Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København NOTAT Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København Sekretariat Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København V Mobil EAN nummer

2 Denne partnerskabsaftale beskriver de overordnede aftaler omkring samarbejdet mellem fagforvaltningerne og Københavns Ejendomme (KEjd), og Byggeri København (ByK) i forbindelse med byggeprojekter i kommunen, hvor der ønskes en ny- eller tilbygning, en renovering eller en ombygning. Byggeprojekter følger byggeriets generelle faser, jf. figur 1. Figur 1. Faser i byggeprojekter og byggeriets faser Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Signe Thuesen Aftalen dækker samarbejdet omkring byggeprojekter i planlægningsfasen, projekterings- og udførselsfasen, og driftsfasen frem til etårsgennemgangen er gennemført, jf. figur 1. Aftalen omfatter således ikke behovsafklaringsfasen og driftsfasen efter etårsgennemgangen. Behovsafklaringsfasen I behovsafklaringsfasen gælder dog, at fagforvaltningerne/kejd er ansvarlig for fremdrift og afklaringer i forbindelse med kommende byggeprojekter. Økonomiforvaltningens Team indkøb og ejendomsoptimering (Team I&E) er ansvarlig for placering af kommende byggeprojekter på baggrund af ønsker fra fagforvaltningerne og KEjd. Team I&E bidrager således til politikernes beslutningsgrundlag med forslag til grunde, ejendomme og muligheder for samlokalisering. Ønsker til nye byggeprojekter fremlægges i anlægsplanen ved de årlige budgetforhandlinger, hvor nogle ønsker vil opnå en planlægningsbevilling. ByK bidrager i den forbindelse med budget til ydelser i forbindelse med ideoplæg, byggeprogram og tekniske undersøgelser i byggeprojekternes planlægningsfase. Planlægningsfasen Planlægningsfasen igangsættes på baggrund af en planlægningsbevilling. I denne fase har fagforvaltningerne/kejd hovedansvaret for byggeprojektet. I planlægningsfasen skal alle de væsentlige beslutninger, der skal ligge til grund for arbejdet i projekterings- og udførelsesfasen, træffes. Projekterings- og udførelsesfasen Projekterings- og udførselsfasen igangsættes på baggrund af en anlægsbevilling, der gives ved de årlige budgetforhandlinger eller ved Side 2 af 18

3 overførselssagen. Hovedansvaret for byggeprojektet overgår til ByK i projekterings og udførelsesfasen. Partnerne I denne aftale betragtes KEjd medmindre andet beskrives som bestiller af byggeprojekter i forbindelse med eksempelvis helhedsrenoveringer af eksisterende bygninger eller renoveringer som følge af større forsikringssager. KEjd og fagforvaltningerne er i denne partnerskabsaftale bestillere af byggeprojekter (herefter bestillere) Bestillerne bidrager med viden om faglige og funktionelle krav til færdige byggerier og sikrer at innovation omsættes til funktioner i byggerierne. Der kan være flere bestillere i forbindelse med byggeprojekter på samme adresse. I sådanne tilfælde er alle bestillere ligeværdige partnere i henhold til deres politiske mandat /bevilling. ByK er bygherre på vegne af Københavns Kommune og har ansvaret for, at byggeprojektet lever op til det det politiske mandat omkring funktioner, økonomi og tid. KEjd overtager de færdige byggerier. KEjd deltager derfor i byggeprojekter som kommende ejendomsadministrator og driftsherre. Partneraftalen mellem KEjd og ByK [ TITEL ] beskriver de overordnede rammer for samarbejdet mellem KEjd og ByK, som skal sikre fremtidige driftsbehov i de enkelte byggeprojekter. Aftalens omfang Nærværende partnerskabsaftale gælder for samarbejdet om alle byggeprojekter på anlægsplanen, som opnår en planlægningsbevilling eller en anlægsbevilling. Partnerskabsaftalen gælder derudover for byggeprojekter, som eventuelt ikke har været en del af anlægsplanen, men som fagforvaltningerne eller KEjd bestiller hos ByK. Disse byggeprojekter vil blive overtaget af ByK i det omfang, at det er muligt efter aftale med bestilleren. Såfremt bestillerne ønsker, at ByK skal yde særlig byggefaglig rådgivning, som udføres ved en honoraraftale gælder aftalerne i denne partnerskabsaftale ikke. Politiske målsætninger Byggeprojekter i Københavns Kommune skal understøtte, at bestillerne kan opfylde politiske bestemte målsætninger inden for bestillernes respektive fagområder. Side 3 af 18

4 Byggeprojekterne skal endvidere opfylde politiske målsætninger om byggefaglige emner, som eksempelvis miljøforhold i byggeri. I forbindelse med byggeprojekter har parterne i denne aftale fælles politisk fastlagte målsætninger 1 om: 1. Lave omkostninger pr./m2 i bygningernes levetid. 2. Optimering af antal brugere pr./m2. 3. Høj brugertilfredshed med slutprodukter på ejendomsområdet. 4. Høj brugstid pr./m2 Partnerskabsaftalen skal understøtte, at parterne i fællesskab kan opfylde disse målsætninger. 1 Borgerrepræsentationens beslutning af 20. august 2015 om Optimering på anlægsområdet - ny proces for nye m2. Side 4 af 18

5 Formål Med udgangspunkt i de politisk fastsatte økonomiske og organisatoriske rammer for byggeprojekter i Københavns Kommune skal partnerskabsaftalen: 1. Understøtte et fleksibelt, innovativt, tillidsbaseret og løsningsorienteret samarbejde mellem partnerne med henblik på at sikre omkostningseffektive løsninger i byggeprojekterne 2. Overordnet beskrive, hvilke kompetencer og ansvarsområder partnerne hver især skal bidrage med i partnerskabet for, at byggeprojekter kan gennemføres til aftalt kvalitet, tid og økonomi 3. Udgøre grundlaget for forretningsgange mellem bestillere og ByK Forretningsgangene beskriver aftaler mellem bestillere og ByK om konkrete processer og leverancer i byggeprojekterne. Forretningsgange vil således udgøre principper for eksempelvis brugerinvolvering, håndtering af ugunstig licitation osv. Forretningsgangene justeres såfremt partnerne finder det relevant. Side 5 af 18

6 Styring, udvikling og evaluering af partnerskabet Partnerskabet styres og udvikles ved beslutninger i Plankreds. Plankreds godkender endvidere forretningsgange mellem bestillere og ByK. Denne partnerskabsaftale er godkendt af borgerrepræsentationen [dd.mm.yy.] Eventuelle fremtidige justeringer af partnerskabsaftalen godkendes af Plankreds, som også kan beslutte at væsentlige ændringer i aftalen skal forelægges borgerrepræsentationen. Samarbejdet om byggeprojekter i henhold til denne aftale evalueres løbende blandt alle partnerne i Byggeforum. Evaluering af konkrete byggeprojekter beskrives i afsnittet Evaluering af byggeprocesser og færdige byggerier. Partnerskabsaftalen skal evalueres to år efter at byggeprojekter, som finansieres i budget 2017, er igangsat. ByK vil derfor ved udgangen af 2019 i samarbejde med bestillerne evaluere partnerskabsaftalen og tilhørende forretningsgange med henblik på at foreslå eventuelle justeringer af opgave- og ansvarsfordelingen mellem bestillerne og ByK. Evalueringen skal belyse, hvorvidt partnerskabsaftalen har bidraget til et fleksibelt, innovativt, tillidsbaseret og løsningsorienteret samarbejde mellem partnerne. Evalueringen skal desuden belyse, hvorvidt byggeprojekter gennemføres til aftalt kvalitet, tid og økonomi samt hvorvidt de politiske målsætninger for optimering af anlægsområdet er opnået. Evalueringen forelægges Plankreds. Side 6 af 18

7 Projektorganisering og -styring Ledelsen/direktionen hos henholdsvis bestillerne og ByK har det formelle ansvar for byggeprojekter. Væsentlige beslutninger om byggeprojekternes rammebetingelser træffes af en styregruppe inden for det politiske mandat i de enkelte byggeprojekter samt den overordnede opgave- og ansvarsfordeling i kommunen. Styregruppe Alle projekter styres af en styregruppe. Styregruppen kan have et eller flere projekter i sin portefølje. Styregruppens sammensætning Bestilleren er formand for styregruppen i planlægningsfasen. Partnerne kan eventuelt aftale, at ByK varetager formandskabet for styregruppen i planlægningsfasen. Hvis der er flere bestillere, er det byggeprojektets omfang målt på økonomi og kompleksitet, der definerer, hvem der er formand. ByK er formand for styregruppen i projekterings- og udførelsesfasen. Formanden skal sikre, at der er fremdrift i styregruppens byggeprojekter. Styregruppen består af repræsentanter fra relevante bestillere, ByK og KEJD (som kommende ejendomsadministrator/driftsherre). Ved samlokalisering af funktioner fra flere fagforvaltninger skal alle bestillere være repræsenteret i styregruppen. I tilfælde, hvor KEjd er bestiller af et byggeprojekt skal både KEjd, relevante fagforvaltninger og ByK være repræsenteret i en eventuel styregruppe. Afhængig af det enkelte byggeprojekts kompleksitet kan styregruppen uddelegere beslutninger til projektgruppen. Det tilstræbes til enhver tid, at styregruppen skal være enig om relevante valg og prioriteringer i byggeprojektet. Projektgruppe For hvert byggeprojekt nedsættes en projektgruppe, hvor bestilleren leder projektgruppen i planlægningsfasen. Partnerne kan eventuelt aftale, at ByK leder projektgruppen i planlægningsfasen. Byk leder projektgruppen i projekterings- og udførelsesfasen. Projektgruppens sammensætning kan variere alt efter projektets indhold, omfang og kompleksitet. Projektgruppens sammensætning revurderes ved afslutningen af planlægningsfasen. Side 7 af 18

8 Bestilleren har det overordnede ansvar for at sammensætte projektgruppen i planlægningsfasen, mens ByK har det overordnede ansvar i projekterings- og udførelsesfasen.i forbindelse med nedsættelse af projektgruppen udpeger bestillerne fagfaglige deltagere og ByK udpeger byggefaglige deltagere. Projektgruppen består typisk af repræsentanter fra bestillernes organisationer og ByK. KEjd deltager derudover i projektgruppen som kommende ejendomsadministrator og driftsherre efter behov og i overensstemmelse med processen for Byg til Drift 2. Økonomiforvaltningens Innovationshuset (IH) kan deltage i projektgruppen, hvis eksempelvis behov for samtænkning af funktioner eller særlige forhold omkring brugerinvolvering tilsiger det. Øvrige relevante interne interessenter i kommunen samt eksterne interessenter kan deltage i projektgruppen eller inddrages undervejs i byggeprojektet.. Bestillerne tager initiativ til at nedsætte projektgruppen og afholde opstartsmøde straks efter, at der er ydet en planlægningsbevilling. Projektgruppen udarbejder en projektbeskrivelse, hvor det politiske mandat konkretiseres. I overensstemmelse hermed udarbejdes en proces- og projektplan indeholdende blandt andet tids- og leveranceplan, interessentanalyse og kommunikationsplan samt risikoanalyse. Proces- og projektplan skal give den fornødne tid til, at alle partnere kan træffe de nødvendige fagfaglige og byggefaglige beslutninger undervejs i byggeprojektet. Styregruppen godkender projektbeskrivelsen. Byggeudvalg Der nedsættes et byggeudvalg for hvert byggeprojekt når det enkelte byggeprojekt opnår en planlægningsbevilling. Byggeudvalgets primære opgave er at kvalificere projektet mht. ønsker til funktioner, drift, vedligehold, fleksibilitet mv. Byggeudvalget bidrager endvidere med at sikre lokal forankring. Byggeudvalget har ingen beslutningskompetence. Bestillerne udpeger fagfaglige deltagere og brugere til byggeudvalget og ByK udpeger byggefaglige deltagere. Byggeudvalgets sammensætning kan revurderes i forbindelse med skift i byggeriets faser. 2 Byg til Drift dækker over samarbejdet mellem KEjd og ByK om indarbejdelse af driftshensyn i byggeprojekter. Side 8 af 18

9 For hvert byggeprojekt udarbejdes en plan for hvordan og hvornår i byggeriets faser byggeudvalget skal inddrages i byggeprojektet, herunder fastlæggelse af hvilke emner og spørgsmål byggeudvalget skal inddrages i. Arbejdet i byggeudvalget skal tilrettelægges med hensyntagen til, at udvalget skal have tilstrækkeligt tid til at bearbejde og konkretisere byggeprojektet. Valg og prioriteringer Det tilstræbes til enhver tid, at styregruppen er enig om valg og prioriteringer i byggeprojektet. Såfremt der ikke kan opnås enighed i styregruppen, skal problemstillingen og mulige løsningsforslag forelægges i den gældende ledelsesstruktur i de involverede forvaltninger. Efterfølgende kan problemstillingen og de mulige løsningsforslag forlægges Byggeforum og Plankreds. Af hensyn til overholdelse af aftaler om økonomi og tid i de enkelte byggeprojekter tilstræbes det, at der altid foretages valg og prioriteringer i ledelsesstrukturen på tilsvarende og laveste mulige ledelsesmæssige niveau hos de partere, som er involveret i de konkrete byggeprojekter. I planlægningsfasen træffer bestilleren beslutning om fx valg af scenarier i ideoplæg, der skal arbejdes videre med i byggeprogrammet. Bestilleren kan forelægge generelle valg og prioriteringer i fagudvalg, hvis bestilleren finder, at der kræves en politisk afklaring. I ideoplæg kan der arbejdes med flere scenarier, mens det tilstræbes at der kun arbejdes med ét scenarie i byggeprogrammet. Såfremt, at der er behov for en politisk beslutning i projekterings- og udførselsfasen skal problemstillingen forelægges økonomiudvalget. Bestillerne har i den forbindelse ansvaret for at orientere de respektive fagudvalg. Ved væsentlige afvigelser i byggeprojektet i forhold til aftaler om kvalitet, tid og økonomi skal projektgruppen, styregruppen og øvrige nødvendige interessenter i de identificerede udfordringer inddrages med henblik på at finde fælles løsninger på disse. Side 9 af 18

10 Statusrapportering Statusrapportering følger politiske retningslinjer på området. Omfang og hyppighed af afrapporteringen til ledelsen/direktion i fagforvaltningen og ByK såvel som politisk niveau besluttes af Plankreds. Lederen af projektgruppen er ansvarlig for den løbende afrapportering af byggeprojekters fremdrift til styregruppe. Ved væsentlige afvigelser eller hændelser i byggeprojektet (eksempelvis konstatering af uforudsete forhold, som udfordrer projektets økonomi, tidsplan eller kvalitet, eller hændelser, som er relevant for ledelsen hos de involverede partnere eller det politiske niveau i kommunen) skal lederen af projektgruppen straks inddrage projektgruppen, styregruppen, og øvrige relevante interessenter i projektet med henblik på at finde fælles løsninger på og håndtering af de identificerede udfordringer. Lederen af projektgruppen kan udarbejde en ekstraordinær statusrapportering til brug for bestillerforvaltningens henholdsvis ByKs beredskab/kommunikation om afvigelsen. Side 10 af 18

11 Håndtering af Københavns Kommunes krav Københavns Kommunes har en række krav, som skal implementeres i kommunens byggeprojekter. Disse krav giver sig bl.a. udtryk i funktionsprogrammer, Miljø i Byggeri og Anlæg, Arkitekturpolitik mv. Projektgruppen indarbejder disse krav i projektmaterialet, således at alle relevante krav medtages i byggeprojektet. Bestillere bidrager i den forbindelse med fagfaglig viden, mens ByK bidrager med byggefaglig viden og koordinering i forbindelse med indarbejdelse af kravene i projektmaterialet. ByK sikrer, at kravene er tilsvarende indarbejdet i det færdige projektmateriale og udbud. I nogle renoveringer og ombygninger i eksisterende ejendomme kan det være praktisk umuligt eller uforholdsmæssigt økonomisk belastende for projektet at overholde ét eller flere af disse krav, hvis eksempelvis fredningsregler skal overholdes. I sådanne tilfælde skal ByK sørge for at indhente tilladelse til at afvige fra kravene hos den forvaltning, som stiller det respektive krav eller i den eventuelt dispenserende instans. Side 11 af 18

12 Økonomisk styring Planlægningsfasen Byk har ansvaret for økonomisk styring af udgifter til udarbejdelse af ideoplæg, byggeprogram og tekniske forundersøgelser. ByK bidrager med byggeteknisk budgetbilag, som blandt andet baseres på viden fra byggeprogram og tekniske forundersøgelser. ByK tydeliggør således de økonomiske konsekvenser af bestillernes ønsker til byggeprojektet. Ligeledes bidrager bestillerne med udarbejdelse, overholdelse og afrapportering af budget for montering (løst inventar), eventuel tomgangsleje mv. Endelig bidrager KEjd (som kommende ejendomsadministrator/driftsherre) med budgetbehov for drifts- og vedligeholdelsesmidler. Projekterings- og udførelsesfasen ByK er ansvarlig for den samlede økonomiske styring af byggeprojektet inden for det politiske mandat i anlægsbevillingen, dog er bestillerne ansvarlig for overholdelse og afrapportering af budget til montering, eventuel tomgangsleje mv. ByK er ansvarlig for overholdelse af det bevilgede budget til gennemførelse af byggeprojektet. Såfremt projektet ikke kan fuldføres inden for budgettet, fx som følge af en ugunstig licitation, søges det at finde besparelser i projektet med henblik på at begrænse merforbrug mest muligt i forhold til det fastlagte budget..byks fremlægger løsningsforslag hertil, men alle partnere, som er involveret i det givne projekt, bidrager med hver sine faglige kompetencer. Det søges at finde innovative og omkostningseffektive løsningsforslag, som kan rummes inden for projektets politiske mandat. I dette arbejde skal der tages hensyn til, at Københavns Kommunes krav skal kunne gennemføres jf. afsnit om håndtering af Københavns Kommunes krav. Hvis et budget på denne baggrund fortsat ikke kan overholdes, skal ByK sikre den resterende finansiering indenfor ByK s samlede porteføljeøkonomi 3. Såfremt, at der er overskud i et byggeprojekt, tilgår de overskydende midler til ByK s samlede porteføljeøkonomi. Det betyder, at et eventuelt overskud i et konkret byggeprojekt bidrager til at dække underskud i andre af kommunens byggeprojekter. Mindreforbrug, fx som følge af en gunstig licitation, må ikke anvendes til nye tilkøb i byggeprojektet. 3 Overskuds/underskudsmodel og puljer Side 12 af 18

13 Kommunikation I forbindelse med at et byggeprojekt igangsættes udarbejdes en detaljeret kommunikationsplan. Projektgruppen skal i starten af planlægningsfasen henholdsvis projekterings- og udførselsfasen aftale, hvordan kommunikation uden for projektgruppen organiseres. I projektgruppen er bestilleren af et byggeprojekt ansvarlig for kommunikation med brugere, mens ByK er ansvarlig for kommunikation med leverandører, medmindre andet aftales. Ved helhedsrenoveringer skal KEjd koordinere al kommunikation med brugere med relevante fagforvaltninger. Side 13 af 18

14 Ansvarsfordeling og faglige kompetencer i byggeprojekter Alle partnere bidrager med viden inden for deres respektive faglige kernekompetencer i byggeprojekter. Det vil sige, at bestillerne bidrager med fagfaglig viden, mens ByK bidrager med byggefaglig viden. I projektgruppen bidrager hver projektdeltager endvidere med viden og erfaringer, der kan kvalificere byggeprojektet mest muligt uanset at denne viden ikke udelukkende er inden for egen fagfaglighed. I nedenstående tabeller er partnernes respektive ansvar, opgaver og faglige kompetencer i de enkelte faser i byggeprojekter listet med udgangspunkt i Borgerrepræsentationens beslutning af 20. august 2015 om Optimering på anlægsområdet ny proces for nye m2. Ansvar, opgaver og faglige kompetencer i behovsafklaringsfasen beskrives nærmere ved aftaler mellem Team I&E, fagforvaltningerne og Kejd. Tabellerne nedenfor suppleres af relevante forretningsgange. Planlægningsfasen (Idéoplæg, byggeprogram og tekniske forundersøgelser) Opgave/faglig kompetence Ansvarlig enhed Bestiller ByK Udpegning af formand for styregruppe Etablering af projektgruppe på baggrund af vedtagne planlægningsbevillinger. Udpegning af medlemmer til projektgruppen med byggefaglige kompetencer Udpegning af medlemmer til projektgruppen med fagfaglige kompetencer Kontrahering med rådgiver (herunder evt. udbud) Nedsættelse et byggeudvalg. Inddragelse af de rette personer i fagforvaltningen. Det er fx områdeledelsen, diverse faglige konsulenter, brugerne af bygningen, evt. direktion og politiske udvalg. Inddragelse af KEjd, TMF og andre myndigheder mv. Udarbejdelse af fagfagligt grundlag i projektbeskrivelsen for det konkrete byggeprojekt. Side 14 af 18

15 Indarbejdelse af byggefaglige krav i projektbeskrivelsen for det konkrete byggeprojekt. Valg af ét ud af evt. flere scenarier i ideoplæg til viderebearbejdning i byggeprogram. Udførsel af tekniske forundersøgelser samt indledende myndighedsafklaring Vurdering af behov for genhusning og evt. udarbejdelse af en genhusningsplan. Udarbejdelse af budget til aptering/montering (løst inventar) Udarbejdelse af byggeteknisk budgetbilag indeholdende kapitalisering af funktionelle og tidsmæssige krav for et givent byggeri, budget, tid, risici, procesplan, osv. Fremlæggelse af fagligt budgetnotat i fagudvalg i overensstemmelse med byggeteknisk budgetbilag. Fagudvalget kan enten finansiere det indenfor udvalgets økonomiske ramme (under hensyntagen til evt. anlægsloft og råderum på driftsmæssig ramme) eller beslutte at fremsende forslaget, så det kan indgå i kommunens budgetforhandlinger. Projekterings- og udførelsesfasen (dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt, hovedprojekt, udførelse, montering samt étårsgennemgang) Opgave/faglig kompetence Ansvarlig enhed Bestiller ByK Dispositionsforslag og projektforslag Udpegning af formand for styregruppe Eksekveringen af det politisk besluttede byggeprojekt i anlægsbevillingen. (Anlægsudmøntning (eksklusive bestillernes eventuelle andel af budgettet) overgår direkte til ByK uden yderligere udvalgsbehandling.) Valg af de mest hensigtsmæssige udbudsformer ift. tid, pris, kvalitet og risici. Inddragelse af de rette personer i fagforvaltningen. Det er fx områdeledelsen, diverse faglige konsulenter, brugerne af Side 15 af 18

16 bygningen, evt. direktion og politiske udvalg.. Inddragelse af KEjd, TMF, evt. andre fagforvaltninger og myndigheder mv. Anvendelse af den optimale kombination af kommunens egne og eksterne processer med henblik på at opnå højeste kvalitet, hurtigste eksekvering og laveste pris for byggeprojektet. Hensyntagen til alle tre parametre og tilrettelæggelse af processerne, så der er incitament til at optimere alle tre hos ByK og/eller hos eksterne underleverandører. Udførsel af evt. genhusningsplan. Forprojekt, hovedprojekt og udførelse Kontrahering med entreprenør (herunder evt. udbud) Support af institutionsledere hvis institutioner er planlagt nyetableret eller udvidet. Byggestyring igennem udførelsesfasen, og herunder varetagelse tidlig, løbende og konkret kommunikation og koordination med de institutioner og interessenter, som er berørt af byggeprojektet. Aflevering Aflevering af færdiggjort byggeri til bestillere og KEjd. Såfremt byggeriet ikke lever op til de funktionelle og kvalitetsmæssige specifikationer, som var grundlaget for den politiske beslutning udarbejder ByK en plan for, hvordan dette rettes op. (Bestiller er bidragsyder.) Overdragelse af byggeriet på det aftalte tidspunkt til bestilleren, med den aftalte funktionalitet og kvalitet. Ekstraomkostninger ved forsinkelse såsom dobbelt husleje ved opstart i midlertidige løsninger mv. påhviler ByK. Overdragelse af viden til fagforvaltningen om drift af nye anlæg mv. i forbindelse med overlevering til drift. () Rådgivning og talerør overfor ByK ifm. Side 16 af 18

17 mangeludbedringsfasen for de institutioner, hvis byggeri ikke fungerer optimalt. (Det kan ske hvis byggeriet er mangelfuldt og/eller overleveringen til drift ikke er fuldført.) Fælles evaluering af færdiggjorte byggerier fra ByK, herunder en vurdering af hvorvidt byggeriet lever op til de funktionelle og kvalitetsmæssige krav, som indgår i anlægsbevillingen. Bestillere bidrager evaluering af byggeriernes funktioner, mens ByK bidrager med byggefaglig evaluering. Montering Indkøb, levering og installation af løst inventar Afregning af løst inventar Regnskab/projektøkonomi Ved hjælp af overskuds-/underskudsmodellen er der midler til at gennemføre de politisk vedtagne byggeprojekter på det besluttede funktionelle og kvalitetsmæssigt niveau. (I det omfang, at der over tid er en strukturel ubalance afdækkes denne via konkrete beslutninger i Borgerrepræsentationen.) Driftsfasen Opgave/faglig kompetence Étårsgennemgang Ansvarlig enhed Bestiller ByK Mangeludbedring, étårsgennemgang og evt. juridisk opfølgning. Bestillerne og brugerne bidrager til udarbejdelse af mangellisten med fejl og mangler, som brugerne oplever. ByK udarbejder mangellisten og forestår mangeludbedringen. Femårsgennemgang () KEjd har ansvar for gennemførelse af femårsgennemgang og evt. juridisk opfølgning. (Fagforvaltningen samt brugerne bidrager til udarbejdelse af en mangelliste til KEjd.) Side 17 af 18

18 Evaluering af byggeprocesser og færdige byggerier Til forbedring af igangværende og fremtidige byggeprojekter evalueres projekterne i projektgruppen ved udvalgte faseovergange, ved projektets afslutning og efter étårsgennemgangens afslutning. Evaluering af de enkelte byggeprojekter foretages med udgangspunkt i et fælles koncept, som beskrives i relevante forretningsgange. Udvalgte porteføljer af byggeprojekter følger et evalueringskoncept, som ligeledes beskrives i relevante forretningsgange og godkendes af Plankreds. Side 18 af 18

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Sagsnr Tydeliggørelse af roller og ansvar i anlægsprocessen. Dokumentnr Baggrund

Sagsnr Tydeliggørelse af roller og ansvar i anlægsprocessen. Dokumentnr Baggrund NOTAT 22-05-2015 Tydeliggørelse af roller og ansvar i anlægsprocessen Baggrund Procesbeskrivelsen herunder er et dialogoplæg til hvorledes en ny anlægsproces kan sammensættes. Ideoplægget skal testes og

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

AFTALE OM BYGGERI TIL DRIFT

AFTALE OM BYGGERI TIL DRIFT AFTALE OM BYGGERI TIL DRIFT VERSION 2.0 Indhold 1 Formål for Byggeri til Drift proces... 4 2 Aftale om Byggeri til Drift... 5 3 Byggeri til Drift proces... 5 3.1 Dokumentpakke generelt... 5 3.1.1 Indhold...

Læs mere

Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune Bolig for Alle. Idegrundlag og Vision og Formålsbeskrivelse

Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune Bolig for Alle. Idegrundlag og Vision og Formålsbeskrivelse Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune Bolig for Alle Idegrundlag og Vision og Formålsbeskrivelse Indholdsfortegnelse IDEGRUNDLAG OG PROJEKTGPLAN... 3 IDEGRUNDLAG OG PROJEKTETS FORMÅL... 4 MÅLGRUPPER

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

2. Optimering på anlægsområdet - ny proces for nye m2 ( )

2. Optimering på anlægsområdet - ny proces for nye m2 ( ) Københavns Kommune https://www.kk.dk/edoc-agenda/24577/dc3caa9f-ed53-4111-aeb7-bfdf3fe2d648/aae27865-1587-4... Side 1 af 4 18-06-2015 Tilbage [Til bilagsfortegnelse] 2. Optimering på anlægsområdet - ny

Læs mere

Udbudsstrategi og entrepriseform

Udbudsstrategi og entrepriseform Udbudsstrategi og entrepriseform Dagsorden Byggeriets udfordringer, herunder de forskellige interessenters forventninger (Byggechef Kurt Reitz, Region Sjælland) Bygherrens udfordringer og handlemuligheder,

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter Notat Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter 7. juli 2011 Udarbejdet af PHe Kontrolleret af Merete Schmidt Petersen, Ole Gerner Jacobsen og Anne Marie

Læs mere

Projektbeskrivelse version 9

Projektbeskrivelse version 9 Bilag 12 Bilag til soc. udv. møde Projektbeskrivelse version 9 Projekttitel: Opgavestiller: Anledning: Fælleskommunal tandregulering Kommunalbestyrelserne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj,

Læs mere

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden

1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller skal den centrale bygningstjeneste have i fremtiden 3 indstillinger fra byggesporet i den administrative forandringsproces Vedlagt følger indstillinger fra bygningssporet vedrørende: 1. den fremtidige organisering af bygningsområdet ved AU dvs. hvilke opgaver/roller

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

OMSTILLING TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER RASMUS BRANDT LASSEN, BYGGECHEF

OMSTILLING TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER RASMUS BRANDT LASSEN, BYGGECHEF OMSTILLING TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER RASMUS BRANDT LASSEN, BYGGECHEF 1 Byggeri København en koncernenhed i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune Københavns Kommunes bygherreenhed Ca. 75 medarbejdere

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Om- og udbygning af Krogårdskolen Oprettet på KMD sagsnr Politisk deltagelse JA NEJ. X Projektkategori jf. byggestyringsreglerne 1 2 3

Om- og udbygning af Krogårdskolen Oprettet på KMD sagsnr Politisk deltagelse JA NEJ. X Projektkategori jf. byggestyringsreglerne 1 2 3 Projekt Om- og udbygning af Krogårdskolen Oprettet på KMD sagsnr. 253-2016-1883 Politisk deltagelse JA NEJ X Projektkategori jf. byggestyringsreglerne 1 2 3 X Godkendelsesdato (i styregruppen) 21. januar

Læs mere

1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune?

1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune? Økonomi Et styringskoncept for Assens Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. Styringskoncept i Assens Kommune...3 1.1. Baggrund...3 1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune?...3

Læs mere

Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur

Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur Notat januar 2013 1 Baggrund De nuværende opgaver og medarbejdere i på beskæftigelsesområdet samles fremadrettet med de opgaver og medarbejdere i Borgerservice,

Læs mere

Bilag 1. Forslag til styrket styring af anlægsøkonomien i Byggeri København

Bilag 1. Forslag til styrket styring af anlægsøkonomien i Byggeri København KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1. Forslag til styrket styring af anlægsøkonomien i Byggeri København I dette bilag redegøres for de 7 forslag til konkrete initiativer,

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER

INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER IT SERVICES PROJEKTMODEL H T T P : / / P R O J E K T M O D E L. I T S. A A U. D K F Å H J Æ L P P R O J E K T K O N T O R @ I T S. A A U. D K INTRODUKTION TIL STYREGRUPPER BESLUTNINGS- OG STYRINGSSTRUKTUR

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger:

I kort form kan kommunens umiddelbare ønsker og behov til processen opsummeres som følger: Notat Århus Kommune MULTIMEDIEHUS BYRÅDSINDSTILLING 2006 Procesbeskrivelse inkl. tids- og aktivitetsplan 15. august 2006 1. Ønsker til processen Århus Kommune har en række ønsker i forhold til den proces,

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet.

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. maj 2014, kl. 15.00-17.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør i Gentofte Kommune),

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer, der fremgår af tabel 1.

De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer, der fremgår af tabel 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekvering 19-02-2013 Sagsnr. 2012-175529 Dokumentnr. 2013-152639 Sagsbehandler Henrik Guldborg De forsinkede

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Sagsnr. 15.04.10-P20-1-15 Godkendt dato 30-01-2015 Dato 08-01-2015 Revideret dato 03-02-2015 Sagsbehandler Thomas Rosenfeldt

Sagsnr. 15.04.10-P20-1-15 Godkendt dato 30-01-2015 Dato 08-01-2015 Revideret dato 03-02-2015 Sagsbehandler Thomas Rosenfeldt Sagsnr. 15.04.10-P20-1-15 Godkendt dato 30-01-2015 Dato 08-01-2015 Revideret dato 03-02-2015 Sagsbehandler Thomas Rosenfeldt Projektaftale Projekt Ansvarlig enhed Projektejer Projektleder Iværksætteri

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Baggrund

Projektbeskrivelse. 1. Baggrund Projektbeskrivelse Projektnavn: Tilbud til demente borgere med særlige behov og kapacitetsanalyse af plejepladser Projektleder: Tenna Arevad Larsen Projektejer: Birgit Gundorph-Malling Udarbejdet dato:

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram

Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. brs@brs.dk www.brs.dk B nr. 2174 Udgivet: marts

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Cykelsuperstier. Styregruppemøde 24. september 2013

Cykelsuperstier. Styregruppemøde 24. september 2013 Cykelsuperstier Styregruppemøde 24. september 2013 Dagsorden 1.Velkommen 2.Projektplan 2014-2015 Leverancer, set-up og økonomi 3.Vejdirektoratets deltagelse v. Ivan Christensen 4.Underskriftsceremoni v.

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af politikker

Vejledning i udarbejdelse af politikker Vejledning i udarbejdelse af politikker Udarbejdet i januar 2012 1 Indledning Revideringen af styringsfilosofien i efteråret 2011 har haft fokus på at gøre styringsfilosofiens redskaber mere enkle og mere

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013

Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013 De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer,

Læs mere

Projektgruppens rapport Forundersøgelsesprojekt til udvidelse af halkapaciteten

Projektgruppens rapport Forundersøgelsesprojekt til udvidelse af halkapaciteten Projektgruppens rapport Forundersøgelsesprojekt til udvidelse af halkapaciteten i Hadsten Maj 2012 1 Forundersøgelsesprojekt til udvidelse af halkapaciten i Hadsten Byrådet besluttede i forbindelse med

Læs mere

Kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering af Christianshavns Skole BU01 Byggeudvalgsmøde 01 byggeprogrammeringsfasen

Kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering af Christianshavns Skole BU01 Byggeudvalgsmøde 01 byggeprogrammeringsfasen Kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering af Christianshavns Skole BU01 Byggeudvalgsmøde 01 byggeprogrammeringsfasen Tid: tirsdag d. 16.06.15 kl. 09.00 Sagsnr.1143 Dato: 25.06.2015 Sted: Deltagere: CHS

Læs mere

DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE

DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE Rammer for drøftelse af ressourcer og arbejdsmængde på arbejdspladsen Budget på MED

Læs mere

Intelligente indkøb af rådgiverydelser

Intelligente indkøb af rådgiverydelser Intelligente indkøb af rådgiverydelser September 2014 Forord Formålet med Intelligente indkøb af rådgiverydelser er, at bygherrer og andre indkøbere af rådgivning kan blive klogere på mulighederne for

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Indstilling. Ombygningsprojekt Bautavej 1 - Byggeri 2007, herunder principbeslutning om salg af to ejendomme. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ombygningsprojekt Bautavej 1 - Byggeri 2007, herunder principbeslutning om salg af to ejendomme. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 31. august 2007 Ombygningsprojekt Bautavej 1 - Byggeri 2007, herunder principbeslutning om salg af to ejendomme 1. Resume Varmeplan Århus og Fjernvarme Århus

Læs mere

Mål, ramme- og effektstyringsmodel

Mål, ramme- og effektstyringsmodel Mål, ramme- og effektstyringsmodel Formål Organiseringen af Middelfart Kommune giver anledning til at sætte fokus på, hvordan de politiske visioner og mål fremover skal gennemføres i kommunen. Hvordan

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at afholde merudgifter i forhold til det fortrolige Aktstykke nr. 64 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 9. december 2010 Skatteministeriet. København, den 30. november 2010. 64 a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER SKANDERBORG KOMMUNE REGLER FOR STYRING AF BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER Godkendt i Byrådet den 26. november 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelsesområde... 5 1.3 Definition

Læs mere

Noter fra temamødet om bygherrens kernekompetencer 20. juni 2012 i København

Noter fra temamødet om bygherrens kernekompetencer 20. juni 2012 i København Noter fra temamødet om bygherrens kernekompetencer 20. juni 2012 i København Bygherreforeningens Kvalitets- og Procesudvalg lagde på dette medlemsmøde op til debat om bygherrens rolle og kompetencer og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING

VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager

1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Slots- og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3395 4200 slke@slke.dk www.slks.dk 1. juni 2016 BILAG 8 1. Baggrund for Kulturministeriets koncernrådgivning i byggesager Kulturministeriet

Læs mere

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen

Læs mere

Hvordan findes balancen mellem arkitektonisk kvalitet og marked ved kommunalt grundsalg?

Hvordan findes balancen mellem arkitektonisk kvalitet og marked ved kommunalt grundsalg? Hvordan findes balancen mellem arkitektonisk kvalitet og marked ved kommunalt grundsalg? Københavns Ejendomme // Christina Schulin-Zeuthen 1 25-11-2014 Oplæg Introduktion til Københavns Ejendomme Organisering

Læs mere