Bidrag til besvarelse af SUU alm. del spørgsmål 613 til sundhed-og ældreministeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bidrag til besvarelse af SUU alm. del spørgsmål 613 til sundhed-og ældreministeren"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 613 Offentligt Dato Sagsnr / Bidrag til besvarelse af SUU alm. del spørgsmål 613 til sundhed-og ældreministeren Spørgsmål 613 Vil ministeren redegøre for, hvilke negative konsekvenser pesticidrester og andre hormonforstyrrende stoffer kan have på børns helbred, både på fosterstadiet og på langt sigt? Spørgsmålet bedes besvaret forud for afholdelse af samrådet om spørgsmål AM. Sundhedsstyrelsens bidrag til besvarelse: En dansk rapport fra 2016 (1) beskriver resultaterne af målinger af seks dialkylfoafatmetabolitter i urinprøver fra 145 børn og deres mødre, der deltog i den danske del af det europæiske humane biomoniteringsprogram DEMOCOPHES. Måling af disse metabolitter bruges som biomarkører for eksponering for organofosfatinsekticider og anvendes til at estimere eksponering herfor. Mindst en af de seks metabolitter kunne måles i urinen hos mere end 90 % af deltagerne og 4 af metabolitterne blev detekteret i urinen hos mere end 30 % af forsøgspersonerne. Generelt var niveauerne sammenlignelige med målinger fra andre europæiske lande, men højere end i de amerikanske undersøgelser, hvor der er fundet sammenhæng med negative helbredseffekter i form af øget risiko for udvikling af ADHD og neuropsykologiske funktionsforstyrrelser. Det skal anføres, at danske analyser er foretaget på spoturiner, og da organofosfater og deres metabolitter har en kort halveringstid på få dage, afspejler resultaterne kun eksponeringen få dage før urinprøven blev taget. Undersøgelsens design tillader heller ikke at identificere kilden til organofosfateksponeringen, men forfatterne vurderer, at kilden er importeret frugt og grønt. Der findes ikke europæiske, herunder danske, undersøgelser af sammenhæng mellem eksponering for pesticidrester og negative helbredseffekter. Da de europæiske niveauer er højere end de amerikanske niveauer, hvor der er fundet negative helbredseffekter i nogle undersøgelser, anbefaler forfatterne at udføre sådanne studier. Helbredseffekter hos børn af hormonforstyrrende stoffer Den foreliggende tidshorisont tillader ikke en gennemgang af al tilgængelig litteratur vedr. helbredseffekter hos børn af hormonforstyrrende stoffer. I nærværende gennemgang fokuseres derfor på danske undersøgelser af prænatal udsættelse for stofferne. A. Prænatal udsættelse for pesticider Langtidseffekter af pesticider på den endokrine og neuropsykologiske udvikling hos børn undersøges i en dansk prospektiv kohorteundersøgelse, hvor gravide kvinder, der arbejdede i væksthusgartnerier, blev inkluderet i starten af deres graviditet i perioden (2). Ved 3 mdrs. undersøgelse af sønnerne fandt man en forekomst af kryptorkisme (ikke nedstegne testikler i pungen) på 6,2 %, hvilket var højere end i Københavnsområdet (1,9 %). Desuden havde de eksponerede drenge lidt mindre kønsorganer samt små ændringer i serumkoncentrationerne af kønshormoner sammenlignet med de drenge, hvis mødre arbejdede i gartnerier, men ikke havde været eksponeret for pesticider i graviditeten. Af de individuelle parametre var kun den nedsatte penislængde signifikant. Forfatterne konkluderede, at deres fund tydede på en negativ effekt på den reproduktive udvikling (3).

2 Ved undersøgelsen i 6-11 års alderen fandt man, at gruppen af børn med pesticideksponerede mødre havde lavere fødselsvægt, men højere BMI, korrigeret for alder og køn, taljemål og fedtprocent og havde således opbygget mere kropsfedt fra fødslen til skolealderen (4). Blandt piger i samme alder, hvis mødre var eksponeret for pesticider i graviditeten, havde 45 % begyndende brystudvikling mod 23 % af de ikke eksponerede, hvor den gennemsnitlige alder for brystudvikling var henholdsvis 8,9 år og 10,4 år. For drengene vedkommende var der ikke forskel i reproduktionshormonerne, men den eksponerede gruppe havde fortsat mindre testikler end den ikke eksponerede gruppe (2,5). Undersøgerne fandt en negativ effekt af prænatal pesticideksponering på pigernes neuropsykologiske funktion, signifikant for sprogfunktion og manuel motorisk hastighed. Der sås ingen påvirkning hos drengene. Forfatterne konkluderer, at arbejdsmæssig udsættelse for blandinger af ikke-persistente pesticider tidligt i graviditeten, før opdagelse af graviditeten og indførelse af forebyggende foranstaltninger, kan påvirke nervesystemets udvikling hos piger (6). En registerundersøgelse af drenge født i Danmark i perioden 1980 til 2007 sammenlignede risiko for kryptorkisme blandt sønner af gartneriarbejdere og landmænd med sønner af forældre i andre erhverv. Undersøgelsen fandt en let øget risiko for kryptorkisme hos sønner af mødre, der arbejdede i gartnerier og i landbruget, men flere delanalyser støttede ikke denne sammenhæng. Forfatterne konkluderer, at resultatet bør tolkes med forsigtighed (7). B. Prænatal udsættelse for andre hormonforstyrrende stoffer Hypospadi og kryptorkisme Frisørers arbejdsmiljø indeholder en række produkter med kendt eller mistænkt hormonforstyrrende egenskaber, som kunne påvirke den føtale udvikling af reproduktionsorganer, f.eks. alkylphenolforbindelser og phthalater. Der er hidtil ikke vist helbredsproblemer i relation til reproduktion og fosterudvikling blandt frisører. En stor dansk registerundersøgelse af kryptorkisme og hypospadi (udmunding af urinrøret på undersiden af penis) blandt knap drenge født i Danmark i perioden fandt ikke en øget risiko blandt drenge født af frisører, sammenlignet med drenge født af butiksassistenter og receptionister (8). En opfølgning af drengefødsler i den danske kohorte Bedre sundhed i generationer (tidligere Mor Barn kohorten) analyserede forekomst af hypospadi og kryptorkisme og mors og fars udsættelse for mulige hormonforstyrrende stoffer på arbejdspladsen. Oplysninger om arbejde under graviditeten blev oplyst ved telefoninterviews i 16. uge. Der blev opstillet en job eksponeringsmatrix for hormonforstyrrende stoffer med henblik på vurdering af udsættelse for hormonforstyrrende stoffer på arbejdet. Landspatientregistret og Fødselsregisteret leverede data for medfødte misdannelser. 6,5 % af alle graviditeterne blev klassificeret som muligt eller sandsynligt eksponeret for hormonforstyrrende stoffer. De hyppigste erhverv var rengøringsassistent, laboratorietekniker, frisør og landbrugsarbejder. Incidensen af kryptorkisme var 2,2 % og af hypospadi 0,6 %. Forekomsten af hypospadi blev øget, hvis mødrene var sandsynligvis eller muligvis eksponeret for et eller flere hormonforstyrrende stoffer. Mulig eksponering for tungmetaller hos faderen øgede risikoen for hypospadi. Ingen af grupperne nåede dog statistisk signifikans. Forfatterne konkluderede, at undersøgelsen medførte nogen, men begrænset dokumentation for at eksponering for hormonforstyrrende stoffer i graviditeten øger risikoen for hypospadi (9). Perfluoroalkylerede stoffer (PFASs) er en gruppe kemikalier med vand- og olieafvisende egenskaber, der gør dem meget anvendelige på mange områder, f.eks. i overtøj, køkkenredskaber, fødevareembal- 2

3 lage, til behandling af møbler, tekstiler og tæpper. PFAS har lang halveringstid og bioakkumulerer. Stofferne passerer placenta og findes i navlesnorsblod og i nyfødtes blod. I en dansk-finsk undersøgelse blev målt stofferne PFOA og PFAS i navlesnorsblod hos 29 danske drenge med kryptorkisme og 30 matchede danske kontroller samt i 30 finske cases og 30 kontroller, der siden blev suppleret med yderligere 48 finske cases. Der fandtes ingen sammenhæng mellem niveauerne af PFOS og PFOA i navlesnorsblod og medfødt kryptorkisme, men det anføres, at der er tale om et lille studie (10). I Landspatientregistret identificeredes 270 tilfælde af kryptorkisme og 75 tilfælde af hypospadi og 300 kontroller, hvor der fandtes tilhørende prøver af fostervand i Statens Serum Instituts biobank. Der var ingen sammenhæng mellem koncentrationen af PFOS og kryptorkisme og hypospadi (11). Andre undersøgelser af perfluoralkylerede stoffer (PFASs) I en undersøgelse i den danske kohorte Bedre sundhed i generationer blev der ikke fundet sammenhæng mellem PFOS eller PFOA og risiko for for tidlig fødsel eller lav fødselsvægt (12). Blandt mødre, der indgik i Aarhus Børnekohorte i perioden 2008 til 2013, blev der målt 16 PFASs imellem 9. og 20. svangerskabsuge. Man fandt ikke stærke eller konsistente sammenhænge mellem PFAS og fødselsvægt eller andre indiktorer for føtal vækst (13). I en undersøgelse i en dansk kohorte af gravide kvinder, der blev etableret i , indgik et spørgeskema og blodprøvetagning. En follow-up undersøgelse af deres døtre blev foretaget i perioden Der indgik et spørgeskema samt en klinisk undersøgelse. Niveauerne af PFAS i serumprøver, taget i 30. uge i mødrenes graviditet, blev sammenholdt med alder for 1. menstruation, længde af menstruationscyklus, niveau af reproduktionshormoner og antal follikler i ovarierne hos døtrene (bestemt ved ultralyd). Hos døtre, der var prænatalt eksponeret for højere niveauer af PFOA, indtrådte 1. menstruation en 5,3 mdr. senere end hos gruppen med lavere eksponering. Der sås ingen sammenhæng med de øvrige parametre. Forfatterne konkluderer, at der ikke kan drages konklusioner om kausalitet og at der er behov for yderligere studier til at bekræfte resultatet (14). I den samme kohorte afleverede sønner på år en sædprøve og en blodprøve. Analyserne tydede på, at PFOA, men ikke PFOS, var associeret med en lavere sædcellekoncentration, et lavere totalt sædcelletal og med højere follikelstimulerende hormon og højere luteiniserende hormon 1. Forfatterne konkluderer, at resultatet tyder på, at det føtale mandlige reproduktionssystem er følsomt over for baggrundsniveauer af PFOA, men bekræftelse fra andre studier vil yderligere støtte hypotesen om, at PFOA kan være medvirkende til nedsat sædkvalitet hos voksne mænd (15). En undersøgelse identificerede 156 tilfælde af cerebral parese i den danske kohorte Bedre sundhed i generationer ved at linke til Det Nationale Cerebral Parese Register og udvalgte tilfældigt 550 kontroller i et case-control design. Målinger af PFAS i mødrenes serum blev anvendt som mål for prænatal eksponering. Undersøgerne fandt en dosis response lignende sammenhæng mellem prænatal eksponering for PFAS og risiko for medfødt cerebral parese hos drenge. Forfatterne konkluderer, at yderligere studier, der anvender andre data, er nødvendige for at nå til en sådan konklusion (16). I den samme kohorte blev der identificeret 890 tilfælde med ADHD og 301 tilfælde af autisme hos børn i Landspatientregisteret og Det Psykiatriske Centralregister. 220 cases med ADHD og autisme og 550 kontroller blev udvalgt tilfældigt til at indgå i et case-control design. Der fandtes ikke tegn på, at PFAS øger risikoen for ADHD eller autisme hos børn (17). 1 Follikelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH) dannes i hypofysen og virker på kønskirtlernes udvikling og hormonproduktion. Hos kvinder stimulerer FSH modningen af æggestokkens ægceller, mens LH bevirker ægløsning. Hos mænd stimulerer FSH sædproduktionen og testiklernes vækst, mens LH stimulerer dannelsen af mandligt kønshormon (testosteron). 3

4 Prænatal eksponering for persistente organiske forureninger (POPs) Mange PCB forbindelser (congenere) er vist at have hormonforstyrrende egenskaber og DDE, nedbrydningsproduktet af DDT, betragtes som en potent androgen receptor antagonist. PCB og DDT blev forbudt i de vestlige lande i 1970erne. På grund af stoffernes lipofile egenskaber akkumuleres de i fedtvæv og i fødekæden. Mennesker eksponeres derfor hovedsageligt gennem kosten, f.eks. gennem indtag af fede fisk. I den danske kohorte af gravide kvinder, der blev etableret i , afleverede sønnerne en sædprøve. Mødrenes blodprøver blev analyseret for 6 PCB forbindelser og DDE og reflekterede en typisk baggrundseksponering fra sidst i 1980erne. Resultaterne tydede på, at der ikke var sammenhæng mellem prænatal eksponering for disse stoffer og sædkvalitet eller niveauer af reproduktionshormoner. Resultaterne tyder således ikke på langtidskonsekvenser for reproduktiv sundhed hos mænd, men forfatterne anfører, at det ikke kan udelukkes, at disse POPs sammen med andre hormonforstyrrende stoffer kan have negative effekter (18). I den samme kohorte blev der undersøgt effekter af prænatal eksponering for DDE, HCB og PCB hos 20-årige døtre. I undersøgelsen indgik et spørgeskema og en klinisk undersøgelse med måling af reproduktionshormoner samt antal follikler i ovarierne bestemt ved ultralyd. Mødrenes blodprøver blev analyseret for DDE, HCB og 6 PCB congenere. Alder for 1. menstruation og længde af menstruationscyklus viste ikke sammenhæng med prænatal udsættelse for stofferne. Blandt ikke brugere af hormonal antikonception havde døtre, der var eksponeret for den højeste tertil af DDE, 28 % lavere folikkelantal sammenlignet med gruppen med lav eksponering. De, der var eksponeret for middel og højere niveau af HCB, havde 30 % og 28 % lavere follikkelantal sammenlignet med referencegruppen. Disse sammenhænge blev ikke fundet hos brugere af hormonal antikonception. Forfatterne konkluderer, at de finder indikationer på negative langtidseffekter på kvindelig reproduktion efter prænatal eksponering for biopersistente organokloriner (19). Persistente organiske forureninger mistænkes for at medvirke til fedmeepidemien. Baseret på data fra den danske del af European Youth Heart Study (1997) blev det undersøgt, om serumkoncentrationen af POPs i 8-10 års alderen var associeret med efterfølgende udvikling af overvægt i alderen år og år. Koncentrationer af flere PCB forbindelser, DDE og HCB blev målt i serum fra 8-10 år gamle børn. Information om BMI, justeret for alder og køn, taljemål og % kropsfedt blev indsamlet ved kliniske undersøgelse i 8-10, og 22 års alderen. Koncentrationerne af POPs var lave, og studiet tydede på, at i en laveksponeret population er der ikke sammenhæng mellem koncentrationerne af PCB, DDE og HBD i barnealderen og efterfølgende vægtøgning (20). Odense børnekohorte Kohorten består af knapt gravide kvinder, der indgik i undersøgelsen i perioden børn undersøges ved 3 og 18 mdrs. alderen og efterfølgende ved 3,5,7,9,12,15 og 18. år. I kohorten indgår bla. studier af prænatal udsættelse for hormonforstyrrende stoffer og påvirkninger af reproduktion samt betydning af interaktion mellem gener, miljø og sociale faktorer for udvikling af ADHD. I et nyligt publiceret studie fandtes ingen dosis response sammenhæng mellem mødres udsættelse for phthalater og anogenital afstand (AGD) hos sønnerne (21). Udsættelsen for phthalater var lav og lavere end i svenske og amerikanske studier. En anden undersøgelse så på prænatal udsættelse for triclosan. Nyfødte drenge med prænatal udsættelse i den højeste kvartil havde 0,7 cm mindre hovedomfang end drengene i den laveste kvartil. Desuden sås nedsat abdominalomfang (abdomen=mave) og nedsat AGD, men ingen af disse associationer var signifikante. For piger sås ingen sammenhæng (22). 4

5 AGD er afstanden mellem anus og genitalierne og er længere hos mænd end hos kvinder. Hos rotter er det vist, at AGD afhænger af androgenpåvirkning i den tidlige fosterudvikling. En nedsat AGD hos handyr kan således være indikation på insufficient testosteronpåvirkning i de tidlige stadier af udvikling af reproduktionsorganerne, mens en øget AGD hos hundyr tyder på øget androgenpåvirkning. Hos drenge er en nedsat AGD observeret hos børn med hypospadi og kryptorkisme og prænatal eksponering for Bisphenol A og phthalater har vist sammenhæng med nedsat AGD (22). Sundhedsstyrelsens kommentarer Resultaterne af den prospektive undersøgelse af gartnerbørnene tyder på, at erhvervsmæssig udsættelse for ikke persistente pesticider tidligt under svangerskabet kan medføre langtidseffekter på den endokrine og neuropsykologiske udvikling hos børnene. Effekterne er relativt små og yderligere opfølgning må afgøre en evt. betydning heraf på længere sigt. Ved 3 mdrs. undersøgelsen fandt man en forekomst af kryptorkisme på 6,2 % sammenlignet med en forekomst på 1,9 % blandt drenge i Københavnsområdet, der blev undersøgt efter samme procedure. Kryptorkisme er en kendt risikofaktor for nedsat fertilitet og testiscancer. Statistisk er 5 % af testiscancere associeret med kryptorkisme (23). Resultaterne af de øvrige undersøgelser vedr. kryptorkisme og hypospadi støtter samlet set ikke på en sammenhæng med hormonforstyrrende stoffer under danske forhold. De danske kohorteundersøgelser af PFAS har ikke vist sammenhæng med for tidlig fødsel eller lav fødselsvægt. Hos døtre, der var prænatalt eksponeret for højere niveauer af PFOA, indtrådte 1. menstruation 5,3 måneder senere end hos gruppen med lavere eksponering. Hos sønnerne fandtes en sammenhæng med nedsat sædkvalitet. For begge undersøgelser gælder, at der ikke kan drages konklusioner om kausalitet (årsagssammenhæng), hvilket kræver bekræftelse i andre studier. Der foreligger 2 case-control undersøgelser, hvoraf den ene ikke fandt tegn på øget risiko for udvikling af ADHD og autisme hos børn. I den anden fandt man en sammenhæng mellem den prænatale eksponering og øget risiko for medfødt cerebral parese hos drenge. Før man kan konkludere, at der er tale om en risikofaktor, må der foreligge samme resultat fra andre studier, der anvender andre data. Kohorteundersøgelser af de persistente organiske forureninger PCB og DDE fandt ikke sammenhæng mellem prænatal eksponering og effekter på sædkvalitet og reproduktionshormoner, og der fandtes ikke sammenhæng mellem eksponering for PCB, DDE og HCB i barnealderen og efterfølgende vægtøgning. Blandt døtre med prænatal eksponering for de tre stoffer, der ikke anvendte hormonal antikonception fandt man indikationer på negative langtidseffekter på reproduktionen i form af lavere antal follikler i ovarierne. Det er et fund, der ikke sås hos brugere af hormonal antikonception. Der er tale om en nylig publiceret undersøgelse, og så vidt styrelsen er orienteret, findes der ikke tilsvarende undersøgelser. Konklusion Fostertilstanden er en specielt sårbar periode, hvor skadelige påvirkninger menes at kunne medføre negative effekter helt ind i voksenlivet. Prænatal eksponering for hormonforstyrrende stoffer menes at kunne påvirke den føtale udvikling af reproduktionsorganerne, men spørgsmålet er, hvilken betydning den generelle befolknings eksponering for hormonforstyrrende stoffer har i sammenligning med andre risikofaktorer. Eksempelvis er der evidens for, at prænatal eksponering for mors rygning har en negativ effekt på sønnernes sædkvalitet. Referencer 1. Organophosfosphate metabolites in urine samples from Danish children and women. Measured in the Danish DEMOCOPHES population, Miljøstyrelsen Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering, Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 140, Miljøstyrelsen

6 3. Andersen HR, Schmidt IM, Grandjean P, Jensen TK, Budtz-Jørgensen E, Kjærsted MB, Bælum J, Nielsen JB, Skakkebæk NE, Main KM. Impaired reproductive development of women occupationally exposed to pesticides during pregnancy. Environ Health Perspect 2008;116: Wohlfahrt-Veje C, Main KM, Schmidt IM, Boas M, Jensen TK, Grandjean P, Andersen HR. Lower birth weight and increased body fat at school age in children prenatally exposed to modern pesticides, a prospective study. Environ Health 2011;10: Wohlfarht-Veje C, Andersen HR, Schmidt IM, Aksglaede L, Sørensen K, Juul A, Jensen TK, Grandjean P, Skakkebæk NE, Main KM. Early breast development in girls after prenatal exposure to non-persistent pesticides. Int J Androl 2012;35(39: Andersen HR, Debes F, Wohlfahrt-Veje, Murata K, Grandjean P. Occupational pesticide exposure in early pregnancy associated with sex-specific neurobehavioral deficits in the children at school age. Neurotoxicol Teratol 2015;47: Jørgensen KT, Jensen MS, Toft GV, Larsen AD, Bonde JP, Hougaard KS. Risk of cryptorchidism among sons of hortical workers and farmers in Denmark. Scand J Work Environ Health 2014;40(3): Jørgensen KT, Jensen MS, Toft GV, Larsen AD, Bonde JP, Hougaard KS. Risk of cryptorchidism and hypospadias among boys of maternal hairdressers a Danish population-based cohort study. Scand J Work Environ Health 2013;39(3): Morales-Suarez-Varela MM, Toft GV, Jensen MS, Ramlau-Hansen C, Kaerlev L, Thulstrup A-M, Llopis- Gonzales A, Olsen J, Bonde JP. Parental occupational exposure to endocrine disrupting chemicals and male genital malformations; A Study in the Danish national birth cohort study. Environmental Health 2011;10: Jensen DV, Christensen J, Virtanen HE, Skakkebæk NE, Main KM, Toppari J, Veje CW, Andersson AM, Nielsen F, Grandjean P, Jensen TK. No association between exposure to perfluorinated compounds and congenital cryptorchidism: a nested case-control study among 215 boys from Denmark and Finland. Reproduction 2014;147: Toft G, Jõnsson BAG, Bonde JP, Nørgaard-Pedersen B, Hougaard DM, Cohen A, Lindh CH, Ivell R, Anand-Ivell R, Lindhard MS. Perfluorooctane sulfonate concentrations in amniotic fluid, biomarkers of fetal Leydig cell function, and cryptorchidism and hypospadias in Danish boys ( ). 12. Fei C, McLaughlin, Tarone RE, Olsen J. Perfluorinated chemicals and fetal growth: A study within the Danish National Birth Cohort. Environ Health Perspect 2007;115: Bach CC, Bech BH, Nohr EAa, Olsen J, Matthiesen NB, Bonefeld-Jørgensen EC, Bossi R, Henriksen TB. Perfluoroalkyl acids in maternal serum and indices of fetal growth; The Aarhus Birth Cohort. Environ Health Perspect DOI: /ehp , Advance publication 23. October Kristensen SL, Ramlau-Hansen CH, Ernst E, Olsen SF, Bonde JP, Vested A, Halldorsson TI, Becher G, Haug LS, Toft G. Long-term effect of prenatal exposure to perfluoroalkyl substances on female reproduction. Human Reproduction 2013;28,12: Vested A, Ramlau-Hansen CH, Olsen SF, Bonde JP, Kristensen SL, Halldorsson TI, Becher G, Haug LS, Ernst EH, Toft G. Associations of in utero exposure to perfluorinated alkyl acids with human semen quality and reproductive hormones in adult men. Environ Health Perspect 2013;121: Liew Z, Ritz B, Bonefeld-Jørgensen EC, Henriksen TB, Nohr EAa, Bech BH, Fei C, Bossi R, von Ehrenstein OS, Streja E, Uldall P, Olsen J. Prenatal exposures to perfluoroalkyl substances and the risk of congenital cerebral palsy in children. Amer J Epidemiol 2014;180(6):

7 17. Liew Z, Ritz B, von Ehrenstein OS, Bech BH, Nohr EAa, Fei C, Bossi R, Henriksen TB, Bonefeld- Jørgensen EC, Olsen J. Attention deficit/ hyperactivity disorder and childhood autism in association with prenatal exposure to perfluoroalkyl substances: A nested case-control study in the Danisk National Birth Cohort. Environ Health Perspect 2015;123: Vested A, Ramlau-Hansen CH, Olsen SF, Bonde JP, Støvring H, Kristensen SL, Halldorsson TI, Rantakokko HK, Ernst EH, Toft G. In utero exposure to persistent organochlorine pollutants and reproductive health in the human male. Reproduction 2014;148: Kristensen SL, Ramlau-Hansen CH, Ernst E, Olsen SF, Bonde JP, Vested A, Halldorsson TI, Rantakokko P, Kiviranta H, Toft G. Prenatal exposure to persistent organochlorine pollutants and female reproductive function in young adulthood. Environ Int 2016;92-93: Tang-Péronard JL, Jensen TK, Andersen H, Ried-Larsen M, Grøntved A, Andersen LB, Timmermann CAG, Nielsen F, Heitmann B. Associations between exposure to persistent organic pollutants in childhood and overweight op to 12 years later in a low exposed Danish population. Obes Facts 2015;8: Jensen TK, Frederiksen H, Kyhl HB et al. Prenatal exposure to Phthalates and anogenital distance in male infants from a low-exposed Danish cohort ( ). Environ Health Perspect, Advance publication 15 December Lassen TH, Frederiksen H, Kyhl HB et al. Prenatal triclosan exposure and anthropometric measures including anogenital distance in Danish infants. Environ Health Perspect Advance publication February Thorup J, McLachlan R, Cortes D, Nation TR, Balic A, Southwell BR, Hutson JM. What is new in cryptorchidism and hypospadias a critical review on the testicular dysgenesis hypothesis? J Pediat Surg201;45:

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD?

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? Niels Jørgensen, Ulla Joensen, Tina K. Jensen, Martin Jensen, Inge Olesen, Elisabeth Carlsen, Jørgen Holm Petersen, Niels E. Skakkebæk Afdeling for

Læs mere

Danske børn og voksnes eksponering for phthalater. Hanne Frederiksen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet

Danske børn og voksnes eksponering for phthalater. Hanne Frederiksen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Danske børn og voksnes eksponering for phthalater Hanne Frederiksen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Phthalater Phthalater, syntetisk fremstillede kemikalier (1920erne) DEHP, syntetiseret

Læs mere

vækst/fertilitet/sygdomme? hormonforstyrrende? Hvad betyder de for Hvilke stoffer er Afdeling for Vækst og Reproduktion Professor Tina Kold Jensen

vækst/fertilitet/sygdomme? hormonforstyrrende? Hvad betyder de for Hvilke stoffer er Afdeling for Vækst og Reproduktion Professor Tina Kold Jensen Hvilke stoffer er hormonforstyrrende? Hvad betyder de for vækst/fertilitet/sygdomme? Professor Tina Kold Jensen Rigshospitalet Afdeling for Vækst og Reproduktion Syddansk Universitet, Afdeling for Miljømedicin

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Pesticideffekter i mennesker: Børn som risikogruppe

Pesticideffekter i mennesker: Børn som risikogruppe Pesticideffekter i mennesker: Børn som risikogruppe Philippe Grandjean Syddansk Universitet / Harvard School of Public Health Er grænseværdier og andre regler fastlagt, så de beskytter mod skader under

Læs mere

Perfluorerede stoffer og sædkvalitet

Perfluorerede stoffer og sædkvalitet Perfluorerede stoffer og sædkvalitet Læge Ulla Nordström Joensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Dårlig sædkvalitet kan have flere årsager Manglende testikelvæv Medfødte/genetiske årsager

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a 2014/1 BSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. februar 2015 af Per Clausen (EL), Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Undersøgelser af væksthusarbejdere og effekter hos drengebørn. Helle Raun Andersen Miljømedicin Institut for Sundhedstjenesteforskning

Undersøgelser af væksthusarbejdere og effekter hos drengebørn. Helle Raun Andersen Miljømedicin Institut for Sundhedstjenesteforskning Undersøgelser af væksthusarbejdere og effekter hos drengebørn rn Helle Raun Andersen Miljømedicin Institut for Sundhedstjenesteforskning Baggrund Adskillige pesticider er påvist at have hormonforstyrrende

Læs mere

Phthalater og pigers pubertetsudvikling ~ Hanne Frederiksen, Seniorforsker, PhD Hanne.frederiksen@regionh.dk

Phthalater og pigers pubertetsudvikling ~ Hanne Frederiksen, Seniorforsker, PhD Hanne.frederiksen@regionh.dk 1 Phthalater og pigers pubertetsudvikling Hanne Frederiksen, Seniorforsker, PhD Hanne.frederiksen@regionh.dk Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet PIGER og tidlig pubertet PUBERTETSSTART Piger

Læs mere

Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE

Læs mere

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Målinger af forplantningsevne Mænd: Sædkvalitet Kvinder:

Læs mere

Association mellem maternal rygning og risiko for overvægt hos børn

Association mellem maternal rygning og risiko for overvægt hos børn BSMB j. nr 2010-35 Titel Association mellem maternal rygning og risiko for overvægt hos børn Protokol Udarbejdet af Susanne Eifer Møller, studerende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, SDU. Sundhedsplejerske.

Læs mere

VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT?

VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT? VI ER EKSPONEREDE ER DET FARLIGT? Tue Søeborg, Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet CEHOS informationsdag 3. oktober 2013 Fra biomonitorering til risikovurdering Eksempel: bisphenol A (BPA) BPA

Læs mere

Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet

Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet Udskillelse af phthalater i urinen hos 555 raske danske drenge med og uden brystudvikling ~ Mikkel Grunnet Mieritz, læge, PhD studerende mikkel.grunnet.mieritz@regionh.dk Klinik for Vækst og Reproduktion,

Læs mere

Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning

Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning Moderne sprøjtemidler og hjernens udvikling Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning CeHos - Oktober 2015 Gartnerbørn-undersøgelsen Undersøgelse af danske børn, hvis mødre

Læs mere

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer Seniorforsker Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering, Fødevareinstituttet, DTU National workshop om Hormonforstyrrende stoffer - ny dansk

Læs mere

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Smertestillende håndkøbsmedicin har samme hormonforstyrrende effekt som de frygtede ftalater i vores miljø. Det kan

Læs mere

Effekter af phthalater på børns stofskiftehormon og vækst

Effekter af phthalater på børns stofskiftehormon og vækst Effekter af phthalater på børns stofskiftehormon og vækst Informationsmøde 8. december 2010 Katharina M.Main & Malene Boas Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet katharina.main@rh.regionh.dk Dias

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter Udvalgte resultater Årsag og virkning Årsag før virkning En kohorte: opfølgning af mennesker over tid I NAK: 1990, 1995, 2000, 2005. Udvalgte

Læs mere

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Forskellige tegn på problemer med hanlig kønsudvikling observeret i løbet

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24 Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først nu er hovedpinepillerne blevet testet

Læs mere

Luftforurening og støj fra gadetrafik ved boligen og risiko for. lav fødselsvægt, abort, dødfødsel og spædbarnsdød, udvikling af

Luftforurening og støj fra gadetrafik ved boligen og risiko for. lav fødselsvægt, abort, dødfødsel og spædbarnsdød, udvikling af d. 9.4.2015 Luftforurening og støj fra gadetrafik ved boligen og risiko for lav fødselsvægt, abort, dødfødsel og spædbarnsdød, udvikling af graviditetsdiabetes, graviditetsudløst forhøjet blodtryk og målinger

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

RODOS Registre Om Drikkevand og Sundhed

RODOS Registre Om Drikkevand og Sundhed En registerundersøgelse af den danske befolkning Hyppigheden af medfødte misdannelser i mandlige kønsorganer og forekomst af bryst-, blærehalskirtel og æggestokkræft blandt befolkningen med enkeltvandsforsyning

Læs mere

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen Professor, Niels Bilenberg FOCUS - Forskningscenter for Udviklingsforstyrrelser BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark ADHD : Hvorfor væsentligt at beskæftige

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Efter et fald i fødselstallet gennem de senere år, steg fødselstallet for 2001 til 939 fra 887 i 2000. Fødselsraten steg tilsvarende fra 62,7 i 2000 til 66,3 i 2001 pr. 1000

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 140, 2012

Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 140, 2012 Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 140, 2012 Titel: Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering Forfattere: Helle Raun Andersen 1, Christine

Læs mere

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET

INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET INTRO TIL EPIDEMIOLOGI FERTILITET JULIE LYNGSØ, LÆGE, PH.D.-STUDERENDE TORSDAG D. 03.02.2016 VELKOMMEN TIL EN SUPER AFTEN! 3 DISPOSITION EPI WORKSHOP - Kort præsentation af mig selv - Hvad er epidemiologi?

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 20. årgang, nr.

miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 20. årgang, nr. Af 1 miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 20. årgang, nr. 3, december 2014 Læs om persistente organiske forbindelser og mandlig reproduktion

Læs mere

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Miljøudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 170, MIU Alm.del Bilag 103 Offentligt Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Professor Ulla Hass, Afdeling

Læs mere

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser.

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser. Anabolske steroider Af Fitnews.dk - fredag 02. november, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/anabolske-steroider/ Påvirker lysten og evnen til sex Det kan godt være, du synes, at din krop bliver større

Læs mere

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Ida E. H. Madsen, phd, seniorforsker Stressbehandlingskonferencen, d. 18. januar, 2018 Indhold Oversigt over psykosocialt arbejdsmiljø og depression Komplekse

Læs mere

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Søvn 2 Baggrund søvn og fedme Prævalensen af overvægt og fedme blandt børn er stigende Stigningen kan ikke udelukkende forklares ved ændringer i traditionelle

Læs mere

DÅRLIG SÆDKVALITET HOS DANSKE MÆND

DÅRLIG SÆDKVALITET HOS DANSKE MÆND DÅRLIG SÆDKVALITET HOS DANSKE MÆND Niels Jørgensen (njcph@rh.dk) samt mange yngre læger, biologer og folkesundhedsvidenskabskandidater Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet Evidence for decreasing

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

FORKOMST OG EFFEKTER AF HORMONFORSTYRRENDE KEMIKALIER I DANSKE VANDLØB

FORKOMST OG EFFEKTER AF HORMONFORSTYRRENDE KEMIKALIER I DANSKE VANDLØB AARHUS UNIVERSITET Den 8. December 2010 FORKOMST OG EFFEKTER AF HORMONFORSTYRRENDE KEMIKALIER I DANSKE VANDLØB Pia Lassen, Seniorforsker Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet FORMÅL Formålet

Læs mere

Hvad ved vi fra dyreforsøg med fokus på cocktaileffekter og risikovurdering (og hormonforstyrrende stoffer)

Hvad ved vi fra dyreforsøg med fokus på cocktaileffekter og risikovurdering (og hormonforstyrrende stoffer) Hvad ved vi fra dyreforsøg med fokus på cocktaileffekter og risikovurdering (og hormonforstyrrende stoffer) Professor Ulla Hass, DTU Fødevareinstituttet Konference: Status for de uløste problemer med kemikalier,

Læs mere

Underviser cand.scient Karen Hulgaard

Underviser cand.scient Karen Hulgaard Velkommen til en præsentation i anatomi og fysiologi i forplantningssystemet, med vægt på mandens forplantningssystem. Præsentationen bruges i forbindelse med undervisningen på femte semester. 1 Start

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen

Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen Hermann Burr * BAuA, Fagområde 3, Arbejde og Sundhed burr.hermann@baua.bund.de Sandsynliggørelse af årsagssammenhænge

Læs mere

MINERVA: Arbejdsmiljø og fosterskader: forskernetværk og analytisk epidemiologiske studier

MINERVA: Arbejdsmiljø og fosterskader: forskernetværk og analytisk epidemiologiske studier Ansøgning til Arbejdsmiljøforskningsfondet med frist 03.03.08 under temaet Stoffer & Materialer: Identifikation og kvalificering af risikofaktorer i arbejdet der kan forklare reproduktionsskader. Ansøgningen

Læs mere

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul Kursus i Epidemiologi og Biostatistik Epidemiologiske mål Studiedesign Svend Juul 1 Pludselig uventet spædbarnsdød (vuggedød, Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) Uventet dødsfald hos et rask spædbarn (8

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Gravide kvinders brug af smertestillende medicin påvirker anogenital afstand hos sønner

Gravide kvinders brug af smertestillende medicin påvirker anogenital afstand hos sønner Gravide kvinders brug af smertestillende medicin påvirker anogenital afstand hos sønner Professor Tina Kold Jensen, Syddansk Universitet, IST, Miljømedicin Forskningsleder Odense Børnekohorte Odense Børnekohorte

Læs mere

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen Ernæring til Spædbørn og Småbørn; en vejledning til sundhedspersonale SKOT III kohorten Ph.d. projekt omkring spædbørn med høj vægt ved/ Melanie Wange Larsson Department

Læs mere

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood.

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood. English summary Background The use of fertility treatment is increasing worldwide. Fertility treatment circumvents natural conception by means of hormonal stimulation of the woman as well as chemical and

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

MINERVA: ARBEJDSMILJØ OG REPRODUKTION FORSKERNETVÆRK, DATABASER OG ANALYTISK EPIDEMIOLOGISKE STUDIER

MINERVA: ARBEJDSMILJØ OG REPRODUKTION FORSKERNETVÆRK, DATABASER OG ANALYTISK EPIDEMIOLOGISKE STUDIER MINERVA: ARBEJDSMILJØ OG REPRODUKTION FORSKERNETVÆRK, DATABASER OG ANALYTISK EPIDEMIOLOGISKE STUDIER Karin Sørig Hougaard, Mette Juhl, Ann Dyreborg Larsen, Berit Hvass Christensen, Vivi Schlünssen, Pernille

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen

Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen Karen Riiber Mandrup, Julie Boberg, Hanna Johansson, Sofie Christiansen, Marta Axelstad, Anne Marie Vinggaard og Ulla Hass DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD

Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD Børn født af unge og overvægtige mødre har øget risiko for ADHD ADHD er den mest udbredte børnepsykiatriske lidelse i Danmark, men vi mangler stadig viden om, hvorfor ADHD opstår. Et ph.d.- projekt har

Læs mere

Risiko for kryptorkisme blandt sønner af kvinder eksponeret for pesticider under graviditeten

Risiko for kryptorkisme blandt sønner af kvinder eksponeret for pesticider under graviditeten Risiko for kryptorkisme blandt sønner af kvinder eksponeret for pesticider under graviditeten Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 135 2012 Titel: Risiko for kryptorkisme blandt sønner af

Læs mere

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre?

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Lone Mikkelsen Kemikaliefaglig medarbejder Det Økologiske Råd Odense, 12. juni, 2014 Oversigt REACH EU s kemikalieregulering Hvad har

Læs mere

Et arbejdsmiljø for alle også gravide

Et arbejdsmiljø for alle også gravide ARBEJDSMILJØBREVKASSEN Arbejdsmilj brevkassen Et arbejdsmiljø for alle også gravide Af Jørgen Stage Johansen Jeg har lige fået konstateret, at jeg er gravid hvad skal jeg tage hensyn til, når jeg udfører

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen

Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Får vi protein nok? Præsenteret af PhD studerende Lene Holm Jakobsen Title of PhD project Effect of different amounts of protein on physiological functions in healthy adults. - The Protein (Meat) and Function

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Fejlkilder. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Fejlkilder. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Fejlkilder Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Læringsmål Tilfældig variation Selektionsproblemer Informationsproblemer Confounding Effekt modifikation

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer)

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI

Læs mere

Epidemiologiske mål Studiedesign

Epidemiologiske mål Studiedesign Epidemiologiske mål Studiedesign Svend Juul Pludselig uventet spædbarnsdød Sudden Infant Death Syndrome, SIDS Uventet dødsfald hos et rask spædbarn. Obduktion o.a. giver ingen forklaring. Hyppigheden -doblet

Læs mere

Perfluoredede stoffer, brystkræft og genetiske variationer

Perfluoredede stoffer, brystkræft og genetiske variationer CAH Raffaelo Sanzio (1483-152) La Fornarina Perfluoredede stoffer, brystkræft og genetiske variationer Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen Professor, centerleder Center for Arktisk Sundhed & Unit for Cellulær

Læs mere

Epidemiologiprojekt. Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408

Epidemiologiprojekt. Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408 + Epidemiologiprojekt Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408 + Problemformulering Er der nogen sammenhæng mellem alkohol og rygning under graviditet og spædbarnsdødelighed samt alkohol og rygning under

Læs mere

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag IV. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag IV Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 27 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af postcoitale

Læs mere

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer kimcelletumorer i kimcelletumorer 3 Tumormarkører En del kimcelletumorer udskiller særlige hormoner i blodet, som alfafoetoprotein (AFP) og human chorion gonadotropin (HCG). Hormonniveauet i blodet kan

Læs mere

Gennemgang af 3 reviews vedr. helbredseffekter af vindmøllestøj

Gennemgang af 3 reviews vedr. helbredseffekter af vindmøllestøj Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Dato 27-01-2015 Sagsnr. 1-2410-102/80 Hib hib@sst.dk SUU alm. del, spørgsmål 361 bilag Gennemgang af 3 reviews

Læs mere

SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte

SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri, Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark & Odense Universitets

Læs mere

Der er hormoner i luften

Der er hormoner i luften Hormonforstyrrende stoffer - Der er hormoner i luften Prof. ph.d. Bent Halling-Sørensen Inst. for Farmaci og Analytisk kemi, FARMA KU 1 To måder at styre kroppens funktioner Nervesystemet Signaler sendes

Læs mere

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen Kost og Hjerte- Kar-Sygdom Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen 1 ud af 3 dør af hjerte-kar-sygdom Hjerte-kar-sygdom Iskæmisk hjertesygdom den hyppigst forekomne dødsårsag i Danmark

Læs mere

Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu.

Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu. Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu.dk 2 Danskernes fedtindtag Skrab brødet det (Andel voksne, der ikke

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge -årsager og forekomst

Overvægt blandt børn og unge -årsager og forekomst Overvægt blandt børn og unge -årsager og forekomst Mette Rasmussen Cand. Scient., Ph.d., adjunkt Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Temamøde om overvægt hos børn og unge Middelfart,

Læs mere

Hormonforstyrrende effekter af anvendte pesticider fra forskellige pesticidgrupper

Hormonforstyrrende effekter af anvendte pesticider fra forskellige pesticidgrupper Hormonforstyrrende effekter af anvendte pesticider fra forskellige pesticidgrupper Udarbejdet af: Eva C. Bonefeld Jørgensen 1, Lisbeth S. Kjeldsen 1, Mandana Ghisari 1, Manhai Long 1, Rossana Bossi 2,

Læs mere

PCB i byggeriet - Hvorfor skal vi renovere og - Hvorfor er det svært? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

PCB i byggeriet - Hvorfor skal vi renovere og - Hvorfor er det svært? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet PCB i byggeriet - Hvorfor skal vi renovere og - Hvorfor er det svært? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl Spredning af PCB i bygninger 4 Spredning

Læs mere

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere?

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Vigtigste fund og overvejelser fra et ph.d. projekt

Læs mere

Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten

Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten Hvad forstår vi egentlig ved social ulighed i sundhed, hvordan er den sociale ulighed tidligt i livet i Danmark, og hvad kan vi gøre ved den? Laust

Læs mere

Adopterede pigers pubertet: er et hyppigt problem. Pædiatri

Adopterede pigers pubertet: er et hyppigt problem. Pædiatri Pædiatri Adopterede pigers pubertet: Pubertas præcox er et hyppigt problem Af Grete Teilmann og Niels Erik Skakkebæk Biografi Grete Teilmann er speciallæge i pædiatri. Har lavet ph.d. om pubertetsudvikling

Læs mere

OPUS Skolemadsprojekt

OPUS Skolemadsprojekt OPUS Skolemadsprojekt Kim F. Michaelsen og Camilla T. Damsgaard Sektionen for børne- og international ernæring Institut for Idræt og Ernæring Københavns Universitet Hvorfor OPUS Skolemadsprojekt? Danske

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I OVERLEVELSEN EFTER BRYSTKRÆFT. Signe Benzon Larsen

SOCIAL ULIGHED I OVERLEVELSEN EFTER BRYSTKRÆFT. Signe Benzon Larsen SOCIAL ULIGHED I OVERLEVELSEN EFTER BRYSTKRÆFT Signe Benzon Larsen Disposition Social position Social position og brystkræft Årsager til sociale forskelle Livsstil og overlevelse Social position Social

Læs mere

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression http://biostat.ku.dk/ kach/css2 Thomas A Gerds & Karl B Christensen 1 / 18 Logistisk regression I dag 1 Binær outcome variable død : i live syg : rask gravid : ikke gravid etc 1 prædiktor

Læs mere

Børn af forældre med psykiske lidelser

Børn af forældre med psykiske lidelser 1. December 2016 Institut for Folkesundhed Sektion for Epidemiologi Vingsted seminar Baggrund Psykiske lidelser udgør et væsentligt samfundsmæssigt problem. I 2011 indløste 460.000 danskere recept på antidepressiva

Læs mere

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer?

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Lone Mikkelsen Seniorrådgiver - Kemikalier Det Økologiske Råd København, 4. februar 2015 Støttet af Introduktion Oversigt

Læs mere

Starter kræft i fosterlivet?

Starter kræft i fosterlivet? Starter kræft i fosterlivet? Hormonforstyrrende stoffer ændrer udviklingen af brystvæv og prostata hos rotter. Julie Boberg, Louise Krag Isling, Karen Mandrup, Ulla Hass. Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering.

Læs mere

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015 HJERTET OG STOFFERNE BIRGITTE THYLSTRUP OG ER DET HÅRDT FOR HJERTET AT TAGE STOFFER? - og er det vigtigt? EKSISTERENDE FORSKNING Lille sammenhæng mellem amfetamin/kokain og alvorlig hjertesygdom Stor sammenhæng

Læs mere

Hvordan virker de i kroppen og hvad betyder de for sygdomme?

Hvordan virker de i kroppen og hvad betyder de for sygdomme? Hvad ved vi om virkningen af hormonforstyrrende stoffer? Hvordan virker de i kroppen og hvad betyder de for sygdomme? Professor Tina Kold Jensen Rigshospitalet Afdeling for Vækst og Reproduktion Syddansk

Læs mere

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Risikofaktorer for reduceret arbejdsevne Den Danske Arbejdsmiljø Kohorte - 3.111 mænd og

Læs mere

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen 3.Møde i PCB - netværket Onsdag 26. november 2014 Baggrunden for, og praktisk brug af Sundhedsstyrelsens vejledende aktionsværdier for PCB i indeluften Lis Keiding & Henrik L Hansen, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Notat om unge mænds sædkvalitet og pigers pubertetsstart, herunder brystudvikling mv.

Notat om unge mænds sædkvalitet og pigers pubertetsstart, herunder brystudvikling mv. 25. marts 2011 J. nr. 7-302-01-204/2/PSJ Notat om unge mænds sædkvalitet og pigers pubertetsstart, herunder brystudvikling mv. Den menneskelige forplantning har været et centralt punkt i offentlig debat

Læs mere

Teknologirådets handlingsoplæg Maj 2011. Målrettet forebyggelse en præsentation af arbejdsgruppens anbefalinger til et handlingsoplæg

Teknologirådets handlingsoplæg Maj 2011. Målrettet forebyggelse en præsentation af arbejdsgruppens anbefalinger til et handlingsoplæg Teknologirådets handlingsoplæg Maj 2011 Målrettet forebyggelse en præsentation af arbejdsgruppens anbefalinger til et handlingsoplæg Berit L Heitmann, Målrettet forebyggelse af fedme et handlingsoplæg

Læs mere

De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft

De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft februar 016 Nyt fra rff De negative effekter af kræft på beskæftigelse afhænger af jobbet, før man fik kræft B landt dem, som overlever en kræftsygdom, og som var i beskæftigelse før sygdommen, fortsætter

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere