Nr årgang Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen."

Transkript

1 Nr årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen Råderetsreglementet Kloak-og kælderprojekt Læserne skriver Nyt fra gårdmanden Tagrender Restriktioner ved interne flytninger Nye beboere Redaktionensgruppen består af: Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nye åbningstider på kontoret: Den 1. torsdag i hver måned kl Alle hverdage i ugen kl og kl Torsdagene er et bestyrelsesmedlem til stede. I morgen-åbningstiden er Alex til stede. Med venlig hilsen bestyrelsen i Afd. 20 Verner Bjørkelund Egevangen 7. Johanne Lund Christiansen. Tjørnevangen 26. Inge Egede, Egevangen 30 Indlæg afleveres hos Johanne Lund Christiansen Tjørnevangen 26. Eller sendes på til 1

2 Fastelavn Afdeling 20 s blev efter traditionen afholdt fastelavns søndag i aulaen på Bellahøj Skole. Det blev en rigtig fin fest med ca. 100 veloplagte deltagere. Også mange voksne var klædt ud og fantasien var stor. Dejligt at der bliver sluttet så flot op om denne stolte tradition, og en stor tak på beboernes vegne til arrangørerne. Referat af afdelingsmødet, den Dagsorden: 1.valg af dirigent 2.Beretning fra bestyrelsen 3.Årsregnskab for Budget år Indkomne forslag: forslag 1: Forslag til råderetsregler (udlev. på mødet) forslag 2: Ændret økonomi vedr. dræn af kældre forslag 3. Forslag om at forslag 4 og 5 udsendes til urafstemning. forslag 4. Forslag om kattehold. 2 forslag 5. forslag om hunde- og kattehold. 6. valg Mødet indledtes med at Bente bød velkommen til to gæster, nemlig Søren Thomassen fra BL og Jørgen Nielsen fra AABs forretningsudvalg. 1. Thomas Borg Mogensen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt og gav ordet til Bente som derefter aflagde beretning: 2. Bente takkede for samarbejdet m. Alex, som har fået mange ekstraopgaver på grund af kloakog kælderprojektet. Takkede også 20-Nyts redaktion for samarbejdet. Kloakprojektet har givet overraskelser og der drages erfaringer, men stort set holdes planen. Det har givet vanskeligheder at der er to bygherrer: én til kloakprojektet og én til kælderprojektet. Kælderprojektet er det vanskeligste og det har vist sig at mange kældre, både små og store, har for lidt fundament. Endvidere viser undersøgelser at grundvandspejlet står højt og at flere kældre lider under fugt og skimmelsvamp. Det er kun muligt at bevare loftshøjden i kældrene hvis man først skaber det fornødne fundament. Dette betyder en væsentlig fordyrelse for hele projektet (se punkt 5.2). Bente oplæste en overbevisende ansøgning fra afdelingsbestyrelsen til AAB s dispositionsfond. Heri gjorde hun rede for afdelingens vanskelige vilkår, og bad om at dispositionsfonden ville yde et rente- og afdragsfrit lån indtil 2013, til dækning af de nævnte merudgifter. Det var en stor glæde at kunne berette at AAB har bevilget dette, og det betyder at merudgiften først vil belaste økonomien fra 2013, hvor et lån i forbindelse med bad og centralvarme udløber, således at den husleje nedsættelse vi har kunnet se frem til fra 2013 bliver noget mindre end forventet. Bestyrelsen har arbejdet med de nye råderetsregler.( se 5.1) Hvad angår DV-planen er udskiftningen af køkkendøre sat i bero på grund af de andre projekter, men vil blive taget op igen. Budgettet for 2008 udskydes til et møde i september, idet der kan omsider kan forventes nyt om den differentierede husleje. Finn Mikkelsen rapporterede at internetforbindelsen er opgraderet (til deling mellem ca. 100 abonnenter er der nu 4Mbit/s), og at der er ændringer på vej vedrørende telefoncentralen. Der vil kommen en rundskrivelse herom. Der har været visse problemer ved antenneanlægget, idet

