SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU"

Transkript

1 DTU SSA PH.D. ERHVERVS-PH.D SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ERHVERVS-PH.D.-ORDNINGEN mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomhedsnavn og selskabsform] [Adresse] [Postnr./by] CVR-nr. [XX] (i det følgende benævnt Virksomhed ) (i det følgende hver for sig benævnt Part og tilsammen Parter eller Parterne ) Samarbejdsaftale Erhvervs-ph.d. - [Parter/Projektnavn] af [dato]

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER FORMÅL FINANSIERING ANSÆTTELSE I VIRKSOMHEDEN OG OPHOLD PÅ DTU FIELD RETTIGHEDER OG EJERSKAB HERTIL HEMMELIGHOLDELSE OFFENTLIGGØRELSE OG FORSVAR BEDØMMELSESUDVALG ALMINDELIGE BESTEMMELSER OFFENTLIGHED OM SAMARBEJDET INTERESSEKONFLIKTER ANSVAR AFTALENS LØBETID OG OPSIGELSE ÆNDRING OG GENFORHANDLING AF AFTALEN DELTAGELSE I ANDRE PROJEKTER GYLDIGHED OG FORRANG LOVVALG OG VÆRNETING BILAG UNDERSKRIFTER... 9 Samarbejdsaftale Erhvervs-ph.d. - [Parter/Projektnavn] af [dato] 2 af 9

3 1. Definitioner Følgende definitioner finder anvendelse: Aftale: Denne samarbejdsaftale om gennemførelse af erhvervs-ph.d.-uddannelse ved DTU inklusive bilag. Baggrundsviden: Den ikke offentliggjorte viden og det Udstyr, som ejes eller kontrolleres af en Part og som en Part stiller til rådighed for Ph.d.-projektet, herunder software, brugsmodeller, opfindelser, patentansøgninger, patenter, knowhow, resultater samt andre immaterielle rettigheder. Field: Det område inden for Ph.d.-projektet, som DTU kan afgive rettigheder inden for, jf. punkt 6.5. Forgrundsviden: De resultater, som genereres i Ph.d.-projektet, herunder software, brugsmodeller, opfindelser, patentansøgninger, patenter, knowhow, data, samt andre immaterielle rettigheder. Fortrolige Informationer: Den fortrolige viden og information af teknisk, forskningsmæssig eller kommerciel art, herunder bl.a. Baggrundsviden, Forgrundsviden, projektbeskrivelsen, biologiske reagenser, tegninger, dokumenter, software, formler, metoder, analyseresultater og knowhow i øvrigt, som Parterne giver hinanden adgang til i forbindelse med Ph.d.-projektet, og hvor det mundtligt eller skriftligt er angivet, at materialet er fortroligt eller dette i øvrigt åbenbart fremgår af omstændighederne. Hovedvejleder: Hovedvejleder, som er ansat på DTU, er: [navn] Ph.d.-projekt: Det erhvervs-ph.d.-projekt [titel], som Parterne samarbejder om i denne Aftale, og som skal sikre den Ph.d.-studerendes gennemførelse af ph.d.-uddannelsen og erhvervelse af ph.d.-graden, jf. projektbeskrivelsen, som er vedlagt som Bilag 1. Ph.d.-studerende: Den ph.d.-studerende, som skal gennemføre Ph.d.-projektet i samarbejde med Virksomheden og DTU, er: [den Ph.d.-studerendes navn] Rettighedsoption: Den fortrinsret, som DTU tilbyder Virksomheden til Hovedvejleders Forgrundsviden indenfor Field, jf. punkt 6.5. Tilsagn: Tilsagnet fra Innovationsfonden, inklusive vilkår, som angiver rammerne for Ph.d.-projektet, og som er vedlagt som Bilag 2. Udstyr: Alt udstyr, herunder apparatur, maskiner, materialeprøver, materialesamlinger, forsøgsdyr, fysiske, biologiske og kemiske materialer m.v. Virksomhedsvejleder: Vejleder, som er ansat i Virksomheden, er: [navn] 2. Formål 2.1 Formålet med denne Aftale er at sikre den Ph.d.-studerendes gennemførelse af erhvervs-ph.d.-uddannelsen og erhvervelse af ph.d.-graden. Dette formål har forrang frem for andre hensyn. Samarbejdsaftale Erhvervs-ph.d. - [Parter/Projektnavn] af [dato] 3 af 9

4 3. Finansiering 3.1 DTU modtager et tilskud fra Innovationsfonden, der dækker alle omkostninger til interne kurser, eksamination, arbejdsplads, vejledning mv. 3.2 Virksomheden dækker de omkostninger, som ikke afholdes af Innovationsfonden, jf. budgettet, som er vedlagt som Bilag Ansættelse i Virksomheden og ophold på DTU 4.1 Den Ph.d.-studerende er ansat i Virksomheden og er underlagt de gældende regler for Virksomhedens ansatte. Hvis Virksomheden ønsker, at reglerne skal finde anvendelse i forhold til et tredje opholds- eller arbejdssted, f.eks. under udlandsophold på et andet universitet, påhviler det Virksomheden at sikre reglernes overholdelse. 4.2 Såfremt der indgår en ekstern medvejleder fra en anden virksomhed eller institution, påhviler det ligeledes Virksomheden at indgå aftale med denne om ansvar, rettighedsfordeling m.v. 4.3 Det forudsættes, at den Ph.d.-studerende opholder sig halvdelen af tiden hos Virksomheden og halvdelen af tiden hos DTU. 4.4 Den Ph.d.-studerende er indskrevet på DTU. I forbindelse med den Ph.d.-studerendes ophold på DTU skal den Ph.d.- studerende overholde DTU s regler, herunder sikkerhedsregler, og følge anvisninger og instrukser, der gives af Hovedvejleder eller ledelsen på det pågældende institut. Dette gælder også når den Ph.d.-studerende deltager i faglige aktiviteter, undervisning, og kurser og i den Ph.d.-studerendes øvrige faglige interaktion med kolleger, Hovedvejleder m.v. 5. Field 5.1 Rettighedsoptionen, som er reguleret i punkt 6.5, gælder for den Forgrundsviden, som er genereret af Hovedvejleder i Ph.d.-projektet, indenfor følgende Field: 5.2 Field: [XX] [Field bør beskrives meget nøje og afgrænset, da det er afgørende for, i hvilket omfang rettigheder kan overføres fra DTU til Virksomheden. Samtidig er en meget veldefineret afgrænsning af Field væsentlig og nødvendig af hensyn til DTU s muligheder for at forske videre og tiltrække forskningsmidler fra tredjemand.] 6. Rettigheder og ejerskab hertil 6.1 Baggrundsviden tilhører den Part, som har bragt den pågældende Baggrundsviden ind i Ph.d.-projektet. 6.2 Forgrundsviden, som genereres af den Ph.d.-studerende inden for Ph.d.-projektet, tilkommer Virksomheden under forudsætning af, at bestemmelserne i lov om arbejdstageres opfindelser er opfyldt. 6.3 Forgrundsviden, som genereres af Hovedvejleder i forbindelse med Ph.d.-projektet eller som er baseret på ideer fra Hovedvejleder, tilkommer DTU. 6.4 Forgrundsviden, som genereres af den Ph.d.-studerende, Hovedvejleder og/eller Virksomhedsvejleder i fællesskab, tilhører Parterne i et sameje, hvor hver Parts ideelle andel svarer til Partens forholdsmæssige intellektuelle bidrag til Samarbejdsaftale Erhvervs-ph.d. - [Parter/Projektnavn] af [dato] 4 af 9

5 den fælles Forgrundsviden. Enhver råden over fælles Forgrundsviden kræver en forudgående, skriftlig aftale mellem Parterne, medmindre andet fremgår af Aftalen. 6.5 Hvis DTU beslutter sig for at licensere eller overdrage Hovedvejleders Forgrundsviden i form af [patenterbare opfindelser/ software/brugsmodeller] indenfor Field, er DTU forpligtet til skriftligt at fremsætte tilbud til Virksomheden om at indgå i loyale forhandlinger herom på markedsvilkår. Hvis Virksomheden afslår dette tilbud eller ikke reagerer inden for en frist på 42 kalenderdage fra datoen for tilbuddet, bortfalder Rettighedsoptionen, og DTU er herefter berettiget til at tilbyde rettighederne til tredjemand. 6.6 Hvis DTU ønsker at indgå aftale med tredjemand på vilkår, som er væsentligt mere fordelagtige end de vilkår, som DTU har tilbudt Virksomheden, er DTU forpligtet til at gå tilbage til Virksomheden og fremsætte tilsvarende tilbud til denne. Hvis Virksomheden også afslår dette tilbud eller ikke reagerer inden 14 kalenderdage fra datoen for tilbuddets fremsættelse, har Virksomheden ikke krav på et nyt tilbud, uanset hvilke vilkår, der måtte blive aftalt med tredjemand. DTU er således herefter berettiget til at indgå aftale med tredjemand. 6.7 Når Ph.d.-projektet er afsluttet, er DTU berettiget til frit at gøre brug af Forgrundsviden genereret i Ph.d.-projektet, inden for ethvert videnskabeligt område i forbindelse med DTU s ikke-kommercielle forskningsmæssige aktiviteter og undervisning. Dette indebærer, at DTU må videreudvikle Forgrundsviden uden begrænsninger i ethvert omfang og inden for ethvert videnskabeligt område, uanset om der er sket rettighedsoverdragelse, jf. punkt Hemmeligholdelse 7.1 De Fortrolige Informationer, som Parterne udveksler i Ph.d.-projektet, må udelukkende anvendes til gennemførelsen af Ph.d.-projektet. 7.2 Parterne er forpligtet til at hemmeligholde Fortrolige Informationer, således at denne information ikke kommer til uvedkommende tredjemands kundskab. En Part er forpligtet til at sikre, at personer, som Parten involverer i Ph.d.- projektet, pålægges samme hemmeligholdelsespligt som Parten selv. 7.3 Hemmeligholdelsespligten i punkt 7.2 omfatter ikke information og viden, som på tidspunktet for modtagelsen er eller senere bliver offentligt tilgængelig uden at dette skyldes den modtagende Parts tilsidesættelse af hemmeligholdelsespligten i denne Aftale, allerede på modtagelsestidspunktet var retmæssigt i den modtagende Parts besiddelse uden hemmeligholdelsesrestriktioner, er modtaget fra en tredjemand, som fremstod som berettiget til retmæssigt at videregive informationen, eller er udviklet uafhængigt af Ph.d.-projektet af den modtagende Part. 7.4 I tilfælde af uenighed mellem Parterne, påhviler det den modtagende Part at bevise, at modtagne informationer er omfattet af punkt Bliver Fortrolige Informationer, som er udvekslet i medfør af Aftalen, omfattet af love eller bekendtgørelser, offentligretlige afgørelser, domme, processuelle regler, kendelser m.v., som pålægger den modtagende Part at videregive informationen helt eller delvist, skal den modtagende Part straks orientere den afgivende Part herom. Samarbejdsaftale Erhvervs-ph.d. - [Parter/Projektnavn] af [dato] 5 af 9

6 Videregivelse, som pålægges den modtagende Part i overensstemmelse med ovenstående, betragtes ikke som tilsidesættelse af hemmeligholdelsespligten i denne Aftale. 7.6 Hemmeligholdelsespligten efter denne bestemmelse ophører 3 år efter Ph.d.-projektet er afsluttet. Hvis Ph.d.- projektet ophører før tid, løber 3 års fristen fra det faktiske ophørstidspunkt. 8. Offentliggørelse og forsvar 8.1 Hver Part er berettiget til at offentliggøre sin egen Forgrundsviden. Ingen af Parterne må offentliggøre Forgrundsviden, der tilhører en anden Part. Forgrundsviden, som tilhører Parterne i fællesskab, kan offentliggøres af den ene Part alene, såfremt den anden Part ikke ønsker at deltage i offentliggørelsen. 8.2 Parterne har pligt til at orientere hinanden om enhver påtænkt offentliggørelse af Forgrundsviden og skal forinden offentliggørelse fremsende den påtænkte publikation til den anden Part. Den anden Part kan derefter i indtil 30 kalenderdage efter modtagelsen kræve offentliggørelsen udskudt i op til 3 måneder fra modtagelsen, hvis Parten godtgør, at udskydelsen har betydning for Partens mulighed for at opnå immaterialretlig beskyttelse af egen Forgrundsviden eller fælles Forgrundsviden. Efter udløbet af den ovennævnte frist, kan offentliggørelsen ikke længere kræves udskudt. 8.3 Det fremgår af ph.d.-bekendtgørelsen, at den Ph.d.-studerende er underlagt en formidlingsforpligtelse, for så vidt angår Forgrundsviden, der udspringer af Ph.d.-projektet. Virksomheden respekterer derfor, at den Ph.d.-studerende frit kan publicere den i Ph.d.-projektet genererede Forgrundsviden, forudsat at hemmeligholdelsespligten i medfør af punkt 7 overholdes. Dette gælder uanset om Forgrundsviden tilhører Virksomheden. 8.4 Virksomheden accepterer, at den Ph.d.-studerende for at opnå ph.d.-graden skal kunne forsvare sin ph.d.- afhandling offentligt. Dele af ph.d.-afhandlingen kan, hvis dette er relevant i forhold til Virksomhedens Fortrolige Informationer, betragtes som fortrolig. Bedømmelsen af forsvaret og ph.d.-afhandlingen, samt tildelingen af ph.d.- graden skal ske på baggrund af den offentlige del af ph.d.-afhandlingen. 8.5 Det tilkommer alene DTU at beslutte, hvornår offentliggørelse og forsvar af ph.d.-afhandlingen skal finde sted. Forsvaret af ph.d.-afhandlingen kan udskydes, såfremt dette er nødvendigt for at beskytte Virksomhedens mulighed for at patentere en opfindelse. Såfremt sådan udskydelse sker efter Virksomhedens ønske, skal Virksomheden betale den Ph.d.-studerendes aktuelle, rimelige og dokumenterede løn i denne periode indtil genoptagelse af forsvaret af ph.d.-afhandlingen, forudsat at udgifterne hertil ikke allerede er indeholdt i budgettet, jf. Bilag 3. En udskydelse af forsvaret forudsætter en aftale mellem den Ph.d.-studerende og DTU, herunder om tidspunktet for forsvarets afholdelse. 8.6 Forsvaret af ph.d.-afhandlingen skal finde sted på DTU. 9. Bedømmelsesudvalg 9.1 DTU skal godkende den samlede ph.d.-uddannelse og tildele ph.d.-graden efter ph.d.-afhandlingen og forsvaret er bedømt egnet ved en offentlig forsvarshandling. 9.2 Bedømmelsesudvalget nedsættes af DTU. Bedømmelsesudvalget foretager alene sin bedømmelse på baggrund af den offentlige del af ph.d.-afhandlingen, ligesom forsvaret alene omhandler denne del. Samarbejdsaftale Erhvervs-ph.d. - [Parter/Projektnavn] af [dato] 6 af 9

7 10. Almindelige bestemmelser 10.1 Administrationen af ph.d.-uddannelsen finder sted i henhold til de til enhver tid gældende regler og retningslinjer, for tiden Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (LBK nr. 210 af 17. marts 2009), bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden (BEK nr af 27. august 2013), Innovationsfondens til enhver tid gældende retningslinjer for erhvervs-ph.d.-ordningen og DTU s regler for erhvervelse af ph.d.-graden, jf. ph.d.- vejledningen i Bilag Offentlighed om samarbejdet 11.1 DTU er berettiget til at offentliggøre oplysninger om Ph.d.-projektets titel, projektdeltagerne og størrelsen af den private finansiering uden forudgående skriftlig tilladelse Virksomheden må ikke anvende DTU s navn eller henvise til DTU i kommercielt øjemed uden DTU s forudgående, skriftlige tilladelse. 12. Interessekonflikter 12.1 Parterne skal oplyse hinanden om enhver interessekonflikt. Såfremt en Part bliver bekendt med eller har mistanke om en opstået interessekonflikt, skal Parten uden ugrundet ophold orientere den anden Part herom med henblik på, at Parterne finder en løsning i fællesskab. DTU kan blive pålagt at offentliggøre oplysninger om interessekonflikter, eksempelvis i forbindelse med offentliggørelse af Forgrundsviden, jf. punkt 8. Virksomheden accepterer, at DTU efterkommer et sådant krav. 13. Ansvar 13.1 DTU påtager sig intet ansvar over for Virksomheden, herunder for at Ph.d.-projektet fører til et bestemt ønsket resultat Virksomheden forpligter sig til at skadesløsholde DTU for ethvert erstatningskrav fra tredjemand, som måtte følge af Virksomhedens kommercielle anvendelse af Ph.d.-projektets Forgrundsviden begrundet i reglerne om produktansvar. 14. Aftalens løbetid og opsigelse 14.1 Denne Aftale træder i kraft ved den Ph.d.-studerendes indskrivning på DTU og er gældende, indtil afslutningen af uddannelsesforløbet med det offentlige forsvar. I denne periode er Aftalen uopsigelig fra begge Parters side, med mindre den Ph.d.-studerende afbryder studiet, stillingen hos Virksomheden opsiges, eller studiet afbrydes i henhold til ph.d.-vejledningens regler om manglende opfyldelse af krav om faglig aktivitet. 15. Ændring og genforhandling af Aftalen 15.1 Aftalen kan alene ændres, hvis en sådan ændring forudgående godkendes skriftligt af de af Parterne dertil bemyndigede. Samarbejdsaftale Erhvervs-ph.d. - [Parter/Projektnavn] af [dato] 7 af 9

8 16. Deltagelse i andre projekter 16.1 Parterne påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger af nogen art over for hinanden i medfør af denne Aftale Denne Aftale lægger ingen begrænsninger på den Ph.d.-studerendes mulighed for at tage ansættelse i andre virksomheder efter ph.d.-graden er opnået eller på DTU s muligheder for at samarbejde med andre virksomheder. 17. Gyldighed og forrang 17.1 Hvis en bestemmelse i Aftalen ikke kan håndhæves eller må anses for at være ugyldig, berøres Aftalens øvrige bestemmelser ikke heraf. Parterne skal indlede forhandlinger med henblik på at erstatte bestemmelsen med en tilsvarende bestemmelse, som kan håndhæves og er gyldig, hvor dette er muligt Såfremt der er uoverensstemmelse mellem denne Aftale og Tilsagnet, har Tilsagnet i enhver henseende forrang. 18. Lovvalg og værneting 18.1 Denne Aftale er underlagt dansk ret, uanset at internationale privatretlige regler og lovvalgsregler måtte føre til anvendelsen af et andet lands ret Opstår der en tvist mellem Parterne i forbindelse med denne Aftale, herunder vedrørende fortolkning og anvendelse af Aftalen, skal Parterne loyalt indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten Er det ikke muligt at løse tvisten inden 30 kalenderdage efter forhandlinger herom er indledt, kan Parterne, hvis de er enige herom, henvise tvisten til løsning ved mediation ved Mediationsinstituttet ( efter Mediationsinstituttets regler Kan Parterne ikke blive enige om at henvise tvisten til løsning ved mediation inden 7 kalenderdage, eller viser det sig umuligt at løse tvisten ved mediation 30 kalenderdage efter henvisningen af denne til Mediationsinstituttet, skal tvisten behandles ved Retten i Lyngby som første instans. 19. Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Ph.d.-projektbeskrivelse Tilsagn fra Innovationsfonden Budget og betalingsplan Ph.d.-vejledningen Samarbejdsaftale Erhvervs-ph.d. - [Parter/Projektnavn] af [dato] 8 af 9

9 20. Underskrifter Aftalen underskrives af de tegningsberettigede personer for hver Part. For DTU For Virksomhed Sted: Sted: Den / 20 Den / 20 Institutdirektør [Navn, Titel] Samarbejdsaftale Erhvervs-ph.d. - [Parter/Projektnavn] af [dato] 9 af 9

10 BILAG 1 [Ph.d.-projektbeskrivelse/ansøgning] [HUSK at både formålet med projektet og projektbeskrivelse skal fremgå af dette bilag.] Samarbejdsaftale Erhvervs-ph.d. - [Parter/Projektnavn] af [dato]

11 BILAG 2 Tilsagn fra Innovationsfonden Samarbejdsaftale Erhvervs-ph.d. - [Parter/Projektnavn] af [dato]

12 BILAG 3 Budget og betalingsplan DTU s almindelige betalingsbetingelser er 30 kalenderdage regnet fra DTU s fremsendelse af korrekt faktura. [Faktura fremsendes elektronisk til Virksomhederne i OIOUBL format, jf. bekendtgørelse nr. 354 af 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning, jf. lovbekendtgørelsen nr. 798 af 28. juni 2007 om betaling til det offentlige. Dette gælder ikke for faktura til udenlandske virksomheder. Bevirker forhold hos DTU, at en Virksomhed ikke er i stand til at betale via elektronisk overførsel, kan Virksomheden ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge.] Alternativ til elektronisk fakturering: [DTU fremsender en faktura via almindelig post/ .] Alle henvendelser vedr. bogholderi såsom rykkere og lignende skal være påført fakturanummer. Samarbejdsaftale Erhvervs-ph.d. - [Parter/Projektnavn] af [dato]

13 BILAG 4 Ph.d.-vejledningen Ph.d.-vejledningen: Bilaget findes kun som elektronisk og indeholder informationer fra Ph.d.-kontoret på DTU Samarbejdsaftale Erhvervs-ph.d. - [Parter/Projektnavn] af [dato]

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ANSÆTTELSE PÅ DTU 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ANSÆTTELSE PÅ DTU mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU

SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU DTU SSA PH.D. ANSÆTTELSE I VIRKSOMHED 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM GENNEMFØRELSE AF PH.D.-UDDANNELSEN VED DTU ANSÆTTELSE I VIRKSOMHED mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING [PROJEKTETS TITEL/FORKORTELSE]

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING [PROJEKTETS TITEL/FORKORTELSE] DTU SSA FLERE PARTER - MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (FLERE PARTER) [PROJEKTETS TITEL/FORKORTELSE] mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

Manual til Aftale om ErhvervsPhD-Projekt. Introduktion til manualen

Manual til Aftale om ErhvervsPhD-Projekt. Introduktion til manualen Manual Manual til Aftale om ErhvervsPhD-Projekt Sekretariatet for Johan Schlüter-udvalget Introduktion til manualen 21. oktober 2008 Denne manual har til formål at understøtte brugen af modelaftalen om

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske

Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for afholdelse af ph.d.-forsvar ved Det Humanistiske Fakultet Ifølge ph.d.-bekendtgørelsens 25, stk. 1, nr. 6), jf. 19, stk. 1 skal universitetet

Læs mere

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale Bilag 7 til Investeringsaftale Tiltrædelsesaftale Investeringsaftale og Samarbejdsaftale (Store projekter) Projektnavn Side 1 af 5 Mellem [navn] Adresse Postnr. og by CVR-nr.: (herefter benævnt [navn]

Læs mere

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU )

KONSULENTAFTALE. Landmålerrobot. Mellem. Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) KONSULENTAFTALE Landmålerrobot Mellem Syddansk Universitet TEK Momentum, Det Tekniske Fakultet CVR 29 28 39 58 Campusvej 55 5230 Odense M ( SDU ) og Larsens Landmåler Service ApS Gl. Kirkevej 21 8700 Horsens

Læs mere

AFTALE OM ERHVERVSPHD-PROJEKT (ansættelse i Virksomhed) Mellem. [Universitetet CVR-nr. Adresse] (Herefter Institutionen)

AFTALE OM ERHVERVSPHD-PROJEKT (ansættelse i Virksomhed) Mellem. [Universitetet CVR-nr. Adresse] (Herefter Institutionen) AFTALE OM ERHVERVSPHD-PROJEKT (ansættelse i Virksomhed) Mellem [Universitetet CVR-nr. Adresse] (Herefter Institutionen) og [Virksomheden CVR.nr. Adresse] (Herefter Virksomheden) (Institutionen og Virksomheden

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE November 2013

SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Sagsnr. 057282-0001 jcj/ekr SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Mellem Videncentret for Landbrug Sektion vedrørende videncentret, Heste Agro Food Park 15 8200 Aarhus N (herefter benævnt "Videncentret for Heste")

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem

ZACHER. AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) J.nr. 25-27669. 1 Parterne. Mellem J.nr. 25-27669 AGENTURAFTALE (Ydelser og produkter) 1 Parterne Mellem Innovative Selection ApS cvr.nr. 36892307 Kragelundsvænget 53 7080 Børkop (herefter benævnt Agenten) og XXXX cvr.nr. XXXX adresse XXXX

Læs mere

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder

NOTAT. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universiteter, hospitaler og private virksomheder Bilag C IPR Koncept NOTAT Til Medico Innovation - Projektbestyrelsen Vedr. Regulering af IPR, fortrolighedsforpligtelse og publicering ved samarbejde mellem universitet, hospital og privat virksomhed Fra

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem. Leverandøren NATURSTYRELSEN

IT-KONSULENTAFTALE. mellem. Leverandøren NATURSTYRELSEN BILAG 4 Miljø- og Fødevareministeriet IT-KONSULENTAFTALE mellem Leverandøren og NATURSTYRELSEN OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTE-

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 Vedrørende indkøb og implementering af indkøbsanalyseløsning mellem Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 DK-8000

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015]

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] Vedrørende indkøb af pipetteringsrobot med tilhørende serviceaftale mellem Institut for Retsmedicin, Afdeling

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

FORSKNING & INNOVATION

FORSKNING & INNOVATION københavns universitet FORSKNING & INNOVATION Københavns Universitets overordnede principper for samarbejder med eksterne parter En praktisk guide til universitetets samarbejdspartnere Forskning & Innovation

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter)

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) November 2015 Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K T: +45 6190 5000 / W: INNOVATIONSFONDEN.DK / E: KONTAKT@INNOFOND.DK CVR. NR.: 29

Læs mere

www.dban.dk FORTROLIGHEDSAFTALE

www.dban.dk FORTROLIGHEDSAFTALE Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk FORTROLIGHEDSAFTALE 2 Mellem undertegnede, på den ene side [Selskabets navn og adresse] CVR-nr. [xx xx xx xx] (herefter betegnet Selskabet ) og er

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy generel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA

Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA Rammeaftale mellem Danmarks Rejsebureau Forening DRF og Hotel-, Restaurant- & Turisterhvervet HORESTA 1 Gyldighedsområde Rammeaftalen er gældende, medmindre hotellet og bureauet skriftligt har fraveget

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren]

AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [Leverandøren] AFTALE OM LEVERANCE AF KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING mellem Fonden Femern Belt Development og [Leverandøren] INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsfortegnelse... 3 1 Aftalens definitioner og formål... 4 2 Grundlæggende

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S

HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S HANDELSBETINGELSER - MEMOO I/S Vi gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med os dette gælder både vores kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Bilag [nr.] Fortrolighedsaftale

Bilag [nr.] Fortrolighedsaftale Bilag [nr.] Fortrolighedsaftale Aftale om fortrolighed mellem [Myndighed] [Adresse] [Postnummer] [By] (Herefter benævnt Bestiller) og [Indsættes når aftalen indgås] (Herefter benævnt OPP-selskabet) (I

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Opdateret med uddybninger den 14.

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Opdateret med uddybninger den 14. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Opdateret med uddybninger den 14. september 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. ErhvervsPhD-forløb

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger.

2.2.Til identifikation og kommunikation med budvinderen, er det nødvendigt med den pågældendes personlige oplysninger. AUKTIONSVILKÅR ON-LINE AUKTIONER. 1. Forord: 1.1.Ethvert salg på Hillerød Auktioners on-line auktionsside (i det følgende kaldet online) er underlagt den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.2.Betingelserne

Læs mere

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb

Studenteraftale. vedrørende projektorienteret forløb Studenteraftale vedrørende projektorienteret forløb Parter: Virksomhedens navn: Adresse: Post nr./ By: CVR-nr.: (herefter Virksomheden ) og Fulde navn: Adresse: Post nr./ By: (herefter Den studerende )

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner LBK nr 210 af 17/03/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Forsknings- og

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere