Byrådet Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 23. februar kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard, Britta Bang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Side 23. Dialogmøde med borgerne Godkendelse af dagsorden Godkendelse af Forslag til Lokalplan Centerområde ved Christian 8.s Vej i Silkeborg Godkendelse af anlægsregnskab for kommuneplan Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder inden for vejområdet i Godkendelse af anlægsbevilling til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver og mindre anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde Godkendelse af anlægstilskud til Ans Idræts- og Kultur Center (AIKC) til dækning af inventarudgifter Godkendelse af svarbrev til Statsforvaltningen Midtjylland vedrørende tilskudsregler for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Ansøgning om anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Askehuset Godkendelse af Integrationsrådets årsredegørelse for året Silkeborg Kommunes repræsentation i bestyrelsen for erhverv Silkeborg Godkendelse af sammendrag af anlægsregnskaber fra Ejendomsstaben Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til IT-projekter og af anlægsbevilling til IT-konverteringer/infrastruktur Orientering om godkendelse af ændring af fundats for Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag

3 45. Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Underskrifter

4 23. Dialogmøde med borgerne Sagsnr.: 09/3796 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Sagens formål Afholdelse af dialogmøde med borgerne. Beslutning Byrådet den H.P. Bertelsen, Edv. Egebergsvej 1, Svejbæk: 1. Forslag til vejnavn 2. Bemærkninger til sag 25 Jesper Holbøl, ØBG Hovedforeningen, kommenterede rengøringsstandarden i idrætshaller. Side 55

5 24. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/3791 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Beslutning Byrådet den Dagsordenen godkendt. Side 56

6 25. Godkendelse af Forslag til Lokalplan Centerområde ved Christian 8.s Vej i Silkeborg Sagsnr.: 07/42221 Sagsansvarlig: dr16055 Sagsbehandler: TSC Sagens formål Godkendelse af Forslag til lokalplan Centerområde ved Christian 8.s Vej i Silkeborg til udsendelse i offentlig høring. Sagsbeskrivelse Ejeren af ejendommen Christian 8.s Vej 26 ønsker at opføre en ny beboelsesejendom som erstatning for den eksisterende. Området er et boligområde. Lokalplanens formål Lokalplanen er lavet for at: sikre en sluttet randbebyggelse ud mod Christian 8.s Vej bebyggelse langs Christian 8.s Vej skal få kørende adgang fra øst ændre området fra Boligområde til Centerområde, for boliger, liberale erhverv (ikke butikker) samt serviceerhverv fastholde det maksimale etageantal på 5 (maks. 19 meters højde) og at sikre et minimum på 3 etage ud mod Christian 8.s Vej. friholde et areal til vejbetjening af bebyggelsen langs banestien fra Zeltnersvej Oversigtskort Side 57

7 Skråfoto: Set mod øst. Facaden ud mod Christian 8.s. Vej ses forrest, havearealerne bagved og bagest ses banestien, der afgrænser området mod øst. Christian 8.s Vej 26 er den fjerde bygning fra venstre med fodgængerfeltet foran. Fra vest mod øst: Byggefelter, opholdsareal, parkeringsareal, ny vejadgang til betjening af Side 58

8 bebyggelsen langs Christian 8.s Vej (fra "A" til "B") og længst mod øst banestien ("C" til "D"), hvor beplantningsbæltet sikres. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen ikke bliver dybere end 12,5 m. Området vejbetjenes med en vej langs banestien fra Zeltnersvej i nord til området ved butikken Super Best syd for området. Udkørsel med biler gennem portene i karréen direkte ud på Christian 8.s Vej kan stoppe når vejen langs Banestien er etableret. Miljøvurdering Lokalplanen er screenet for væsentlige negative miljøpåvirkninger. Det vurderes, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Forholdet til kommuneplanlægningen Lokalplanen kan vedtages med de rammer, der er i Forslag til Kommuneplan Lokalplanens endelige vedtagelse er afhængig af Kommuneplan s vedtagelse. Borgerinddragelse Lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at Forslag til Lokalplan Centerområde ved Christian 8.s Vej fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Bilag - Åben Forslag til Lokalplan Centerområde Christian 8.s Vej til PMU 2. februar 2009 (29389/09) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask. Beslutning Byrådet den Bent Dalsgaard Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen. Side 59

9 Side 60

10 26. Godkendelse af anlægsregnskab for kommuneplan Sagsnr.: 09/1604 Sagsansvarlig: dr10412 Sagsbehandler: aml Sagens formål Godkendelse af anlægsregnskab for kommuneplan Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd bevilgede på mødet den 22. maj mio. kr. til afholdelse af løbende udgifter i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan Ikke udnyttede beløb af bevillingen er løbende overført fra år til år. Udgifterne har bl.a. omfattet konsulentbistand og trykkeomkostninger i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan samt i forbindelse med revision af kommuneplanen i 2005 med tilhørende delplaner. Økonomiske forhold Arbejdet er afsluttet og regnskabet kan opgøres således: Bevilling Regnskab Udgifter kr kr. Mindre udgift kr. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at regnskabet fremsendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Lars Faarup. Side 61

11 Beslutning Byrådet den Side 62

12 27. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder inden for vejområdet i 2009 Sagsnr.: 08/58727 Sagsansvarlig: dr10321 Sagsbehandler: ss Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 3,736 mio. kr. til forskellige mindre anlægsarbejder inden for vejområdet i Sagsbeskrivelse I lighed med tidligere år forventes i 2009 udført forskellige mindre anlægsarbejder inden for vejområdet. Arbejderne har alle karakter af anlægsarbejder, men er hver for sig så små, at det ikke ville være rimeligt at søge særskilt anlægsbevilling. På vedlagte bilag kan ses en liste over de ønsker om arbejder Teknik- og Miljøafdelingen på nuværende tidspunkt har kendskab til. Økonomiske forhold Der er i budget 2009 på anlægsoversigten afsat 3,5 mio. kr. til mindre anlægsarbejder i Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 3,736 mio. kr. kan gives på bevilling 25 med rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. inden for budgettets rammer i 2009, når kr. overføres fra P-fonden på bevilling 3 Finansforskydninger. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 3,736 mio. kr. i udgift og kr. i indtægt. Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Kjeld Aagaard Kjærulff. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask. Side 63

13 Beslutning Byrådet den Side 64

14 28. Godkendelse af anlægsbevilling til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver og mindre anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde Sagsnr.: 09/7333 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af bevilling på 1 mio. kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver og mindre anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Sagsbeskrivelse Der er i budget 2009 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver og mindre anlæg. Der vil senere blive forelagt en sag for Kultur- og Fritidsudvalget på de opgaver, der søges gennemført. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling kan gives på bevilling 34 Kultur og fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask. Beslutning Byrådet den Side 65

15 Side 66

16 29. Godkendelse af anlægstilskud til Ans Idræts- og Kultur Center (AIKC) til dækning af inventarudgifter Sagsnr.: 08/48586 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: IH Sagens formål Godkendelse af anlægstilskud til AIKC til dækning af inventarudgifter på kr. Sagsbeskrivelse Sagen har været på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 18. december 2008 og på Økonomiudvalgets dagsorden den 12. januar Sagen har tidligere haft følgende fremstilling: "AIKC søger om tilskud til dækning af inventaranskaffelser på i alt kr kr. Det oplyses, at der før kommunesammenlægningen og i forbindelse med byggeriet af det nye idræts- og kulturcenter, var blevet stillet i udsigt af tidligere Kjellerup Kommune at få en tillægsbevilling til køb af inventar til centret. Tillægsbevillingen er dog aldrig blevet bevilget, og centret har aldrig fået godkendt bevillingen. Efter centret var færdigbygget i 2006, optog AIKC et kortsigtet lån (kassekredit) hos Jyske Bank kr kr. til brug for køb af inventar i håbet om, at pengene blev bevilget af kommunen. Banken har nu rettet henvendelse til AIKC for at få klarhed over, hvordan og hvornår kassekreditten kan nedbringes. AIKC har selv følgende løsningsforslag: Der ansøges om et engangstilskud på kr kr. til dækning af den kortfristede gæld i Jyske Bank til betaling for inventar i forbindelse med etablering af AIKC i 2005/06. Alternativ kan der foreslås en model, hvor AIKC afdrager kr kr. årligt på et rentefrit lån hos Silkeborg Kommune med hovedstol kr kr. Afdragsperiode udgør således 20 år. Afdraget på kr kr. er udtryk for den rentebesparelse, som AIKC opnår ved at få et rentefrit lån hos Silkeborg Kommune i stedet for den nuværende kassekredit hos Jyske Bank. Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse: I forbindelse med kommunesammenlægningen har der ikke været optaget et beløb på anlægsoversigten til dækning af denne udgift. Der forelægger heller ingen notater vedrørende en tillægsbevilling til formålet. AIKC har fremsendt forventet årsresultat for Af dette fremgår at 2008 vil give et negativt resultat på kr. efter afdrag på lån. Følgende 2 muligheder for tilskud kan overvejes: 1. at yde et anlægstilskud på kr kr. (udbetales med kr kr.) til dækning af det indkøbte inventar. 2. at forhøje det nuværende driftstilskud med et beløb svarende til renter og afdrag på et lån på kr kr. over 10 år (årlig udgift kr.). Denne løsning forudsætter, at udgiften tilføres Kultur- og Fritidsudvalget ramme." Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse: Side 67

17 Kultur- og Fritidsudvalget har i budget 2009 til Arena Midt afsat kr. svarende til udbetaling af et driftstilskud på kr. ekskl. moms for perioden 1. august december Dette beløb anvendes ikke i 2009 idet centret først forventes ibrugtaget 1. april Tilskud til inventaranskaffelser i AIKC kan eventuelt afholdes af dette beløb, såfremt det overføres til et anlægstilskud. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at der ikke i budgettet er afsat ressourcer til dækning af inventaranskaffelser til AIKC. Anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer, når beløbet bevilliges overført fra drift til anlæg på bevilling 34 Kultur og fritid og samtidig frigives. Anlægsbevillingen udbetales som anlægstilskud på kr., da en del af beløbet refunderes af den kommunale refusionsordning. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at finansieringen sker ved, at der overføres kr. fra drift til anlæg på bevilling 34 Kultur og fritid. Tilskuddet er omfattet af momsrefusionsordningen og kan derfor udbetales med kr. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling af, at der ydes et anlægstilskud på kr. incl. moms. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Side 68

18 30. Godkendelse af svarbrev til Statsforvaltningen Midtjylland vedrørende tilskudsregler for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Sagsnr.: 09/1768 Sagsansvarlig: dr00224 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af svarbrev til Statsforvaltningen Midtjylland vedrørende tilskudsregler for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Sagsbeskrivelse Statsforvaltningen Midtjylland, det kommunale tilsyn, har ved brev af den 8. januar 2009 på baggrund af en henvendelse fra foreningen Idrætsrådet Silkeborg Kommune anmodet om en redegørelse for det i henvendelsen anførte. Det fremgår af Idrætsrådets brev til tilsynet, at Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg efter Idrætsrådets opfattelse ønsker at vurdere, hvorvidt en forening skal betragtes som en overvejende voksenforening eller som en forening, der både dækker børn og voksne uden anvendelse af objektive kriterier. Idrætsrådet anfører i den forbindelse, at flere af de foreninger, som udvalget betragter som voksenforeninger, også har børne- og ungdomsmedlemmer, og at sondringen derfor efter Idrætsrådets opfattelse ikke er objektiv. Der vedlægges udkast til svarbrev til Statsforvaltningen Midtjylland. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at anbefale at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen Midtjylland videresendes til Kulturog Fritidsudvalget og Byrådet til godkendelse. Bilag - Åben - Åben - Åben - Åben - Åben - Åben BUS høringssvar til forslag dateret vedr. omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde. (283977/08) Forslag dateret den 2. oktober 2008 vedr. omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde (270204/08) Godkendelse af omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (270265/08) Godkendelse af omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (270502/08) Godkendelse af omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (284316/08) Godkendelse af omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (322317/08) - Åben Idrætsrådets udtalelse til forslag dateret vedr. omlægning af Side 69

19 - Åben - Åben tilskud til det frivillige foreningsarbejde (284685/08) Omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (136192/08) Omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (124658/08) - Åben Svar til Statsforvaltningen Midtjylland, det kommunale tilsyn (26410/09) Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Fremsendes med anbefaling. Ej til stede: Jørgen Krog og Merle Lorenzen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Side 70

20 31. Ansøgning om anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Askehuset Sagsnr.: 09/2020 Sagsansvarlig: dr00401 Sagsbehandler: L.P. Sagens formål Ansøgning om anlægsbevilling på 1,763 mio. kr. til udvidelse af daginstitutionen Askehuset, Højbovej 2, 8653 Them, med 24 børnehavepladser fra den 1. marts Sagsbeskrivelse Daginstitutionen Askehuset blev i foråret 2008 udvidet med en pavillon til 12 vuggestue- og 24 børnehavepladser til i alt 12 vuggestue-, 83 børnehavepladser og 5 specialpladser. Med denne udvidelse var efterspørgsen på daginstitutionspladser dækket frem til udgangen af Derefter er der ikke længere plads til de børn, der løbende bliver 3 år, og de kan ikke blive gående i dagplejen, da der fortsat er efterspørgsel på 0-2 års pladser. Der er i Frisholm skoledistrikt 216 børnehavepladser, men en opgørelse viser, at der frem til august 2009 er en efterspørgsel på 240 børnehavepladser. Børnene kan ikke visiteres til naboskoledistrikterne, da disse distrikter ikke har overskydende pladser. Derfor har Børne- og Familieafdelingen sammen med Ejendomme og Intern Service indhentet tilbud på en 130 m 2 stor pavillon, der kan sammenbygges med Askehusets tidligere udbygning. Dette vil give plads til yderligere 24 børnehavepladser, hvorefter Askehuset har plads til 12 vuggestue-, 107 børnehavepladser og 5 specialpladser. Børne- og Familieafdelingen vurderer på baggrund af den aktuelle befolkningsprognose, at den fremtidige efterspørgsel i skoledistriktet er dækket ind. Økonomiske forhold Børne- og Familieafdelingen har opstillet følgende økonomiske behov til udvidelsen på 24 børnehavepladser: Købspris for pavillon på 129,6 m 2 Ombygning af eksisterende pavillon Jordarbejder Fundamenttype 3 (flisefundament kræver nivelleret, fast bund) Eternit skørt (til punkt-og flisefundamenter) Levering og montering VVS arbejder El arbejder inkl. alarm og sikringer Vindafskærmning Etablering af 8 parkeringspladser Montering af garderober og 1 puslebord Legeredskaber anslået Etablering til 24 børnehavebørn Uforudsete udgifter Honorar til Ejendomme og Intern Service inkl. byggetilladelse kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. I alt kr. I forbindelse med godkendelse af budget 2009 blev der afsat 3 mio. kr. til 36 daginstitutionspladser i Sejs og Them. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,763 mio. kr. kan gives på bevilling 43 Børn og Familie med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i budget Side 71

21 Indstilling Børne- og Familiechefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 1,763 mio. kr. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Side 72

22 32. Godkendelse af Integrationsrådets årsredegørelse for året 2008 Sagsnr.: 09/380 Sagsansvarlig: DR16370 Sagsbehandler: KLC Sagens formål Godkendelse af Integrationsrådets årsredegørelse for Sagsbeskrivelse Integrationsrådet i Silkeborg har fremsendt deres årsredegørelse for Integrationsrådet er et hørings- og vejledningsråd, som har til formål at medvirke til, at Silkeborg Kommunes integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt at integrationsindsatsen fremmer den etniske ligestilling i Silkeborg Kommune. Integrationsrådet skal i henhold til deres forretningsorden udarbejde en årsredegørelse om Silkeborg Kommunes integrationsindsats, samt beskrive rådets aktiviteter i det forløbende år. Årsredegørelsen skal godkendes af Silkeborg Byråd. Indstilling Social- og Arbejdsmarkedschefen indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter Integrationsrådets årsredegørelse. at årsredegørelsen oversendes til Byrådets godkendelse. Bilag - Åben Integrationsrådets årsredegørelse2008_ tilrettet efter behandling på mødet den 17. december (23219/09) Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den Indstilling godkendt. Ikke tilstede: Torben Hansen. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Side 73

23 Side 74

24 33. Silkeborg Kommunes repræsentation i bestyrelsen for erhverv Silkeborg Sagsnr.: 08/9966 Sagsansvarlig: dr16451 Sagsbehandler: gp Sagens formål Afklaring af Silkeborg Kommunes repræsentation i bestyrelsen for erhverv Silkeborg. Sagsbeskrivelse I forbindelse med styregruppemødet for etablering af det enstrengede erhvervsfremmesystem den 26. januar 2009, blev de nødvendige udredninger for realisering af et enstrenget erhvervsfremmesystem, præsenteret. Materialet indeholdt bl.a. udkast til de vedtægter, som den juridiske konstruktion forudsætter. Den juridiske konstruktion består såvel af en forening som en fond. Vedhæftet findes vedtægterne for foreningen erhverv Silkeborg og vedtægter for fonden erhverv Silkeborg. Foreningens vedtægter 9.1 betyder, at Silkeborg Kommune i bestyrelsen vil være repræsenteret ved borgmester og ordførende direktør. Denne formulering gav i forbindelse med styregruppemødet anledning til diskussion, og det blev besluttet, at søge sagen afklaret i regi af Erhvervspolitisk Kontaktudvalg. Bestyrelsen i fonden er identisk med bestyrelsen i foreningen. Silkeborg Kommune vil i det bagvedliggende repræsentantskab være repræsenteret via fem ud af 25 pladser. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at Silkeborg Kommunes repræsentation i bestyrelsen for erhverv Silkeborg afklares. Bilag - Åben Vedtægter fonden erhverv Silkeborg.DOC (28609/09) - Åben Vedtægter foreningen erhverv Silkeborg.DOC (28599/09) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Jørgen S. Rask stillede forslag om, at punkt 9.1 c ændres til : "En repræsentant udpeget af Silkeborg Byråd, samtidig med at den ordførende direktør tildeles observatørstatus." For stemte Jørgen S. Rask og Torben Hansen, imod stemte 2. Hanne Bæk Olsen stillede forslag om, at "formanden for Erhvervspolitisk Kontaktudvalg deltager som observatør i erhverv Silkeborgs bestyrelse indtil videre." For stemte Jens Erik Jørgensen og Hanne Bæk Olsen, imod stemte 2. Side 75

25 Sagen forelægges Økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalget den Der stemtes om det af Jørgen S. Rask stillede forslag om, at punkt 9.1.c ændres til: "En repræsentant udpeget af Silkeborg Byråd, samtidig med at den ordførende direktør tildeles observatørstatus." For stemte 3, imod stemte 4 (Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen, Erling Prang og Lars Faarup). Der stemtes om det af Hanne Bæk Olsen stillede forslag: "Formanden for Erhvervspolitisk Kontaktudvalg deltager som observatør i erhverv Silkeborgs bestyrelse indtil videre." For stemte 4, imod stemte 3 (Bent Bräuner, Jørgen S. Rask og Torben Hansen). Bent Bräuner begærede i henhold til Styrelseslovens 23 sagen indbragt til afgørelse i Byrådet. Beslutning Byrådet den Jørgen S. Rask trak sit forslag. Hanne Bæk Olsen trak sit forslag. Borgmesteren konstaterede, at Byrådet godkender, at Silkeborg Kommunes repræsentation i erhverv Silkeborg bliver Borgmesteren og Ordførende direktør for Silkeborg Kommune. Side 76

26 34. Godkendelse af sammendrag af anlægsregnskaber fra Ejendomsstaben Sagsnr.: 09/10437 Sagsansvarlig: dr12704 Sagsbehandler: BA Sagens formål Godkendelse af sammendrag af 3 anlægsregnskaber for Ejendomsstaben med en samlet bevilling på 12,115 mio. kr. Sagsbeskrivelse I løbet af 2008 er regnskaberne for nedennævnte 3 anlægsarbejder afsluttede. Regnskaberne viser en mindreudgift på Andre faste ejendomme (bevilling 12) på kr. og en mindreudgift på Arealer (bevilling 11) på kr. Samlet en mindreudgift på kr. Økonomiske forhold Regnskaberne for de enkelte anlægsarbejder er: Bevilling Regnskab Mer/Mindreudgift Retablering af lejede lokaler Chr. 8. Vej kr kr. 0 kr. Jordbundsundersøgelser på Rådhusets P-plads kr kr kr. Om- og tilbygning på Entreprenørgården, Tietgensvej kr kr kr. I alt på funktion kr kr kr. I alt på funktion kr kr kr. Samlet mindreforbrug kr. Mindreforbruget tilføres kassen. Indstilling Ejendomschefen indstiller, at regnskabet fremsendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 77

27 Beslutning Byrådet den Side 78

28 35. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til IT-projekter og af anlægsbevilling til IT-konverteringer/infrastruktur. Sagsnr.: 08/38185 Sagsansvarlig: dr11998 Sagsbehandler: lh Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med 3 mio. kr. til IT-projekter samt godkendelse af anlægsbevilling på 2 mio. kr. til IT-konverteringer/infrastruktur, begge inden for budgettets rammer i Sagsbeskrivelse Forhøjelse af anlægsbevilling med 3 mio.kr.: I forbindelse med forberedelse og gennemførelse af kommunesammenlægning, blev der i 2006 givet en bevilling til IT-projekter på 9,630 mio. kr., der i 2008 blev øget til 14,630 mio. kr. til bl.a. ajourføring af kommunens IT-infrastruktur (fibernet og kabling), ligesom der er blevet og bliver gennemført en række konkrete projekter (f.eks. øget serverkapacitet, udskiftning af udstyr, ajourføring af licenser, kabling/el-arbejder på primært skoleområdet) med henblik på at sikre driften og oppetiden, ligesom der er og bliver iværksat en række initiativer for at øge datasikkerheden Godkendelse af anlægsbevilling på 2 mio.kr.: Bevillingen i budget 2009 på 2,0 mio.kr. til IT-konverteringer og infrastruktur, søges frigivet. Bevillingen søges samtidig overført til ovenstående anlægsprojekt "IT-projekter", idet bevillingen primært anvendes til færdiggørelse af igangværende infrastrukturprojekter. Derved øges bevilling til IT-projekter med i alt 5 mio.kr. samlet set. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 3 mio. kr., fra 14,630 mio. kr. til 17,630 mio. kr., kan gives på bevilling 15 med rådighedsbeløb på 3 mio. kr. inden for budgettets rammer i Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 2 mio.kr. kan gives på bevilling 15 med rådighedsbeløb på 2 mio.kr. inden for budgettets rammer i Indstilling Økonomichefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at forhøjelse af anlægsbevilling med 3 mio. kr. gives på bevilling 15 inden for budgettets rammer i at anlægsbevilling på 2 mio. kr. gives på bevilling 15 inden for budgettets rammer i samt at begge rådighedsbeløb henføres til projektet IT-projekter, der således øges med i alt 5 mio. kr. Side 79

29 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Side 80

30 36. Orientering om godkendelse af ændring af fundats for Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat Sagsnr.: 06/30028 Sagsansvarlig: dr17958 Sagsbehandler: bbi Sagens formål Orientering om Civilstyrelsens godkendelse af fundatsændring og underskrivning af revideret fundats. Sagsbeskrivelse På et møde i legatbestyrelsen for Silkeborg City & Handelsstandsforening og Silkeborg Håndværkerforening den 6. juni 2007 blev det besluttet, at fundatsen for Det Jones ske Handelsog Håndværkerlegat skulle ændres under forudsætning af Civilstyrelsens godkendelse - således, at legatnydere ved tildelingen ikke må være fyldt 25 år ændres til legatnydere ved tildelingen ikke må være fyldt 30 år. Civilstyrelsen har nu godkendt ændringen. Der skal indsendes et tillæg eller en revideret fundats til Civilstyrelsen med legatbestyrelsens underskrifter. Der er udarbejdet en revideret fundats. I den reviderede fundats er tidligere ændringer fra 1974, 1983 og 1993 indarbejdet. Desuden er der - ud over den i 2007 vedtagne ændring af aldersgrænsen - foretaget enkelte redaktionelle ændringer (fjernelse af henvisninger til forældede regler og lign.). Den reviderede fundats vil blive rundsendt på mødet med henblik på underskrivning. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at Byrådet tager godkendelsen til efterretning, og at medlemmerne underskriver den reviderede fundats. Bilag - Åben - Åben Civilstyrelsen godkender ændring af Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat (209151/08) Revideret fundats for Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat (30826/09) Beslutning Byrådet den Taget til efterretning. Side 81

31 37. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 07/27207 Sagsansvarlig: dr10232 Sagsbehandler: UJ Beslutning Byrådet den Side 82

32 38. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/9171 Sagsansvarlig: dr10232 Sagsbehandler: UJ Beslutning Byrådet den Side 83

33 39. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/9279 Sagsansvarlig: dr10232 Sagsbehandler: UJ Beslutning Byrådet den Side 84

34 40. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/9648 Sagsansvarlig: dr10232 Sagsbehandler: UJ Beslutning Byrådet den Side 85

35 41. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/53902 Sagsansvarlig: dr00357 Sagsbehandler: TB Beslutning Byrådet den Side 86

36 42. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/46600 Sagsansvarlig: dr11837 Sagsbehandler: AS Beslutning Byrådet den Side 87

37 43. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 09/10323 Sagsansvarlig: dr18151 Sagsbehandler: ai Beslutning Byrådet den Side 88

38 44. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 09/8688 Sagsansvarlig: dr10232 Sagsbehandler: UJ Beslutning Byrådet den Side 89

39 45. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 09/9090 Sagsansvarlig: dr14899 Sagsbehandler: PL Beslutning Byrådet den Side 90

40 46. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 09/9067 Sagsansvarlig: dr14899 Sagsbehandler: PL Beslutning Byrådet den Side 91

41 Underskrifter Jens Erik Jørgensen Frank Borch-Olsen Mia Schmidt Hans-Jørgen Hørning Vagn Larsen Jørgen S. Rask Leif Bæk Steen Vindum Kjeld Aagaard Kjærulff Bent Dalsgaard Pedersen Bent Braüner Evald Vestergaard Britta Bang Hanne Bæk Olsen Erling Prang Carl-Erik Larsen Lars Munksø Søren Kristensen Kurt Brunk Hansen Søren Stauning Goldmann Ivan Greve Mustafa Kellegöz Arne Lund Lars Faarup Helle Westergaard Torben Hansen Jørn Rye Rasmussen Elin Sonne Svend Thue Damgaard Leif Lund Peder Svinth Protokol Ført af: Jann Hansen Side 92

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol. 22. januar 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Byrådet. Beslutningsprotokol. 22. januar 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 22. januar 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Mustafa Kellegöz, Arne Lund, Torben Hansen Indholdsfortegnelse Side 4. Dialogmøde med borgerne... 22 5. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 21-12-2015 12:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Anders Kaysen. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Side 1 af 7 Dagsorden Folkeoplysningsudvalget Møde nr.: 5 Mødedato: Torsdag den 28-09-2006 Mødetidspunkt: 17:30 Sted: Byrådssalen Medlemmer: Jens Brogaard Jensen, Jens Timm Jensen, Villy Stenkilde,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. september 2008 - kl. 15:00 Blicheregnens Museum, Blichersvej 30, Thorning Afbud: Hans-Jørgen Hørning, Leif Lund Indholdsfortegnelse Side 205. Godkendelse af dagsorden... 421 206.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 31-08-2015 08:30 D116 Afbud fra: Hanne Bæk Olsen og Karina Due. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Vej- og Trafikudvalget

Vej- og Trafikudvalget Vej- og Trafikudvalget Beslutningsprotokol 29-01-2016 08:30 Mødelokale C127A, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Lars Faarup, Erling Prang. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt

Fritidsrådet. Referat. Greve Kommune. Onsdag den kl. 17:00 i mødelokale 1. Medlemsoversigt Fritidsrådet Onsdag den 28.01.09 kl. 17:00 i mødelokale 1 Medlemsoversigt Hanne Iversen (A) Kai Nielsen (V) Inge Wulff Arne C Ipsen Steen Mærkelund Ernst Seiling Olsen Palle Stentoft Leif Jørgensen Jan

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 03-11-2014 08:30 D116 Afbud fra: Karina Due. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden Konstituerende møde Dagsorden 13. december 2013 - kl. 16:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 10-11-2015 08:30 Hammel Neurocenter, Voldbyvej 15, Hammel Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Meddelelser til og fra provstiet (849) Grene provsti fremsender forespørgsel

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Fritidsrådet Beslutningsprotokol

Fritidsrådet Beslutningsprotokol Fritidsrådet sprotokol 27-08-2014 16:00 Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Lokale 1 Afbud fra: Ivan Greve Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN Tillægsreferat fra mødet den kl. 15.00 i THY HALLEN Medlemmer: Anne Marie Munk, Britta Gade, Eigil Boye, Heinz Hvid, Jens Vestergaard Jensen, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Morten Bach Andersen, Steffen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd sprotokol 10-11-2014 14:00 Rådhuset -Lokale C224 Afbud fra: Erik Amstrup Rohde Jens Christian Pedersen Jens Ejnar Mikkelsen Torben Vilsgaard Silkeborg Kommune Søvej 1 8600

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 Mødedato: 16-01-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.00 Mødested: Lokalet ved kantinen Fraværende: Jørgen Steengaard, Cai Møller

Læs mere

REFERAT ØKONOMIUDVALGET

REFERAT ØKONOMIUDVALGET REFERAT ØKONOMIUDVALGET den 10.10.2011 i Borgmesterens Mødeværelse Hans Erik Møller (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Byrådets temamøder 2012... 4 3 Forslag til ny driftsoverenskomst mellem

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om kommunernes økonomi. November 2006...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet 17. november 2016, kl på Rosengårdcentret, sal C

Referat af møde i Ældrerådet 17. november 2016, kl på Rosengårdcentret, sal C 21. november 2016 af møde i Ældrerådet 17. november 2016, kl. 09.30-12.00 på Rosengårdcentret, sal C Mødt er: Poul Gudberg, Alice Lemming, Ingrid Thorsted, Leif Pedersen, Gert Steen Nielsen, Kaj Hansen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars

Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Bestyrelsen Fomars Billund den 4. december 2015 Referat af bestyrelsesmøde i Fomars Tid: Den 27. november 2015 kl. 11 13. Sted: Hotel Legoland konferencecentret, U2 Deltagere: Hele bestyrelsen deltog.

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 12-02-2014 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1. [] Vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Handicaprådet Beslutningsprotokol

Handicaprådet Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol 17-09-2015 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads Afbud fra: Mia Schmidt Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 24-02-2016 16:15 C118, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Almira Mujanovic, Sevak Karapetian, Ivan Jovanovic, Merete Wolf Andersen, Mercy Viedemann, Jeanette Gammelgaard,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 06. juni 2012 - kl. 16:30 Medborgerhuset, Lokale 1, Bindslevs Plads, Silkebo Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere