Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse"

Transkript

1 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008

2 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter skat på -3,9 %. Velkonsolideret i en vanskelig periode på aktiemarkedet Ud af en balance på 26 mia. kr. har DIP i dag en egenkapital på 5,1 mia. kr., så pensionskassen er velkonsolideret. DIP opnåede i 1. halvår 2008 et afkast på -4,6 % før skat og -3,9 % efter skat. Afkastet er beregnet ud fra Finanstilsynets retningslinjer og det afspejler pensionskassens samlede afkast (de officielle nøgletal, N1 og N2). Dette kan afvige fra andre beregninger af afkast, som nogle selskaber vælger at offentliggøre. I første halvår af 2008 har udviklingen på de finansielle markeder været præget af stigende renter primært begrundet i stigende inflationsforventninger. Aktiemarkederne gav et negativt afkast. Den overordnede porteføljesammensætning har ikke ændret sig markant i 1. halvår. DIP er i Finanstilsynets grønne lys ved udgangen af 1. halvår DIP s aktivsammensætning pr. 30. juni 2008 Aktivgruppe Andel Danske aktier 6 % Udenlandske aktier 23 % Danske nom. obligationer 41 % Danske indeksobligationer 2 % Udenlandske obligationer 16 % Fast ejendom 10 % Andet 2 % TOTAL 100 % 1

3 DIP s aktieportefølje er i første halvår sluttet med et negativt afkast på i alt -12,6 %. Danske aktier gav et afkast på -10,7 % mod benchmark på -10,9 %. Udenlandske aktier har givet et afkast på -16,8 % mod benchmark på -17,9 %. Afkastet er inklusiv valutakurssikring. Valutaafdækning har i første halvår bidraget positivt til afkastet med 207 mio. kr. DIP s obligationsportefølje er i første halvår sluttet med et negativt afkast på i alt -1,2 %. De danske nominelle obligationer har givet et afkast på -1,2 %, på linie med benchmark. Indeksobligationer har givet et afkast på 5,1 %, mod benchmark på 2,5 %. Udenlandske statsobligationer har givet et afkast på -0,8 % mod benchmark på -1,0 % og kreditobligationer har givet et afkast på -6,6 %. I 1. halvår er der udbetalt 48 mio.kr. i pensionstillæg. Pensionstillægget er udlodning udover de normale pensioner som følge af, at DIP har en god soliditet. Beløbet er indeholdt i de udbetalte ydelser og indgår således i årets resultat. Regnskabsmæssigt havde DIP i 1. halvår 2008 et resultat på -260 mio. kr., der blev overført til egenkapitalen. Risici og forventninger til 2008 Med udgangspunkt i rente og kursniveauet pr. 31. juli 2008 forventes et nogenlunde uændret resultat ved udgangen af Den forøgede usikkerhed på kapitalmarkederne i august måned medfører, at denne forventning skal tages med forbehold, da der er usikkerhed om udviklingen i resten af året. Selv om der har været pres på de finansielle markeder i 1. halvår 2008, har DIP et godt økonomisk fundament efter pensionsvalget og kan derfor klare store udsving i de finansielle markeder uden at komme i økonomiske problemer. DIP s risiko vurderes dagligt og aktiver og passiver opgøres til markedsværdi. I risikostyringen tages der højde for udviklingen både på lang og kort sigt. DIP søger at mindske den samlede investeringsrisiko både ved at sprede sine investeringer på flere aktivgrupper i både ind- og udland, såvel som ved at sprede investeringerne i de enkelte delporteføljer. Desuden ønsker DIP at opretholde en passende formuebuffer til imødegåelse af udsving i aktivværdierne. På passivsiden sker der en overvågning af udviklingen blandt medlemmerne. Invaliditeten er lav og medlemmerne lever ganske længe. Levetid er en af de væsentligste risici for pensionskassen og over de senere år er der hensat 6 års ekstra levetid for medlemmerne set i forhold til det oprindelige beregningsgrundlag. 2

4 Regnskabspraksis: Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Anvendt regnskabspraksis er uændret og fremgår af årsrapporten for Udover koncernrapporten er der aflagt halvårsrapport for DIP, som indgår i koncernrapporten. Halvårsrapporten har ikke været genstand for revision eller review. Ledelsespåtegning: Vi har dags dato aflagt halvårsrapporten for 2008 for DIP. Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af pensionskassens og koncernens aktiver og passiver pr. 30. juni 2008, den finansielle stilling samt resultatet for perioden 1. januar til 30. juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores vurdering en retvisende gennemgang af udviklingen i pensionskassens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold i første halvår af 2008, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pensionskassen og koncernen kan påvirkes af de resterende 6 måneder af året. København den 27. august Direktion: Søren Kolbye Sørensen / Regnskabschef: Anne-Marie Linneboe Bestyrelse: Jens Hald Mortensen formand Karl-Erik P. Christiansen næstformand Camilla Kring Rasmus Larsen Torben Arnbjerg-Nielsen 3

5 Resultatopgørelse Koncernen Pensionskassen (beløb i mio. kr.) 1. halvår halvår halvår halvår 2007 Medlemsbidrag Medlemsbidrag Arbejdsmarkedsbidrag Medlemsbidrag for egen regning Indtægter af investeringsaktiver Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Pensionsydelser Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Pensionsydelser for egen regning Ændring i pensionshensættelser Ændring i bruttopensionshensættelser Ændring i genforsikringsandel Ændring i pensionshensættelser for egen regning Bonus Årets tilskrevne bonus Ændring i kollektivt bonuspotentiale Bonus, i alt Hensættelser til unit-linked kontrakter 1 1 Pensionsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt Overført investeringsafkast PENSIONSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalens investeringsafkast RESULTAT FØR SKAT Pensinsafkastskat for egenkapitalen ÅRETS RESULTAT

6 Balance Koncernen Pensionskassen (beløb i mio. kr.) 1. halvår halvår AKTIVER Materielle aktiver Driftsmidler Domicilejendomme Materielle aktiver, i alt Investeringsaktiver: Investeringsejendomme Investeringsejendomme Investeringsejendomme, i alt Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder, i alt Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Pantesikrede udlån Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Investeringsaktiver, i alt Genforsikringsandele af de pensionsmæssige hensættelser Genforsikringsandele af pensionhensættelser Genforsikringsandele af de pensionsmæssige hensættelser, i alt Tilgodehavender Tilgodehavender i forbindelse med direkte pensionsforretninger: Tilgodehavende hos medlemmer Tilgodehavender i forbindelse med direkte pensionsforretninger, i alt Tilgodehavende Forenede Gruppeliv Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Pensionsafkastskat Likvide beholdninger Øvrige aktiver Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt AKTIVER, I ALT PASSIVER Egenkapital Opskrivningshenlæggelser Vedtægtsmæssige henlæggelser Socialfond Reserver i alt Overført overskud Egenkapital, i alt Pensionsmæssige hensættelser Pensionshensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige bidrag Bonuspotentiale på fripoliceydelser Opsparingsafdelingen Pensionshensættelser for egen regning, i alt Erstatningshensættelser Bruttoerstatningshensættelser Erstatningshensættelser for egen regning, i alt Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til unit-linked kontrakter Pensionsmæssige hensættelser for egen regning, ialt Hensatte forpligtelser Pensioner og lignende forpligtelser Reguleringskonto, gruppeliv Hensatte forpligtelser, i alt Gæld Medlemmer, gæld Domicil- og investeringsejendomme, gæld Domicil- og investeringsejendomme, prioritetsgæld Reserveret til skade, gruppeliv Anden gæld Gæld, i alt PASSIVER, I ALT

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E

Årsrapport 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Årsrapport 2011 Indhold Ledelsesberetning 4 Påtegninger Ledelsespåtegning 16 Den uafhængige revisors erklæringer 17 Årsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13

ÅRSRAPPORT. Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 ÅRSRAPPORT 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. sal 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS TILLIDSHVERV Direktør Niels-Ole Ravn Direktør i

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

TDC Pensionskasse Årsrapport

TDC Pensionskasse Årsrapport TDC Pensionskasse Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ledelsesberetning 3 Ordinær generalforsamling i 2013 3 Begivenheder i 2013 4 Medlemmer 4 Medlemsudviklingen 4 Personalereduktioner i TDC 5 Aktuaropgørelse

Læs mere

TDC Pensionskasse Årsrapport

TDC Pensionskasse Årsrapport TDC Pensionskasse Årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Ledelsesberetning 3 Ordinær generalforsamling i 2012 3 Begivenheder i 2012 4 Medlemmer 4 Medlemsudviklingen 4 Personalereduktioner i TDC 5 Aktuaropgørelse

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028

Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. CVR-nr: 3018 6028 Årsrapport 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 3018 6028 2 ÅRS RAPPORT 2014 Din pensionskasse er en del af administrationsfællesskabet Unipension, som består af Arkitekternes

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615

Årsrapport 2014. Arkitekternes Pensionskasse. CVR-nr: 2207 8615 Årsrapport 2014 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 2 ÅRS RAPPORT 2014 Foto: Thomas Busk; Colourbox.dk Layout: www.blacknetwork.dk Tryk: Grafisk Rådgivning ApS 3 Indhold Ledelsens beretning Godt

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 22 07 86 15) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens beretning 5 Ledelsens påtegning

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49

Årsrapport 2014. Pensionskassen PenSam. CVR-nr. 24 25 55 49 Årsrapport 2014 Pensionskassen PenSam CVR-nr. 24 25 55 49 Pensionskassen PenSam Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 39 Fax 44 39 39 40 pensam@pensam.dk www.pensam.dk CVR-nr. 24 25 55 49 Hjemsted

Læs mere

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Årsrapport for 2009 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 30 18 60 28) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere