Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen."

Transkript

1 Bilag 04.1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 28. august 1/20 Sagsnummer THECA Sagsbehandler JWI Direkte Fax CVR nr: EAN nr: Økonomirapport.3 Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen. Hensigten med økonomirapporten er at orientere bestyrelsen om den forventede udvikling i økonomien i. Økonomirapportens hovedresultater findes i afsnit 1. I afsnit 2, 3, 4 og 5 uddybes resultaterne for de enkelte forretningsområder. 1. Overblik Tabel 1 viser det forventede driftsresultat for. I tabellen sammenholdes budgettets driftsresultat for med det aktuelle estimat. Kolonnen Skønnet ændring angiver forskellen mellem Estimat 3 og Budget. Tabel 1. Forventet nettodriftsresultat Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Se i øvrigt Busruter 1.117, ,6 82,5 Tabel 2 Flextrafik 126,4 195,7 69,4 Tabel 2 Lokalbaner 226,6 337,5 110,9 Tabel 2 Fællesudgifter 298,4 301,0 2,6 Tabel 3 Driftsresultat i alt 1.768, ,8 265,2 *) Budget korrigeret for tekniske ændringer (se bilag 1) I Estimat 3 opjusteres forventningerne i forhold til seneste økonomirapport. Det vil sige, at de forudsætninger der lå til grund for tidligere estimater er videreført eller opdateret med ny viden. I bilag 2 sidst i dokumentet er en tabel, der angiver udviklingen i driftsresultat for. I Estimat 3 er forventningerne til driftsresultat for på 2.033,8 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til budget på 265,2 mio. kr. De væsentligste forklaringer på udviklingen er: Trafikselskabet Movia Servicecenter

2 Udviklingen i prisindekset (stigende priser, særligt olieprisen) 2/20 Overtagelse af kørselsordninger i forretningsområde Flextrafik (Siddende patientbefordring og den Koordinerende Funktion for Specialundervisning) Ny betalingsplan for anlæg på lokalbaner i Region Sjælland (Opgraderingsprojekter på Østbanen og Vestsjællands Lokalbane) Effekt af ny lovgivning vedrørende busoperatørernes adgang til refusion af energi- og CO2-afgift (refusionsretten bortfalder). Figur 1. Fordeling af den skønnede budgetændring 0 Penge ud Penge ind Bus 82,5 Penge ud (netto) 265,2 Lokalbaner 110,9 265,2 Flextrafik 69,4 Fælles 2,6 Tabel 2. Ændringer i nettoudgifter vedrørende busdrift, banedrift og Flextrafik Busruter Flextrafik Lokalbaner I alt Indtægter -28,8 3,1 4,5-21,2 Driftsudgifter 111,3 66,3 14,3 191,8 Anlæg ,1 92,1 Ændringer i nettoudgifter 82,5 69,4 110,9 262,7 Nettoudgifterne for busdrift vokser med 82,5 mio. kr. i forhold til budget. Det skyldes hovedsageligt øgede driftsudgifter, som følge af stigende prisindeks og lovændring vedrørende busoperatørernes adgang til refusion af energiafgift og CO2-afgift. Ændringen i driftsudgifterne modsvares kun i begrænset omfang af øgede passagerindtægter. Lovændringen er gældende fra september. I overtager Movia den siddende patientbefordring i Vestsjælland og det tidligere Storstrøms Amt, samt kørselsadministrationen for den Koordinerende

3 3/20 Funktion for Specialundervisning (KFS) for kommunerne i det tidligere Frederiksborg Amt. Region Sjælland finansierer udgifterne til den siddende patientbefordring (56,5 mio. kr.), mens kommunerne finansierer udgifterne til KFS-kørslen (15,9 mio. kr.). Hertil kommer ændringer i turstatistikken for først halvår af, hvilket giver en reduktion i nettoudgifterne med 3 mio. kr. Samlet opskrives nettoudgifterne for Flextrafik med 69,4 mio. kr. Det aktuelle skøn for lokalbanerne opskrives med 110,9 mio. kr. Ændringen vedrører hovedsageligt anlægsmidler til Vestsjællands Lokalbaner A/S (74,7 mio. kr.) og Østbanen (25,8 mio. kr.). Hertil kommer udviklingen i indeksreguleringen, hvilket øger udgifter til indkøb af trafik. Tabel 3. Ændringer vedrørende fællesudgifter I alt Pension og erstatning -3,0 Kassefinansiering, etableringsaktiviteter 5,6 Ændringer i fællesudgifter 2,6 Opdatering af forventningerne til pensionsbetalinger og pensionsbidrag for udlånte tjenestemænd giver et aktuelt estimat for fællesudgifterne, der er 3 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat. Hertil kommer udgifter til etableringsaktiviteter for 5,6 mio. kr., som bestyrelsen på mødet den 27. juni 2007 besluttede, at Movia kunne finansiere via kassebeholdning. Dispositionsretten blev ikke udnyttet i 2007 og er videreført til. Finansielle poster De finansielle poster forbedres med 14,5 mio. kr., jf. tabel 4. Tabel 4. Forventede ændringer i de finansielle poster Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Renter 8,0-1,0-8,9 Anlægsinvesteringer 109,7 7,3-102,5 Aktieindskud 24,9 0,0-24,9 Låneoptagelse Rejsekort -134,6 0,0 134,6 Kassefinansiering 0,0-12,9-12,9 Finansielle poster i alt 8,0-6,6-14,5 Forventningerne til nettorenteudgifter er nedjusteret med 8,9 mio. kr., bl.a. som følge af, at låneoptagelse til Rejsekortprojektet foreløbig er udskudt.

4 Generelle forsinkelser i Rejsekortprojektet indebærer, at anlægsinvesteringer, aktieindskud samt låneoptagelse udskydes. 4/20 Under anlægsinvesteringer indgår 7,3 mio. kr. til terminalprojektet på Næstved station. Projektet finansieres ved træk på kassebeholdningen, jf. bestyrelsesbeslutning af 7. februar. I bilag 3 findes en samlet oversigt over projekter, som finansieres over kassen. I Estimat 3 er indregnet kassefinansiering for samlet 12,9 mio. kr., hvilket vedrører etableringsaktiviteter og terminalprojektet på Næstved station. Figur 2. De forventede ændringer i de finansielle poster 14,5 0 Renter 8,9 Aktieindskud Anlægsinvesteringer 102,5 24,9 Kassefinansiering 12,9 Låne Rejsekort 134,6 Penge ud Penge ind Penge ind (netto) 14,5 Tabel 5. Forventede ændringer i finansieringsbehovet fra kommuner og regioner Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Driftsresultat 1.768, ,8 265,2 Finansielle poster i alt 8,0-6,6-14,5 Finansieringsbehov i alt 1.776, ,2 250,7 - Regionale aconto 647,5 796,1 148,6 - Kommunale aconto 1.129, ,9 12,8 - Særskilt betaling af energi- og 0,0 60,0 60,0 CO2-afgift Aconto i alt 1.776, ,0 221,5 Restfinansiering 0,0 29,2 29,2 Finansieringsbehovet i Estimat 3 er 250,7 mio. kr. større i forhold til budget. Det forudsættes, at 221,5 mio. kr. indbetales som et øget tilskud fra kommuner og regioner. Heraf finansierer Region Sjælland udgifterne til siddende patientbefordring og udvidelsen af anlægsudgifterne på Vestsjællands Lokalbaner og Østbanen mens KFS-kørslen er kommunalt finansieret. De forøgede udgifter til energiafgifter forudsættes indbetalt af kommuner og regioner i januar 2009 med virkning for regnskabsåret.

5 5/20 Restfinansieringen i vurderes i Estimat 3 til 29,2 mio. kr., jf. tabel 5, som fordeles på kommuner og regioner i Figur 3. Den samlede ændring fra budget til estimat 0 Penge ud Penge ind Bus 82,5 Penge ud (netto) 250,7 250,7 Lokalbaner 110,9 Finansielle poster 14,5 Kom. 12,8 Flextrafik 69,4 Fælles 2,6 Reg. 148,6 Energiafgift 60,0 Rest 29,2 250,7 Øget finansieringsbehov Fordeling mellem regioner og kommuner Restfinansiering Fordeling mellem regioner og kommuner Figur 3 viser udviklingen i finansieringsbehovet. Ændringen i finansieringsbehovet er et nettoresultat af udviklingen i driftsudgifterne (busdrift, banedrift, Flextrafik og fællesudgifter) og de finansielle poster. Finansieringsbehovet forventes øget med 250,7 mio. kr. i forhold til budget. Heraf er der tilkøb for 148,6 mio. kr. i regionerne og 12,8 mio. kr. i kommunerne. Hertil kommer 60 mio. kr. til finansiering af energiog CO2-afgift, som forudsættes betalt af kommuner og regioner i indeværende regnskabsår. Til rest er en nettobetaling på 29,2 mio. kr., som fordeles på kommuner og regioner i 2010.

6 2. Busdrift 6/20 Nettoudgifterne til busdriften skønnes 82,5 mio. kr. større end budgetteret. Det skyldes hovedsageligt udviklingwen i prisindeks og energiafgifterne fra september. Tabel 6. Forventede indtægter og udgifter vedrørende busdrift Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Indtægter , ,0-28,8 Operatørudgifter 2.434, ,4 121,1 Rutespecifikke udgifter 103,0 93,2-9,9 Busdrift i alt 1.117, ,6 82,5 2.1 Indtægter Indtægtsforventningerne er opskrevet i forhold til budget med 28,8 mio. kr., jf. tabel 6 og 7. I indtægtsskønnet er indregnet effekt af Forretningsplanen 2010, samt realiserede passager- og indtægtsdata fra 2007 og. Tabel 7. Ændringer i indtægter fra busdriften Ændringer i indtægterne fra busdriften Ændringer i passagertallet 13,6 Forbedret indtægt pr. påstiger 9,2 Særindtægter 1,6 Intensiv billetkontrol 4,5 I alt 28,8 Passagertallet er i det vedtagne budget for baseret på en negativ passagertrend igennem hele 2007, og som bekendt stabiliserede passagerudviklingen sig i slutningen af 2007, hvorfor passagertallet i umiddelbart må anses for relativt konservativt. I forventes den strategiske satsning at generere 1 mio. flere kunder. Den forventede passagertilgang bliver fordelt på buslinjerne efter en vurdering af forbedringspotentialet. Erfaringsmæssigt udvikler passagertallet og rejsemønsteret sig forskelligt i kommuner og regioner.

7 Figur 4. Akkumuleret buspassagertal for takstområde Hovedstaden 7/20 Mio. påstigere Realiseret 2007 Budget Realiseret jan feb mar apr maj jun Passagerudviklingen i takstområde Hovedstaden i første halvår af ligger over niveauet for samme periode i 2007 og over niveauet i budget for. Budget inkluderer dog ikke Forretningsplanen Sammenlignet med 2007 er der realiseret 2,5 mio. flere påstigere i det første halvår af, hvilket er ¼ af vejen frem mod målet om 10 mio. flere kunder i I forhold til budget er der realiseret 3,3 mio. flere påstigere. Den positive udvikling i passagertallet giver forhåbninger om at forretningsplan bærer frugt. Det er dog fortsat for tidligt at konkludere noget entydigt eftersom andre forhold kan have indflydelse på passagertallet. Det bemærkes i den forbindelse, at der pågår en genopretning af den automatiske passagertælling i busserne, som kan indebære en tællingsbetinget forskel fra budgettet. 2.2 Udgifter Forventningerne til operatørudgifter og rutespecifikke udgifter er nærmere specificeret i tabel 8 og 9. Tabel 8. Ændringer i operatørudgifter til busdrift Ændringer i udgifter til busdrift: Opjustering af reguleringsindeks Detailændringer på linjeniveau (-12) Kvalitetsafregning (-6) Produktionsafvigelser (-15) (-5) Regelændring vedrørende refusion af energiafgifter I alt

8 8/20 Reguleringsindeksene er opdateret med seneste viden og i Estimat 3 er olieprisen fastholdt på et niveau 39 pct. over det oprindelige budget. Udviklingen i verdensøkonomien påvirker prisudviklingen og derigennem de enkelte delindeks. Forventningerne til indeksreguleringen er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Det samlede vejede prisindeks skønnes i gennemsnit 3,7 pct. højere end budgetteret, og med et udsving på +/- 0,5 pct. point svarer det til en udgiftsforøgelse på mio. kr. i. Detailændringer på linjeniveau omfatter ændringer på enkelte buslinjer, herunder ændring i vogntimeproduktionen, flytning af kontraktrakter, mv. Detailændringerne på linjeniveau medfører samlet, at operatørudgifterne nedjusteres med ca. 12 mio. kr. Forventningerne til udbetaling af kvalitetsbonus til busoperatørerne er opdateret med udviklingen i 2007 og første halvår af, hvilket medfører en reduktion af udgiften med 6 mio. kr. Udgået kørsel modregnes i afregningen med busoperatørerne. Erfaringer fra 2007 viser, at 99,9 pct. af den plansatte kørsel gennemføres. Selvom gennemførelsesraten er høj, vil der komme modregninger i operatørbetalingerne som følge af udgået kørsel. Hertil kommer arbejdsnedlæggelser, som på samme måde som udgået kørsel modregnes i afregningen med operatørerne. I først halvår af er der foreløbigt bogført modregninger som følge af udgået kørsel og arbejdsnedlæggelser for 5 mio. kr. Til sammenligning blev der registeret udgået kørsel i 2007 for 12 mio. kr. og ekstraordinært mange arbejdsnedlæggelser for 12 mio. kr. Busoperatørerne betaler fra september fuld energiafgift og CO2-afgift af dieselolie og LPG-gas. Lovændringen indebærer, at de økonomiske vilkår i kontrakterne med busoperatørerne skal genforhandles. Forhandlingerne er ikke afsluttet, men forventes at resultere i en ekstra udgift i på 60 mio. kr., som indgår i forudsætningerne for Estimat 3 under busdrift og som en særskilt á conto afregning med kommuner og regioner (se tabel 5 i afsnit 1). Tabel 9. Ændringer i operatørudgifter til busdrift Ændringer i rutespecifikke udgifter Rejsekort -6,6 Chaufførfaciliteter -3,9 Stoppesteder, busudstyr, m.v. -3,9 Intensiv billetkontrol 4,5 I alt -9,9 Rejsekort projektet er forsinket. Under de rutespecifikke udgifter i budget er der afsat budget til rejsekortbusudstyr og transaktionsomkostninger ved brug af

9 rejsekortsystemet. I Estimat 3 er forventningerne hertil reduceret med 6,6 mio. kr. (dvs. der ikke er budget til Rejsekortprojektet under de Rutespecifikke udgifter). 9/20 Plansat etablering af nye chaufførfaciliteter er foreløbigt udskudt, hvorfor forventningerne i Estimat 3 reduceres med 3,9 mio. kr. Forventningerne til stoppesteder, busudstyr, lokal markedsføring og diverse driftsudgifter, herunder budget til vognplaner nedskrives med 3,9 mio. kr. Bestyrelsen har på mødet den 15. november 2007 truffet beslutning om at intensivere billetkontrollen i busserne. Udgiften på 4,5 mio. kr. indgår i estimatet, som en rutespecifik udgift og fordeles efter samme fordeling som billetindtægterne fra busdriften. Udgiften forudsættes opvejet af forøgede kontrolafgifter og merindtægter som følge af færre gratister, som ligeledes er indregnet i ruteøkonomien. 2.3 Vogntimer Produktion af almindelig busdrift måles i vogntimer. I første halvår af er der produceret tusinde vogntimer, svarende til 99,9 pct. af den plansatte kørsel. Busdriftsproduktionen ligger til og med juni på niveau med 2007 og budget, jf. figur 5. Figur 5. Akkumuleret vogntime produktion. Almindelig busdrift timer Realiseret 2007 Plansat Realiseret jan feb mar apr maj jun 2.4 Kvalitetsudvikling Figur 6 viser det gennemsnitlige antal kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus i 2006, 2007 og for takstområde Hovedstaden. Opgørelsen viser, at antallet af kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus i de første syv måneder af ligger under niveauet fra 2006 og med undtagelse af marts også under niveauet fra Udviklingen antyder, at kvaliteten af busproduktet løbende forbedres.

10 Figur 6. Afregnede kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus for 2006, 2007 og 10/20 kvalitetsbrist pr. kontrollet bus 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december År 2006 År 2007 År Note: Kvalitetsdata for juni og juli er foreløbige. Fra januar til juli er der kontrolleret busser og registeret kvalitetsbrister i takstområde Hovedstaden. Sammenlignet med 2007 er det 18 pct. flere kvalitetsbrister, til gengæld er der kontrolleret 45 pct. flere busser. Samlet set er det gennemsnitlige antal kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus i året første syv måneder mindre i sammenlignet med Flextrafik Flextrafik er et forretningsområde i vækst og i har Movia overtaget den siddende patient befordring i Vestsjælland og det tidligere Storstrøms Amt, samt kørselsadministrationen for den Koordinerende Funktion for Specialundervisning i det tidligere Frederiksborg Amt. Tabel 10. Forventede indtægter og udgifter vedrørende Flextrafik Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Brugerbetaling -28,9-25,8 3,1 Operatørudgifter 130,8 191,6 60,8 Administration 24,5 29,9 5,5 Flextrafik i alt 126,4 195,7 69,4 Overtagelse af kørselsoopgaver er hovedforklaringen på, at nettoudgiften til Flextrafik øges med 69,4 mio. kr., jf. tabel 10 og tabel 11. Men ændringer i øvrige kørselsordninger har også budgetmæssig effekt, jf. tabel 11.

11 Tabel 11. Ændringer i Flextrafik 11/20 Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Handicapbefordring 109,6 97,2-12,4 Åbenordning 2,3 2,1-0,2 Kommunale ordninger 14,4 24,1 9,6 Siddende patientbefordring** 0,0 56,5 56,5 Flextrafik Rute** 0,0 15,9 15,9 Ændringer i alt 126,4 195,7 69,4 **) Nye kørselsordninger i forhold til budget Et fald i antallet af handicapture i første halvår af betyder færre udgifter til operatørerne end forudsat i budgettet. Udgifter til handicapbefordring nedskrives med 12,4 mio. kr. i det aktuelle skøn for (herunder en reduktion af brugerbetalingen på 3,1 mio. kr.). Markant vækst i antallet af ture inden for de kommunale ordninger indebærer et øget udgiftsniveau. Aktuelt forventes udgifter til de kommunale ordninger opjusteret med 9,6 mio. kr. Udgifterne til de kommunale ordninger finansieres af de kommuner, der bestiller kørslen. Movia har den 1. februar overtaget den siddende patientbefordring i Vestsjælland og den 1. oktober i det tidligere Storstrøms amt. Region Sjælland finansierer udgifter til den siddende patientbefordring, som skønnes at udgøre 56,5 mio. kr. i. Movia overtager fra den 1. oktober KFS-kørslen i det tidligere Frederiksborg amt. Kørslen har været i udbud varetaget af Movia, og udgifterne i anslås til 15,9 mio. kr., som finansieres af de deltagende kommuner. Ved årsskiftet overtager og viderefører Movia de igangværende kontrakter i det tidligere Københavns Amt. 3.1 Handicapbefordring Udviklingen i turstatistikken for individuel handicapbefordring viser et blandet billede. I hovedstaden er antallet af ture i første halvår faldet med 18 pct., mens det i resten af Sjælland er vokset med 5 pct. Samlet set er der tale om et fald på 14 pct. i første halvår af, jf. figur 7. Faldet i antallet af ture bevirker, at udgifterne til handicapbefordring i Estimat 3 nedjusteres med 12,4 mio. kr.

12 Figur 7. Akkumuleret turstatistik for handicapbefordring 12/20 Antal ture Budget Realiseret jan feb mar apr maj jun 3.2 Åben ordning Udviklingen i turstatistikken for åben ordning ligger på niveau med budget. Samlet for første halvår er der tale om en marginal afvigelse på under 1 pct, jf. figur 8. Figur 8. Akkumuleret turstatistik for åben ordning Antal ture Budget Realiseret jan feb mar apr maj jun 3.3 Kommunale ordninger De kommunale ordninger er et fokusområde i Movias Forretningsplan 2010, og i første halvår af er 93 pct. af årsbudgettet på ture realiseret, jf. figur 9. Sammenlignet med 2007 er der en fremgang i antallet af ture på 54 pct. De kommunale ordninger finansieres af den enkelte kommune, og den øgede brug heraf betyder en stigning i finansieringsbehov på omkring 9,6 mio. kr. i. Forklaringen på væksten i antallet af ture er dels, at der er kommet nye kommuner med i

13 13/20 ordningen og dels, at kommunerne i større omfang gør brug af Flextrafik som leverandør. Figur 9. Akkumuleret turstatistik for kommunale ordninger Antal ture Budget Realiseret Årsbudget jan feb mar apr maj jun 4. Bane Nettoudgifterne for lokalbanerne øges med 110,9 mio. kr. i forhold til budget, jf. tabel 12. Hovedparten af ændringen vedrører anlægsmidler til Vestsjællands Lokalbaner A/S og Østbanen A/S. Tabel 12. Forventede indtægter og udgifter vedrørende lokalbaner Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Indtægter -137,9-133,4 4,5 Operatørudgifter 311,4 325,7 14,3 Tilskud HL A/S 28,5 28,5 0,0 Anlæg 24,6 116,7 92,1 Lokalbaner i alt 226,6 337,5 110,9 4.1 Indtægter Forventningerne til indtægterne er 4,5 mio. kr. mindre i forhold til budget, jf. tabel 12. I forbindelse med ajourføring af tællemetoder for Lokalbanen A/S incl. Østbanen i efteråret 2007 er passager- og budgetgrundlaget ændret i forhold til de oprindelige forudsætninger for. Effekten heraf er indregnet i det aktuelle estimat og er hovedforklaringen på, at forventningerne til indtægterne nedskrives.

14 Den akkumulerede passagerudvikling i første halvdel af er marginalt under niveauet fra 2007 og budget, jf. figur /20 Figur 10. Akkumuleret passageropgørelse for lokalbanerne Mio. påstigere 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Realiseret Budget Realiseret 0,0 jan feb mar apr maj jun Passagerudviklingen i Lokalbanen incl. Østbanen er positiv, og år til dato juli er der en fremgang på 1 pct. sammenlignet med budget, jf. figur 11. Lollandsbanen og Vestsjællands Lokalbaner ligger derimod begge 5 pct. under budget, jf. figur 11. Figur 11. Akkumuleret afvigelse i procent af passagertallet i forhold til budget 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% Lokalbanen (jan juli) + 1 pct. Lollandsbanen (jan juli) - 5 pct Vestsjællands Lokalbaner (jan juni) - 5 pct. 4.2 Operatørudgifter I Estimatet 3 øges forventningerne til operatørudgifterne med 14,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes udviklingen i prisindeksene og ændrede forudsætninger for omlægning af lån for leasing af toge hos Vestsjællands Lokalbaner.

15 Udviklingen i de prisindeks, der regulerer kontraktbetalingen til Lokalbanen A/S incl. Østbanen, indebærer en opjustering af kontraktbetalingen med 9 mio. kr. Siden december 2007 er reguleringsindekset for Lokalbanen A/S vokset med 10 pct., hvilket mere end forudsat i budgettet. Prisstigningerne har været særlig markante i juni og juli måned. 15/20 Oprindeligt var det forudsat, at Vestsjællands Lokalbaner skulle omlægge lån for leasing af tog med det formål at reducere den månedlige ydelse. Det eksisterende lån er imidlertid bibeholdt, hvilket giver en merudgift i forhold til budget på 4 mio. kr. i. Kvaliteten af togdriften på Lokalbanen incl. Østbanen er forbedret, hvorfor forventningerne til udbetaling af kvalitetsbonus opskrives med 1 mio. kr. i. 4.3 Anlæg Anlægsudgifterne opjusteres samlet med 92,1 mio. kr., jf. tabel 13 nedenfor. Tabel 13. Anlægsprojekter Budget * Estimat 2 Skønnet ændring Lokalbanen A/S og Hovedstadens Lokalbaner A/S 8,4 0,0-8,4 Østbanen 4,2 30,0 25,8 Lollandsbanen A/S 5,0 5,0 0,0 Vestsjællands Lokalbaner A/S 7,0 81,7 74,7 Anlægsprojekter i alt 24,6 116,7 92,1 *) Budget korrigeret for tekniske ændringer På mødet den 24. april besluttede bestyrelsen at indstille til Region Sjælland, at der frigives 30 mio. kr. til Movia til opgraderingsprojektet på Østbanen og 81,7 mio. kr. til opgraderingsprojektet på Vestsjællands Lokalbaner. Det bemærkes, at Movia afventer, at regionsrådet i Region Sjælland frigiver anlægsmidler til de to nævnte opgraderingsprojekter. Region Hovedstaden har oplyst, at der i ikke skal frigives anlægsmidler fra Movia til Lokalbanen A/S, hvorfor forventningerne nedjusteres med 8,4 mio. kr. 5. Fællesudgifter Bemærkninger til fællesudgifterne ud over hvad der er angivet i afsnit 1: KL og Danske Regioner har i december 2007 indgået aftale med regeringen om, at kommuner og regioner kan hæve lønnen med 4 pct. i. I aftalen

16 indgår, at kommunerne kompenseres over bloktilskuddet. I budget er Movias fællesudgifter, herunder løn, reguleret med 3,1 pct. 16/20 Aftalen mellem regeringen, KL og Danske regioner er ikke udmøntet i estimatet. Reguleringen af lønudgifter fra 3,1 pct. til 4 pct. forventes at give en merudgift på omkring 1 mio. kr. i.

17 17/20 Bilag 1 Tabel 14. Tekniske korrektioner til driftsbudget Oprindeligt B Teknisk korrektion Korrigeret B Note BUSRUTER: Indtægter ,7 12, ,2 1,2,3 Operatørudgifter 2.438,5-4, ,2 1 Rutespecifikke udgifter 108,4-5,4 103,0 2 TOTAL BUSRUTER 1.114,2 2, ,1 FLEXTRAFIK: Brugerbetaling -28,9 0,0-28,9 Operatørudgifter 130,8 0,0 130,8 Administration og personale 24,5 0,0 24,5 TOTAL FLEXTRAFIK KØRSEL 126,4 0,0 126,4 LOKALBANER: Indtægter -137,9 0,0-137,9 Operatørudgifter 311,4 0,0 311,4 Tilskud HL A/S 28,5 0,0 28,5 Anlæg 24,6 0,0 24,6 TOTAL LOKALBANER 226,6 0,0 226,6 FÆLLESUDGIFTER: Administration og Personale 295,4-2,9 292,6 3 Tjenestemandspensioner 5,9 0,0 5,9 TOTALE FÆLLESUDGIFTER 301,3-2,9 298,4 DRIFTS RESULTAT 1.768,5 0, ,5 Note 1: I lighed med 2007 foretages der en teknisk korrektion af kvalitetsmodregninger for busdriften. Kvalitetsmodregninger for busdrift indgår i det vedtagne budget for som en indtægt, men er i det korrigerede budget en del af buskontraktomkostningerne. Korrektionen er budgetneutral og vil give en mere hensigtsmæssig opdeling af indtægter og udgifter for busdriften. Note 2: I lighed med 2007 foretages en teknisk korrektion af operatørernes betaling for leje

18 18/20 af chaufførfaciliteter. Operatørernes betaling for leje af chaufførfaciliteter indgår i det vedtagne budget for som en indtægt, men er i det korrigerede budget placeret som en del af de rutespecifikke udgifter, sammen med udgifterne til husleje, rengøring, el, varme, reparation og vedligeholdelse mv. Note 3: I lighed med 2007 foretages der en teknisk korrektion af lejen fra Movias egne anlæg. Lejen fra Movias egne anlæg indgår i det vedtagne budget for som en indtægt, men er i det korrigerede budget placeret so en del af fællesudgifterne, sammen med udgifterne til rengøring, el, varme, reparation og vedligeholdelse mv.

19 19/20 Bilag 2 Tabel 15. Udviklingen i nettodriftsresultat Budget * Estimat 1 Estimat 2 Estimat 3 Busruter 1.117, , , ,6 Flextrafik 126,4 174,9 203,8 195,7 Lokalbaner 226,6 230,2 331,6 337,5 Fællesudgifter 298,4 296,5 295,4 301,0 Driftsresultat i alt 1.768, , , ,8 *) Budget korrigeret for tekniske ændringer Tabel 15 angiver udviklingen i nettodriftsresultatet i. Kort angivet er de væsentligste forskelle mellem Estimat 2 og Estimat 3, følgende Regelændring vedrørende busoperatørernes adgang til refusion af energiafgift, CO2-afgift og LPG-gas.

20 20/20 Bilag 3 Tabel 16. Kassefinansieret projekter I alt Etableringsaktiviteter 5,6 Terminalprojekt Næstved Station 7,3 Kassefinansiering i alt 12,9

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Anvendte regnskabsprincipper

Anvendte regnskabsprincipper Bilag 13.1 Anvendte regnskabsprincipper 107178-422269 Slettet: 4 Indsat: 4 Slettet: 5 Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriet

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2012

Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 Budgetoversigt 1 Maj 2012 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere