Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006"

Transkript

1 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006

2

3 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer 25

4

5 5 Nyt spor øst for Ringsted Baggrund Baggrund I forbindelse med høringsperioden for projektet om anlæg af nyt spor øst for Ringsted Station har Trafikstyrelsen samarbejdet med repræsentanter for kolonihaveforeningerne Virkelyst og Kildebo i Ringsted om løsning af de arealproblemer, som et baneanlæg vil medføre. Siden begyndelsen af 1990 erne er der gennemført omfattende undersøgelser af udvidelse af banekapaciteten mellem København og Ringsted. Næsten alle disse undersøgelser har omfattet forslag om anlæg af et ekstra spor langs jernbanen øst for Ringsted Station. I dette område ligger en række kolonihaver, som berøres af et eventuelt kommende jernbaneanlæg. I 2001 vedtog Folketinget en ændring af projekteringsloven fra 1997 om udvidelse af banekapaciteten mellem København og Ringsted. Ændringen medførte bl.a. fastlæggelse af arealbehovet for og en reservation af arealer til en eventuel ny jernbane. Trafikstyrelsen orienterede i 2003 både de berørte grundejere og de berørte kolonihaveforeninger langs med strækningen om hvilke arealer, der kan blive berørt af et eventuelt nyt jernbaneanlæg, herunder også de berørte havelejere i Ringsted. I november 2003 blev der indgået en politisk trafikaftale om bl. a. at undersøge mulighederne for nogle Mindre kapacitetsforbedringer mellem Østerport og Ringsted, kaldet KØR-projektet, så kapaciteten på strækningen kan blive forbedret. Også dette projekt omfatter anlæg af et ekstra spor øst for Ringsted Station, og projektets arealbehov og påvirkninger af omgivelserne har været undersøgt. Der blev afholdt offentlig høring om KØR-projektet i perioden 17. maj til 11. juli Møde med havelejerne Umiddelbart før den offentlige høring den 9. maj afholdt Trafikstyrelsen et møde med alle interesserede i kolonihaveforeningerne Virkelyst og Kildebo i Ringsted, der begge lejer arealer, som ligger langs med jernbanen. Her blev KØRprojektet om anlæg af et ekstra spor langs den eksisterende bane præsenteret. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle komme med et forslag til, hvorledes man i foreningerne i samarbejde med Trafikstyrelsen kan løse de problemer, som både den midlertidige og den permanente ekspropriation af en smal stribe areal langs jernbanen medfører for kolonihaverne. Selvom det ikke er et stort areal, der skal eksproprieres, betyder indskrænkningen en ændring i området. Det er derfor væsentligt, at der allerede inden projektet vedtages ved en anlægslov, er taget stilling til, hvordan området langs banen i kolonihaverne kan genskabes. Endvidere er det en forudsætning, hvis der skal nedlægges kolonihaver, at der i anlægsloven er taget stilling til kolonihavernes fremtid og fundet løsninger på spørgsmålet om erstatningsareal. Trafikstyrelsen har af ovennævnte grunde fundet det hensigtsmæssigt, at foreningerne deltog i en arbejdsgruppe i et samarbejde med KØR-projektets medarbejdere. Endvidere har det givet foreningerne mulighed for at deltage i det lovforberedende arbejde. Arbejdsgruppens dannelse På mødet den 9. maj 2005 blev det besluttet, at kolonihaveforeningerne skulle vælge hver ca. fem repræsentanter til at deltage i møderne. Fra Kolonihaveforeningen Virkelyst har følgende deltaget: formand John Madsen og i

6 6 Nyt spor øst for Ringsted Baggrund 2006 formand Keld Nielsen, Anni Meldgård, Jane Jørgensen, Henning Anders Larsen, Kaja Hintze og Per Ingvar Jensen. Fra Kolonihaveforeningen Kildebo har følgende deltaget: formand Jens Wagner, Birthe Holt Nielsen, Kaj Henckel, Dan Jensen og Karen Dahl. Desuden blev kredsformanden for Kolonihaveforbundet i Ringsted, Keld Jørgensen, valgt til at deltage. Fra Trafikstyrelsen har cand. jur. Gunna Hofdahl deltaget og fra Atkins Danmark, der er rådgiver for Trafikstyrelsen på projektet, har landinspektør Anders Christian Dissing deltaget. Per Ingvar Jensen besluttede at forlade arbejdet i gruppen under arbejdsgruppens tredje møde. Trafikstyrelsen har ikke modtaget høringssvar fra foreningernes medlemmer i forbindelse med høringsperioden for miljøredegørelsen. De bemærkninger, der har været til projektet fra foreningernes medlemmer, er indgået i arbejdsgruppens behandling af projektet. Rapporten dokumenterer den enighed, som er opnået i samarbejdet mellem kolonihaveforeningerne og Trafikstyrelsen, og den har status som tillæg til KØRprojektets endelige miljøredegørelse og indgår således i det lovforberedende arbejde. Arbejdsgruppens arbejde Arbejdsgruppen har afholdt fem møder i perioden juni-oktober 2005 og et enkelt afsluttende møde i foråret 2006 i alt seks møder. Der er skrevet korte referater af møderne. Foreningerne har udført et grundigt og engageret arbejde med at finde løsninger i sagen. I haveforeningen Virkelyst delte arbejdsgruppens medlemmer et spørgeskema ud til de berørte lejere. Og i haveforeningen Kildebo har formanden haft personlig kontakt med alle de lejere, der berøres. Her fik de pågældende mulighed for at fremkomme med ønsker til projektet. Et af arbejdsgruppens medlemmer har taget fotografier af samtlige berørte kolonihaver. Dette har givet et godt udgangspunkt for arbejdet med projektet. Foreningernes vurderingsudvalg har foretaget en vurdering af samtlige haver, der bliver berørt. Dette har givet et godt grundlag for at få overblik over hvilke økonomiske konsekvenser, projektet kan få for lejerne. På baggrund af foreningernes vurderinger har Trafikstyrelsen desuden ladet foretage en teknisk gennemgang af samtlige berørte bygninger i de berørte haver af en byggesagkyndig konsulent fra rådgivningsfirmaet Carl Bro, der har udarbejdet et notat om hvilke bygninger, der kan flyttes, og hvilke, det bliver nødvendigt at fjerne. Kolonihaveloven Begge kolonihaveforeninger er varige kolonihaver og er omfattet af lov nr. 476 af 7. juni 2001 om kolonihaver. I henhold til lovens 4 stk. 1 må et varigt kolonihaveområde ikke nedlægges helt eller delvis uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, men reglerne i 4 finder imidlertid ikke anvendelse ved ekspropriation af eller inddragelse af et kolonihaveområde som følge af anlægsarbejder i henhold til en anlægslov, jf. kolonihavelovens 5 stk. 2 nr. 1. I henhold til bemærkningerne i lovforslaget til kolonihaveloven er det forudsat, at der i en anlægslov tages stilling til kolonihavernes fremtid og spørgsmålet om erstatningshaver, såfremt der nedlægges kolonihaver i forbindelse med en anlægslov. Ekspropriation Ringsted Kommune ejer de arealer, som foreningerne lejer. Desuden ejer Banedanmark en smal stribe areal langs banen. Banedanmarks areal bliver inddraget til projektet, og de arealer, der nu skal anvendes til jernbaneformål, og som kommunen ejer, eksproprieres.

7 7 Nyt spor øst for Ringsted Baggrund Desuden bliver det nødvendigt at foretage midlertidig ekspropriation af et lille areal langs med banen, men dette leveres tilbage til ejeren efter endt anlægsarbejde. Som ejer af arealet får kommunen udbetalt erstatning ved ekspropriation. De enkelte havelejere, der mister deres have på grund af projektet, har ikke krav på at få udbetalt ekspropriationserstatning, da de er lejere, men de kan i stedet få tilbudt en erstatningshave. Servitut på grund af køreledningerne Da jernbanen ved Ringsted er elektrificeret, er det af sikkerhedsmæssige årsager nødvendigt at pålægge en el-drift servitut langs banen. El-drift servitutten medfører nogle begrænsninger i rådighedsretten over ejendommen langs med banen. Bl.a indebærer den begrænsninger for, hvor høj bevoksningen i en fastsat afstand fra jernbanen må være, og hvor tæt på jernbanen, der må være indretninger, flagstænger mv. Begge kolonihaveforeninger fik i 1990 pålagt en el-drift servitut. Der er forskel på de to servitutter, fordi arealet langs banen skråner. Såfremt det besluttes at anlægge yderligere et spor i Ringsted ved kolonihaverne, er det nødvendigt at pålægge både Kildebo og Virkelyst ny el-drift servitut, da afstanden til jernbanen ændres. Samtidig ophæves de nuværende servitutter. Da servitutterne indskrænker rådighedsretten over ejendommen, er det et erstatningsberettiget indgreb, som ekspropriationskommissionen behandler. Vedtægter i haveforeningerne Kolonihaveforeningerne lejer det areal, der anvendes til haverne af ejeren af arealet, Ringsted Kommune. Desuden lejer Virkelyst et mindre areal langs banen af Banedanmark. Lejekontrakten med det areal, der ejes af Ringsted Kommune, er indgået af Kolonihaveforbundet for Danmark, Ringsted Kredsen, med kommunen i Kontrakten løber indtil Haveforeningerne Virkelyst og Kildebo har enslydende vedtægter. Begge foreninger og deres medlemmer er desuden medlemmer af Kolonihaveforbundet for Danmark. Virkelyst er oprettet i 1947 og Kildebo i 1965.

8

9 9 Nyt spor øst for Ringsted Arealforhold Arealforhold

10 10 Nyt spor øst for Ringsted Arealforhold

11 11 Nyt spor øst for Ringsted Arealforhold

12

13 13 Nyt spor øst for Ringsted Haveforeningen Virkelyst Haveforeningen Virkelyst Af kolonihaveforeningens 278 haver berører baneprojektet i alt 24 haver, hvoraf de fire nedlægges. Erstatningshaver er udpeget. Der skal flyttes 30 bygninger, og der skal nedrives 20 bygninger og overdækninger. Virkelyst lejer et areal på m 2 af Ringsted Kommune og et areal på 900 m 2 af Banedanmark - i alt m 2. De ca m 2, der ligger tættest på jernbanen, bliver med jernbaneprojektet permanent inddraget, mens yderligere ca m 2 bliver midlertidigt berørt. Der vil være ca m 2 tilbage, når der er blevet bygget spor. Der er 278 haver i foreningen. Der er ingen venteliste i foreningen, og foreningen råder for øjeblikket over tre ledige haver, som det har været vanskeligt at leje ud. I løbet af sommeren 2005 har yderligere otte lejere ønsket at afhænde deres haver. Foreningen indgår kontrakt med den nye lejer, mens lejeren sælger bygninger, beplantning m.v. til den nye lejer i henhold til den værdifastsættelse, der er fastsat af foreningens vurderingsudvalg. Haver, der skal inddrages totalt i forbindelse med anlægsarbejdet I Virkelyst bliver i alt 24 haver berørt af projektet. Haverne er placeret på Åkandevej I forbindelse med anlægsarbejdet bliver det nødvendigt at inddrage hele arealet fra de fem haver beliggende på Åkandevej 2 10 til midlertidigt arbejdsareal. Når anlægsarbejdet er færdigt, genetableres tre haver på dette areal, idet en del af arealet bliver permanent inddraget til jernbanen. Haverne på Åkandevej 4 og 10 nedlægges, og de to lejere her får tilbudt erstatningshaver. Lejerne af Åkandevej 2, 6, 8 og 12 får tilbudt retablering af deres haver med inddragelse af det resterende areal fra de nedlagte haver. Åkandevej 2

14 14 Nyt spor øst for Ringsted Haveforeningen Virkelyst Åkandevej 22 Haver, der bliver delvist berørt i forbindelse med anlægsarbejdet For haverne på Åkandevej 12 til Åkandevej 48 gælder det, at den del af haverne, der ligger tættest på jernbanen, berøres. Det berørte haveareal kan deles op i tre rækker, som fra den eksisterende grænse mellem jernbanen og haverne udgøres i følgende rækkefølge: først af en stribe areal på 2-3 meter, som er udlejet af Banedanmark, og som inddrages permanent til det nye spor, dernæst en stribe på 4-6 meter, der permanent eksproprieres fra det areal, som er udlejet af kommunen, og til sidst en stribe på ca. 5 meter, som midlertidigt eksproprieres fra det areal, som er udlejet af kommunen. I alt inddrages således fra havernes nuværende grænse mod jernbanen et areal fra haverne på ca meter svarende til ca m 2. Efter anlægsarbejdet retableres haverne, og de bliver lidt mindre. Haverne på Åkandevej nr. 20, 22 og 24 er imidlertid så små, at nr. 22 må nedlægges. Det resterende areal fra nr. 22 kan så overdrages til nr. 20 og 24. Haverne på Åkandevej 48A og 48 er ligeledes forholdsvis små og sammenlægges efter anlægsarbejdet. Erstatningshaver Baneprojektet indebærer nedlæggelse af fire haver i Virkelyst, og foreningen får behov for oprettelse af fire erstatningshaver. Arbejdsgruppen peger på følgende fire haver: Åkandevej 30 og 36-38, som berøres af projektet, og Åkandevej 11 og 56, der ligger i umiddelbar tilknytning til projektområdet. Åkandevej 30 er en have uden bygninger, der ikke bliver benyttet. Lejeren har fået gentagne påbud fra haveforeningens bestyrelse om at vedligeholde haven, og bestyrelsen ønsker nu at opsige lejemålet på grund af mislighold. Arbejdsgruppen anbefaler at denne have bliver erstatningshave for Åkandevej 4. Åkandevej består af oprindeligt to haver, der på et tidspunkt er blevet slået sammen. Haven er ca m 2, og er langt den største af alle de berørte haver. I

15 15 Nyt spor øst for Ringsted Haveforeningen Virkelyst Åkandevej 34 haven er der opført to bygninger og et drivhus. Haven er i meget dårlig stand og vedligeholdes ikke i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Lejeren har derfor fået gentagne påbud af haveforeningens bestyrelse om at bringe forholdene i orden, og bestyrelsen ønsker også her at opsige lejemålet. På baggrund af havens størrelse anbefaler arbejdsgruppen, at haven efter anlægsperioden igen deles i to, så der bliver to erstatningshaver. Arbejdsgruppen anbefaler at de to haver bliver erstatningshaver for Åkandevej 10 og 22. Åkandevej 56 er en have uden bebyggelse, og den har indtil for nylig været benyttet til plads for haveaffald for foreningens lejere. Foreningen har besluttet at nedlægge pladsen. Haveloddet tilhører foreningen og kan umiddelbart overgå som erstatningshave. Arbejdsgruppen anbefaler, at denne have bliver erstatningshave for sammenlægningen af Åkandevej 48A og 48. Åkandevej 11 ligger på den modsatte side af Åkandevej og berøres ikke af projektet. Der er hus på haveloddet. Lejeren ønsker at opsige sit lejemål og sælge bygningen. Denne have kan dermed indgå som erstatningshave. Flytning og fjernelse af bygninger På baggrund af den tekniske gennemgang af de berørte bygninger har det vist sig muligt at flytte en del af bygningerne. Bygningerne kan kun flyttes indenfor et begrænset område bl.a. på grund af de smalle veje. De fleste bygninger skal da også kun flyttes indenfor en meget kort afstand i et begrænset område, men enkelte bygninger skal flyttes op til 200 meter. I de haver, der bliver permanent inddraget, skal bygningerne flyttes to gange. Først skal bygningerne samles i et hjørne på det inddragne areal, og efter at anlægsarbejdet er færdigt og de nye haver er etableret, kan bygningerne placeres på et blivende sted. Fem bygninger på henholdsvis Åkandevej 2, 6 og 8 er vurderet mulige at flytte og skal flyttes to gange. Først skal bygningerne skilles fra overdækningen, som ikke kan flyttes. Dernæst samles bygningerne i det nordøstlige hjørne af Åkandevej 10, som vender ind mod Åkandevej 12 og Åkandevej. Når anlægsarbejdet er færdigt, og de nye haver er etableret, kan bygningerne flyttes ind i de nye haver.

16 16 Nyt spor øst for Ringsted Haveforeningen Virkelyst Åkandevej 44 På Åkandevej 4 er der to bygninger og på Åkandevej 10 en bygning, som efter adskillelse fra overdækning kan flyttes. Da havelodderne nedlægges, skal bygningerne flyttes til de erstatningshaver, der er udpeget. Bygningerne på Åkandevej 4 skal flyttes 200 meter, og bygningen på Åkandevej 10 skal ligeledes flyttes 200 meter. På de fem havelodder, som permanent inddrages, nedrives et hus, to skure og tre overdækninger. På Åkandevej 22, hvor haveloddet nedlægges, nedrives en tilbygning med køkken og en overdækning, mens hovedhuset og et skur flyttes 100 meter. Ved sammenlægning af Åkandevej 48 og 48A nedrives bygningen på Åkandevej 48A, mens huset på Åkandevej 48 kan bevares ved at flytte huset lidt mod nord på det nye, større havelod. For de resterende haver mellem Åkandevej 12 og 46, er der mulighed for at flytte de bygninger, som kan flyttes, lidt mod nord, så de er fri af anlægsområdet. Der er således i alt 19 bygninger, som skal flyttes. Bygningerne skal flyttes fra 4 til 20 meter. På Åkandevej 18 og 20 skal hovedhuset, som kan flyttes, adskilles fra tilbygninger, som ikke kan flyttes. Mellem Åkandevej 12 og 46 skal i alt 12 bygninger nedrives. For hele Virkelyst medfører anlæg af et nyt spor således, at 30 bygninger skal flyttes, og 20 bygninger eller overdækninger skal nedrives.

17 17 Nyt spor øst for Ringsted Haveforeningen Kildebo Haveforeningen Kildebo Af kolonihaveforeningens 138 haver berører baneprojektet i alt 11 haver, hvoraf de to nedlægges. Erstatningshaver er udpeget, og der kan etableres yderligere tre haver. Der skal flyttes 7 bygninger, og der skal nedrives 12 bygninger og overdækninger. Kildebo lejer et areal på m 2 af Ringsted Kommune. De ca m 2, der ligger tættest på jernbanen, vil blive permanent inddraget, mens yderligere ca m 2 vil blive midlertidigt berørt. Der vil være ca m 2 tilbage, når der er blevet bygget spor. Der er i alt 138 haver i foreningen. Foreningen råder i øjeblikket over to ledige haver. Begge disse haver er berørt af projektet. Derudover er to haver sat til salg i sommeren Der er ingen venteliste til foreningens haver. I Kildebo bliver i alt 11 haver berørt af projektet. Haverne er placeret på Syrenvej 5 og 6, Anemonevej 5 og 6, Violvej 5 og 6, Tulipanvej 5 og 6, Gladiolusvej 5 og 6 og Hyacintvej 26 A. Endvidere berøres et smalt areal langs foreningens fælleshus. Haver, der skal inddrages helt i forbindelse med anlægsarbejderne Det bliver nødvendigt at inddrage hele arealet fra syv af haverne til midlertidigt arbejdsareal. Det er haverne på Syrenvej 5 og 6, Anemonevej 5 og 6, Violvej 5 og 6, samt Gladiolusvej 6. Når anlægsarbejdet er færdigt, bliver det muligt at genetablere fem haver på det areal, hvor der før var syv, da en del af arealet permanent inddrages til jernbanen. Haverne på Syrenvej 5 og Violvej 6 nedlægges, og de to lejere her får tilbudt erstatningshaver. Tulipanvej 6

18 18 Nyt spor øst for Ringsted Haveforeningen Kildebo Anemonevej 6 Lejerne af Syrenvej 6, Anemonevej 5 og 6, og Violvej 5 tilbydes retablering af deres haver med inddragelse af det resterende areal fra de nedlagte haver. Haver, der berøres delvist i forbindelse med anlægsarbejderne For de øvrige fire haver Tulipanvej 5 og 6, Gladiolusvej 5 og Hyacintvej 26 A og for fælleshusets areal gælder det, at den del, der ligger tættest på jernbanen, vil blive berørt af anlægsarbejderne. Det bliver nødvendigt permanent at ekspropriere en stribe på 1-3 meter af det areal, som kolonihaveforeningen har lejet af kommunen. Uden på denne stribe bliver der yderligere behov for midlertidigt at ekspropriere en stribe på 5 meter til anlæg af en arbejdsvej. Nogle af lejerne anvender for øjeblikket et smalt areal mellem deres hække og jernbanen til sti eller dyrkning af grøntsager. En del af dette areal, svarende til 290 m 2, tilhører Banedanmark. I forbindelse med anlægsarbejdet bliver det muligt at rette op på den diffuse afgrænsning, der gælder mellem kommunens og Banedanmarks arealer nu. Med baneprojektet bliver det desuden muligt at udvide tre af de fire havers areal en anelse. Den fjerde have vil bevare sin nuværende størrelse. Fra den eksisterende havegrænse mod jernbanen inddrages sammenlagt en stribe på 8-10 meter i bredden. Erstatningshaver I Kildebo bliver det således nødvendigt at nedlægge to haver permanent, og der bliver behov for to erstatningshaver. Lejeren af Syrenvej 6 er død, og dødsboet har overdraget haven til foreningen, der på grund af baneprojektet afventer genudlejning af haven. Gladiolusvej 6 har været ledig i et stykke tid og administreres ligeledes af foreningen. Kildebo råder således over to haver, der kan anvendes som erstatningshaver, når anlægsarbejdet er færdigt. Arbejdsgruppen anbefaler, at lejeren af Syrenvej 5 får Syrenvej 6 som erstatningshave, og at lejeren af Violvej 6 får Gladiolusvej 6 som erstatningshave. Mellem Hyacintvej 26A og havekoloniens skelgrænse mod øst er der mulighed for at etablere tre nye haver på et stykke fredskovsnoteret areal, som i anlægsfasen

19 19 Nyt spor øst for Ringsted Haveforeningen Kildebo Violvej 6 skal benyttes som arbejdsvej og arbejdsplads. Der kan ved inddragelse af en mindre sti, som i forvejen hører til kolonihaveforeningen, etableres tre haver på hver 400 m 2, hvilket er den maksimale størrelse for en have ifølge kolonihaveloven og foreningens vedtægter. For enden af Hyacintvej langs regnvandsbassinet og skelgrænsen mod øst anbefaler arbejdsgruppen, at der etableres en parkerings- og vendeplads ud for haverne, således at lejere og besøgende har mulighed for parkering, da Hyacintvej i dette område er meget smal. Ved anlæg af disse tre haver med tilhørende p-plads vil kolonihaveforeningen efter anlægsfasen fremstå med en mere homogen udformning og naturlig grænse til både jernbanen mod syd og kommunens græsareal mod øst. Flytning og nedrivning af bygninger På de syv havelodder, som inddrages helt under anlægsarbejdet, er der kun tre bygninger og to drivhuse, som kan flyttes. Huset på Syrenvej 5 skal adskilles fra en tilbygning, som ikke kan flyttes. Huset flyttes efterfølgende til den fremtidige Syrenvej 6 med en placering helt op ad nabohaveloddet mod nord, så der skabes god afstand til den kommende arbejdsvej. Det kan blive nødvendigt at flytte huset til en anden placering på haveloddet efter, at anlægsarbejdet og retableringen af haven er færdig. Huset skal flyttes ca. 40 meter. Hovedhuset på Anemonevej 6 skal adskilles fra en tilbygning, som ikke kan flyttes. Hovedhuset kan efterfølgende sammen med huset på Syrenvej 6 flyttes til en midlertidig placering i det nordøstlige hjørne af Violvej 5 ind mod fælleshuset. Efter anlægsperioden flyttes bygningerne tilbage til deres oprindelige have. Hver bygning skal flyttes ca meter. De resterende bygninger i haverne, som totalinddrages i projektet, kan ikke flyttes og skal rives ned. Det drejer sig om tre huse, to drivhuse, et skur og to tilbygninger.

20 20 Nyt spor øst for Ringsted Haveforeningen Kildebo Hyacintvej 26 A På Hyacintvej 26 ved fælleshuset og på Gladiolusvej 5 står opført to mindre bygninger, som skal flyttes nogle få meter væk fra jernbanen. På Tulipanvej 5 kan huset ikke flyttes og skal rives ned, og på Tulipanvej 6 skal tre skure/overdækninger rives ned.

21 21 Nyt spor øst for Ringsted Fælles forhold Fælles forhold En række forhold er fælles for kolonihaverne i de to foreninger. Det er anvendelse af fredskovsarealer, ledningsanlæg, lejekontrakter, udgifter i forbindelse med flytning af bygninger, genetablering af berørte haver og etablering af erstatningshaver samt også en række uløste problemer, som skaber frustrationer blandt havelejerne. Fredskov Mellem foreningerne og jernbanen er der anlagt to mindre fredskove på Banedanmarks grund. Den store fredskov ligger som et træbælte bag en række huse på Åkandevej og Hyacintvej, og den strækker sig fra Åkandevej 48 til Syrenvej. Der er stiadgang til skoven i skellet mellem de to kolonihaveforeninger. Skoven giver en behagelig afgrænsning mellem haverne og jernbanen. Den lille fredskov strækker sig fra Hyacintvej 26 A mod øst langs jordvolden og hen mod Østre Ringvej. Her er der fra Hyacintvej adgang til fredskoven. Dele af skovene skal inddrages permanent til udvidelse af banen, mens andre dele skal inddrages midlertidigt til arbejdsvej i forbindelse med anlægsarbejdet. Foreningerne ønsker ikke tilslutning til foreningernes areal af den del af den store fredskov, der ikke berøres af projektet, men ønsker, at så meget som muligt af skoven bevares i forbindelse med sporprojektet. Til gengæld finder foreningerne det hensigtsmæssigt, at den del af den lille fredskov, der ligger mellem Hyacintvej og jernbanen, anvendes til tre erstatningshaver og ekstra p-plads. Banedanmark skal sørge for, at der etableres erstatningsfredskov et andet sted. Ledningsanlæg Der skal i projektet tages hensyn til ledningsanlæg, der er etableret i de arealer, som inddrages til projektet. Nogle ledninger skal omlægges i forbindelse med terrænregulering og ombygning af skråningsanlægget mod banen, mens andre ledninger skal sikres ved udlæg af grus og køreplader, så ledningerne ikke tager skade af presset fra arbejdskøretøjerne. Der er i begge havekolonier etableret et drænanlæg i arealerne op mod banen. Drænanlægget har stikledninger, der fører ud til en grøft mellem jernbanen og kolonihaverne. Både drænanlægget og grøftens funktion skal opretholdes under og efter anlægsarbejdet. I Virkelyst er der placeret et større el-kabel fra udkørslen til Mågevej, ned gennem Åkandevej 2 til skråningens top ud mod banen. Kablet fordeler sig her, så det løber langs med banen i henholdsvis østlig og vestlig retning. Mod øst løber kablet i toppen af skråningen indtil Åkandevej 14, hvor det krydser under jernbanen. Kablet er placeret på arealer, der skal eksproprieres permanent eller midlertidigt til projektet. Ved udkørslen til Mågevej er lagt en fjernvarmeledning på et mindre areal, som midlertidigt eksproprieres og som vil fungere som arbejdsvej i anlægsperioden. På Åkandevej 2 til 10, hvor havelodderne inddrages helt, er der en vandledning. Vandledningen er placeret på den del af havelodderne, der kun berøres midlertidigt af anlægsarbejdet. En anden vandledning er lagt i grænsen mellem Åkandevej 12 og 14 og krydser skråningspartiet mod syd og jernbanen. Ledningen berører arealer, som eksproprieres midlertidigt eller permanent. Der er etableret et telefonkabel fra Åkandevej gennem havelodderne Åkandevej 10 til 42, hvorefter det krydser jernbanen. Dette telefonkabel berører arealer, der skal eksproprieres permanent eller midlertidigt.

22 22 Nyt spor øst for Ringsted Fælles forhold I fredskovsarealet langs banen mellem Virkelyst og Kildebo krydser henholdsvis to fjernvarmeledninger og et større el-kabel under jernbanen. Ledningerne bliver kun berørt af anlægsarbejdet i fredskovsarealet. I Kildebo krydser en kommunal spildevandsledning og regnvandsledning under jernbanen ved Tulipanvej 5. Ledningerne er placeret på det areal, som permanent og midlertidigt inddrages fra Tulipanvej 5 og det nordvestlige hjørne af Gladiolusvej 6, der eksproprieres midlertidigt. Gener i anlægsperioden Langs med banen etableres der i anlægsperioden midlertidige arbejdsveje og depoter. Disse får således en placering helt op ad de eksisterende haver, og der vil i anlægsperioden være tung trafik på arealerne. Ved anlæg af banen vil der være støjende arbejde, ligesom der forekommer vibrationer. I tørre perioder kan der opstå støvgener, når der håndteres nye skærver, jord og grus. Leje, kontrakter og arealinddragelse Kolonihaveforeningerne betaler leje af arealerne til Banedanmark og Ringsted Kommune for leje af de arealer, foreningerne råder over. De enkelte havelejere betaler leje til foreningen. Lejen dækker bl.a. udgifter til forening, vand og areal. Arbejdsgruppen foreslår, at de lejere, hvis haver skal inddrages helt, ikke betaler leje i anlægsperioden, da haverne ikke kan anvendes. Desuden foreslår arbejdsgruppen, at lejen nedsættes for lejerne af de haver, der berøres delvist på grund af anlægsbyggeriet. Det er foreningernes opgave at sørge for dette. Når anlægsarbejdet er færdigt, bliver det nødvendigt for foreningerne at ændre leje og kontrakter med hver af de berørte lejere, da deres haver ændrer størrelse. Det er ejeren af det areal, der skal inddrages, der får udbetalt ekspropriationserstatning i forbindelse med baneprojektet. Banedanmarks areal tættest på banen, der i forvejen ejes af staten, kan umiddelbart inddrages til anlægget. Virkelysts lejekontrakt med Banedanmark vil blive opsagt, da hele Banedanmarks areal skal anvendes permanent til jernbane. Et areal yderligere skal eksproprieres. Det ejes af Ringsted Kommune, Ringsted Kommune vil som ejer få udbetalt erstatningen, der fastsættes af ekspropriationskommissionen. Det fredskovsareal, der skal anvendes til 3 erstatningshaver i Kildebo, tilhører nu Banedanmark. I forbindelse med ekspropriationskommissionens behandling af sagen er der mulighed for at arealet kan tillægges kommunens areal, så det kan indgå i foreningens lejekontrakt med Ringsted Kommune. På grund af de ændrede arealforhold bliver det under alle omstændigheder nødvendigt at ændre begge foreningers kontrakt med kommunen. Udgifter til flytning af bygninger og haveændringer Der er udgifter forbundet med flytning og nedrivning af en del bygninger. Desuden er der udgifter til oprettelse af erstatningshaver, genetablering af huse, retablering af beplantning, etablering af nye hække mv. Desuden er der udgifter til opbevaring af haveredskaber, indbo mv. i anlægsperioden. Alle disse udgifter hører med til projektets anlægsudgifter. Arbejdsgruppen anslår, at de samlede udgifter til flytning af bygninger og skure beløber sig til ca kr. i Virkelyst og ca kr. i Kildebo. Disse udgifter på i alt kr. er anlægsudgifter, som afholdes af anlægsmyndigheden. Dertil kommer udgifter til erstatning af beplantning, hække mv. Såfremt foreningerne selv organiserer dette arbejde, kan disse opgaver løses for en gennemsnitlig udgift på ca kr. pr. have. I Virkelyst skal der genetableres 20 haver i alt ca kr. I Kildebo skal der retableres 6 haver + fælleshusareal i alt ca kr.

23 23 Nyt spor øst for Ringsted Fælles forhold Oprettelse af erstatningshaver på det areal, der også tidligere har været anvendt af foreningerne, anslås at blive ca kr. pr. have. Årsagen til dette skøn er bl.a., at der allerede nu er etableret vejadgang mv. I Virkelyst skal der oprettes fire erstatningshaver, og udgiften anslås således at blive ca kr. Oprettelse af tre nye erstatningshaver og p-pladser i Kildebo anslås til ca kr. pr. have i alt ca Dertil kommer yderligere anlæg af to erstatningshaver på er areal, der også tidligere har været anvendt af foreningerne, hvor der allerede nu er vejadgang mv. Udgiften her anslås at blive ca kr. pr. have i alt ca kr. for begge haver. Arbejdsgruppen anslår således, at Virkelyst vil få behov for at få udbetalt et beløb på i alt ca. ca kr. og Kildebo et beløb på i alt ca kr. De samlede udgifter til retablering af kolonihaverne i forbindelse med anlægsprojektet skønnes således at blive ca kr. Lejerne har ikke krav på at få erstatning for de bygninger og den beplantning, de mister, men for at holde lejerne så vidt muligt skadesløse foreslår arbejdsgruppen, at foreningerne selv organiserer arbejdet og fordeler midlerne til lejerne i forbindelse med genetablering af haverne. Når det er blevet besluttet at anlægge det ekstra spor, anbefaler arbejdsgruppen, at foreningerne får mulighed for at få udbetalt àconto beløb, da der kan blive behov for at foretage visse justeringer, allerede inden anlægsarbejderne starter. Foreningerne aflægger regnskab til anlægsmyndigheden for de udgifter, de har haft med anlæg af erstatningshaver og genetablering af de berørte haver, når anlægsarbejdet er afsluttet. Uløste problemer Så længe, der ikke er truffet endelig beslutning om anlæg af et nyt spor, har foreningerne problemer med genudlejning, og de kolonihavelejere, der ønsker at sætte bygninger mv. til salg, har også et problem. Det giver utryghed og usikkerhed for alle lejerne i de i alt 36 berørte haver. Det giver bl.a. nu konkrete problemer i forbindelse med dødsfald, problemer hos ældre, der ikke længere kan klare at passe haven, og for de lejere, der flytter fra Ringsted. Som eksempel kan følgende, konkrete sag beskrives. En af de berørte lejere på Åkandevej lejer for øjeblikket en have med et hus, der skal nedrives, når sporet skal anlægges. Hun ønsker at overtage en anden have, der er sat til leje med salg af kolonihavehuset. Denne have bliver også berørt af projektet, men bygningerne berøres ikke. På grund af planerne med det nye spor, kan hun ikke sælge bygningerne på den grund, hun lejer nu, og dermed kan hun ikke skaffe penge til at overtage den nye have. Samtidig kan sælgeren ikke komme af med sin have. Dette problem har arbejdsgruppen desværre ikke mulighed for at løse. Arbejdsgruppens medlemmer har givet udtryk for, at det efterhånden er frustrerende for både lejerne af de berørte haver og de lejere, der lægger et stort arbejde i bestyrelsesarbejde, at arealet i så mange år har været i fokus uden, at der er truffet afgørende beslutninger.

24

25 25 Nyt spor øst for Ringsted Baggrundsmaterialer Baggrundsmaterialer Lov nr. 476 af 7. juni 2001 om kolonihaver Ekspropriationsloven Lov nr. 497 af 7. juni 2001 om Projektering af jernbaneanlæg København-Ringsted Lejeaftale mellem Kolonihaveforbundet Ringstedkredsen og Ringsted Kommune af 7. april 1993 Vedtægter for Haveforeningen Virkelyst af 14. februar 2004 Vedtægter for Haveforeningen Kildebo af 10. maj 2003 Haveforeningernes vurderingsudvalgs værdiansættelse af haver og bebyggelse for samtlige berørte kolonihaver, sommeren 2005 Eldrift-servitutter Rådgivningsfirmaet Carl Bros rapport Gennemgang af kolonihavehuse i Virkelyst og Kildebo af 5. september 2005.

26

27 Forsidefoto: kolonihavehuset Åkandevej 8, Ringsted Redaktion: Gunna Hofdahl og Jesper Sejl Kortgrundlag: Atkins Danmark A/S Kortdesign: Søren Varming Fotos: A Meldgård Trykkeri: Vester Kopi A/S ISBN

28 Trafikstyrelsen fremlægger i denne rapport forslag til løsning af de arealproblemer, som projektet om anlæg af et nyt spor øst for Ringsted Station medfører for en række kolonihaver. Forslagene fremsættes i enighed af en arbejdsgruppe, som er sammensat af repræsentanter fra kolonihaveforeningerne Virkelyst og Kildebo i Ringsted samt Trafikstyrelsen. I alt berøres 35 haver. En række haver foreslås sammenlagt, og der er fundet erstatningshaver for de seks haver, der skal nedlægges. Der er mulighed for at etablere yderligere tre nye haver. Nogle bygninger kan flyttes, mens andre må nedrives. Trafikstyrelsen Adelgade 13 DK-1304 København K. Nyt spor øst for Ringsted ISBN

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826 Næstved Kommune Center for Ejendomme Rådmandshaven 20 4700 Næstved LEJEKONTRAKT mellem Næstved Kommune og Kolonihaveforeningen Ellevang 1 1 Parterne Mellem Næstved Kommune i det følgende kaldet ejeren

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted - Miljøredegørelse

Nyt spor øst for Ringsted - Miljøredegørelse Nyt spor øst for Ringsted - Miljøredegørelse Februar 2006 3 Nyt spor øst for Ringsted Forord Forord Hermed foreligger den endelige miljøredegørelse for anlægsprojektet Nyt spor øst for Ringsted. Projektet

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

1 Jeg stiller nogle spørgsmål til Slagelse kommune den 27.08.2014

1 Jeg stiller nogle spørgsmål til Slagelse kommune den 27.08.2014 1 Jeg stiller nogle spørgsmål til Slagelse kommune den 27.08.2014 Til Fra Slagelse kommune Palle Flebo-Hansen Dato 27.08.2014 Jeg kan forstå på korrespondancen som jeg dags dato har modtaget fra min advokat

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger

københavn-ringsted: 5. sporet faktaark om høringssvar og anlægsomkostninger greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune københavn-ringsted: 5. sporet faktaark

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information er ikke en udtømmende opregning af regler og bestemmelser på området for handel med kolonihavehuse og kan derfor ikke

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 25.4 Daghaver i Egelundparken Daghaver med fællesbygning og redskabsskure 1990 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

Lejekontrakt (FORSLAG - november 2015)

Lejekontrakt (FORSLAG - november 2015) H O R S E N S K O M M U N E Lejekontrakt (FORSLAG - november 2015) Horsens Kommune, (i det følgende kaldet Ejer) udlejer herved til Sydøstjyllands Kolonihave Kreds (i det følgende kaldet kredsen) det Horsens

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

Sagen omhandler kommunens tilsyn i haveforeningerne underlagt Kolonihaveforbundet.

Sagen omhandler kommunens tilsyn i haveforeningerne underlagt Kolonihaveforbundet. 1 Min udgave af den kommunale belysning af sagen (tilsyn) Denne her sag følges af mig og opdeles i sektion da filerne eller bliver for store. Sagen omhandler kommunens tilsyn i haveforeningerne underlagt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016

KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016 KOLONIHAVEFORBUNDETS VURDERINGSREGLER PR. 1. JANUAR 2016 1. Formål med bestemmelserne Alle medlemmer af Kolonihaveforbundet er underlagt Kolonihaveforbundets vurderingsregler, som betyder, at et kolonihavehus

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Arbejdet påbegyndes i oktober 2012, hvilket er tidligere end den tidsplan, som blev fremlagt på det sidste informationsmøde i juni 2011.

Arbejdet påbegyndes i oktober 2012, hvilket er tidligere end den tidsplan, som blev fremlagt på det sidste informationsmøde i juni 2011. 27.02.12 Projekt Den nye bane København-Ringsted Fagområde: Mødereferat for informationsmøde den 21. februar 2012 på Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby. Mødedeltagere Brøndby Haveforening Afdeling

Læs mere

KOLONIHAVEFORBUNDET NORDØSTSJÆLLANDSKREDSEN

KOLONIHAVEFORBUNDET NORDØSTSJÆLLANDSKREDSEN SU møde Dato: 24.9.2015 Tidspunkt: kl. 19.00 Arrangør: HF/Solvang Sted: Fælleshuset Mødedeltagere Haveforeninger HF/Knæbjerget, HF/Bernstorff og HF/Solvang Kredsbestyrelsen: Torben Juul Eriksen(TJE), Vibeke

Læs mere

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information beskriver regler for handel med kolonihavehuse. Beskrivelsen er ikke udtømmende, og kan derfor ikke erstatte rådgivning.

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

ORDENSREGLER. April 2016

ORDENSREGLER. April 2016 ORDENSREGLER April 2016 1 Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer er forpligtet til at kende og overholde vedtægter, ordensregler

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Skørping 17.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Skørping den 17.09.2013

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

21. januar 2013 SHM/HKU

21. januar 2013 SHM/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Bredlundvej 6, 7741 Frøstrup som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret

Læs mere

Vejledning om vurdering af kolonihavehuse

Vejledning om vurdering af kolonihavehuse Vejledning om vurdering af kolonihavehuse Til sælgere og købere af kolonihavehuse Alle medlemmer af Kolonihaveforbundet er underlagt Kolonihaveforbundets vurderingsregler, som betyder at et kolonihavehus

Læs mere

Servitutundersøgelse Vedr. lokalplan for Erhvervsområde ved Kejlstrupvej/Stagehøjvej i Gødvad Silkeborg Kommune

Servitutundersøgelse Vedr. lokalplan for Erhvervsområde ved Kejlstrupvej/Stagehøjvej i Gødvad Silkeborg Kommune Servitutundersøgelse Vedr. lokalplan for Erhvervsområde ved Kejlstrupvej/Stagehøjvej i Gødvad 18. maj 2015 Bredhøjvej 5, 2. sal - 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 16 88 - Fax 70 12 10 14 E-mail: silkeborg@geopartner.dk

Læs mere

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Baldersbæk, Ishøj-Havbogårdsvej, Solrød Miljøredegørelse 7 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Orehoved-Holeby. Miljøredegørelse, hæfte 3. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Orehoved-Holeby Miljøredegørelse, hæfte 3 Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Formanden bød velkommen til Kirkevangens 82enstyvende ordinære generalforsamling, som blev afholdt i henhold til foreningens vedtægter.

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. april 2004 02.01.05G01/SA/00/10897 Annette

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I NÆSTVED Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 10. september 2015 i sag nr. BS 50-1388/2013: Palle Flebo-Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør og Gitte Løvstrøm Hansen Chr.gave 11 4220 Korsør mod HF Strandparken

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Elektrificering og ekspropriation

Elektrificering og ekspropriation Elektrificering og ekspropriation Hvad betyder det for dig som nabo til jernbanen? Elektrificering og ekspropriation hvad betyder det for dig? Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af det

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Bregnevang

Vedtægter for Haveforeningen Bregnevang Vedtægter for Haveforeningen Bregnevang 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen Bregnevang. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 2. Foreningen er oprettet den 21.

Læs mere

KOLONIHAVEFORBUNDET NORDØSTSJÆLLANDSKREDSEN

KOLONIHAVEFORBUNDET NORDØSTSJÆLLANDSKREDSEN SU møde Dato: 23. September. 2015 Tidspunkt: kl. 19.00 Arrangør: HF/Virumgård Sted: HF/Bredely - Fælleshus Mødedeltagere: Haveforeninger: HF/Stadion, HF/Bredely, HF/Ermelund HF/Lundtoftehaverne, HF/Lyngen

Læs mere

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord)

STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) STANDARDFORENINGSVEDTÆGT (for kolonihaver på lejet jord) 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen "Enghave". Foreningens hjemsted er Horsens Kommune 2. Foreningen er stiftet

Læs mere

Lov om Aarhus Letbane

Lov om Aarhus Letbane LOV nr 432 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-4621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 155 af 18/02/2015

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling H/F Islegaard den 27.01.2016 Kl. 18.30 Herlev medborgerhus

Referat af ekstraordinær generalforsamling H/F Islegaard den 27.01.2016 Kl. 18.30 Herlev medborgerhus Referat af ekstraordinær generalforsamling H/F Islegaard den 27.01.2016 Kl. 18.30 Herlev medborgerhus 1. Formand Helle Møller byder velkommen til alle de mange fremmødte, der var fremmødt 212 haver og

Læs mere

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet

Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Integrationsdaghaver på Lersøgrøftarealet Konceptpapir 1 Med dette konceptpapir ønsker bestyrelsen for HF Lersøgrøftens Integrationsdaghaver, at præsentere sine visioner for anvendelsen af Lersøgrøftarealet,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20-273. FOR ET OMRADE VED VIBELUNDVEJ PA MATR. NR. 7 A, STEGSTED BY, PÅRUP ( 15-rammernes tillæg nr. 36 for område 20.

LOKALPLAN NR. 20-273. FOR ET OMRADE VED VIBELUNDVEJ PA MATR. NR. 7 A, STEGSTED BY, PÅRUP ( 15-rammernes tillæg nr. 36 for område 20. LOKALPLAN NR. 20-273 FOR ET OMRADE VED VIBELUNDVEJ PA MATR. NR. 7 A, STEGSTED BY, PÅRUP ( 15-rammernes tillæg nr. 36 for område 20.02) I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT l. Lokalplanens formål.........

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

LOKALPLAN KOMMUNE. område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER HVIDKILDE, RINGE RINGE

LOKALPLAN KOMMUNE. område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER HVIDKILDE, RINGE RINGE LOKALPLAN nr.32 område til. OFF. FORMAL KOLONHIAVER. 1 HVIDKILDE, RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 Lokalplan for et område i Ringe til offentlige formål (kolonihaver). INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nyhedsbrev for november, december 2015 og for januar 2016

Nyhedsbrev for november, december 2015 og for januar 2016 Nyhedsbrev for november, december 2015 og for januar 2016 Jul og nytår: Vi kom igennem november, december, jul og nytår og det meste af en kold januar 2016 uden, at kunne udsende vores referater og nyhedsbreve

Læs mere

Vedr. afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, lokalplan 176.

Vedr. afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, lokalplan 176. Gyrstinge. d. 14. okt. 2013 Ringsted Kommune 4100 Ringsted Vedr. afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet, lokalplan 176. D. 12. sept. 2013 har Natur- og Miljøklagenævnet (herefter benævnt NMKN) truffet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON. 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 7. november 2011 09/12190 Ulrik Larsen, VD Ul@vd.dk 7244 3618 UDBYGNING AF MOTORVEJ E45/E20 MELLEM KOLDING OG FREDERICIA Referat fra Borgermøde den 20. juni 2011

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Lejekontrakt. Slagelse Kommune

Lejekontrakt. Slagelse Kommune Lejekontrakt Mellem Slagelse Kommune Og Kolonihaveforbundets Vestsjællands Kreds Haveforeningerne Etterbjerg, Mønsterkolonien, Nørrevang, Skovly, Søndervang og Østervang 1 Parterne Mellem Slagelse Kommune

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010.

Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. 1 Have 38 i Strandparken Have 38 i Strandparken Det er vigtig at forstå - reglerne for at se den dybere mening med have 38. Ole Quist byrådsmedlem (s) har solgt have 38 i år 2010. Huset har gennemgået

Læs mere

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station Ringbanen Oktober 2004 Ny Ellebjerg Station Forplads A : Før og efter. Parkeringspladsen er privat og ikke til offentlig parkering Forplads A : før Ny Ellebjerg Station Banedanmark bygger Ny Ellebjerg

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig anlæg af bane og udvidelse af motorvejen på Vestfyn

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig anlæg af bane og udvidelse af motorvejen på Vestfyn Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig anlæg af bane og udvidelse af motorvejen på Vestfyn Ole Kveiborg, COWI Leif Hald Pedersen, Vejdirektoratet 1 Ny jernbane over Vestfyn Linjeføring for Forslag Syd,

Læs mere

Kolonihaveforbundets Århuskreds

Kolonihaveforbundets Århuskreds 1 Kolonihaveforbundets Århuskreds BYGGERETNINGSLINIER 2 VEDR. KOLONIHAVEHUSE Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR.

Læs mere

Vejforum Ekspropriation til Vejanlæg. Landinspektør Thomas N. Asmussen

Vejforum Ekspropriation til Vejanlæg. Landinspektør Thomas N. Asmussen Vejforum 2015 Ekspropriation til Vejanlæg Landinspektør Thomas N. Asmussen Vejens kvaliteter - under forandring. Vasevej før projektstart 2010 Vejprojektets udfordringer(1) Vejprojektets udformning Udretningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen.

Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger 1 INDLEDNING. af Ringsted Femern Banen. Ringsted Femern Banen Notat om Habitatdirektivets art 6. stk. 4 i relation til Natura 2000 konsekvensvurderinger af Ringsted Femern Banen. 1 INDLEDNING Der er gennemført konsekvensvurderinger i henhold

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding HAVEFORENINGEN FINMARKEN Revideret 20/2-14 LEJEKONTRAKT 50.- Depositum andrager: Betalt tidligere ejer 800.- 0.- Kontingent Vand 300.- 125.- Havens areal udgør 350 m² a 1.00 kr. pr m² 350.- Forsikring

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013

Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013 1 PFH & Bestyrelsen den 10.april 2013. Referat af mødet mellem bestyrelsen og havelejerne i have 56 den, 10. april 2013 Mødet var indkaldt af bestyrelsen på baggrund en skrivelse fra PFH den 24.marts 2013.

Læs mere

Udbygning af Nordvestbanen, høringsnotat

Udbygning af Nordvestbanen, høringsnotat a Udbygning af Nordvestbanen, - Offentlig høring efterår 2006 Januar 2007 Udbygning af Nordvestbanen, Forord Forord Dette er udarbejdet som en dokumentation af Trafikstyrelsens offentlige høring af projektet

Læs mere

Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej.

Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej. SVA EMØLLEOMRÅDET: 12. juli 2013 Gener, ved en sammenlægning af Nordhavnsvej med en østlig omfartsvej. På basis af folketingsbeslutning af 21. marts 2013 om en østlig omfartsvej om København skal Linjeføring

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Sagen som viser sig at være ført på forkert fundament

Sagen som viser sig at være ført på forkert fundament Palle Flebo-Hansen Gennemgang af sagen i have 56 Kapitel 1 Sagen som viser sig at være ført på forkert fundament Palle Flebo-Hansen 1 Palle Flebo-Hansen Gennemgang af sagen i have 56 Kapitel 1 En retssag

Læs mere

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager)

Femern Bælt (herunder, udvidelse af jernbanestrækning på tværs over Amager) Miljø- og Planlægningsudvalget, Trafikudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 85, TRU alm. del Bilag 76Bilag 76 Offentligt Komiteen for Bedre bebyggelse på Amager Svanninge Alle 11 2770 Kastrup 29 1C 2009

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Maj 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013. Udvidelse af byggemulighed i kolonihaver

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013. Udvidelse af byggemulighed i kolonihaver TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013 Udvidelse af byggemulighed i kolonihaver Kommuneplantillæg nr. 56 INDHOLD: Planens baggrund og formål Side 3 kolonihaveforeninger, DER ER OMFATTET AF

Læs mere

Nyt spor for fjerntog Enghave-Valby - Miljøredegørelse

Nyt spor for fjerntog Enghave-Valby - Miljøredegørelse Nyt spor for fjerntog - Miljøredegørelse Februar 2006 3 Nyt spor for fjerntog Forord Forord Hermed foreligger den endelige miljøredegørelse for anlægsprojektet Nyt spor for fjerntog. Projektet og dets

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 20 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling... 5 Udviklingen fordelt på ældredistrikter...

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet omfatter arealer udlagt til have, vej og sti, parkeringspladser, fællesareal og beplantningsbælter.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet omfatter arealer udlagt til have, vej og sti, parkeringspladser, fællesareal og beplantningsbælter. LEJEKONTRAKT 1. Mellem Ringsted Kommune og Kolonihaveforbundets Midt og Østsjællands Kreds indgås følgende aftale om udlejning af arealer til kolonihaver. Omfattet af aftalen er følgende kolonihaveområder:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

FREMTIDENS BYMIDTE I SKOVLUNDE. www.ballerup.dk

FREMTIDENS BYMIDTE I SKOVLUNDE. www.ballerup.dk FREMTIDENS BYMIDTE I SKOVLUNDE Borgermøde den 9. april i Skovlunde www.ballerup.dk Program 1. Velkomst v. Kommunaldirektør Eik Møller 2. Gennemgang af baggrund, proces og de nye planer for Skovlunde Bymidte

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 17. juni 2008 J.nr.: NKN-261-00093 ssc Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Haveforeningen Grundet HF Grundet 1, 7100 Vejle.

Haveforeningen Grundet HF Grundet 1, 7100 Vejle. HF Grundet 1, 7100 Vejle. Vedtægter for Haveforeningen Grundet 1. Haveforeningens navn og stiftelse 1. Foreningens navn er Haveforeningen Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune 2. Foreningen er

Læs mere