FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016"

Transkript

1 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 7. APRIL 2016 Tak for ordet. Jeg indledte med at sige, at selv om vi er i nye omgivelser, er der visse ting, der er uforandrede. Det kan jo både være godt og skidt. Vi kan således glæde os over, at tankmarkedet holdt de gode takter gennem hele 2015, og at NORDENs tankforretning sejlede et rekord driftsresultat hjem. Men på den anden side, må vi også konstatere, at tørlastmarkedet i den grad var underdrejet og endte som et historisk dårligt år. Der var derfor brug for, at NORDEN leverede på en af sine kerneværdier, fleksibilitet, og tilpassede sig de meget forskellige markeder. Og det gjorde vi: Med aktivt købmandskab har vi tilpasset kerneflåden. I alt 25 skibstransaktioner altså køb, salg, kontraheringer og indbefragtninger er det blevet til. 9 af transaktionerne var salg af skibe og det svarer til, at vi har afhændet 15% af de skibe, vi ejede i begyndelsen af Samtidig er vi målrettet gået efter at øge vores afdækning altså få solgt skibsdage og det har i kombination med skibssalgene medført, at vi har reduceret vores eksponering til tørlastmarkederne i 2016 og 2017 med hele 24%. Vi har med andre ord forberedt os på fortsat vanskelige markeder i tørlast. Et vigtigt element i de forberedelser er blandt andet at sørge for, at NORDEN fortsat er finansielt solidt. I den forbindelse er der især 3 tal, som det er værd at bide mærke i. For det første har NORDEN formået at generere 77 millioner dollars fra driften. Det svarer til godt en halv milliard danske kroner, og dermed har NORDEN altså til trods for et historisk elendigt tørlastmarked formået at få penge i kassen fra driften. For det andet har vi igennem 2015 polstret os finansielt og øget likvider og værdipapirer med 127 millioner dollars til i alt 366 millioner dollars. Hertil kommer uudnyttede kreditfaciliteter på 297 millioner dollars. NORDEN råder dermed over et finansielt beredskab på i alt 663 millioner dollars hvad der svarer til knap 4,5 milliarder kroner ved indgangen til For det tredje har vi afholdt betalinger til nybygninger og nedbragt udgifterne til timecharter-skibe i flåden uden at øge nettogælden. I alt har vi reduceret vores nettoforpligtelser med 21% i løbet af året, og dermed har vi styrket Rederiets manøvremuligheder. Manøvremuligheder har også været i fokus organisatorisk. Med den ny strategi Focus & Simplicity, som Jan vil fortælle mere om senere, har vi øget fleksibiliteten og strømlinet en række arbejdsgange, så NORDEN er agil og i stand til at reagere hurtigt på udsving i markeder og muligheder. Samtidig har vi fortsat det spareprogram, der blev iværksat i slutningen af Målet er at reducere skibenes driftsomkostninger og rejseafhængige udgifter såsom lods- og havneudgifter med 20 millioner dollars om året. Og vi er kommet godt på vej. Status i begyndelsen af marts i år er, at der er blevet identificeret og gennemført besparelser, der reducerer udgifterne med 10,5 millioner dollars om året.

2 Så NORDEN har ageret og navigeret i de markeder 2015 bød på. Men selv om vi således kan dreje på mange håndtag, er der desværre ingen af dem, der til fulde kan afbøde de forhold, tørlastmarkedet bød på, i året der gik. Vi har sejlet i et historisk elendigt marked og sammen med udsigten til fortsat udfordrende markeder, satte det skibsværdierne i tørlast under fornyet pres. Det er et godt og sundt princip, at de værdier, der står i regnskabet, flugter med virkelighedens verden. Derfor reagerede vi også, da skibsværdierne i tørlast i 4. kvartal af 2015 oplevede endnu et dramatisk fald. På få uger faldt eksempelvis værdien af et 5 år gammelt Panamax-skib med 20%. På den baggrund valgte NORDEN at nedskrive værdien af tørlastflåden og hensætte et beløb til tabsgivende timecharter-kontrakter. De i alt 340 millioner dollars til nedskrivningen og hensættelsen fik selvsagt meget stor, negativ indflydelse på årets resultat. HOVEDTAL Årets resultat ender på minus 285 millioner dollars, eller omkring 2 milliarder kroner. Det er selvsagt ikke tilfredsstillende. Et lille lyspunkt blandt tallene er dog, at EBITDA altså resultatet før afskrivninger m.v. er tilbage i sort med godt 20 millioner dollars, ligesom vi som nævnt også kan være tilfredse med, at vi formår at generere 77 millioner dollars i pengestrømme fra driften. Som man kan se, er den samlede omsætning faldet med 19% til 1,6 milliarder dollars. Faldet skyldes tørlast, hvor omsætningen er faldet med godt 400 millioner dollars dels som følge af de meget lave rater, skibene opnår, dels som følge af lavere aktivitet i form af godt færre skibsdage. Igen et udtryk for, hvordan NORDEN tilpasser sig markederne. Men uanset hvor meget vi tilpasser os, er det mere end vanskeligt at eliminere effekten af en nedskrivning på 180 millioner dollars og en hensættelse på 160 millioner dollars altså de i alt 340 millioner dollars. Som flere af jer måske husker, er dette desværre ikke første år, vi har taget nedskrivninger og hensættelser på flådeværdierne. I alt har NORDEN de seneste 4 år nedskrevet værdien af egne skibe med 480 millioner dollars og hensat 390 millioner dollars til tabsgivende timecharter-kontrakter. Det er i alt 870 millioner dollars et kæmpe beløb, og et beløb, der viser noget om, hvor voldsom nedturen i tørlast har været. Det er aldrig rart at skulle nedskrive og hensætte til tidligere tiders kontrakter. Men på den positive side tæller, at de bogførte værdier af NORDENs flåde flugter med de markedsmæssige værdier ultimo Således var den vurderede markedsværdi af NORDENs 48 egne skibe og 11,5 nybygningsordrer på dette tidspunkt blot 23 millioner dollars under de bogførte værdier. Det skal dog tilføjes, at der for nærværende er stor usikkerhed med hensyn til markedsværdierne. Årets resultat sætter også sit præg på balancen. Selv om den falder knap 10% til 1,6 milliarder dollars, er der dog fortsat tale om en stærk balance, der sammen med den solide finansielle position giver NORDEN noget at stå imod med. 2 / 8

3 AKTIONÆRERNES AFKAST NORDENs totalafkast målt som den samlede værdi af udbyttebetalinger og kursudvikling faldt i løbet af året med 18,5%. Trods det negative resultat er totalafkastet dog bedre end sammenligningsgruppen af tørlast- og tankrederier. De havde et negativt afkast på 30,8%. Tørlastrederiernes totalafkast lå på minus 56,1%, mens de rene produkttankrederier omvendt kunne notere et positivt totalafkast på 7%. På baggrund af årets resultat har bestyrelsen indstillet, at der ikke udbetales udbytte. TØRLAST Jeg vil nu rette fokus på de to segmenter, NORDEN opererer i; Tørlast og produkttank. Hvis vi ser på tørlastmarkedet først, så var 2015 som allerede nævnt et historisk elendigt år. Det skyldtes ikke mindst, at opbremsningen i den kinesiske økonomi satte sine spor i markedet. De seneste 2 år er importen af kul til Kina for eksempel faldet med mere en 117 millioner tons et fald på 40%. Det svarer til en reduktion på 2-3% i efterspørgslen efter den totale tørlastflåde. Samtidig er Kinas appetit på jernmalm også blevet svækket. Og det er nok ikke bare midlertidigt, men derimod udtryk for en strukturel ændring i den kinesiske økonomi. Hvor Kina siden årtusindskiftet har haft skarpt fokus på at opbygge infrastruktur, tung industri og ejendomme med betydelig overkapacitet til følge, er det store land nu i gang med en omstilling til en mere serviceorienteret økonomi. Det betyder mindre behov for jernmalm, som især transporteres på de store Capesize-skibe. Baltic Dry Index, der giver en temperaturmåling på tingenes tilstand inden for tørlastmarkedet, viste tydeligt, hvor hårdt markedet var i Det gennemsnitlige Baltic Dry Index for året endte på det laveste niveau i 25 år. Hvis vi ser på de skibstyper, som NORDEN opererer flest af i tørlast, Panamax og Supramax, var niveauet næsten 30% under Det gjorde det vanskeligt at sikre en fornuftig indsejling i tørlastmarkedet. NORDENs Tørlastafdeling fik et driftsresultat, EBIT, på minus 386 millioner dollars. Heraf udgjorde nedskrivning og hensættelse de 340 millioner dollars og dertil kommer tab på skibssalg på 38 millioner dollars. Så uden disse poster endte resultatet på minus 8 millioner dollars, hvilket ud over tidligere tiders hensættelse blandt andet skyldes, at NORDENs tørlastskibe med godt håndværk og godt købmandskab havde en indsejling 62% over spotmarkedet og 37% over de 1-årige T/C-rater. For selv om især kultransporten var hårdt ramt i 2015, var der andre fragttyper, som oplevede markant vækst. Det gjaldt for eksempel sojabønner, stål og bauxit. Alle varegrupper, der transporteres på mellemstore skibstyper som Panamax og Supramax, hvor NORDEN står stærkt. 3 / 8

4 TANK 2015/2016 Vi opererer heldigvis også inden for produkttank altså transport af raffinerede olieprodukter. Norient Product Pool, som NORDEN sammen med det cypriotiske rederi Interorient Navigation Company oprettede i 2005, har i sine 10 år udviklet sig til en af verdens største og mest velrenommerede aktører inden for sit felt. Så der var al mulig grund til at fejre 10-års jubilæet i Men det var ikke kun jubilæet, der gav anledning til godt humør i Tank i året, der gik. Det gjorde markedet også. Den fortsat lave oliepris gav god aktivitet hos raffinaderierne, og efterspørgslen efter billig benzin steg især i USA, Indien og Kina. Det betød øget behov for transport, og det var vores flåde af moderne tankskibe godt positioneret til at udnytte. Vi var gået ind i året med lav afdækning, og dermed klar til at drage fordel af det stærke tankmarked. Med den gode positionering og godt håndværk kunne NORDENs tankskibe generere en indsejling, der lå 27% over de 1-årige T/C-rater. Det var faktisk 9. år i træk, at NORDEN havde en indsejling, der var bedre end markedet, og resultatet udeblev da heller ikke: 2015 endte med det bedste tankresultat i NORDENs historie. Driftsresultatet blev 117 millioner dollars, og dermed får vi endnu en gang understreget betydningen af, at NORDEN er aktiv i både Tank og Tørlast. De gode resultater i Tank kan ganske vist ikke opveje forholdene i Tørlast, men de hjælper. BESTYRELSENS ARBEJDE Årets generalforsamling er også en god anledning til at berette om bestyrelsens arbejde. Vi arbejder ud fra en årskalender, der sikrer, at vi kommer godt omkring alle relevante emner var første fulde år med den ny udvalgsstruktur, hvor det mere specifikke arbejde foregår i henholdsvis revisionsudvalg, vederlagsudvalg og nomineringsudvalget. Det har fungeret godt og givet mulighed for mere grundige diskussioner af relevante emner. En udløber af den ændrede struktur med mere udvalgsarbejde er også en let ændret honorarstruktur. Alle bestyrelsesmedlemmer får et grundhonorar og derudover modtager udvalgsmedlemmer et tillæg for arbejde udført i udvalgene. Blandt andet som konsekvens af færre bestyrelsesmedlemmer falder det samlede årlige honorar til bestyrelsen fra 0,8 til 0,7 millioner dollars, og bestyrelsen foreslår uændret honorar i Da Mogens Hugos sæde i bestyrelsen ikke blev genbesat, øgede vi med ét slag andelen af kvinder i bestyrelsen fra 16 til 20% altså 1 ud af 5. Bestyrelsen har fortsat som mål at fastholde en repræsentation af generalforsamlingsvalgte kvinder i bestyrelsen på minimum 16% og tilstræbe at øge dette til 33% inden Når nomineringsudvalget behandler forslag til potentielle kandidater, indgår det som en helt naturlig del at skele til kønnet. Men jeg vil dog understrege, at det afgørende er kvalifikationerne ikke kønnet og det gælder alle poster i NORDEN. Men vi glæder os over, at såfremt generalforsamlingen bakker op, bliver pladsen efter Alison Riegels, der ikke har ønsket genvalg, genbesat med en anden kvinde, Johanne Riegels Østergård. Som jeg nævnte ved generalforsamlingens indledning, er jeg flankeret af Jan Rindbo, der tiltrådte som administrerende direktør 30. april sidste år. Og Jan har smøget ærmerne op sammen med den øvrige direktion og taget en lang række initiativer. 4 / 8

5 En vigtig del af dette arbejde har været, at Jan og den øvrige ledelse i samråd med bestyrelsen har udarbejdet NORDENs ny strategi, Focus & Simplicity. Det har været et grundigt og omfangsrigt arbejde, der tager udgangspunkt i NORDENs styrker. Jeg overlader nu ordet til Jan, der vil fortælle mere om den ny strategi. --- STRATEGI JAN RINDBO Tak for ordet og tak for muligheden for dels at hilse på aktionærerne dels at redegøre for, hvilke tanker vi har gjort os i NORDEN for at sikre, at NORDEN også i fremtiden er en stærk aktør i markedet. Som Klaus var inde på, oplever vi for tiden historisk dårlige markedsforhold i tørlast, mens tankmarkedet fortsætter de gode takter. Hvis NORDEN skal have det optimale ud af de betingelser og det skal vi kræver det fokus og enkelthed. Og derfor hedder vores ny strategi Focus & Simplicity. Tanken er enkel: Vi skal fokusere kræfter og investeringer dér, hvor vi med en dygtig og global organisation tæt på kunderne kan skabe mest værdi for aktionærerne. Vi har været igennem en grundig strategiproces, hvor vi også har været inde og analysere præcist inden for hvilke skibstyper, NORDEN står særligt stærkt og historisk har leveret de bedste resultater. Analysen afdækkede, at inden for tørlast er det i skibstyperne Supramax og Panamax. Her har vi med et omfattende netværk af lokale kontorer, et grundigt markedskendskab og et godt omdømme leveret de bedste resultater, og her kan vi udbygge vores i forvejen stærke position bedst. Som supplement til Supramax- og Panamax-forretningsområderne vil NORDEN fastholde operatørvirksomheden af de lidt mindre Handysize-skibe, da der her eksisterer betydeligt overlap og dermed synergieffekter med Supramax for så vidt angår ekspertise og kunder. Målet i tørlast-segmentet er at gøre NORDEN til Global Industry Leader inden for Supramax og Panamax. Ved at koncentrere kræfter og investeringer vil NORDEN med endnu større kundefokus og en større flåde kunne tilbyde øget fleksibilitet og pålidelighed til kunder. Vi skal sikre, at der altid er et egnet NORDEN-skib i nærheden af lasterne. Det reducerer spildtid og optimerer rejserne. Samtidig giver det kunderne pålidelighed en vare, der er i høj kurs, når markederne byder på usikkerhed. Fokus vil som hidtil være på langsigtede relationer. NORDEN skal ikke blot være førstevalget for kunderne inden for Supramax og Panamax, men også den operatør, man i sidste ende helst ser løfte opgaven first choice, last refusal. Inden for tank vil det som hidtil være skibstyperne Handysize og MR, der vil være i fokus, og også her er ambitionen at være førstevalget. Operationen af NORDENs produkttankskibe vil som hidtil ske hos Norient Product Pool. Ejerskab og operation af Panamax, Supramax og tankskibstyperne MR og Handysize vil være NORDENs primære forretningsområde suppleret af operatørvirksomhed af Handysize-tørlastskibe. 5 / 8

6 Det betyder omvendt, at vi ikke længere vil investere i andre skibstyper. Første skridt hen imod denne strømlining af vores forretning er allerede foretaget, idet vi har solgt vores Capesize-skibe. Altså de store skibe, der typisk sejler med jernmalm, og som i høj grad er blevet ramt af afmatningen i Kina. Vi foretrækker i højere grad selv at have hænderne på roret og kunne optimere sammensætningen af laster og skibe. Derfor fokuserer vi kræfterne om de mellemstore skibstyper, hvor vi også har set god vækst i forskellige lasttyper såsom bauxit, sojabønner og stål. Derudover er der flere kunder til disse skibstyper og sammen med variationen af lastetyper og en større geografisk spredning, er det især inden for Panamax og Supramax, vi kan bringe vores globale organisation i spil til optimering af skibe og last. Selvom vi ikke fremadrettet vil investere i andre skibstyper inden for tørlast end Supramax og Panamax, er der ikke tale om, at vi holder brandudsalg af vores Post-Panamax-skibe og egne Handysize-skibe. De bliver solgt, når det giver bedst mening. Det kan for eksempel indebære, at vi sælger et Post-Panamax-skib for umiddelbart efter at investere i Panamax- og Supramax-skibe og på den måde udnytte de lave priser. ORGANISATION Ingen strategi er bedre end den organisation, der skal føre den ud i livet. Derfor har det været vigtigt for os, at de mange dygtige medarbejdere i NORDEN får mulighed for at bringe alle deres talenter i spil i udførelsen af deres job. Vi har derfor fokus på at strømline processer og arbejdsgange, så vi sikrer, at tiden bliver brugt på det, der skaber mest værdi for kunderne, NORDEN og aktionærerne. Vi har sat ind på en række områder: For det første har vi strømlinet direktionen og sammenlagt nogle funktioner. Alle investeringer i skibe er nu lagt i hænderne på den ny funktion Asset Management i stedet for at være spredt ud på Tank og Tørlast. Samtidig lagde vi områderne med finans, analyse og investor relations sammen under finansdirektør Martin Badsted. Ændringerne har smidiggjort en række processer og skabt mere ensartet grundlag for for eksempel investeringer. For det andet har vi sikret, at vi får optimeret processer og arbejder med de programmer, der bedst understøtter en effektiv kundeservice. NORDEN har hele tiden haft fokus på optimering, men nu hæver vi ambitionsniveauet. Business Application and Process Excellence hedder funktionen, der skal analysere og sikre, at de mange processer, der indgår i at fragte en last fra en havn til en anden er tilrettelagt, så kunden får en effektiv og fleksibel service. Det er det, kunderne betaler for, og det er det, NORDEN kan levere. For kunden er i fokus. Vi skal sørge for, at vi kan leve op til de høje forventninger, man med rette kan have til et rederi som NORDEN. For det tredje har vi i det forgangne år åbnet 2 nye kontorer. Et i Melbourne, Australien, og et i Santiago i Chile. Begge kontorer er ledet af unge NORDEN-medarbejdere, der begyndte deres shipping-karriere som elever i Rederiet. Med oprettelsen af de nye kontorer er vi nu til stede på 5 kontinenter og rykker endnu tættere på kunderne. Det betyder, at vi kan få bedre adgang til laster og større markedsindsigt, der hjælper os til at kombinere laster og skibe bedst muligt, hvilket vi allerede har set værdien af. 6 / 8

7 Det giver også fleksibilitet og pålidelighed til kunden, der samtidig kan være forvisset om, at NORDEN løfter sit ansvar på en ordentlig måde. Vi har afsluttet arbejdet med den første strategi for samfundsansvar, CSR, og går nu skridtet videre inden for dette område. Med fokus på projekter og områder, der er til gavn for både kunden, NORDEN og samfund fortsætter og forstærker vi arbejdet inden for pålidelighed, logistisk assistance og anti-korruption. Vi binder initiativerne tæt op på forretningen og sikrer, at vi bistår der, hvor vi som rederi kan bringe vores egen ekspertise i spil til gavn for kunder og for samfund. Med den ny strategi og en kompetent organisation, er jeg overbevist om, at NORDEN står godt rustet også til fremtidens udfordringer. Tak for ordet. --- KLAUS NYBORG: OUTLOOK/FORVENTNINGER Tak til Jan for denne gennemgang af strategien og organisationen. Jeg er helt enig med Jan: NORDEN står godt rustet til fremtidens udfordringer også dem, vi møder på kort sigt her i Generelt må vi sige, at vi står over for 2 afgørende spørgsmål inden for vores forretningsområder: Hvornår bliver det bedre i Tørlast, og kan der komme en korrektion i Tank? Tørlastmarkedet er stadig meget underdrejet. Der er fortsat alt for mange skibe i forhold til efterspørgslen, og det har holdt raterne på et meget lavt niveau i årets første måneder. Dog med en smule bedring på det seneste, men stadig på utilfredsstillende niveauer. Skrotningen har ganske givet været rekordhøj. I alt blev der skrottet 12,5 millioner ton dødvægt i 1. kvartal 2016, hvilket svarer til en årlig skrotningsprocent på 6.5%, og det er jo positiv. Men selv ikke en rekordskrotning af skibe har kunnet afbøde de mange nye skibe, der er blevet leveret her i 1. kvartal, hvor der i alt blev leveret knap 16 millioner ton dødvægt heraf klart flest i januar. Det er helt normalt, at mange skibe får skubbet deres levering ind i et nyt år det er trods alt sjovere at have et 2016-skib fra januar end et 2015 fra december, når det en gang skal sælges igen. Men leveringerne er udtryk for, at der fortsat er et stykke vej, før vi får balance mellem udbud og efterspørgsel i tørlast. Vi forventer derfor, at 2016 vil byde på fortsat udfordrende markedsforhold i tørlast. Kinas omstilling fortsætter og sætter en bremse på efterspørgselsvæksten, men vi forventer dog, at eksempelvis mængden af transporteret kul igen vil stige efter det kraftige fald, vi så i Som jeg nævnte i begyndelsen, har NORDEN allerede reduceret sin eksponering til markederne i 2016 og 2017 betydeligt, og samtidig har vi aktivt søgt højere afdækning. I midten af februar var 57% af dagene i tørlastflåden således solgt med hovedvægten i 1. halvår af året. I Tank sejler vi traditionen tro med lavere afdækning. Medio februar havde vi afdækket 24% af skibsdagene i 2016, og vi har derfor også i år kunnet udnytte de fortsat stærke markeder. Vi vil gerne tage mere længerevarende dækning, men for tiden er det svært at få god dækning, der strækker sig længere end 12 7 / 8

8 måneder. Det er forventningen, at de stærke markeder fortsætter lidt endnu, men i takt med at der bliver leveret flere tankskibe i løbet af året, kan vi forudse lavere rateniveauer i 2. halvår. I alt forventer vi, at NORDEN får et justeret årsresultat i spændet mellem minus 60 millioner og plus 30 millioner dollars fordelt på minus 85 til minus 25 millioner dollars i Tørlast og 25 til 55 millioner dollars i Tank. Det ligger jo milevidt fra tidligere tiders rekordresultater på op til 700 millioner dollars. Sådan er det i en cyklisk branche. Men de aktører, der klarer sig fornuftigt i dagens udfordrende markeder, er de aktører, der står som morgendagens vindere. Og dem skal NORDEN være iblandt. Tak for ordet. 8 / 8

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL Meddelelse nr. 18 11. november Koncern EBIT 3. kvartal : USD 21 mio. på linje med forventningerne (3. kvartal : USD -28 mio.). Rekordresultat i Tank: EBIT 3. kvartal USD 37 mio.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Meddelelse nr. 16 12. august Koncern EBIT 2. kvartal USD 36 mio. bedste resultat i 14 kvartaler. (2. kvartal : USD -27 mio.). Periodens resultat 1. halvår : USD 82

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 Tak for ordet. Focus & Simplicity er overskriften på NORDENs strategi. Fokus og enkelthed. Og

Læs mere

Formandens beretning afgivet på Danmarks Skibskredit A/S ordinære generalforsamling 2016

Formandens beretning afgivet på Danmarks Skibskredit A/S ordinære generalforsamling 2016 Den 31. marts 2016 Formandens beretning afgivet på Danmarks Skibskredit A/S ordinære generalforsamling 2016 Jeg vil i dag orientere om bestyrelsens syn på Danmarks Skibskredits nuværende situation og fremtidsudsigter.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2016 Radisson Blu Scandinavia Hotel 7. april 2016 NORDEN Generalforsamling 2016 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Klaus Nyborg NORDEN Generalforsamling

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Der har overordnet set været en

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2015 2014 blev på mange måder et usædvanligt år. Udfordringerne stod i den grad i kø, og enkeltfaktorer

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s KONcERNåRSRAppORT 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 Overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008

MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 MOGENS HUGOS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2008 INDLEDNING NORDEN både bidrager til og nyder godt af den vækst i verdenshandelen, vi ser i disse år. Kina og en række andre lande opbygger

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30.

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. [DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at komme og give mit besyv med på dansk aktionærforenings årsdag. Man

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering 10

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Side 8. Officersuddannelse med kundefokus. Side 14. Ny strategi styrker NORDEN. Side 20. Kunsten at købe 1,3 mio. tons brændstof hvert år

Side 8. Officersuddannelse med kundefokus. Side 14. Ny strategi styrker NORDEN. Side 20. Kunsten at købe 1,3 mio. tons brændstof hvert år Side 8 Officersuddannelse med kundefokus Side 14 Ny strategi styrker NORDEN Side 20 Kunsten at købe 1,3 mio. tons brændstof hvert år VINTER 2015 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S 2 NORDEN NEWS / VINTER 2015

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling.

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Formandens beretning - Generalforsamling 2014 Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Som de foregående år overføres generalforsamlingen

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København

Til OMX Den Nordiske Børs København Rettelse vedrører alene overskrifter i tabel med segmentoplysninger. Til OMX Den Nordiske Børs København København, den 28. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 149/2008 fra Green Wind Energy A/S Kvartalsmeddelelse

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 NORDEN Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 Dampskibsselskabet Dansk Aktionærforening, NORDEN 10. marts A/S 2011 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 SNAPSHOTS FRA 140 ÅRS HISTORIE

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2013 Radisson Blu Falconer 24. april 2013 NORDEN Generalforsamling 2013 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2013

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION

Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie DOKUMENTATION Udnyttelse af usædvanlig prisforskel på 2 typer olie Lige nu er der en helt usædvanlig prisforskel på de to mest handlede olietyper, hvor Brent Crude Oil er 11 til 14 dollar dyrere end WTI Crude Oil. Historisk

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2017 Radisson Blu Scandinavia Hotel 5. april 2017 NORDEN Generalforsamling 2017 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Klaus Nyborg NORDEN Generalforsamling

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 3. kvartal 2015. Opsvinget har bidt sig fast. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 3. kvartal 15 Økonomi Opsvinget har bidt sig fast Den danske økonomi er vokset de seneste syv kvartaler i træk, hvilket afspejler, at opsvinget i den danske økonomi nu for alvor har bidt

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

11. april 2011 Radisson Blu Falconer

11. april 2011 Radisson Blu Falconer 11. april 2011 Radisson Blu Falconer Dampskibsselskabet Generalforsamling 11. NORDEN april 2011 A/S 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 Velkomst og valg af dirigent ved Mogens Hugo, formand

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 2. KVARTAL 2008. Periodemeddelelse for 2. kvartal 2008. Omsætningen lavere end forventet. Betydelig omkostningsreduktion gennemført.

PERIODEMEDDELELSE 2. KVARTAL 2008. Periodemeddelelse for 2. kvartal 2008. Omsætningen lavere end forventet. Betydelig omkostningsreduktion gennemført. First North Meddelelse nr. 22, 15. august 2008 2. KVARTAL 2008 PERIODEMEDDELELSE Periodemeddelelse for 2. kvartal 2008 Omsætningen lavere end forventet. Betydelig omkostningsreduktion gennemført. Resume

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN

EN VERDEN AF MULIGHEDER. Bliv Shipping Trainee i NORDEN EN VERDEN AF MULIGHEDER Bliv Shipping Trainee i NORDEN SÆT EN STJERNE PÅ DIT CV Som Shipping Trainee i NORDEN får du gennem vores intensive 2-årige uddannelse en grundig introduktion til international

Læs mere

esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09

esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09 First North meddelelse nr. 27-2009 12.5.2009 Periodeoplysning for perioden 1.7.2008-31.3.2009 esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09 - Forsat tilfredsstillende tilgang af ny kunder i Danmark og

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND MOGENS HUGO, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 23. APRIL 2014 Da vi mødtes for et år siden, sagde jeg, at når vi mødes igen, vil NORDEN være endnu stærkere.

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Bilag. Interview. Interviewguide

Bilag. Interview. Interviewguide Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme her i dag. Og lad mig gå lige til sagen og tale lidt om socialisme. Jeg kan huske,

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt)

Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt) Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt) Resumé 2011: Svært år for branchen med nødvendige omstruktureringer hos Mols-Linien 2011 var et udfordrende år for den maritime branche,

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

DILFs 48. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V - 21. april 2010. Referat

DILFs 48. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V - 21. april 2010. Referat DILFs 48. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V - 21. april 2010 Referat Antal deltagere: 11 Formand for DILF, Anders Høeg, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden 1 Sdr. Feldings Efterskole Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden Ligesom sidste år, vil jeg dele min beretning op i tre afsnit. Først vil jeg fortælle lidt om hvad der generelt har

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere Delårsrapport for 1. halvår 2008/09 (1. juli - 31. december 2008) Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere ChemoMetec har i 1. halvår

Læs mere

Meddelelse nr. 08 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 08 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 15. april 2008 Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2008. Bestyrelsen fremsætter på

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005 København, den 25. april 2005 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 13,40 pr. short ton Minus US $ 11,90 pr. short ton MINUS US $ 3,10 pr. short

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter Velkommen til Generalforsamling 2014/15 10. december 2015 IDA Mødecenter Ambu AuraGain 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning 2. Årsrapport og koncernregnskab 3. Anvendelse af årets overskud 4. Bestyrelsens

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

2. kvartal og 1. halvår 2016

2. kvartal og 1. halvår 2016 MEDDELELSE NR. 19 17. AUGUST DELÅRSRAPPORT 2. kvartal og 1. halvår Justeret perioderesultat* 2. kvartal : USD -4 mio. (2. kvartal : USD 29 mio.). 1. halvår : USD -9 mio. EBIT 2. kvartal USD -34 mio. (USD

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

Effektivitet med kunden i fokus

Effektivitet med kunden i fokus Effektivitet med kunden i fokus Hvordan en moderniseringsproces i organisationen har skabt øget effektivitet, bedre service og en mere inspirerende arbejdsplads i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Casebeskrivelse

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Serop Vikar & Rekruttering ApS. Vil du slippe for den tid det ta r så vælg en vikar

Serop Vikar & Rekruttering ApS. Vil du slippe for den tid det ta r så vælg en vikar YDELSESKATALOG Vil du slippe for den tid det ta r så vælg en vikar 2016 Ydelseskataloget må ikke kopieres eller på anden måde anvendes uden skriftlig tilladelse fra. Indholdsfortegnelse Indledning... 2

Læs mere

Om Brøndby Supporters Trust

Om Brøndby Supporters Trust Om Brøndby Supporters Trust Aktive ejere af Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Supporters Trust (BST) er en forening for alle, der interesserer sig for, hvordan Brøndby IF ledes i dag og udvikles i fremtiden.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Tilfredsstillende vækst og indtjening

Tilfredsstillende vækst og indtjening FONDSBØRSMEDDELELSE 17 - DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2006 Tilfredsstillende vækst og indtjening Hellerup, 22. august 2006. Første halvår 2006 viser en omsætning på 6,5 mio. kroner, svarende til en omsætningsvækst

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT Den 17. marts 2016, kl. 16.30, holdt selskabet ordinær generalforsamling i Falkoner Salen, Radisson BLU Falconer Hotel & Conference Center, 9 Falkoner Allé,

Læs mere

NYE TIDER NYE STRATEGIER

NYE TIDER NYE STRATEGIER NYE TIDER NYE STRATEGIER Få ny retning og fremdrift gennem en handlingsorienteret strategiproces Teknologisk Institut, Center for Teknologisk Partnerskab NYE TIDER NYE STRATEGIER Nye tider skaber et naturligt

Læs mere

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield

BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield 1. kvartal 2015 BankInvest Virksomhedsobligationer High Yield Brev til investorerne Kære investor US High Yield obligationer leverede (som univers) i første kvartal 2015 et afkast i DKK på 2,2 pct., hvilket

Læs mere