3 nogle har oplevet sne på billedet. Fejlen vil blive rettet. Debat om beretningen: Der udtrykt utilfredshed med at vi ikke allerede nu kunne se hvad husleje bliver i 2008 og udtrykt frygt for huslejestigninger med tilbagevirkende kraft, i forbindelse med en huslejeudligning. Endvidere blev der spurgt til hvordan det går med muligheden for køb af egen bolig. Endelig blev der spurgt til alternativer til at godtage bestyrelsens ønske om at forøge rammen for kælderprojektet. Til det sidste svarede Bente at hun ikke så noget alternativ. Til spørgsmålet om køb svarede Bente, at denne sag er gået i stå fordi AAB har anket en dom fra et lignende tilfælde i Farum til højesteret. Hvad angår spørgsmålet om huslejeudligning, svarede Bente, at det jo er en meget vanskelig sag, som har trukket længe ud, og at hun regner med at der snart kommer et pålæg fra kommunen, og når det foreligger, vil der være bedre grundlag for diskussion. Heri blev hun bakket op af Jørgen Nielsen fra forretningsudvalget. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 3. Jan Samuel forelagde og kommenterede årsregnskabet 2006, hvor det igen er de store ejendomsskatter samt vandforbruget, der belaster. Efter nogle opklarende spørgsmålet blev regnskabet enstemmigt vedtaget. 4. Udskydes til ekstraordinært møde til efteråret Bo Tovby redegjorde for de nye råderetsregler, som indebærer at forbedringer af boligen kan finansieres via et lån, som afdelingen optager på lejemålets vegne, og som forrentes og afdrages over huslejen. Han omdelte og kommenterede en liste, som bestyrelsen har udarbejdet som et bud på hvilke projekter der kan komme på tale. Bagatelgrænse kr. Listen er tænkt som et udspil, andre forslag er velkomne. Dernæst holdt Søren Thomassen fra BL et længere oplæg med diasshow, hvori han gennemgik mange detaljer om råderetsreglerne. Blandet skelnes mellem forbedringer og forandringer. Førstnævnte kan udløse en godtgørelse hvis lejemålet fraflyttes. Efterfølgende fremlagde han en pjece. Yderligere oplysninger samt pjecen fås hos bestyrelsen. I den efterfølgende spørgerunde var der nogen forvirring, idet spørgsmålet om råderet blev blandet sammen med spørgsmålet om huslejeudligning/ differentieret husleje, som man gerne så debateret nu i stedet for til efteråret. 5.2 Bestyrelsens forslag om at udvide kælderprojektet med knapt 5 millioner kr. (for at kunne sikre fundering af de dårligt funderede huse) blev 3 vedtaget enstemmigt. Som nævnt under beretningen indebærer det ikke i første omgang nogen yderligere husleje stigning, og får først indvirkning fra Efter en kort debat, hvor det blev fremhævet at man kun ved at møde op til årsmødet kan høre argumenterne for en sag, og det derfor er rimeligst at afgørelsen finder sted på årsmødet, blev det vedtaget at forslaget om hund og kat går til urafstemning (29 for, 15 imod, 1 stemte ikke), og der blev nedsat et stemmeudvalg: Kim, Lone, Mogens og Verner. Det blev ligeledes vedtaget at forslagsstillerne skulle have mulighed for at motivere deres forslag. 5.4 Forslagsstilleren, Liselotte Nielsen ville nu motivere sit forslag om kattehold og blev i den forbindelse udsat for en (efter denne referents uforbeholdne mening) uværdig og pinlig behandling, idet ca. 1/3 af mødedeltagerne åbenbart syntes at mødet havde varet længe nok og derfor udvandrede. Under de omstændigheder var det godt klaret, at hun bevarede fatningen og fremlagde sit velforberedte indlæg klart og tydeligt. 5.5 Her var forslagsstillerne ikke tilstede og slap derfor for en tilsvarende medfart. 6. Valg a. Bente Nielsen, genvalgt til formand. b. Bestyrelsesmedlem Bo Tovby Jørgensen, genvalgt. c.bestyrelsessuppleant Charlotte Binau, genvalgt. Referent Johanne Lund Christiansen Urafstemning om kat og hund Efter årsmødet blev de omtalte urafstemninger afholdt. Resultatet blev som følger: Forslag 4: tilladelse til at holde kat. Ja-stemmer 34 Nej-stemmer 63 Blanke og ugyldige: 8. Forslag 5: Tilladelse til at holde hund og kat. Ja-stemmer 25 Nej-stemmer 72 Blanke og ugyldige: 8. Afgivne stemmer i alt: 105. Begge forslag blev dermed forkastet.

4 Referat af beboermødet den Punkterne var: 1) valg af dirigent. 2) Budget Ad 1. Thomas Borg Mogensen blev valgt. Han startede med at konstatere at mødet var rettidigt indkaldt og at punktet Balanceleje var udgået. Ad 2. Budget 2008 indebærer en stigning på 4%. Jan Samuel gennemgik hovedpunkterne og forklarede stigningen med inflation (håndværk) samt stigning i ejendomsskat. Der blev dernæst spurgt til stigninger i poster til vand, energi og adm.bidrag. her var svarene at vandforbruget stadig er stigende, vi har AAB s største vandforbrug pr. lejemål. At kloakprojektet bruger energi i form af el, samt at AAB som forestår administrationen er billig, men at der er lønglidning til medarbejderne. Endvidere blev der spurgt til posterne vedr. istandsættelse ved fraflytning, hvor stigningen skyldes stigende fraflytningshyppighed, samt tab ved fraflytning når ældre beboere fraflytter. Der blev spurgt til A og G-indskud, hvor svaret er at det er indskud til forskellige ordninger under landsbyggefonden. På et spørgsmål om faldende renteindtægter, var svaret at der er tale om forrentningen af indskud og henlæggelser, som AAB varetager på fornuftigvis, men hvor forventningerne har måttet nedjusteres i forhold til 2007 budgettet, men ikke i forhold til 2006-resultatet. Der blev spurgt til punktet vedrørende administration af varmeregnskab, som for rækkehusenes vedkommende varetages af kommunen. Her var svaret at det drejer sig om administration af varmeregnskab på grundlag af varmemålere opsat i etagehusene. Lidt uden for området budget blev der spurgt til hvornår huslejestigningen på grund af kloakprojektet bliver effektueret. Her var svaret at der vil være 3 måneders varsling, men at stigningen tidligst kommer ved afslutningen af projektet, som nu forventes ved slutningen af endelig blev der spurgt til balancelejen, hvor svaret var at der ikke var noget nyt. Jan Samuel anbefalede budgettet til vedtagelse, hvilket skete med meget stort flertal, uden afstemning. Der var i alt 33 husstande repræsenteret. Referent Johanne Lund Christiansen Nyt fra bestyrelsen: Ny DV-plan fra Havnegade igen nedstemt på Repræsentantskabsmødet: I AAB vil man godt ha flere afdelinger til at spare op til forbedringer og vedligeholdelse og lægge flere penge til side pr.m2 pr år! Da Landbyggefondens penge for afd. 20s vedkommende er det kr. om året at vi lægger der er blevet indefrosset af regeringen til at bygge nye boliger for og derfor ikke længere kan bruges til forbedringer som det oprindeligt var formålet vil AAB i stedet lade DV-planen køre over flere år end de nuværende 10 år og samtidig sætte beløbet til henlæggelser væsentligt op årligt. Det vil komme til at betyde en pæn huslejeforhøjelse oven i den huslejeforhøjelse vi lige har fået for at tilbagebetale kloakprojektet. Vi har i afd. 20 en sund økonomi udgifter og indtægter balancerer flot og vi har desuden i de sidste mange år, været ude og låne penge til de store omfattende, men nødvendige ombygningsprojekter: døre, tage, fjervarme, badeværelser og nu kloak-projektet og betaler derfor af på disse lån. Så for afd. 20 er det helt vanvittigt OGSÅ at skulle gå og spare op, til noget vi allerede har sørget for at få og vi i øjeblikket betaler af på!! Så kan vi nemt komme til at betale dobbelt. Derfor gik Bente på talerstolen og fik forslaget stemt ned på AABs Repræsentskabsmøde først i 2005/006 og det lykkedes hende igen at få det nye lignende forslag nedstemt igen - her i efteråret 2007 IMOD Forretningsudvalget holdning! For at vi og andre sunde afdelinger ikke kommer til at betale dobbelt og evt. betale til dem der ikke sparer op eller ta r lån til de nødvendige forbedringer! Bestyrelsen /Inge Egede Andersen Her i redaktionen glæder vi os over formandens gennemslagskraft. Desværre kan forslaget komme igen, så sagen vil stadig kræve stor opmærksomhed fra bestyrelsens side. Redaktionen 4

5 Råderetsreglementet Vi vil gerne på denne plads have bragt en beskrivelse af hvordan bestyrelsen administrerer de nye råderetsregler. Vi tror at der stadig kan herske tvivl om hvilke retningslinjer der er gældende for de forandringer og forbedringer, som beboerne kunne ønske inden for ordningen. Vi har forsøgt at få kontakt med bestyrelsen for at få en sådan beskrivelse, men det er ikke lykkedes. Vi må henvise derfor interesserede beboere i at kontakte bestyrelsen i kontortiden. Redaktionen Kloak- og kælderprojektet Vi ville ligeledes gerne have bragt bestyrelsens syn på hvordan det går med de overordnede linjer i vores store projekt. Her henviser bestyrelsen til det ordinære årsmøde, hvor der vil foreligge en redegørelse. Det glæder vi os til. Vi bringer her nogle billeder af de omfattende arbejder. 5

6 Indlæg fra læserne: Hvor går vi hen du? Sidste ordinære medlemsmøde (maj 07) var ikke særlig godt besøgt. Der var heller ikke ret mange der sagde noget undtagen specialisterne. Og da vi manglede de 3 sidste forslag, hvoraf det sidste var valg til bestyrelsen, forlod 1/3 del af forsamlingen mødet. Det virkede som om, at nu orkede de simpelthen ikke at høre på mer! Nu må I korrigere mig, for jeg ved, at der er medlemsmøder jeg har misset, men i de 25 år jeg har boet i afd. 20, har jeg aldrig oplevet, at vi har været så trætte af hinanden, at vi er gået i store mængder fra medlemsmødet før det var slut. Forskellen på at bo i afd. 20 og i en privat udlejningsejendom er, at vi har en mulighed for noget beboerdemokrati. Vi har en bestyrelse, vi selv har valgt, og et årsmøde, hvor vi kan stille forslag, tale om dem, og stemme om dem. Og ligegyldig hvordan vi ellers har haft det med hinanden, så synes jeg, det har hørt til den gode gamle orden, at vi ikke lukkede munden på nogen, og lyttede til hinanden selvom det var irriterende. Vi har faktisk hørt på hinanden i timevis, debatteret alt fra store, dyre projekter, over hund og kat, bænke og haveorden, til valg af TV programmer. Og selv om vi har været uenige og talt med store bogstaver, har der også været plads til det, og vi har stadigvæk godt kunne hilse på hinanden i Netto. Jeg synes, det var synd for Liselotte, der havde forberedt et grundigt og omhyggeligt indlæg. Og det siger jeg ikke kun, fordi jeg er for husdyrhold! Men fordi jeg ikke synes, hun havde fortjent den behandling. Hun kunne jo ikke vide, at vi har talt om det i 100 år, ligesom andre nye i afdelingen ikke kan. Og desuden havde hun faktisk nogle nye argumenter. Men jeg tror slet ikke det kun handler om hund og kat. Vi har opgivet at debattere med hinanden, vi gider ikke mere. Vi tror, vi ved hvad de andre vil sige,- også de ny-indflyttede -, eller har bare opgivet troen på, at det nytter at sige noget. Så nu taler vi ikke engang sammen som hund og kat, bjæf og hyl er forstummet. Vi er trætte, og trisser bare ned på Pilegården en gang om året, og sætter vores kryds når det handler om penge. Må det gå bedre for os igen en dag! Tusse Weidlich Tjørnevangen 5 6 Tanker om procentregning for viderekomne. På det ekstraordinære møde i september 07 blev budgettet 08 vedtaget. Det indebærer en stigning i boligafgift på 4%. Tidligere har vi vedtaget et kloak- og kælderprojekt som skulle indebærer en huslejestigning på 20%. Procentregning er en taknemmelig størrelse, for når man taler procenter, husker man jo ikke altid at spørge om procent af hvad?. Kloak- og kælderprojektet blev forlagt i 2006, og så kunne man jo tro at det var en 20%-stigning af 2006-huslejen. Siden hen blev projektet korrigeret i september 07, (se referat af dette møde her i bladet), og det blev her sagt, at selv om projektet var blevet dyrere, skulle det ikke betyde yderligere huslejestigning. Altså kunne man vel forvente at der stadig var tale om en 20% stigning i forhold til 06- eller måske 07- huslejen. Nu er sløret løftet for vores fremtidige husleje, idet det viser sig at vi efter 1/4 i år skal betale 21% højere husleje, vel at mærke21% af 2008 huslejen. Et par tryk på lommeregneren viser at det svarer til en stigning på næsten 22% af huslejen. Det er jo sket før i verdenshistorien at projekter bliver dyrere end beregnet, og det fik vi jo også forklaret på mødet i september. Åbenbart er det så blevet endnu, endnu dyrere? Det glæder vi os til at få en forklaring på. Johanne Lund Christiansen Tjørnevangen 26 Vi har ikke fået noget svar på spørgsmålet, men forventer en forklaring på årsmødet. Redaktionen Intranet i afd. 20? For at fremme den løbende kommunikation og sammenholdet i afdelingen, foreslår vi, at man ser på muligheden for at oprette en form for intranet. Her kan bl.a. være debatside, opslagstavle, nyt fra bestyrelsen, fotos og reportager fra begivenheder, store som små. Der er mange muligheder. Vi er ikke selv IT-eksperter, men véd, at her bor mange unge og yngre, der er rutinerede brugere og som måske kunne have lyst til at kaste sig ud i en sådan opgave. Dette er måske en idé man kan overveje til næste årsmøde? Venlig hilsen Eva og Gert i Egevangen 1 st.

7 Nyt fra gårdmanden: Glascontainer Indtil videre er der ingen glascontainer, og beboerne bedes smide brugt glas i containerne til dagrenovation eller benytte glascontainerne ved Netto. Det hjælper ikke noget at stille flasker og glas der, hvor containeren plejer at stå. På grund af hærværk mangler der containere i hele kommunen. Der vil blive opsat en ny i løbet af foråret, når vores projekt er afsluttet. Tagrender. Nu har vi fået nye, drænede gulve i kældrene, og det er så her du kan tænke at nu kan der da ikke gøres mere men.. vand i kældrene kan komme fra tilstoppede tagrender. På nedfaldsstammen findes der en renseklap, den skal man åbne så blade og andet kan tages ud. Det kan forhindre vand i din kælder!!!!!!!!!!! Hilsen Verner Bjørkelund Storskrald Der er storskrald på følgende datoer: 15/5, 14/8 og 13/11 Endvidere er der el-skrot (køleskab fjernsyn mv.). På følgende datoer 16/5, 14/8 og 14/11. Nye beboere og skiftelejligheder.: Vivian Holdt, Pilevangen 1.st. Mette Kramer, Pilevangen 1.1 Inge Ørum Petersen, Pilevangen 1.2 Hanne Jørgensen, Pilevangen 2 st Camilla Mortensen, Egevangen 3.2 Bo Juul Sørensen, Ellevangen 8 Lene Hansen, Ellevangen 16 Ernst Kohl, Bavnevangen 16 Lars Binau, Bavnevangen 23 Redaktionen byder nytilflytterne velkommen i afdelingen. Restriktioner ved interne flytninger På foranledning af flere spørgsmål har redaktionen været opsøgende og snakket med AAB s udlejningsafdeling om hvilke regler der egentlig gælder, hvis man ønsker at skifte bolig inden for afdelingen. Reglerne er følgende: En enlig kan søge en bolig på max. 3 rum og max.70m 2. To voksne i et ægteskabslignende forhold kan søge en bolig på max- 4 rum og max. 90m 2. Der er ingen begrænsninger for en enlig med et barn. Reglerne har været suspenderet i en årrække, men er trådt i kraft igen i forsommeren 07. Redaktionen 7

8 Flere stemningsbilleder: 8

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00 Referat 29.10-09 Klokken 18.00 19.30 Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere