Byrådet Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 23. februar kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard, Britta Bang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Side 23. Dialogmøde med borgerne Godkendelse af dagsorden Godkendelse af Forslag til Lokalplan Centerområde ved Christian 8.s Vej i Silkeborg Godkendelse af anlægsregnskab for kommuneplan Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder inden for vejområdet i Godkendelse af anlægsbevilling til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver og mindre anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde Godkendelse af anlægstilskud til Ans Idræts- og Kultur Center (AIKC) til dækning af inventarudgifter Godkendelse af svarbrev til Statsforvaltningen Midtjylland vedrørende tilskudsregler for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Ansøgning om anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Askehuset Godkendelse af Integrationsrådets årsredegørelse for året Silkeborg Kommunes repræsentation i bestyrelsen for erhverv Silkeborg Godkendelse af sammendrag af anlægsregnskaber fra Ejendomsstaben Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til IT-projekter og af anlægsbevilling til IT-konverteringer/infrastruktur Orientering om godkendelse af ændring af fundats for Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag

3 45. Lukket - Ejendomssag Lukket - Ejendomssag Underskrifter

4 23. Dialogmøde med borgerne Sagsnr.: 09/3796 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Sagens formål Afholdelse af dialogmøde med borgerne. Beslutning Byrådet den H.P. Bertelsen, Edv. Egebergsvej 1, Svejbæk: 1. Forslag til vejnavn 2. Bemærkninger til sag 25 Jesper Holbøl, ØBG Hovedforeningen, kommenterede rengøringsstandarden i idrætshaller. Side 55

5 24. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/3791 Sagsansvarlig: dr00155 Sagsbehandler: gvh Beslutning Byrådet den Dagsordenen godkendt. Side 56

6 25. Godkendelse af Forslag til Lokalplan Centerområde ved Christian 8.s Vej i Silkeborg Sagsnr.: 07/42221 Sagsansvarlig: dr16055 Sagsbehandler: TSC Sagens formål Godkendelse af Forslag til lokalplan Centerområde ved Christian 8.s Vej i Silkeborg til udsendelse i offentlig høring. Sagsbeskrivelse Ejeren af ejendommen Christian 8.s Vej 26 ønsker at opføre en ny beboelsesejendom som erstatning for den eksisterende. Området er et boligområde. Lokalplanens formål Lokalplanen er lavet for at: sikre en sluttet randbebyggelse ud mod Christian 8.s Vej bebyggelse langs Christian 8.s Vej skal få kørende adgang fra øst ændre området fra Boligområde til Centerområde, for boliger, liberale erhverv (ikke butikker) samt serviceerhverv fastholde det maksimale etageantal på 5 (maks. 19 meters højde) og at sikre et minimum på 3 etage ud mod Christian 8.s Vej. friholde et areal til vejbetjening af bebyggelsen langs banestien fra Zeltnersvej Oversigtskort Side 57

7 Skråfoto: Set mod øst. Facaden ud mod Christian 8.s. Vej ses forrest, havearealerne bagved og bagest ses banestien, der afgrænser området mod øst. Christian 8.s Vej 26 er den fjerde bygning fra venstre med fodgængerfeltet foran. Fra vest mod øst: Byggefelter, opholdsareal, parkeringsareal, ny vejadgang til betjening af Side 58

8 bebyggelsen langs Christian 8.s Vej (fra "A" til "B") og længst mod øst banestien ("C" til "D"), hvor beplantningsbæltet sikres. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen ikke bliver dybere end 12,5 m. Området vejbetjenes med en vej langs banestien fra Zeltnersvej i nord til området ved butikken Super Best syd for området. Udkørsel med biler gennem portene i karréen direkte ud på Christian 8.s Vej kan stoppe når vejen langs Banestien er etableret. Miljøvurdering Lokalplanen er screenet for væsentlige negative miljøpåvirkninger. Det vurderes, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes. Forholdet til kommuneplanlægningen Lokalplanen kan vedtages med de rammer, der er i Forslag til Kommuneplan Lokalplanens endelige vedtagelse er afhængig af Kommuneplan s vedtagelse. Borgerinddragelse Lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i mindst 8 uger. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at Forslag til Lokalplan Centerområde ved Christian 8.s Vej fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Bilag - Åben Forslag til Lokalplan Centerområde Christian 8.s Vej til PMU 2. februar 2009 (29389/09) Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask. Beslutning Byrådet den Bent Dalsgaard Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen. Side 59

9 Side 60

10 26. Godkendelse af anlægsregnskab for kommuneplan Sagsnr.: 09/1604 Sagsansvarlig: dr10412 Sagsbehandler: aml Sagens formål Godkendelse af anlægsregnskab for kommuneplan Sagsbeskrivelse Silkeborg Byråd bevilgede på mødet den 22. maj mio. kr. til afholdelse af løbende udgifter i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan Ikke udnyttede beløb af bevillingen er løbende overført fra år til år. Udgifterne har bl.a. omfattet konsulentbistand og trykkeomkostninger i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplan samt i forbindelse med revision af kommuneplanen i 2005 med tilhørende delplaner. Økonomiske forhold Arbejdet er afsluttet og regnskabet kan opgøres således: Bevilling Regnskab Udgifter kr kr. Mindre udgift kr. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at regnskabet fremsendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Lars Faarup. Side 61

11 Beslutning Byrådet den Side 62

12 27. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder inden for vejområdet i 2009 Sagsnr.: 08/58727 Sagsansvarlig: dr10321 Sagsbehandler: ss Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på 3,736 mio. kr. til forskellige mindre anlægsarbejder inden for vejområdet i Sagsbeskrivelse I lighed med tidligere år forventes i 2009 udført forskellige mindre anlægsarbejder inden for vejområdet. Arbejderne har alle karakter af anlægsarbejder, men er hver for sig så små, at det ikke ville være rimeligt at søge særskilt anlægsbevilling. På vedlagte bilag kan ses en liste over de ønsker om arbejder Teknik- og Miljøafdelingen på nuværende tidspunkt har kendskab til. Økonomiske forhold Der er i budget 2009 på anlægsoversigten afsat 3,5 mio. kr. til mindre anlægsarbejder i Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 3,736 mio. kr. kan gives på bevilling 25 med rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. inden for budgettets rammer i 2009, når kr. overføres fra P-fonden på bevilling 3 Finansforskydninger. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 3,736 mio. kr. i udgift og kr. i indtægt. Beslutning Teknisk Udvalg den Indstillingen anbefales. Ej til stede: Kjeld Aagaard Kjærulff. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask. Side 63

13 Beslutning Byrådet den Side 64

14 28. Godkendelse af anlægsbevilling til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver og mindre anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde Sagsnr.: 09/7333 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af bevilling på 1 mio. kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver og mindre anlæg på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Sagsbeskrivelse Der er i budget 2009 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver og mindre anlæg. Der vil senere blive forelagt en sag for Kultur- og Fritidsudvalget på de opgaver, der søges gennemført. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling kan gives på bevilling 34 Kultur og fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Jørgen S. Rask. Beslutning Byrådet den Side 65

15 Side 66

16 29. Godkendelse af anlægstilskud til Ans Idræts- og Kultur Center (AIKC) til dækning af inventarudgifter Sagsnr.: 08/48586 Sagsansvarlig: dr00468 Sagsbehandler: IH Sagens formål Godkendelse af anlægstilskud til AIKC til dækning af inventarudgifter på kr. Sagsbeskrivelse Sagen har været på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden den 18. december 2008 og på Økonomiudvalgets dagsorden den 12. januar Sagen har tidligere haft følgende fremstilling: "AIKC søger om tilskud til dækning af inventaranskaffelser på i alt kr kr. Det oplyses, at der før kommunesammenlægningen og i forbindelse med byggeriet af det nye idræts- og kulturcenter, var blevet stillet i udsigt af tidligere Kjellerup Kommune at få en tillægsbevilling til køb af inventar til centret. Tillægsbevillingen er dog aldrig blevet bevilget, og centret har aldrig fået godkendt bevillingen. Efter centret var færdigbygget i 2006, optog AIKC et kortsigtet lån (kassekredit) hos Jyske Bank kr kr. til brug for køb af inventar i håbet om, at pengene blev bevilget af kommunen. Banken har nu rettet henvendelse til AIKC for at få klarhed over, hvordan og hvornår kassekreditten kan nedbringes. AIKC har selv følgende løsningsforslag: Der ansøges om et engangstilskud på kr kr. til dækning af den kortfristede gæld i Jyske Bank til betaling for inventar i forbindelse med etablering af AIKC i 2005/06. Alternativ kan der foreslås en model, hvor AIKC afdrager kr kr. årligt på et rentefrit lån hos Silkeborg Kommune med hovedstol kr kr. Afdragsperiode udgør således 20 år. Afdraget på kr kr. er udtryk for den rentebesparelse, som AIKC opnår ved at få et rentefrit lån hos Silkeborg Kommune i stedet for den nuværende kassekredit hos Jyske Bank. Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse: I forbindelse med kommunesammenlægningen har der ikke været optaget et beløb på anlægsoversigten til dækning af denne udgift. Der forelægger heller ingen notater vedrørende en tillægsbevilling til formålet. AIKC har fremsendt forventet årsresultat for Af dette fremgår at 2008 vil give et negativt resultat på kr. efter afdrag på lån. Følgende 2 muligheder for tilskud kan overvejes: 1. at yde et anlægstilskud på kr kr. (udbetales med kr kr.) til dækning af det indkøbte inventar. 2. at forhøje det nuværende driftstilskud med et beløb svarende til renter og afdrag på et lån på kr kr. over 10 år (årlig udgift kr.). Denne løsning forudsætter, at udgiften tilføres Kultur- og Fritidsudvalget ramme." Kultur- og Fritidsafdelingen kan oplyse: Side 67

17 Kultur- og Fritidsudvalget har i budget 2009 til Arena Midt afsat kr. svarende til udbetaling af et driftstilskud på kr. ekskl. moms for perioden 1. august december Dette beløb anvendes ikke i 2009 idet centret først forventes ibrugtaget 1. april Tilskud til inventaranskaffelser i AIKC kan eventuelt afholdes af dette beløb, såfremt det overføres til et anlægstilskud. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at der ikke i budgettet er afsat ressourcer til dækning af inventaranskaffelser til AIKC. Anlægsbevilling på kr. kan gives på bevilling 34 Kultur og fritid med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer, når beløbet bevilliges overført fra drift til anlæg på bevilling 34 Kultur og fritid og samtidig frigives. Anlægsbevillingen udbetales som anlægstilskud på kr., da en del af beløbet refunderes af den kommunale refusionsordning. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at finansieringen sker ved, at der overføres kr. fra drift til anlæg på bevilling 34 Kultur og fritid. Tilskuddet er omfattet af momsrefusionsordningen og kan derfor udbetales med kr. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling af, at der ydes et anlægstilskud på kr. incl. moms. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Side 68

18 30. Godkendelse af svarbrev til Statsforvaltningen Midtjylland vedrørende tilskudsregler for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Sagsnr.: 09/1768 Sagsansvarlig: dr00224 Sagsbehandler: BiB Sagens formål Godkendelse af svarbrev til Statsforvaltningen Midtjylland vedrørende tilskudsregler for lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Sagsbeskrivelse Statsforvaltningen Midtjylland, det kommunale tilsyn, har ved brev af den 8. januar 2009 på baggrund af en henvendelse fra foreningen Idrætsrådet Silkeborg Kommune anmodet om en redegørelse for det i henvendelsen anførte. Det fremgår af Idrætsrådets brev til tilsynet, at Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg efter Idrætsrådets opfattelse ønsker at vurdere, hvorvidt en forening skal betragtes som en overvejende voksenforening eller som en forening, der både dækker børn og voksne uden anvendelse af objektive kriterier. Idrætsrådet anfører i den forbindelse, at flere af de foreninger, som udvalget betragter som voksenforeninger, også har børne- og ungdomsmedlemmer, og at sondringen derfor efter Idrætsrådets opfattelse ikke er objektiv. Der vedlægges udkast til svarbrev til Statsforvaltningen Midtjylland. Indstilling Kultur- og Fritidschefen indstiller, at anbefale at udkast til svarbrev til Statsforvaltningen Midtjylland videresendes til Kulturog Fritidsudvalget og Byrådet til godkendelse. Bilag - Åben - Åben - Åben - Åben - Åben - Åben BUS høringssvar til forslag dateret vedr. omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde. (283977/08) Forslag dateret den 2. oktober 2008 vedr. omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde (270204/08) Godkendelse af omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (270265/08) Godkendelse af omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (270502/08) Godkendelse af omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (284316/08) Godkendelse af omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (322317/08) - Åben Idrætsrådets udtalelse til forslag dateret vedr. omlægning af Side 69

19 - Åben - Åben tilskud til det frivillige foreningsarbejde (284685/08) Omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (136192/08) Omlægning af tilskud til det frivillige foreningsarbejde i Silkeborg Kommune (124658/08) - Åben Svar til Statsforvaltningen Midtjylland, det kommunale tilsyn (26410/09) Beslutning Folkeoplysningsudvalget den Fremsendes med anbefaling. Ej til stede: Jørgen Krog og Merle Lorenzen Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Ej til stede: Kurt Brunk Hansen Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Side 70

20 31. Ansøgning om anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Askehuset Sagsnr.: 09/2020 Sagsansvarlig: dr00401 Sagsbehandler: L.P. Sagens formål Ansøgning om anlægsbevilling på 1,763 mio. kr. til udvidelse af daginstitutionen Askehuset, Højbovej 2, 8653 Them, med 24 børnehavepladser fra den 1. marts Sagsbeskrivelse Daginstitutionen Askehuset blev i foråret 2008 udvidet med en pavillon til 12 vuggestue- og 24 børnehavepladser til i alt 12 vuggestue-, 83 børnehavepladser og 5 specialpladser. Med denne udvidelse var efterspørgsen på daginstitutionspladser dækket frem til udgangen af Derefter er der ikke længere plads til de børn, der løbende bliver 3 år, og de kan ikke blive gående i dagplejen, da der fortsat er efterspørgsel på 0-2 års pladser. Der er i Frisholm skoledistrikt 216 børnehavepladser, men en opgørelse viser, at der frem til august 2009 er en efterspørgsel på 240 børnehavepladser. Børnene kan ikke visiteres til naboskoledistrikterne, da disse distrikter ikke har overskydende pladser. Derfor har Børne- og Familieafdelingen sammen med Ejendomme og Intern Service indhentet tilbud på en 130 m 2 stor pavillon, der kan sammenbygges med Askehusets tidligere udbygning. Dette vil give plads til yderligere 24 børnehavepladser, hvorefter Askehuset har plads til 12 vuggestue-, 107 børnehavepladser og 5 specialpladser. Børne- og Familieafdelingen vurderer på baggrund af den aktuelle befolkningsprognose, at den fremtidige efterspørgsel i skoledistriktet er dækket ind. Økonomiske forhold Børne- og Familieafdelingen har opstillet følgende økonomiske behov til udvidelsen på 24 børnehavepladser: Købspris for pavillon på 129,6 m 2 Ombygning af eksisterende pavillon Jordarbejder Fundamenttype 3 (flisefundament kræver nivelleret, fast bund) Eternit skørt (til punkt-og flisefundamenter) Levering og montering VVS arbejder El arbejder inkl. alarm og sikringer Vindafskærmning Etablering af 8 parkeringspladser Montering af garderober og 1 puslebord Legeredskaber anslået Etablering til 24 børnehavebørn Uforudsete udgifter Honorar til Ejendomme og Intern Service inkl. byggetilladelse kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. I alt kr. I forbindelse med godkendelse af budget 2009 blev der afsat 3 mio. kr. til 36 daginstitutionspladser i Sejs og Them. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,763 mio. kr. kan gives på bevilling 43 Børn og Familie med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i budget Side 71

21 Indstilling Børne- og Familiechefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at der gives en anlægsbevilling på 1,763 mio. kr. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Ej til stede: Lars Faarup. Beslutning Byrådet den Side 72

22 32. Godkendelse af Integrationsrådets årsredegørelse for året 2008 Sagsnr.: 09/380 Sagsansvarlig: DR16370 Sagsbehandler: KLC Sagens formål Godkendelse af Integrationsrådets årsredegørelse for Sagsbeskrivelse Integrationsrådet i Silkeborg har fremsendt deres årsredegørelse for Integrationsrådet er et hørings- og vejledningsråd, som har til formål at medvirke til, at Silkeborg Kommunes integrationsindsats er effektiv og sammenhængende, samt at integrationsindsatsen fremmer den etniske ligestilling i Silkeborg Kommune. Integrationsrådet skal i henhold til deres forretningsorden udarbejde en årsredegørelse om Silkeborg Kommunes integrationsindsats, samt beskrive rådets aktiviteter i det forløbende år. Årsredegørelsen skal godkendes af Silkeborg Byråd. Indstilling Social- og Arbejdsmarkedschefen indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget drøfter Integrationsrådets årsredegørelse. at årsredegørelsen oversendes til Byrådets godkendelse. Bilag - Åben Integrationsrådets årsredegørelse2008_ tilrettet efter behandling på mødet den 17. december (23219/09) Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den Indstilling godkendt. Ikke tilstede: Torben Hansen. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Side 73

23 Side 74

24 33. Silkeborg Kommunes repræsentation i bestyrelsen for erhverv Silkeborg Sagsnr.: 08/9966 Sagsansvarlig: dr16451 Sagsbehandler: gp Sagens formål Afklaring af Silkeborg Kommunes repræsentation i bestyrelsen for erhverv Silkeborg. Sagsbeskrivelse I forbindelse med styregruppemødet for etablering af det enstrengede erhvervsfremmesystem den 26. januar 2009, blev de nødvendige udredninger for realisering af et enstrenget erhvervsfremmesystem, præsenteret. Materialet indeholdt bl.a. udkast til de vedtægter, som den juridiske konstruktion forudsætter. Den juridiske konstruktion består såvel af en forening som en fond. Vedhæftet findes vedtægterne for foreningen erhverv Silkeborg og vedtægter for fonden erhverv Silkeborg. Foreningens vedtægter 9.1 betyder, at Silkeborg Kommune i bestyrelsen vil være repræsenteret ved borgmester og ordførende direktør. Denne formulering gav i forbindelse med styregruppemødet anledning til diskussion, og det blev besluttet, at søge sagen afklaret i regi af Erhvervspolitisk Kontaktudvalg. Bestyrelsen i fonden er identisk med bestyrelsen i foreningen. Silkeborg Kommune vil i det bagvedliggende repræsentantskab være repræsenteret via fem ud af 25 pladser. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at Silkeborg Kommunes repræsentation i bestyrelsen for erhverv Silkeborg afklares. Bilag - Åben Vedtægter fonden erhverv Silkeborg.DOC (28609/09) - Åben Vedtægter foreningen erhverv Silkeborg.DOC (28599/09) Beslutning Erhvervspolitisk Kontaktudvalg den Jørgen S. Rask stillede forslag om, at punkt 9.1 c ændres til : "En repræsentant udpeget af Silkeborg Byråd, samtidig med at den ordførende direktør tildeles observatørstatus." For stemte Jørgen S. Rask og Torben Hansen, imod stemte 2. Hanne Bæk Olsen stillede forslag om, at "formanden for Erhvervspolitisk Kontaktudvalg deltager som observatør i erhverv Silkeborgs bestyrelse indtil videre." For stemte Jens Erik Jørgensen og Hanne Bæk Olsen, imod stemte 2. Side 75

25 Sagen forelægges Økonomiudvalget. Beslutning Økonomiudvalget den Der stemtes om det af Jørgen S. Rask stillede forslag om, at punkt 9.1.c ændres til: "En repræsentant udpeget af Silkeborg Byråd, samtidig med at den ordførende direktør tildeles observatørstatus." For stemte 3, imod stemte 4 (Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen, Erling Prang og Lars Faarup). Der stemtes om det af Hanne Bæk Olsen stillede forslag: "Formanden for Erhvervspolitisk Kontaktudvalg deltager som observatør i erhverv Silkeborgs bestyrelse indtil videre." For stemte 4, imod stemte 3 (Bent Bräuner, Jørgen S. Rask og Torben Hansen). Bent Bräuner begærede i henhold til Styrelseslovens 23 sagen indbragt til afgørelse i Byrådet. Beslutning Byrådet den Jørgen S. Rask trak sit forslag. Hanne Bæk Olsen trak sit forslag. Borgmesteren konstaterede, at Byrådet godkender, at Silkeborg Kommunes repræsentation i erhverv Silkeborg bliver Borgmesteren og Ordførende direktør for Silkeborg Kommune. Side 76

26 34. Godkendelse af sammendrag af anlægsregnskaber fra Ejendomsstaben Sagsnr.: 09/10437 Sagsansvarlig: dr12704 Sagsbehandler: BA Sagens formål Godkendelse af sammendrag af 3 anlægsregnskaber for Ejendomsstaben med en samlet bevilling på 12,115 mio. kr. Sagsbeskrivelse I løbet af 2008 er regnskaberne for nedennævnte 3 anlægsarbejder afsluttede. Regnskaberne viser en mindreudgift på Andre faste ejendomme (bevilling 12) på kr. og en mindreudgift på Arealer (bevilling 11) på kr. Samlet en mindreudgift på kr. Økonomiske forhold Regnskaberne for de enkelte anlægsarbejder er: Bevilling Regnskab Mer/Mindreudgift Retablering af lejede lokaler Chr. 8. Vej kr kr. 0 kr. Jordbundsundersøgelser på Rådhusets P-plads kr kr kr. Om- og tilbygning på Entreprenørgården, Tietgensvej kr kr kr. I alt på funktion kr kr kr. I alt på funktion kr kr kr. Samlet mindreforbrug kr. Mindreforbruget tilføres kassen. Indstilling Ejendomschefen indstiller, at regnskabet fremsendes til Byrådets godkendelse. Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Side 77

27 Beslutning Byrådet den Side 78

28 35. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til IT-projekter og af anlægsbevilling til IT-konverteringer/infrastruktur. Sagsnr.: 08/38185 Sagsansvarlig: dr11998 Sagsbehandler: lh Sagens formål Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling med 3 mio. kr. til IT-projekter samt godkendelse af anlægsbevilling på 2 mio. kr. til IT-konverteringer/infrastruktur, begge inden for budgettets rammer i Sagsbeskrivelse Forhøjelse af anlægsbevilling med 3 mio.kr.: I forbindelse med forberedelse og gennemførelse af kommunesammenlægning, blev der i 2006 givet en bevilling til IT-projekter på 9,630 mio. kr., der i 2008 blev øget til 14,630 mio. kr. til bl.a. ajourføring af kommunens IT-infrastruktur (fibernet og kabling), ligesom der er blevet og bliver gennemført en række konkrete projekter (f.eks. øget serverkapacitet, udskiftning af udstyr, ajourføring af licenser, kabling/el-arbejder på primært skoleområdet) med henblik på at sikre driften og oppetiden, ligesom der er og bliver iværksat en række initiativer for at øge datasikkerheden Godkendelse af anlægsbevilling på 2 mio.kr.: Bevillingen i budget 2009 på 2,0 mio.kr. til IT-konverteringer og infrastruktur, søges frigivet. Bevillingen søges samtidig overført til ovenstående anlægsprojekt "IT-projekter", idet bevillingen primært anvendes til færdiggørelse af igangværende infrastrukturprojekter. Derved øges bevilling til IT-projekter med i alt 5 mio.kr. samlet set. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 3 mio. kr., fra 14,630 mio. kr. til 17,630 mio. kr., kan gives på bevilling 15 med rådighedsbeløb på 3 mio. kr. inden for budgettets rammer i Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 2 mio.kr. kan gives på bevilling 15 med rådighedsbeløb på 2 mio.kr. inden for budgettets rammer i Indstilling Økonomichefen indstiller, at sagen fremsendes til Byrådets godkendelse med indstilling om, at forhøjelse af anlægsbevilling med 3 mio. kr. gives på bevilling 15 inden for budgettets rammer i at anlægsbevilling på 2 mio. kr. gives på bevilling 15 inden for budgettets rammer i samt at begge rådighedsbeløb henføres til projektet IT-projekter, der således øges med i alt 5 mio. kr. Side 79

29 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Side 80

30 36. Orientering om godkendelse af ændring af fundats for Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat Sagsnr.: 06/30028 Sagsansvarlig: dr17958 Sagsbehandler: bbi Sagens formål Orientering om Civilstyrelsens godkendelse af fundatsændring og underskrivning af revideret fundats. Sagsbeskrivelse På et møde i legatbestyrelsen for Silkeborg City & Handelsstandsforening og Silkeborg Håndværkerforening den 6. juni 2007 blev det besluttet, at fundatsen for Det Jones ske Handelsog Håndværkerlegat skulle ændres under forudsætning af Civilstyrelsens godkendelse - således, at legatnydere ved tildelingen ikke må være fyldt 25 år ændres til legatnydere ved tildelingen ikke må være fyldt 30 år. Civilstyrelsen har nu godkendt ændringen. Der skal indsendes et tillæg eller en revideret fundats til Civilstyrelsen med legatbestyrelsens underskrifter. Der er udarbejdet en revideret fundats. I den reviderede fundats er tidligere ændringer fra 1974, 1983 og 1993 indarbejdet. Desuden er der - ud over den i 2007 vedtagne ændring af aldersgrænsen - foretaget enkelte redaktionelle ændringer (fjernelse af henvisninger til forældede regler og lign.). Den reviderede fundats vil blive rundsendt på mødet med henblik på underskrivning. Indstilling Chefen for Fællesstaben indstiller, at Byrådet tager godkendelsen til efterretning, og at medlemmerne underskriver den reviderede fundats. Bilag - Åben - Åben Civilstyrelsen godkender ændring af Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat (209151/08) Revideret fundats for Det Jones ske Handels- og Håndværkerlegat (30826/09) Beslutning Byrådet den Taget til efterretning. Side 81

31 37. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 07/27207 Sagsansvarlig: dr10232 Sagsbehandler: UJ Beslutning Byrådet den Side 82

32 38. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/9171 Sagsansvarlig: dr10232 Sagsbehandler: UJ Beslutning Byrådet den Side 83

33 39. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/9279 Sagsansvarlig: dr10232 Sagsbehandler: UJ Beslutning Byrådet den Side 84

34 40. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/9648 Sagsansvarlig: dr10232 Sagsbehandler: UJ Beslutning Byrådet den Side 85

35 41. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/53902 Sagsansvarlig: dr00357 Sagsbehandler: TB Beslutning Byrådet den Side 86

36 42. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 08/46600 Sagsansvarlig: dr11837 Sagsbehandler: AS Beslutning Byrådet den Side 87

37 43. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 09/10323 Sagsansvarlig: dr18151 Sagsbehandler: ai Beslutning Byrådet den Side 88

38 44. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 09/8688 Sagsansvarlig: dr10232 Sagsbehandler: UJ Beslutning Byrådet den Side 89

39 45. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 09/9090 Sagsansvarlig: dr14899 Sagsbehandler: PL Beslutning Byrådet den Side 90

40 46. Lukket - Ejendomssag Sagsnr.: 09/9067 Sagsansvarlig: dr14899 Sagsbehandler: PL Beslutning Byrådet den Side 91

41 Underskrifter Jens Erik Jørgensen Frank Borch-Olsen Mia Schmidt Hans-Jørgen Hørning Vagn Larsen Jørgen S. Rask Leif Bæk Steen Vindum Kjeld Aagaard Kjærulff Bent Dalsgaard Pedersen Bent Braüner Evald Vestergaard Britta Bang Hanne Bæk Olsen Erling Prang Carl-Erik Larsen Lars Munksø Søren Kristensen Kurt Brunk Hansen Søren Stauning Goldmann Ivan Greve Mustafa Kellegöz Arne Lund Lars Faarup Helle Westergaard Torben Hansen Jørn Rye Rasmussen Elin Sonne Svend Thue Damgaard Leif Lund Peder Svinth Protokol Ført af: Jann Hansen Side 92

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 01. december 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen, Erling Prang Indholdsfortegnelse Side 472. Godkendelse af dagsorden... 1110 473. Drøftelse af høringssvar

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 18. september 2008 - kl. 15:00 Blicheregnens Museum, Blichersvej 30, Thorning Afbud: Hans-Jørgen Hørning, Leif Lund Indholdsfortegnelse Side 205. Godkendelse af dagsorden... 421 206.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 07. august 2008 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Leif Bæk Indholdsfortegnelse Side 172. Godkendelse af dagsorden... 354 173. Til orientering... 355 174. Godkendelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om kommunernes økonomi. November 2006...

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden

Byrådet Konstituerende møde Dagsorden Konstituerende møde Dagsorden 13. december 2013 - kl. 16:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Åben beslutningsprotokol Åben beslutningsprotokol 10. september 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Torben Hansen Indholdsfortegnelse Side 312. Godkendelse af revisionsberetninger for 2006... 763 313. Endelig

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TORSDAG DEN 22. MAJ 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 22. maj 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Beslutningsprotokol 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 11. Til efterretning... 20 12. Ansøgning om af flagstangshuller... 21 13. Forsyning

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 15. juni 2009 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Erling Prang Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 23. marts 2009 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Jørgen S. Rask, Bent Dalsgaard Pedersen, Hanne Bæk Olsen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: 2013-613/1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson, Edith Harriet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 10. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 11. Plan for kurser og Temaforløb

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 10. november 2008 - kl. 13:00 Lokale s215, Kl. 14:00 Temamøde OPP Afbud: Britta Bang Indholdsfortegnelse Side 181. Godkendelse af dagsorden 364 182. Til orientering

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. marts 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 102. Godkendelse af dagsorden... 233 103. Forslag til kommuneplantillæg nr. 46

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. 20. oktober 2008 - kl. 12:30 Lokale T301, Silkeborg Rådhus, Søvej 3

Plan- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. 20. oktober 2008 - kl. 12:30 Lokale T301, Silkeborg Rådhus, Søvej 3 Plan- og Miljøudvalget Beslutningsprotokol 20. oktober 2008 - kl. 12:30 Lokale T301, Silkeborg Rådhus, Søvej 3 Indholdsfortegnelse Side 205. Godkendelse af dagsorden 493 206. Til orientering 494 207. Drøftelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 9/2011

REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 9/2011 TIL SKYDEBANEUDVALGET Vingsted, den 15. november 2011 mlc REFERAT FRA SBU-MØDE nr. 9/2011 STED: Mødet blev afholdt på Hotel Ærø i Svendborg og i Arena Assens. TIDSPUNKT: Den 11. og 12. november 2011 DELTAGERE:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Ove Sølvsten, Peder Svinth Indholdsfortegnelse Side 145. Dialogmøde med borgerne... 362 146. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere