Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen."

Transkript

1 Bilag 04.1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 28. august 1/20 Sagsnummer THECA Sagsbehandler JWI Direkte Fax CVR nr: EAN nr: Økonomirapport.3 Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen. Hensigten med økonomirapporten er at orientere bestyrelsen om den forventede udvikling i økonomien i. Økonomirapportens hovedresultater findes i afsnit 1. I afsnit 2, 3, 4 og 5 uddybes resultaterne for de enkelte forretningsområder. 1. Overblik Tabel 1 viser det forventede driftsresultat for. I tabellen sammenholdes budgettets driftsresultat for med det aktuelle estimat. Kolonnen Skønnet ændring angiver forskellen mellem Estimat 3 og Budget. Tabel 1. Forventet nettodriftsresultat Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Se i øvrigt Busruter 1.117, ,6 82,5 Tabel 2 Flextrafik 126,4 195,7 69,4 Tabel 2 Lokalbaner 226,6 337,5 110,9 Tabel 2 Fællesudgifter 298,4 301,0 2,6 Tabel 3 Driftsresultat i alt 1.768, ,8 265,2 *) Budget korrigeret for tekniske ændringer (se bilag 1) I Estimat 3 opjusteres forventningerne i forhold til seneste økonomirapport. Det vil sige, at de forudsætninger der lå til grund for tidligere estimater er videreført eller opdateret med ny viden. I bilag 2 sidst i dokumentet er en tabel, der angiver udviklingen i driftsresultat for. I Estimat 3 er forventningerne til driftsresultat for på 2.033,8 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til budget på 265,2 mio. kr. De væsentligste forklaringer på udviklingen er: Trafikselskabet Movia Servicecenter

2 Udviklingen i prisindekset (stigende priser, særligt olieprisen) 2/20 Overtagelse af kørselsordninger i forretningsområde Flextrafik (Siddende patientbefordring og den Koordinerende Funktion for Specialundervisning) Ny betalingsplan for anlæg på lokalbaner i Region Sjælland (Opgraderingsprojekter på Østbanen og Vestsjællands Lokalbane) Effekt af ny lovgivning vedrørende busoperatørernes adgang til refusion af energi- og CO2-afgift (refusionsretten bortfalder). Figur 1. Fordeling af den skønnede budgetændring 0 Penge ud Penge ind Bus 82,5 Penge ud (netto) 265,2 Lokalbaner 110,9 265,2 Flextrafik 69,4 Fælles 2,6 Tabel 2. Ændringer i nettoudgifter vedrørende busdrift, banedrift og Flextrafik Busruter Flextrafik Lokalbaner I alt Indtægter -28,8 3,1 4,5-21,2 Driftsudgifter 111,3 66,3 14,3 191,8 Anlæg ,1 92,1 Ændringer i nettoudgifter 82,5 69,4 110,9 262,7 Nettoudgifterne for busdrift vokser med 82,5 mio. kr. i forhold til budget. Det skyldes hovedsageligt øgede driftsudgifter, som følge af stigende prisindeks og lovændring vedrørende busoperatørernes adgang til refusion af energiafgift og CO2-afgift. Ændringen i driftsudgifterne modsvares kun i begrænset omfang af øgede passagerindtægter. Lovændringen er gældende fra september. I overtager Movia den siddende patientbefordring i Vestsjælland og det tidligere Storstrøms Amt, samt kørselsadministrationen for den Koordinerende

3 3/20 Funktion for Specialundervisning (KFS) for kommunerne i det tidligere Frederiksborg Amt. Region Sjælland finansierer udgifterne til den siddende patientbefordring (56,5 mio. kr.), mens kommunerne finansierer udgifterne til KFS-kørslen (15,9 mio. kr.). Hertil kommer ændringer i turstatistikken for først halvår af, hvilket giver en reduktion i nettoudgifterne med 3 mio. kr. Samlet opskrives nettoudgifterne for Flextrafik med 69,4 mio. kr. Det aktuelle skøn for lokalbanerne opskrives med 110,9 mio. kr. Ændringen vedrører hovedsageligt anlægsmidler til Vestsjællands Lokalbaner A/S (74,7 mio. kr.) og Østbanen (25,8 mio. kr.). Hertil kommer udviklingen i indeksreguleringen, hvilket øger udgifter til indkøb af trafik. Tabel 3. Ændringer vedrørende fællesudgifter I alt Pension og erstatning -3,0 Kassefinansiering, etableringsaktiviteter 5,6 Ændringer i fællesudgifter 2,6 Opdatering af forventningerne til pensionsbetalinger og pensionsbidrag for udlånte tjenestemænd giver et aktuelt estimat for fællesudgifterne, der er 3 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat. Hertil kommer udgifter til etableringsaktiviteter for 5,6 mio. kr., som bestyrelsen på mødet den 27. juni 2007 besluttede, at Movia kunne finansiere via kassebeholdning. Dispositionsretten blev ikke udnyttet i 2007 og er videreført til. Finansielle poster De finansielle poster forbedres med 14,5 mio. kr., jf. tabel 4. Tabel 4. Forventede ændringer i de finansielle poster Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Renter 8,0-1,0-8,9 Anlægsinvesteringer 109,7 7,3-102,5 Aktieindskud 24,9 0,0-24,9 Låneoptagelse Rejsekort -134,6 0,0 134,6 Kassefinansiering 0,0-12,9-12,9 Finansielle poster i alt 8,0-6,6-14,5 Forventningerne til nettorenteudgifter er nedjusteret med 8,9 mio. kr., bl.a. som følge af, at låneoptagelse til Rejsekortprojektet foreløbig er udskudt.

4 Generelle forsinkelser i Rejsekortprojektet indebærer, at anlægsinvesteringer, aktieindskud samt låneoptagelse udskydes. 4/20 Under anlægsinvesteringer indgår 7,3 mio. kr. til terminalprojektet på Næstved station. Projektet finansieres ved træk på kassebeholdningen, jf. bestyrelsesbeslutning af 7. februar. I bilag 3 findes en samlet oversigt over projekter, som finansieres over kassen. I Estimat 3 er indregnet kassefinansiering for samlet 12,9 mio. kr., hvilket vedrører etableringsaktiviteter og terminalprojektet på Næstved station. Figur 2. De forventede ændringer i de finansielle poster 14,5 0 Renter 8,9 Aktieindskud Anlægsinvesteringer 102,5 24,9 Kassefinansiering 12,9 Låne Rejsekort 134,6 Penge ud Penge ind Penge ind (netto) 14,5 Tabel 5. Forventede ændringer i finansieringsbehovet fra kommuner og regioner Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Driftsresultat 1.768, ,8 265,2 Finansielle poster i alt 8,0-6,6-14,5 Finansieringsbehov i alt 1.776, ,2 250,7 - Regionale aconto 647,5 796,1 148,6 - Kommunale aconto 1.129, ,9 12,8 - Særskilt betaling af energi- og 0,0 60,0 60,0 CO2-afgift Aconto i alt 1.776, ,0 221,5 Restfinansiering 0,0 29,2 29,2 Finansieringsbehovet i Estimat 3 er 250,7 mio. kr. større i forhold til budget. Det forudsættes, at 221,5 mio. kr. indbetales som et øget tilskud fra kommuner og regioner. Heraf finansierer Region Sjælland udgifterne til siddende patientbefordring og udvidelsen af anlægsudgifterne på Vestsjællands Lokalbaner og Østbanen mens KFS-kørslen er kommunalt finansieret. De forøgede udgifter til energiafgifter forudsættes indbetalt af kommuner og regioner i januar 2009 med virkning for regnskabsåret.

5 5/20 Restfinansieringen i vurderes i Estimat 3 til 29,2 mio. kr., jf. tabel 5, som fordeles på kommuner og regioner i Figur 3. Den samlede ændring fra budget til estimat 0 Penge ud Penge ind Bus 82,5 Penge ud (netto) 250,7 250,7 Lokalbaner 110,9 Finansielle poster 14,5 Kom. 12,8 Flextrafik 69,4 Fælles 2,6 Reg. 148,6 Energiafgift 60,0 Rest 29,2 250,7 Øget finansieringsbehov Fordeling mellem regioner og kommuner Restfinansiering Fordeling mellem regioner og kommuner Figur 3 viser udviklingen i finansieringsbehovet. Ændringen i finansieringsbehovet er et nettoresultat af udviklingen i driftsudgifterne (busdrift, banedrift, Flextrafik og fællesudgifter) og de finansielle poster. Finansieringsbehovet forventes øget med 250,7 mio. kr. i forhold til budget. Heraf er der tilkøb for 148,6 mio. kr. i regionerne og 12,8 mio. kr. i kommunerne. Hertil kommer 60 mio. kr. til finansiering af energiog CO2-afgift, som forudsættes betalt af kommuner og regioner i indeværende regnskabsår. Til rest er en nettobetaling på 29,2 mio. kr., som fordeles på kommuner og regioner i 2010.

6 2. Busdrift 6/20 Nettoudgifterne til busdriften skønnes 82,5 mio. kr. større end budgetteret. Det skyldes hovedsageligt udviklingwen i prisindeks og energiafgifterne fra september. Tabel 6. Forventede indtægter og udgifter vedrørende busdrift Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Indtægter , ,0-28,8 Operatørudgifter 2.434, ,4 121,1 Rutespecifikke udgifter 103,0 93,2-9,9 Busdrift i alt 1.117, ,6 82,5 2.1 Indtægter Indtægtsforventningerne er opskrevet i forhold til budget med 28,8 mio. kr., jf. tabel 6 og 7. I indtægtsskønnet er indregnet effekt af Forretningsplanen 2010, samt realiserede passager- og indtægtsdata fra 2007 og. Tabel 7. Ændringer i indtægter fra busdriften Ændringer i indtægterne fra busdriften Ændringer i passagertallet 13,6 Forbedret indtægt pr. påstiger 9,2 Særindtægter 1,6 Intensiv billetkontrol 4,5 I alt 28,8 Passagertallet er i det vedtagne budget for baseret på en negativ passagertrend igennem hele 2007, og som bekendt stabiliserede passagerudviklingen sig i slutningen af 2007, hvorfor passagertallet i umiddelbart må anses for relativt konservativt. I forventes den strategiske satsning at generere 1 mio. flere kunder. Den forventede passagertilgang bliver fordelt på buslinjerne efter en vurdering af forbedringspotentialet. Erfaringsmæssigt udvikler passagertallet og rejsemønsteret sig forskelligt i kommuner og regioner.

7 Figur 4. Akkumuleret buspassagertal for takstområde Hovedstaden 7/20 Mio. påstigere Realiseret 2007 Budget Realiseret jan feb mar apr maj jun Passagerudviklingen i takstområde Hovedstaden i første halvår af ligger over niveauet for samme periode i 2007 og over niveauet i budget for. Budget inkluderer dog ikke Forretningsplanen Sammenlignet med 2007 er der realiseret 2,5 mio. flere påstigere i det første halvår af, hvilket er ¼ af vejen frem mod målet om 10 mio. flere kunder i I forhold til budget er der realiseret 3,3 mio. flere påstigere. Den positive udvikling i passagertallet giver forhåbninger om at forretningsplan bærer frugt. Det er dog fortsat for tidligt at konkludere noget entydigt eftersom andre forhold kan have indflydelse på passagertallet. Det bemærkes i den forbindelse, at der pågår en genopretning af den automatiske passagertælling i busserne, som kan indebære en tællingsbetinget forskel fra budgettet. 2.2 Udgifter Forventningerne til operatørudgifter og rutespecifikke udgifter er nærmere specificeret i tabel 8 og 9. Tabel 8. Ændringer i operatørudgifter til busdrift Ændringer i udgifter til busdrift: Opjustering af reguleringsindeks Detailændringer på linjeniveau (-12) Kvalitetsafregning (-6) Produktionsafvigelser (-15) (-5) Regelændring vedrørende refusion af energiafgifter I alt

8 8/20 Reguleringsindeksene er opdateret med seneste viden og i Estimat 3 er olieprisen fastholdt på et niveau 39 pct. over det oprindelige budget. Udviklingen i verdensøkonomien påvirker prisudviklingen og derigennem de enkelte delindeks. Forventningerne til indeksreguleringen er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Det samlede vejede prisindeks skønnes i gennemsnit 3,7 pct. højere end budgetteret, og med et udsving på +/- 0,5 pct. point svarer det til en udgiftsforøgelse på mio. kr. i. Detailændringer på linjeniveau omfatter ændringer på enkelte buslinjer, herunder ændring i vogntimeproduktionen, flytning af kontraktrakter, mv. Detailændringerne på linjeniveau medfører samlet, at operatørudgifterne nedjusteres med ca. 12 mio. kr. Forventningerne til udbetaling af kvalitetsbonus til busoperatørerne er opdateret med udviklingen i 2007 og første halvår af, hvilket medfører en reduktion af udgiften med 6 mio. kr. Udgået kørsel modregnes i afregningen med busoperatørerne. Erfaringer fra 2007 viser, at 99,9 pct. af den plansatte kørsel gennemføres. Selvom gennemførelsesraten er høj, vil der komme modregninger i operatørbetalingerne som følge af udgået kørsel. Hertil kommer arbejdsnedlæggelser, som på samme måde som udgået kørsel modregnes i afregningen med operatørerne. I først halvår af er der foreløbigt bogført modregninger som følge af udgået kørsel og arbejdsnedlæggelser for 5 mio. kr. Til sammenligning blev der registeret udgået kørsel i 2007 for 12 mio. kr. og ekstraordinært mange arbejdsnedlæggelser for 12 mio. kr. Busoperatørerne betaler fra september fuld energiafgift og CO2-afgift af dieselolie og LPG-gas. Lovændringen indebærer, at de økonomiske vilkår i kontrakterne med busoperatørerne skal genforhandles. Forhandlingerne er ikke afsluttet, men forventes at resultere i en ekstra udgift i på 60 mio. kr., som indgår i forudsætningerne for Estimat 3 under busdrift og som en særskilt á conto afregning med kommuner og regioner (se tabel 5 i afsnit 1). Tabel 9. Ændringer i operatørudgifter til busdrift Ændringer i rutespecifikke udgifter Rejsekort -6,6 Chaufførfaciliteter -3,9 Stoppesteder, busudstyr, m.v. -3,9 Intensiv billetkontrol 4,5 I alt -9,9 Rejsekort projektet er forsinket. Under de rutespecifikke udgifter i budget er der afsat budget til rejsekortbusudstyr og transaktionsomkostninger ved brug af

9 rejsekortsystemet. I Estimat 3 er forventningerne hertil reduceret med 6,6 mio. kr. (dvs. der ikke er budget til Rejsekortprojektet under de Rutespecifikke udgifter). 9/20 Plansat etablering af nye chaufførfaciliteter er foreløbigt udskudt, hvorfor forventningerne i Estimat 3 reduceres med 3,9 mio. kr. Forventningerne til stoppesteder, busudstyr, lokal markedsføring og diverse driftsudgifter, herunder budget til vognplaner nedskrives med 3,9 mio. kr. Bestyrelsen har på mødet den 15. november 2007 truffet beslutning om at intensivere billetkontrollen i busserne. Udgiften på 4,5 mio. kr. indgår i estimatet, som en rutespecifik udgift og fordeles efter samme fordeling som billetindtægterne fra busdriften. Udgiften forudsættes opvejet af forøgede kontrolafgifter og merindtægter som følge af færre gratister, som ligeledes er indregnet i ruteøkonomien. 2.3 Vogntimer Produktion af almindelig busdrift måles i vogntimer. I første halvår af er der produceret tusinde vogntimer, svarende til 99,9 pct. af den plansatte kørsel. Busdriftsproduktionen ligger til og med juni på niveau med 2007 og budget, jf. figur 5. Figur 5. Akkumuleret vogntime produktion. Almindelig busdrift timer Realiseret 2007 Plansat Realiseret jan feb mar apr maj jun 2.4 Kvalitetsudvikling Figur 6 viser det gennemsnitlige antal kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus i 2006, 2007 og for takstområde Hovedstaden. Opgørelsen viser, at antallet af kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus i de første syv måneder af ligger under niveauet fra 2006 og med undtagelse af marts også under niveauet fra Udviklingen antyder, at kvaliteten af busproduktet løbende forbedres.

10 Figur 6. Afregnede kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus for 2006, 2007 og 10/20 kvalitetsbrist pr. kontrollet bus 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december År 2006 År 2007 År Note: Kvalitetsdata for juni og juli er foreløbige. Fra januar til juli er der kontrolleret busser og registeret kvalitetsbrister i takstområde Hovedstaden. Sammenlignet med 2007 er det 18 pct. flere kvalitetsbrister, til gengæld er der kontrolleret 45 pct. flere busser. Samlet set er det gennemsnitlige antal kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus i året første syv måneder mindre i sammenlignet med Flextrafik Flextrafik er et forretningsområde i vækst og i har Movia overtaget den siddende patient befordring i Vestsjælland og det tidligere Storstrøms Amt, samt kørselsadministrationen for den Koordinerende Funktion for Specialundervisning i det tidligere Frederiksborg Amt. Tabel 10. Forventede indtægter og udgifter vedrørende Flextrafik Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Brugerbetaling -28,9-25,8 3,1 Operatørudgifter 130,8 191,6 60,8 Administration 24,5 29,9 5,5 Flextrafik i alt 126,4 195,7 69,4 Overtagelse af kørselsoopgaver er hovedforklaringen på, at nettoudgiften til Flextrafik øges med 69,4 mio. kr., jf. tabel 10 og tabel 11. Men ændringer i øvrige kørselsordninger har også budgetmæssig effekt, jf. tabel 11.

11 Tabel 11. Ændringer i Flextrafik 11/20 Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Handicapbefordring 109,6 97,2-12,4 Åbenordning 2,3 2,1-0,2 Kommunale ordninger 14,4 24,1 9,6 Siddende patientbefordring** 0,0 56,5 56,5 Flextrafik Rute** 0,0 15,9 15,9 Ændringer i alt 126,4 195,7 69,4 **) Nye kørselsordninger i forhold til budget Et fald i antallet af handicapture i første halvår af betyder færre udgifter til operatørerne end forudsat i budgettet. Udgifter til handicapbefordring nedskrives med 12,4 mio. kr. i det aktuelle skøn for (herunder en reduktion af brugerbetalingen på 3,1 mio. kr.). Markant vækst i antallet af ture inden for de kommunale ordninger indebærer et øget udgiftsniveau. Aktuelt forventes udgifter til de kommunale ordninger opjusteret med 9,6 mio. kr. Udgifterne til de kommunale ordninger finansieres af de kommuner, der bestiller kørslen. Movia har den 1. februar overtaget den siddende patientbefordring i Vestsjælland og den 1. oktober i det tidligere Storstrøms amt. Region Sjælland finansierer udgifter til den siddende patientbefordring, som skønnes at udgøre 56,5 mio. kr. i. Movia overtager fra den 1. oktober KFS-kørslen i det tidligere Frederiksborg amt. Kørslen har været i udbud varetaget af Movia, og udgifterne i anslås til 15,9 mio. kr., som finansieres af de deltagende kommuner. Ved årsskiftet overtager og viderefører Movia de igangværende kontrakter i det tidligere Københavns Amt. 3.1 Handicapbefordring Udviklingen i turstatistikken for individuel handicapbefordring viser et blandet billede. I hovedstaden er antallet af ture i første halvår faldet med 18 pct., mens det i resten af Sjælland er vokset med 5 pct. Samlet set er der tale om et fald på 14 pct. i første halvår af, jf. figur 7. Faldet i antallet af ture bevirker, at udgifterne til handicapbefordring i Estimat 3 nedjusteres med 12,4 mio. kr.

12 Figur 7. Akkumuleret turstatistik for handicapbefordring 12/20 Antal ture Budget Realiseret jan feb mar apr maj jun 3.2 Åben ordning Udviklingen i turstatistikken for åben ordning ligger på niveau med budget. Samlet for første halvår er der tale om en marginal afvigelse på under 1 pct, jf. figur 8. Figur 8. Akkumuleret turstatistik for åben ordning Antal ture Budget Realiseret jan feb mar apr maj jun 3.3 Kommunale ordninger De kommunale ordninger er et fokusområde i Movias Forretningsplan 2010, og i første halvår af er 93 pct. af årsbudgettet på ture realiseret, jf. figur 9. Sammenlignet med 2007 er der en fremgang i antallet af ture på 54 pct. De kommunale ordninger finansieres af den enkelte kommune, og den øgede brug heraf betyder en stigning i finansieringsbehov på omkring 9,6 mio. kr. i. Forklaringen på væksten i antallet af ture er dels, at der er kommet nye kommuner med i

13 13/20 ordningen og dels, at kommunerne i større omfang gør brug af Flextrafik som leverandør. Figur 9. Akkumuleret turstatistik for kommunale ordninger Antal ture Budget Realiseret Årsbudget jan feb mar apr maj jun 4. Bane Nettoudgifterne for lokalbanerne øges med 110,9 mio. kr. i forhold til budget, jf. tabel 12. Hovedparten af ændringen vedrører anlægsmidler til Vestsjællands Lokalbaner A/S og Østbanen A/S. Tabel 12. Forventede indtægter og udgifter vedrørende lokalbaner Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Indtægter -137,9-133,4 4,5 Operatørudgifter 311,4 325,7 14,3 Tilskud HL A/S 28,5 28,5 0,0 Anlæg 24,6 116,7 92,1 Lokalbaner i alt 226,6 337,5 110,9 4.1 Indtægter Forventningerne til indtægterne er 4,5 mio. kr. mindre i forhold til budget, jf. tabel 12. I forbindelse med ajourføring af tællemetoder for Lokalbanen A/S incl. Østbanen i efteråret 2007 er passager- og budgetgrundlaget ændret i forhold til de oprindelige forudsætninger for. Effekten heraf er indregnet i det aktuelle estimat og er hovedforklaringen på, at forventningerne til indtægterne nedskrives.

14 Den akkumulerede passagerudvikling i første halvdel af er marginalt under niveauet fra 2007 og budget, jf. figur /20 Figur 10. Akkumuleret passageropgørelse for lokalbanerne Mio. påstigere 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Realiseret Budget Realiseret 0,0 jan feb mar apr maj jun Passagerudviklingen i Lokalbanen incl. Østbanen er positiv, og år til dato juli er der en fremgang på 1 pct. sammenlignet med budget, jf. figur 11. Lollandsbanen og Vestsjællands Lokalbaner ligger derimod begge 5 pct. under budget, jf. figur 11. Figur 11. Akkumuleret afvigelse i procent af passagertallet i forhold til budget 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% Lokalbanen (jan juli) + 1 pct. Lollandsbanen (jan juli) - 5 pct Vestsjællands Lokalbaner (jan juni) - 5 pct. 4.2 Operatørudgifter I Estimatet 3 øges forventningerne til operatørudgifterne med 14,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes udviklingen i prisindeksene og ændrede forudsætninger for omlægning af lån for leasing af toge hos Vestsjællands Lokalbaner.

15 Udviklingen i de prisindeks, der regulerer kontraktbetalingen til Lokalbanen A/S incl. Østbanen, indebærer en opjustering af kontraktbetalingen med 9 mio. kr. Siden december 2007 er reguleringsindekset for Lokalbanen A/S vokset med 10 pct., hvilket mere end forudsat i budgettet. Prisstigningerne har været særlig markante i juni og juli måned. 15/20 Oprindeligt var det forudsat, at Vestsjællands Lokalbaner skulle omlægge lån for leasing af tog med det formål at reducere den månedlige ydelse. Det eksisterende lån er imidlertid bibeholdt, hvilket giver en merudgift i forhold til budget på 4 mio. kr. i. Kvaliteten af togdriften på Lokalbanen incl. Østbanen er forbedret, hvorfor forventningerne til udbetaling af kvalitetsbonus opskrives med 1 mio. kr. i. 4.3 Anlæg Anlægsudgifterne opjusteres samlet med 92,1 mio. kr., jf. tabel 13 nedenfor. Tabel 13. Anlægsprojekter Budget * Estimat 2 Skønnet ændring Lokalbanen A/S og Hovedstadens Lokalbaner A/S 8,4 0,0-8,4 Østbanen 4,2 30,0 25,8 Lollandsbanen A/S 5,0 5,0 0,0 Vestsjællands Lokalbaner A/S 7,0 81,7 74,7 Anlægsprojekter i alt 24,6 116,7 92,1 *) Budget korrigeret for tekniske ændringer På mødet den 24. april besluttede bestyrelsen at indstille til Region Sjælland, at der frigives 30 mio. kr. til Movia til opgraderingsprojektet på Østbanen og 81,7 mio. kr. til opgraderingsprojektet på Vestsjællands Lokalbaner. Det bemærkes, at Movia afventer, at regionsrådet i Region Sjælland frigiver anlægsmidler til de to nævnte opgraderingsprojekter. Region Hovedstaden har oplyst, at der i ikke skal frigives anlægsmidler fra Movia til Lokalbanen A/S, hvorfor forventningerne nedjusteres med 8,4 mio. kr. 5. Fællesudgifter Bemærkninger til fællesudgifterne ud over hvad der er angivet i afsnit 1: KL og Danske Regioner har i december 2007 indgået aftale med regeringen om, at kommuner og regioner kan hæve lønnen med 4 pct. i. I aftalen

16 indgår, at kommunerne kompenseres over bloktilskuddet. I budget er Movias fællesudgifter, herunder løn, reguleret med 3,1 pct. 16/20 Aftalen mellem regeringen, KL og Danske regioner er ikke udmøntet i estimatet. Reguleringen af lønudgifter fra 3,1 pct. til 4 pct. forventes at give en merudgift på omkring 1 mio. kr. i.

17 17/20 Bilag 1 Tabel 14. Tekniske korrektioner til driftsbudget Oprindeligt B Teknisk korrektion Korrigeret B Note BUSRUTER: Indtægter ,7 12, ,2 1,2,3 Operatørudgifter 2.438,5-4, ,2 1 Rutespecifikke udgifter 108,4-5,4 103,0 2 TOTAL BUSRUTER 1.114,2 2, ,1 FLEXTRAFIK: Brugerbetaling -28,9 0,0-28,9 Operatørudgifter 130,8 0,0 130,8 Administration og personale 24,5 0,0 24,5 TOTAL FLEXTRAFIK KØRSEL 126,4 0,0 126,4 LOKALBANER: Indtægter -137,9 0,0-137,9 Operatørudgifter 311,4 0,0 311,4 Tilskud HL A/S 28,5 0,0 28,5 Anlæg 24,6 0,0 24,6 TOTAL LOKALBANER 226,6 0,0 226,6 FÆLLESUDGIFTER: Administration og Personale 295,4-2,9 292,6 3 Tjenestemandspensioner 5,9 0,0 5,9 TOTALE FÆLLESUDGIFTER 301,3-2,9 298,4 DRIFTS RESULTAT 1.768,5 0, ,5 Note 1: I lighed med 2007 foretages der en teknisk korrektion af kvalitetsmodregninger for busdriften. Kvalitetsmodregninger for busdrift indgår i det vedtagne budget for som en indtægt, men er i det korrigerede budget en del af buskontraktomkostningerne. Korrektionen er budgetneutral og vil give en mere hensigtsmæssig opdeling af indtægter og udgifter for busdriften. Note 2: I lighed med 2007 foretages en teknisk korrektion af operatørernes betaling for leje

18 18/20 af chaufførfaciliteter. Operatørernes betaling for leje af chaufførfaciliteter indgår i det vedtagne budget for som en indtægt, men er i det korrigerede budget placeret som en del af de rutespecifikke udgifter, sammen med udgifterne til husleje, rengøring, el, varme, reparation og vedligeholdelse mv. Note 3: I lighed med 2007 foretages der en teknisk korrektion af lejen fra Movias egne anlæg. Lejen fra Movias egne anlæg indgår i det vedtagne budget for som en indtægt, men er i det korrigerede budget placeret so en del af fællesudgifterne, sammen med udgifterne til rengøring, el, varme, reparation og vedligeholdelse mv.

19 19/20 Bilag 2 Tabel 15. Udviklingen i nettodriftsresultat Budget * Estimat 1 Estimat 2 Estimat 3 Busruter 1.117, , , ,6 Flextrafik 126,4 174,9 203,8 195,7 Lokalbaner 226,6 230,2 331,6 337,5 Fællesudgifter 298,4 296,5 295,4 301,0 Driftsresultat i alt 1.768, , , ,8 *) Budget korrigeret for tekniske ændringer Tabel 15 angiver udviklingen i nettodriftsresultatet i. Kort angivet er de væsentligste forskelle mellem Estimat 2 og Estimat 3, følgende Regelændring vedrørende busoperatørernes adgang til refusion af energiafgift, CO2-afgift og LPG-gas.

20 20/20 Bilag 3 Tabel 16. Kassefinansieret projekter I alt Etableringsaktiviteter 5,6 Terminalprojekt Næstved Station 7,3 Kassefinansiering i alt 12,9

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling.

Budget 2012 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 23. juli 2011. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget i 2. behandling. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 04 Budgetforslag 2012. 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at, Budget 2012, 2. behandling vedtages

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet.

Ændringerne er sammensat af en indtægtsstigning på 1,3 mio. kr. og en udgiftsstigning på 0,6 mio. kr. på busområdet. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Frank Sjøgreen Kyhnauv 04 Budget 2015, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller at: Budget 2015, 2. behandling (bilag 1)

Læs mere

Hillerød Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Hillerød Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Sorø Kommune. 08. februar Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Tabel 1 Københavns Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til regnskab 2014. Løbende priser.

Tabel 1 Københavns Kommunes tilskudsbehov fordelt på poster i perioden fra regnskab 2012 til regnskab 2014. Løbende priser. Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 14 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Sorø Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Sorø Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia

Guldborgsund Kommune - Følgebrev til regnskab 2012 for Trafikselskabet Movia Til Guldborgsund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Guldborgsund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2011 Region Hovedstaden - Følgebrev til budget

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 29. april Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Holbæk Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Ringsted Kommune - Følgebrev til budget 2014,

Læs mere

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Nikolaj Beer Eriksen 04 Estimat 1 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at estimat 1 i 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Slagelse Kommune. 29. april Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Slagelse Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009.

Movias bestyrelse godkendte på mødet d. 12. maj 2010 årsregnskabet for 2009. Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 31. maj 2010 Ballerup Kommune - Regnskab 2009 for Trafikselskabet

Læs mere

Til Helsingør Kommune. 15. marts 2014. Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Helsingør Kommune. 15. marts 2014. Helsingør Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Helsingør Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Helsingør Kommune - Følgebrev til

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia

Læs mere

Holbæk Kommune. Oktober Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Holbæk Kommune. Oktober Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

At estimat 3, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2013.

At estimat 3, 2013 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet for 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. oktober 2013 Mads Lund Larsen 04 Økonomiestimat 3, 2013 Indstilling: Det indstilles, At estimat 3, 2013 tages til efterretning og godkendes som

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Albertslund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Albertslund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Albertslund Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gribskov Kommune. 08. februar Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2)

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. juni 2011 Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 08. februar Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Furesø Kommune. 08. februar Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Furesø Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 08. februar Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ringsted Kommune. 29. april Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ringsted Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ringsted Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen opkræves i januar 2014.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2012 og regnskabet. Efterreguleringen opkræves i januar 2014. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Region Sjælland- Følgebrev til regnskab

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederikssund Kommune - Følgebrev

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 29. april Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Holbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Holbæk Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011

Læs mere

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ballerup Kommune. 29. april Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ballerup Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Frederiksberg Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Frederiksberg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 29. april Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Roskilde Kommune. 15. marts Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Roskilde Kommune. 15. marts Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Næstved Kommune. 15. marts Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Næstved Kommune. 15. marts Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Næstved Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Næstved Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Københavns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Københavns Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Egedal Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Egedal Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Den anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for Movias årsrapport og fordelingsregnskab

Den anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for Movias årsrapport og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. februar 2014 Mads Lund Larsen 04 Årsrapport 2013 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: Den anvendte regnskabspraksis,

Læs mere

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning.

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 15 Trafikbestillingsgrundlag 2016 Indstilling: Administrationen indstiller At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Region Hovedstaden - Følgebrev til budget 2015, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Region Hovedstaden Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. juli 2014 Region Hovedstaden - Følgebrev til

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia - Kommune

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Roskilde Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Roskilde Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler JSH Direkte 36 13 15 49 Fax 36 13 16 97 JSH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Rødovre Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Til Gladsaxe Kommune. 15. marts Gladsaxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gladsaxe Kommune. 15. marts Gladsaxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Gladsaxe Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. juni 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune - Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Til Kalundborg Kommune. 15. marts Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Kalundborg Kommune. 15. marts Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Kalundborg Kommune - Følgebrev til

Læs mere

Til Vordingborg Kommune. 15. marts Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Vordingborg Kommune. 15. marts Vordingborg Kommune - Følgebrev til regnskab 2014 for Trafikselskabet Movia Til Vordingborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. marts 2014 Vordingborg Kommune - Følgebrev

Læs mere

Faxe Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Faxe Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Faxe Kommune. 29. april Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Faxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Faxe Kommune - Følgebrev til regnskab 2013

Læs mere

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Lejre Kommune. 08. februar Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Lejre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Lejre Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Kalundborg Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Budgetopfølgning 2011 Økonomirapport, 1. kvartal 2011, incl. prognose for budgetåret Buskørsel / Samordnet kørsel Økonomirapporten for 1. kvartal udviser for buskørslen

Læs mere

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia

Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. juli 2011 Køge Kommune - Følgebrev til budget 2012, 1. behandling

Læs mere

I kan finde tre links om Movias budget behandling på Movias hjemmeside:

I kan finde tre links om Movias budget behandling på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 8. juli 2010 Region Sjælland - Budget 2011 1. behandling

Læs mere

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland - Følgebrev til budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Region Sjælland - Følgebrev til budget

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2017 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2017 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Nikolaj Beer Eriksen 15 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen om

Læs mere

Lolland Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia

Lolland Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 1. juli 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 1. behandling

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia

Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget 2013 for Trafikselskabet Movia Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 17. januar 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune- Følgebrev til Basisbudget

Læs mere

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016.

Administrationen indstiller, at Estimat godkendes som gældende forventning til 2016. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. juni 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 05 Estimat 2.2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2.2016 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2. behandling for trafikselskabet Movia

Vordingborg Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2. behandling for trafikselskabet Movia Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. september 2013 Kommune - Følgebrev til budget 2014, 2.

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Til Sorø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Sorø Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere