Byrådet Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 23. februar kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard, Britta Bang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Side 23. Dialogmøde med borgerne Godkendelse af dagsorden Godkendelse af Forslag til Lokalplan Centerområde ved Christian 8.s Vej i Silkeborg Godkendelse af anlægsregnskab for kommuneplan Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder inden for vejområdet i Godkendelse af anlægsbevilling til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver og mindre anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde Godkendelse af anlægstilskud til Ans Idræts- og Kultur Center (AIKC) til dækning af inventarudgifter Godkendelse af svarbrev til Statsforvaltningen Midtjylland vedrørende tilskudsregler for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Ansøgning om anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Askehuset Godkendelse af Integrationsrådets årsredegørelse for året Silkeborg Kommunes repræsentation i bestyrelsen for erhverv Silkeborg Godkendelse af sammendrag af anlægsregnskaber fra Ejendomsstaben Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til IT-projekter og af anlægsbevilling til IT-konverteringer/infrastruktur Orientering om godkendelse af ændring af fundats for Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag

3 45. Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Underskrifter

4 23. Dialogmøde med borgerne Sagsnr.: 09/3796 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Sagens formål Afholdelse af dialogmøde med borgerne. Beslutning Byrådet den H.P. Bertelsen, Edv. Egebergsvej 1, Svejbæk: 1. Forslag til vejnavn 2. Bemærkninger til sag 25 Jesper Holbøl, ØBG Hovedforeningen, kommenterede rengøringsstandarden i idrætshaller. Side 55

5 24. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/3791 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Beslutning Byrådet den Dagsordenen godkendt. Side 56

6 25. Godkendelse af Forslag til Lokalplan Centerområde ved Christian 8.s Vej i Silkeborg Sagsnr.: 07/42221 Sagsansvarlig: dr16055 Sagsbehandler: TSC Sagens formål Godkendelse af Forslag til lokalplan Centerområde ved Christian 8.s Vej i Silkeborg til udsendelse i offentlig høring. Sagsbeskrivelse Ejeren af ejendommen Christian 8.s Vej 26 ønsker at opføre en ny beboelsesejendom som erstatning for den eksisterende. Området er et boligområde. Lokalplanens formål Lokalplanen er lavet for at: sikre en sluttet randbebyggelse ud mod Christian 8.s Vej bebyggelse langs Christian 8.s Vej skal få kørende adgang fra øst ændre området fra Boligområde til Centerområde, for boliger, liberale erhverv (ikke butikker) samt serviceerhverv fastholde det maksimale etageantal på 5 (maks. 19 meters højde) og at sikre et minimum på 3 etage ud mod Christian 8.s Vej. friholde et areal til vejbetjening af bebyggelsen langs banestien fra Zeltnersvej Oversigtskort Side 57

7 Skråfoto: Set mod øst. Facaden ud mod Christian 8.s. Vej ses forrest, havearealerne bagved og bagest ses banestien, der afgrænser området mod øst. Christian 8.s Vej 26 er den fjerde bygning fra venstre med fodgængerfeltet foran. Fra vest mod øst: Byggefelter, opholdsareal, parkeringsareal, ny vejadgang til betjening af Side 58

8 bebyggelsen langs Christian 8.s Vej (fra "A" til "B") og længst mod øst banestien ("C" til "D"), hvor beplantningsbæltet sikres. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen ikke bliver dybere end 12,5 m. Området vejbetjenes med en vej langs banestien fra Zeltnersvej i nord til området ved butikken Super Best syd for området. Udkørsel med biler gennem portene i karréen direkte ud på Christian 8.s Vej kan stoppe når vejen langs Banestien er etableret. Miljøvurdering Lokalplanen er screenet for væsentlige negative miljøpåvirkninger. Det vurderes, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Forholdet til kommuneplanlægningen Lokalplanen kan vedtages med de rammer, der er i Forslag til Kommuneplan Lokalplanens endelige vedtagelse er afhængig af Kommuneplan s vedtagelse. Borgerinddragelse Lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at Forslag til Lokalplan Centerområde ved Christian 8.s Vej fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Bilag - Åben Forslag til Lokalplan Centerområde Christian 8.s Vej til PMU 2. februar 2009 (29389/09) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask. Beslutning Byrådet den Bent Dalsgaard Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen. Side 59

9 Side 60

10 26. Godkendelse af anlægsregnskab for kommuneplan Sagsnr.: 09/1604 Sagsansvarlig: dr10412 Sagsbehandler: aml Sagens formål Godkendelse af anlægsregnskab for kommuneplan Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd bevilgede på mødet den 22. maj mio. kr. til afholdelse af løbende udgifter i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan Ikke udnyttede beløb af bevillingen er løbende overført fra år til år. Udgifterne har bl.a. omfattet konsulentbistand og trykkeomkostninger i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan samt i forbindelse med revision af kommuneplanen i 2005 med tilhørende delplaner. Økonomiske forhold Arbejdet er afsluttet og regnskabet kan opgøres således: Bevilling Regnskab Udgifter kr kr. Mindre udgift kr. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at regnskabet fremsendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Lars Faarup. Side 61

11 Beslutning Byrådet den Side 62

12 27. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder inden for vejområdet i 2009 Sagsnr.: 08/58727 Sagsansvarlig: dr10321 Sagsbehandler: ss Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 3,736 mio. kr. til forskellige mindre anlægsarbejder inden for vejområdet i Sagsbeskrivelse I lighed med tidligere år forventes i 2009 udført forskellige mindre anlægsarbejder inden for vejområdet. Arbejderne har alle karakter af anlægsarbejder, men er hver for sig så små, at det ikke ville være rimeligt at søge særskilt anlægsbevilling. På vedlagte bilag kan ses en liste over de ønsker om arbejder Teknik- og Miljøafdelingen på nuværende tidspunkt har kendskab til. Økonomiske forhold Der er i budget 2009 på anlægsoversigten afsat 3,5 mio. kr. til mindre anlægsarbejder i Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 3,736 mio. kr. kan gives på bevilling 25 med rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. inden for budgettets rammer i 2009, når kr. overføres fra P-fonden på bevilling 3 Finansforskydninger. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 3,736 mio. kr. i udgift og kr. i indtægt. Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Kjeld Aagaard Kjærulff. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask. Side 63

13 Beslutning Byrådet den Side 64

14 28. Godkendelse af anlægsbevilling til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver og mindre anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde Sagsnr.: 09/7333 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af bevilling på 1 mio. kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver og mindre anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Sagsbeskrivelse Der er i budget 2009 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver og mindre anlæg. Der vil senere blive forelagt en sag for Kultur- og Fritidsudvalget på de opgaver, der søges gennemført. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling kan gives på bevilling 34 Kultur og fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask. Beslutning Byrådet den Side 65

15 Side 66

16 29. Godkendelse af anlægstilskud til Ans Idræts- og Kultur Center (AIKC) til dækning af inventarudgifter Sagsnr.: 08/48586 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: IH Sagens formål Godkendelse af anlægstilskud til AIKC til dækning af inventarudgifter på kr. Sagsbeskrivelse Sagen har været på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 18. december 2008 og på Økonomiudvalgets dagsorden den 12. januar Sagen har tidligere haft følgende fremstilling: "AIKC søger om tilskud til dækning af inventaranskaffelser på i alt kr kr. Det oplyses, at der før kommunesammenlægningen og i forbindelse med byggeriet af det nye idræts- og kulturcenter, var blevet stillet i udsigt af tidligere Kjellerup Kommune at få en tillægsbevilling til køb af inventar til centret. Tillægsbevillingen er dog aldrig blevet bevilget, og centret har aldrig fået godkendt bevillingen. Efter centret var færdigbygget i 2006, optog AIKC et kortsigtet lån (kassekredit) hos Jyske Bank kr kr. til brug for køb af inventar i håbet om, at pengene blev bevilget af kommunen. Banken har nu rettet henvendelse til AIKC for at få klarhed over, hvordan og hvornår kassekreditten kan nedbringes. AIKC har selv følgende løsningsforslag: Der ansøges om et engangstilskud på kr kr. til dækning af den kortfristede gæld i Jyske Bank til betaling for inventar i forbindelse med etablering af AIKC i 2005/06. Alternativ kan der foreslås en model, hvor AIKC afdrager kr kr. årligt på et rentefrit lån hos Silkeborg Kommune med hovedstol kr kr. Afdragsperiode udgør således 20 år. Afdraget på kr kr. er udtryk for den rentebesparelse, som AIKC opnår ved at få et rentefrit lån hos Silkeborg Kommune i stedet for den nuværende kassekredit hos Jyske Bank. Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse: I forbindelse med kommunesammenlægningen har der ikke været optaget et beløb på anlægsoversigten til dækning af denne udgift. Der forelægger heller ingen notater vedrørende en tillægsbevilling til formålet. AIKC har fremsendt forventet årsresultat for Af dette fremgår at 2008 vil give et negativt resultat på kr. efter afdrag på lån. Følgende 2 muligheder for tilskud kan overvejes: 1. at yde et anlægstilskud på kr kr. (udbetales med kr kr.) til dækning af det indkøbte inventar. 2. at forhøje det nuværende driftstilskud med et beløb svarende til renter og afdrag på et lån på kr kr. over 10 år (årlig udgift kr.). Denne løsning forudsætter, at udgiften tilføres Kultur- og Fritidsudvalget ramme." Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse: Side 67

17 Kultur- og Fritidsudvalget har i budget 2009 til Arena Midt afsat kr. svarende til udbetaling af et driftstilskud på kr. ekskl. moms for perioden 1. august december Dette beløb anvendes ikke i 2009 idet centret først forventes ibrugtaget 1. april Tilskud til inventaranskaffelser i AIKC kan eventuelt afholdes af dette beløb, såfremt det overføres til et anlægstilskud. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at der ikke i budgettet er afsat ressourcer til dækning af inventaranskaffelser til AIKC. Anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer, når beløbet bevilliges overført fra drift til anlæg på bevilling 34 Kultur og fritid og samtidig frigives. Anlægsbevillingen udbetales som anlægstilskud på kr., da en del af beløbet refunderes af den kommunale refusionsordning. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at finansieringen sker ved, at der overføres kr. fra drift til anlæg på bevilling 34 Kultur og fritid. Tilskuddet er omfattet af momsrefusionsordningen og kan derfor udbetales med kr. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling af, at der ydes et anlægstilskud på kr. incl. moms. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Side 68

18 30. Godkendelse af svarbrev til Statsforvaltningen Midtjylland vedrørende tilskudsregler for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Sagsnr.: 09/1768 Sagsansvarlig: dr00224 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af svarbrev til Statsforvaltningen Midtjylland vedrørende tilskudsregler for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Sagsbeskrivelse Statsforvaltningen Midtjylland, det kommunale tilsyn, har ved brev af den 8. januar 2009 på baggrund af en henvendelse fra foreningen Idrætsrådet Silkeborg Kommune anmodet om en redegørelse for det i henvendelsen anførte. Det fremgår af Idrætsrådets brev til tilsynet, at Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg efter Idrætsrådets opfattelse ønsker at vurdere, hvorvidt en forening skal betragtes som en overvejende voksenforening eller som en forening, der både dækker børn og voksne uden anvendelse af objektive kriterier. Idrætsrådet anfører i den forbindelse, at flere af de foreninger, som udvalget betragter som voksenforeninger, også har børne- og ungdomsmedlemmer, og at sondringen derfor efter Idrætsrådets opfattelse ikke er objektiv. Der vedlægges udkast til svarbrev til Statsforvaltningen Midtjylland. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at anbefale at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen Midtjylland videresendes til Kulturog Fritidsudvalget og Byrådet til godkendelse. Bilag - Åben - Åben - Åben - Åben - Åben - Åben BUS høringssvar til forslag dateret vedr. omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde. (283977/08) Forslag dateret den 2. oktober 2008 vedr. omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde (270204/08) Godkendelse af omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (270265/08) Godkendelse af omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (270502/08) Godkendelse af omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (284316/08) Godkendelse af omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (322317/08) - Åben Idrætsrådets udtalelse til forslag dateret vedr. omlægning af Side 69

19 - Åben - Åben tilskud til det frivillige foreningsarbejde (284685/08) Omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (136192/08) Omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (124658/08) - Åben Svar til Statsforvaltningen Midtjylland, det kommunale tilsyn (26410/09) Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Fremsendes med anbefaling. Ej til stede: Jørgen Krog og Merle Lorenzen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Side 70

20 31. Ansøgning om anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Askehuset Sagsnr.: 09/2020 Sagsansvarlig: dr00401 Sagsbehandler: L.P. Sagens formål Ansøgning om anlægsbevilling på 1,763 mio. kr. til udvidelse af daginstitutionen Askehuset, Højbovej 2, 8653 Them, med 24 børnehavepladser fra den 1. marts Sagsbeskrivelse Daginstitutionen Askehuset blev i foråret 2008 udvidet med en pavillon til 12 vuggestue- og 24 børnehavepladser til i alt 12 vuggestue-, 83 børnehavepladser og 5 specialpladser. Med denne udvidelse var efterspørgsen på daginstitutionspladser dækket frem til udgangen af Derefter er der ikke længere plads til de børn, der løbende bliver 3 år, og de kan ikke blive gående i dagplejen, da der fortsat er efterspørgsel på 0-2 års pladser. Der er i Frisholm skoledistrikt 216 børnehavepladser, men en opgørelse viser, at der frem til august 2009 er en efterspørgsel på 240 børnehavepladser. Børnene kan ikke visiteres til naboskoledistrikterne, da disse distrikter ikke har overskydende pladser. Derfor har Børne- og Familieafdelingen sammen med Ejendomme og Intern Service indhentet tilbud på en 130 m 2 stor pavillon, der kan sammenbygges med Askehusets tidligere udbygning. Dette vil give plads til yderligere 24 børnehavepladser, hvorefter Askehuset har plads til 12 vuggestue-, 107 børnehavepladser og 5 specialpladser. Børne- og Familieafdelingen vurderer på baggrund af den aktuelle befolkningsprognose, at den fremtidige efterspørgsel i skoledistriktet er dækket ind. Økonomiske forhold Børne- og Familieafdelingen har opstillet følgende økonomiske behov til udvidelsen på 24 børnehavepladser: Købspris for pavillon på 129,6 m 2 Ombygning af eksisterende pavillon Jordarbejder Fundamenttype 3 (flisefundament kræver nivelleret, fast bund) Eternit skørt (til punkt-og flisefundamenter) Levering og montering VVS arbejder El arbejder inkl. alarm og sikringer Vindafskærmning Etablering af 8 parkeringspladser Montering af garderober og 1 puslebord Legeredskaber anslået Etablering til 24 børnehavebørn Uforudsete udgifter Honorar til Ejendomme og Intern Service inkl. byggetilladelse kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. I alt kr. I forbindelse med godkendelse af budget 2009 blev der afsat 3 mio. kr. til 36 daginstitutionspladser i Sejs og Them. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,763 mio. kr. kan gives på bevilling 43 Børn og Familie med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i budget Side 71

21 Indstilling Børne- og Familiechefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 1,763 mio. kr. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Side 72

22 32. Godkendelse af Integrationsrådets årsredegørelse for året 2008 Sagsnr.: 09/380 Sagsansvarlig: DR16370 Sagsbehandler: KLC Sagens formål Godkendelse af Integrationsrådets årsredegørelse for Sagsbeskrivelse Integrationsrådet i Silkeborg har fremsendt deres årsredegørelse for Integrationsrådet er et hørings- og vejledningsråd, som har til formål at medvirke til, at Silkeborg Kommunes integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt at integrationsindsatsen fremmer den etniske ligestilling i Silkeborg Kommune. Integrationsrådet skal i henhold til deres forretningsorden udarbejde en årsredegørelse om Silkeborg Kommunes integrationsindsats, samt beskrive rådets aktiviteter i det forløbende år. Årsredegørelsen skal godkendes af Silkeborg Byråd. Indstilling Social- og Arbejdsmarkedschefen indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter Integrationsrådets årsredegørelse. at årsredegørelsen oversendes til Byrådets godkendelse. Bilag - Åben Integrationsrådets årsredegørelse2008_ tilrettet efter behandling på mødet den 17. december (23219/09) Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den Indstilling godkendt. Ikke tilstede: Torben Hansen. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Side 73

23 Side 74

24 33. Silkeborg Kommunes repræsentation i bestyrelsen for erhverv Silkeborg Sagsnr.: 08/9966 Sagsansvarlig: dr16451 Sagsbehandler: gp Sagens formål Afklaring af Silkeborg Kommunes repræsentation i bestyrelsen for erhverv Silkeborg. Sagsbeskrivelse I forbindelse med styregruppemødet for etablering af det enstrengede erhvervsfremmesystem den 26. januar 2009, blev de nødvendige udredninger for realisering af et enstrenget erhvervsfremmesystem, præsenteret. Materialet indeholdt bl.a. udkast til de vedtægter, som den juridiske konstruktion forudsætter. Den juridiske konstruktion består såvel af en forening som en fond. Vedhæftet findes vedtægterne for foreningen erhverv Silkeborg og vedtægter for fonden erhverv Silkeborg. Foreningens vedtægter 9.1 betyder, at Silkeborg Kommune i bestyrelsen vil være repræsenteret ved borgmester og ordførende direktør. Denne formulering gav i forbindelse med styregruppemødet anledning til diskussion, og det blev besluttet, at søge sagen afklaret i regi af Erhvervspolitisk Kontaktudvalg. Bestyrelsen i fonden er identisk med bestyrelsen i foreningen. Silkeborg Kommune vil i det bagvedliggende repræsentantskab være repræsenteret via fem ud af 25 pladser. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at Silkeborg Kommunes repræsentation i bestyrelsen for erhverv Silkeborg afklares. Bilag - Åben Vedtægter fonden erhverv Silkeborg.DOC (28609/09) - Åben Vedtægter foreningen erhverv Silkeborg.DOC (28599/09) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Jørgen S. Rask stillede forslag om, at punkt 9.1 c ændres til : "En repræsentant udpeget af Silkeborg Byråd, samtidig med at den ordførende direktør tildeles observatørstatus." For stemte Jørgen S. Rask og Torben Hansen, imod stemte 2. Hanne Bæk Olsen stillede forslag om, at "formanden for Erhvervspolitisk Kontaktudvalg deltager som observatør i erhverv Silkeborgs bestyrelse indtil videre." For stemte Jens Erik Jørgensen og Hanne Bæk Olsen, imod stemte 2. Side 75

25 Sagen forelægges Økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalget den Der stemtes om det af Jørgen S. Rask stillede forslag om, at punkt 9.1.c ændres til: "En repræsentant udpeget af Silkeborg Byråd, samtidig med at den ordførende direktør tildeles observatørstatus." For stemte 3, imod stemte 4 (Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen, Erling Prang og Lars Faarup). Der stemtes om det af Hanne Bæk Olsen stillede forslag: "Formanden for Erhvervspolitisk Kontaktudvalg deltager som observatør i erhverv Silkeborgs bestyrelse indtil videre." For stemte 4, imod stemte 3 (Bent Bräuner, Jørgen S. Rask og Torben Hansen). Bent Bräuner begærede i henhold til Styrelseslovens 23 sagen indbragt til afgørelse i Byrådet. Beslutning Byrådet den Jørgen S. Rask trak sit forslag. Hanne Bæk Olsen trak sit forslag. Borgmesteren konstaterede, at Byrådet godkender, at Silkeborg Kommunes repræsentation i erhverv Silkeborg bliver Borgmesteren og Ordførende direktør for Silkeborg Kommune. Side 76

26 34. Godkendelse af sammendrag af anlægsregnskaber fra Ejendomsstaben Sagsnr.: 09/10437 Sagsansvarlig: dr12704 Sagsbehandler: BA Sagens formål Godkendelse af sammendrag af 3 anlægsregnskaber for Ejendomsstaben med en samlet bevilling på 12,115 mio. kr. Sagsbeskrivelse I løbet af 2008 er regnskaberne for nedennævnte 3 anlægsarbejder afsluttede. Regnskaberne viser en mindreudgift på Andre faste ejendomme (bevilling 12) på kr. og en mindreudgift på Arealer (bevilling 11) på kr. Samlet en mindreudgift på kr. Økonomiske forhold Regnskaberne for de enkelte anlægsarbejder er: Bevilling Regnskab Mer/Mindreudgift Retablering af lejede lokaler Chr. 8. Vej kr kr. 0 kr. Jordbundsundersøgelser på Rådhusets P-plads kr kr kr. Om- og tilbygning på Entreprenørgården, Tietgensvej kr kr kr. I alt på funktion kr kr kr. I alt på funktion kr kr kr. Samlet mindreforbrug kr. Mindreforbruget tilføres kassen. Indstilling Ejendomschefen indstiller, at regnskabet fremsendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 77

27 Beslutning Byrådet den Side 78

28 35. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til IT-projekter og af anlægsbevilling til IT-konverteringer/infrastruktur. Sagsnr.: 08/38185 Sagsansvarlig: dr11998 Sagsbehandler: lh Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med 3 mio. kr. til IT-projekter samt godkendelse af anlægsbevilling på 2 mio. kr. til IT-konverteringer/infrastruktur, begge inden for budgettets rammer i Sagsbeskrivelse Forhøjelse af anlægsbevilling med 3 mio.kr.: I forbindelse med forberedelse og gennemførelse af kommunesammenlægning, blev der i 2006 givet en bevilling til IT-projekter på 9,630 mio. kr., der i 2008 blev øget til 14,630 mio. kr. til bl.a. ajourføring af kommunens IT-infrastruktur (fibernet og kabling), ligesom der er blevet og bliver gennemført en række konkrete projekter (f.eks. øget serverkapacitet, udskiftning af udstyr, ajourføring af licenser, kabling/el-arbejder på primært skoleområdet) med henblik på at sikre driften og oppetiden, ligesom der er og bliver iværksat en række initiativer for at øge datasikkerheden Godkendelse af anlægsbevilling på 2 mio.kr.: Bevillingen i budget 2009 på 2,0 mio.kr. til IT-konverteringer og infrastruktur, søges frigivet. Bevillingen søges samtidig overført til ovenstående anlægsprojekt "IT-projekter", idet bevillingen primært anvendes til færdiggørelse af igangværende infrastrukturprojekter. Derved øges bevilling til IT-projekter med i alt 5 mio.kr. samlet set. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 3 mio. kr., fra 14,630 mio. kr. til 17,630 mio. kr., kan gives på bevilling 15 med rådighedsbeløb på 3 mio. kr. inden for budgettets rammer i Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 2 mio.kr. kan gives på bevilling 15 med rådighedsbeløb på 2 mio.kr. inden for budgettets rammer i Indstilling Økonomichefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at forhøjelse af anlægsbevilling med 3 mio. kr. gives på bevilling 15 inden for budgettets rammer i at anlægsbevilling på 2 mio. kr. gives på bevilling 15 inden for budgettets rammer i samt at begge rådighedsbeløb henføres til projektet IT-projekter, der således øges med i alt 5 mio. kr. Side 79

29 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Side 80

30 36. Orientering om godkendelse af ændring af fundats for Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat Sagsnr.: 06/30028 Sagsansvarlig: dr17958 Sagsbehandler: bbi Sagens formål Orientering om Civilstyrelsens godkendelse af fundatsændring og underskrivning af revideret fundats. Sagsbeskrivelse På et møde i legatbestyrelsen for Silkeborg City & Handelsstandsforening og Silkeborg Håndværkerforening den 6. juni 2007 blev det besluttet, at fundatsen for Det Jones ske Handelsog Håndværkerlegat skulle ændres under forudsætning af Civilstyrelsens godkendelse - således, at legatnydere ved tildelingen ikke må være fyldt 25 år ændres til legatnydere ved tildelingen ikke må være fyldt 30 år. Civilstyrelsen har nu godkendt ændringen. Der skal indsendes et tillæg eller en revideret fundats til Civilstyrelsen med legatbestyrelsens underskrifter. Der er udarbejdet en revideret fundats. I den reviderede fundats er tidligere ændringer fra 1974, 1983 og 1993 indarbejdet. Desuden er der - ud over den i 2007 vedtagne ændring af aldersgrænsen - foretaget enkelte redaktionelle ændringer (fjernelse af henvisninger til forældede regler og lign.). Den reviderede fundats vil blive rundsendt på mødet med henblik på underskrivning. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at Byrådet tager godkendelsen til efterretning, og at medlemmerne underskriver den reviderede fundats. Bilag - Åben - Åben Civilstyrelsen godkender ændring af Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat (209151/08) Revideret fundats for Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat (30826/09) Beslutning Byrådet den Taget til efterretning. Side 81

31 37. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 07/27207 Sagsansvarlig: dr10232 Sagsbehandler: UJ Beslutning Byrådet den Side 82

32 38. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/9171 Sagsansvarlig: dr10232 Sagsbehandler: UJ Beslutning Byrådet den Side 83

33 39. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/9279 Sagsansvarlig: dr10232 Sagsbehandler: UJ Beslutning Byrådet den Side 84

34 40. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/9648 Sagsansvarlig: dr10232 Sagsbehandler: UJ Beslutning Byrådet den Side 85

35 41. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/53902 Sagsansvarlig: dr00357 Sagsbehandler: TB Beslutning Byrådet den Side 86

36 42. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/46600 Sagsansvarlig: dr11837 Sagsbehandler: AS Beslutning Byrådet den Side 87

37 43. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 09/10323 Sagsansvarlig: dr18151 Sagsbehandler: ai Beslutning Byrådet den Side 88

38 44. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 09/8688 Sagsansvarlig: dr10232 Sagsbehandler: UJ Beslutning Byrådet den Side 89

39 45. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 09/9090 Sagsansvarlig: dr14899 Sagsbehandler: PL Beslutning Byrådet den Side 90

40 46. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 09/9067 Sagsansvarlig: dr14899 Sagsbehandler: PL Beslutning Byrådet den Side 91

41 Underskrifter Jens Erik Jørgensen Frank Borch-Olsen Mia Schmidt Hans-Jørgen Hørning Vagn Larsen Jørgen S. Rask Leif Bæk Steen Vindum Kjeld Aagaard Kjærulff Bent Dalsgaard Pedersen Bent Braüner Evald Vestergaard Britta Bang Hanne Bæk Olsen Erling Prang Carl-Erik Larsen Lars Munksø Søren Kristensen Kurt Brunk Hansen Søren Stauning Goldmann Ivan Greve Mustafa Kellegöz Arne Lund Lars Faarup Helle Westergaard Torben Hansen Jørn Rye Rasmussen Elin Sonne Svend Thue Damgaard Leif Lund Peder Svinth Protokol Ført af: Jann Hansen Side 92

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne... 362 146. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer

Byrådet. Protokol. Mødedato: 23. august 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 19:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Formandens initialer Sidenr. 1103 Protokol Mødedato: 23. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Lis Ravn Ebbesen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-10-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere