NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN"

Transkript

1 Sagsnr Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Formål Sammenfatning Baggrund og formål med vandsektorloven Etablering af et kommunalt 60-fællesskab til varetagelse af administrative opgaver Etablering af et kommunalt aktieselskab - administrationsselskab Problemkatalog i forbindelse med overvejelser om selskabsdannelse...11 Side 2 af 13

3 1. Indledning Kommunalt EntreprenørForum har bedt Bender von Haller Dragsted om at udarbejde et oversigtsnotat, som skitserer mulighederne for, at kommunerne fortsat kan levere ydelser til vand- og spildevandsforsyningsområdet efter vedtagelsen af lov nr. 469 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (i det følgende benævnt vandsektorloven ), med ikrafttrædelse 1. juli Notatet skal anvendes som inspiration til medlemskommuners tilrettelæggelse af den fremtidige struktur for kommunernes vand- og spildevandsforsyningsselskaber (i det følgende benævnt forsyningsselskaber ) i overensstemmelse med vandsektorloven. De deltagende kommuner, vil i det følgende benævnes Kommunen. 2. Formål Formålet med notatet er at redegøre for, hvorledes og i hvilket omfang Kommunen fortsat kan udføre opgaver for forsyningsselskaberne, og disse selskabers muligheder for at udføre opgaver for Kommunen. Punkt 3 indeholder en sammenfatning der kort angiver kravene i vandsektorloven og Kommunens begrænsede mulighed for at udføre opgaver for forsyningsselskaberne. Dernæst redegøres for baggrunden for og formålet med vandsektorloven, samt hvilke mulige organiseringsformer vandsektorloven giver i forhold til Kommunens forsyningsselskaber. Efterfølgende redegøres for, hvilke muligheder Kommunen har for fremtidigt at organisere administrationsopgaver og driftsopgaver i forhold til Kommunens forsyningsselskaber og det skattefinansierede område i et selvstændigt selskab, samt om Kommunen, ud fra betragtninger om overskudskapacitet, kan løse disse opgaver for et sådant selvstændigt selskab, herunder om selskabet tillige vil kunne løse opgaver for Kommunen. Afslutningsvist er angivet et problemkatalog, der angiver en række overvejelser der bør foretages i forbindelse med en selskabsdannelse. 3. Sammenfatning Vandsektorloven kræver at der foretages en adskillelse mellem Kommunens skattefinansierede myndighedsudøvelse og vandsektorens brugerfinansierede aktiviteter. Adskillelsen skal ske gennem en selskabsdannelse af de kommunale forsyningsaktiviteter. Idet omfang en sådan adskillelse allerede er gennemført ved udskillelse fra den kommunale forvaltning i aktie- eller anpartsselskab, 60- fællesskab eller et privat vandselskab, opfyldes lovens krav. Loven giver derudover Kommunen mulighed for at oprette enten et kommunalt fællesskab i henhold til 60 i lov om kommuners styrelse eller et kommunalt aktieselskab, som står for varetagelse af administrative opgaver for forsyningssel- Side 3 af 13

4 skaberne. Som det beskrives nedenfor, er der forskel på hvilke opgaver, der kan varetages efter de to selskabsformer. Forskellen skyldes det forhold at et kommunalt 60-fællesskab opfattes som en specialkommune, der er underlagt den offentligretlige regulering, herunder reglerne i styrelsesloven. Et kommunalt administrationsselskab følger derimod reguleringen i aktieselskabsloven, og betragtes således ikke som en del af den offentlige forvaltning. Kommuner, der hidtil har udført opgaver for forsyningsselskaber, hvad enten opgaverne bestod i administrationsopgaver eller driftsopgaver, vil efter vandsektorlovens ikrafttræden og adskillelse af de skattefinansierede aktiviteter efter betragtninger om overskudskapacitet, have mulighed for at varetage såvel administrative opgaver som driftsopgaver for forsyningsselskaberne, såfremt betingelserne for overskudskapacitet er opfyldt. 4. Baggrund og formål med vandsektorloven Vandsektorlovens 1 angiver: Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Bemærkningerne til vandsektorloven angiver endvidere, at hensigten med vandsektorloven er, at få en klarere adskillelse mellem Kommunens skattefinansierede myndighedsudøvelse og vandsektorens brugerfinansierede aktiviteter, således at bestiller- og udfører-rollerne synliggøres. Der fokuseres på driften af forsyningsselskaberne, med henblik på at opnå en større gennemsigtighed og effektivitet. Mantraet er, at brugerne alene skal betale for de ydelser der modtages. Der er endvidere fokus på opnåelse af synergieffekter ved sammenlægning af funktioner i forsyningsselskaberne. Loven indeholder regler for vand- og spildevandsforsyningsselskaber, og for administrationsselskaber som varetager administrative opgaver for ovennævnte forsyningsselskaber samt eventuelt andre forsyningsselskaber. I det følgende gennemgås relevante bestemmelser i loven Vandsektorlovens 15 - organisering Med vedtagelsen af vandsektorloven gøres det til et lovkrav, at Kommunen skal udskille deres vand- og spildevandsforsyninger i et aktie- eller anpartsselskab. I den forbindelse præciseres, at Kommunen alene må modtage aktier som vederlag for udskillelsen. Side 4 af 13

5 Kommunalfuldmagtsreglernes hovedregel om, at én kommune som udgangspunkt ikke må have bestemmende indflydelse i et selskab fraviges således efter 15. Af bemærkningerne fremgår desuden, at lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre myndigheder mv. ikke gælder for forsyningsselskaber omfattet af 15. Dette giver Kommunen mulighed for et direkte ejerskab af vand- eller spildevandsforsyninger. Ejerskabet kan ligeledes være indirekte gennem et holdingselskab, ligesom ejerskabet kan deles mellem flere kommuner. Der er tillige mulighed for privat ejerskab Vandsektorlovens 18 - Aktiviteter Loven regulerer hvilke aktiviteter - ud over egentlige vand- og spildevandsaktiviteter som forsyningsselskaberne kan varetage. Der opstilles i den forbindelse et krav om, at der kun kan udøves en såkaldt sideordnet aktivitet, hvis aktiviteten har en nær tilknytning til forsyningsaktiviteten, og aktiviteten udøves på kommercielle vilkår i et selvstændigt selskab. Kravet om, at aktiviteten skal udøves i et selvstændigt selskab, gælder dog kun, hvis aktiviteten indebærer en omsætning på mere end 2 mio. kr. årligt (beløbet reguleres årligt). Med begrebet nær tilknytning menes, at der er tale om en aktivitet som udspringer af en aktivitet omfattet af forsyningsselskabet. Miljøministeren vil i efteråret 2009 udarbejde en bekendtgørelse, som opregner, hvad der betragtes som tilknyttede aktiviteter. I bemærkningerne til vandsektorloven fremgår dog allerede, at der tænkes på udlejning eller salg af overskudskapacitet, i de tilfælde, hvor der ikke sker en væsentlig forarbejdning af aktiviteten Vandsektorlovens 19 udskillelse af administrationsopgaver Idet formålet med vandsektorloven netop er at segmentere en adskillelse mellem den skattefinansierede myndighedsudøvelse og de brugerfinansierede aktiviteter, således at forbrugerne ikke indirekte kommer til at betale for en ydelse, de ikke modtager, angiver vandsektorlovens 19, stk. 3, at servicefunktioner for vandselskaber kan varetages i et selvstændigt selskab. Loven giver derudover mulighed for etablering af et administrationsselskab som betjener samtlige forsyningsselskaber i Kommunen, med henblik på at opnå den bedst mulige synergi samt rationalisering. Udgangspunktet efter kommunalfuldmagtsreglerne om, at en kommune ikke må have bestemmende indflydelse i et selvstændigt selskab fraviges således også i vandsektorlovens 19, stk. 3. Disse selskaber er heller ikke omfattet af lov nr. 548 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Side 5 af 13

6 4.4. Vandsektorlovens betydning for Kommunen De administrative opgaver, kan efter vandsektorloven organiseres på to måder: Enten ved at etablere et kommunalt 60-fællesskab eller ved at oprette et kommunalt aktieselskab. Vandsektorloven regulerer ikke driftsopgaver, hvorfor der skal tages stilling til hvorledes organiseringen varetages fremadrettet, herunder om disse kan varetages af et kommunalt 60-fællesskab eller et kommunalt aktieselskab. Som en overgangsordning anføres i 37, at Miljøministeren kan fastsætte regler om, at en kommune kan varetage visse administrative opgaver for visse forsyningsselskaber i en overgangsperiode. Det kan udledes, at bestemmelsen alene omfatter nogle begrænsede opgaver, og at ordningen alene vil være gældende for nogle mindre vandselskaber, hvor vandmængden vil blive anvendt som afgrænsningskriterium. I tillægsbetænkningen til vandsektorlovforslaget angives, at opgaverne vil være for eksempel lønbogholderi og administrative it-opgaver. Miljøministeriet har i den forbindelse oplyst, at der forventes vedtaget en bekendtgørelse herom i løbet af efteråret Etablering af et kommunalt 60-fællesskab til varetagelse af administrative opgaver i forsyningsselskaber 5.1. Administrationsopgaver Af betænkning 2008/BTL 150 og L151 til vandsektorloven fremgår, at administrationsopgaver i forbindelse med drift af kommunale forsyningsselskaber, vil kunne varetages ved oprettelse af et kommunalt 60-fællesskab efter lov om kommuners styrelse, idet servicefunktionerne i form af administrative opgaver, betragtes som faktisk forvaltningsvirksomhed. Af bemærkningerne til loven fremgår, at administrative opgaver betragtes som fælles tegnestue, projekteringsafdeling, maskinpark, it-systemer, driftspersonale, biler, opkrævningsfunktioner og andre administrative funktioner, herunder administrationsbygninger, som er nødvendige for at udøve serviceaktiviteter. Det angives endvidere, at Kommunen med fokus på synergieffekter, kan lade et 60-fællesskab udføre samtlige administrative opgaver for Kommunens forsyningsselskaber. For at oprette et 60-fællesskab, skal Kommunen finde en anden kommune som samarbejdspartner. For at etablere et 60-administrationsfællesskab, skal der overlades kompetence til administrationsfællesskabet til selvstændigt at varetage de to kommuners anliggender vedrørende de administrative opgaver. Kompetenceoverførslen til administrationsfællesskabet skal medføre en indskrænkning i kommunalbestyrelsernes beføjelser. Dette vil være tilfældet, når der oprettes et særligt administrationsfællesskabsorgan (f.eks. en bestyrelse), som tillægges kompetence til at træffe beslutninger, der forpligter begge kommuner i såvel op- Side 6 af 13

7 gavemæssig som økonomisk henseende. Kommunalbestyrelserne kan dermed ikke nedlægge veto mod beslutninger truffet af organet, og dette medfører, at kommunerne fritages for ansvar i forhold til administrationsområdet, i det fællesskabsorganet bliver ansvarligt herfor. Kommunerne bevarer dog indirekte kontrol med organets beslutninger, idet organets medlemmer vælges af de to kommunalbestyrelser, ligesom det kan fastlægges, at visse beslutninger kræver godkendelse på kommunalbestyrelsesniveau. Administrationsfællesskabet vil skulle godkendes af statsforvaltningen, som varetager tilsynet med kommunerne. Fællesskabet kan etableres som et interessentskab og et andelsselskab, men ikke som aktieselskab eller anpartsselskab, idet det antages at reglerne i selskabslovgivningen om sådanne selskaber ikke er forenelige med de offentligretlige regler, som et kommunalt fællesskab også skal fungere i henhold til. Administrationsfællesskabet vil være et offentligretligt organ, og således være omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven mv. Der vil skulle udarbejdes en samarbejdsaftale samt vedtægter som regulerer administrationsfællesskabets kompetencer og beføjelser. I den forbindelse bemærkes, at administrationsfællesskabet alene vil kunne kræve kostprisen for de administrationsydelser der leveres i henhold til bemærkningerne til vandsektorloven. Vandsektorloven indeholder et krav om, at aktiviteter forbundet med vand- og spildevandsforsyning skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra andre typer af forsyningsvirksomhed. Samme princip gælder, hvis et administrationsfællesskab varetager administrationsopgaver for flere kommuner. Ved etableringen af administrationsfællesskabet overføres medarbejderne, således at medarbejderne ansættes i administrationsfællesskab Kan Kommunen udføre administrationsopgaver for administrationsfællesskabet? Såfremt Kommunen har et større produktionsapparat end den selv kan udnytte, kan der være adgang til at sælge kapaciteten til andre enheder. I den foreliggende situation er spørgsmålet, om Kommunen kan varetage administrationsopgaver for administrationsfællesskabet i medfør af en betragtning om overskudskapacitet. Udgangspunktet efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler er, at det er et krav at kommunal overskudskapacitet skal afvikles. Hvis der foreligger tilfældig overskudskapacitet, som er opstået i forbindelse med Kommunens produktion af tjenesteydelser til eget brug, kan den overskydende kapacitet dog afsættes på markedet. Betingelsen herfor er, at denne overskudskapacitet ikke kan afskaffes. Der er en række betingelser for anvendelse af overskudskapacitet. For det første må den overskydende kapacitet ikke kunne afvikles. Der skal således foreligge en Side 7 af 13

8 god grund til at overskudskapaciteten ikke kan afvikles. For det andet er den en betingelse, at kapaciteten ikke er opbygget med henblik på at betjene andre enheder. Det er endvidere antaget, at overskudsandelen ikke må udgøre mere end 50 %. Endvidere må en privat aktør må ikke fortrænges fra opgaven. Kommunen vil kunne sælge overskydende kapacitet til administrationsfællesskabet, hvad enten der er tale om overskydende tid hos medarbejderne eller maskiner Kan 60-administrationsfællesskabet udføre administrationsopgaver for Kommunen (det skattefinansierede område)? Administrative opgaver i relation til det skattefinansierede område vil ligeledes kunne udføres af det kommunale administrationsfællesskab, i det der også her er tale om faktisk forvaltningsvirksomhed. Det skal dog bemærkes, at muligheden for, at administrationsfællesskabet udfører administrative opgaver for Kommunen umiddelbart strider mod formålet med vandsektorloven, som jo netop er at få en klar adskillelse mellem kommunale administrative opgaver og opgaver i forsyningsselskaberne. Vi anbefaler derfor, at der foretages en afklaring heraf ved en forespørgsel hos tilsynsmyndighederne. 6. Etablering af et kommunalt aktieselskab - administrationsselskab 6.1. Administrationsopgaver En anden mulighed er at oprette et kommunalt aktieselskab til varetagelse af administrationsopgaverne i forsyningsselskaberne. Det kommunale aktieselskab vil i det følgende blive benævnt administrationsselskab. Bemærkningerne til vandsektorloven angiver, at det vil være muligt at etablere et administrationsselskab som betjener samtlige forsyningsselskaber i Kommunen. Regnskab for de enkelte forsyningsselskaber skal dog holdes regnskabsmæssigt adskilt. Udgangspunktet efter kommunalfuldmagten er, at Kommunen ikke kan have bestemmende indflydelse i et selskab. Dette udgangspunkt fraviges imidlertid. Kommunen kan således være eneejer af selskabet. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vedtægter for selskabet samt udpege en bestyrelse. Det er herefter selskabsbestyrelsen og ikke kommunalbestyrelsen der varetager ledelse af selskabet. Ved etablering af et administrationsselskab er det vigtigt at holde sig for øje, at selskabet ikke er en del af den offentlige forvaltning, og er således heller ikke omfattet af det kommunale tilsyn. Selskabet følger derimod aktieselskabslovens regler. Side 8 af 13

9 Af bemærkningerne til vandsektorloven kan udledes, at der ved administrative opgaver forstås tegnestue, projekteringsafdeling, maskinpark, it-systemer, driftspersonale. Biler, opkrævningsfunktioner, samt administrationsbygninger Kan Kommunen udføre administrationsopgaver for administrationsselskabet? Udgangspunktet er, at et kommunalt aktieselskab betragtes som en privat enhed. Idet kommunen selv ejer aktieselskabet, opstår spørgsmålet om dette udgangspunkt kan fraviges. Ønsket om at varetage lønadministration, regnskab, bogholderi mv. har endnu ikke været behandlet af tilsynsmyndighederne, men en henvendelse kunne gå på, om Kommune kan varetage administrationsopgaver for administrationsselskabet i medfør af betragtningen om kommunaloverskudskapacitet. Der henvises til betingelserne under punkt Kan administrationsselskabet udføre administrationsopgaver for Kommunen? Vandsektorloven afgrænser præcist hvilke administrationsopgaver administrationsselskabet kan varetage, og henset til formålet med vandsektorloven er der ikke adgang til at administrationsselskabet kan udføre administrationsopgaver for Kommunen. Der er herudover ikke lovhjemmel til, at administrationsselskabet tillige kan varetage andre administrative opgaver end de ovenfor nævnte. 7. Varetagelse af driftsopgaver Vurderingen af om varetagelse af en driftsopgave kan foretages af kommunen for forsyningsselskabet, eller om forsyningsselskabet kan varetage en driftsopgave for kommunen, er uafhængigt af om administrationsopgaverne varetaget i et 60 administrationsfællesskab eller et administrationsselskab Kan Kommunen udføre driftsopgaver for forsyningsselskaberne? Spørgsmålet er om Kommunen kan varetage driftsopgaver for forsyningsselskaberne i medfør af en betragtning om kommunal overskudskapacitet. Med henvisning til de i punkt anførte betingelser vil Kommunen kunne sælge overskydende kapacitet til forsyningsselskaberne, hvad enten der er tale om overskydende tid hos medarbejderne eller materiel Kan forsyningsselskaberne udføre driftsopgaver for Kommunen? Vandsektorloven regulerer, som anført ovenfor, udførelse af andre opgaver, jf. 18. Der er alene tale om sideordnet aktivitet, aktiviteten der har en nær tilknytning til forsyningsaktiviteten, og at aktiviteten udøves på kommercielle vilkår Side 9 af 13

10 i et selvstændigt selskab. Begrebet nær tilknytning er behandlet i punkt 4.3 ovenfor. Kravet om at aktiviteten skal udøves i et selvstændigt selskab, gælder dog kun, hvis aktiviteten indebærer en omsætning på mere end 2 mio. kr. årligt (beløbet reguleres årligt). 18 tillader således, at forsyningsselskaberne kan sælge overskydende driftskapacitet til Kommunen. Der henvises til sammenfatningen først i notatet, og hvis Kommunalt Entreprenør- Forum eller et medlem har spørgsmål eller ønsker en uddybning af et eller flere punkter i notatet, står vi naturligvis fortsat til rådighed. København, den 2. september 2009 Bender von Haller Dragsted Peter Dann Jørgensen Side 10 af 13

11 8. Problemkatalog i forbindelse med overvejelser om selskabsdannelse Nedenstående er en oplistning af det elementer og problemstillinger der bør indgå i Kommunes overvejelser i forbindelse med valg af strategi og overvejelser om selskabsdannelse. Fase 1 før etablering af A/S Fase 2 etablering af A/S Fase 3 drift og roller Fase 4 evt. salg Nedenstående overvejelser bør foretages i forbindelse med tilrettelæggelse af den fremtidige strategi i kommunen Fase 1 Før etablering af A/S Fase 2 Må opgaven løses i aktieselskabsform? Hvad er retsgrundlaget for selskabet, og hvilke konsekvenser har det for selskabets aktiviteter? Er der krav om medejere? Må kommunen købe selskabets ydelser uden forudgående udbud? Er der krav om etablering af en koncernstruktur? Hvilke konsekvenser har det, at opgaven skal løses i et aktieselskab, herunder for medarbejdere, skat og moms mv.? Etablering af A/S Analyse af selskabets forretningsgrundlag og udarbejdelse af forretningsplan. Fastlægge hvilke aktiver (herunder faste ejendomme) og passiver, der skal indskydes i selskabet, og ansøge om dispensation fra kravet om udbud af fast ejendom. Side 11 af 13

12 Undersøge, hvilke kontrakter der er behov for at overføre til selskabet, og indhente samtykke fra kontraktsparterne. Fastlægge, hvilke medarbejdere der skal overføres til selskabet, og afklare hvilke ansættelsesforhold de har. Inddrage kommunens medarbejdere i beslutningsprocessen (og evt. andre interessenter, men dette er frivilligt). Overveje hvordan bestyrelsen skal sammensættes. Udarbejde stiftelsesdokument, udkast til vedtægter og evt. aktionæroverenskomst, hvis der er flere ejere. Udarbejde åbningsbalance. Fase 3 Selskabets drift Selskabets aktiviteter. Selskabets indkøb. Selskabets regnskaber. Selskabets åbenhed. Selskabets bestyrelse. Selskabets direktion og øvrige medarbejdere. Kommunens roller Ejer - Forbuddet mod instruktion - Udveksling af oplysninger - Sekretariatsbetjening - Vederlag - Økonomisk tilsyn - Udbytte - Ejerpolitik Kontraktspart - Kommunens køb af ydelser fra aktieselskabet - Kommunens salg af ydelser til aktieselskabet - Ændring af kontrakter mellem kommunen og selskabet - Forbuddet mod statsstøtte Myndighed - Inhabilitet - Vilkår for løsning af myndighedsopgaver - Tilsynet med aktieselskabet Side 12 af 13

13 Fase 4 Evt. salg af selskab Forhold der kan lede til, at kommunen overvejer at sælge et kommunalt aktieselskab. De væsentligste konsekvenser af et salg, dels for fremtidige kontrakter med kommunen og dels for medarbejderne. Den interne proces i kommunen. Den eksterne salgsproces. Forhold vedrørende salgsprovenu. Delvist salg. Side 13 af 13

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere