I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts."

Transkript

1 Udskrift af Auktionsforretning over Riberhus Ladegårds Jorder samt Fanø, Sønderho og Mandø (Rigsarkivet. Rentekammeret. Danske Afdeling. 2. Jyske Renteskriverkontor. Journalsager Arkivnr. 303, journalsag nr. 798, løbenr.: ). PLACAT, Angaaende Auctions-Holdelse over Riber Lade-Gaards Jorder og dertil liggende Bønder-Gods. I allerunderdanigst følge af Hans Kongl. Majsts. til Os underskrevne den 6. April. nest afvigt Allernaadigst givne Befalning, hvorved Vi til denne Forretning ere comittérede, bliver herved alle og eenhver tilkiendegivet, at Riber Lade-Gaards Jorder og Bønder-Gods, bestaaende af Hartkorn Ager og Eng, nemlig: Jorderne 91 Tdr. Skpr. 1 Fierd. 2 Alb. og Bønder-Godset 377 Tdr. 7 Skpr. 2 Alb., til Bortforhandling ved offentlig Auction udi Riber-Raadhuus, Mandagen den 10de Julii førstkommende vorder opbuden og de Høystbydende, paa Hans Kongl. Majest. nærmere Aallernaadigste Approbation tilslagen, med efterskrevne Conditioner, nemlig: 1. De, som bliver Høystbydende paa bemelte Lade-Gaards Jorder og Bønder-Gods, over hvis Hartkorn og Landgielde én trykt Spedification udi Riber-Stifts-Contoir paa Rente Cammeret og hos samtlige Stift-Amtmænd i Jydland, saavelsom og hos Os er at bekomme, bør paa Auctions- Stædet, i fald de ikke maatte kiendes at være suffisante, for den budne Summa at producere tilstrækkelig Caution eller Fuldmagt. Og bliver ikke ringere Bud paa Gangen end Een Rixdaler for hver Tønde Hartkorn eller Gade-Huus antaget; Ikke heller paa noget Efterbud, naar Auctionen er sluttet, reflecteret. Derforuden haver Hans Kongl. Majest. Allernaadigst befalet, at ikke nogen Kongl. Oppebørsels-Betient udi Riber Stift maa paa bemelte Jorder eller Bønder-Gods byde eller byde lade; ikke heller understaae sig det derefter af andre, saalænge han er i samme Tieneste, at kiøbe eller lade tilkiøbe, under Godsets Fortabelse, halvparten til Kongens Fiseum(?) og halvparten til Angiveren; saavel og, at de Bønder, som ovenbemelte Lade-Gaards Jorder og BønderGods bruger eller besidder, sig alle paa Auctions-Stædet skulle indfinde, hvad heller de agter noget der at kiøbe eller ikke. 2. Fornævnte Jorder og Bønder-Gods afhændes til Evindelig Arv og Ejendom med den Ret Hans Kongl. Majest. samme tilhører, uden nogen Reluition dertil at være reserveret. Og skal den Kiøbende, fra den Dato hans giorde Bud Allernaadigst er bleven approbéret, af Lade Gaards Jorderne, hvilke under et sælges som Bønder-Gods, og af det øvrige Gods, hvoraf først hver Gaard eller Huus og dernæst hver Bye under et

2 opbydes, svare alle Kongl. Contributioner og Paabuder. Hvorimod og det Kiøbte fra samme Tiid bliver for hans egen Regning og Risico. Hannem overdrages og dermed de til bemelte Tiid efterstaaende Penge- og Korn-Restancer af Skatter og Forstrækninger. Og, som de Bønder, der nu have Lade-Gaards Jorderne i Brug, bør efter den med dennem oprettede Contract, at beholde samme indtil 1ste Maji Ao. 1750, med mindre de dennem tilforn godvilligen maatte ville afstaae; Saa oppebær den Kiøbende imidlertid af Bønderne de af dennem for Skatter og alt Aarlig svarende 600 Rdlr. 3. De Bønder, som selv kiøber deres Paaboende Gaarder, svarer lige ved andre Prorietaire-Bønder, Consumption, Famille- og Folke Skat, samt andre Skatter og Paalæg, og ey anderledes. 4. Til de Kongl. Skoeler, som maatte findes udi de Sogner, hvor dette Gods falder, søger Ungdommen fremdeeles af de dertil henlagde Byer, hvis Proprietairer eller Bønder da herefter som tilforn svarer det som til Skoelernes Vedligeholdelse eller Skoeleholdernes Løn allereede Allernaadigst maatte være eller herefter vorde anordnet. 5. Den Kiøbende betaler ikke nogen AuctionsBekostning, eller videre end Skiødernes Expedition ved Rente-Cammeret, der, hvad Sportlerne angaaer, koster dobbelt saa meget udi Croner, som der dertil brugende stemplet Papiirs Beløb; Og det stemplede Papiir, som à parte betales, koster courant 3 Mk., naar Kiøbe-Summen er10 rdlr. til 24 Rdlr. inklusive 1 Rdlr. naar Kiøbe-Summen er 25 Rdlr. til 49 Rdlr. 4 Rdlr. naar Kiøbe-Summen er 50 Rdlr. til 1499 Rdlr. og saa fremdeeles efter den om det stemplede Papirr Allernaadigst udgivne Forordning. Men, naar Kiøbe-Summen er under 10 Rdlr. koster Skiøderne ikke noget, enten for Papiir eller Sportler. 6. Kiøbe-Summen betales med courant Mynt udi den Kongl. Amt Stue, hvorunder det Kiøbte sorterer, og det inden 6 Uger efter at Vedkommende er bleven communiceret Hans Kongl. Majests. derpaa givne Allernaadigste Approbation. Dog kand, om forlanges, Toe tredje deel deraf udi Godset paa første Priorité og Aarlig Rente 4 pro Centum blive bestaaende, enten udi visse Aar, eller indtil Capitalen paa én af Siderne lovlig opsagt vorder. 7. I Fald nogen ikke i rette Tiid betaler den udlovede Summa, eller sin Pante-Obligation, for hvis deraf bliver hæftende paa Godset, inleverer, vorder for hans Regning og Ansvar det Kiøbte igien auctioneret og bortsolgt. 8. Hvad videre Oplysning, som herom, eller angaaende Birke- og Forstrands-Rettighed, samt de til Godset værende Kirker, hvilken uden jus vocandi afhendes, maatte vorde forlanget, kand de Vedkommende paa Auctions.Stædet vorde meddeelt. Kiøbenhavn, den 10de Maji, Ao W.A. von der Osten, J. Barchmann.

3 Ladegaards Taxten Ved Auctionen indsat à Tønde Hartkorn Rdl. Sk Auctions Forretning Over Riiberhuus Ladegaards Jorder og Bøndergods samt Eylandene Fanøe, Synderhoe og Mandøe holdet paa Ribe Raadstue den 10de Julii 1741 Derpaa er blevet budt à td. Hartkorn Rdl. sk i alt Rdl. sk 80 Rdl Ladegaardens Hovedgaards Taxt = 91 Td. 7 Skpr. 1 Fjerd. 2 Alb. blev opbudt, den med sædvanlig Hovedgaards Textes Friehed, Skatterne alene undtagen som svares ligesom af andet Bøndergods, med slige Vilkaar blev Justitsraad Friderich Stein til Steensgaard høiestbydende à Tønden for 81 Rdl Rdl 19 sk Nr Rdl Bemeldte Justitsraad Stein 60 Rdl 561 Rdl 24 Sk Nr Rdl Commerceraad Christian Siegfried Eenholm udi Riibe 60 Rdl 420 Rdl 60 sk Rdl 7 sk 60 Rdl 170 Rdl Mandøe Eyland Hans Simonsen paa samtlige Beboernes Vegne, med Jagt- og Strandrettighed à tønden og betales den forud aarligen til Præsten 30 Rdl 54 sk, hvorfore Kongens Cassa, som samme tilforne haver svaret herefter for denne Udgift befries. Endeligen reserveres og Kongens Østersfangsten. Mandøe HøeLade med den Rettighed som Kongen samme haver ejet og haft tilslagen Commerceraad Eenholm i alt for 96 Rdl 864 Rdl 300 Rdl 80 Rdl Fanøe Eyland Nordbye Sogn med Strandrettighed fra Nytaar 1742 og Jagtrettighed fra Approbationens [godkendelsens] Dato, tilslagen Niels Sørensen paa samtlige Beboeres Vegne a Tønden for tilligemed Beboerne paa Synderhoe dend paa Landet nævnede Toldvisiteur, frie befordring i hands Embeds Forretninger saavel paa Landet som paa Vandet, Ligesaa betaler og de tillige med Indbyggerne paa Synderhoe proportionaliteter, efter Landenes Størrelse og tilstaaes den sædvanlige aarlige Løn til Rdl 97 Rdl Rdl 24 sk

4 Birkedommeren og Birkeskriveren, i alt efter Reglementet med.. 59 Rdl. Hvorimod Kongens Cassa for denne Udgift herefter fritages, dog er derhos Deris Kongl. Maist Rdl 24 sk Reserveret Birkerettigheden og Østersfangsten 80 Rdl Synderhoe Sogn og Bye med lige Conditioner som ved Nordbye Sogn meldet [meddelt] er, blev Sonnich Jensen højstbydende, de paa samtlige Indbyggernes Vegne a Tønden for 97 Rdl Rdl 49 sk og betaler Indbyggerne desforuden til Præsten Aarlig 6 rdl for 4 Ørter Rug for det øvrige holdne begge Sognes Indbyggere herefter som tilforn, deres kirker og skoler og forsvarlig Stand Rdl 49 sk Malt Herred Læborg Sogn 7 Rdl 7 Rdl 10 sk Bork Marsk 5 rdl 3 Rdl 9 sk Bemeldte foranstaaende Kragh i alt Lateris 27 Rdl 38 Rdl 66 sk Jedsted By 81 Rdl 81 Rdl Vester Vedsted 132 Rdl 213 Rdl Summa Summarum Heele Auctionens Beløb Rdl 5 sk Saaledes forrettet paa Riber Raadstue den 10. Julii 1741 attesteres W.T. Lund

5 Note: Birkedommer Ribe : Lund, Wisti Thomsen, begravet i Ribe (Dom), 49 år. Gift i Kolding med Margrethe Cathrine Harmens, begravet i Ribe Domsogn, datter af kaptajn Christian H. og Cathrine Elisabeth Werner. Kirkeskriver i Ribe stift , mønsterskriver i Ribe stift. Byfoged i Ribe Viceborgmester i Ribe Virkelig kancelliråd Renskrift ved Per Hofman Hansen, februar 2011

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV

KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV KONG CHRISTIAN DEN FEMTIS DANSKE LOV VED JUSTITSMINISTERIETS FORANSTALTNING UDGIVET PAA GRUNDLAG AF DEN AF DR. JUR. V. A. SECHER MED KILDEHENVISNINGER FORSYNEDE UDGAVE AF 1911 G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

"HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800.

HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE. TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. "HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. BIND I 1723-1760. Redigert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. "Udi Nordlandene holdis tre Ting aarligen, det første er Vaar- Ting og holdis

Læs mere

E. Kf!JLPIN PETERSEN

E. Kf!JLPIN PETERSEN LORENTZ PETERSEN OG ANNA MARIA BUCHW ALD MED EFTERSLÆGT LORENTZ CONRAD JOHANSEN OG KAREN PEDERSDATTER MED EFTERSLÆGTEN LORENTZ EN lens DIDRICH lansen OG ANNE MARIE MONSDATTER MED EFTERSLÆGT JOHANN DAVID

Læs mere

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen

Næs Jernverk betræffende. Innholdsfortegnelse. Ite Gruberne Vedkommende. Transkribert av Amund Pedersen Næs Jernverk betræffende Transkribert av Amund Pedersen Innholdsfortegnelse Ite Gruberne Vedkommende... 1 IIdet Kulle Leverancen Vedkomende... 3 IIIdie Tømmer Leverancen Vedkommende... 6 IVde Kull og Malms

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark.

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 25 Mart. 1791 Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. R. kammer p. 56 See Hoverie- Fr. 6 Dec. 1799 og Fr. om Huusbeboeres Pligtsarbeide 30 Jan. 1807 (**).

Læs mere

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830.

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. ( Statsarkivet i Tromsø) sd. 535 Skrivelser Embedet vekomende. NB! I min Formands S.T. hr. Proest Schielderups Tid er ialt heranført, men da Bogen ogsaa hertil er

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732)

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 (1730-1732) Side 1 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Vålen i Gausdal 13.2.1730,

Læs mere

$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital.

$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital. Fundats for Øbjerggaards Hospital. Jeg Niels Ryberg til Frederiksgave og Øbjerggaard, Hans Kongelige Majestæts Konferentsraad, gør hermed vitterligt, at jeghar stiftet og indrettet, ligesom jeg og herved

Læs mere

250 Om Kongeriget Danmark. I. Odense-Amt. Foregående Fyhns Stift og Stiftamtsmandsskab.

250 Om Kongeriget Danmark. I. Odense-Amt. Foregående Fyhns Stift og Stiftamtsmandsskab. 250 Om Kongeriget Danmark Foregående Fyhns Stift og Stiftamtsmandsskab. I. Odense-Amt. Odense-Amt grændser mod Østen og Sønden til Nyeborg-Amt, mod Vesten til Assens-Amt, og mod Norden til Rugaards-Amt.

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

giøreres aarlige Gaver og over Børnenes fortiente Arbeids-Løn af Skolens Vahre, saa og over Skolens Udgifter.. 4.

giøreres aarlige Gaver og over Børnenes fortiente Arbeids-Løn af Skolens Vahre, saa og over Skolens Udgifter.. 4. 432 Tredie Bog. Tolvte Kap. Om Christianshavn. giøreres aarlige Gaver og over Børnenes fortiente Arbeids-Løn af Skolens Vahre, saa og over Skolens Udgifter.. 4. FRIDERICHS-KIRKE eller DEN TYDSKE KIRKE

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg

Læs mere

Mennesker i Skads sogn og deres boliger.

Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Mennesker i Skads sogn og deres boliger. Efter notater af Ella Hansen, Erna Prahl og Ingrid Schmidt, samt efter Salomon Frifelt: Vort folks historie i 100 år, (Frifelt), Landbygninger i Esbjerg Kommune

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere