Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13. august ) Byrådsmødet den 19. februar 1920 Uddrag fra byrådsmødet den 13. august side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Optagelse af et fast Kommunelaan paa ca. 10 Mill. Kr. Formanden forelagde Sagen. Der havde i lang Tid været Enighed om, at der maatte optages et nyt større Laan, og man havde nu søgt Tilbud paa et saadant paa ca. 10 Mill. Kr. Budgetudvalget turde ikke tilraade at gaa højere, da Pengemarkedet for Tiden ikke var gunstigt. Der havde ikke været Penge at faa her i Landet og heller ikke i de Lande, hvor man plejede at laane, hvorfor der var søgt Laan i Amerika. Det var forsøgt ad to Veje, dels gennem Sagfører Lyhne Thomsen, som tidligere havde skaffet Kommunen Laan, dels Dette dokument er fra Side 1 af 11

2 gennem Aarhus Privatbank. Men det var desværre sivet ud, at Aarhus Kommune var paa Laanemarkedet, og at der forelaa Tilbud paa et Laan i Amerika, og det havde gjort et uheldigt Indtryk i Privatbanken. Man havde ikke til i Dag kunnet faa et bestemt Tilbud derfra, idet deres Repræsentant var paa Rejse i Finland og Norge og først kom hertil Lørdag. Der forelaa derfor kun eet Tilbud, som lød saaledes: "Til Aarhus Byraad. Under Henvisning til mundtlige Forhandlinger med Hr. Borgmester Jensen tillader jeg mig herved at meddele det ærede Byraad, at jeg vil være i Stand til at tilbyde Aarhus Købstadkommune et Laan paa følgende Vilkaar: Laanets Beløb er 2 ½ Million U. S. Dollars i Guld at effektuere i New York og at aftage inden 3 Maaneder fra Dato, Effektuering ved Hovedobligationens Underskrift. Laanet effektueres til en Kurs af 85 ½ %. For Laanet udstedes en Hovedobligation og Partialobligationer å 1000 Dollars forsynede med Kupons. Den aarlige Rente er 57 ½ %, som betales halvaarligt. Laanet tilbagebetales i Løbet af 25 Aar derigennem, at der som Rente og Afdrag hver Gang betales en tilstrækkelig stor uforanderlig Ydelse. Tilbagebetalingen sker paa Grundlag af Udtrækninger af Partialobligationer til Pari. Alle Ydelser fra Debitor erlægges skadesløst paa Guaranty Trusts Kontor i New York. Alle Ydelser erlægges i U. S. Guld Dollars. Foruden de her nævnte Ydelser betaler Debitor hver halvaarlig Termin 1/4 % af Renten for Indløsning af Kupons og 312 ½ Dollars for Omkostninger ved Udtrækning og Indfrielse af Partialobligationer. Partialobligationerne skal kunne noteres paa Navn (ligesom Transport af dem skal kunne noteres) hos Guaranty Trust i New York. Desuden betaler Debitor Udgiften ved Gravering af en Plade m. v. til Partialobligationerne og drager Omsorg for at lade Partialobligationerne underskrive i New York. Debitor betaler alle nuværende og fremtidige Skatter i Danmark af Laanet og Renterne af det. Debitor maa, saalænge nogen Del af dette Laan er løbende, ikke give Pant for noget andet Laan uden at give dette Laan en forholdsvis Andel af saadant Pant. Debitor forpligter sig til med Indenrigsministeriets Samtykke om fornødent for Afviklingen af dette Laan at foretage ekstraordinære Skatteudskrivninger Dette Tilbud vedstaaes til den 11. ds., dog vil jeg, hvis Byraadets Accept foreligger senest den 13. ds., indstille, at Laanet ydes paa foranførte Dette dokument er fra Side 2 af 11

3 Vilkaar. Hvis herefter Guaranty Trusts Accept ikke foreligger til 27. ds., er Byraadet frigjort for enhver Forpligtelse efter Accepten. Debitor betaler Udgiften ved Stemplingen. Ærbødigst H. Lyhne Thomsen." Hvorvidt Laanet kunde kaldes rimeligt, var ikke let at sige. For Øjeblikket stod Dollars i en Kurs af 457, og der kunde altsaa faas en Del Kroner udbetalt derfor; men Hovedsagen var, til hvilken Kurs Laanet skulde tilbagebetales, og det kunde man ikke vide nu. Københavns Kommune havde faaet et Laan til Kurs 90; men det var nu 1/3 Aar siden, og Pengemarkedet blev stadig strammere. Det kunde ogsaa skyldes, at København var Hovedstaden, samt at Aarhus Kommunes Obligationer noteredes 7 % lavere end Københavns Kommunes sidste Laan. Der kunde jo rejses Spørgsmaal om, hvorvidt der var Trang til et saadant Laan eller ikke. Der var tidligere af Byraadet forlangt en Oversigt over Byens økonomiske Forhold, og en saadan var udarbejdet af Budgetudvalget for ca. 1 Maaned siden. Udvalget havde saa haft den til Cirkulation, og nogle Dage efter stod den at læse i "Aarhus Stiftstidende" 1 - Kommunens Gæld til Privatbanken var den 9. August ca. 5 ½ Mill. Kr. Heraf kunde faas ind gennem Tillægsskatten Kr., og noget vilde man faa af Staten; men det var alligevel for stor en løbende Konto, og det var heller ikke sikkert, at Banken kunde fortsætte dermed. Desuden laa der forskellige Opgaver for, som skulde gennemføres, selv om man maatte være nøgtern her, og Dyrtidsforanstaltninger vilde næppe kunne undgaas. Baade det tidligere og det nuværende Budgetudvalg var derfor enige om, at det vilde være rigtigst at optage et Laan. Kommunebogholderen havde udarbejdet en Oversigt over, hvordan Forholdet vilde stille sig, naar man regnede med bestemte Kurser; denne Oversigt lød saaledes: "Det ærede Byraad har anmodet mig om at erklære mig over, hvad den effektive Rente vil blive af et 25aarigt Dollarslaan til Kurs 85 1/2, naar den Rente, der skal betales igennem Aarene, er 5 ½ % p. a. I den Anledning skal jeg tillade mig først at udtale, at der udelukkende maa regnes med tænkte Kurser. Dollarskursen paa Salgsdagen og Gennemsnitskursen igennem Aarene kan jo umuligt vides. For Tiden er Kursen jo meget høj, i Gaar 4,57 1/2, men om den vil gaa op eller ned, inden Salget af Laaneprovenuet finder Sted, kan ikke vides, og endnu mindre kan nogen vide, hvad Gennemsnitskursen vil blive igennem 25 Aar. Hvis Laanet modtoges uden Afkortning, og Dollarskursen igennem Aarene vilde blive den samme som Kursen paa Salgsdagen, vilde den effektive Rente blive lig den Rente, der skal erlægges igennem Aarene, altsaa her i dette Tilfælde, 5 ½ %. Saaledes er det jo imidlertid ikke. Der afkortes 14 ½ %. men paa den anden Side kan det ikke tænkes, at Dollarskursen igennem Aarene vil blive lig Kursen paa Salgsdagen. Den maa utvivlsomt Dette dokument er fra Side 3 af 11

4 gaa ret betydeligt ned, hvad der vil medføre, at der ved Salget af Laaneprovenuet indvindes en ikke lille Kursavance. Under Budgetudvalgets Møde i Gaar mente man, atman burde regnemed en Kurspaa Salgsdagen af 4,50 og en Gennemsnitskurs igennem Aarene af 4,10, og Forholdet bliver da saaledes: Den øjeblikkelige Avance løfter Laanekursen, 85 1/2, op til 93,84, og naar Kursen er 93,84 for et 25aarigt 5 ½ % Laan, kommer den effektive Rente tilat ligge lidt under 6 1/4 %". Mennaar der nu herer regnet med en Gennemsnitskurs af 4,10 igennem de 25 Aar, er man da vistnok ogsaa paa den gode Side." Taleren oplyste videre, at der var Forhandlinger i Gang om et amerikansk Laan til de fleste danske Købstæder udenfor København, et solidarisk Laan, hvoraf samtlige Købstæder fik sin Del. Aarhus kunde muligviskommemedder, hvis man ikke ønskede at modtage det foreliggende Tilbud; men Betingelserne for dette Laan vilde næppe blive bedre end her, saa Taleren vilde anse det for rigtigst at acceptere Tilbudet, som forelaa. Møller mente ogsaa, det var nødvendigt at optage et Laan, for den omtalte store Konto i Privatbanken kunde jo opsiges naarsomhelst. Det var sikkert en Fordel for Aarhus at optage et Laan alene i Stedet for at staa solidarisk med de andre Købstæder. Det var ikke nogen billig Maade at laane Penge paa, men det blev næppe bedre foreløbig, snarere dyrere. Hvad Kursen angik, maatte man sikkert de første 2-3 Aar regne med end højere Kurs end 410, men formentlig vilde den dog igen gaa ned under 400. Taleren vilde anbefale at optage dette Laan; det var ikke for stort, naar Havnen skulde have en Del deraf, og Kommunen havde en stor Gæld i Forvejen, som skulde betales, saa der blev ikke særlig mange Penge tilovers Der maatte vises Forsigtighed med at give Penge ud i Fremtiden, for det gik ikke an at anbringe flere Penge end strengt nødvendigt til en saa dyr Rente. Christensen undrede sig over, at der kunde sive noget ud om saadanne vigtige Sager. Der maatte jo være Byraadsmedlemmer som paa en eller anden Maade, enten af Uforsigtighed eller andre Grunde, gav Bladet saadanne Oplysninger. Det var meget beklageligt, idet det kunde skade Kommunen i allerhøjeste Grad. - Efter de Oplysninger, der var givet af Borgmesteren og Budgetudvalget, vilde Taleren anse det for klogest at optage dette Laan, som der forelaa Tilbud paa. Det vilde ogsaa se bedre ud, at Aarhus Kommune selv optog et Laan i Stedet for at gaa sammen med de øvrige Købstæder. Tilmed vilde der skabes en meget uheldig Situation for Kommunen, hvis den store Konto i Privatbanken en skøn Dag blev opsagt, F ormanden bemærkede, at naar der var sivet noget ud, kunde det ogsaa tænkes, at det var sket ad andre Veje end gennem Byraadet. Mikael Johansen havde som Medlem af Budgetudvalget været med til den foreliggende Indstilling. Men Taleren havde Dette dokument er fra Side 4 af 11

5 siden faaet nogle ret vigtige Oplysninger af Kreditforeningsdirektør Lau, som var Medlem af Bestyrelsen for den kommunale Laanekasse. Denne blev jo stiftet i 1914, og den havde ydet Laan til flere Kommuner. Da disse vanskeligt kunde tilbagebetale Laanene, havde Ministeriet arbejdet paa at skaffe Kommunerne et samlet Laan i Amerika, og dette Laan kunde muligvis blive lidt billigere end det københavnske. Kommunerne skulde saa være solidarisk ansvarlige; men dette Ansvar var næppe farligt. Laanet skulde ordnes gennem Danmarks Riges Hypotekbank. - Hvorvidt disse Oplysninger var helt rigtige, vidste Taleren ikke og vilde derfor ikke stille noget andet Forslag; men det var maaske det rigtigste at undersøge, hvad der laa til Grund herfor, før man bandt sig til det foreliggende Tilbud. Møller vidste nok, at der var to amerikanske Grupper, der ydede Laan, Den ene repræsenteredes af Sagfører Lyhne Thomsen, den anden af Landmandsbanken i København, og derigennem havde Københavns Kommune faaet sit Laan. Taleren troede dog ikke, at Laanet kunde faas billigere ad den Vej, og næppe heller ved at vente. Derfor var det sikkert bedst at acceptere det Tilbud, som forelaa. Mikael Johansen vilde gøre opmærksom paa, at den kommunale Laanekasse intet havde med Landmandsbanken at gøre. Alt var ordnet gennem Hypotekbanken. Møller svarede hertil, at Hypotekbanken skulde ogsaa have sine Penge fra Udlandet, saa det vilde komme til at gaa ad samme Vej. Formanden meddelte, at Mikael Johansens Oplysninger væsentlig var de samme, som var givet af Privatbanken. Angaaende Laanets Anvendelse havde Havneudvalget tænkt at anmode om at faa 4 Mili Kr. af Laanet; men Taleren havde gjort Udvalget opmærksom paa, at saa blev der for faa Penge tilbage til Kommunen, hvorfor Udvalget havde nedsat sit Ønske til 2 Mill. Kr., saa at Kommunen altsaa fik 8 Mill. Kr. Men denne Fordeling vilde man jo komme ind paa senere. Taleren vilde anbefale, at man tog det Laan, der forelaa Tilbud paa; Kursen blev lavere for hver Dag, og Renten steg, og der var ikke Udsigt til nogen Forandring heri i den nærmeste Fremtid. Mikael Johansen var bange for, at Laanet vilde blive for lille, naar Havnen fik 2 Mill., og Privatbanken skulde have 2 ½ Mill. Hvis der var Udsigt til, at Pengemarkedet stadig blev dyrere, vilde det maaske være praktisk at laane 15 Mill., saa man ikke straks skulde til at laane igen. Taleren havde faaet det Indtryk af Forhandlingerne med Lyhne Thomsen, at et saadant Beløb maaske nok kunde faas. Salling kunde godt indse, at det i Længden var uheldigt for Kommunen at køre med en saa stor Kassekredit i Banken, og der var da næppe anden Udvej end at optage Laanet, og helst saa snart som muligt, Der var stor Trang for Penge ogsaa i Forretningslivet, og det bidrog ikke til at gøre dem billigere. Taleren gik ud fra, at Laanet blev taget paa de Vilkaar, at man kunde betale det tilbage i Dette dokument er fra Side 5 af 11

6 kortere Tid end de 25 Aar, hvis det senere skulde vise sig fordelagtigere for Kommunen at optage et Laan andetsteds. Formanden svarede herpaa, at det var et fast Laan med Afvikling gennem 25 Aar. Christensen kunde ogsaa tænke sig, at det vilde være klogt at tage et noget større Laan. Gasværket f. Eks. var nu 20 Aar gammelt, og i Løbet af et Par Aar blev det vist nødvendigt at udvide det; dertil vilde sikkert medgaa et Par Mill. Kr. Der var ogsaa Forhandling om, at Aarhus skulde være Central for hele Gudenaaværket, og hvis det blev til noget, skulde ogsaa Elektricitetsværket udvides, navnlig Maskinaniæget; dette vilde sandsynligvis ogsaa koste et Par Millioner Kr. Formanden oplyste, at der tidligere var laant Kr., hvoraf 1 Mill Kr. var tilbagebetalt. Nu var der Forslag om 10 Mill Kr. til, hvoraf ca. 2 Mill. skulde bruges til Afvikling af Gæld. Det blev altsaa ca. 21 Mill. Kr. og det var næppe forsvarligt at gaa synderligt højere. De omtalte Arbejder vilde viet ikke komme til at ligge for de første 2-3 Aar, og man maatte være forsigtig med at disponere for langt ud i Fremtiden med saa dyre Penge, som der var Tale om her. Marthin Pedersen vilde ogsaa anse det for klogt at tage et Laan paa f. Eks. 15 Mill., hvis det kunde faas. Der laa mange Opgaver for, selv om de var mere eller mindre paakrævede, og i hvert Fald fra Fattigvæsenets Side var en Forandring absolut nødvendig, hvis ikke alle Menneskerettigheder og Samfundsfølelsen rent skulde sættes i Skammekrogen. Formanden fandt det uheldigt at søge et større Laan i denne Omgang Nu forelaa her et Forslag, som nok vilde blive accepteret, men det var næppe heldigt nu at ville lave dette om, og desuden vilde der være praktiske Vanskeligheder, da Banken laa saa langt borte. Derfor maatte man enten vedtage Tilbudet eller forkaste det. I sidste Tilfælde maatte man jo saa igen paa Laanemarkedet, og saa kunde der tales om, hvorvidt man skulde søge et større Laan. Taleren tvivlede dog om, at Ministeriet vilde gaa med til, at Aarhus Kommune optog et Laan paa!5 Mill. Kr. til det Øjemed, som Marthin Pedersen havde nævnt. Indstillingen vedtoges enstemmigt. Formanden udtalte endvidere, at der nu skulde forhandles med Ministeriet om Pengenes Anvendelse. Det var derfor bedst, at de forskellige Udvalg indgav deres Ønsker til Budgetudvalget, hvis de ikke allerede havde gjort det. Budgetudvalget udbad sig saa Bemyndigelse til at indstille, hvilke Arbejder Laanet skulde anvendes til; Ministeriet skulde nemlig have Oplysning herom. Men forøvrigt var man ikke absolut bundet til at skulle anvende Pengene hertil, idet man nok senere i enkelte Tilfælde kunde træffe andre Bestemmelser. Den begærte Bemyndigelse meddeltes Budgetudvalget. Dette dokument er fra Side 6 af 11

7 Uddrag fra byrådsmødet den 19. februar side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side (J. Nr ) Meddelelse fra Formanden angaaende Kommunens økonomiske Stilling. Formanden meddelte, at han havde haft en Samtale med Direktør Andersen ved Privatbanken angaaende Kommunens økonomiske Forhold og derefter havde Taleren modtaget følgende Skrivelse fra Banken: "I Anledning af behagelig Samtale i Gaar mellem Dem og vor Direktør Andersen bekræfter vi gerne denne Samtales Resultat, nemlig at Banken under Forudsætning af at normale Tilstande ikke lægger Hindringer i Vejen, fremdeles mener at kunne paatage sig Aarhus Kommunes daglige Financiering, idet Hr. Borgmesteren paa Byraadets Vegne kunde tilsige Banken, at det nuværende Byraad er fast besluttet paa, at Kommunens fremtidige Dispositioner baseres paa, at der skaffes Balance mellem Indtægter og Udgifter. * Ved den nævnte Samtale havde Taleren givet udførlige Oplysninger om Kommunens financielle Forhold, om hvorledes Stillingen havde været for indtil 3 Aar siden, da man havde opsparet ca Kr. af Kassebeholdningen; men dette Beløb var forbrugt i de sidste Par Aar, og desuden var Budgettet overskredet med Kr. For at faa delvis Dækning for dette Underskud havde man udskrevet det 5. Kvartals Skat, der vilde indbringe ca Kr. Desuden havde Taleren maattet oplyse Direktøren om, at man for indeværende Aar sikkert maatte regne med at have forbrugt henved 2 Mill Kr. udover det budgetterede Beløb. Men dette havde intet Byraad kunnet undgaa, idet f. Eks. Lønningerne havde maattet forhøjes gentagne Gange, hvilket beløb sig til ca. 1 Mill. Kr Direktøren var klar over, at man ikke havde kunnet undgaa disse Udgifter, men paa den anden Side maatte Byraadet forstaa, at Banken ikke kunde ofre sine Kapitaler udelukkende paa Aarhus By, og han ønskede derfor at vide noget om, hvorledes man havde tænkt at ville disponere i Fremtiden. Taleren havde saa henvist til Byraadets Forhandlinger i den sidste Tid, hvoraf fremgik, at intet blev bevilget af Laanemidler, men at alt skulde tages paa Budgettet, og Byraadet var til Sinds at bringe Formuen op igen, hvilket jo ogsaa fremgik af Beslutningen om det 5. Kvartals Skat. Det lod til, at Direktøren var tilfreds med disse Dette dokument er fra Side 7 af 11

8 Oplysninger, hvis blot Raadet var enigt derom. Taleren betonede derfor, at det var en Nødvendighed at holde Udgifterne indenfor Budgettets Rammer, ja endda søge at bringe Formuen op igen. I de sidste 3 Aar havde der været et Forbrug af Laanemidler paa Kr. Nu var Spørgsmaalet derfor, hvor meget man turde lægge paa Budgetterne, og hvor mange Aar der skulde beregnes for at faa disse Penge ind igen. Taleren kunde derfor ønske at høre Medlemmerne udtale sig om disse Forhold og særlig om, i hvilket Tempo man ønskede at skaffe Pengene til Veje igen. N. Joh. Laursen fandt det noget vanskeligt at svare paa dette Spørgsmaal. Det var en Selvfølge, at det kommende Aars Indtægter og Udgifter skulde dække hinanden; men hvor hurtigt man kunde oparbejde Kapitalen, maatte noget afhænge af, hvilken Skatteprocent der vilde kræves for at kunne holde Budgettet. Det vilde igen rette sig efter, hvor stor Indtægten havde været i 1919, og derom vidste Taleren intet. Maaske de, der bavde med Budgettet at gøre, havde modtaget enkelte Oplysninger, saa de kunde danne sig et Overblik over Stillingen. Taleren vilde dog mene, at naar man nu gik over til det nye Princip, at Budgettet skulde holdes, blev det vist nødvendigt at have et Overgangsaar, for at Skatteprocenten ikke skulde blive alt for stor. Formanden gjorde opmærksom paa, at ingen paa nærværende Tidspunkt kunde vide noget om Skatteprocenten; men det var givet, at der i Aar skulde lignes langt større Summer end tidligere, og det var tvivlsomt, at Budgetterne kom ned igen. Det kunde ikke kaldes et nyt Princip, at Budgetterne skulde holdes, for det havde været Tilfældet igennem mange Aar med Undtagelse af de sidste tre, og Grunden hertil var ikke, at Byraadet havde fraveget dette Princip, men andre Forhold, som man ikke var Herre over, Lønforhold o. s. v. Som Stillingen var, kunde man ikke opsætte denne Kapitalforøgelse igennem flere Aar, heller ikke for Bankens Skyld. Brøndum fandt det ogsaa vanskeligt at udtale sig om Spørgsmaalet, naar man ikke vidste noget om det sidste Aars Skatteindtægt og altsaa heller ikke kunde vide noget om Skatteprocenten. Men Forholdene var mange Steder vanskelige, ikke mindst inden for Industrien, og flere Steder vilde Skatteevnen muligvis svigte; derfor kunde man næppe tage hele Underskudet paa 1 Aar, men maatte fordele det gennem flere Aar. Kjeld Sørensen vilde ogsaa finde det vanskeligt at give Budgetudvalget Raad, saa meget mere som dette vel nok sad inde med Oplysninger, som de andre Medlemmer ikke havde. Indtægterne var antagelig steget ca. 50 %, i hvert Fald for de mindre Indtægter, men Budgetudgifterne vilde Dette dokument er fra Side 8 af 11

9 sikkert stige lige saa meget. Men hvis der skulde tales om bestemte Forslag, kunde Taleren tænke sig, at man f Eks. lagde ½ Mill. paa Budgettet til Kassebeholdningen for indeværende Aar, eller ogsaa gjorde det saaledes, at man tog lidt mere eller mindre, eftersom Skatteprocenten sank eller steg. Først og fremmest gjaldt det om at lægge Budgetterne saaledes, at de kunde holde. Men ellers mente Taleren, at Udvalget først maatte tage Stilling til Spørgsmaalet og saa komme til Byraadet med Forslag. N. Joh. Laursen havde med sin Udtalelse om et nyt Princip tænkt paa de sidste 3 Aar, hvor det nævnte Princip jo ikke var blevet fulgt - selvfølgelig af gode Grunde. Nu havde man i Aar søgt at dække en Del af Underskudet ved at udskrive 1/4 mere i Skat, og en Skatteprocent for næste Aar, der svarede hertil, vilde Folk vel ikke kalde urimelig. Men Budgetterne var i Aar steget saa svimlende, at blot dette at holde dem vilde bringe Skatteprocen meget højt op, og Taleren havde derfor nævnt den Mulighed, at man fik et Overgangsaar med Hensyn til Rekonstruktionen af Kassebeholdningen. Taleren vilde henlede Opmærksomheden paa de mange unge Mennesker, som havde faaet betydelige Indtægter. De var gode Skatteobjekter, men ofte vanskelige at ramme. Bech var enig med Kjeld Sørensen i, at der var en stor Stigning for de mindre Indtægter, men skattemæssig set kunde denne Stigning blive ret illusorisk, hvis det i Rigsdagen forelagte Forslag om nye Afdragsregler blev vedtaget. Mousten kunde give Pastor Laursen Ret i, at ingen burde kunne unddrage sig Skatten, men hvad de unge Mennesker angik, var de ofte vanskelige at finde. Der burde være en Pligt til at anmelde deres Bopæl. Taleren havde talt med Ligningskommissionen herom, men man mente der, at et Lovforslag om en saadan Forpligtelse vilde støde paa Modstand fra Regeringens Side. Christensen paaskønnede, at der var et godt Forhold mellem Kommunen og Banken; men paa den anden Side var det jo nu kommen dertil, at Banken egentlig var Formynder for Kommunen og vilde bestemme, hvad Kommunen maatte bruge sine Penge til. Men Bankerne var ikke uden Skyld i, at Situationen var blevet saa vanskelig, idet de havde udlaant meget store Summer til Indkøb af Luksusvarer, fremmede Penge o. s. v., hvorved det nu var blevet umuligt at skaffe Laan, og det havde dog været rimeligt, at Efterkommerne kom til at bære noget af de store Byrder. Skatteindtægten var maaske steget saa meget, at der var Mulighed for trods de høje Budgetter at paaligne ca. 1 Mill. Kr. derudover om Aaret, men det var vanskeligt at udtale sig herom paa nærværende Tidspunkt. Taleren fandt det rimeligt, at Ligningsreglerne ændredes noget paa Grund af Pengenes synkende Værdi, men det vilde næppe faa stor Betydning for Aarhus, da man vist her havde praktiseret noget mere vidtgaaende Regler i Dette dokument er fra Side 9 af 11

10 de senere Aar. Hvis der ikke kunde skaffes Laan, blev man jo nødt til at indvinde Underskudet gradvis igennem nogle Aar, men saa maatte man f. Eks. standse Byggeriet, og derved vilde der skabes stor Arbejdsløshed, hvorved Stat og Kommune yderligere paabyrdedes. Ogsaa Gudenaaværket havde store Vanskeligheder at kæmpe med, og hidtil havde det været umuligt at rejse de nødvendige Penge hertil, skønt dette dog maatte kaldes et landsgavnligt Foretagende, hvorved der f. Eks. vilde kunne spares Kul for ca Kr. aarlig. Men der savnedes overalt Forstaaelse af Kommunernes vanskelige Stilling. Bech antog, det vilde blive vanskeligt at faa Skatterne ind fra de unge Mennesker, der var Tale om; men det kunde maaske gøres ved, at Arberbejdsgiverne hver Maaned afdrog Via af Skatten i deres Arbejdsløn. Denne Tanke stammede egentlig fra Byraadsmedlem Vald. Petersen. Brammer indrømmede, at Bankerne havde lige saa megen Skyld i Vanskelighederne som Kommunerne, men Pengeknapheden var nu engang en Kendsgerning, og som Forholdene laa, var det vist det rigtigste at komme ud af Gælden snarest muligt, for den kommende Tid vilde nok ibringe nye Vanskeligheder med Arbejdsløshed o s. v.. Den meget store Kapital var vist nu beskattet saa stærkt, at Skatten androg mere end Renteindtægten, og det kunde maaske nok bæres i enkelte Aar. Men der var f. Eks. i Aarhus mange smaa Kapitalister, som lige kunde leve af deres Renteindtægt, og det blev nødvendigt at tage noget Hensyn til disse, hvis man vilde beholde dem i Byen. Et 5. Kvartals Skat burde aldrig mere gentages, idet det fuldstændig forhindrede Folk i at disponere. Men der kunde sikkert skaffes Penge ind ved indirekte Skatter. Taleren havde før nævnt Skolevæsenet. Nu var Forholdet det, at mange velstillede Folk havde deres Børn i Kommuneskolerne, og der burde betales Skolepenge efter en progressiv Skala. I Nødstilfælde maatte man ofte slaa af paa Principerne og gaa til saadanne Midler. Angaaende de unge Mennesker, da burde det ligesom i tyske Byer gøres til en Pligt at anmelde deres Bopæl baade af vedkommende selv og af Værten i fluset. Formanden kunde ikke gaa med til Betaling af Skolepenge; det kunde aldrig blive et retfærdigt Princip, og det vilde blot give Chancer for de private Skoler. Taleren havde tidligere henstillet til Byraadet at overveje, hvad man skulde gøre ved Boligspørgsmaalet, baade Beboelseshuse og Barakker; for hvis man ikke fik de Penge ind, der var forbrugt af Laanemidler, blev man nødt til at standse Byggeriet. Men her maatte Byraadet tage Initiativet til at gøre noget, I det hele taget havde Taleren rejst dette Spørgsmaal for at faa samtlige Medlemmer interesseret i dette Forhold; det burde hvile paa alle, og ikke paa 2-3 Medlemmer alene. Hvad Budgettet angik, saa havde Taleren den Mening, at det vilde stige Dette dokument er fra Side 10 af 11

11 4-5 Mill. Kr. fra i Fjor, og man kunde ikke komme igennem ved blot at paaligne ½ Mill. af Underskudet. Kjeld Sørensen kunde ønske, at der f. Eks. hvert Kvartal forelaa en samlet Oversigt over Stillingen indenfor de forskellige Udvalg, saa man havde et Overblik over Sagerne. Formanden kunde tænke sig, at en saadan Oversigt kunde skaffes, hvis de forskellige Udvalg hvert Kvartal sendte en Beretning til Byraadet, og det saa blev samlet af Kommunebogholderen; saa fik man et Overblik over de enkelte Udvalgs Arbejde. Toges til Efterretning. Dette dokument er fra Side 11 af 11

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Originalt emne Kommunens Laan Laan Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. oktober 1937 2) Byrådsmødet den 28. oktober 1937 3) Byrådsmødet den 18.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Originalt emne Arbejderforhold Arbejdsanvisningskontor Boligforhold Boligforhold i Almindelighed Boliglove (Huslejelove) Bolignød (Husvilde) Lejerforhold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 302-1914) Originalt emne Begravelsesvæsen Den gamle Borgmestergaard Krematorium Museum Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 4. februar 1915 2) Byrådsmødet den 11. februar

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 600-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 600-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 600-1937) Originalt emne Overslag over Kommunens Indtægter og Udgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. marts 1938 2) Byrådsmødet den 29. marts 1938 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Originalt emne Barakker Boligforhold Bolignævn (Huslejenævn) Bolignød (Husvilde) Jernbanevæsen Rets- og Politivæsen Statsbanerne Ting- og Arresthus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915) Aarhus byråds journalsager Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915 4) Byrådsmødet den 23. september 1915 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 517-1923) Originalt emne Den gamle By Museer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. november 1923 2) Byrådsmødet den 21. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 128-1926) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gader Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere