Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Værkstedet Nymarksvej Uanmeldt tilsyn November

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Hverdagens praksis Fuldt potentiale ift. Beskæftigelse eller Aktivitet og Samvær Sociale relationer og selvstændighed Medinddragelse og indflydelse Sundhed og den rehabiliterende indsats Omgangsform og omgangstone Fysiske rammer Målgruppe, metode og resultater Faglige tilgange og metoder Dokumentation og resultater Dokumentation af borgerens selv- og medbestemmelse Magtanvendelse og forebyggelse af overgreb Organisation og samarbejde Den daglige drift samarbejde og kommunikation Kvalitets- og kompetenceudvikling Procedurer og retningslinjer ift. medicin Øvrige udfordringer Formål og metode Formål med tilsynet Metode Aftalte definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger, anbefalinger og evt. anbefalinger om påbud. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer samt ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse er ligger til grund for den samlede, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette 2

4 1 samlede BDO har på vegne af Billund Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Nymarksvej. BDO har under besøget gennemført interviews og observationer og på baggrund heraf udarbejdet følgende. Det er tilsynets, at Værkstedet Nymarksvej tilbyder borgerne et trygt miljø, hvor der blandt andet er fokus på borgernes indbyrdes samvær og relationer. Det er tilsynets, at medarbejdergruppen har de rette kompetencer i forhold til deres målgruppe. Tilsynet vurderer, at Værkstedet Nymarksvej har arbejdet målrettet med tilsynets tidligere anbefalinger. Tilsynet er bekendt med, at Værkstedet Nymarksvej for nylig har gennemgået en række organisatoriske strukturændringer, herunder er der udpeget en ny leder for Værkstedet. Dette har betydet, at tilbuddet har haft fokus på andre ting, eksempelvis er den nye leder i gang med lære borger og personale at kende. Tilsynet anerkender, at en række anbefalinger er implementeret, og tilsynet anbefaler, at der fremaderettet fortsat arbejdes med de resterende anbefalinger. Det er tilsynets, at tilbuddet har fået implementeret et nyt elektronisk system (AVALEO) og at medarbejderne oplever udfordringer med dette system. De redegør blandt andet for, at der sket ændringer d. 1. oktober 2015, som gør, at det kan være svært at finde rundt i systemet. Tilsynet anerkender dertil, at medarbejderne er kommet langt ift. brugen af systemet, hvorfor udfordringen er af aktuel karakter. Det er tilsynets, at der for alle borgere er opstillet mål omkring borgernes beskæftigelse. Medarbejderne opstiller mål i samarbejde med borgeren vedr. borgerens sociale kompetencer og selvstændighed. Derudover er medarbejderne borgerne behjælpelige med at iværksætte initiativer, som understøtter borgerne i at opnå deres mål. Når det gælder medinddragelse og indflydelse, er det tilsynets, at borgerne bliver inddraget og har relevant indflydelse på deres hverdag på tilbuddet. Der er etableret et brugerråd, som har jævnlige møder, og tilsynet vurderer at medarbejderens gennemgang af emner på møderne samt anvendelse af Trafiklysmodellen bidrager til borgerens forståelse af emnerne. vedr. sundhed og den rehabiliterende indsats er, at tilbuddet har et relevant fokus på, at borgerne bliver tilbudt en sund og varierende kost i kantinen. Derudover vurderer tilsynet, at medarbejderne med udgangspunkt i borgernes individuelle forudsætninger - motiverer borgerne til at være fysisk aktive i deres hverdag. Tilsynet vurderer, at der generelt er en ordentlig omgangsform og tone på Værkstedet Nymarksvej, og at medarbejderne afleder eventuelle uoverensstemmelser. Tilsynet bemærker, at Værkstedet Nymarksvej i høj grad har handlet for at nedbringe problemet vedr. mobning, som var en større udfordring ved tidligere tilsyn, hvilket tilsynet anerkender. Det er tilsynets, at leder har et ønske om, at medarbejderne på stedet anvender en mere ensartet tilgang til målgruppen. Tilsynet anbefaler i den forbindelse, at tilbuddet får drøftet deres nuværende pædagogiske referenceramme, alt for at synliggøre det pædagogiske arbejde. Tilsynet vurderer, at Værkstedet Nymarksvej har opmærksomheden rettet mod på dokumentation og målsætning. Der udarbejdes pædagogiske indsatsplaner, hvori der opstilles mål, og indsatsplanerne evalueres årligt. 3

5 Når det gælder magtanvendelser er det tilsynets, at medarbejderne er bekendte med retningslinjer og stedets procedurer i forbindelse med magtanvendelse. Der er generelt et øget fokus på at minimere magtanvendelser. De nye fysiske rammer har desuden medvirket til, at antallet af magtanvendelser er faldet. Tilsynet anbefaler, at leder indfører en systematisk drøftelse omkring gråzonetilfælde på medarbejdermøder for derved at dele viden og drage fælles læring. Tilsynet vurderer, at tilbuddet har en stabil medarbejdergruppe, hvor der samtidig er et lavt sygefravær. Tilsynet bemærker, at medarbejdernes trivsel er påvirket af de fortløbende organisationsændringer, idet medarbejderne eksempelvis giver udtryk for, at de ønsker en bedre information omkring ændringerne, samt at de oplever, at der foregår mange ændringer og forandringer hen over hovedet på dem. På baggrund af sidstnævnte, anbefaler tilsynet, at leder fremadrettet øger fokus på at skabe en løbende dialog med medarbejderne vedr. de forestående organisationsændringer. Tilsynet anbefaler, at leder retter fokus på medarbejderens trivsel i forbindelse med organisationsændringen der har indvirkning på medarbejderens hverdag. Tilsynet bemærker, at medarbejderne giver udtryk for at have et behov for at afholde en temadag omkring medarbejdernes trivsel i de forandringsprocesser, der foregår på stedet. Tilsynet vurderer, at de fleste medarbejdere har været igennem undervisning og kurser vedr. medicinhåndtering, samt at medicin er opbevaret i aflåste skabe. Dette er i overensstemmelse Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Tilsynet anbefaler, at det afdækkes om der er yderligere behov efteruddannelse i medicinhåndtering og UTH. Endelig er det tilsynets, at de fysiske rammer er velegnede til tilbuddets målgruppe og i den forbindelse konstatere tilsynet, at der er i gangsat en renovering af faciliteterne på Værkstedet Nymarksvej. Tilsynet bemærker, at der stod giftige rengøringsmidler i et åbent og uaflåst rum, hvilket leder straks tog affære på, og fik de giftige rengøringsmidler anbragt i et aflåst skab. 4

6 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at tilbuddet har fået en ny leder som følge af områdets strukturændringer, hvilket eksempelvis betyder at leder er i færd med at lære nye borgere og personale at kende. 2. Tilsynet bemærker, at Værkstedet Nymarksvej i høj grad har handlet for at nedbringe problemet vedr. mobning, som var en større udfordring ved tidligere tilsyn, hvilket tilsynet anerkender. 3. Tilsynet bemærker, at medarbejderne giver udtryk for at have et behov for at afholde en temadag omkring medarbejdernes trivsel i de forandringsprocesser, der foregår på stedet. 4. Tilsynet bemærker, at medarbejdernes trivsel er påvirket af de fortløbende organisationsændringer, idet medarbejderne eksempelvis giver udtryk for, at de ønsker en bedre information omkring ændringerne, samt at de oplever, at der foregår mange ændringer og forandringer hen over hovedet på dem. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne tilføres viden omkring autisme, ældre og yngre borgere med forskellige diagnoser, således at der opnås et kompetenceløft i medarbejdergruppen. 2. Tilsynet anbefaler, at leder indfører en systematisk drøftelse omkring gråzonetilfælde for magtanvendelse på medarbejdermøder, for derved at dele viden og drage fælles læring. 3. Tilsynet anbefaler, at leder retter fokus på medarbejdernes trivsel i forbindelse med organisationsændringen, der har indvirkning på medarbejderens hverdag. 4. Tilsynet anbefaler, at leder fremadrettet vil øge fokus på at skabe en løbende dialog med medarbejderne vedr. de forstående organisationsændringer. 5. Tilsynet anbefaler, at det afdækkes om der er yderligere behov for efteruddannelse i medicinhåndtering og UTH. 6. Tilsynet bemærker, at der stod giftige rengøringsmidler i et åbent og uaflåst rum, hvilket leder straks tog affære på, og fik de giftige rengøringsmidler anbragt i et aflåst skab. Tilsynet konstaterer i den forbindelse, at dette tidligere har været en udfordring, hvorfor tilsynet anbefaler, at man nu fastholder denne løsning permanent. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud 5

7 2 Oplysninger Adresse Nymarksvej 10, 7200 Grindsted Leder Teamleder Vivian Behnert Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et kommunalt dagtilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 103 og 104 Antal pladser 56 pladser Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger, er prisen pr. døgn kr. 378 Målgruppebeskrivelse Målgruppen er borgere med en udviklingshæmning Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består af 12 ansatte Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Den kl Deltagere i interviews Ledelse: Teamleder uddannet Socialpædagog, ansat i Billund Kommune i 7 år, arbejdet som leder i 18 år. Medarbejdere: Medarbejder: Uddannet pædagog, ansat i 3,5 år, tilknyttet Sansegruppen Medarbejder: Uddannet social pædagog, ansat 18 år, tilknyttet Gruppe 117. Borgere: Borger arbejder i produktionen, tilknyttet i 0,5 år Borger, arbejder i produktionen, tilknyttet i 24 år. Borger, arbejder i produktionen tilknyttet i kort tid. BDO gik desuden selv rundt på stedet og foretog observationer Tilsynsførende Julie Rosengaard Enevoldsen (Juniorkonsulent, Cand.Soc. studerende) Heidi Pors Sørensen (Senior Consultant, plejehjemsassistent, socialpædagog, supervisor og psykoterapeut) 6

8 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Ved det foregående anmeldte tilsyn, den , foretaget af BDO, blev der givet følgende anbefalinger. 1. Tilsynet anbefaler, at gældende procedure overholdes, således at den/de involverede medarbejdere indkaldes til samtale hos leder efter en episode med en magtanvendelse. Leder oplyser, at praksis er, at leder drøfter episoden omkring magtanvendelse med den gruppe af medarbejdere, som har været involveret. Ifølge leder er formålet, at medarbejderne opnår fælles viden og erfaring, og derved kan mindske antallet af magtanvendelser. 2. Tilsynet anbefaler, at tilbuddet erhverver sig egnet visuelt materiale omkring mobning til undervisning af målgruppen, med det formål at tydeliggøre emnet for alle borgere. Leder oplyser, at der er blevet udarbejdet et visuelt diagram, som er ophængt på fællesarealer, hvor det er muligt for borgerne at se, hvilke processer der skal til for at minimere mobning. 3. Tilsynet anbefaler, at Trafiklysmodellen samt andre pædagogiske metoder, f.eks. visualisering af emnerne, bliver anvendt i større grad, alt for at højne den reelle medinddragelse og indflydelse for borgerne. Leder fortæller, at der er fokus på at anvende visualisering over for de borgere, som har behov for dette. Leder fortæller, at for de fleste borgere, er det tilstrækkeligt at anvende det verbale sprog. Trafiklysmodellen er, ifølge leder, meget anvendelig, når der skal tages beslutninger, idet den tydeliggør over for målgruppen, i hvilket omfang de har indflydelse på de beslutninger, der skal tages. 4. Tilsynet anbefaler, at leder overvejer, hvordan man kan få optimeret den interne tværgående sparring, alt for imødegå de faglige udfordringer, der kan vise sig i hverdagen Leder oplyser, at hun har valgt at opdele medarbejderne i to teams med teammøde hver anden uge. Herudover afholdes et fællesmøde for alle medarbejdere hver 6. uge med fokus på pædagogisk udvikling. Leder fortæller, at både på teammøde og fællesmødet forekommer der kollegial sparing mellem medarbejderne, ligesom der opstår sparring mellem kollegaer i hverdagen, når behovet opstår. 5. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne tilføres viden omkring autisme, ældre og yngre borgere med forskellige diagnoser, således at der opnås et kompetenceløft i medarbejdergruppen. Leder oplyser tilsynet, at der pga. omstruktureringen af organisationen kun er sket meget lidt på dette område. Der har dog været et kursus for medarbejderne vedr. ældre udviklingshæmmede og deres problemstillinger. 7

9 Leder tilkendegiver, at behovet stadig eksisterer hvorfor tilsynet gentager sin anbefaling. Leder oplyser, at den nye struktur på handicapområdet betyder, at der nu er 4 teamledere med hver deres område: Døgn by, Døgn land, Beskæftigelse og Ungeindsats. Opdelingen af disse teams trådte i kraft i maj Endvidere har de forskellige teamleder fået tværgående ansvarsområder, nuværende teamleder har bl.a. ansvaret for udfærdigelse af procedure og retningslinjer i forbindelse med dokumentation i det nye system Avaleo. Endvidere fortæller leder, at Værkstedet Nymarksvej står over for en renovering, da det er ønsket, at Høloftets tilbud og borgere fremover skal fysisk placeres på Værkstedet Nymarksvej, og faciliteterne på nuværende tidspunkt ikke er til det. Ifølge leder er målet at renovere de fysiske rammer, så tilbuddet kan tilpasse sig de nye borgere. Slutteligt oplyser leder, at der ikke har været formelle klager siden sidste tilsyn. Tilsynet vurderer, at Værkstedet Nymarksvej har arbejdet målrettet med tilsynets tidligere anbefalinger, men grundet organisatoriske strukturændringer er der områder hvor tilbuddets muligheder er begrænset eller under udvikling. Tilsynet bemærker, at tilbuddet har fået en ny leder som følge af områdets strukturændringer, hvilket eksempelvis betyder, at leder er i færd med at lære borgere og personale at kende. 3.2 Opfølgning fra andre tilsyn Adspurgt om der har været tilsyn fra andre instanser, herunder Embedslæge, Arbejdstilsyn, Brandtilsyn eller Fødevaretilsyn, oplyses det, at der har været et Fødevaretilsyn og et Brandtilsyn, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger. Tilsynet har noteret sig informationerne og har ingen yderligere bemærkninger. 3.3 Hverdagens praksis Fuldt potentiale ift. Beskæftigelse eller Aktivitet og Samvær Ifølge leder er der udfordringer, når det gælder det nye system AVALEO, eksempelvis er der sket ændringer d. 1. oktober 2015, som gør, at det kan være svært at finde rundt i systemet for medarbejderne. Dette eksemplificeres på tilsynsdagen, idet leder ikke havde mulighed for at indhente indsatplaner på de borgere tilsynet udvalgte. Tilsynet fik efterfølgende tilsendt indsatsplanerne. Det er således stadig en udfordring for medarbejderne at anvende det nye 8

10 system, hvilket leder er opmærksom på i forhold til at dygtiggøre medarbejderne i brugen af systemet. Medarbejderne oplyser, at samtlige borgere har en indsatsplan, hvor der er opsat mål for deres beskæftigelse. Det er tilsynets, at tilbuddet har fået implementeret et nyt elektronisk system og at medarbejderne oplever udfordringer med dette system. De redegør blandt andet for, at der sket ændringer d. 1. oktober 2015, som gør, at det kan være svært at finde rundt i systemet for medarbejderne. Det er endvidere tilsynets, at alle borgere har opstillet mål omkring borgernes beskæftigelse Sociale relationer og selvstændighed Medarbejderne oplyser, at der er opstillet mål omkring sociale kompetencer i samråd med borgerne i det omfang, borger har behov herfor og har ønsket dette. En medarbejder oplyser eksempelvis, at en borger, som er meget indadvendt, har ønsket at blive medlem af en klub på stedet, som ser film sammen en gang om ugen for derved at opnå nye bekendtskaber. En anden medarbejder fortæller, at i forhold til selvstændighed har en borger ønsket at arbejde med at blive bedre til at sige fra over for de øvrige borgere. Borger har ofte oplevet at føle sig presset og ønsker at tilegne sig redskaber til at sige fra fremover. Medarbejderne udreder, hvordan man i fællesskab med borgerne udarbejder forskellige mål ved at afholde MUS-samtaler med borgerne. Samtlige borgere tilkendegiver, at de har deltaget i MUS samtaler, samt at de har indsatsmål. To borgere erindrer ikke deres mål, mens en tredje borger fortæller, at hun har arbejdet med at være mere aktiv, når det gælder at opsøge kontakt til de andre borgere. Borger bekræfter, at hun er blevet bedre til at tage initiativ til kontakt med de øvrige borgere, hvilket borger er meget tilfreds med. Det er tilsynets, at medarbejderne opstiller mål i samarbejde med borgeren vedr. borgerens sociale kompetencer og selvstændighed. Derudover er medarbejderne borgerne behjælpelige med at iværksætte initiativer, som understøtter borgerne i at opnå deres mål. 9

11 3.3.3 Medinddragelse og indflydelse Medarbejderne oplyser, at der er et brugerrådsmøde, som har møder en gang om måneden. Dagen efter tilsynets besøg skal der afholdes et brugerrådsmøde, hvor et af emnerne er, hvor længe de samme borger kan sidde i brugerrådet. De emner, der drøftes på brugerrådsmøderne, gennemgås mundtligt med borgerne, og medarbejderne spøger ind til, om borgerne har forstået emnet, før det bliver drøftet. Dette for at sikre størst mulig forståelse blandt borgerne. Adspurgt oplyser medarbejderne, at borgerne er i stand til enten selv at læse de enkelte punkter til mødet, eller forstår det ved den mundtlige gennemgang. Medarbejderne fortæller, at de anvender Trafiklysmodellen på brugerrådsmøderne for at give borgerne et overblik over deres indflydelse. Tillige informeres tilsynet om, at der afholdes fællesmøder i hver borgergruppe, hvor borgerne får oplæst mødereferat fra brugerrådsmødet, og hvor de resterende borgere kan komme med input og ideer i forhold til næste mødes dagsorden. Slutteligt fortæller medarbejderne, at borgerne har indflydelse på madplanen i husets kantine, hvor borgerne tilkendegiver deres ønsker og udarbejder en madplan i fællesskab med husets kantinebestyrer. De borgere, som tilsynet taler med, tilslutter sig medarbejdernes af borgernes indflydelse og udtaler samstemmigt, at de i høj grad bliver lyttet til og inddraget i relevante beslutninger. Hertil kommer borgerne med eksempler på, hvordan de har indflydelse på tilrettelæggelsen af deres hverdagsaktiviteter. Borgerne fortæller bl.a., at de kan blive tilbudt andet arbejde, hvis de er kørt træt i det, de laver på nuværende tidspunkt. En borger oplyser, at hun oplever at have stor indflydelse på de emner og beslutninger, der tages i brugerrådet. En anden borger fortæller tilsynet, at hun er del af en gruppe, der hedder Sund Fornuft, hvor man gerne adspørger de forskellige borgere omkring deres ønske vedr. fremtidige arrangementer og aktiviteter, hvorefter man fremviser deres ønsker, som altid bliver taget til overvejelse. Det er tilsynets, at borgerne bliver inddraget og har relevant indflydelse på deres hverdag på tilbuddet. Der er etableret et brugerråd, som har jævnlige møder, og tilsynet vurderer at medarbejderens gennemgang af emner på møderne samt anvendelse af Trafiklysmodellen bidrager til borgernes forståelse af emnerne. 10

12 3.3.4 Sundhed og den rehabiliterende indsats Medarbejderne oplyser, at der er fokus på motion og en sund og varieret kost på Værkstedet Nymarksvej. Det er medarbejdernes oplevelse, at hvis de skaber rammerne for aktiviteterne omkring motion, er de fleste borgere motiverede for at deltage. Tillige forklarer medarbejderne at de har opmærksomhed rettet mod, at borgerne har individuelle behov for motion, idet de har meget forskelige ressourcer. Enkelte borger går ture, hvor de oplever at blive stimuleret ift. deres sanser. Andre borgere deltager i hockey. De adspurgte borgere fortæller, at de alle får motion i dagligdagen ved f.eks. at cykle/gå på arbejde. Derudover giver de et eksempel på, hvordan tilbuddet havde arrangeret en skattejagt, hvor borgerne skulle gå rundt i området med det formål at finde så mange nissehuer som muligt. En beboer fortæller, at hun både går til dans, cykler og spiller hockey i fritiden. En anden borger fortæller, at hun meget gerne ville deltage i flere fysiske aktiviteter, men grundet problemer med ryggen kan hun ikke deltage meget i fysisk aktivitet. Hertil fortæller hun, at hun gerne ville begynde til svømning, men ikke alene. Hertil er der en anden borger, som tilbyder at hun kan tage med hende til svømning, hvilket bliver aftalt på stedet. vedr. sundhed og den rehabiliterende indsats er, at tilbuddet har et relevant fokus på, at borgerne bliver tilbudt en sund og varierende kost i kantinen. Derudover vurderer tilsynet, at medarbejderne med udgangspunkt i borgernes individuelle forudsætninger - motiverer borgerne til at være fysisk aktive i deres hverdag Omgangsform og omgangstone Leder og medarbejderne fortæller, at der tidligere på året har været meget fokus på mobning, hvor der blev afholdt møder med borgerne og undervist i, hvordan mobning virker, og hvordan det kan undgås. Ifølge leder er problemet minimeret i en sådan grad, at disse møder nu er stoppet, men det er leders oplevelse, at medarbejderne stadig er meget opmærksomme på, at problemet ikke skal opstå igen. Medarbejderne giver udtryk for, at der er en god og rolig omgangsform og tone. I tilfælde af, at enkelte borgere kan blive urolige eller højtråbende, anvendes det at skærme borger fra de andre. Afledning kan også bruges som en metode for at skabe ro og balance på stedet igen. En medarbejder beretter, at man i hendes gruppe virkelig prøver at understøtte en humoristisk tilgang, da hun mener, at borgerne har en virkelig god sans for humor på trods af borgernes lave funktionsniveau. Medarbejderen fortæller endvidere, at det er meget vigtigt for hende, at borgerne har grinet mindst 1 gang i løbet af en arbejdsdag. Borgerne oplyser, at de taler pænt til hinanden, hvis de bliver uenige. Hvis der opstår konflikter, de ikke selv magter at håndtere, kan de altid henvende sig til en medarbejder. En borger fremhæver, at de er voksne mennesker, og derfor skal behandle hinanden ordentligt. Tilsynet deltager i tilbuddets frokostpause, hvor man observerer, at borgerne sidder og taler sammen i grupper. Ved et af bordene sidder kantinebestyreren sammen med den gruppe af borgere, som arbejder i køkkenet. Derudover observerer tilsynet, at det administrative personale sidder i et separat rum og spiser frokost. Tilsynet vurderer endvidere, at ikke alle borgere spiser i kantinen, idet der er enkelte borgere, der har behov for et roligt miljø, hvor de opholder sig sammen med en medarbejder. 11

13 Tilsynet vurderer, at der generelt er en ordentlig omgangsform og tone på Værkstedet Nymarksvej, og at medarbejderne afleder eventuelle uoverensstemmelser. Tilsynet bemærker, at Værkstedet Nymarksvej i høj grad har handlet for at nedbringe problemet vedr. mobning, som var en større udfordring ved tidligere tilsyn, hvilket tilsynet anerkender Fysiske rammer Ved det sidste tilsyn blev de fysiske rammer beskrevet således: På værkstedet eksisterer der en rolig atmosfære. Der er borgere, som er ved at arrangere noget i køkkenet, og andre kommer forbi og er i gang at arrangere dagens opgaver. Kantinen er mennesketom, men der produceres mad i køkkenet, hvor borgerne er i gang med dagens gøremål og samtaler omkring de enkelte opgaver. På den ene væg hænger en struktur-tavle med piktogrammer for hver enkelt borgers dagsaktivitet. Derudover hænger der en madplan i kantinen. Der er en gårdhave med mulighed for fysiske udfoldelse gennem trampolin og gynger og hyggekroge, hvor borgerne kan opholde sig i godt vejr. Ved dette tilsyn oplyser leder, at der sidder en relativt stor gruppe af administrative medarbejdere i huset på nuværende tidspunkt. Ifølge leder er det kun midlertidigt, at gruppen af administrative medarbejdere optager lokalerne på Værkstedet Nymarksvej, idet de flyttes til andre lokaler i foråret Lokalerne skal i stedet bruges til borgere og medarbejdere, som på nuværende tidspunkt fortæller, at de savner et mødelokale. Endvidere fortæller leder, at man er i gang med at renovere lokaler, hvor det er tiltænkt, at gruppe 117 skal bruge disse lokaler, idet de mangler plads. Medarbejderne oplyser, at produktionsgruppen er kommet tilbage til de gamle lokaler, hvilket har givet produktionsgruppen bedre faciliteter og mere plads end ved sidste tilsyn. Tilsynet gik selv rundt på tilbuddet og observerede, at der er synlig brandinstruks og brandslukningsudstyr. Der er oversigter over aktiviteter, som er visualiseret gennem billeder eller piktogrammer. Der er en synlig madplan og en oversigt over medarbejderne de enkelte dage. Tilsynet konstaterede ved sin rundgang, at der stod giftige rengøringsmidler i et åbent og uaflåst rum, hvilket tilsynet fortalte til leder, som straks tog affære og fik de giftige rengøringsmidler anbragt i et aflåst skab. Det er tilsynets, at de fysiske rammer er velegnede til tilbuddets målgruppe. Dertil konstaterer tilsynet, at der er i gangsat en renovation af faciliteterne på Værkstedet Nymarksvej. Tilsynet bemærker, at der stod giftige rengøringsmidler i et åbent og uaflåst rum, hvilket leder straks tog affære på og fik de giftige rengøringsmidler anbragt i et aflåst skab. Tilsynet konstaterer i den forbindelse, at dette tidligere har været en udfordring, hvorfor tilsynet anbefaler, at man nu fastholder denne løsning permanent. 12

14 3.4 Målgruppe, metode og resultater Faglige tilgange og metoder. Ved det foregående tilsyn blev der redegjort for, at den pædagogiske referenceramme og metode forsat udspringer fra Det kan nytte og en struktureret pædagogik for at skabe forudsigelighed og genkendelighed for den enkelte borger. Derudover arbejdes der med en anerkendende tilgang til den enkelte borger igennem relationspædagogik. Leder oplyser endvidere, at medarbejderne og borgerne har gennemgået et kursus i fra tegn-til-tale, hvilket har forbedret kommunikationsevnen blandt borgerne, som nu kan tage beslutninger vedr. dagligdagen med hinanden uden indblanding fra medarbejderne. Derudover er brugen af piktogrammer og andre former for visualisering efterhånden erstattet af ipads, som alle borgere har. IPad en har været et succesfuldt instrument, især for borgere med et begrænset verbalt sprog. Slutteligt beskriver ledelsen, at det er af stor betydning, at der hersker en stor respekt over for borgerens valg i livet, og at medarbejderne er meget bevidste om, at det skal være borgerens eget ønske, hvis der skal ske ændringer i borgerens liv for, at det skal lykkes. Ved dette tilsyn spørges der uddybende ind til, om der er sket ændringer eller udvidelser i relation til den pædagogiske referenceramme og metoder. Hertil oplyser leder, at hun har et ønske om at medarbejderne på stedet anvender en mere ensartet tilgang til målgruppen. Det er leders oplevelse, at medarbejderne kan anvende forskellige tilgange og metoder, hvilket ifølge leder kan have den afsmittende effekt, at borgerne kan blive forvirrede og foretrække én medarbejder frem for en anden. I den faktuelle høring pointere leder, at tilbuddet fortsat overordnet anvender den anerkendende tilgang. Det er vigtigt, at aftaler mellem personalet i forhold til overgangen overholdes, således at borgeren finder trygheden i pædagogikken og ikke medarbejderne. Dertil kommer, at der foreligger en neuropædagogisk screening til grund for valg af pædagogik for flere af borgerne. Leder oplyser, at hun har et ønske om, at medarbejderne i fremtiden drøfter de pædagogiske referencerammer på medarbejdermøder samt i hverdagen for derved at få tydeliggjort, hvilken retning de skal arbejde hen imod, samt hvilke metoder, der skal anvendes. Leder har et ønske om, at brug af eksempelvis supervision vil medvirke til, at medarbejderne vil respektere hinandens faglighed højere og ikke kritisere hinandens tilgange, da hver gruppes pædagogiske tilgang er defineret ud fra borgergruppens forudsætninger. Medarbejderne oplyser, at de gerne anvender visuelle tiltag for at understøtte dokumentationen. Medarbejderne giver som eksempel brugen af billeder til at forklare dagens ret, og hvad der serveres i kantinen. I forhold til at stimulere borgernes sanser, fortæller medarbejderne, at man gerne ser, at borgerne kommer udendørs hver dag for f.eks. at mærke vinden eller solen i ansigtet. Derudover bruger man håndmassage og børstemassage, bager og laver mad for at stimulere smags- og duftesansen. Hertil fortæller en medarbejder, at borgerne deltager aktivt i disse aktiviteter, og at en af 13

15 borgerne har haft en progression vedr. borgers tålmodighed. Derudover beskriver medarbejderne hvilke faciliteter, tilbuddet har, som alle påvirker borgernes sansestimuli. Der er f.eks. kurvestole, kugledyner, gynger mm. Adspurgt oplyser medarbejderne, at de ser frem til faglige drøftelser, hvor de kan sparre med hinanden og deres nye leder omkring den pædagogiske referenceramme, og om hvilke metoder de skal anvende i det pædagogiske arbejde. Det er tilsynets, at leder har et ønske om at medarbejderne på stedet anvender en mere ensartet tilgang til målgruppen. Tilsynet anbefaler i den forbindelse, at tilbuddet får drøftet deres nuværende pædagogiske referenceramme, alt for at synliggøre det pædagogiske arbejde Dokumentation og resultater Ved det sidste tilsyn blev det oplyst, at tilbuddet var i gang med digitaliserer alle indsatsplaner via et nyt elektronisk system AVALEO (juli 2014), hvori de udarbejder indsatsplanerne. Ved dette tilsyn spørges der uddybende ind til, hvordan tingene foregår p.t. Hertil oplyser lederen, at man er i gang med at implementere borgernes planer i VUM. Aktuelt er der dog udfordringer uden for Nymarksvejs regi, hvorfor man har forskudt den nuværende deadline et år frem. Leder informerer tilsynet om, at det er et presserende problem, at man ikke har VUM på borgerne, idet det er sagsbehandlernes af borgerne og i sidste ende målene for det daglige pædagogiske arbejde. Pt arbejdes der videre med tidligere formulerede mål. Endvidere fortæller lederen, at medarbejderne er kommet langt ift. brugen af systemet AVALEO, hjulpet godt på vej af stedets superbruger. Medarbejderne tilføjer, at de arbejder, som de plejer, i forhold til at dokumentere borgernes progression, da man endnu ikke har fået oprettet VUM på borgerne endnu. Vedr. opfølgning på borgernes mål fortæller medarbejderne, at de løbende vurderer målene i fællesskab med borgerne. Derudover sikrer medarbejderne sig, at det er meget konkrete mål, som opstilles i borgerens dokumentation, hvilket udgør et godt grundlag for evaluering af borgerens progression. Dokumentation heraf skrives ind i borgerens samlede dokumentation under de årlige statusmøder. Medarbejderne oplyser, at det nye elektroniske system AVALEO, holder medarbejderne fast på de opsatte måls evalueringstidspunkter, hvilket medarbejderne anser som en stor gevinst. Medarbejderne fortæller, at de fastsatte mål løbende drøftes, medarbejderne imellem, både i hverdagen samt på medarbejdermøder. Medarbejderne oplyser, at der afholdes MUS-samtale med hver enkelt borger forud for handleplans-møderne. Det er de mål, som borgeren fremkommer med i denne samtale, som danner grundlag for målene i indsatsplanen. Vedr. opfølgning på borgernes mål fortæller medarbejderne, at man løbende vurderer målene i fællesskab med borgerne, som man tager løbende samtaler med i det omfang, det er muligt. Tilsynet får fremsendt tre pædagogiske indsatsplaner, og heraf fremgår det, at der er der er en faglig beskrivelse af borger samt en beskrivelse af 14

16 indsatser. Der er en beskrivelse af opstillede indsatsformål, og der er dato for ikrafttræden samt evaluering af målene. Indsatsplanerne er beskrevet i et fagligt korrekt sprog. Det er tilsynets, at Værkstedet Nymarksvej har opmærksomhed rettet mod på dokumentation og målsætning. Der udarbejdes pædagogiske indsatsplaner, hvori der opstilles mål og de evalueres årligt. Tilsynet bemærker at medarbejderne er kommet langt ift. brugen af systemet AVALEO, hvilket tilsynet anerkender Dokumentation af borgerens selv- og medbestemmelse Medarbejderne fortæller, at man i høj grad bruger ipads til de borgere, som har svært ved verbal kommunikation. Der anvendes et program, der lader borgerne trykke på forskellige billeder, som visualiserer deres individuelle behov. Ud fra dette fortæller medarbejderne, at man gør borgerne opmærksomme på de valg, de har taget, med hjælp af ipad en. Derudover fortæller medarbejderne, at man i høj grad har inddraget borgerne i deres egne mål og delmål samt i de efterfølgende beslutninger vedr. den pædagogiske tilgang ift., hvordan man vil hjælpe borgeren til at opnå de pågældende mål. Slutteligt fortæller medarbejderne, at man nedfælder et skriftligt referat af de beslutninger, der er taget under brugerrådsmøderne, hvor borgerne i høj grad har biddraget til beslutningerne, Tilsynet vurderer, at medarbejderne har fokus på at anvende ipads til de borgere, der har behov for dette, når det gælder borgernes selv- og medbestemmelse Magtanvendelse og forebyggelse af overgreb Medarbejderne kender til procedurer og retningslinjer for magtanvendelse, men der forekommer sjældent magtanvendelser på stedet. Medarbejderne anslår, at der har været to magtanvendelser sidste år. Det er medarbejdernes opfattelse, at et øget fokus på at minimere magtanvendelser samt nye fysiske rammer har haft en positiv effekt på borgerne, og det har medvirket til, at antallet af magtanvendelser er faldet. Når det gælder gråzonesituationer, fortæller medarbejderne, at de tidligere har drøftet disse med jævne mellemrum på møder, hvor de nu tager episoder op på møder, når de opstår. Medarbejderne oplyser, at gråzoner eksempelvis kan bestå i at følge en borger på toilettet, som ikke forstår værdien heraf, eller ved at forsøge at give en borger væske, hvor borgeren ikke ønsker dette, men har behov herfor grundet sygdom. Adspurgt om det kunne være en ide at indlægge gråzonetilfælde i mødestrukturen, således at der sker en systematisk, løbende drøftelse omkring gråzoner, er medarbejderne imødekommende over for dette. Tilsynet vurderer, at medarbejderne er bekendte med retningslinjer og stedets procedure i forbindelse med magtanvendelse. Det er tilsynets, at et øget fokus på at minimere magtanvendelser samt nye fysiske rammer har medvirket til, at antallet af magtanvendelser er faldet. 15

17 Tilsynet anbefaler, at leder indfører en systematisk drøftelse omkring gråzonetilfælde på medarbejdermøder for derved at dele viden og drage fælles læring. 3.5 Organisation og samarbejde Den daglige drift samarbejde og kommunikation Leder oplyser, at der er tilknyttet faste vikarer til stedet, og at der er på tværs af handicapområdet er lavet nogle fælles retningslinjer og principper, som gælder for alle tilbud på området i forhold til brugen af vikarer. Ifølge leder er der overvejelser om, at man for hele området skal have et vikarkorps, som fremover skal bruges på tværs af området. Derudover fortæller leder, at stedet har en vagtplanskoordinator, som har været med til at tilrettelægge alle vagtplaner på handicapområdet. Denne koordinator skal fremadrettet styre brugen af vikarer på hele området. Yderligere fortæller lederen, at medarbejdergruppen i huset er meget stabil samtidig med, at der er et lavt sygfravær. Leder oplyser tilsynet, at der har været udfordringer med medarbejdernes interne samarbejde på tværs af personalegrupperne. Derfor har leder etableret et morgenmøde på et kvarter, hvor de fleste medarbejdere mødes for at få et overblik over dagen og sparre med hinanden. Leder beskriver, at personalet er opdelt på baggrund af borgergrupperne. Disse grupper er på nuværende tidspunkt: Gruppe 117, produktion, Køkkenet, Sansegruppen og Høloftet. Medarbejderne fortæller tilsynet, at de oplever deres interne samarbejde som velfungerende, hvilket blandt andet begrundes med det nyetablerede morgenmøde, da dette er med til at øge deres interne samarbejde på tværs af teams. Dertil forklarer de, at hver gruppe er presset vedr. ressourcerne, men at man gerne udnytter hinandens ressourcer og hjælper hinanden. Tillige fortæller medarbejderne, at de har afholdt temadage, hvor de har fået en større indsigt i de andre gruppers problemstillinger og dagligdag. De bekender dog, at det øgede fokus på det interne samarbejde er forholdsvist nyt, og derfor glæder medarbejderne sig til at se, om en opdeling af personalet i to teams samt fællesmøderne vil skabe mere stabilitet og tværgående samarbejde. Medarbejderne tilkendegiver hertil, at de tror, det vil have en positiv effekt når først alle procedurer er på plads. Medarbejderne tilkendegiver, at de kan være bekymrede for, at borgerne påvirkes af medarbejdernes egen frustration når det gælder organisationsændringen, og hvad denne har medført af besparelser og usikkerhed omkring fremtiden. Det er medarbejderrens oplevelse, at borgerne er meget sensitive over for medarbejdernes humør, og medarbejderne fremhæver, at de er meget opmærksomme på at adskille deres usikkerhed omkring fremtiden i samværet med borgerne. 16

18 Vedrørende ledelsesinformation fortæller medarbejderne, at de ikke føler, at de får alle informationerne som de har behov for. De mener, at lederen tager beslutninger vedrørende eksempelvis vagtplanlægning, uden at man forhører sig hos medarbejderne omkring deres behov. Derudover tilkendegiver medarbejderne et behov for, at man øger brugen af dialog mellem leder og personalet, så man ikke kun modtager en mail, hvori alle beslutninger er nedfældet. Én medarbejder forklare tilsynet, at hun er meget frustreret over organisationsomlægningen, da hun føler at alle ændringerne foregår over hovederne på medarbejderne. Tilsynet taler med leder om medarbejdernes frustrationer, og leder giver udtryk for at forstå de ting, som medarbejderne udtrykker frustration over. Derudover forklarer leder, at det er nyt, at medarbejderne arbejder i selvledende teams, og at der er meget nyt og mange forandringer medarbejderne skal vænne sig til. Tilsynet vurderer, at tilbuddet har en stabil medarbejdergruppe, hvor der samtidig er et lavt sygefravær. Tilsynet bemærker, at medarbejdernes trivsel er påvirket af de fortløbende organisationsændringer, idet medarbejderne eksempelvis giver udtryk for, at de ønsker en bedre information omkring ændringerne. På baggrund af sidstnævnte, anbefaler tilsynet, at leder fremadrettet øger fokus på at skabe en løbende dialog med medarbejderne vedr. de forstående organisationsændringer Kvalitets- og kompetenceudvikling Leder oplyser, at medarbejderne modtager supervision, og derudover fokuserer leder på, at medarbejderne skal sparre sammen på tværs af grupperne for dermed at opnå en større indsigt i og forståelse for hinandens arbejdsområder. Leder fortæller, at det er hendes overbevisning, at medarbejderne besidder de kompetencer, der skal til for at varetage målgruppens behov. Medarbejderne fortæller, at de har afholdt en temadag, som omhandlede medarbejdernes adfærdsmønstre, hvilket har fået dem til at reflektere over, hvorfor man handler, som man gør i det pædagogiske arbejde. Derudover fortæller medarbejderne, at man har haft førstehjælpskursus og gennemgået brandøvelser. Hertil fortæller en medarbejder, at hun skal på AMR-kursus, hvilket hun glæder sig meget til. Medarbejderne fortæller, at de gerne vil afholde en temadag, hvor man diskuterer, hvordan man som medarbejder kan håndterer den 17

19 omvæltningsproces der er på hele området. Vedr. lederens kompetencer tilkendegiver medarbejderne, at lederen virker fagligt dygtig og handlekraftig. Lederens handlekraftighed oplever begge de adspurgte medarbejdere i høj grad er gavnlig for tilbuddet. Medarbejderne bekender samtidig, at de mangler lederens tilstedeværelse og indlevelse i medarbejdernes hverdag. Det er tilsynets, at medarbejdergruppen har de rette kompetencer i forhold til deres målgruppe. Tilsynet bemærker at medarbejderne giver udtryk for at have et behov for at afholde en temadag omkring medarbejderens trivsel i de forandringsprocesser der foregår på stedet. Tilsynet anbefaler, at leder retter fokus på medarbejderens trivsel i forbindelse med organisationsændringen der har indvirkning på medarbejderens hverdag Procedurer og retningslinjer ift. medicin I forhold til medicinhåndtering fortæller medarbejderen, at de fleste, men ikke alle, medarbejdere er undervist i korrekt medicinhåndtering samt utilsigtede hændelser. Medarbejderne oplyser, at medicin opbevares i et aflåst skab. Tilsynet vurderer, at de fleste medarbejdere har været igennem undervisning og kurser vedr. medicinhåndtering, samt at medicin er opbevaret i aflåste skabe hvilket er i overensstemmelse Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Tilsynet anbefaler, at det afdækkes om der er yderligere behov efteruddannelse i medicinhåndtering og UTH. 3.6 Øvrige udfordringer Adspurgt om der eksisterer øvrige udfordringer, end de allerede beskrevne, oplyser leder, at man hovedsagligt er påvirket af fortløbende strukturændringer på området. Tilsynet har noteret sig dette og har ingen yderligere bemærkninger. 18

20 3 Formål og metode 3.7 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen, er formålet med tilsynet: At påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde At forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for borgere/brugere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til borgernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen inden for både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn, dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc., indgår efter aftale med Billund Kommune ikke i BDO s tilsyn. 3.8 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden. Metoderne tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er en struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som 19

21 benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. Endeligt skal det fremhæves, at dette tilsyn tematisk læner sig af Socialtilsynets kvalitetsmodel for flere af områderne. Dog er tilsynskonceptet justeret, således at det matcher det ønskede niveau i Billund Kommune. 3.9 Aftalte definitioner på bemærkninger, anbefalinger og påbud Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor der er forhold enten af positiv eller negativ art, men hvor det alene er vejledende for tilbuddet. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der skal arbejdes videre med et givent punkt, eksempelvis hvis der ikke er udarbejdet politikker eller nødvendige retningslinjer. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Billund Kommune at give stedet påbud, hvis der er tale om alvorlige forhold, eksempelvis hvis lovregler ikke er tilstrækkelig efterlevet, eller hvis der ikke er handlet på tidligere anbefalinger, og der ikke er særlige grunde hertil. 20

22 4 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Director og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatte-området, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 80 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt, både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 21

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap Bakkelund. Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscentret. Uanmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscentret Uanmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren. Søndersø. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Social- og Sundhedssektoren Søndersø Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Støtte- og Aktivitetscenteret. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Støtte- og Aktivitetscenteret Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Sydhjørnet. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Sydhjørnet Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Lolland Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og Sundhed. Sandby Ældrecenter. Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lolland Kommune Tilsynsrapport Lolland Kommune Ældre og Sundhed Sandby Ældrecenter Uanmeldt helhedstilsyn December 2014 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Montagen. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap. Montagen. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed og handicap Montagen. Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Uanmeldt tilsyn Juni 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 2 Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Skolehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Skolehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Vinkelvejscentret. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Vinkelvejscentret Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Randers Krisecenter Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Uanmeldt tilsyn. Januar 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Uanmeldt tilsyn. Januar 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Uanmeldt tilsyn Januar 2016 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK.

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre Kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Plejecentret Møllegården Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2008 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 26.11.08. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Søstjernen, Ullasvej 5, 3700 Rønne, telefon: 56 92 43 50 Dato for tilsynsbesøg: 10. november kl. 13-16 Forrige tilsynsbesøg: 5. november

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2014 Børnehus: Skovbørnehaven, Vibegårdsvej 14, 3700 Rønne, telefon: 56 95 01 50 Dato for tilsynsbesøg: 12. november 2014 Forrige tilsynsbesøg: 11.

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere