NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN"

Transkript

1 Sagsnr Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Formål Sammenfatning Baggrund og formål med vandsektorloven Etablering af et kommunalt 60-fællesskab til varetagelse af administrative opgaver Etablering af et kommunalt aktieselskab - administrationsselskab Problemkatalog i forbindelse med overvejelser om selskabsdannelse...11 Side 2 af 13

3 1. Indledning Kommunalt EntreprenørForum har bedt Bender von Haller Dragsted om at udarbejde et oversigtsnotat, som skitserer mulighederne for, at kommunerne fortsat kan levere ydelser til vand- og spildevandsforsyningsområdet efter vedtagelsen af lov nr. 469 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (i det følgende benævnt vandsektorloven ), med ikrafttrædelse 1. juli Notatet skal anvendes som inspiration til medlemskommuners tilrettelæggelse af den fremtidige struktur for kommunernes vand- og spildevandsforsyningsselskaber (i det følgende benævnt forsyningsselskaber ) i overensstemmelse med vandsektorloven. De deltagende kommuner, vil i det følgende benævnes Kommunen. 2. Formål Formålet med notatet er at redegøre for, hvorledes og i hvilket omfang Kommunen fortsat kan udføre opgaver for forsyningsselskaberne, og disse selskabers muligheder for at udføre opgaver for Kommunen. Punkt 3 indeholder en sammenfatning der kort angiver kravene i vandsektorloven og Kommunens begrænsede mulighed for at udføre opgaver for forsyningsselskaberne. Dernæst redegøres for baggrunden for og formålet med vandsektorloven, samt hvilke mulige organiseringsformer vandsektorloven giver i forhold til Kommunens forsyningsselskaber. Efterfølgende redegøres for, hvilke muligheder Kommunen har for fremtidigt at organisere administrationsopgaver og driftsopgaver i forhold til Kommunens forsyningsselskaber og det skattefinansierede område i et selvstændigt selskab, samt om Kommunen, ud fra betragtninger om overskudskapacitet, kan løse disse opgaver for et sådant selvstændigt selskab, herunder om selskabet tillige vil kunne løse opgaver for Kommunen. Afslutningsvist er angivet et problemkatalog, der angiver en række overvejelser der bør foretages i forbindelse med en selskabsdannelse. 3. Sammenfatning Vandsektorloven kræver at der foretages en adskillelse mellem Kommunens skattefinansierede myndighedsudøvelse og vandsektorens brugerfinansierede aktiviteter. Adskillelsen skal ske gennem en selskabsdannelse af de kommunale forsyningsaktiviteter. Idet omfang en sådan adskillelse allerede er gennemført ved udskillelse fra den kommunale forvaltning i aktie- eller anpartsselskab, 60- fællesskab eller et privat vandselskab, opfyldes lovens krav. Loven giver derudover Kommunen mulighed for at oprette enten et kommunalt fællesskab i henhold til 60 i lov om kommuners styrelse eller et kommunalt aktieselskab, som står for varetagelse af administrative opgaver for forsyningssel- Side 3 af 13

4 skaberne. Som det beskrives nedenfor, er der forskel på hvilke opgaver, der kan varetages efter de to selskabsformer. Forskellen skyldes det forhold at et kommunalt 60-fællesskab opfattes som en specialkommune, der er underlagt den offentligretlige regulering, herunder reglerne i styrelsesloven. Et kommunalt administrationsselskab følger derimod reguleringen i aktieselskabsloven, og betragtes således ikke som en del af den offentlige forvaltning. Kommuner, der hidtil har udført opgaver for forsyningsselskaber, hvad enten opgaverne bestod i administrationsopgaver eller driftsopgaver, vil efter vandsektorlovens ikrafttræden og adskillelse af de skattefinansierede aktiviteter efter betragtninger om overskudskapacitet, have mulighed for at varetage såvel administrative opgaver som driftsopgaver for forsyningsselskaberne, såfremt betingelserne for overskudskapacitet er opfyldt. 4. Baggrund og formål med vandsektorloven Vandsektorlovens 1 angiver: Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Bemærkningerne til vandsektorloven angiver endvidere, at hensigten med vandsektorloven er, at få en klarere adskillelse mellem Kommunens skattefinansierede myndighedsudøvelse og vandsektorens brugerfinansierede aktiviteter, således at bestiller- og udfører-rollerne synliggøres. Der fokuseres på driften af forsyningsselskaberne, med henblik på at opnå en større gennemsigtighed og effektivitet. Mantraet er, at brugerne alene skal betale for de ydelser der modtages. Der er endvidere fokus på opnåelse af synergieffekter ved sammenlægning af funktioner i forsyningsselskaberne. Loven indeholder regler for vand- og spildevandsforsyningsselskaber, og for administrationsselskaber som varetager administrative opgaver for ovennævnte forsyningsselskaber samt eventuelt andre forsyningsselskaber. I det følgende gennemgås relevante bestemmelser i loven Vandsektorlovens 15 - organisering Med vedtagelsen af vandsektorloven gøres det til et lovkrav, at Kommunen skal udskille deres vand- og spildevandsforsyninger i et aktie- eller anpartsselskab. I den forbindelse præciseres, at Kommunen alene må modtage aktier som vederlag for udskillelsen. Side 4 af 13

5 Kommunalfuldmagtsreglernes hovedregel om, at én kommune som udgangspunkt ikke må have bestemmende indflydelse i et selskab fraviges således efter 15. Af bemærkningerne fremgår desuden, at lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre myndigheder mv. ikke gælder for forsyningsselskaber omfattet af 15. Dette giver Kommunen mulighed for et direkte ejerskab af vand- eller spildevandsforsyninger. Ejerskabet kan ligeledes være indirekte gennem et holdingselskab, ligesom ejerskabet kan deles mellem flere kommuner. Der er tillige mulighed for privat ejerskab Vandsektorlovens 18 - Aktiviteter Loven regulerer hvilke aktiviteter - ud over egentlige vand- og spildevandsaktiviteter som forsyningsselskaberne kan varetage. Der opstilles i den forbindelse et krav om, at der kun kan udøves en såkaldt sideordnet aktivitet, hvis aktiviteten har en nær tilknytning til forsyningsaktiviteten, og aktiviteten udøves på kommercielle vilkår i et selvstændigt selskab. Kravet om, at aktiviteten skal udøves i et selvstændigt selskab, gælder dog kun, hvis aktiviteten indebærer en omsætning på mere end 2 mio. kr. årligt (beløbet reguleres årligt). Med begrebet nær tilknytning menes, at der er tale om en aktivitet som udspringer af en aktivitet omfattet af forsyningsselskabet. Miljøministeren vil i efteråret 2009 udarbejde en bekendtgørelse, som opregner, hvad der betragtes som tilknyttede aktiviteter. I bemærkningerne til vandsektorloven fremgår dog allerede, at der tænkes på udlejning eller salg af overskudskapacitet, i de tilfælde, hvor der ikke sker en væsentlig forarbejdning af aktiviteten Vandsektorlovens 19 udskillelse af administrationsopgaver Idet formålet med vandsektorloven netop er at segmentere en adskillelse mellem den skattefinansierede myndighedsudøvelse og de brugerfinansierede aktiviteter, således at forbrugerne ikke indirekte kommer til at betale for en ydelse, de ikke modtager, angiver vandsektorlovens 19, stk. 3, at servicefunktioner for vandselskaber kan varetages i et selvstændigt selskab. Loven giver derudover mulighed for etablering af et administrationsselskab som betjener samtlige forsyningsselskaber i Kommunen, med henblik på at opnå den bedst mulige synergi samt rationalisering. Udgangspunktet efter kommunalfuldmagtsreglerne om, at en kommune ikke må have bestemmende indflydelse i et selvstændigt selskab fraviges således også i vandsektorlovens 19, stk. 3. Disse selskaber er heller ikke omfattet af lov nr. 548 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Side 5 af 13

6 4.4. Vandsektorlovens betydning for Kommunen De administrative opgaver, kan efter vandsektorloven organiseres på to måder: Enten ved at etablere et kommunalt 60-fællesskab eller ved at oprette et kommunalt aktieselskab. Vandsektorloven regulerer ikke driftsopgaver, hvorfor der skal tages stilling til hvorledes organiseringen varetages fremadrettet, herunder om disse kan varetages af et kommunalt 60-fællesskab eller et kommunalt aktieselskab. Som en overgangsordning anføres i 37, at Miljøministeren kan fastsætte regler om, at en kommune kan varetage visse administrative opgaver for visse forsyningsselskaber i en overgangsperiode. Det kan udledes, at bestemmelsen alene omfatter nogle begrænsede opgaver, og at ordningen alene vil være gældende for nogle mindre vandselskaber, hvor vandmængden vil blive anvendt som afgrænsningskriterium. I tillægsbetænkningen til vandsektorlovforslaget angives, at opgaverne vil være for eksempel lønbogholderi og administrative it-opgaver. Miljøministeriet har i den forbindelse oplyst, at der forventes vedtaget en bekendtgørelse herom i løbet af efteråret Etablering af et kommunalt 60-fællesskab til varetagelse af administrative opgaver i forsyningsselskaber 5.1. Administrationsopgaver Af betænkning 2008/BTL 150 og L151 til vandsektorloven fremgår, at administrationsopgaver i forbindelse med drift af kommunale forsyningsselskaber, vil kunne varetages ved oprettelse af et kommunalt 60-fællesskab efter lov om kommuners styrelse, idet servicefunktionerne i form af administrative opgaver, betragtes som faktisk forvaltningsvirksomhed. Af bemærkningerne til loven fremgår, at administrative opgaver betragtes som fælles tegnestue, projekteringsafdeling, maskinpark, it-systemer, driftspersonale, biler, opkrævningsfunktioner og andre administrative funktioner, herunder administrationsbygninger, som er nødvendige for at udøve serviceaktiviteter. Det angives endvidere, at Kommunen med fokus på synergieffekter, kan lade et 60-fællesskab udføre samtlige administrative opgaver for Kommunens forsyningsselskaber. For at oprette et 60-fællesskab, skal Kommunen finde en anden kommune som samarbejdspartner. For at etablere et 60-administrationsfællesskab, skal der overlades kompetence til administrationsfællesskabet til selvstændigt at varetage de to kommuners anliggender vedrørende de administrative opgaver. Kompetenceoverførslen til administrationsfællesskabet skal medføre en indskrænkning i kommunalbestyrelsernes beføjelser. Dette vil være tilfældet, når der oprettes et særligt administrationsfællesskabsorgan (f.eks. en bestyrelse), som tillægges kompetence til at træffe beslutninger, der forpligter begge kommuner i såvel op- Side 6 af 13

7 gavemæssig som økonomisk henseende. Kommunalbestyrelserne kan dermed ikke nedlægge veto mod beslutninger truffet af organet, og dette medfører, at kommunerne fritages for ansvar i forhold til administrationsområdet, i det fællesskabsorganet bliver ansvarligt herfor. Kommunerne bevarer dog indirekte kontrol med organets beslutninger, idet organets medlemmer vælges af de to kommunalbestyrelser, ligesom det kan fastlægges, at visse beslutninger kræver godkendelse på kommunalbestyrelsesniveau. Administrationsfællesskabet vil skulle godkendes af statsforvaltningen, som varetager tilsynet med kommunerne. Fællesskabet kan etableres som et interessentskab og et andelsselskab, men ikke som aktieselskab eller anpartsselskab, idet det antages at reglerne i selskabslovgivningen om sådanne selskaber ikke er forenelige med de offentligretlige regler, som et kommunalt fællesskab også skal fungere i henhold til. Administrationsfællesskabet vil være et offentligretligt organ, og således være omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven mv. Der vil skulle udarbejdes en samarbejdsaftale samt vedtægter som regulerer administrationsfællesskabets kompetencer og beføjelser. I den forbindelse bemærkes, at administrationsfællesskabet alene vil kunne kræve kostprisen for de administrationsydelser der leveres i henhold til bemærkningerne til vandsektorloven. Vandsektorloven indeholder et krav om, at aktiviteter forbundet med vand- og spildevandsforsyning skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra andre typer af forsyningsvirksomhed. Samme princip gælder, hvis et administrationsfællesskab varetager administrationsopgaver for flere kommuner. Ved etableringen af administrationsfællesskabet overføres medarbejderne, således at medarbejderne ansættes i administrationsfællesskab Kan Kommunen udføre administrationsopgaver for administrationsfællesskabet? Såfremt Kommunen har et større produktionsapparat end den selv kan udnytte, kan der være adgang til at sælge kapaciteten til andre enheder. I den foreliggende situation er spørgsmålet, om Kommunen kan varetage administrationsopgaver for administrationsfællesskabet i medfør af en betragtning om overskudskapacitet. Udgangspunktet efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler er, at det er et krav at kommunal overskudskapacitet skal afvikles. Hvis der foreligger tilfældig overskudskapacitet, som er opstået i forbindelse med Kommunens produktion af tjenesteydelser til eget brug, kan den overskydende kapacitet dog afsættes på markedet. Betingelsen herfor er, at denne overskudskapacitet ikke kan afskaffes. Der er en række betingelser for anvendelse af overskudskapacitet. For det første må den overskydende kapacitet ikke kunne afvikles. Der skal således foreligge en Side 7 af 13

8 god grund til at overskudskapaciteten ikke kan afvikles. For det andet er den en betingelse, at kapaciteten ikke er opbygget med henblik på at betjene andre enheder. Det er endvidere antaget, at overskudsandelen ikke må udgøre mere end 50 %. Endvidere må en privat aktør må ikke fortrænges fra opgaven. Kommunen vil kunne sælge overskydende kapacitet til administrationsfællesskabet, hvad enten der er tale om overskydende tid hos medarbejderne eller maskiner Kan 60-administrationsfællesskabet udføre administrationsopgaver for Kommunen (det skattefinansierede område)? Administrative opgaver i relation til det skattefinansierede område vil ligeledes kunne udføres af det kommunale administrationsfællesskab, i det der også her er tale om faktisk forvaltningsvirksomhed. Det skal dog bemærkes, at muligheden for, at administrationsfællesskabet udfører administrative opgaver for Kommunen umiddelbart strider mod formålet med vandsektorloven, som jo netop er at få en klar adskillelse mellem kommunale administrative opgaver og opgaver i forsyningsselskaberne. Vi anbefaler derfor, at der foretages en afklaring heraf ved en forespørgsel hos tilsynsmyndighederne. 6. Etablering af et kommunalt aktieselskab - administrationsselskab 6.1. Administrationsopgaver En anden mulighed er at oprette et kommunalt aktieselskab til varetagelse af administrationsopgaverne i forsyningsselskaberne. Det kommunale aktieselskab vil i det følgende blive benævnt administrationsselskab. Bemærkningerne til vandsektorloven angiver, at det vil være muligt at etablere et administrationsselskab som betjener samtlige forsyningsselskaber i Kommunen. Regnskab for de enkelte forsyningsselskaber skal dog holdes regnskabsmæssigt adskilt. Udgangspunktet efter kommunalfuldmagten er, at Kommunen ikke kan have bestemmende indflydelse i et selskab. Dette udgangspunkt fraviges imidlertid. Kommunen kan således være eneejer af selskabet. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vedtægter for selskabet samt udpege en bestyrelse. Det er herefter selskabsbestyrelsen og ikke kommunalbestyrelsen der varetager ledelse af selskabet. Ved etablering af et administrationsselskab er det vigtigt at holde sig for øje, at selskabet ikke er en del af den offentlige forvaltning, og er således heller ikke omfattet af det kommunale tilsyn. Selskabet følger derimod aktieselskabslovens regler. Side 8 af 13

9 Af bemærkningerne til vandsektorloven kan udledes, at der ved administrative opgaver forstås tegnestue, projekteringsafdeling, maskinpark, it-systemer, driftspersonale. Biler, opkrævningsfunktioner, samt administrationsbygninger Kan Kommunen udføre administrationsopgaver for administrationsselskabet? Udgangspunktet er, at et kommunalt aktieselskab betragtes som en privat enhed. Idet kommunen selv ejer aktieselskabet, opstår spørgsmålet om dette udgangspunkt kan fraviges. Ønsket om at varetage lønadministration, regnskab, bogholderi mv. har endnu ikke været behandlet af tilsynsmyndighederne, men en henvendelse kunne gå på, om Kommune kan varetage administrationsopgaver for administrationsselskabet i medfør af betragtningen om kommunaloverskudskapacitet. Der henvises til betingelserne under punkt Kan administrationsselskabet udføre administrationsopgaver for Kommunen? Vandsektorloven afgrænser præcist hvilke administrationsopgaver administrationsselskabet kan varetage, og henset til formålet med vandsektorloven er der ikke adgang til at administrationsselskabet kan udføre administrationsopgaver for Kommunen. Der er herudover ikke lovhjemmel til, at administrationsselskabet tillige kan varetage andre administrative opgaver end de ovenfor nævnte. 7. Varetagelse af driftsopgaver Vurderingen af om varetagelse af en driftsopgave kan foretages af kommunen for forsyningsselskabet, eller om forsyningsselskabet kan varetage en driftsopgave for kommunen, er uafhængigt af om administrationsopgaverne varetaget i et 60 administrationsfællesskab eller et administrationsselskab Kan Kommunen udføre driftsopgaver for forsyningsselskaberne? Spørgsmålet er om Kommunen kan varetage driftsopgaver for forsyningsselskaberne i medfør af en betragtning om kommunal overskudskapacitet. Med henvisning til de i punkt anførte betingelser vil Kommunen kunne sælge overskydende kapacitet til forsyningsselskaberne, hvad enten der er tale om overskydende tid hos medarbejderne eller materiel Kan forsyningsselskaberne udføre driftsopgaver for Kommunen? Vandsektorloven regulerer, som anført ovenfor, udførelse af andre opgaver, jf. 18. Der er alene tale om sideordnet aktivitet, aktiviteten der har en nær tilknytning til forsyningsaktiviteten, og at aktiviteten udøves på kommercielle vilkår Side 9 af 13

10 i et selvstændigt selskab. Begrebet nær tilknytning er behandlet i punkt 4.3 ovenfor. Kravet om at aktiviteten skal udøves i et selvstændigt selskab, gælder dog kun, hvis aktiviteten indebærer en omsætning på mere end 2 mio. kr. årligt (beløbet reguleres årligt). 18 tillader således, at forsyningsselskaberne kan sælge overskydende driftskapacitet til Kommunen. Der henvises til sammenfatningen først i notatet, og hvis Kommunalt Entreprenør- Forum eller et medlem har spørgsmål eller ønsker en uddybning af et eller flere punkter i notatet, står vi naturligvis fortsat til rådighed. København, den 2. september 2009 Bender von Haller Dragsted Peter Dann Jørgensen Side 10 af 13

11 8. Problemkatalog i forbindelse med overvejelser om selskabsdannelse Nedenstående er en oplistning af det elementer og problemstillinger der bør indgå i Kommunes overvejelser i forbindelse med valg af strategi og overvejelser om selskabsdannelse. Fase 1 før etablering af A/S Fase 2 etablering af A/S Fase 3 drift og roller Fase 4 evt. salg Nedenstående overvejelser bør foretages i forbindelse med tilrettelæggelse af den fremtidige strategi i kommunen Fase 1 Før etablering af A/S Fase 2 Må opgaven løses i aktieselskabsform? Hvad er retsgrundlaget for selskabet, og hvilke konsekvenser har det for selskabets aktiviteter? Er der krav om medejere? Må kommunen købe selskabets ydelser uden forudgående udbud? Er der krav om etablering af en koncernstruktur? Hvilke konsekvenser har det, at opgaven skal løses i et aktieselskab, herunder for medarbejdere, skat og moms mv.? Etablering af A/S Analyse af selskabets forretningsgrundlag og udarbejdelse af forretningsplan. Fastlægge hvilke aktiver (herunder faste ejendomme) og passiver, der skal indskydes i selskabet, og ansøge om dispensation fra kravet om udbud af fast ejendom. Side 11 af 13

12 Undersøge, hvilke kontrakter der er behov for at overføre til selskabet, og indhente samtykke fra kontraktsparterne. Fastlægge, hvilke medarbejdere der skal overføres til selskabet, og afklare hvilke ansættelsesforhold de har. Inddrage kommunens medarbejdere i beslutningsprocessen (og evt. andre interessenter, men dette er frivilligt). Overveje hvordan bestyrelsen skal sammensættes. Udarbejde stiftelsesdokument, udkast til vedtægter og evt. aktionæroverenskomst, hvis der er flere ejere. Udarbejde åbningsbalance. Fase 3 Selskabets drift Selskabets aktiviteter. Selskabets indkøb. Selskabets regnskaber. Selskabets åbenhed. Selskabets bestyrelse. Selskabets direktion og øvrige medarbejdere. Kommunens roller Ejer - Forbuddet mod instruktion - Udveksling af oplysninger - Sekretariatsbetjening - Vederlag - Økonomisk tilsyn - Udbytte - Ejerpolitik Kontraktspart - Kommunens køb af ydelser fra aktieselskabet - Kommunens salg af ydelser til aktieselskabet - Ændring af kontrakter mellem kommunen og selskabet - Forbuddet mod statsstøtte Myndighed - Inhabilitet - Vilkår for løsning af myndighedsopgaver - Tilsynet med aktieselskabet Side 12 af 13

13 Fase 4 Evt. salg af selskab Forhold der kan lede til, at kommunen overvejer at sælge et kommunalt aktieselskab. De væsentligste konsekvenser af et salg, dels for fremtidige kontrakter med kommunen og dels for medarbejderne. Den interne proces i kommunen. Den eksterne salgsproces. Forhold vedrørende salgsprovenu. Delvist salg. Side 13 af 13

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 12 Bilag 2 Selskabskonstruktion og ejerforhold 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 36 92 83 19 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Anbefaling

Læs mere

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning

Notat. Notat om forholdet mellem byrådet og Faxe Forsyning Notat Postadresse: Udviklingsenheden Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Direkte telefon 56 20 36 87 ansvc@faxekommune.dk

Læs mere

kan være privat medejerskab. 2

kan være privat medejerskab. 2 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab 11-02-2011 UR 4/0420-0204-0011 /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne April 2014 Arbejdsgruppen vedr. fælles løsninger i kommunerne Enhed Kommunaljura

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen

Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen Instruktionsbeføjelse og oplysningspligt for medlemmer af udvalg, råd og nævn, udpeget af Kommunalbestyrelsen Efter Økonomiudvalgets behandling den 4. maj 2011er notatet suppleret med afsnit om tavshedspligt,

Læs mere

NOTAT OM SELSKABSDANNELSE

NOTAT OM SELSKABSDANNELSE Bilag til pkt. 3 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151664 17. maj 2011 NOTAT OM SELSKABSDANNELSE RAMMERNE FOR OMDANNELSE AF LYNETTEFÆLLESSKABET I/S TIL

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 16 Bilag 8 Opkrævning og inddrivelse 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 3113527 1. Opkrævning...3

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning

Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning Den 30. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord og lov om vandforsyning (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber)

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen:

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen: NOTAT Bestyrelsens sammensætning samt honorering for selskaberne Ringsted Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S, Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Kraftvarmeværk A/S, Ringsted Fjernvarme A/S Indledning:

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 72 Offentligt 16. november 2015 Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (Udmøntning af vandsektorforliget)

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 19 Bilag 1 Myndigheds- og driftsopgaver 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

J O N A S B R U U N A D V O K A T F I R M A N O T A T. modeller for samarbejde på vej- og parkområdet

J O N A S B R U U N A D V O K A T F I R M A N O T A T. modeller for samarbejde på vej- og parkområdet A D V O K A T F I R M A P O U L H E I D M A N N A D V O K A T B R E D G A D E 3 8 1 2 6 0 K Ø B E N H A V N K 10. november 2008 N O T A T om modeller for samarbejde på vej- og parkområdet Greve Kommune

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud.

Ry Kommune ansøgte den 17. marts 2005 om tilladelse til kommunens salg af ejendomme til Kildebjerg Ry A/S uden forudgående offentligt u dbud. Resumé: På baggrund af en ansøgning om fritagelse for offentligt udbud har tilsynet rejst denne sag om lovligheden af Ry Kommunes deltagelse i Kildebjerg Ry A/S. Dette skyldes et ønske om, at afklare det

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel.

Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel. 17. april 2008 NOTAT: Slettet: 16. april 2008 Vedr.: Drejebog/Handleplan Selskabsdannelse Forsyningen. Punkt. 1.2.1 Politisk beslutningsgrundlag, overvejelser om organisationsmodel. Kommunes vandforsyning,

Læs mere

Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne. 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA

Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne. 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA Introduktion til vandsektorloven og bekendtgørelserne 1. december 2011, konsulent Jens Plesner, DANVA regler Hvad omtales? Regelværkets struktur Indhold Fremadrettet 2 regler Regelværkets struktur Vandsektorloven

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE

NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED I ODENSE KOMMUNE Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158247 8. februar 2013 NOTAT OM KOMMUNALE SELSKABERS MULIGHED FOR AT DRIVE AFFALDSVIRKSOMHED

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Brønderslev Kommune. Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Myndighedsopgaver og selskabsdrift. Personsammenfald og inhabilitet

Brønderslev Kommune. Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Myndighedsopgaver og selskabsdrift. Personsammenfald og inhabilitet Brønderslev Kommune Myndighedsopgaver og selskabsdrift Personsammenfald og inhabilitet Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Problemstilling...3

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 18 Bilag 7 Bestyrelse og direktion 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning og

Læs mere

DE JURIDISKE RAMMER FOR 60- FÆLLESSKABET NORDSJÆLLANDS PARK OG VEJ

DE JURIDISKE RAMMER FOR 60- FÆLLESSKABET NORDSJÆLLANDS PARK OG VEJ Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163149 DE JURIDISKE RAMMER FOR 60- FÆLLESSKABET NORDSJÆLLANDS PARK OG VEJ 1. INDLEDNING I

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

N OT AT. Om organisering af kommunal tandregulering. ØU 100614 pkt.33_02

N OT AT. Om organisering af kommunal tandregulering. ØU 100614 pkt.33_02 N OT AT Om organisering af kommunal tandregulering Ved brev af 30. januar 2009 med bilag har Tårnby Kommune rettet henvendelse til KL vedrørende muligheder for etablering af en fælles kommunal tandreguleringsklinik.

Læs mere

Fællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Fællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen Fællesnotat fra Bygge- og Teknikforvaltningen, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Økonomiforvaltningen Selskabernes opgaver. Opgaverne i forhold til selskaberne har på nogle punkter forskellig karakter,

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion

De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion ØSTERGADE 38 1100 KØBENHAVN K TLF. 33 33 81 00 WWW.LINDCAD.DK De retlige aspekter om myndighed og drift en introduktion DAKOFA den 24. august 2011 Advokat (L) Jacob Brandt De retlige aspekter Hvorfor er

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ANMMA Den 7. juni 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. ANMMA Den 7. juni 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4609-00059 Ref. ANMMA Den 7. juni 2013 Opdateret notat om forbrugerindflydelse og medarbejderrepræsentation i vandselskaber. Bestyrelsen i et vandselskab

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Notat. De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer

Notat. De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Notat Vedrørende: De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Notatet er afgrænset til kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer i hhv. kommunale fællesskaber (godkendt efter 60 i kommunestyrelsesloven)

Læs mere

Vejledning. for Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Københavns Kommune. Udarbejdet den 30. maj 2006 for Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

Vejledning. for Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Københavns Kommune. Udarbejdet den 30. maj 2006 for Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen Vejledning for Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Københavns Kommune Udarbejdet den 30. maj 2006 for Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen af DLA Nordic A/S adv. Klavs V. Gravesen, adv. Anne Krebs, adv.fm.

Læs mere

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Advokatfirmaet Bech-Bruun Att. Advokat Johan Weihe Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W www.oeim.dk Dato: 22. november

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Notat om fremtidig struktur for Fredensborg Kommunes forsyningsvirksomheder

Notat om fremtidig struktur for Fredensborg Kommunes forsyningsvirksomheder Advokat Klavs V. Gravesen Advokat Line Markert Ved Stranden 18 Postboks 2034 1012 København K Telefon 77 30 40 50 Telefax 77 30 40 77 Notat om fremtidig struktur for Fredensborg Kommunes forsyningsvirksomheder

Læs mere

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR Miljøministeriet Udkast Januar 2007 Forslag til Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 1. Loven finder anvendelse på kommunale forsyningsvirksomheder, der 1) indvinder,

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 9 Nordfyns Kommune - Samarbejde eller sammenlægning med Odense Vandselskab A/S 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed

Udkast til Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed Bilag 2 DANVA høringssvar journalnummer 2015-5858 Kommentarer og spørgsmål er i det følgende markeret med Bemærkning og anført med fed rød. Ord, formuleringer eller afsnit, der foreslås udeladt er angivet

Læs mere

Notat. Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm. Frank Steen. ApS

Notat. Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm. Frank Steen. ApS Notat Til: Vedrørende: Bilag: Frank Steen Inhabilitet kommunalbestyrelsen/hørsholm Vand ApS Ingen Inhabilitet Kommunalbestyrelsen/Hørsholm Vand Aps Forvaltningsloven Forvaltningsloven indeholder bestemmelser

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Udkast til AFTALE OM SAMARBEJDE OM ADMINISTRATIONS- OG DRIFTSOPGAVER VEDRØRENDER FORSYNINGSSELSKABERNE EJET AF HALSNÆS KOMMUNE BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.1 Foreløbig ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Modtagne høringssvar vedr. opkrævning af garantiprovision

Modtagne høringssvar vedr. opkrævning af garantiprovision Modtagne høringssvar vedr. opkrævning af garantiprovision Glatved Vandværk AquaDjurs Auning Varmeværk Grenaa & Anholt vandforsyning Grenaa Varmeværk NRGi Reno Djurs Vivild Varmeværk Ørsted Fjernvarmeværk

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A

Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Ringkøbing-Skjern Kommunalbestyrelse Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 24-02- 2011 TILSYNET Ringkøbing-Skjern Kommunes sagsnr. 2009091243A Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Side 1 af 7 LOV nr 469 af 12/06/2009 Gældende (Vandsektorloven) Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1518 af 27/12/2009 1 LOV nr 484 af 11/05/2010

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen

Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen. Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Modul 2 Dag 1 Kommunerne og Statsforvaltningen Birgitta Bundgaard, Miljøstyrelsen Overblik Kort om Folketing, regering og miljøministeren Miljøstyrelsen regeludarbejdende og regelfortolkende myndighed

Læs mere

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER

NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER NOTAT OM RINGSTED KONGRESCENTER 1. INDLEDNING Som led i overvejelserne omkring den fremtidige drift af Ringsted Kongrescenter har Ringsted Kommune anmodet Horten om et notat, der kan danne baggrund for

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Høringssvar til Vejledning om tilknyttede aktiviteter. (vandselskabers deltagelse i anden virksomhed end deres hovedvirksomhed)

Høringssvar til Vejledning om tilknyttede aktiviteter. (vandselskabers deltagelse i anden virksomhed end deres hovedvirksomhed) Naturstyrelsen (tidl. By & Landskabsstyrelsen ) Haraldsgade Dok.nr: 48703 v2 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 6. januar 20111 Høringssvar til Vejledning om tilknyttede aktiviteter. (vandselskabers deltagelse

Læs mere

Dette notat er en redegørelse for hensigterne bag, hvorfor den ene organisering er at foretrække frem for den anden organisering.

Dette notat er en redegørelse for hensigterne bag, hvorfor den ene organisering er at foretrække frem for den anden organisering. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT 20-03-2014 Bilag 2: Organisering af kontraktholderenhed På et styregruppemøde mellem Frederiksberg kommune og Københavns kommune

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Fremtidig organisation af Brønderslev Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. j. nr.

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a. Fremtidig organisation af Brønderslev Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. j. nr. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d j. nr. 01-03-02 Tlf. : 36 92 83 19 Mobil: 30 98 83 18 paa@energiogmiljo.dk 26. august 2007 Fremtidig organisation af Brønderslev Forsyning Skolebakken 7, 1. tv.

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S

AFTALE VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S AFTALE OM VARETAGELSE AF DRIFTS- OG ADMINISTRATIONSOPGAVER MV. I HALSNÆS KOMMUNALE RENOVATION OG GENBRUG A/S Mellem Side 2 Halsnæs Kommunale Forsyning A/S CVR-nr. 32 47 36 60 Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 The linked image cannot be displayed. Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23. april 2013 i sag nr. 2010-0023364 Greve Vandværk A.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 1. oktober

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Takstdifferentiering inden for vand og spildevand

Takstdifferentiering inden for vand og spildevand Takstdifferentiering inden for vand og spildevand Indlæg på temadag Fagre nye vandsektorlov 9. marts 2016 Betalingslovens 3 uddrag Stk.1. Spildevandsforsyningsselskabet fastsætter en gang årligt differentierede

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke vejledende om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Kontor/afdeling Vand Dato 23. november 2017 J nr. 2015-5643 Vejledende udtalelse fra Energistyrelsen om betalingslovens 4 c LJH/MLS Energistyrelsen har den 25. september 2017 modtaget en forespørgsel om

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere