Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune"

Transkript

1 Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune

2 Indhold 1 Indledning og metode Baggrund Metode og fremgangsmåde 3 2 Kommunikation og samarbejde med Fritidsafdelingen Tilfredshed med samarbejde og kommunikation Kontakt med Fritidsafdelingen 5 3 Information fra Fritidsafdelingen til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Fritidsafdelingens nyhedsbrev og Fritidsportalen Fritidsafdelingens informationsniveau 7 4 Tilbud og støtte fra Fritidsafdelingen til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Kendskab til Fritidsafdelingens tilbud Udbuddet af tilbud fra Fritidsafdelingen Anvendelse af idrætsfaciliteter 8 5 Frivillighed og administrativt arbejde i de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Mængden af administrativt arbejde Rekruttering af frivillige Udfordringer for de frivillige foreninger 10 6 De folkeoplysende foreninger og aftenskolers rolle i Odense Kommune Foreningernes evne og vilje til at løfte velfærdsmæssige opgaver Aftenskolernes evne og vilje til at løfte velfærdsmæssige opgaver Nuværende sociale og velfærdsmæssige aktiviteter 12 2 RESUMÉ: TILFREDSHEDSMÅLING OG ANALYSE BLANDT FOLKEOPLYSENDE FORENINGER OG AFTENSKOLER I ODENSE KOMMUNE DAMVAD.COM

3 1 Indledning og metode 1.1 Baggrund Baggrunden for denne rapport har været et ønske hos Odense Kommunes Fritidsafdeling om at måle kvalitet og effekt af den kommunale service til det folkeoplysende område, der ikke traditionelt har været genstand for sådanne målinger. Formålet med undersøgelsen er således at gennemføre en tilfredshedsmåling blandt kommunens folkeoplysende foreninger og aftenskoler, med henblik på at indsamle viden om de folkeoplysende foreninger og aftenskoler herunder i særdeleshed deres oplevelse af kontakten til og samarbejdet med kommunen. Nærværende resumé sammenfatter resultaterne fra tilfredshedsmålingen og analysen blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune. Undersøgelsen er gennemført eksternt af konsulentvirksomheden DAMVAD (se damvad.com). 1.2 Metode og fremgangsmåde Undersøgelsen har bestået af tre metodiske delelementer: En indledende workshop med ansatte i Odense Kommunes Fritidsafdeling. Fire fokusgruppeinterview med repræsentanter for henholdsvis idrætsforeninger, korps og idebaserede foreninger, aftenskoler og Odense Kommunes folkeoplysningsudvalg. En spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Der er i videst mulig udstrækning udsendt et spørgeskema til både foreningens formand og foreningens kasserer (leder og bestyrelsesformand for aftenskoler). For nogle foreninger og aftenskoler vil det således gøre sig gældende, at begge repræsentanter har besvaret undersøgelsen, mens der for andre foreninger kun er modtaget én (eller ingen) besvarelse. De indkomne besvarelser er i forbindelse med databehandlingen blevet vægtet, således at alle foreninger har fået samme vægt. Spørgeskemaundersøgelsen er udviklet således, at den kan anvendes til fremtidige tilfredsheds- og kvalitetsmålinger på det folkeoplysende område i Odense Kommune. Der er i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen udsendt spørgeskemaer til i alt 495 folkeoplysende foreninger og aftenskoler fordelt på 302 idrætsforeninger, 146 øvrige foreninger (herunder idebaserede foreninger og korps) og 47 aftenskoler. Samlet har 61 pct. af idrætsforeningerne, 57 pct. af de øvrige foreninger og 64 pct. af aftenskolerne besvaret de udsendte spørgeskemaer, jf. tabellen nedenfor. Svarprocenterne anses som værende høje og tilfredsstillende, og er et solidt grundlag for tilfredshedsmålingens konklusioner. Figurerne i de følgende afsnit angiver antallet af besvarelser (n) for hvert stillet spørgsmål, af de forskellige typer af foreninger og aftenskoler. Eksempelvis angiver et n på 47 ud for aftenskoler, at 47 aftenskoler har besvaret det pågældende spørgsmål. TABEL 1 Svarprocent for spørgeskemaundersøgelsen Foreninger i alt Foreninger med Idrætsforeninger % Øvrige foreninger min. én besvarelse Svarprocent % Aftenskoler % aftenskoler i Odense Kommune. RESUMÉ: TILFREDSHEDSMÅLING OG ANALYSE BLANDT FOLKEOPLYSENDE FORENINGER OG AFTENSKOLER I ODENSE KOMMUNE DAMVAD.COM 3

4 Der anvendes i rapporten de følgende begreber om foreningerne og aftenskolerne: Aftenskoler Idrætsforeninger Øvrige foreninger o Korps o Idebaserede foreninger Som det ses består de øvrige foreninger af to undergrupper; korps og idebaserede foreninger. Korps dækker over spejdere, mens de idebaserede foreninger dækker over andre (og dermed de resterende) typer af foreninger. Hvor det er relevant er de øvrige foreninger opdelt på korps og idebaserede foreninger. 4 RESUMÉ: TILFREDSHEDSMÅLING OG ANALYSE BLANDT FOLKEOPLYSENDE FORENINGER OG AFTENSKOLER I ODENSE KOMMUNE DAMVAD.COM

5 2 Kommunikation og samarbejde med Fritidsafdelingen 2.1 Tilfredshed med samarbejde og kommunikation Tilfredshedsmålingen viser, at de frivillige foreninger og aftenskoler har en høj grad af tilfredshed med samarbejdet og kommunikation med Fritidsafdelingen. Det viser figuren nedenfor. Aftenskolerne udviser den højeste tilfredshed, hvor alle angiver at være meget tilfredse eller tilfredse. For de øvrige foreningstyper er tilfredsheden ligeledes høj, og ca. 80 pct. er meget tilfredse eller tilfredse. FIGUR 1 Foreningerne og aftenskolernes tilfredshed med samarbejdet og kommunikation med Fritidsafdelingen Idræt (n=185) Korps (n=25) Idebaserede (n=58) Aftenskoler (n=30) aftenskoler i Odense Kommune. Spørgsmål: Hvor tilfreds er du generelt med jeres forenings/aftenskoles samarbejde og kommunikation med Fritidsafdelingen? 2.2 Kontakt med Fritidsafdelingen I undersøgelsen er der endvidere blevet spurgt ind til, hvordan de folkeoplysende foreninger og aftenskoler oplever deres løbende kontakt med Fritidsafdelingen. Specifikt er de blevet spurgt om, i hvor høj grad de er enige i en række udsagn herom. Resultaterne kan ses i figur 2 samlet for foreningerne og aftenskoler. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 39% 50% 37% 70% 48% 41% 30% 12% 18% 22% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/ eller Utilfreds Meget utilfreds Det fremgår, at de folkeoplysende foreninger og aftenskoler generelt er meget tilfredse med deres 1% kontakt til Fritidsafdelingen. Gennemgående erklærer mere end 80 pct. af foreningerne og aftenskolerne sig enige eller meget enige i de fremførte udsagn. Modsat erklærer blot 1-2 pct. af de adspurgte sig uenige i udsagnene. FIGUR 2 Foreningerne og aftenskolernes oplevelse af kommunikationen med Fritidsafdelingen Personalet er hurtige og effektive i forhold til at svare på henvendelser og løse problemer (n=274) Personalet er venlige, imødekommende og hjælpsomme (n=278) Personalet er gode til at følge en sag til dørs og sender dig ikke bare videre i systemet(n=264) Det er let at komme i kontakt med den rette medarbejder(n=270) Personalet er fleksible i forhold til tid og sted(n=237) Foreninger og aftenskoler 33% 47% 31% aftenskoler i Odense Kommune. Spørgsmål: I hvilken grad er du enig i følgende udsagn vedrørende din forenings/aftenskoles kontakt med Fritidsafdelingen? Også i.f.m. fokusgruppeinterviewene gav deltagerne udtryk for stor tilfredshed med kontakten til Fritidsafdelingen. Den udbredte tilfredshed blev her forklaret som et resultat af foreningernes tætte kontakt til Fritidsafdelingen, som foreningerne værdsætter. De ved, hvem de skal kontakte med en specifik problemstilling og oplever Fritidsafdelingens medarbejdere som imødekommende, fleksible, kompetente og løsningsorienterede i forbindelse med deres henvendelser. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 53% 54% 51% 51% 49% 12% 1% 3% 1% 12% 2% 15% 2% 15% 2% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig RESUMÉ: TILFREDSHEDSMÅLING OG ANALYSE BLANDT FOLKEOPLYSENDE FORENINGER OG AFTENSKOLER I ODENSE KOMMUNE DAMVAD.COM 5

6 Flere foreninger og aftenskoler angiver i den forbindelse, at det gode samarbejde med Fritidsafdelingen ikke altid strækker sig til de øvrige afdelinger i kommunen. 6 RESUMÉ: TILFREDSHEDSMÅLING OG ANALYSE BLANDT FOLKEOPLYSENDE FORENINGER OG AFTENSKOLER I ODENSE KOMMUNE DAMVAD.COM

7 3 Information fra Fritidsafdelingen til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler 3.1 Fritidsafdelingens nyhedsbrev og Fritidsportalen Tilfredshedsmålingen viser, at de folkeoplysende foreninger og aftenskoler modtager og læser Fritidsafdelingens nyhedsbrev, og finder det nyttigt. Nyhedsbrevet kommunikerer nyheder om kurser, arrangementer og relevante deadlines til foreningerne og aftenskolerne. Under de afholdte fokusgruppeinterviews blev det angivet, at foreningerne og aftenskolerne skimmer nyhedsbrevet for informationer, som er interessante for dem. I den forbindelse angav flere, at nyhedsbrevene dækker meget bredt, når de skal favne de mange forskellige typer foreninger, der findes i kommunen. Ift. Fritidsportalen 1 angiver lidt færre at de anvender denne når de har behov for relevante informationer og viden. Samtidig vurderer størstedelen af foreningerne og aftenskolerne dog, at det er let at finde relevante informationer på Fritidsportalen. Blandt deltagerne i de afholdte fokusgruppeinterview var der stor forskel på kendskabet til Fritidsportalen samt på, hvor ofte hjemmesiden blev benyttet. De foreninger som kendte til og/eller benyttede Fritidsportalen var for størstedelens vedkommende tilfredse med den, men flere angav dog, at den godt kunne være svær at finde rundt på. De foreninger som ikke kendte til portalen, og derfor ikke benyttede den, gav generelt ikke udtryk for at savne den. Disse foreninger får i stedet de informationer, de skal bruge ved at ringe direkte til Fritidsafdelingen og var meget tilfredse med dette. 3.2 Fritidsafdelingens informationsniveau Idrætsforeningerne, aftenskolerne og de øvrige foreninger angiver i undersøgelsen i overvejende 1 Fritidsportalen er Fritidsafdelingen i Odense Kommunes hjemmeside. grad at være tilfredse med informationsniveauet vedrørende regler og procedurer for henholdsvis booking af faciliteter, tilskud til foreningslokaler samt indberetning af medlemstal. Flere vurderer derimod informationsniveauet vedr. øvrige støttemuligheder dårligere. I forbindelse med de gennemførte fokusgruppeinterview gav mange af de deltagende foreninger udtryk for, at et fald i økonomisk støtte og tilskud, kombineret med øget brugerbetaling og færre sponsorindtægter, over de seneste år har sat foreningerne under et økonomisk pres. Det kan derfor tænkes, at der blandt foreningerne er en stor efterspørgsel efter viden om nye støttemuligheder, hvilket kan forklare den forholdsvis lave tilfredshed med informationsniveauet herom. FIGUR 3 Foreningerne og aftenskolernes tilfredshed med samarbejdet og kommunikation med Fritidsafdelingen Folkeoplysende foreninger og aftenskoler Regler, procedurer og deadlines for indberetning af medlemstal/undervisningstim er (n=278) Regler, procedurer og deadlines for tilskud til foreningslokaler/lokaleudgifte r (n=250) Regler, procedurer og deadlines for booking af faciliteter (n=145) Øvrige støttemuligheder, fx puljer/udviklingspuljen (n=208) Rigtig godt Hverken godt el. dårligt Meget dårligt 0% 20% 40% 60% 80% 100% 29% 27% 14% 29% 40% Godt Dårligt 57% 58% 57% 31% 11% 2% 13% 1% 10% 3% 11% 4% aftenskoler i Odense Kommune. Enkelte svarmuligheder varierer på tværs af foreningstype/aftenskole. Spørgsmål: Hvordan vil du vurdere informationsniveauet fra Fritidsafdelingen til de folkeoplysende foreninger/aftenskolerne om følgende emner? RESUMÉ: TILFREDSHEDSMÅLING OG ANALYSE BLANDT FOLKEOPLYSENDE FORENINGER OG AFTENSKOLER I ODENSE KOMMUNE DAMVAD.COM 7

8 4 Tilbud og støtte fra Fritidsafdelingen til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler 4.1 Kendskab til Fritidsafdelingens tilbud Kendskabet til Fritidsafdelingens tilbud er generelt højt, men kun en forholdsvis lille andel af foreningerne og aftenskolerne i undersøgelsen angiver at have gjort brug af de enkelte tilbud. For alle typer af foreninger og aftenskoler gælder det, at korte kurser fx fundraising, kommunikation, regnskab er det oftest benyttede tilbud, mens velkomstmødet for nye bestyrelsesmedlemmer er mindst benyttet. FIGUR 4 Kendskabet til Fritidsafdelingens tilbud Folkeoplysende foreninger og aftenskoler Velkomstmøde for nye bestyrelsesmedlemmer (n=249) Konsulentbistand (n=240) ForeningsLederAkademiet (n=241) Korte kurser fx fundraising, kommunikation, regnskab (n=261) Foreningsværkstedet (n=244) 6% 13% 17% 11% Har benyttet tilbuddet Kender ikke tilbuddet 36% 37% 20% 34% aftenskoler i Odense Kommune. Spørgsmål: I hvilket omfang har din forening/aftenskole kendskab til eller benyttet følgende af Fritidsafdelingens tilbud? 4.2 Udbuddet af tilbud fra Fritidsafdelingen I undersøgelsen er de folkeoplysende foreninger og aftenskoler også blevet bedt vurdere Fritidsafdelingens udbud af tilbud. Her vurderer især aftenskolerne, at deres behov dækkes af de udbudte 7% 62% 50% 63% 58% 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kender tilbuddet, men har ikke benyttet det tilbud fra Fritidsafdelingen. Dette er også i vid udstrækning tilfældet for korpsene og idrætsforeningerne, mens de idebaserede foreninger er den foreningstype, hvor den mindste andel af foreninger angiver, at deres behov dækkes af de udbudte tilbud. Det kan hænge sammen med at de idebaserede foreninger er meget forskellige, og dermed har meget forskellige behov. I forbindelse med de afholdte fokusgruppeinterview gav mange af de deltagende foreninger udtryk for et ønske om større mulighed for at søge om tilskud i form af puljer eller andre specifikke tilskudsmuligheder. Derudover angav foreningerne i fokusgruppeinterviewene tillige, at de i stigende grad oplever et pres på deres økonomi. Det giver sig til udslag i at foreningerne særligt efterspørger puljer og andre støttemuligheder. 4.3 Anvendelse af idrætsfaciliteter Idrætsforeningerne er i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen blevet bedt om at vurdere bookingen af faciliteter og udnyttelsen heraf, jf. figuren nedenfor. Generelt angiver idrætsforeningerne i spørgeskemaundersøgelsen at være tilfredse med såvel booking som udnyttelse af faciliteterne. Dog blev det i forbindelse med fokusgruppeinterviewene angivet, at bookingen af idrætsfaciliteterne ikke altid foregår hensigtsmæssigt, og der er ofte et stort pres på de faciliteter, som idrætsforeningerne har til rådighed. Her foreslår idrætsforeningerne, at bookingen af faciliteter i højere grad end det er tilfældet i dag skal kunne foregå elektronisk. Derudover foreslås det, at man i højere grad (via Interbook) skal kunne booke faciliteter med kort varsel samt have mulighed for at afmelde faste tider i specifikke tilfælde, hvor foreningen ved, at den alligevel ikke skal bruge faciliteten. 8 RESUMÉ: TILFREDSHEDSMÅLING OG ANALYSE BLANDT FOLKEOPLYSENDE FORENINGER OG AFTENSKOLER I ODENSE KOMMUNE DAMVAD.COM

9 Til andet frivilligt arbejde i foreningen Til bestyrelsesarbejde 5 Frivillighed og administrativt arbejde i de folkeoplysende foreninger og aftenskoler 5.1 Mængden af administrativt arbejde 5.2 Rekruttering af frivillige Tilfredshedsmålingen blandt de folkeoplysende foreninger og aftenskoler viser, at det ikke er det administrative arbejde, der belaster foreningerne, jf. figuren nedenfor. Som det ses, mener de fleste, at mængden af det administrative arbejde er overkommeligt, mens væsentligt færre mener, at det administrative arbejde kan reduceres. FIGUR 5 Kendskabet til Fritidsafdelingens tilbud Folkeoplysende foreninger og aftenskoler 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mængden af administrativt arbejde er overkommelig (n=273) 14% Fritidsafdelingen kræver generelt for meget dokumentation/afrapporterin 4% 15% g af foreningerne/aftenskolerne Det vil være let at reducere mængden af administrativt arbejde (n=236) Mængden af administrativt arbejde gør det svært at rekruttere frivillige til bestyrelsesarbejde (n=243) 5% 18% 6% 24% 56% 38% 56% 22% 8% 1% 33% 30% Meget enig Enig Hverken/eller 9% 20% 2% 7% Idrætsforeningerne beskriver, hvordan det altid har været svært at rekruttere frivillige til de opgaver, der er i foreningerne, og ofte kræves meget overtalelse, eller at folk under frivillig tvang vælges til forskellige poster eller arbejdsopgaver. Flere foreninger oplever, at det ofte er de samme mennesker, der må trækkes på for fx at få besat bestyrelsesposter eller frivillige leder- eller trænerposter i foreningerne. De medlemmer, som forsøges rekrutteret, frygter for mængden af arbejde, som kan følge med. Ligeledes angiver mange, at de oplever, at forældre opfatter foreningen som en parkeringsplads for deres børn, som efter betaling af kontingent ikke er parate til at yde en indsats for foreningen. Den følgende figur viser, at det blandt idrætsforeningerne særligt er svært at rekruttere frivillige til bestyrelsesarbejde. Mere end halvdelen oplever at de ikke kan skaffe nok frivillige til bestyrelsesarbejde mens 66 pct. mener det er blevet sværere. FIGUR 6 Rekruttering af frivillige - idrætsforeninger 0% 20%40%60%80%100% Det er et problem for vores forening, at vi ikke kan skaffe nok frivillige (n=184) 23% 35% 18% 22% 2% Uenig Meget uenig aftenskoler i Odense Kommune. Spørgsmål: Hvor enig er du i følgende udsagn angående den samlede mængde af administrativt arbejde forbundet med din forenings/aftenskoles kontakt med Fritidsafdelingen? Ift. forbedringsmuligheder peger foreningerne og aftenskolerne særligt på muligheden for at kunne indrapportere elektronisk til Fritidsafdelingen i fremtiden for at undgå papirarbejde. Det er blevet sværere at skaffe frivillige (n=183) Det er et problem for vores forening, at vi ikke kan skaffe nok frivillige (n=183) Det er blevet sværere at skaffe frivillige (n=182) 30% 18% 19% 37% 36% 23% 17% 14% 3% 25% 3% 23% 18% 2% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig aftenskoler i Odense Kommune. Spørgsmål: Hvor enig er du i følgende udsagn? RESUMÉ: TILFREDSHEDSMÅLING OG ANALYSE BLANDT FOLKEOPLYSENDE FORENINGER OG AFTENSKOLER I ODENSE KOMMUNE DAMVAD.COM 9

10 Til andet frivilligt arbejde i foreningen Til bestyrelsesarbejde Også for de øvrige foreninger er det en udfordring at skaffe frivillige jf. figuren nedenfor. Knap halvdelen mener, det er blevet sværere at skaffe frivillige til bestyrelsen og mere end 40 pct. mener at det er et problem for foreningen. FIGUR 7 Rekruttering af frivillige øvrige foreninger Det er et problem for vores forening, at vi ikke kan skaffe 13% 30% 23% 29% 5% nok frivillige(n=82) Det er blevet sværere at skaffe frivillige (n=81) 0% 20% 40% 60% 80%100% 12% 36% 20% 27% 5% I forbindelse med målingen har alle foreningerne haft mulighed for at angive den eller de udfordringer, som de anser som de største for foreningen fremadrettet. Nedenfor følger de primære udfordringer for foreningerne og aftenskolerne i vilkårlig rækkefølge: Nervøse for faldende tilskud Rekruttering af nye medlemmer og kursister Rekruttering af unge Rekruttering af frivillige til bestyrelsesarbejde og andet arbejde Presset økonomi Faldende medlemstal Stigende konkurrence fra andre foreninger, sportsgrene og fitnesscentre Forældede og nedslidte haller/lokaler Savner øget hal-/lokaletid Det er et problem for vores forening, at vi ikke kan skaffe nok frivillige (n=79) 16% 30% 17% 30% 8% Det er blevet sværere at skaffe frivillige (n=80) 13% 34% 25% 23% 6% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig aftenskoler i Odense Kommune. Spørgsmål: Hvor enig er du i følgende udsagn? Der er dog tilsyneladende forskel på, hvor svært foreningerne har det med at skaffe frivillige. Selvom de fleste angiver, at det er vanskeligt at overtale folk, angiver en del af foreningerne, at de ikke har problemer med at rekruttere frivillige til deres bestyrelsesarbejde/andet arbejde i foreningen. 5.3 Udfordringer for de frivillige foreninger 10 RESUMÉ: TILFREDSHEDSMÅLING OG ANALYSE BLANDT FOLKEOPLYSENDE FORENINGER OG AFTENSKOLER I ODENSE KOMMUNE DAMVAD.COM

11 6 De folkeoplysende foreninger og aftenskolers rolle i Odense Kommune 6.1 Foreningernes evne og vilje til at løfte velfærdsmæssige opgaver De folkeoplysende foreninger er i forbindelse med tilfredshedsmålingen blevet spurgt ind til mulighederne for at kunne løfte velfærdsmæssige opgaver. Målingen viser, at langt de fleste foreninger (mellem pct.) mener, at de under de rette forhold vil kunne løfte flere sociale og velfærdsmæssige opgaver, end det er tilfældet i dag. En del af foreningerne (46 pct.) angiver at være pressede på ressourcer, og et yderligere engagement må derfor for disse foreningers vedkommende tænkes at skulle være forbundet med tilførte ressourcer. Samtidig angiver knap hver fjerde forening dog, at de ikke er for pressede på ressourcer til at kunne løfte sociale og velfærdsmæssige opgaver, mens 32 pct. angiver hverken/eller på samme spørgsmål. Dermed er mange foreninger ikke afvisende over for at skulle løfte nye opgaver. FIGUR 8 Enighed i udsagn: Vores forening er i forvejen alt for pressede på ressourcer til at kunne være med til at løfte sociale og velfærdsmæssige opgaver Idræt (n=171) Korps (n=25) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 17% 10% 29% 36% 20% 24% 18% 5% 10% En respondent beskriver, hvordan det at løfte flere velfærdsmæssige opgaver skal være en win/win - situation for såvel foreningen som kommunen, og den målgruppe der er tale om: For det første kan foreningen få noget positivt ud af en sådan situation, ved at få flere medlemmer, økonomisk tilskud eller assistance fra kommunen eller andre til at løfte opgaven. Såfremt dette overstiger de omkostninger (administrationsomkostninger, tidsforbrug, ekstra træk på lokaler/haller/baner samt på de frivilliges tid), der vil opstå, vil foreningen kunne opnå fordele ved en sådan aftale. Målgruppen kan eksempelvis være socialt udsatte, som kan vinde på en sådan løsning ved at blive engagerede og deltage aktivt på fx særlige hold i foreningen eller sportsklubben, mod at foreningen ydes økonomisk støtte hertil. En anden mulighed er aktivering af ledige, som vil kunne udføre administrativt arbejde eller være leder for hold eller projekter i regi af foreningen. Både idrætsforeninger og øvrige foreninger påpeger dog, at deres primære fokus er at være en forening for deres medlemmer, med det interessefelt, som foreningen er dannet for som hovedfokus. Dermed menes, at foreningerne ikke er interesserede i at opgive eller flytte på deres interessefokus, men at de ekstra velfærdsopgaver skal kunne indgå i den sammenhæng, som foreningen opererer i, uden at forstyrre de sædvanlige aktiviteter, der afholdes. Idebaserede (n=58) 8% 26% 48% 15% 4% Meget enig Enig Hverken/eller Uenig Meget uenig aftenskoler i Odense Kommune. Spørgsmål: Hvor enig er du i følgende udsagn? 6.2 Aftenskolernes evne og vilje til at løfte velfærdsmæssige opgaver Mere end en tredjedel af aftenskolerne erklærer sig meget enige i, at de under de rette forhold vil kunne være med til at løfte sociale og velfærds- RESUMÉ: TILFREDSHEDSMÅLING OG ANALYSE BLANDT FOLKEOPLYSENDE FORENINGER OG AFTENSKOLER I ODENSE KOMMUNE DAMVAD.COM 11

12 mæssige opgaver i højere grad, end det er tilfældet i dag. Også for aftenskolerne er det dog betinget af, at det foregår under de rette forhold, og at der er økonomiske midler til rådighed. 6.3 Nuværende sociale og velfærdsmæssige aktiviteter Tilfredshedsmålingen viser, at der på tværs af foreninger og aftenskoler er stor forskel på mængden af sociale eller velfærdsmæssige opgaver, som allerede løses, og på de muligheder, som de enkelte foreninger og aftenskoler har. Flere af aftenskolerne har fx specifikt til formål at tilbyde kurser og andre tilbud til handicappede eller ældre, ligesom foreningerne udbyder hold for særlige målgrupper. 12 RESUMÉ: TILFREDSHEDSMÅLING OG ANALYSE BLANDT FOLKEOPLYSENDE FORENINGER OG AFTENSKOLER I ODENSE KOMMUNE DAMVAD.COM

13 Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K Tel Essendrops gate 3 N-0368 Oslo Tel RESUMÉ: TILFREDSHEDSMÅLING OG ANALYSE BLANDT FOLKEOPLYSENDE FORENINGER OG AFTENSKOLER I ODENSE KOMMUNE DAMVAD.COM 13

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Fremtidig organisering Dansk Svømmeunion Bilagsrapport

Fremtidig organisering Dansk Svømmeunion Bilagsrapport Fremtidig organisering Dansk Svømmeunion Bilagsrapport Februar 2015 Bilagsrapport Bilag 1 Interviewguide for personlige interview Bilag 2 Spørgeskema til medlemsklubberne Bilag 3 Spørgeskemaundersøgelsens

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI Formål og værdier VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI FRIVILLIGSTRATEGI 3 trin Udarbejdelse af en frivilligstrategi kan hjælpe jer med at finde frem til, hvordan I vil arbejde med frivillige i jeres forening/aftenskole,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige

Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige Frivilligindsats, Kræftens Bekæmpelse De frivilliges trivsel Trivselsundersøgelse 2016 - alle frivillige Indhold Forord 3 Del 1: Konklusioner Undersøgelsens hovedresultater kort fortalt 4 Hvilke overordnede

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Frivillighed i fremtidens idræt

Frivillighed i fremtidens idræt Frivillighed i fremtidens idræt Er frivilligheden under pres? Hvordan ser fremtidens frivillighed ud? Kort præsentation Uddannet Cand.scient. Hovedfag i Idræt fra Syddansk Universitet Sidefag i Samfundsfag

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag September 2013 Faktaark Forbedringsforslag Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra en survey blandt kommunalpolitikere gennemført i august 2013. Resultaterne offentliggøres i Djøfs analysebrev DeFacto

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland

Professionshøjskolen University College Sjælland Professionshøjskolen University College Sjælland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 6 45QR-9PZR-6SM1 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Skolereformens betydning for idrætsforeningerne En spørgeskemaundersøgelse foretaget i perioden 2.-12. oktober 2014

Skolereformens betydning for idrætsforeningerne En spørgeskemaundersøgelse foretaget i perioden 2.-12. oktober 2014 S Skolereformens betydning for idrætsforeningerne En spørgeskemaundersøgelse foretaget i perioden 2.-12. oktober 2014 Samlet status pr. 15. oktober: 1668 formænd for enstrengede foreninger, hovedforeninger

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Fremtidens senioridræt

Fremtidens senioridræt Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Vejen Idrætscenter 3. september 2013 Ditte Toft Idrættens Analyseinstitut +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk En befolkningsgruppe i vækst Over de kommende

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Tønder Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Energistyrelsen 23. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK), som

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Frivillighed i Dansk Handicap Idræts-Forbund

Frivillighed i Dansk Handicap Idræts-Forbund Frivillighed i Dansk Handicap Idræts-Forbund Notat Trygve Buch Laub Idrættens Analyseinstitut Juli 2012 Der findes 414 foreninger i Dansk Handicap Idræts-Forbund 1 (DHIF), som er et af de 61 specialforbund

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Fritids- og Kulturforvaltningen, januar 2004-1- Indledning Fritids- og Kulturforvaltningen har i efteråret 2003 udsendt et spørgeskema

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Brugerundersøgelse for Folkeoplysning 2013

Brugerundersøgelse for Folkeoplysning 2013 Brugerundersøgelse for Folkeoplysning 2013 Indhold Indledning... 4 Fokus for undersøgelsen i 2013... 4 Øget digitalisering og nyt bookingsystem... 4 Udnyttelse af offentlige faciliteter... 4 Ubemandet

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU Forord 9 Vil du være med til at gøre Frederiksbergs kultur- og fritidsliv endnu bedre? Og har du brug for støtte til et

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odder Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 10-03-2015 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 Dok.nr.: 2014/0034469-3 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm I DGI Bornholm hjælper vi foreningerne mod nye oplevelser. I denne folder fortæller vi om nogle af de fordele, man kan opnå som medlem af DGI. www.dgi.dk/bornholm

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse MARTS 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af en brugerundersøgelse blandt Jobcenter Svendborgs

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

GRATIS PR TIL DIN FORENING. Breddeidrætsevaluering - Mariagerfjord Kommune

GRATIS PR TIL DIN FORENING. Breddeidrætsevaluering - Mariagerfjord Kommune GRATIS PR TIL DIN FORENING Breddeidrætsevaluering - Mariagerfjord Kommune PR-ekspert rykker ud i foreningerne Mange idrætsforeninger fortæller, at de kæmper med at lave reklame, der sælger på linje med

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holbæk Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Resumé: Frivillige i Hjemmeværnet 2011 I denne rapport kortlægger vi sammensætningen af hjemmeværnets frivillige medlemmer samt deres holdninger

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 6 Y2RS-91RL-6FV5 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

What s in it for me?

What s in it for me? 1. Er der behov for at ændre aktivitetsstøtten? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke What s in it for me? 1 3 modeller 1. Aktivitetsbaseret (fremmøde) 2. Medlemmer (antal medlemmer) 3. Kombineret (antal medlemmer

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv Borgerperspektiv Oplysning og synlighed! - Man skal kunne få et nemt overblik over, hvad man kan bidrage med hvor. - Man ved ikke, hvad der egentlig findes i det område man bor i, ud over det, man naturligt

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 51. Meddelelser og orientering... 3 52. Fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning

Læs mere

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen?

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? Dato: 5. november 2015 Sag: METS-14/06721-95 Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? 1. Indledning Kommunerne kan efter folkeoplysningsloven

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER Frivilligrådet Juni 2010 Copyright Frivilligrådet 2010 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

Uddannelsespuljen 2008 2011

Uddannelsespuljen 2008 2011 Uddannelsespuljen 2008 2011 Denne pjece præsenterer evalueringen af Uddannelsespuljen 2008-2011. NIRAS har gennemført evalueringen for Center for Frivilligt Socialt Arbejde efter bevilling givet af Social-

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Faktaark: Vejen til et internationalt job

Faktaark: Vejen til et internationalt job Faktaark: Vejen til et internationalt job Undersøgelsen viser at: Vejen til et job i udlandet er lige oplagt, hvad enten man er ansat i den offentlige eller den private Analyse og metode er væsentlige

Læs mere

Læreroplevelser af elever og deres forældre

Læreroplevelser af elever og deres forældre Fagbladet Folkeskolen og Ugebrevet A4 s undersøgelse oktober 2006 Læreroplevelser af elever og deres forældre Udarbejdet af Scharling Research for bladet fagbladet Folkeskolen og Ugebrevet A4 oktober 2006

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere