Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen."

Transkript

1 Bilag 04.1 Notat Til Bestyrelsen Kopi til 28. august 1/20 Sagsnummer THECA Sagsbehandler JWI Direkte Fax CVR nr: EAN nr: Økonomirapport.3 Nærværende økonomirapport er årets tredje økonomirapportering til bestyrelsen. Hensigten med økonomirapporten er at orientere bestyrelsen om den forventede udvikling i økonomien i. Økonomirapportens hovedresultater findes i afsnit 1. I afsnit 2, 3, 4 og 5 uddybes resultaterne for de enkelte forretningsområder. 1. Overblik Tabel 1 viser det forventede driftsresultat for. I tabellen sammenholdes budgettets driftsresultat for med det aktuelle estimat. Kolonnen Skønnet ændring angiver forskellen mellem Estimat 3 og Budget. Tabel 1. Forventet nettodriftsresultat Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Se i øvrigt Busruter 1.117, ,6 82,5 Tabel 2 Flextrafik 126,4 195,7 69,4 Tabel 2 Lokalbaner 226,6 337,5 110,9 Tabel 2 Fællesudgifter 298,4 301,0 2,6 Tabel 3 Driftsresultat i alt 1.768, ,8 265,2 *) Budget korrigeret for tekniske ændringer (se bilag 1) I Estimat 3 opjusteres forventningerne i forhold til seneste økonomirapport. Det vil sige, at de forudsætninger der lå til grund for tidligere estimater er videreført eller opdateret med ny viden. I bilag 2 sidst i dokumentet er en tabel, der angiver udviklingen i driftsresultat for. I Estimat 3 er forventningerne til driftsresultat for på 2.033,8 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til budget på 265,2 mio. kr. De væsentligste forklaringer på udviklingen er: Trafikselskabet Movia Servicecenter

2 Udviklingen i prisindekset (stigende priser, særligt olieprisen) 2/20 Overtagelse af kørselsordninger i forretningsområde Flextrafik (Siddende patientbefordring og den Koordinerende Funktion for Specialundervisning) Ny betalingsplan for anlæg på lokalbaner i Region Sjælland (Opgraderingsprojekter på Østbanen og Vestsjællands Lokalbane) Effekt af ny lovgivning vedrørende busoperatørernes adgang til refusion af energi- og CO2-afgift (refusionsretten bortfalder). Figur 1. Fordeling af den skønnede budgetændring 0 Penge ud Penge ind Bus 82,5 Penge ud (netto) 265,2 Lokalbaner 110,9 265,2 Flextrafik 69,4 Fælles 2,6 Tabel 2. Ændringer i nettoudgifter vedrørende busdrift, banedrift og Flextrafik Busruter Flextrafik Lokalbaner I alt Indtægter -28,8 3,1 4,5-21,2 Driftsudgifter 111,3 66,3 14,3 191,8 Anlæg ,1 92,1 Ændringer i nettoudgifter 82,5 69,4 110,9 262,7 Nettoudgifterne for busdrift vokser med 82,5 mio. kr. i forhold til budget. Det skyldes hovedsageligt øgede driftsudgifter, som følge af stigende prisindeks og lovændring vedrørende busoperatørernes adgang til refusion af energiafgift og CO2-afgift. Ændringen i driftsudgifterne modsvares kun i begrænset omfang af øgede passagerindtægter. Lovændringen er gældende fra september. I overtager Movia den siddende patientbefordring i Vestsjælland og det tidligere Storstrøms Amt, samt kørselsadministrationen for den Koordinerende

3 3/20 Funktion for Specialundervisning (KFS) for kommunerne i det tidligere Frederiksborg Amt. Region Sjælland finansierer udgifterne til den siddende patientbefordring (56,5 mio. kr.), mens kommunerne finansierer udgifterne til KFS-kørslen (15,9 mio. kr.). Hertil kommer ændringer i turstatistikken for først halvår af, hvilket giver en reduktion i nettoudgifterne med 3 mio. kr. Samlet opskrives nettoudgifterne for Flextrafik med 69,4 mio. kr. Det aktuelle skøn for lokalbanerne opskrives med 110,9 mio. kr. Ændringen vedrører hovedsageligt anlægsmidler til Vestsjællands Lokalbaner A/S (74,7 mio. kr.) og Østbanen (25,8 mio. kr.). Hertil kommer udviklingen i indeksreguleringen, hvilket øger udgifter til indkøb af trafik. Tabel 3. Ændringer vedrørende fællesudgifter I alt Pension og erstatning -3,0 Kassefinansiering, etableringsaktiviteter 5,6 Ændringer i fællesudgifter 2,6 Opdatering af forventningerne til pensionsbetalinger og pensionsbidrag for udlånte tjenestemænd giver et aktuelt estimat for fællesudgifterne, der er 3 mio. kr. mindre end oprindeligt forudsat. Hertil kommer udgifter til etableringsaktiviteter for 5,6 mio. kr., som bestyrelsen på mødet den 27. juni 2007 besluttede, at Movia kunne finansiere via kassebeholdning. Dispositionsretten blev ikke udnyttet i 2007 og er videreført til. Finansielle poster De finansielle poster forbedres med 14,5 mio. kr., jf. tabel 4. Tabel 4. Forventede ændringer i de finansielle poster Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Renter 8,0-1,0-8,9 Anlægsinvesteringer 109,7 7,3-102,5 Aktieindskud 24,9 0,0-24,9 Låneoptagelse Rejsekort -134,6 0,0 134,6 Kassefinansiering 0,0-12,9-12,9 Finansielle poster i alt 8,0-6,6-14,5 Forventningerne til nettorenteudgifter er nedjusteret med 8,9 mio. kr., bl.a. som følge af, at låneoptagelse til Rejsekortprojektet foreløbig er udskudt.

4 Generelle forsinkelser i Rejsekortprojektet indebærer, at anlægsinvesteringer, aktieindskud samt låneoptagelse udskydes. 4/20 Under anlægsinvesteringer indgår 7,3 mio. kr. til terminalprojektet på Næstved station. Projektet finansieres ved træk på kassebeholdningen, jf. bestyrelsesbeslutning af 7. februar. I bilag 3 findes en samlet oversigt over projekter, som finansieres over kassen. I Estimat 3 er indregnet kassefinansiering for samlet 12,9 mio. kr., hvilket vedrører etableringsaktiviteter og terminalprojektet på Næstved station. Figur 2. De forventede ændringer i de finansielle poster 14,5 0 Renter 8,9 Aktieindskud Anlægsinvesteringer 102,5 24,9 Kassefinansiering 12,9 Låne Rejsekort 134,6 Penge ud Penge ind Penge ind (netto) 14,5 Tabel 5. Forventede ændringer i finansieringsbehovet fra kommuner og regioner Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Driftsresultat 1.768, ,8 265,2 Finansielle poster i alt 8,0-6,6-14,5 Finansieringsbehov i alt 1.776, ,2 250,7 - Regionale aconto 647,5 796,1 148,6 - Kommunale aconto 1.129, ,9 12,8 - Særskilt betaling af energi- og 0,0 60,0 60,0 CO2-afgift Aconto i alt 1.776, ,0 221,5 Restfinansiering 0,0 29,2 29,2 Finansieringsbehovet i Estimat 3 er 250,7 mio. kr. større i forhold til budget. Det forudsættes, at 221,5 mio. kr. indbetales som et øget tilskud fra kommuner og regioner. Heraf finansierer Region Sjælland udgifterne til siddende patientbefordring og udvidelsen af anlægsudgifterne på Vestsjællands Lokalbaner og Østbanen mens KFS-kørslen er kommunalt finansieret. De forøgede udgifter til energiafgifter forudsættes indbetalt af kommuner og regioner i januar 2009 med virkning for regnskabsåret.

5 5/20 Restfinansieringen i vurderes i Estimat 3 til 29,2 mio. kr., jf. tabel 5, som fordeles på kommuner og regioner i Figur 3. Den samlede ændring fra budget til estimat 0 Penge ud Penge ind Bus 82,5 Penge ud (netto) 250,7 250,7 Lokalbaner 110,9 Finansielle poster 14,5 Kom. 12,8 Flextrafik 69,4 Fælles 2,6 Reg. 148,6 Energiafgift 60,0 Rest 29,2 250,7 Øget finansieringsbehov Fordeling mellem regioner og kommuner Restfinansiering Fordeling mellem regioner og kommuner Figur 3 viser udviklingen i finansieringsbehovet. Ændringen i finansieringsbehovet er et nettoresultat af udviklingen i driftsudgifterne (busdrift, banedrift, Flextrafik og fællesudgifter) og de finansielle poster. Finansieringsbehovet forventes øget med 250,7 mio. kr. i forhold til budget. Heraf er der tilkøb for 148,6 mio. kr. i regionerne og 12,8 mio. kr. i kommunerne. Hertil kommer 60 mio. kr. til finansiering af energiog CO2-afgift, som forudsættes betalt af kommuner og regioner i indeværende regnskabsår. Til rest er en nettobetaling på 29,2 mio. kr., som fordeles på kommuner og regioner i 2010.

6 2. Busdrift 6/20 Nettoudgifterne til busdriften skønnes 82,5 mio. kr. større end budgetteret. Det skyldes hovedsageligt udviklingwen i prisindeks og energiafgifterne fra september. Tabel 6. Forventede indtægter og udgifter vedrørende busdrift Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Indtægter , ,0-28,8 Operatørudgifter 2.434, ,4 121,1 Rutespecifikke udgifter 103,0 93,2-9,9 Busdrift i alt 1.117, ,6 82,5 2.1 Indtægter Indtægtsforventningerne er opskrevet i forhold til budget med 28,8 mio. kr., jf. tabel 6 og 7. I indtægtsskønnet er indregnet effekt af Forretningsplanen 2010, samt realiserede passager- og indtægtsdata fra 2007 og. Tabel 7. Ændringer i indtægter fra busdriften Ændringer i indtægterne fra busdriften Ændringer i passagertallet 13,6 Forbedret indtægt pr. påstiger 9,2 Særindtægter 1,6 Intensiv billetkontrol 4,5 I alt 28,8 Passagertallet er i det vedtagne budget for baseret på en negativ passagertrend igennem hele 2007, og som bekendt stabiliserede passagerudviklingen sig i slutningen af 2007, hvorfor passagertallet i umiddelbart må anses for relativt konservativt. I forventes den strategiske satsning at generere 1 mio. flere kunder. Den forventede passagertilgang bliver fordelt på buslinjerne efter en vurdering af forbedringspotentialet. Erfaringsmæssigt udvikler passagertallet og rejsemønsteret sig forskelligt i kommuner og regioner.

7 Figur 4. Akkumuleret buspassagertal for takstområde Hovedstaden 7/20 Mio. påstigere Realiseret 2007 Budget Realiseret jan feb mar apr maj jun Passagerudviklingen i takstområde Hovedstaden i første halvår af ligger over niveauet for samme periode i 2007 og over niveauet i budget for. Budget inkluderer dog ikke Forretningsplanen Sammenlignet med 2007 er der realiseret 2,5 mio. flere påstigere i det første halvår af, hvilket er ¼ af vejen frem mod målet om 10 mio. flere kunder i I forhold til budget er der realiseret 3,3 mio. flere påstigere. Den positive udvikling i passagertallet giver forhåbninger om at forretningsplan bærer frugt. Det er dog fortsat for tidligt at konkludere noget entydigt eftersom andre forhold kan have indflydelse på passagertallet. Det bemærkes i den forbindelse, at der pågår en genopretning af den automatiske passagertælling i busserne, som kan indebære en tællingsbetinget forskel fra budgettet. 2.2 Udgifter Forventningerne til operatørudgifter og rutespecifikke udgifter er nærmere specificeret i tabel 8 og 9. Tabel 8. Ændringer i operatørudgifter til busdrift Ændringer i udgifter til busdrift: Opjustering af reguleringsindeks Detailændringer på linjeniveau (-12) Kvalitetsafregning (-6) Produktionsafvigelser (-15) (-5) Regelændring vedrørende refusion af energiafgifter I alt

8 8/20 Reguleringsindeksene er opdateret med seneste viden og i Estimat 3 er olieprisen fastholdt på et niveau 39 pct. over det oprindelige budget. Udviklingen i verdensøkonomien påvirker prisudviklingen og derigennem de enkelte delindeks. Forventningerne til indeksreguleringen er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Det samlede vejede prisindeks skønnes i gennemsnit 3,7 pct. højere end budgetteret, og med et udsving på +/- 0,5 pct. point svarer det til en udgiftsforøgelse på mio. kr. i. Detailændringer på linjeniveau omfatter ændringer på enkelte buslinjer, herunder ændring i vogntimeproduktionen, flytning af kontraktrakter, mv. Detailændringerne på linjeniveau medfører samlet, at operatørudgifterne nedjusteres med ca. 12 mio. kr. Forventningerne til udbetaling af kvalitetsbonus til busoperatørerne er opdateret med udviklingen i 2007 og første halvår af, hvilket medfører en reduktion af udgiften med 6 mio. kr. Udgået kørsel modregnes i afregningen med busoperatørerne. Erfaringer fra 2007 viser, at 99,9 pct. af den plansatte kørsel gennemføres. Selvom gennemførelsesraten er høj, vil der komme modregninger i operatørbetalingerne som følge af udgået kørsel. Hertil kommer arbejdsnedlæggelser, som på samme måde som udgået kørsel modregnes i afregningen med operatørerne. I først halvår af er der foreløbigt bogført modregninger som følge af udgået kørsel og arbejdsnedlæggelser for 5 mio. kr. Til sammenligning blev der registeret udgået kørsel i 2007 for 12 mio. kr. og ekstraordinært mange arbejdsnedlæggelser for 12 mio. kr. Busoperatørerne betaler fra september fuld energiafgift og CO2-afgift af dieselolie og LPG-gas. Lovændringen indebærer, at de økonomiske vilkår i kontrakterne med busoperatørerne skal genforhandles. Forhandlingerne er ikke afsluttet, men forventes at resultere i en ekstra udgift i på 60 mio. kr., som indgår i forudsætningerne for Estimat 3 under busdrift og som en særskilt á conto afregning med kommuner og regioner (se tabel 5 i afsnit 1). Tabel 9. Ændringer i operatørudgifter til busdrift Ændringer i rutespecifikke udgifter Rejsekort -6,6 Chaufførfaciliteter -3,9 Stoppesteder, busudstyr, m.v. -3,9 Intensiv billetkontrol 4,5 I alt -9,9 Rejsekort projektet er forsinket. Under de rutespecifikke udgifter i budget er der afsat budget til rejsekortbusudstyr og transaktionsomkostninger ved brug af

9 rejsekortsystemet. I Estimat 3 er forventningerne hertil reduceret med 6,6 mio. kr. (dvs. der ikke er budget til Rejsekortprojektet under de Rutespecifikke udgifter). 9/20 Plansat etablering af nye chaufførfaciliteter er foreløbigt udskudt, hvorfor forventningerne i Estimat 3 reduceres med 3,9 mio. kr. Forventningerne til stoppesteder, busudstyr, lokal markedsføring og diverse driftsudgifter, herunder budget til vognplaner nedskrives med 3,9 mio. kr. Bestyrelsen har på mødet den 15. november 2007 truffet beslutning om at intensivere billetkontrollen i busserne. Udgiften på 4,5 mio. kr. indgår i estimatet, som en rutespecifik udgift og fordeles efter samme fordeling som billetindtægterne fra busdriften. Udgiften forudsættes opvejet af forøgede kontrolafgifter og merindtægter som følge af færre gratister, som ligeledes er indregnet i ruteøkonomien. 2.3 Vogntimer Produktion af almindelig busdrift måles i vogntimer. I første halvår af er der produceret tusinde vogntimer, svarende til 99,9 pct. af den plansatte kørsel. Busdriftsproduktionen ligger til og med juni på niveau med 2007 og budget, jf. figur 5. Figur 5. Akkumuleret vogntime produktion. Almindelig busdrift timer Realiseret 2007 Plansat Realiseret jan feb mar apr maj jun 2.4 Kvalitetsudvikling Figur 6 viser det gennemsnitlige antal kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus i 2006, 2007 og for takstområde Hovedstaden. Opgørelsen viser, at antallet af kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus i de første syv måneder af ligger under niveauet fra 2006 og med undtagelse af marts også under niveauet fra Udviklingen antyder, at kvaliteten af busproduktet løbende forbedres.

10 Figur 6. Afregnede kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus for 2006, 2007 og 10/20 kvalitetsbrist pr. kontrollet bus 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december År 2006 År 2007 År Note: Kvalitetsdata for juni og juli er foreløbige. Fra januar til juli er der kontrolleret busser og registeret kvalitetsbrister i takstområde Hovedstaden. Sammenlignet med 2007 er det 18 pct. flere kvalitetsbrister, til gengæld er der kontrolleret 45 pct. flere busser. Samlet set er det gennemsnitlige antal kvalitetsbrister pr. kontrolleret bus i året første syv måneder mindre i sammenlignet med Flextrafik Flextrafik er et forretningsområde i vækst og i har Movia overtaget den siddende patient befordring i Vestsjælland og det tidligere Storstrøms Amt, samt kørselsadministrationen for den Koordinerende Funktion for Specialundervisning i det tidligere Frederiksborg Amt. Tabel 10. Forventede indtægter og udgifter vedrørende Flextrafik Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Brugerbetaling -28,9-25,8 3,1 Operatørudgifter 130,8 191,6 60,8 Administration 24,5 29,9 5,5 Flextrafik i alt 126,4 195,7 69,4 Overtagelse af kørselsoopgaver er hovedforklaringen på, at nettoudgiften til Flextrafik øges med 69,4 mio. kr., jf. tabel 10 og tabel 11. Men ændringer i øvrige kørselsordninger har også budgetmæssig effekt, jf. tabel 11.

11 Tabel 11. Ændringer i Flextrafik 11/20 Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Handicapbefordring 109,6 97,2-12,4 Åbenordning 2,3 2,1-0,2 Kommunale ordninger 14,4 24,1 9,6 Siddende patientbefordring** 0,0 56,5 56,5 Flextrafik Rute** 0,0 15,9 15,9 Ændringer i alt 126,4 195,7 69,4 **) Nye kørselsordninger i forhold til budget Et fald i antallet af handicapture i første halvår af betyder færre udgifter til operatørerne end forudsat i budgettet. Udgifter til handicapbefordring nedskrives med 12,4 mio. kr. i det aktuelle skøn for (herunder en reduktion af brugerbetalingen på 3,1 mio. kr.). Markant vækst i antallet af ture inden for de kommunale ordninger indebærer et øget udgiftsniveau. Aktuelt forventes udgifter til de kommunale ordninger opjusteret med 9,6 mio. kr. Udgifterne til de kommunale ordninger finansieres af de kommuner, der bestiller kørslen. Movia har den 1. februar overtaget den siddende patientbefordring i Vestsjælland og den 1. oktober i det tidligere Storstrøms amt. Region Sjælland finansierer udgifter til den siddende patientbefordring, som skønnes at udgøre 56,5 mio. kr. i. Movia overtager fra den 1. oktober KFS-kørslen i det tidligere Frederiksborg amt. Kørslen har været i udbud varetaget af Movia, og udgifterne i anslås til 15,9 mio. kr., som finansieres af de deltagende kommuner. Ved årsskiftet overtager og viderefører Movia de igangværende kontrakter i det tidligere Københavns Amt. 3.1 Handicapbefordring Udviklingen i turstatistikken for individuel handicapbefordring viser et blandet billede. I hovedstaden er antallet af ture i første halvår faldet med 18 pct., mens det i resten af Sjælland er vokset med 5 pct. Samlet set er der tale om et fald på 14 pct. i første halvår af, jf. figur 7. Faldet i antallet af ture bevirker, at udgifterne til handicapbefordring i Estimat 3 nedjusteres med 12,4 mio. kr.

12 Figur 7. Akkumuleret turstatistik for handicapbefordring 12/20 Antal ture Budget Realiseret jan feb mar apr maj jun 3.2 Åben ordning Udviklingen i turstatistikken for åben ordning ligger på niveau med budget. Samlet for første halvår er der tale om en marginal afvigelse på under 1 pct, jf. figur 8. Figur 8. Akkumuleret turstatistik for åben ordning Antal ture Budget Realiseret jan feb mar apr maj jun 3.3 Kommunale ordninger De kommunale ordninger er et fokusområde i Movias Forretningsplan 2010, og i første halvår af er 93 pct. af årsbudgettet på ture realiseret, jf. figur 9. Sammenlignet med 2007 er der en fremgang i antallet af ture på 54 pct. De kommunale ordninger finansieres af den enkelte kommune, og den øgede brug heraf betyder en stigning i finansieringsbehov på omkring 9,6 mio. kr. i. Forklaringen på væksten i antallet af ture er dels, at der er kommet nye kommuner med i

13 13/20 ordningen og dels, at kommunerne i større omfang gør brug af Flextrafik som leverandør. Figur 9. Akkumuleret turstatistik for kommunale ordninger Antal ture Budget Realiseret Årsbudget jan feb mar apr maj jun 4. Bane Nettoudgifterne for lokalbanerne øges med 110,9 mio. kr. i forhold til budget, jf. tabel 12. Hovedparten af ændringen vedrører anlægsmidler til Vestsjællands Lokalbaner A/S og Østbanen A/S. Tabel 12. Forventede indtægter og udgifter vedrørende lokalbaner Budget * Estimat 3 Skønnet ændring Indtægter -137,9-133,4 4,5 Operatørudgifter 311,4 325,7 14,3 Tilskud HL A/S 28,5 28,5 0,0 Anlæg 24,6 116,7 92,1 Lokalbaner i alt 226,6 337,5 110,9 4.1 Indtægter Forventningerne til indtægterne er 4,5 mio. kr. mindre i forhold til budget, jf. tabel 12. I forbindelse med ajourføring af tællemetoder for Lokalbanen A/S incl. Østbanen i efteråret 2007 er passager- og budgetgrundlaget ændret i forhold til de oprindelige forudsætninger for. Effekten heraf er indregnet i det aktuelle estimat og er hovedforklaringen på, at forventningerne til indtægterne nedskrives.

14 Den akkumulerede passagerudvikling i første halvdel af er marginalt under niveauet fra 2007 og budget, jf. figur /20 Figur 10. Akkumuleret passageropgørelse for lokalbanerne Mio. påstigere 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Realiseret Budget Realiseret 0,0 jan feb mar apr maj jun Passagerudviklingen i Lokalbanen incl. Østbanen er positiv, og år til dato juli er der en fremgang på 1 pct. sammenlignet med budget, jf. figur 11. Lollandsbanen og Vestsjællands Lokalbaner ligger derimod begge 5 pct. under budget, jf. figur 11. Figur 11. Akkumuleret afvigelse i procent af passagertallet i forhold til budget 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -6% Lokalbanen (jan juli) + 1 pct. Lollandsbanen (jan juli) - 5 pct Vestsjællands Lokalbaner (jan juni) - 5 pct. 4.2 Operatørudgifter I Estimatet 3 øges forventningerne til operatørudgifterne med 14,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes udviklingen i prisindeksene og ændrede forudsætninger for omlægning af lån for leasing af toge hos Vestsjællands Lokalbaner.

15 Udviklingen i de prisindeks, der regulerer kontraktbetalingen til Lokalbanen A/S incl. Østbanen, indebærer en opjustering af kontraktbetalingen med 9 mio. kr. Siden december 2007 er reguleringsindekset for Lokalbanen A/S vokset med 10 pct., hvilket mere end forudsat i budgettet. Prisstigningerne har været særlig markante i juni og juli måned. 15/20 Oprindeligt var det forudsat, at Vestsjællands Lokalbaner skulle omlægge lån for leasing af tog med det formål at reducere den månedlige ydelse. Det eksisterende lån er imidlertid bibeholdt, hvilket giver en merudgift i forhold til budget på 4 mio. kr. i. Kvaliteten af togdriften på Lokalbanen incl. Østbanen er forbedret, hvorfor forventningerne til udbetaling af kvalitetsbonus opskrives med 1 mio. kr. i. 4.3 Anlæg Anlægsudgifterne opjusteres samlet med 92,1 mio. kr., jf. tabel 13 nedenfor. Tabel 13. Anlægsprojekter Budget * Estimat 2 Skønnet ændring Lokalbanen A/S og Hovedstadens Lokalbaner A/S 8,4 0,0-8,4 Østbanen 4,2 30,0 25,8 Lollandsbanen A/S 5,0 5,0 0,0 Vestsjællands Lokalbaner A/S 7,0 81,7 74,7 Anlægsprojekter i alt 24,6 116,7 92,1 *) Budget korrigeret for tekniske ændringer På mødet den 24. april besluttede bestyrelsen at indstille til Region Sjælland, at der frigives 30 mio. kr. til Movia til opgraderingsprojektet på Østbanen og 81,7 mio. kr. til opgraderingsprojektet på Vestsjællands Lokalbaner. Det bemærkes, at Movia afventer, at regionsrådet i Region Sjælland frigiver anlægsmidler til de to nævnte opgraderingsprojekter. Region Hovedstaden har oplyst, at der i ikke skal frigives anlægsmidler fra Movia til Lokalbanen A/S, hvorfor forventningerne nedjusteres med 8,4 mio. kr. 5. Fællesudgifter Bemærkninger til fællesudgifterne ud over hvad der er angivet i afsnit 1: KL og Danske Regioner har i december 2007 indgået aftale med regeringen om, at kommuner og regioner kan hæve lønnen med 4 pct. i. I aftalen

16 indgår, at kommunerne kompenseres over bloktilskuddet. I budget er Movias fællesudgifter, herunder løn, reguleret med 3,1 pct. 16/20 Aftalen mellem regeringen, KL og Danske regioner er ikke udmøntet i estimatet. Reguleringen af lønudgifter fra 3,1 pct. til 4 pct. forventes at give en merudgift på omkring 1 mio. kr. i.

17 17/20 Bilag 1 Tabel 14. Tekniske korrektioner til driftsbudget Oprindeligt B Teknisk korrektion Korrigeret B Note BUSRUTER: Indtægter ,7 12, ,2 1,2,3 Operatørudgifter 2.438,5-4, ,2 1 Rutespecifikke udgifter 108,4-5,4 103,0 2 TOTAL BUSRUTER 1.114,2 2, ,1 FLEXTRAFIK: Brugerbetaling -28,9 0,0-28,9 Operatørudgifter 130,8 0,0 130,8 Administration og personale 24,5 0,0 24,5 TOTAL FLEXTRAFIK KØRSEL 126,4 0,0 126,4 LOKALBANER: Indtægter -137,9 0,0-137,9 Operatørudgifter 311,4 0,0 311,4 Tilskud HL A/S 28,5 0,0 28,5 Anlæg 24,6 0,0 24,6 TOTAL LOKALBANER 226,6 0,0 226,6 FÆLLESUDGIFTER: Administration og Personale 295,4-2,9 292,6 3 Tjenestemandspensioner 5,9 0,0 5,9 TOTALE FÆLLESUDGIFTER 301,3-2,9 298,4 DRIFTS RESULTAT 1.768,5 0, ,5 Note 1: I lighed med 2007 foretages der en teknisk korrektion af kvalitetsmodregninger for busdriften. Kvalitetsmodregninger for busdrift indgår i det vedtagne budget for som en indtægt, men er i det korrigerede budget en del af buskontraktomkostningerne. Korrektionen er budgetneutral og vil give en mere hensigtsmæssig opdeling af indtægter og udgifter for busdriften. Note 2: I lighed med 2007 foretages en teknisk korrektion af operatørernes betaling for leje

18 18/20 af chaufførfaciliteter. Operatørernes betaling for leje af chaufførfaciliteter indgår i det vedtagne budget for som en indtægt, men er i det korrigerede budget placeret som en del af de rutespecifikke udgifter, sammen med udgifterne til husleje, rengøring, el, varme, reparation og vedligeholdelse mv. Note 3: I lighed med 2007 foretages der en teknisk korrektion af lejen fra Movias egne anlæg. Lejen fra Movias egne anlæg indgår i det vedtagne budget for som en indtægt, men er i det korrigerede budget placeret so en del af fællesudgifterne, sammen med udgifterne til rengøring, el, varme, reparation og vedligeholdelse mv.

19 19/20 Bilag 2 Tabel 15. Udviklingen i nettodriftsresultat Budget * Estimat 1 Estimat 2 Estimat 3 Busruter 1.117, , , ,6 Flextrafik 126,4 174,9 203,8 195,7 Lokalbaner 226,6 230,2 331,6 337,5 Fællesudgifter 298,4 296,5 295,4 301,0 Driftsresultat i alt 1.768, , , ,8 *) Budget korrigeret for tekniske ændringer Tabel 15 angiver udviklingen i nettodriftsresultatet i. Kort angivet er de væsentligste forskelle mellem Estimat 2 og Estimat 3, følgende Regelændring vedrørende busoperatørernes adgang til refusion af energiafgift, CO2-afgift og LPG-gas.

20 20/20 Bilag 3 Tabel 16. Kassefinansieret projekter I alt Etableringsaktiviteter 5,6 Terminalprojekt Næstved Station 7,3 Kassefinansiering i alt 12,9

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

Retningslinjer for økonomirapportering

Retningslinjer for økonomirapportering Bilag 9.03 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Retningslinjer for økonomirapportering

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

05. Budget 2008. Andenbehandling

05. Budget 2008. Andenbehandling Politisk dokument uden resume 05. Budget 2008. Andenbehandling Indstilling: Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder de i ændringsnotatet beskrevne ændringer til budgettet, at 1/6 Bestyrelsen budgetbogen

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Budget 2010 2. behandling 10. september 2009 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Økonomi Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Budget 2014 2. behandling 12. september 2013 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Økonomi Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014

Trafikselskabet Movia. Budget 2015. 2. behandling. 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Budget 2015 2. behandling 11. september 2014 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Indledning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Budget 2016. 1. behandling. 25. juni 2015

Trafikselskabet Movia. Budget 2016. 1. behandling. 25. juni 2015 Trafikselskabet Movia Budget 2016 1. behandling 25. juni 2015 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Indhold 1. Sammenfatning... 4 2. Budgetoversigt...

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Planstrategi Kommuneplan 2-1 Området Plan, erhverv og kollektiv trafik omfatter udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner, boligog byudvikling, erhvervsstøtte samt medfinansiering af busdriften. På politikområdet er følgende politiske

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger. Karup Lufthavn med bemærkninger. * Beløb i 1.000 kr. Driftindtægter: Passagerafgift 6.120 9.102 6.120 6.120 6.120 6.120 Securityafgift 3.400 5.050 3.400 3.400 3.400 3.400 Lejeindtægter m.v. 700 700 740

Læs mere

Kommunalt kørselskontor

Kommunalt kørselskontor Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør den 1. og 2. oktober 2015 1. Seminarrunde / Sammenhængende kollektiv trafik / Mobilitetsudfordringen Kommunalt kørselskontor Oplæg ved fagleder Bo Kuno Christensen,

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Årsregnskab 2009 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.movia.dk Indhold: 1. Indledning...

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 TFR 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne Indstilling: Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Årsregnskab 2012 1. januar - 31. december CVR nr 29 89 65 69 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariat Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008. Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008. Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland 4 bilag Region Hovedstaden

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014 Trafikselskabet Movia Årsrapport 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Movit-3042503 1.

Læs mere

Anvendte regnskabsprincipper

Anvendte regnskabsprincipper Bilag 13.1 Anvendte regnskabsprincipper 107178-422269 Slettet: 4 Indsat: 4 Slettet: 5 Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriet

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hedensted Provsti under Hedensted Provstiudvalg i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 451 CVR nummer: 21287288 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere