DDA Datamateriale Gallup Omnibus Data 1990 nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-1645 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1990 nr. 17 ------ ------- ---- ---- --- --"

Transkript

1 DDA Datamateriale Gallup Omnibus Data 1990 nr Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv, Statens Arkiver Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra "Gallup Omnibus Data 1990, omnibus nr. 17" som

2 oprindeligt blev indsamlet af AGB Gallup. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-1645). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Offentliggørelse i dagspressen af analyseresultater kræver forudgående skriftlig tilladelse fra AGB Gallup. Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Statens Arkiver Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-1645: Gallup Omnibus Data 1990, omnibus nr. 17. Primærundersøger: AGB Gallup DDA udgave (ved Henning Lauritsen, Anders Rud Svenning og Hans Jørgen Marker). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1034 respondenter, 175 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (89 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af AGB Gallup, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev aflevere til DDA i januar 1993 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Henning Lauritsen, Anders Rud Svenning og Hans Jørgen Marker i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-1645: Gallup Omnibus Data 1990, omnibus nr. 17. Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem

3 samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. LÆSEVEJLEDNING DANSK DATA ARKIV Oktober 1995 Denne læsevejledning er en standardtekst, som med små tillempninger anvendes i samtlige DDA's datadokumentationspublikationer. Vejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i selve kodebogen. Forud for selve kodebogen findes imidlertid dels en standardstudiebeskrivelse, dels en indledning. Alle baggrundsoplysninger om den undersøgelse, hvis data beskrives i nærværende dokumentationspublikation, findes i studiebeskrivelsen, som følger umiddelbart efter denne læsevejledning. (Studiebeskrivelsen publiceres iøvrigt også særskilt). Standardstudiebeskrivelsen (eng. Standard Study Description) er en international norm for opsamling og formidling af baggrundsoplysninger. Studiebeskrivelsen har mange funktioner (fx som basis for katalogproduktion samt for kortlæggende metodeforskning; som lokaliseringsbasis og intern arkivlog; som tekstmasse med samtlige reanalyseforudsætninger, anvendt som basis for udveksling af information), hvilket har pålagt den en række restriktioner af formatmæssig karakter. Læseren bør have denne funktionsbredde i erindring, når studiebeskrivelsen ved almindelig gennemlæsning visse steder kan virke skabelonagtig. Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger, og er herudover opdelt i fem hovedafsnit.

4 I første afsnit identificeres såvidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. (Selv om udførlige donor-referencer er givet, skal det påpeges, at enhver henvendelse vedrørende den beskrevne undersøgelse og det dokumenterede datasæt i første instans skal rettes til Dansk Data Arkiv). I studiebeskrivelsens andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Dette afsnit tilsigter en belysning af analysesituationen hos primærundersøgeren. I tredje afsnit giver studiebeskrivelsen oplysninger, som er af fundamental betydning for en sekundær analyse af datamaterialet; her er selvsagt adgangsbetingelserne (lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner kan forekomme) af overordnet interesse, men også oplysninger om datakontrol hos primærundersøgeren og i dataarkivet samt om muligheden for analyse med standardiserede analysesystemer er af betydning. På dette sidste område angiver studiebeskrivelsen, til hvilke programpakker, DDA umiddelbart (dvs. automatisk) kan tilbyde datasættet. I tillæg hertil skal føjes, at DDA tilstræber at kunne stille alle datamaterialer til rådighed på det af brugeren foretrukne edb-center (fx UNI-C) - og inden for hvert center til de der almindeligst anvendte programpakker til statistisk analyse. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. Afsnit fire giver en litteraturliste med specifikationer af publikationer/rapporter/notater, som er skrevet i tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier (datasæt). Endelig giver studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over de i datasættet medtagne baggrundsvariable, dvs. en listning af inkluderede socio-demografiske karakteristika for undersøgelsesenhederne (respondenterne). Efter studiebeskrivelsen findes en indledning, der giver en kort beskrivelse af den behandling (oparbejdning), datamaterialet har været underkastet i DDA. Derudover indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Derefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt, samt i tvivlstilfælde tillige hvordan målingen har været gennemført. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som de forhåndenværende oplysninger har tilladt. DDA's format for variabeldokumentation følger de krav, der stilles af datamanipulations- og analysesystemet OSIRIS. Blandt de programpakker, som anvendes i Danmark, giver OSIRIS de bedste muligheder for en struktureret og omfattende, maskinlæsbar dokumentation af variable. Desuden eksisterer der grænsefladeprogrammel, som muliggør transformation af OSIRISformatterede filer, således at disse kan danne inddata til andre statistiske analysesystemer (fx SPSS, SAS, BMD-P). Vis-

5 se dele af DDA's standard for variabeldokumentation repræsenterer dog en udvidelse af kravene i OSIRIS-formatet i den forstand, at DDA har videreudbygget de oprindelige definitioner for anvendelsen af formatet. Beskrivelsen af den enkelte variabel følger omstående principskema, hvor tallene i vinkelparentes (<>) refererer til de efter skemaet anførte kommentarer. Principskema VAR. <1> (ref<2>) VARIABEL-ETIKETTE <3> start pos. pp, bredde bb, d decimaler<4>, manglende data: =MD1<5> eller >=MD2<6> FILTER: Vnnn Hvis ordlyden af forudgående spørgsmål er en forudsætning for forståelsen af den forhåndenværende variabel, er disse spørgsmåls tekster indføjet sammen med en angivelse af de relevante variabelnumre. Herefter følger den egentlige variabeldefinition, dvs. beskrivelsen af, hvad der er målt i den forhåndenværende variabel <7> Efter behov kan den egentlige definition følges af uddybende kommentarer <8> Se note: n <9> <11> <12> <13> 01. første svarkategori/klasse <10> <11> <12> <13> 02. anden svarkategori/klasse <10> <11> <12> <13> nn. nn'te svarkategori/klasse <10> <11> <12> <13> <13>Vægtet respondentantal: nnnn Kommentarer <1> Variabelnummeret er den entydige reference, som er tilstrækkelig til, at analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. <2> Referencenummerfeltet, som godt må indeholde bogstaver, kan angive nummeret på det pågældende spørgsmål i spør-

6 geskemaet. For store undersøgelser vil referencenummeret være lig variabelnummeret, hvorved man får en reference fra en subfil tilbage til den originale fil. I disse tilfælde udskrives referencenummeret ikke. <3> Hver variabel er tildelt en etikette på maximalt 24 tegn; denne etikette (som genfindes i indholdsfortegnelsen) er - bl.a. ved anvendelse af forkortelser - søgt affattet så mnemoteknisk som muligt. <4> Af disse tre oplysninger (variablens startposition i posten, dens bredde i tegn og antallet af decimaler) vil kun startpositionen altid være angivet. Når kodeværdierne er beskrevet som angivet i principskemaet ovenfor, vil variablens bredde fremgå implicit af antallet af cifre i kodeværdierne; er de ikke det (se under punkt <10> nedenfor), vil variablens bredde være angivet explicit. Antallet af decimaler er kun relevant hvis der er tale om en ikke-heltallig numerisk variabel. Er variablen heltallig numerisk eller alfabetisk, angives ikke noget decimalantal. <5> MD1 angiver, at en af de anvendte svarkoder/klasseidentifikationer er betragtet som 'manglende data'. Man kan i definitionen af den aktuelle svarkategori/klasse aflæse årsagen til, at der mangler oplysninger i den pågældende variabel for visse enheders vedkommende; typiske årsager til 'manglende data' er: (1) At et afgivet svar i en tidligere variabel har medført, at den forhåndenværende variabel ikke skulle besvares, eller at besvarelse iøvrigt er logisk umulig eller meningsløs for visse enheder. (Irrelevant-kategorien). (2) At der af forskellige grunde, dvs. ufrivilligt, ikke er opnået svar, selv om besvarelse var logisk mulig og meningsfuld. (Uoplyst-kategorien). (3) At svarkategorien ved sit indhold (definitorisk) indicerer en manglende stillingtagen til spørgsmålet, fx svar af typen 'Ved ikke', 'Vil ikke svare', 'Hverken for eller imod'; hvorvidt sådanne svar skal betegnes 'manglende data' beror selvsagt på analyseoplægget - og prædefinerede koder for 'manglende data' kan omdefineres i analysefasen. (Uegentligt manglende data). <6> MD2 er parallel til MD1 med den undtagelse, at MD2 udelukker alle koder numerisk større end eller lig med den angivne som 'manglende data'; i nogle tilfælde vil man se, at MD2 omfatter MD1, der som nævnt kun udelukker en enkelt kode. <7> I spørgeskemaundersøgelser gives variabeldefinitionen ved en nøjagtig afskrift fra spørgeskemaet. På tilsvarende måde er de foran indføjede tekster en afskrift af forudgående filterspørgsmåls formulering i spørgeskemaet; disse indføjede tekster vil således i de fleste tilfælde kaste lys over irrelevant-kategoriens betydning (jf. punkt (1) under <5> ovenfor). Indføjede tekster (og irrelevant-kategorien) belyser

7 datastrukturen, således som denne har været fastlagt ved udformningen af spørgeskemaet (jf. også beskrivelsen under <10> nedenfor). <8> Uddybende kommentarer vil i en spørgeskemaundersøgelse typisk være hentet fra interviewerinstruktioner, erfaringer gjort i kodefasen eller i forbindelse med datarensningen. <9> Teksten 'Se note' forekommer i ret få tilfælde; teksten er da efterfulgt af et tal, som angiver nummeret på det bilag (placeret lige efter den sidste variabel i kodebogen), hvortil der refereres. Typisk vil en sådan reference forekomme, hvor beskrivelsen af svarkategorierne/ klasserne er meget lang, fx ved statusvariable eller index-konstruktioner. <10> Svarkategorierne, dvs. den i variablen foretagne klassifikation af observationsenhederne (respondenterne), indledes med den numeriske kode, hvormed de er kendetegnet i datasættet. Herefter følger definitionen af hver kategori (klasse), som i spørgeskemaundersøgelser angives ved spørgeskemaets prædefinerede kategoriformuleringer (svarmuligheder) eller, for åbne spørgsmåls vedkommende, kodenøglens klassifikationsformulering. Strukturinformation af typen 'Gå til spørgsmål xx' er medtaget i filterspørgsmål, således at den oprindelige spørgeskemastruktur er bibeholdt. De tre talkolonner i venstre side er beskrevet under <11> - <13> nedenfor. Det skal endelig bemærkes, at der i visse tilfælde slet ikke er medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst) eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår). <11> Den første kolonne angiver et procenttal, der er beregnet på grundlag af de vægtede frekvenser for de enkelte kategorier. Procenterne summerer til 100%. Den total, der er grundlaget for procentberegningen er anført under beskrivelsen af svarkategorierne ('Vægtet respondentantal: nnnn'). Dette tal kan variere en smule fra variabel til variabel når de anvendte vægtningsfaktorer er ikke-heltallige. En bindestreg (-) ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. <12> Den anden kolonne angiver et procenttal, hvor der er bortset fra respondenter, som er faldet i de med MD2 karakteriserede svarkategorier. Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført under beskrivelsen af svarkategorierne ('vægtet antal:') sammen med den procentdel, som dette antal udgør af det totale antal ('svarprocent=pp'). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum (.), mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Denne kolonne skulle således reflektere den procentvise fordeling af 'substantielle' svar.

8 <13> Den sidste talkolonne angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (respondenter), som er henført til den pågældende klasse. Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg (-) har her samme betydning som under <11>. Det skal stærkt fremhæves, at nærværende datadokumentationspublikation er et teknisk orienteret produkt, som er en forudsætning for analyse af det datasæt, der beskrives. Specielt erindres der om, at de i kodebogen medtagne randfordelinger dels er såkaldt uvægtede marginaler (jf. punkterne <11> og <12> ovenfor) og dels en procentfordeling på grundlag af de såkaldt vægtede marginaler (jf. punkt <13> ovenfor). De uvægtede marginaler viser fordelingen hos de faktisk undersøgte respondenter, der imidlertid ikke nødvendigvis er repræsentative for universet, dvs. den gruppe, hvorfra de er udvalgt. De vægtede marginaler er fremkommet ved anvendelse af en af primærundersøger genereret vægtvariabel, som tilsigter opnåelse af repræsentativitet med hensyn til visse kriterier, men den herved opnåede repræsentativitet er ikke nødvendigvis fyldestgørende i en sekundær analyse. Hyppigt vil det være nødvendigt at anvende en brugergenereret vægtvariabel, førend der kan drages slutninger om givne grupper i befolkningen på undersøgelsestidspunktet. Det skal endnu engang understreges, at enhver henvendelse vedrørende den her beskrevne undersøgelse skal rettes til DDA, som ligger inde med yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl; denne bestemmelse er indført for at forstyrre donor mindst muligt. Ligeledes skal der henvises til de publikationsbetingelser, som er aftrykt forrest i denne publikation. Såvel primærundersøgeren som DDA har søgt at gøre genanvendelse af det indsamlede datamateriale lettest mulig - og er til rådighed med yderligere assistance. Imidlertid ligger det videnskabelige ansvar for analyseresultater og foretagne konklusioner hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Gallup Omnibus Data 1990, omnibus nr. 17 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): vælgerundersøgelser og politiske

9 meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: partipræference; folketingsvalg 1988; ugeblade; magasiner; avislæsevaner; biografbesøg; TV-vaner; reklamer i TV 2; seervaner; TV-reklamer; nærradio; lokalradio; radiovaner; TV 2 i husstanden; Scansat/TV3; ensomhed; venner; socialt netværk; netværk, socialt; brevskrivning. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-1645: Gallup Omnibus Data 1990, omnibus nr. 17. Primærundersøger: AGB Gallup. DDA-1645, 1. udgave (ved Kirsten Lund Hansen, Henning Lauritsen og Hans Jørgen Marker). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1034 respondenter, 175 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (89 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): AGB Gallup. Marina Park, Sundkrogsgade 10, DK-2100 København Ø. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): AGB Gallup. Marina Park, Sundkrogsgade 10, DK-2100 København Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Gallup Omnibus Data 1990 består af 16 omnibusundersøgelser, gennemført af AGB Gallup i I hver af de 16 omnibusser er der dels en række spørgsmål, som går igen fra gang til gang, dels en række specielle spørgsmål (omhandlende aktuelle emner). Følgende spørgsmål er fælles for alle omnibusserne i 1990: Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (15 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens stilling i husstanden; respondentens uddannelse, erhvervsmæssige status, privat eller offentlig ansættelse samt indkomst; husstandens samlede indkomst; husmoderens beskæftigelse; boligens art og ejerforhold til boligen samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden; hvilket parti respondenten stemte på ved sidste folketingsvalg; hvilket parti respondenten ville stemme på, hvis der var folketingsvalg dagen efter interviewet; læsning af magasiner, ugeblade, søndags-/weekendaviser og hverdagsaviser; biografbesøg; TV 2 og reklame i TV 2; seervaner og valg af kanal; brug af nærradio og lokalradio; samt om husstanden kan tage TV 2 og/eller Scansat/TV3. Emnerne for de specielle spørgsmål i omnibus nr. 17 er:

10 Om respondenten føler sig ensom eller har let ved at få venner, har mange venner og har een, som respondenten betragter som sin bedste ven; om respondenten blandt venner gør følgende: fejrer fødselsdag, låner penge, dyrker sport, diskuterer personlige problemer, yder og beder om tjenester, går til selskab, går i biografen, går ud og spiser, ser TV sammen, beder en bøn sammen, besøger hinanden og rejser på ferie sammen; samt om respondenten for nylig har skrevet brev eller postkort til familie eller venner. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Datasættets størrelse: 1034 respondenter; 175 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: Yderligere oplysninger: Kendes endnu ikke. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie - med delvis replikation). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; boligforhold. Danske statsborgere på 15 år og derover, bosiddende i private husstande. Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. Landet er inddelt i 12 områder, heraf 4 i hovedstadsområdet. Disse områder er igen inddelt i en række primærenheder hver bestående af et eller nogle få sogne. Til brug ved udvælgelsen har Danmarks Statistik for AGB Gallup udarbejdet et statistisk materiale, hvor befolkningen inden for en primærenhed er opdelt i klynger på hver ca. 100 personer på 15 år og derover. En klynge vil typisk omfatte flere veje og er alene specificeret ved en start- og slutadresse. En klynge vil således ikke indeholde nogen form for oplysninger om enkeltpersoner. Materialet er desuden renset for adresser, der optages af fælleshusstande. Primærenhederne er grupperet i 114 strata i provinsen og 24 i hovedstadsområdet. I provinsen anvendes som stratifikationsvariable urbaniseringsgrad og dækningsprocent for de større provinsaviser. I hovedstadsområdet stratificeres efter det procentvise antal arbejdere. Respondenterne udvælges ved en proportional udvælgelse i 4 trin: a) Tilfældig udvælgelse af 114 primærenheder i provinsen og 48 i hovedstaden (1 hhv. 2 primærenheder pr. stratum). b) Tilfældig udvælgelse af to klynger inden for hver primærenhed. c) Tilfældig udvælgelse af et segment på 4-6 husstande inden for hver klynge. d) Udvælgelse af personer. Alle medlemmer i de udtrukne husstande på 15 år og derover opføres på udvælgelseskort i fast rækkefølge. På udvælgelseskortene har man i forvejen på tilfældig måde markeret hver anden person som interviewperson. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK.

11 Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Op til 3 genbesøg, hvis der ikke opnås kontakt Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Interviewarbejdet gennemføres af ca. 120 interviewere. For hver opgave modtager disse en fortegnelse over de adresser, hvor der skal interviewes, samt en skriftlig instruktion om spørgeskemaet. Vægtning: Vægtningskriterier: Materialet er vægtet for at kompensere for bortfald, dvs. for den skævhed, der måtte hidrøre fra, at de ikke opnåede interviews evt. fordeler sig atypisk i forhold til hele udvalget. Der vægtes med hensyn til urbanisering, køn og alder. Undertiden benyttes dog også supplerende variable, når det skønnes nødvendigt. Vægtningsprocedurer: Datasættet indeholder en personvægt. BETINGELSER VED REANALYSE Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: De udfyldte spørgeskemaer efterkontrolleres ved hjælp af telefonisk og/eller postal kontrol hos svarpersonerne. Yderligere foretages en intern kontrol til sikring af svarenes kvalitet, at tidsfristen for interviewarbejdet er overholdt, at alle spørgsmål er stillet mv. Denne kontrol afspejles ikke i datamaterialet. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: AGB Gallup. Marina Park, Sundkrogsgade 10, DK-2100 København Ø. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, kategoriseret; køn; civilstand. Bopæl: områdets/statens navn; urbaniseringsgrad. Urbaniseringsgraden har følgende kategorier: København indre by, København ydre by, Nordlige forstæder, Syd/vestlige forstæder, provinsbyer med over indbyggere, provinsbyer med indbyggere, landdistrikter. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. En-families hus, to-families hus, gård, etageejendom og værelse. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer); børnenes alder. Antal personer i husstanden. Eventuelle børns alder angivet som: 0-1 år, 2 år, 3-5 år, 6 år, 7-12 år, år, år.

12 Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status. Offentligt eller privat ansat. Desuden er husmoderens erhvervsmæssige status angivet som: uden selverhverv; med selverhverv, deltid; med selverhverv, heltid; medhjælpende ægtefælle; ingen kvindelig husmoder. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Politik: respondenten: udnyttelse af valgretten, valgdeltagelse; respondenten: valgintention, hvis der var valg nu. Læsning, massemedier og 'kulturel' påvirkning: aviser, dagblade; ugeaviser, blade ('seriøse'); blade (dameblade, kulørte hæfter, etc.); radio; TV; film. INDLEDNING Gallup Omnibus Data 1990, omnibus nr. 17 er en ud af en række omnibusundersøgelser gennemført af AGB Gallup i DDA modtog data som sas-filer. Efter endt oparbejdning foreligger data i tegnform med med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (OSIRIS-format). Kodebogens opbygning Kodebogen består af tre hovedafsnit: (1) Identifikationsvariable (V1-V4) Disse variable tjener til at identificere datasættet i forskellige sammenhænge; specielt tjener omnibus-nummeret til at identificere data fra de enkelte omnibusser i årgangsfilen, som består af de variable, der er fælles for alle omnibusser i et år. (2) Gennemgående spørgsmål (V5-V155). Data for disse spørgsmål, som går igen i samtlige omnibusundersøgelser gennemført af AGB Gallup i 1990, kan genfindes i DDA-1603: Gallup Omnibus Data 1990, som indeholder data for disse spørgsmål fra alle årets omnibusser. (3) Specielle spørgsmål (V156-V175). Omfanget af de specielle spørgsmål varierer fra omnibus til omnibus. Manglende data Som det fremgår, forekommer der i datamaterialet to typer af manglende data:

13 Uoplyst (MD1): Uoplyst er kodet som strenge af ni-taller (9,99,...) I variabelgrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere svar var mulige, er uoplyst-koden, genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Irrelevant (MD2): Irrelevant er kodet som strenge af ti-taller (10,100,..) Irrelevant-koden opstår ved, at et afgivet svar i en tidligere variabel har medført, at den forhåndenværende variabel ikke skulle besvares, eller at besvarelse iøvrigt er logisk umulig eller meningsløs for visse enheder. Referencer til spørgeskemaet Hvert spørgsmål indledes med en henvisning til spørgeskemaet og spørgsmålsnummer. KODEBOG V DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA studienummer Variablen har for alle respondenter værdien 1645 V SEKVENSNUMMER start 5, bredde 4 Sekvensnummer Variablen er genereret i DDA til identifikation af hver enkelt svarperson V BUS NR. start 9, bredde 2 Spm.1 Busnummer Denne variabel har værdien 17, og refererer til omnibussens nummer indenfor årgangen (1990).

14 V SKEMA NR. start 11, bredde 4 Spm.2 Skemanummer Gallups respondent.identifikationsnummer. V FOLKETINGSVALG 88 start 15, manglende data: = 99 Spm.3 Stemte De ved folketingsvalget den 10. Maj på hvilket parti? A: Socialdemokratiet B: Radikale C: Konservative F: Socialistisk Folkeparti G: De Grønne K: Kommunister M: Centrum-Demokraterne P: Fælles Kurs Q: Kristeligt Folkeparti V: Venstre Y: Venstresocialisterne Z: Fremskridtspartiet Havde ikke stemmeret Husker ikke parti Vil ikke svare om parti Stemte ikke Stemte blank Andre svar Uoplyst svarprocent: 99 vægtet antal: 1034 V STEMME I MORGEN start 17, manglende data: = 99 Spm.4 Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var folkettingsvalg i morgen A: Socialdemokratiet B: Radikale C: Konservative E: Retsforbundet F: Socialistisk Folkeparti G: De Grønne K: Kommunister M: Centrum-Demokraterne P: Fælles Kurs Q: Kristeligt Folkeparti

15 V: Venstre Y: Venstresocialisterne Z: Fremskridtspartiet Ø: Enhedslisten Andre partier Har ikke stemmeret Ved ikke parti Vil ikke svare om parti Vil ikke stemme Vil stemme blankt Andre svar Uoplyst svarprocent: 98 vægtet antal: 1035 V KØN start 19 Spm.5 Køn Mand Kvinde - V ALDER start 20 Spm.6 Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år eller derover vægtet antal: 1032

16 V BOLIGENS ART start 22 Spm.7 Boligens art En-families hus To-familieshus Gård Etageejendom, beboelsesejendom Værelse vægtet antal: 1034 V EJE/LEJE BOLIG start 23, manglende data: = 9 Spm.8 Ejes boligen eller lejes boligen? Ejerbolig Andelsbolig Lejerbolig Uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1033 V STILLING I HUSSTAND start 24 Spm.9 Svarpersonens stilling i husstanden? Husfader Husmoder Anden voksen vægtet antal: 1033 V HUSMODERENS ERHVERV start 25 Spm.10 Husmoderens erhverv: Ingen kvindelig husmoder Husmoder uden selverhverv Husmoder med selverhverv, heltid

17 Husmoder med selverhverv, deltid Medhjælpende ægtefælle V ANTAL PERSONER/HUS start 26 Spm.11 Antal personer i husstanden: person personer personer personer personer personer eller flere vægtet antal: 1033 V ANTAL 15 ÅR/DEROVER start 27 Spm.12 Antal personer i husstanden 15 år eller derover: voksen voksne voksne voksne voksne voksne eller flere V ANTAL 14 ÅR/DERUNDE start 28 Spm.13 Antal personer i husstanden 14 år eller derunder: person personer personer personer personer personer eller flere Ingen personer 14 år eller derunder vægtet antal: 1035

18 V INGEN BØRN start 29 Spm.14 Er der i husstanden hjemmeboende børn? Ingen børn Ikke nævnt Nævnt V BØRN, 0-1 ÅR start 30 Spm.14 Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn, 0-1 år Ikke nævnt Nævnt V BØRN, 2 ÅR start 31 Spm.14 Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn, 2 år Ikke nævnt Nævnt V BØRN, 3-5 ÅR start 32 Spm.14 Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn, 3-5 år Ikke nævnt Nævnt

19 V BØRN, 6 ÅR start 33 Spm.14 Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn, 6 år Ikke nævnt Nævnt V BØRN, 7-12 ÅR start 34 Spm.14 Er der i husstanden hjemmeboende børn? Børn, 7-12 år Ikke nævnt Nævnt V UNGE, ÅR start 35 Spm.14 Er der i husstanden hjemmeboende børn? Unge, år Ikke nævnt Nævnt V UNGE, ÅR start 36 Spm.14 Er der i husstanden hjemmeboende børn? Unge, år Ikke nævnt Nævnt

20 V SKOLEUDDANNELSE start 37 Spm.15 Egen skoleuddannelse: A: Folkeskole 7 år eller kortere B: Folkeskole 8 og 9 år C: Mellemskole-/realeksamen eller 10. klasse D: Studentereksamen/HF-eksamen vægtet antal: 1035 V GRUNDL. ERHV.UDDAN. start 38 Spm.16 Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse: E: Grundlæggende erhvervsuddannelse Ikke nævnt Nævnt V AFSLUT. ERHV.UDDAN. start 39 Spm.16 Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse: F: Afsluttende erhvervsuddannelse Ikke nævnt Nævnt V KORT HØJ UDDANNELSE start 40 Spm.16 Egen erhvervsuddannelse/efteruddannelse: G: Højere uddannelse af kort varighed

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen Nielsen og Torben Worre DDA-1565 -------- Datamateriale ------------- Vælgerundersøgelsen 1991 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Steen Sauerberg, Hans Jørgen

Læs mere

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ----

DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- DDA-1557 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1990 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2300 -------- Datamateriale ------------- Danskernes tandtilstand, 1995 ---------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Eli Schwarz PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et

Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et DDA-0945 -------- Datamateriale ------------- Observa Prøvevalg 1975 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- DDA-1551 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse ---------------------------- ------------------- april 1990 ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1340 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1987 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Jørgen Goul Andersen, Ingemar Glans, Lise Togeby, Karen

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1518 -------- Datamateriale ------------- Vælgeradfærd i Grønland, 1989 ------------ - --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Henrik Skydsbjerg PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen

Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Preben Sander Kristensen og Carsten Stig Poulsen DDA-0270 -------- Datamateriale ------------- Forbrugeres utilfredshed og klageadfærd 1978 ----------- ------------ -- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Preben Sander Kristensen

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ----

DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- DDA-2042 -------- Datamateriale ------------- Sonar opinionsundersøgelser, 1993 ----- ---------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ----

DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- DDA-0307 -------- Datamateriale ------------- Afvandringen fra BSR, Fynskredsen 1980 ------------ --- ---- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Lind Andersen, Svend Henriksen

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- ---------

DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- DDA-0280 -------- Datamateriale ------------- Nordhavnsværftsundersøgelsen 1976-1979 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lars Iversen og Hans Klausen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1786 -------- Datamateriale ------------- Kost, kræft og helbred, 1993-1997 ----- ----- -- -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anne Tjønneland og Kim Overvad PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere