Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010"

Transkript

1 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 62% (2/1141) Fortroligt

2 Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - Del III: Del IV: Del V: Appendiks Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan Generel information om undersøgelsen og læsevejledning Baggrund I forlængelse af styringsanalysen, som Undervisningsministeriet gennemførte forud for de amtskommunale uddannelsesinstitutioners overgang til statslig selveje, blev det af folketinget besluttet, at uddannelsesinstitutionerne skal udarbejde et årligt ressourceregnskab, der skal give et overblik over den enkelte institutions ressourceallokering og de heraf opnåede resultater. Én af de 18 indikatorer som ressourceregnskabet skal omfatte er brugertilfredshed. Brugertilfredshed er en resultatindikator i forhold til den uddannelsespolitiske målsætning om at have uddannelser af høj kvalitet. Indikatorens formål er i Manualen for institutionernes udarbejdelse af ressourceregnskab forklaret således: Brugertilfredshed er en central indikator for den kvalitet, den enkelte institution møder brugerne med. Den er en grundlæggende forudsætning for et godt læringsmiljø og for fastholdelse af brugerne i uddannelsen. På grund af tilfredshedsmålingers subjektive karakter kan de ikke stå alene som resultatindikator. Tilfredshed vurderes dog i samspil med andre indikatorer at være et godt input for institutionen, som kan sammenlignes fra år til år. Termen Brugertilfredshed bruges ofte, når der er et decideret kundeforhold. Uddannelse er mere end et kundeforhold. Det er et samspil mellem skole og elev/kursist, hvor der skabes rammer for læring, og derfor har vi valgt at kalde målingens hovedindikator for Elevtrivsel. Elever/Kursister der trives, er alt andet lige bedre disponeret for læring, og dermed drejes fokus i målingen væk fra kun at handle om tilfredshed, til også at handle om trivsel og læring. Det er håbet, at denne rapport - udover at være input til Ressourceregnskabet - også kan være et brugbart dialogværktøj til lokalt på uddannelsesstedet at arbejde med trivslen. Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på TH. LANGS HF & VUC Svarprocenten på er på 62% Svarprocenten er på et middelniveau til sammenligning med lignende undersøgelser. Det kan derfor være en god idé indledningsvist at drøfte, hvorfor der ikke har været fuld tilslutning til undersøgelsen. Den middelhøje svarprocent betyder dog stadigvæk, at resultaterne i rapporten er et godt fundament for det videre arbejde. Hvor høj er den overordnede trivsel? 1 Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole I figuren ser du hovedresultatet af Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 på TH. LANGS HF & VUC. Her kan du desuden se hvordan I ligger i forhold til det samlede resultat og den bedste skole indenfor sektoren. Elevtrivsel Sådan kan der skabes større trivsel på TH. LANGS HF & VUC. Analysen af undersøgelsens svar på TH. LANGS HF & VUC viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER jeres indsatsområder Følgende områder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: Organisering VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende områder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af de, I er gode til: Undervisere Undervisning Analysen er et input til dialog For at gøre ovenstående analytiske databearbejdning så pædagogisk som muligt, benyttes der igennem rapporten de såkaldte Prioriteringskort. Kortene viser, hvordan fokusområderne og spørgsmålene fra spørgerammen kan bestemmes som hhv. Indsatsområder, Styrker, Muligheder eller Svagheder i forhold til at forbedre den overordnede trivsel på. Når I skal udvælge indsatsområder, kan undersøgelsen og Prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Der er sjældent tid og ressourcer til at prioritere alt. Prioriteringskortene er med andre ord et dialogredskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. Målet med den analytiske databearbejdning er således, at stille de sammenhænge, der kan findes i data til rådighed for den efterfølgende lokale dialog om hvor indsatsen fremadrettet skal lægges. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderingerne af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -1. Betydningen af de enkelte emner og spørgsmål angives vha. såkaldte prioriteringskort. Du kan læse mere i læsevejledningen bagerst i rapporten. [3]

4 Del II Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [4]

5 Elevtrivsel Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvilken karakter vil du give skolen som helhed?" "I hvilken grad kan du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" 1 Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Elevtrivsel 1 TH. LANGS HF & VUC 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [5]

6 Hvordan spiller trivsel sammen med demografi, selvopfattelse og adfærd? Graferne på denne side giver dig et indblik i hvordan trivsel spiller sammen med nedenstående spørgsmål: 1 Køn NB: I parantesen kan du se hvor mange svar, der falder i den pågældende kategori. "Er du kvinde eller mand?" Kvinde (61%) Mand (39%) 1 Eget faglige niveau Oplevet sværhedsgrad "Hvordan oplever du dit faglige niveau i klassen/på holdet?" "Hvordan oplever du sværhedsgraden på din uddannelse?" 61 TH. LANGS HF & VUC En af de bedste (16%) Få, der er bedre (5%) Mange, der er bedre (33%) For svært (3%) Svært, men jeg klarer mig (%) Passende (47%) For Let (7%) 1 Har du pjækket? Undladt at aflevere opgaver? Overvejet at droppe ud? "Har du pjækket fra undervisningen indenfor den seneste måned?" "Har du undladt at aflevere obligatoriske opgave indenfor den seneste måned?" "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen?" TH. LANGS HF & VUC Nej Slet ikke (55%) Ja, nogle få timer (29%) Ja, 1-3 dage (9%) Ja, 4 dage eller mere (4%) Nej (66%) Ja, en gang imellem (23%) Ja, flere gange (7%) Ja (13%) Nej (84%) [6]

7 af Elevtrivsel og fokusområder for studieretninger 1 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU Elevtrivsel Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [7]

8 Elevtrivsel Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Elevtrivsel TH. LANGS HF & VUC som helhed? Lever op til forventning Anbefale TH. LANGS HF & VUC til andre? 2-årig HF 7 1. årgang 2. årgang 66 7 AVU AVU dag- og aftenhold1 AVU dag- og aftenhold2 * * * FVU 7 HF-enkeltfag HF-enkeltfag aftenhold * HF-enkeltfag daghold Ordblindeundervisning >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse [8]

9 Elevtrivsel og Motivation på tværs af sektorer og regioner Ekstern benchmarking - Skoleniveau I grafen til højre kan du se hvor som helhed er placeret mht. trivsel og motivation i forhold til andre skoler Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) 3. Landsgennemsnit VUC 4. Bedste resultat for skole Øvrige skoler 4 84 EGEN MOTIVATION ELEVTRIVSEL [9]

10 Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. Lav ELEVTRIVSEL Høj 5% 9% % 13% Ja HAR DU SERIØST OVERVEJET AT DROPPE UD? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de formentlig anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og/eller uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, vil det typisk være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk % 13% 5% 9% Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) 7% 17% 4% 1% Landsgennemsnit VUC % 19% 4% 1% [1]

11 af overordnede fokusområder Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Nedenfor kan du se hvordan eleverne bedømmer de 7 fokusområder. Grafen viser resultaterne for de overordnede fokusområder. Fokusområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [11]

12 af overordnede fokusområder Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer 58 2-årig HF årgang årgang AVU 84 AVU dag- og aftenhold1 87 AVU dag- og aftenhold FVU HF-enkeltfag 58 HF-enkeltfag aftenhold HF-enkeltfag daghold Ordblindeundervisning 87 >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse [12]

13 Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurdering af fokusområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD Egen motivation Undervisere Socialt miljø Udstyr & materialer Undervisning 7 Organisering Fysisk miljø OBSERVER PRIORITER 55 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Organisering VEDLIGEHOLD Undervisere Undervisning TILPAS Socialt miljø Egen motivation Udstyr & materialer OBSERVER Fysisk miljø Sådan tolker du Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på de følgende sider kan hjælpe med at udpege de områder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af fokusområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning fokusområderne har for trivslen: PRIORITER Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed stø rre trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på området. [13]

14 Organisering Gennemgang af de syv fokusområder De syv fokusområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider fokusområder hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte fokusområde. For at du kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet og hvad du derfor bør gøre. Organisering Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på TH. LANGS HF & VUC. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Organisering Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Organisering Uddannelsens administration/kontor Uddannelsens ledelse Skolens skemaplanlægning De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på TH. LANGS HF & VUC. 1 Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [14]

15 Organisering Prioriteringskort for Organisering TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 116. Uddannelsens administration/kontor 118. Skolens skemaplanlægning VEDLIGEHOLD 117. Uddannelsens ledelse 121. Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst TILPAS 119. Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 1. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen OBSERVER 122. Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [15]

16 Organisering 1 61 TH. LANGS HF & VUC 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [16]

17 Organisering Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNum UnitName V47 V48 ber resultater på tværs af V49 Langkær Gymnasium og HF Organisering 62,2273 Uddannelsens administration/ko ntor, Uddannelsens ledelse, Skolens skemaplanlægnin g Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisninge n Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursi sterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursiste r årgang 62 2-årig HF årgang årgang 7 37 AVU AVU dag- og aftenhold AVU dag- og aftenhold2 FVU * * * 7 HF-enkeltfag HF-enkeltfag aftenhold * 92* * 55 HF-enkeltfag daghold Ordblindeundervisning * * >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse [17]

18 Undervisere Undervisere Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på TH. LANGS HF & VUC. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisere. 1 Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 88 Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på TH. LANGS HF & VUC Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Lærerne/underviserne er godt forberedte Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer Lærerne/underviserne motiverer mig Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats 1 Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Lærerne/underviserne overholder aftaler Lærerne/underviserne kommer til tiden Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen [18]

19 Undervisere Prioriteringskort for Undervisere 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på. VURDERING 7 7 OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER. Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer. Lærerne/underviserne motiverer mig VEDLIGEHOLD. Lærerne/underviserne er godt forberedte. Lærerne/underviserne overholder aftaler. Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen TILPAS. Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 7. Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen. Lærerne/underviserne kommer til tiden OBSERVER. Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet. Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats [19]

20 Undervisere 1 84 TH. LANGS HF & VUC 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU []

21 Undervisere Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNum UnitName V47 V48 ber resultater på tværs af 6 Langkær Gymnasium og HF 1. årgang 2-årig HF AVU FVU 1. årgang 2. årgang AVU dag- og aftenhold1 AVU dag- og aftenhold2 HF-enkeltfag HF-enkeltfag aftenhold HF-enkeltfag daghold Ordblindeundervisning 62, * Lærernes/u ndervisernes Lærernes/u Lærernes/u engagement ndervisernes i evne til at undervisnin formidle gen stoffet ndervisernes faglige Undervisere dygtighed, * V49, * 88* Lærerne/un derviserne er godt forberedte * 89 Lærerne/un derviserne anvender opdateret viden og materialer * Lærerne/un derviserne motiverer mig * Lærerne/un derviserne giver ofte tilbagemeldi nger på mine præsentatio ner og min arbejdsindsa ts * Lærerne/un derviserne overholder aftaler * Lærerne/un derviserne kommer til tiden * 88 Lærerne/un derviserne giver plads til humor i undervisnin gen * 88 >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse [21]

22 Undervisning Undervisning Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på TH. LANGS HF & VUC. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisning. 1 Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 66 Undervisning Den undervisning du modtager Variationen i de undervisningsformer du modtager Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse Vi har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på TH. LANGS HF & VUC. NB: I spørgsmålet "Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne" indikerer en lav score, at det IKKE er et problem Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Der er arbejdsro i undervisningen Undervisningen forbereder mig til at læse videre Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne [22]

23 Undervisning Prioriteringskort for Undervisning TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER. Vi har indflydelse på undervisningen VEDLIGEHOLD. Variationen i de undervisningsformer du modtager. Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse. Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse. Undervisningen forbereder mig til at læse videre TILPAS. Den undervisning du modtager OBSERVER 84. Der er arbejdsro i undervisningen. Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 87. Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet 88. Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen [23]

24 Undervisning 1 TH. LANGS HF & VUC 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [24]

25 Undervisning Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNum UnitName V47 V48 ber resultater på tværs af NB: I spørgsmålet "Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne" indikerer en lav score, at det IKKE er et problem. 6 Langkær Gymnasium og HF 1. årgang 2-årig HF AVU FVU 1. årgang 2. årgang AVU dag- og aftenhold1 AVU dag- og aftenhold2 HF-enkeltfag HF-enkeltfag aftenhold HF-enkeltfag daghold Ordblindeundervisning * 7 7 * 84 V49 Variationen Jeg oplever i de sammenhæ Den undervisnin ng mellem undervisnin gsformer fagene i Undervisnin g du du min g modtager modtager uddannelse 62,2274,331947, * 7 * Vi har indflydelse på undervisnin gen * Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse * Der er arbejdsro i undervisnin gen 57 91* Lærerne/u ndervisere Undervisninkoordinerer gen tidspunkter for forbereder mig til at læse videre * opgaveafle veringer * Vi drøfter resultatern e af undervisnin gsevaluerin ger i klassen/på holdet * Vi bruger skolens læringsplat form i * Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursi forbindelse med ster bruger undervisninbærbar pc i gen timerne * >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse [25]

26 Socialt miljø Socialt miljø Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på TH. LANGS HF & VUC. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Socialt miljø Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 87 Socialt miljø Det sociale sammenhold i klassen/på holdet Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af tolerance og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på TH. LANGS HF & VUC Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Skolens sociale miljø Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kurister fra andre klasser/hold [26]

27 Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på. VURDERING 9 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 15. Det sociale sammenhold i klassen/på holdet VEDLIGEHOLD 18. Skolen er et rart sted at være 111. Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 112. Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af tolerance og respekt for hinanden 113. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister TILPAS 19. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen OBSERVER 13. Skolens sociale miljø 114. Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 115. Jeg har god kontakt med elever/kurister fra andre klasser/hold [27]

28 Socialt miljø 1 TH. LANGS HF & VUC 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [28]

29 Socialt miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNum UnitName V47 ber resultater på tværs af V48 V49 6 Langkær Gymnasium og HF 1. årgang 2-årig HF 1. årgang 2. årgang AVU AVU dag- og aftenhold1 AVU dag- og aftenhold2 FVU HF-enkeltfag HF-enkeltfag aftenhold HF-enkeltfag daghold Ordblindeundervisning Skolen gjorde meget for at vi skulle føle Jeg føler Det sociale os godt mig tryg i sammenhold Skolen er et tilpas, da vi min Skolens i klassen/på rart sted at startede på klasse/på Socialt miljø sociale miljø holdet være uddannelsen mit hold 62,2274,331947, * 7 * 7 7 * * * * Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af tolerance og respekt for hinanden * 7 Jeg kan få hjælp og støtte fra mine ter fx fester, café, frivillig Jeg har god idræt eller kontakt med klassekamm andet uden elever/kurist erater/medk ursister for skoletiden er fra andre klasser/hold * 84 Skolen laver gode arrangemen * * >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse [29]

30 Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på TH. LANGS HF & VUC Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 56 Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (bord, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens vedligeholdelse og rengøring Skolens indretning og udseende Prioriteringskort for Fysisk miljø Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på. VURDERING 7 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER PRIORITER 5 Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER 127. Skolens indretning og udseende VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 126. Skolens vedligeholdelse og rengøring OBSERVER 125. Skolens fysiske undervisningsforhold (bord, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) [3]

31 Fysisk miljø TH. LANGS HF & VUC 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [31]

32 Fysisk miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNumb UnitName er resultater på tværs af V47 V48 V49 6 Langkær Gymnasium og HF 1. årgang 2-årig HF 1. årgang 2. årgang AVU AVU dag- og aftenhold1 AVU dag- og aftenhold2 FVU HF-enkeltfag HF-enkeltfag aftenhold HF-enkeltfag daghold Ordblindeundervisning 62, * Skolens fysiske undervisning sforhold (bord, stole, Skolens klasselokaler, vedligeholdel se og rengøring laboratorier, Fysisk miljø værksteder), * , * 7 Skolens indretning og udseende * >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse [32]

33 Egen motivation Egen motivation Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Egen motivation Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Egen motivation Din egen indsats i undervisningen Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på TH. LANGS HF & VUC. 1 Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Din motivation til at lære nyt Jeg er med til at skabe arbejdsro [33]

34 Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation 95 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på TH. LANGS HF & VUC. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD. Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne. Jeg kommer til tiden 66. Jeg afleverer mine opgaver til tiden. Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 62. Din egen indsats i undervisningen. Din motivation til at lære nyt. Jeg er med til at skabe arbejdsro Forberedelsestiden på TH. LANGS HF & VUC [34]

35 Egen motivation 1 87 TH. LANGS HF & VUC 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [35]

36 Egen motivation Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNum UnitName V47 ber resultater på tværs af V48 V49 6 Langkær Gymnasium og HF 1. årgang 2-årig HF 1. årgang 2. årgang AVU AVU dag- og aftenhold1 AVU dag- og aftenhold2 FVU HF-enkeltfag HF-enkeltfag aftenhold HF-enkeltfag daghold Ordblindeundervisning Egen motivation 62, * Din egen indsats i undervisning en, * Din motivation til at lære nyt, * Jeg har relevant undervisning smateriale fx bøger og notater med til timerne * Jeg kommer til tiden * Jeg afleverer mine opgaver til tiden * Jeg overholder aftaler med lærerne/und erviserne * Jeg er med til at skabe arbejdsro 87* 84 >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse [36]

37 Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser du vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 66 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under fokusområdet. [37]

38 Udstyr & materialer 1 TH. LANGS HF & VUC 2-årig HF HF-Enkeltfag AVU FVU OBU [38]

39 Udstyr & materialer Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og LevelNumb UnitName er resultater på tværs af V47 V48 V49 6 Langkær Gymnasium og HF 1. årgang 2-årig HF 1. årgang 2. årgang AVU AVU dag- og aftenhold1 AVU dag- og aftenhold2 FVU HF-enkeltfag HF-enkeltfag aftenhold HF-enkeltfag daghold Ordblindeundervisning Udstyr & materialer 62, * 7 Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det, * Skolens itudstyr fungerer godt, * 7 >: Særdeles god vurdering 7-: God vurdering -: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasse [39]

40 Del II (fortsat) Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - []

41 Udvidet IT Hvor tit bruger du computeren til Altid 1 Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Aldrig At tage noter i undervisningen Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv. Informationssøgning Individuelt arbejde Gruppearbejde 1 Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Lærere/undervisere er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen Lærere/undervisere er gode til at afgøre, hvornår vi skal bruge computere og Internettet i undervisningen Det er vigtigt for mig at kunne chatte, maile m.m. med mine venner/skolekammerater/ medkursister, når jeg er i skole Der er hurtig hjælp ved problemer med skolens it-udstyr [41]

42 Del III: Uddybende datagrundlag - Spredningsmål [42]

43 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Spredningsmål I de kommende tabeller er der bl.a. opstillet såkaldte spredningsmål. Spredningsmålet en re-skalering af den bagvedliggende statistiske standardafvigelse - er et udtryk for i hvor høj grad, der er svaret ens på spørgsmålene. Hvis spredningsmålet er 1, betyder det, at der er svaret så forskelligt på et spørgsmål som overhovedet muligt. Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret det samme på spørgsmålet. Eksempel på spredningsmål på hhv., middel og 1: I den midterste figur fordeler svarene sig jævnt hen over skalaen, hvilket er det mest almindelige billede. I denne situation vil spredningsmålet typisk ligge mellem og. STØRST MULIG SPREDNING MIDDEL MINDST MULIG SPREDNING 1% 5% 5% Her er man hhv. mest enige, mest uenige i vurderingerne af de forskellige udsagn Spredningstal De 1 spørgsmål, hvor man svarer mest forskelligt Jeg har god kontakt med elever/kurister fra andre klasser/hold Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Der er arbejdsro i undervisningen Skolens it-udstyr fungerer godt Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af tolerance og respekt for hinanden De 1 spørgsmål, hvor man er mest enige På en skala fra 1 til 1, hvor 1 er dårligst og 1 er bedst, hvilket karakter vil du give skolen som helhed? Den undervisning du modtager Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen På en skala fra 1 til 1, hvor 1 er mindst og 1 er mest, i hvilken grad lever uddannelsen/kurset op til dine forventninger? Din egen indsats i undervisningen Din motivation til at lære nyt Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet Uddannelsens ledelse I hvilken grad anbefaler du skolen til andre? [43]

44 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Spredningstal Elevtrivsel På en skala fra 1 til 1, hvor 1 er dårligst og 1 er bedst, hvilket karakter vil du give skolen som helhed? På en skala fra 1 til 1, hvor 1 er mindst og 1 er mest, i hvilken grad lever uddannelsen/kurset op til dine forventninger? I hvilken grad anbefaler du skolen til andre? Organisering Uddannelsens administration/kontor Uddannelsens ledelse Skolens skemaplanlægning Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet Lærerne/underviserne er godt forberedte Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer Lærerne/underviserne motiverer mig Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats Lærerne/underviserne overholder aftaler Lærerne/underviserne kommer til tiden Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen Undervisning Den undervisning du modtager Variationen i de undervisningsformer du modtager Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse Vi har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Der er arbejdsro i undervisningen Undervisningen forbereder mig til at læse videre Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne Socialt miljø Skolens sociale miljø Det sociale sammenhold i klassen/på holdet Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af tolerance og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kurister fra andre klasser/hold Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (bord, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens vedligeholdelse og rengøring Skolens indretning og udseende [44]

45 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Spredningstal Egen motivation Din egen indsats i undervisningen Din motivation til at lære nyt Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne Jeg er med til at skabe arbejdsro Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt [45]

46 Del IV: Resultater i tabelform [46]

47 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Elevtrivsel På en skala fra 1 til 1, hvor 1 er dårligst og 1 er bedst, hvilket karakter vil du give skolen som helhed? 76 % % 1% 2% 8% 9% 25% 36% 13% 5% På en skala fra 1 til 1, hvor 1 er mindst og 1 er mest, i hvilken grad lever uddannelsen/kurset op til dine forventninger? 1 % 1% % 3% 7% 9% 18% 3% % 13% I hvilken grad anbefaler du skolen til andre? 1% 1% 1% 2% 7% 6% 12% 24% 19% 27% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Organisering Uddannelsens administration/kontor 598 3% 2% 3% 4% 15% 13% % 22% 11% 8% Uddannelsens ledelse 5 1% 1% 3% 2% 18% 11% % 25% 11% 8% Skolens skemaplanlægning 584 3% 4% 5% 5% 13% 12% 17% 18% 1% 11% Total Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Organisering Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 3 32% 56% 1% 2% Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 6 45% 35% 15% 6% Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst % 5% 16% 3% Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister % 36% 24% 21% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 79 % % % 2% 6% 6% 15% 25% 24% 22% Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen % % 1% 2% 5% 7% 14% 25% 23% 23% Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 73 % % 1% 3% 7% 9% % 21% 18% 19% Total Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisere Lærerne/underviserne er godt forberedte 79 62% 32% 2% 4% Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer 73 48% 42% 7% 4% Lærerne/underviserne motiverer mig 71 37% 44% 15% 5% Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats 4 3% 42% 22% 6% Lærerne/underviserne overholder aftaler 7 % 29% 3% 3% Lærerne/underviserne kommer til tiden 75 58% 32% 6% 4% Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen 61% 28% 6% 5% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisning Den undervisning du modtager 3 % % 1% 1% 4% 9% % 34% 18% 13% Variationen i de undervisningsformer du modtager 4 1% 1% 4% 6% 9% 14% 19% 21% 13% 11% [47]

48 Resultater i tabelform Total Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse 5 31% 55% 1% 4% Vi har indflydelse på undervisningen 6 25% 52% 17% 6% Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 4 46% 37% 12% 5% Der er arbejdsro i undervisningen 2 23% 36% 29% 11% Undervisningen forbereder mig til at læse videre 2 39% 46% 1% 5% Total Altid Ofte Sjældent Aldrig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer % 39% 25% 8% Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet 1 19% 49% 23% 9% Vi bruger skolens læringsplatform i forbindelse med undervisningen 5 21% 5% 21% 8% Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne 624 9% 14% 3% 47% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolens sociale miljø 629 2% 1% 2% 3% 11% 12% 17% 22% 17% 12% Det sociale sammenhold i klassen/på holdet 6 1% 1% 3% 5% 1% 11% 15% 22% 17% 15% Total Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolen er et rart sted at være 8 53% 41% 4% 2% Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 7 46% % 1% 3% Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 4 % 29% 5% 2% Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af tolerance og respekt for hinanden 6 43% 39% 11% 7% Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister 8 53% 38% 8% 2% Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 562 3% 41% 16% 12% Jeg har god kontakt med elever/kurister fra andre klasser/hold 4 25% 29% 22% 23% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (bord, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 6 6% 7% 8% 11% 14% 12% 17% 14% 7% 4% Skolens vedligeholdelse og rengøring 8 2% 3% 2% 5% 9% 1% 22% 21% 15% 11% Skolens indretning og udseende 6 3% 5% 5% 1% 15% 16% 18% 15% 9% 4% Total Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Egen motivation Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 75 % 32% 3% 3% Jeg kommer til tiden % 19% 5% 4% Jeg afleverer mine opgaver til tiden 2 % 28% 7% 5% Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne 79 % 18% 3% 3% Jeg er med til at skabe arbejdsro 77 47% % 1% 3% [48]

49 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Egen motivation Din egen indsats i undervisningen 76 % 1% 1% 5% 11% 14% 22% 27% 14% 5% Din motivation til at lære nyt 8 % % 1% 2% 5% 7% 16% 24% 22% 21% Total Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det 617 5% 36% 1% 4% Skolens it-udstyr fungerer godt % 39% % 8% Total Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Æstetisk Miljø Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende 666 7% 33% 37% 23% Fællesarealerne er spændende at opholde sig i 615 8% 39% 34% 19% Der er mange hyggekroge på skolen 5 7% 29% 34% 3% Skolen er flot udsmykket 594 6% 29% 41% 24% Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende 518 6% 27% 38% 29% Total Altid Ofte Sjældent Aldrig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udvidet IT At tage noter i undervisningen 1 17% 21% 18% 43% Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv. 4 5% 15% 25% 55% Informationssøgning 2 % 42% 17% 22% Individuelt arbejde 5 24% % 15% 21% Gruppearbejde 17% % 19% 24% Total Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udvidet IT Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt % 35% 14% 9% Lærere/undervisere er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen % 47% 19% 7% Lærere/undervisere er gode til at afgøre, hvornår vi skal bruge computere og Internettet i undervisningen % 38% 22% 11% Det er vigtigt for mig at kunne chatte, maile m.m. med mine venner/skolekammerater/medkursister, når jeg er i skole 6 7% 12% 17% % Der er hurtig hjælp ved problemer med skolens it-udstyr % 41% 22% 11% [49]

50 Resultater i tabelform Antal Svar Procentvis fordeling Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand Eget faglige niveau Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Nej, slet ikke Ja, nogle få timer Ja, 1-3 dage Ja, 4 dage eller mere Har du undladt at aflevere obligatoriske opgaver indenfor den seneste måned? Nej Ja, en enkelt gang Ja, flere gange Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen? Ja Nej Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? For svært Svært, men jeg klarer mig Passende For let % 39% 16% 5% 34% 56% 3% 9% 4% % 24% 8% 14% % 3% 41% 48% 8% [5]

51 Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan [51]

52 Undervisningsmiljøvurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Socialt miljø 1 Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 1 Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Socialt miljø Det sociale sammenhold i klassen/på holdet Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af tolerance og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister Skolens sociale miljø Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kurister fra andre klasser/hold Fysisk miljø 1 Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (bord, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens vedligeholdelse og rengøring Skolens indretning og udseende Æstetisk Miljø 1 Regionsgns. VUC (Region Midtjylland) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende Fællesarealerne er spændende at opholde sig i Der er mange hyggekroge på skolen Skolen er flot udsmykket Elever/kursister har indflydelse på skolens indretning og udseende [52]

53 Undervisningsmiljøvurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) I orden Mindre problemer Burde ændres Pladsforhold (er der god nok plads i klasselokalerne, passer det til antallet af ele- 44% 36% 21% Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, kan de indstilles, sidder man godt) 33% 31% 36% Udstyr (tavle, OH, projekter, m.m. er de til rådighed, virker de) 56% 35% 9% Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du blændet af solen) 61% 32% 7% Indeklima generelt (udluftning, luftgener, trækgener) 31% 45% 24% Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) It-arbejdspladser (stole og skærm kan justeres, afstanden til skærmen kan til- ) Laboratorier, fx fysik- og kemilokaler (indretning, sikkerhed m.m.) 39% 54% % % 35% 3% % 11% 7% Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der tilstrækkeligt) 3% 41% 29% Bibliotek/studiecenter (lokaler, arbejdspladsindretning m.m.) 47% 42% 12% Oprydning (tasker, ledninger, madaffald m.m.) 49% 39% 12% Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletterne m.m.) 7% 25% 5% Uddybende forklaring Lysforhold (dagslys, kunstig belysning, bliver du blændet af solen) Bibliotek/studiecenter (lokaler, arbejdspladsindretning m.m.) Oprydning (tasker, ledninger, madaffald m.m.) Laboratorier, fx fysik- og kemilokaler (indretning, sikkerhed m.m.) Stole og borde (er der nok i klasselokalerne, kan de indstilles, sidder man godt) Rengøring (i klasselokalerne, gangene, toiletterne m.m.) Udstyr (tavle, OH, projekter, m.m. er de til rådighed, virker de) Områder til gruppearbejde (er der gode steder, er der tilstrækkeligt) Pladsforhold (er der god nok plads i klasselokalerne, passer det til antallet af elever/kursister) Støj (i lokalerne, på skolen generelt, udefra) Indeklima generelt (udluftning, luftgener, trækgener) It-arbejdspladser (stole og skærm kan justeres, afstanden til skærmen kan tilpasses) Nej, aldrig Ja, 1 eller 2 gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Er du blevet mobbet af en eller flere af dine skolekammerater/medkursister 9% 8% Har du været med til at mobbe andre elever/kursister 93% 5% Har du været med til at holde en anden elev/kursist udenfor 92% 7% Er du blevet mobbet af en eller flere lærere/undervisere 93% 6% Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere/undervisere 95% 4% [53]

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 56% (6/1213) Fortroligt Indhold Del I Del II Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 88% (9/176) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 44% (1253/2) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: % (9343/118) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (294 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 97% (2/2) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Campus Bornholm (Bornholms Gymnasium) Svarprocent: 9% (9 besvarelser ud af 743 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (523 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (518 besvarelser ud af 523 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 Januar 15 Rapporten er baseret på 13228 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 86% (9 besvarelser ud af 1119 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 84% (282/336) Områderapport Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 84% (942 besvarelser ud af 1116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 76 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 3 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 94% (511 besvarelser ud af 544 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (118 besvarelser ud af 118 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 50% (68 besvarelser ud af 135 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (667 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (3 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 VUC Kolding Svarprocent: 87% (546/631) Elevtrivsel 1 VUC Kolding Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 7 71 Elevtrivsel

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 100% (3 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 92% (577 besvarelser ud af 625 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 99% (4/4) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 12 HF og VUC FYN Svarprocent: 88% (1861 besvarelser ud af 2124 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Regionsgns. VUC (Region Syddanmark) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (2 besvarelser ud af 257 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (2 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser VUC Djursland Svarprocent: 56% (183 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 92% (216 besvarelser ud af 234 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 84% (719 besvarelser ud af 861 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 72% (443 besvarelser ud af 612 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Køge Gymnasium HF. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Køge Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Køge Gymnasium, HF Køge Gymnasium, HF - Elevtrivselsundersøgelse Der har deltaget i alt elever ud af mulige.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (7 besvarelser ud af 449 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (234 besvarelser ud af 318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 79% ( besvarelser ud af 314 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: 84% (13 besvarelser ud af 2149 mulige) Elevtrivsel 1 HF og VUC FYN Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (41 besvarelser ud af 432 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 67% (269 besvarelser ud af 41 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 4 [+3] 71 69 [-2] 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (922 besvarelser ud af 1044 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2015 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Horsens Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 205 Der har deltaget i alt skolens

Læs mere

Aalborg Katedralskole HF

Aalborg Katedralskole HF Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S ASPEKT R/D A/S Side af Aalborg Katedralskole, HF Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 10 VUC Fyn og Fyns HF-kursus Svarprocent: 89% (13/1903) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 18% (996/5671) Elevtrivsel 1 Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 71 71 71 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 92% (324 besvarelser ud af 352 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Middelfart Gymnasium og HF STX. Elevtrivselsundersøgelse 2012. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Middelfart Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Middelfart Gymnasium og HF, STX Der

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 81% (7 besvarelser ud af 911 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit HHX/HTX

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (1145 besvarelser ud af 1319 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 211 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 82% (662 besvarelser ud af 7 mulige) Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Skive Tekniske Skole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Aalborg Katedralskole STX

Aalborg Katedralskole STX Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole, STX Elevtrivselsundersøgelse 2 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i

Læs mere

ETU 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelse ETU 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for VUC Svarprocent: 51% (21004/41007) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 87% (679 besvarelser ud af 779 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 76 74 81 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (1 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan

Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering, Ressourceregnskab og handlingsplan [56] Undervisningsmiljøvurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (327 besvarelser ud af 359 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Vejle Handelsgymnasium HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejle Handelsgymnasium, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 89% (328 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 7% (545 besvarelser ud af 777 mulige) Elevtrivsel 1 Selandia - CEU Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Strøm, styring og it Tradium Svarprocent: 82% (5 besvarelser ud af 61 mulige) Områderapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 90% (1015 besvarelser ud af 1128 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (1 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Kursisttrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 67% (334 besvarelser ud af 498 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+6] 68 72 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (281 besvarelser ud af 321 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 88% (564 besvarelser ud af 639 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 76 73 75 Elevtrivsel

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselstrivselsundersøgelse 05 Det Blå Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 05 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: ikke oplyst (553 besvarelser) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 88 73 76 75 [] Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 1. Baggrund Skolen skal hvert 3. år gennemføre en undersøgelse af elevernes miljø på skolen en undervisningsmiljøundersøgelse. Skolen skal endvidere udarbejde et

Læs mere

Roskilde Handelsskole HHX årgange

Roskilde Handelsskole HHX årgange Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 211 Roskilde Handelsskole Udarbejdet af ASPEKT R&D Roskilde Handelsskole, - Elevtrivselsundersøgelse 211 Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (528 besvarelser ud af 532 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 89% (111 besvarelser ud af 1134 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 04 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 04 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 77 STX elever

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: % (124/11) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af mulige.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (523 besvarelser ud af 525 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 85% (277 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen til

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - EUD ekskl. SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (21616 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Januar 2013 Benchmarkingrapport for VUC Rapporten er baseret på 15642 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau og

Læs mere