Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen"

Transkript

1 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh, Søren Sørensen, Maj-Britt Rasmussen, Anette Henner, Bo Hansen, Morten S. Petersen, Mogens Stampe, Åse Lyhne Skov, Peter Bang, Gunnar Henriksen, Bente Skytte Jørgensen Afbud: Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen, Jacob Just, Peter Larsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Halliwick svømning Halliwick svømning Sommerferieaktiviteter Fortuna Svendborg Sydfyns Dart Klub Sydfyns Dart Klub Troense Kajakklub Forslag til oprettelse af puljer Forslag til pulje til aktiviteter i hallerne Takster for overnatning i offentlige lokaler Folkeoplysningsudvalgets Rådighedspulje INFORMATION...8

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden. Godkendt. pkt. 5 udsættes til næste møde 2. Halliwick svømning /8784 Regnskab for Halliwick svømning 2010 AOF fremsender på vegne Handicap Idrætsforeningen regnskab for Halliwick svømningen Folkeoplysningsudvalget fik i foråret 2010 overdraget bevillingen på kr til afvikling af Halliwick svømning. Aktiviteten kører i henhold til folkeoplysningslovens 6, stk. 2 som særlig indsatsområde. Det besluttedes samtidig, at lave aftale med AOF om drift og administration af aktiviteten. Regnskabet udviser et underskud på kr Begrundelsen for merforbruget er bl.a., at der har været 4 lærere tilknyttet aktiviteten. AOF forespørger om muligheden for dækning af underskuddet. Åben - Halliwick Regnskab 2010 Regnskabet taget til efterretning. Udvalget kunne ikke dække underskud, idet der er afsat et fast ramme til aktiviteten. 3. Halliwick svømning /8787 Budget Halliwick svømning

3 I forbindelse med budget 2011 blev der vedtaget en besparelse på Halliwick svømningen på kr Dette bevirker, at aktiviteten skal tilpasses et budget på kr AOF, der administrerer ordningen på vegne Handicapidrætsforeningen, har udarbejdet et budget som kan overholde budgetrammen. Deltagerbetalingen er sat op, og der er indført nye procedurer i forhold til deltagerbetaling. Der er nu 3 lærer på aktiviteten og lærerlønnen er sat på niveau med lønnen for aftenskolelærere. Åben - Halliwick budget 2011 Budget for 2011 godkendt. 4. Sommerferieaktiviteter /14100 Til efterretning fremlægges regnskab for sommerferieaktiviteter Som det fremgår af oversigten var der 17 aktører, der udbød sommerferieaktiviteter. Åben - Regnskab sommeraktiviteter 2010 Godkendt. 5. Fortuna Svendborg 11/11535 Ansøgning om tilskud til opstart af pigefodboldklub. Dame/pige afdelingen i Svendborg Forenede Boldklubber starter med virkning fra 1. juli 2011 som selvstændig pigefodboldklub. Der holdes stiftende generalforsamling den 7. april 2011, hvor der forventes at være ca. 60 aktive medlemmer i alderen 8-21 år. Da det koster mange penge at starte en ny klub, ansøges i første omgang om tilskud til udgivelse af folder rettet mod unge piger om muligheden for at bruge deres fritid på en sund og fornuftig måde i en forening. 2

4 Udsat til næste møde. 6. Sydfyns Dart Klub 11/6064 Ansøgning om tilskud til opstart. Sydfyns Dart Klub er en nystartet forening. Bestyrelsen arbejder på at få etableret faciliteter til sporten. Derfor søges kr til etablering af dartbaner i nye lokaler. Bevilget kr Sydfyns Dart Klub 11/6047 Ansøgning om optagelse i lokaletilskudsordningen. Sydfyns Dart Klub er en nystartet forening. Godkendt på udvalgets sidste møde. Bestyrelsen har fundet lokaler på Porthusvej 58 A og søger om optagelse i lokaletilskudsordningen. Foreningen har ikke på nuværende tidspunkt medlemmer under 25 år, men forventer indmeldelse af 5-6 unge under 25 år når faciliteterne er etableret. Foreningen har indgået lejemålet på Porthusvej 58 A med en årlig leje på kr forbrug. Foreningen er orienteret om, at man ikke kan modtage lokaletilskud, når der ikke er medlemmer i foreningen under 25 år. Foreningen ønsker en tilkendegivelse af, at lokaletilskud kan opnås, når foreningen har kontingentbetalende medlemmer under 25 år. 3

5 Åben - Lejekontrakt Bevilget. 8. Troense Kajakklub 11/4190 Ansøgning om udvidelse af lokaletilskud. Troense Kajakklub anmoder om udvidelse af lokaletilskud med kr fra Begrundelsen for udvidelsen er, at klubben i forbindelse med investering i 2 nye kajakopbevaringshuse og broanlæg er nødsaget til at optage hhv. en byggekredit på kr (forventes afviklet i slutningen af 1. kvartal 2011) og efterfølgende et lån på kr som efter aftale afdrages med kr pr. år til en variabel rente på 7,25%. Foreningen oplyser, at der er indhentet sponsorer på kr til projektet. Økonomiske konsekvenser: Troense Kajakklub modtager lokaletilskud til lejemål hos Troense Bådelaug med kr (2009) Den øgede udgift vil belaste lokaletilskudskontoen med kr fradragsprocent på 72,8. Udgiften er betinget af, at renteudgiften ikke overstiger kr Åben - Ansøgning om udvidelse af lokaletilskud for 2011 Renteudgifter på prioritetslån kr bevilget fra låneoptagelsestidspunkt i lånets løbetid på 8 år. 9. Forslag til oprettelse af puljer 11/

6 Forslag til oprettelse af puljer for Formanden fremsender 2 udkast til oprettelse af puljer under Folkeoplysningsudvalgets rådighedskonto. Retningslinjer vedrørende ansøgninger til Foreningspuljen Foreningen skal være hjemmehørende i Svendborg Kommune Foreningen skal være godkendt som folkeoplysende forening af Folkeoplysningsudvalget Ansøgningen skal vedrøre noget helt nyt i foreningen og kan været et medlemsfremstød rettet mod børn og unge generelt eller nærmere definerede grupper af børn og unge Der kan søges op til kr. Der skal skriftlig redegøres for projektets ide, samt hvad pengene skal anvendes til Der kan højst uddeles penge to gange pr. forening Der skal skrives til Folkeoplysningsudvalget, hvordan projektet forløb og hvad pengene blev brugt til Ansøgning kan sendes fra d.d. og frem til 1. december 2011 Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgninger hver måned Retningslinjer for ansøgning vedrørende puljen om Dig og din fritid Du/I skal skrive om, hvad projektet drejer sig om og hvor det skal foregå Det skal være noget, som du/i ikke har prøvet før, og som måske kan ende med, at der dannes en forening med aktiviteten Du/I kan søge op til kr. Du/I skal skrive, hvad pengene skal bruges til. Det kan fx være annoncering, plakater, lokaleleje, materialer, transport mm. Du/I kan højest søge penge 2 gange Du/I skal skrive til Folkeoplysningsudvalget på Rådhuset i Svendborg, hvordan projektet gik, og hvad pengene blev brugt til Du/I må gerne få hjælp af andre til at skrive ansøgningen eller ringe til Kultur og Fritid på Rådhuset i Svendborg for at få hjælp Du/I kan sende ansøgningen nu og frem til 1. december 2011 Ansøgningerne behandles hver måned i Folkeoplysningsudvalget Foreningspuljen: Der afsættes ramme på kr Offentliggøres til foreninger via SIS, BUS og samrådet til alle foreninger. Øvrige foreninger tilskrives direkte. Artikel i dagspressen. "Dig og din Fritid" 5

7 Der afsættes ramme på kr Formanden og Næstformanden bemyndiges til at bevilge op til kr Der arbejdes med puljens navn. Udvalget for Kultur og Planlægning orienteres puljerne. 10. Forslag til pulje til aktiviteter i hallerne 10/41196 I forbindelse med Budget 2011 blev der afsat kr til aktiviteter for unge i haller. Der har været uklarhed om, hvilke unge puljen nøjagtig var rettet imod og arbejdsgruppen har taget kontakt til Ungdomsskolen for at høre om de har kendskab til unge der opholder sig meget i hallernes cafeteria. Formanden fremsender hermed forslag til retningslinier til puljen til drøftelse. Retningslinjer for udbetaling af tilskud til aktivitetsfremmende aktiviteter i idrætshallerne Puljen kan søges af idrætshallernes bestyrelser Idrætshallen skal være beliggende i Svendborg Kommune Der skal være tale om et for hallen nyt tiltag Ansøgningen skal vedrøre aktivitetsfremmende tiltag, der kommer de unge til gode, som ofte opholder sig i længere tid i idrætshallen ud over den tid de bruger på træning og kampe Projektet skal beskrives indgående således at det fremgår, hvad pengene skal gå til Efterfølgende skal Folkeoplysningsudvalget have en kort beskrivelse af, hvorledes projektet forløb og hvad pengene blev brugt til Ansøgninger behandles i Folkeoplysningsudvalget hver måned og der kan søges frem til 1. december 2011 Ansøgningen sendes til Kultur og Fritid, Rådhuset i Svendborg Oplysning om puljen sendes til halbestyrelsernes formænd. 6

8 Retningslinier tilrettes i pind 4 til: Ansøgningen skal vedrøre aktivitetsfremmende tiltag, der kommer alle unge til gode. Puljens størrelse oplyses. Udsendes til halbestyrelserne. 11. Takster for overnatning i offentlige lokaler 09/1278 Der blev den 2. februar 2011 afholdt fællesmøde mellem Udvalget for Kultur og Plan og Børn og ungeudvalget, hvor spørgsmålet om takst for foreningers overnatning i offentlige lokaler blev behandlet. Der blev truffet politisk beslutning om, at er en maksimal betaling på kr. pr. overnatning. Ved særligt store arrangementer tages særskilt stilling til betaling for overnatning. Skolerne vurderer, hvorvidt der er tale om et særligt stort arrangement, og skal i disse tilfælde rette henvendelse til Skole og Dagtilbud. Indstilling: Til efterretning. Til eftreretning. 12. Folkeoplysningsudvalgets Rådighedspulje /2713 Status på Folkeoplysningsudvalgets Rådighedspulje pr. 25. marts kr Åben - Rådighedspuljen - Økonomioversigt

9 Til efterretning. 13. INFORMATION 10/6841 FORMAND: Oplyser, at der stadig arbejdes med Ollerup Arena. Avisartikel om at Lokale- og Anlægsfonden har givet afslag på ansøgning er ikke korrekt. Der arbejdes videre med udvikling af projektet. UDVALGSMEDLEMMER: Morten Petersen rejste spørgsmålet om, hvorvidt bevillinger til større ting kan tilfalde FOU, såfremt foreningen nedlægges. Dette skal vi være et opmærksomhedspunkt. INFORMATION FRA BESTYRELSER MV. Information fra Svendborg Idrætssamvirke SIS afholdt repræsentantskabsmøde. 22. foreninger deltog - uddeling af idrætspriser. Information fra Samrådet for aftenskolerne Samrådet ønsker liste over aftenskoler til Samrådet. Samrådet ønsker oplysning om hvem der fremover har ansvar for aftenskoleområdet. Information fra Børne- og Ungdomskorps (Spejderne) Information fra Rottefældens bestyrelse Information fra Ungdomsskolens bestyrelse Information fra Forsamlingshusudvalget ADMINISTRATIONEN: 8

10 Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 18:30 Jan Find Petersen Erling Johansen Jan Bunkenborg Kurt Sorknæs Erik Jakobsen Preben Juhl Rasmussen Birgit Sørensen Frank Müller-Bøgh Søren Sørensen Jacob Just Maj-Britt Rasmussen Anette Henner Bo Hansen Morten S. Petersen Mogens Stampe 9

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger der vil søge tilskud til aftenskoler Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december 2011 Senest revideret

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3

Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Referat Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget's møde Onsdag den 17-06-2015 Kl. 16:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Finn Olsen, Jens Munk, Jesper Ullemose, Bo Hansen, Curt Sørensen,

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 28. september 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 28. september 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED REGLER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED STRUER KOMMUNE 2011 1. udgave Det må du Det kan du Sådan gør du Her henvender du dig Efter reglerne fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning, ministerielle

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere