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering. Hovedmålere ejes og vedligeholdes af selskabet. Hovedmålere udskiftes efter nærmere af selskabet fastsatte regler. Selskabet er i øvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes påkrævet. A.5.3. A.5.4. A.5.5. A.5.6. A.5.7. Uden selskabets godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved hovedmålere anbragte ventiler og plomber må kun brydes af selskabets personale eller af selskabet dertil bemyndigede personer. Såfremt en forbruger opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette selskabet uvedkommende. Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. Selskabets personale skal have uhindret adgang til hovedmålere (jfr. A.3.9.). På selskabets anmodning skal forbrugeren foretage aflæsning på hovedmålere og indsende et aflæsningskort inden for et at selskabet fastsat tidsrum. Modtager selskabet ikke en forbrugers aflæsningskort eller kan aflæsning ikke opnås ved selskabets henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af selskabet beregnet forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom.

5 A.5.8. A.5.9. A A Selskabet er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af forbrugeren, med mindre disse udgifter i henhold til A skal afholdes af selskabet. Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, fastsættes forbruget efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt forbrugeren kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget. Selskabet er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom forbrugeren ved skriftlig henvendelse og mod betaling til selskabet kan forlange at få hovedmåleren afprøvet (jfr. A.5.11.). Hovedmålere anses at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleområde har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fastsatte makimalt tilladelige afvigelser for målere. Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning som målerafprøvning af selskabet. A Såfremt forbrugeren har eller burde have en formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er forbrugeren forpligtet til omgående at underrette selskabet herom. A.6.1. A6 Betaling m.v. Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. Selskabet kan udskrive et antal a contoregninger. Antallet af a contoregninger fastsættes af selskabets bestyrelse. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til a contofastsættelsen, kan selskabet vedtage at ændre de efterfølgende a contoregninger. Selskabet kan endvidere regulere a contoregninger i takt med omkostningsændringer. A.6.2. A.6.3. A.6.4. A.6.5. A.6.6. Endelig afregning af forbruget finder sted senest 3 måneder efter årsaflæsningen. Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering, som er korrekt registreret. Hvis der konstateres et unormalt stort forbrug, forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, kan der, såfremt selskabet anser det for rimeligt, indrømmes en reduktion pr. kulance, baseret på et af selskabet fastsat forbrug. Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato. Sker betalingen senere, er forbrugeren forpligtet at betale et restancegebyr og renter hvid størrelse fastsættes af selskabets bestyrelse. Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden den anførte betalingsfrist, fremsender selskabet en erindringsskrivelse, hvoraf det fremgår: - at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor over næste regning vil blive opkrævet det forannævnte restancegebyr og renter. - at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 8 dage efter erindringsskrivelsens dato, vil sagen overgå til inkasso, og forbrugeren vil være forpligtet til at betale et inkassogebyr, hvis størrelse fastsættes af selskabet. - At forbrugeren ved skriftlig eller personlig henvendelse til selskabet i almindelighed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte at restancen afregnes over højst 3 måneder, og at forbrugeren sideløbende med afdragene betaler eventuelt nye forfaldne regninger rettidigt. Hvis forbrugeren ikke inden for den i erindringsskrivelsen anførte frist, har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med selskabet om en betalingsordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender selskabet en inkassomeddelelse, hvoraf det fremgår. - at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det

6 varslede inkassogebyr, samt - at restancen herefter overgår til inkasso, hvilket indebærer, at forsyningen vil blive afbrudt, medmindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale forvaltning, eller - at der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning. - Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålignet forbrugeren. A.6.7. A.6.8. Opfylder forbrugeren ikke de i A.6.6. anførte betingelser er selskabet berettiget til ved inkassobesøg hos forbrugeren, at afbryde forsyningen, såfremt betaling af restancen ikke opnås ved besøget. Eventuelle følger at afbrydelse af varmeforsyningen er selskabet uvedkommende. kan genoptages, når: - restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukningen samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller - der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug /(jfr. A.6.6.), eller - der kan indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning. A.6.9. A.7.1. Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil leveringsforholdet ophører eller overgår til ny ejer efter meddelelse om ejerskifte, jfr. A A. 7 Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne Nærværende Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er vedtaget af selskabets bestyrelse. Sindal, den 19. april 2004 Bestyrelsen: Olav Kristensen - formand Jens Ole Jørgensen - næstformand Bjarne Christensen Poul Thaysen Erik Ørum Johnny Andersen - varmemester Og anmeldes i foreliggende udgave til gas- og varmeprisudvalget. A.7.2. Selskabets bestyrelse er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner med videre 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Gilleleje

Læs mere

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarme- levering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde

Læs mere

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering...

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering... Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning... 4 - Tilslutningsbidrag... 5 - Stikledning / stikledningsbidrag... 5 - Ejerskifte... 6

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a Almindelige og tekniske leveringsbetingelser for HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a - 1 - Indholdsfortegnelse Side 1.0 Gyldighedsområde og definitioner 2 2.0 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.1 Etablering

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning Fjernvarme Leveringsbetingelser og betalingsvilkår Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v..... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk Almindelige og tekniske bestemmelser Stoholm Fjernvarmeværk Indhold 1.0 Gyldighedsområde og definitioner... 3 2.0 Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning... 5 Vilkår for tilslutning... 5 Priser for tilslutning...

Læs mere

TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A.

TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A. TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A. Tekniske- & almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. (Regulativ) Udgave 22. august 2013 Forord Tekniske- & alm. bestemmelser for fjernvarmelevering fra Trustrup-Lyngby

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Regulativ for GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A.

Regulativ for GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Regulativ for GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Indledning Regulativet er foranlediget udarbejdet af bestyrelsen for andelsselskabet Galten Varmeværk og vedtaget med hjemmel i selskabets lovmæssigt gældende vedtægter

Læs mere

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A.

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR MØRKØV VARMEVÆRK Paragraf 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mørkøv Varmeværk a. m. b. a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tornved kommune. Paragraf 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 Advokat: Christian Anker Hansen cah@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk Dato: 10.12..2008 Vedtægter

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere