ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE BESTEMMELSER"

Transkript

1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MALLING VARMEVERK A.m.b.A. Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Gyldighedsomride og definitioner m.v. 2. Etablering/endring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift Stikledn ing/stikledn ingsafg ift Ejerskifte Udtradelsesvilkir 3. Drift og vedligeholdelse af anlag 4. Tariffer 5. Miling af fjernvarmeforbrug 6. Betaling m.v. 7. lkrafttraden og endring af bestemmelser I

3 1. Gyldighedsomride og definitioner m.v. 2. Etablering/andring af fjernvarmeforsyni ng 1.1 Almindelige bestemmelser for 2.1 SAfremt andet ikke er fastsat i fjernvarmelevering galdende den kommunale varmeplan, og forforholdet mellem Malling i det falgende kaldet ske hensyn ikke er til hinder her- sdfremtekniske og okonomi- VERKET, og ejeren/ejerne af for, kan der etableres fjernvarmeforsyning. ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, i det folgende kaldet FORBRUG EREN. felde, om tilslutningen kan finde VARKET atgar i de enkelte til- sted. 1.2 Bestemmelserne er alene for leveringsforholdet mellem VAR- 2.2 Anmodning om ejendomstilslutning til fjernvarmeforsyningen KET og FORBRUGEREN. Leveringsforholdet mellem en ejer fremsende skriftligt til VERog dennes lejer er VERKET KET af ejereniejerne af ejendommen. uvedkommende. Verket kan dog traffe aftaler med lejerne, forpagteretc. om 2.3 FORBRUGEREN stiller den fornsdne plads til radighed til brug direkte aftageforhold med disse af varmeforbrug, nar det lejede/ for etablering af hovedhaner og forpagted er direkte forsynet, hovedmalerarrangement m.v. og der er etableret egen maler Der ma sikres VERKET let adgang til maleraflesning og ved- tilhorende varket. ligeholdelse. 1.3 Det retslige lorhold mellem VERKET og FORBRUGEREN2.4 Hvis det er nadvendigt at endre er foruden gennem "Almindelige bestemmelser for fjernvardommens omrade, for at fjern- interne ledninger m.v. pa ejenmelevering., reguleret gennem "Tekniske fjernvarmelevering". bestemmelser for varmestikledningen kan etableres, skal dette ske pa forbrugerens foranledning, og omkostningerne hertil pihviler FOR- BRUGEREN. 2.5 VARKET er berettiget til at fore fjernvarmeledninger gennem

4 ejendommens grund, kalder 2.6 Hvis leveringsforholdet opharer, m.v. til forsyning af andre ejendomme, for savidt der dermed ningsnettet blive liggende og har VERKET ret til at lade led- ikke skabes vesentlige hindringer for rummenes eller grunsyn og reparation af dette. har fortsat adgang til drift, efterdens udnyttelse. Kun i serlige tilfalde kan VARKETyde ulempegodtgorelsenadent i de i pkt. 2.5 og 2.6 an- 2.7 SAfremtVERKETfinderdetfor- VARKET etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. V,zER- vere berettiget til at fordre tinggivne tilfelde, skal VERKET KET er ansvarlig for skader, der lyst deklaration til sikring atverkets ret. Omkostninger herved sker som talge af dette ledningsnets etablering, drift og betales af VERKET. vedligeholdelse, hvorfor VER- KET til enhver tid skal have adgang til at foretage de nsdvendige eftersyn og reparationer. 2.8 FORBRUGEREN betaler tilslut- Tilslutningsafgift Hvis FORBRUGEREN snsker ningsafgift, jf. varkets tarif, for at foretage til- eller nybygning at blive tilsluttet varmeforsyningen. Denne afgift skal betales, pa en sadan made, at de eksisterende fjernvarmeledninger, inden stikledningen etableres. til forsyning af andre fjernvarmeforbrugere er til hinder herfor, 2.9 Beregning af tilslutningsafgiftens stsrrelse foretages af skal VERKET udfare og bekoste de herved nodvendige andringer, med mindre der er ydet VARKET. PA varkets foranledning skal FORBRUGEREN ulempegodtgarelse for ledningernes tilstedeverelse. FOR- ninger til brug for beregning af meddele de nsdvendige oplys- BRUGEREN er i alle tilfelde afgifter. forpligtetil at anvise en anden egnet placering pa ejendommen. Er der tale om vesentlige 2.10 SAfremt der i ejendommen onskes foretaget endringer, som og omfattende hindringer for har indflydelse pd beregning af rummenes eller grundens udnyttelse, kan varket se sig nod- BRUGEREN pligt til inden an- tilslutningsafgiften, har FORsaget til at anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsydringen, skriftligt at anmelde dette ti VERKET. ningsloven. Dette kan i sa tilfelde opkreve 5

5 supplerende tilslutningsafgift. VERKET for forbrugerens regning (jf. 211). VIERKET forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmaling Hvis en stikledning ved foroget varmebehov bliver for lille, omlagges den af VERKET. Udgif- Stikledning/ stikledningsafgift terne betales efter samme retningsliniersom ved etablering af 2.11 Det ledningsnet, der etableres Ira hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens ho- en ny stikledning. vedhaner, benevnes i det folgende som at reparere eller udskifte led- "stikledningen" VERKET har til enhver tid ret til Forbrugerens betaling for etablering af stikledningen fremgar dom. ningsnet pa en forbrugers ejen- af verkets tarif. Efter udforte anlags- og reparationsarbejder foretager VER- VERKET fastsetter stikledningens placering efter aftale med KET retablering tilsamme standard som tar arbejdets pabe- FORBRUGEREN, dog under hensyntagen til tekniske forhold gyndelse. i hoved- eller fordelingsnettet. Ejerskifte Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens2.17 Ejerskifte skal meddeles VERydermur med hovedhaner i KET. lforbindelse med ejerskiftet skal hovedmaleren afleses, ejendommens varmerum eller et andet let tilgengeligt rum. og anmodning herom skal tilga Stikledningen incl. hovedhaner VARKET senest I dage for etableres, ejes og vedligeholdes af VERKET. Den hidtidigejer er forpligtet til ejerskifte. at betale savel faste afgifter som 2.13 VIERKET etablerer felles stikledning tilen ellerflerejendomtil leveringsforholdet ophorer el- forbrugsafgifter efter maler, indme, safremt VARKET finder det ler overgar til den nye ejer, jf. hensigtsmessigt Den hidtidigejer skal drage omsorg for, at d-en nye ejer 2j4 Giver forhold hos FORBRUGE- indtreder i den hidtidigejers REN anledning tilflytning af stikledningen, udfores arbejdet forpligtelser over for VERKET. af

6 2.18Geldende leveringsbestemmelser, tariffer samt eventuel pa VERKET foretager afskrivtredelsestidspunktet, og hvor- kontrolbog kan rekvireres pa ninger. Belsbet beregnes som VERKET. forbrugerens andel af verkets samlede anlegsudgifter pa opsigelsestidspunktet med UdtradelsesvilkAr fradrag af de afskrivninger, 2.19 Udtredelse af verket kan finde der har veret indregnet i priserne. sted med 18 manederskriftlig varsel til et regnskabsars udlsb. Forbrugerens andel af verkets ovennevnte anlegsud- Udtredelse er dog til enhver tid begrenset af lovgivningen og gifter med fradrag af foretagne offentlige myndigheders beslutninger. afskrivninger beregnes pa grundlag af den udtredende forbrugers andel af verkets 2.20 Pe forpligter FORBR REN sig til ningsverdi (afgiftspligtige samlede registrerede tilslut- at betale: areal, rumfang, hedeflade etc.) a Afgifter i henhold til Arsopgarelsesen. i regnskabsaret inden opsigel- b Skyldige afgifter. c Et belob til dekning af udgifter 2.21 En udtredende forbruger har ikke krav pa nogen andel af var- ved afbrydelse af stikledningen ved hovedifordelingsledningen, nedtagning af maler kets formue. og andet tilhsrende VARKET. 2.22Ledninger, der forsyner naboejendomme, fjernes ikke, og d Verkets omkostninger ved eventuel fjernelse af de VER- den udtradender forpligtet til KET tilhsrende ledninger pa at respektere, at der pa ejendommen tinglyses deklaration til forbrugerens ejendom, i det omfang sddanne ledninger sikring af ledningers fortsatte afene vedrsrer torbrugerens forbliven, eftersyn og reparation varmeforsyning. (jf. dog 2.5). Endvidere kan opkreves: e Andel af anlegs- og renoveringsudgifter, der er specificeret i verkets regnskab - tidligere end 2-Arsdagen Isr ud-

7 3. saledes at der derved pifores Drift og vedligeholdelse VERKET tab eller ulemper, og af anlag FORBRUGEREN ikke efter 3.1 Varmen leveresom cirkulerende varmt vand (fjernvarmehold, er VERKET berettiget til henstilling retter de patalte forvand), med en temperatur, der at bringe forholdene i orden pa af V, RKET kan reguleresavel forbrugerens regning, og tillige, efter Arstiderne som indenfor hvis sikkerhedsmessige grunde taler herfor, at afbryde fjern- dognet. Jf. "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering varmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden. ". 3.2 Fjernvarmevandet ma kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmei nstallation. pa ejendomens varmeinstalla- 3.5 Til enhver udfarelse af arbejder FORBRUGEREN er ansvarlig tion skal anvendes firmaer med for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra lar eller fjernvarmeinstallatz autorisation som VVS-installa- anlagget. autoriseret af VERKET. 3.3 Ejendommens varmeinstalla-3.tion (varmeanleg og vandvarretholdt en regelsmassig forsy- VERKET har pligtil at soge opmer resp. varmeveksler) skaldimensioneres, styres, reguleres varmning og fremstilling af ning med fjernvarme til rumop- og overviges saledes, at fjernvarmevandet afkoles i henhold Verket'forbeholder sig ret til, sa varmt forbrugsvand. til "Tekniske bestemmelser for vidt muligt med forudgaende fjernvarmelevering", eller i henhold til de af VERKET fastsatte for udfsrelse af nytilslutninger, varsel, at standse forsyningen krav.- ledningsendringer og reparationer. Storre ledningsarbejder 3.4 FORBRUGEREN er ansvarlig vil sa vidt muligt blive udfart for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig uden for den egentlige fyrings- stand med hensyn tilsikkerhed, Kortvarige, nodvendige afbrydelser i forbindelse med havari drift og regulering. SAfremt FORBRUGEREN udviser uagtsomhed ved vedligehol- I tilfelde af varmeafbrydelse og kan foretages uden varsel. delse eller pasning af anlegget, andre tilfalde af ikke kontrakt- 8

8 levering i forbrugerkob gelder ksbelovens regler. Over for erhvervsdrivender VERKET ikke ansvarlig fordriftstab, ej hellerfor avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forset eller grov uagtsomhed fra VERKETS side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring. 3.7 VERKET pitager sig intet ansvar for folgevirkninger af svigtende levering opstaet ved naturkatastrofer, krig, oprar, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som er uden for verkets kontrol. Verket fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen. 3.8 Varkets personale er i rimelig omfang til radighed for FOR- BRUGEREN med information om drift og betjening samt pavisning af eventuelle fejl. 3.9 Verkets personale skal, sa lenge ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behorig legitimation, til enhver tid have adgang tilalle dele af ejendommens varmeanlag for eftersyn, trykprovning, aflasning samt afbrydelse. 3.l0Forbrugeren er - safremt det skyldes fejl eller forssmmelser fra hans side - ansvarlig for beskadigelse af verkets ejendom VERKET er til enhver tid berettiget til at endre leveringskonditioner, f.eks. andring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler. Leveringsendringer skal ske med et for forbrugeren passende varsel. SAfremt de ovenfor navnte endringer vil kreve forandring af installationer tilhsrende forbrugeren, pahviler udgifterne hertil denne. PAfares FORBRUGEREN herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal denne vere berettiget til at udtrede af VERKET, uden at der derved skal betales udtredelsesgodtgorelse eller af brydelseso m kostn i nger. 4. Tariffer 4.1 Afregning af afgifter af enhver art, der indgar som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid geldende og til Gas- og varmeprisudvalget anmeldte tariffer. Verket udarbejder tarifferne under hensyntagen tilgas- og varmeprisudvalgets retningslinier om kostegte tariffastsettelse. I

9 4.2 FORBRUGEREN er forpligtet til ling af varmeforbruget, er dette at meddele VERKET enhver VERKET uvedkommende. endring, der har indflydelse pa afregningen. 5.5 Med henblik pa afregningen fjernvarmeforbruget foretages 4.3 VARKET er forpligtetil at oplyse FORBRUGEREN om tarifvedmalere. Varkets personale periodiske aflesninger af hofer og om endringer af disse. skal have uhindret adgang til hovedmalere 0f.3.9) Pa verkets anmodning skal Miling af FORBRUGEREN foretage aflesning af hovedmalere og ind- fjernvarmeforbrug VERKET leverer det for afregning mellem FORBRUGEREN sende aflasningskort inden for 5.1 et af VERKET fastsatidsrum. og vark nadvendige maleudstyr og bestemmer milernes antal, 5.7 Modtager VERKET ikke en forbrugers aflasningskort eller kan stsrrelse, type og placering. aflesning ikke opnaes ved varkets henvendelse, kan der ud- 5.2 HovedmAlere ejes og vedligeholdes af V, RKET. stedes regning baseret pa et af HovedmAlere udskiftes efter VERKET beregnet forbrug i - af VERKET - fastsatte regler. dende regler herom. overensstemmelse med VIERKET er iovrigt berettiget til at udskifte hovedmalere, nar det 5.8 VIERKET er berettiget til at opkreve betaling for malerafles- findes pakravet. ninger, som rekvireres af FOR- 5.3 Uden varkets godkendelse ma BRUGEREN, med mindre disse hovedmalere ikke flyttes. De udgifter i henhold til5.11 skalafholdes af VERKET. ved hovedmalere og ventiler anbragte plomber ma kun brydes af verkets personale eller af 5.9 SAfremt der konstateres fejlved VERKET dertil bemyndigede malingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af ho- personer. vedmaleren registrede og det 5.4 SAfremt en FORBRUGER opsatter bimalere for intern forde- forbruget efter de til enhver sandsynli ge forbrug, f astsattes tid 10

10 '11 geldende regler for beregnet forbrug og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. 6.1 SAfremt FORBRUGEREN kan dokumentere, at forbruget har varet atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsattelsen af forbruget VtrRKET er til enhver tid berettiget til for egen regning at udtare millerafprovning, ligesom FORBRUGEREN ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VERKET kan forlange at fa hovedmaleren afpravel (jf. 5.11) HovedmAlere anses at vise rigtigt, nar disse ved afpravning inden for deres maleomrade har en maksimalafvigelse, som ikke overskrider de i "DFFs vejledning" 12s1satte maksimaltilladelige afvigelser for malere. Hvis afuigelsen overskrider disse grenser, afholdes udgiften til sdvel mdleraflesning som malerafprovning af VERKET SAfremt FORBRUGEREN har eller burde have formodning om, at maleren er beskadiget, registrerer forkert eller star stille, er FORBRUGEREN forpligtet til omgaende at underrette VER- KET herom. 6. Betaling m.v. Der er betalingspligt for enhver form f or fjernvarmelevering. VERKET kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsattes af VERKET. Hvis forbruget endrer sig i forhold til acontofastsettelsen, kan VERKET vedtage at andre de efterfolgende acontoregninger. VIERKET kan endvidere regulere acontoregninger i takt med omkostningsendringer. 6.2 Endelig afregning af forbruget finder sted senest 3 maneder efter Arsaflesningen. 6.3 Der er betalingspligt for alfjernvarmelevering. Hvis der konstateres et unormalt forbrug forarsaget af. en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, defekt maler, malerstop etc., og dette ikke kan henfsres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget jf. den til enhver tid geldende DFF-vejledning: Beregning at fjernvarmeforbrug. Verket er berettiget til at krave betaling for sine meromkostninger til drift og administration som folge af et eventuelt merforbrug.

11 6.4 Regninger vedrsrende varmeforsyning skal betales til den pa regningen antsrte betalingsdato. Sker betaling senere, er forbrugeren forpligtet at betale restancegebyr og renter, jf. den til enhver tid geldende rentelov. Gebyret, der dekker varkets omkostninger som talge at restancen, skal sammen med eventuelle renter fremga af regningen. 6.5 Er betaling af det skyldige belob ikke sket inden for den anfsrte betali ngsf rist, f remsender VA R- KET en erindringsskrivelse, hvoraf det fremgar: - at betalingsfristen er overskredet, og forannavnte restancegebyr og renter, vil blive opkravet over Arsopgarelsen/skeringsopgorelsen. - at safremt regningsbelsbet ikke er indbetalt senestf dage efter erindringsskrivelsens dato, vil sagen overga til inkasso, og FORBRUGEREN vil vere forpligtetil at betale et inkassogebyr, hvis stsrrelse fastsattes af VERKET. - at FORBRUGEREN ved skriftlig eller personlig henvendelse til VARKET i almindelighed vil kunne traffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsette, at restancen afuikles over hojst 3 maneder, og at FORBRUGEREN sidelsbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regningerettidigt. 6.6 Hvis FORBRUGEREN ikke inden for den i erindringsskrivelsen anfarte frist, har betalt det skyldige belsb eller truffet aftale med VARKET om en betalingsordning, eller hvis en saledes truffet aftale er misligholdt, fremsender VERKET en inkassomeddelelse, hvoraf det fremgar: - at den forlangede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkravet det varslede inkassogebyr, samt - at restancen herefter overgar til inkasso, hvilket indeberer, at forsyningen vil blive afbrudt, med mindre restancen, betales forinden, eller der stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garantifra den sociale forvaltning eller - at der traffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrsmmes, hvis inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning. - Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesog, afbrydelse og retable- 12

12 ring af forsyning vil blive palig- NEt FORBRUGEREN. Forsyningen kan genoptages, nir - restancen med palabne gebyrer, omkostninger vedrgrende afbrydelsen og genoplukningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller - der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug (jf. 6.6), eller - der indgaes en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrommes, hvis afbrydelsen ikke er sket som folge af misligholdelse af en tidligere indgaet betalingsordning. 7. lkraftreden og andring af bestemmelser 6.7 Opfylder FORBRUGEREN ikke 7.1 Nerverende de i 6.6 an'fsrte betingelser, er "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" st. vedtaget af MALLING VARKET berettigetil ved inkassobesog hos FORBRUGE- VARMEVERK den REN at afbryde forsyningen, safremt der ved inkassobesoget prisudvalget. og anmeldt til Gas- og varme- ikke opnas betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer. 7.2 VERKET er til enhver tid berettiget til at foretage endringer i bestemmelserne Ved ejerskifte hafter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophorer, jt

13

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner med videre 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Gilleleje

Læs mere

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarme- levering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde

Læs mere

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering...

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering... Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning... 4 - Tilslutningsbidrag... 5 - Stikledning / stikledningsbidrag... 5 - Ejerskifte... 6

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a Almindelige og tekniske leveringsbetingelser for HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a - 1 - Indholdsfortegnelse Side 1.0 Gyldighedsområde og definitioner 2 2.0 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.1 Etablering

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning Fjernvarme Leveringsbetingelser og betalingsvilkår Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v..... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk Almindelige og tekniske bestemmelser Stoholm Fjernvarmeværk Indhold 1.0 Gyldighedsområde og definitioner... 3 2.0 Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning... 5 Vilkår for tilslutning... 5 Priser for tilslutning...

Læs mere

TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A.

TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A. TRUSTRUP - LYNGBY VARMEVÆRK A.M.B.A. Tekniske- & almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. (Regulativ) Udgave 22. august 2013 Forord Tekniske- & alm. bestemmelser for fjernvarmelevering fra Trustrup-Lyngby

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Regulativ for GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A.

Regulativ for GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Regulativ for GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Indledning Regulativet er foranlediget udarbejdet af bestyrelsen for andelsselskabet Galten Varmeværk og vedtaget med hjemmel i selskabets lovmæssigt gældende vedtægter

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 Advokat: Christian Anker Hansen cah@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk Dato: 10.12..2008 Vedtægter

Læs mere

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A.

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR MØRKØV VARMEVÆRK Paragraf 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mørkøv Varmeværk a. m. b. a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tornved kommune. Paragraf 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere