NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN"

Transkript

1 Sagsnr Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Formål Sammenfatning Baggrund og formål med vandsektorloven Etablering af et kommunalt 60-fællesskab til varetagelse af administrative opgaver Etablering af et kommunalt aktieselskab - administrationsselskab Problemkatalog i forbindelse med overvejelser om selskabsdannelse...11 Side 2 af 13

3 1. Indledning Kommunalt EntreprenørForum har bedt Bender von Haller Dragsted om at udarbejde et oversigtsnotat, som skitserer mulighederne for, at kommunerne fortsat kan levere ydelser til vand- og spildevandsforsyningsområdet efter vedtagelsen af lov nr. 469 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (i det følgende benævnt vandsektorloven ), med ikrafttrædelse 1. juli Notatet skal anvendes som inspiration til medlemskommuners tilrettelæggelse af den fremtidige struktur for kommunernes vand- og spildevandsforsyningsselskaber (i det følgende benævnt forsyningsselskaber ) i overensstemmelse med vandsektorloven. De deltagende kommuner, vil i det følgende benævnes Kommunen. 2. Formål Formålet med notatet er at redegøre for, hvorledes og i hvilket omfang Kommunen fortsat kan udføre opgaver for forsyningsselskaberne, og disse selskabers muligheder for at udføre opgaver for Kommunen. Punkt 3 indeholder en sammenfatning der kort angiver kravene i vandsektorloven og Kommunens begrænsede mulighed for at udføre opgaver for forsyningsselskaberne. Dernæst redegøres for baggrunden for og formålet med vandsektorloven, samt hvilke mulige organiseringsformer vandsektorloven giver i forhold til Kommunens forsyningsselskaber. Efterfølgende redegøres for, hvilke muligheder Kommunen har for fremtidigt at organisere administrationsopgaver og driftsopgaver i forhold til Kommunens forsyningsselskaber og det skattefinansierede område i et selvstændigt selskab, samt om Kommunen, ud fra betragtninger om overskudskapacitet, kan løse disse opgaver for et sådant selvstændigt selskab, herunder om selskabet tillige vil kunne løse opgaver for Kommunen. Afslutningsvist er angivet et problemkatalog, der angiver en række overvejelser der bør foretages i forbindelse med en selskabsdannelse. 3. Sammenfatning Vandsektorloven kræver at der foretages en adskillelse mellem Kommunens skattefinansierede myndighedsudøvelse og vandsektorens brugerfinansierede aktiviteter. Adskillelsen skal ske gennem en selskabsdannelse af de kommunale forsyningsaktiviteter. Idet omfang en sådan adskillelse allerede er gennemført ved udskillelse fra den kommunale forvaltning i aktie- eller anpartsselskab, 60- fællesskab eller et privat vandselskab, opfyldes lovens krav. Loven giver derudover Kommunen mulighed for at oprette enten et kommunalt fællesskab i henhold til 60 i lov om kommuners styrelse eller et kommunalt aktieselskab, som står for varetagelse af administrative opgaver for forsyningssel- Side 3 af 13

4 skaberne. Som det beskrives nedenfor, er der forskel på hvilke opgaver, der kan varetages efter de to selskabsformer. Forskellen skyldes det forhold at et kommunalt 60-fællesskab opfattes som en specialkommune, der er underlagt den offentligretlige regulering, herunder reglerne i styrelsesloven. Et kommunalt administrationsselskab følger derimod reguleringen i aktieselskabsloven, og betragtes således ikke som en del af den offentlige forvaltning. Kommuner, der hidtil har udført opgaver for forsyningsselskaber, hvad enten opgaverne bestod i administrationsopgaver eller driftsopgaver, vil efter vandsektorlovens ikrafttræden og adskillelse af de skattefinansierede aktiviteter efter betragtninger om overskudskapacitet, have mulighed for at varetage såvel administrative opgaver som driftsopgaver for forsyningsselskaberne, såfremt betingelserne for overskudskapacitet er opfyldt. 4. Baggrund og formål med vandsektorloven Vandsektorlovens 1 angiver: Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Bemærkningerne til vandsektorloven angiver endvidere, at hensigten med vandsektorloven er, at få en klarere adskillelse mellem Kommunens skattefinansierede myndighedsudøvelse og vandsektorens brugerfinansierede aktiviteter, således at bestiller- og udfører-rollerne synliggøres. Der fokuseres på driften af forsyningsselskaberne, med henblik på at opnå en større gennemsigtighed og effektivitet. Mantraet er, at brugerne alene skal betale for de ydelser der modtages. Der er endvidere fokus på opnåelse af synergieffekter ved sammenlægning af funktioner i forsyningsselskaberne. Loven indeholder regler for vand- og spildevandsforsyningsselskaber, og for administrationsselskaber som varetager administrative opgaver for ovennævnte forsyningsselskaber samt eventuelt andre forsyningsselskaber. I det følgende gennemgås relevante bestemmelser i loven Vandsektorlovens 15 - organisering Med vedtagelsen af vandsektorloven gøres det til et lovkrav, at Kommunen skal udskille deres vand- og spildevandsforsyninger i et aktie- eller anpartsselskab. I den forbindelse præciseres, at Kommunen alene må modtage aktier som vederlag for udskillelsen. Side 4 af 13

5 Kommunalfuldmagtsreglernes hovedregel om, at én kommune som udgangspunkt ikke må have bestemmende indflydelse i et selskab fraviges således efter 15. Af bemærkningerne fremgår desuden, at lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre myndigheder mv. ikke gælder for forsyningsselskaber omfattet af 15. Dette giver Kommunen mulighed for et direkte ejerskab af vand- eller spildevandsforsyninger. Ejerskabet kan ligeledes være indirekte gennem et holdingselskab, ligesom ejerskabet kan deles mellem flere kommuner. Der er tillige mulighed for privat ejerskab Vandsektorlovens 18 - Aktiviteter Loven regulerer hvilke aktiviteter - ud over egentlige vand- og spildevandsaktiviteter som forsyningsselskaberne kan varetage. Der opstilles i den forbindelse et krav om, at der kun kan udøves en såkaldt sideordnet aktivitet, hvis aktiviteten har en nær tilknytning til forsyningsaktiviteten, og aktiviteten udøves på kommercielle vilkår i et selvstændigt selskab. Kravet om, at aktiviteten skal udøves i et selvstændigt selskab, gælder dog kun, hvis aktiviteten indebærer en omsætning på mere end 2 mio. kr. årligt (beløbet reguleres årligt). Med begrebet nær tilknytning menes, at der er tale om en aktivitet som udspringer af en aktivitet omfattet af forsyningsselskabet. Miljøministeren vil i efteråret 2009 udarbejde en bekendtgørelse, som opregner, hvad der betragtes som tilknyttede aktiviteter. I bemærkningerne til vandsektorloven fremgår dog allerede, at der tænkes på udlejning eller salg af overskudskapacitet, i de tilfælde, hvor der ikke sker en væsentlig forarbejdning af aktiviteten Vandsektorlovens 19 udskillelse af administrationsopgaver Idet formålet med vandsektorloven netop er at segmentere en adskillelse mellem den skattefinansierede myndighedsudøvelse og de brugerfinansierede aktiviteter, således at forbrugerne ikke indirekte kommer til at betale for en ydelse, de ikke modtager, angiver vandsektorlovens 19, stk. 3, at servicefunktioner for vandselskaber kan varetages i et selvstændigt selskab. Loven giver derudover mulighed for etablering af et administrationsselskab som betjener samtlige forsyningsselskaber i Kommunen, med henblik på at opnå den bedst mulige synergi samt rationalisering. Udgangspunktet efter kommunalfuldmagtsreglerne om, at en kommune ikke må have bestemmende indflydelse i et selvstændigt selskab fraviges således også i vandsektorlovens 19, stk. 3. Disse selskaber er heller ikke omfattet af lov nr. 548 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Side 5 af 13

6 4.4. Vandsektorlovens betydning for Kommunen De administrative opgaver, kan efter vandsektorloven organiseres på to måder: Enten ved at etablere et kommunalt 60-fællesskab eller ved at oprette et kommunalt aktieselskab. Vandsektorloven regulerer ikke driftsopgaver, hvorfor der skal tages stilling til hvorledes organiseringen varetages fremadrettet, herunder om disse kan varetages af et kommunalt 60-fællesskab eller et kommunalt aktieselskab. Som en overgangsordning anføres i 37, at Miljøministeren kan fastsætte regler om, at en kommune kan varetage visse administrative opgaver for visse forsyningsselskaber i en overgangsperiode. Det kan udledes, at bestemmelsen alene omfatter nogle begrænsede opgaver, og at ordningen alene vil være gældende for nogle mindre vandselskaber, hvor vandmængden vil blive anvendt som afgrænsningskriterium. I tillægsbetænkningen til vandsektorlovforslaget angives, at opgaverne vil være for eksempel lønbogholderi og administrative it-opgaver. Miljøministeriet har i den forbindelse oplyst, at der forventes vedtaget en bekendtgørelse herom i løbet af efteråret Etablering af et kommunalt 60-fællesskab til varetagelse af administrative opgaver i forsyningsselskaber 5.1. Administrationsopgaver Af betænkning 2008/BTL 150 og L151 til vandsektorloven fremgår, at administrationsopgaver i forbindelse med drift af kommunale forsyningsselskaber, vil kunne varetages ved oprettelse af et kommunalt 60-fællesskab efter lov om kommuners styrelse, idet servicefunktionerne i form af administrative opgaver, betragtes som faktisk forvaltningsvirksomhed. Af bemærkningerne til loven fremgår, at administrative opgaver betragtes som fælles tegnestue, projekteringsafdeling, maskinpark, it-systemer, driftspersonale, biler, opkrævningsfunktioner og andre administrative funktioner, herunder administrationsbygninger, som er nødvendige for at udøve serviceaktiviteter. Det angives endvidere, at Kommunen med fokus på synergieffekter, kan lade et 60-fællesskab udføre samtlige administrative opgaver for Kommunens forsyningsselskaber. For at oprette et 60-fællesskab, skal Kommunen finde en anden kommune som samarbejdspartner. For at etablere et 60-administrationsfællesskab, skal der overlades kompetence til administrationsfællesskabet til selvstændigt at varetage de to kommuners anliggender vedrørende de administrative opgaver. Kompetenceoverførslen til administrationsfællesskabet skal medføre en indskrænkning i kommunalbestyrelsernes beføjelser. Dette vil være tilfældet, når der oprettes et særligt administrationsfællesskabsorgan (f.eks. en bestyrelse), som tillægges kompetence til at træffe beslutninger, der forpligter begge kommuner i såvel op- Side 6 af 13

7 gavemæssig som økonomisk henseende. Kommunalbestyrelserne kan dermed ikke nedlægge veto mod beslutninger truffet af organet, og dette medfører, at kommunerne fritages for ansvar i forhold til administrationsområdet, i det fællesskabsorganet bliver ansvarligt herfor. Kommunerne bevarer dog indirekte kontrol med organets beslutninger, idet organets medlemmer vælges af de to kommunalbestyrelser, ligesom det kan fastlægges, at visse beslutninger kræver godkendelse på kommunalbestyrelsesniveau. Administrationsfællesskabet vil skulle godkendes af statsforvaltningen, som varetager tilsynet med kommunerne. Fællesskabet kan etableres som et interessentskab og et andelsselskab, men ikke som aktieselskab eller anpartsselskab, idet det antages at reglerne i selskabslovgivningen om sådanne selskaber ikke er forenelige med de offentligretlige regler, som et kommunalt fællesskab også skal fungere i henhold til. Administrationsfællesskabet vil være et offentligretligt organ, og således være omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven mv. Der vil skulle udarbejdes en samarbejdsaftale samt vedtægter som regulerer administrationsfællesskabets kompetencer og beføjelser. I den forbindelse bemærkes, at administrationsfællesskabet alene vil kunne kræve kostprisen for de administrationsydelser der leveres i henhold til bemærkningerne til vandsektorloven. Vandsektorloven indeholder et krav om, at aktiviteter forbundet med vand- og spildevandsforsyning skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra andre typer af forsyningsvirksomhed. Samme princip gælder, hvis et administrationsfællesskab varetager administrationsopgaver for flere kommuner. Ved etableringen af administrationsfællesskabet overføres medarbejderne, således at medarbejderne ansættes i administrationsfællesskab Kan Kommunen udføre administrationsopgaver for administrationsfællesskabet? Såfremt Kommunen har et større produktionsapparat end den selv kan udnytte, kan der være adgang til at sælge kapaciteten til andre enheder. I den foreliggende situation er spørgsmålet, om Kommunen kan varetage administrationsopgaver for administrationsfællesskabet i medfør af en betragtning om overskudskapacitet. Udgangspunktet efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler er, at det er et krav at kommunal overskudskapacitet skal afvikles. Hvis der foreligger tilfældig overskudskapacitet, som er opstået i forbindelse med Kommunens produktion af tjenesteydelser til eget brug, kan den overskydende kapacitet dog afsættes på markedet. Betingelsen herfor er, at denne overskudskapacitet ikke kan afskaffes. Der er en række betingelser for anvendelse af overskudskapacitet. For det første må den overskydende kapacitet ikke kunne afvikles. Der skal således foreligge en Side 7 af 13

8 god grund til at overskudskapaciteten ikke kan afvikles. For det andet er den en betingelse, at kapaciteten ikke er opbygget med henblik på at betjene andre enheder. Det er endvidere antaget, at overskudsandelen ikke må udgøre mere end 50 %. Endvidere må en privat aktør må ikke fortrænges fra opgaven. Kommunen vil kunne sælge overskydende kapacitet til administrationsfællesskabet, hvad enten der er tale om overskydende tid hos medarbejderne eller maskiner Kan 60-administrationsfællesskabet udføre administrationsopgaver for Kommunen (det skattefinansierede område)? Administrative opgaver i relation til det skattefinansierede område vil ligeledes kunne udføres af det kommunale administrationsfællesskab, i det der også her er tale om faktisk forvaltningsvirksomhed. Det skal dog bemærkes, at muligheden for, at administrationsfællesskabet udfører administrative opgaver for Kommunen umiddelbart strider mod formålet med vandsektorloven, som jo netop er at få en klar adskillelse mellem kommunale administrative opgaver og opgaver i forsyningsselskaberne. Vi anbefaler derfor, at der foretages en afklaring heraf ved en forespørgsel hos tilsynsmyndighederne. 6. Etablering af et kommunalt aktieselskab - administrationsselskab 6.1. Administrationsopgaver En anden mulighed er at oprette et kommunalt aktieselskab til varetagelse af administrationsopgaverne i forsyningsselskaberne. Det kommunale aktieselskab vil i det følgende blive benævnt administrationsselskab. Bemærkningerne til vandsektorloven angiver, at det vil være muligt at etablere et administrationsselskab som betjener samtlige forsyningsselskaber i Kommunen. Regnskab for de enkelte forsyningsselskaber skal dog holdes regnskabsmæssigt adskilt. Udgangspunktet efter kommunalfuldmagten er, at Kommunen ikke kan have bestemmende indflydelse i et selskab. Dette udgangspunkt fraviges imidlertid. Kommunen kan således være eneejer af selskabet. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vedtægter for selskabet samt udpege en bestyrelse. Det er herefter selskabsbestyrelsen og ikke kommunalbestyrelsen der varetager ledelse af selskabet. Ved etablering af et administrationsselskab er det vigtigt at holde sig for øje, at selskabet ikke er en del af den offentlige forvaltning, og er således heller ikke omfattet af det kommunale tilsyn. Selskabet følger derimod aktieselskabslovens regler. Side 8 af 13

9 Af bemærkningerne til vandsektorloven kan udledes, at der ved administrative opgaver forstås tegnestue, projekteringsafdeling, maskinpark, it-systemer, driftspersonale. Biler, opkrævningsfunktioner, samt administrationsbygninger Kan Kommunen udføre administrationsopgaver for administrationsselskabet? Udgangspunktet er, at et kommunalt aktieselskab betragtes som en privat enhed. Idet kommunen selv ejer aktieselskabet, opstår spørgsmålet om dette udgangspunkt kan fraviges. Ønsket om at varetage lønadministration, regnskab, bogholderi mv. har endnu ikke været behandlet af tilsynsmyndighederne, men en henvendelse kunne gå på, om Kommune kan varetage administrationsopgaver for administrationsselskabet i medfør af betragtningen om kommunaloverskudskapacitet. Der henvises til betingelserne under punkt Kan administrationsselskabet udføre administrationsopgaver for Kommunen? Vandsektorloven afgrænser præcist hvilke administrationsopgaver administrationsselskabet kan varetage, og henset til formålet med vandsektorloven er der ikke adgang til at administrationsselskabet kan udføre administrationsopgaver for Kommunen. Der er herudover ikke lovhjemmel til, at administrationsselskabet tillige kan varetage andre administrative opgaver end de ovenfor nævnte. 7. Varetagelse af driftsopgaver Vurderingen af om varetagelse af en driftsopgave kan foretages af kommunen for forsyningsselskabet, eller om forsyningsselskabet kan varetage en driftsopgave for kommunen, er uafhængigt af om administrationsopgaverne varetaget i et 60 administrationsfællesskab eller et administrationsselskab Kan Kommunen udføre driftsopgaver for forsyningsselskaberne? Spørgsmålet er om Kommunen kan varetage driftsopgaver for forsyningsselskaberne i medfør af en betragtning om kommunal overskudskapacitet. Med henvisning til de i punkt anførte betingelser vil Kommunen kunne sælge overskydende kapacitet til forsyningsselskaberne, hvad enten der er tale om overskydende tid hos medarbejderne eller materiel Kan forsyningsselskaberne udføre driftsopgaver for Kommunen? Vandsektorloven regulerer, som anført ovenfor, udførelse af andre opgaver, jf. 18. Der er alene tale om sideordnet aktivitet, aktiviteten der har en nær tilknytning til forsyningsaktiviteten, og at aktiviteten udøves på kommercielle vilkår Side 9 af 13

10 i et selvstændigt selskab. Begrebet nær tilknytning er behandlet i punkt 4.3 ovenfor. Kravet om at aktiviteten skal udøves i et selvstændigt selskab, gælder dog kun, hvis aktiviteten indebærer en omsætning på mere end 2 mio. kr. årligt (beløbet reguleres årligt). 18 tillader således, at forsyningsselskaberne kan sælge overskydende driftskapacitet til Kommunen. Der henvises til sammenfatningen først i notatet, og hvis Kommunalt Entreprenør- Forum eller et medlem har spørgsmål eller ønsker en uddybning af et eller flere punkter i notatet, står vi naturligvis fortsat til rådighed. København, den 2. september 2009 Bender von Haller Dragsted Peter Dann Jørgensen Side 10 af 13

11 8. Problemkatalog i forbindelse med overvejelser om selskabsdannelse Nedenstående er en oplistning af det elementer og problemstillinger der bør indgå i Kommunes overvejelser i forbindelse med valg af strategi og overvejelser om selskabsdannelse. Fase 1 før etablering af A/S Fase 2 etablering af A/S Fase 3 drift og roller Fase 4 evt. salg Nedenstående overvejelser bør foretages i forbindelse med tilrettelæggelse af den fremtidige strategi i kommunen Fase 1 Før etablering af A/S Fase 2 Må opgaven løses i aktieselskabsform? Hvad er retsgrundlaget for selskabet, og hvilke konsekvenser har det for selskabets aktiviteter? Er der krav om medejere? Må kommunen købe selskabets ydelser uden forudgående udbud? Er der krav om etablering af en koncernstruktur? Hvilke konsekvenser har det, at opgaven skal løses i et aktieselskab, herunder for medarbejdere, skat og moms mv.? Etablering af A/S Analyse af selskabets forretningsgrundlag og udarbejdelse af forretningsplan. Fastlægge hvilke aktiver (herunder faste ejendomme) og passiver, der skal indskydes i selskabet, og ansøge om dispensation fra kravet om udbud af fast ejendom. Side 11 af 13

12 Undersøge, hvilke kontrakter der er behov for at overføre til selskabet, og indhente samtykke fra kontraktsparterne. Fastlægge, hvilke medarbejdere der skal overføres til selskabet, og afklare hvilke ansættelsesforhold de har. Inddrage kommunens medarbejdere i beslutningsprocessen (og evt. andre interessenter, men dette er frivilligt). Overveje hvordan bestyrelsen skal sammensættes. Udarbejde stiftelsesdokument, udkast til vedtægter og evt. aktionæroverenskomst, hvis der er flere ejere. Udarbejde åbningsbalance. Fase 3 Selskabets drift Selskabets aktiviteter. Selskabets indkøb. Selskabets regnskaber. Selskabets åbenhed. Selskabets bestyrelse. Selskabets direktion og øvrige medarbejdere. Kommunens roller Ejer - Forbuddet mod instruktion - Udveksling af oplysninger - Sekretariatsbetjening - Vederlag - Økonomisk tilsyn - Udbytte - Ejerpolitik Kontraktspart - Kommunens køb af ydelser fra aktieselskabet - Kommunens salg af ydelser til aktieselskabet - Ændring af kontrakter mellem kommunen og selskabet - Forbuddet mod statsstøtte Myndighed - Inhabilitet - Vilkår for løsning af myndighedsopgaver - Tilsynet med aktieselskabet Side 12 af 13

13 Fase 4 Evt. salg af selskab Forhold der kan lede til, at kommunen overvejer at sælge et kommunalt aktieselskab. De væsentligste konsekvenser af et salg, dels for fremtidige kontrakter med kommunen og dels for medarbejderne. Den interne proces i kommunen. Den eksterne salgsproces. Forhold vedrørende salgsprovenu. Delvist salg. Side 13 af 13

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne

Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde. Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne Notat om retlige rammer for fælles løsninger for kommunalt samarbejde Arbejdsgruppe vedr. fælles løsninger i kommunerne April 2014 Arbejdsgruppen vedr. fælles løsninger i kommunerne Enhed Kommunaljura

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra

Vandsektorloven startskuddet til en ny æra Vandsektorloven startskuddet til en ny æra DANVA artikel om den danske vandsektorlov fra d. 3. juni 2009. Efter en graviditet på næsten 6 år er der født tvillinger med en anselig vægt. Hvorledes børnene

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 9 Nordfyns Kommune - Samarbejde eller sammenlægning med Odense Vandselskab A/S 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 The linked image cannot be displayed. Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Side 1 af 7 LOV nr 469 af 12/06/2009 Gældende (Vandsektorloven) Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1518 af 27/12/2009 1 LOV nr 484 af 11/05/2010

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

ORGANISATIONSFORMER PÅ AFFALDSOMRÅDET September 2006

ORGANISATIONSFORMER PÅ AFFALDSOMRÅDET September 2006 J.nr.. 030200-0004 mko/lf ORGANISATIONSFORMER PÅ AFFALDSOMRÅDET September 2006 Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 www.bechbruun.com København Århus

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Side 1 af 7 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S LOV nr 551 af 06/06/2007 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER

KOMMUNALE SELSKABER OG FÆLLESSKABER Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Regnskabsinstruks. Indledning

Regnskabsinstruks. Indledning 1 Regnskabsinstruks for kommuners indberetninger i henhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 14/10/2010 om kommunernes indberetninger og erklæringer efter lov om kommunernes afståelse af vandforsyninger eller

Læs mere

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007

Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 Statsamtets udtalelse til Esbjerg Kommune af 31.10.2007 31.10.- 2007 Esbjerg Kommune har ved brev af 2. maj 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen Syddanmark med anmodning om en vejledende udtalelse

Læs mere

Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån.

Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån. Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån. 41) Indkøb af biler. Optagelse af lån. Assens Forsyning skal i den kommende periode udskifte en del

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE. Helsingør Kommune. Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S. Stillings- og kandidatprofil. August 2009

HELSINGØR KOMMUNE. Helsingør Kommune. Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S. Stillings- og kandidatprofil. August 2009 Helsingør Kommune Økonomichef, Helsingør Forsyning A/S Stillings- og kandidatprofil August 2009 Partner Kresten Kloch, Konsulent Isabella Meyer Indholdsfortegnelse Stillingsbeskrivelse Side 2 Kandidatprofil

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 1. maj 2015 CEL/KBJ Vedr.: Udredning vedr. aftale om ny vandsektorlov DANVA giver med dette notat sine medlemmer en foreløbig udredning

Læs mere

Kravspecifikation til opgaven

Kravspecifikation til opgaven NOTAT Bilag 1 Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. Torkil, BoJen Den 15. februar 2013 Kravspecifikation til opgaven Evaluering af vandsektorloven Formål Det overordnede formål

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 4. juli 2008 Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds-

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

kan være privat medejerskab. 2

kan være privat medejerskab. 2 Vejledende udtalelse om vand- og spildevandforsyningsselskabernes aftaleindgåelse med serviceselskab 30-05-2011 UR 4/0420-0204-0011 /BTP 1. Indledning Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere