Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat"

Transkript

1 Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg Telefon Telefax Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 2 Sammenfatning 2 3 Trafikskabende aktiviteter 2 4 Fremtidigt parkeringsbehov 4 5 Fordeling af sygehustrafik på vejnettet 5 6 Trafikale forhold i området omkring Aalborg 6.1 Sygehus Syd. Eksisterende trafikforhold Fremtidige trafikforhold i området omkring Sygehus 6.3 Syd. Trafikforhold i anlægsperioden Parkeringsforhold i området Parkeringsudbud Udnyttelse af parkering i området Fremtidigt parkeringsbehov 11 Dokumentnr. 4 Version 2 Udgivelsesdato P:\67441A\3_Pdoc\DOC\expertudvalg\grh trafikrev2.DOC Udarbejdet Kontrolleret Godkendt GRH OWJ GRH

2 Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd 2 / 11 1 Baggrund Regeringen har givet et foreløbigt tilsagn til at samle sygehusfunktionerne i Aalborg på en matrikel. Til brug for forhandlinger med ekspertpanelet har Region Nordjylland bedt COWI om at kvantificere de trafikale konsekvenser ved at samle sygehusfunktionerne i Aalborg ved Sygehus Syd. 2 Sammenfatning En samling af sygehusfunktionerne i Aalborg på én matrikel vil skabe en trafik der svarer til ca biler/døgn. Udbygningen vil i forhold til den eksisterende trafikproduktion medføre en øget trafik i området på ca biler/døgn. Aalborg Sygehus Syd vejbetjenes via Hobrovej som har en vigtig funktion i vejbetjeningen af Aalborg Midtby og i afvikling af den fjordkrydsende trafik. Samlingen af alle sygehusfunktioner ved Aalborg Sygehus Syd vil resultere i en mertrafik primært i korridorerne Hobrovej/ Vesterbro og på Østre Allé forbindelsen. De strækninger, der primært belastes af sygehustrafikken, er strækninger, hvor der allerede i dag er fremkommelighedsproblemer, og hvor problemerne forventes at stige i fremtiden. Der er registreret ca p-pladser på Aalborg Sygehus Syds område i dag. 600 af disse ligger i parkeringshuset og resten på terræn. P-pladserne på sygehusets område er fuldt udnyttet i middagstimerne, og der er ikke restkapacitet i området til dækning af de behov, der vil opstå hvis området tilføres flere sygehusfunktioner. En beregning af det forventede fremtidige p-behov ved samling af sygehusfunktionerne viser et behov for ca p-pladser i alt. Da det som følge af nybyggeri må forventes at kun de eksisterende p-pladser i p-hus (600 pladser) kan bevares, skal der således findes plads til ca nye p-pladser. Det må forventes at en stor del af de nye p-pladser skal etableres enten i p-hus eller p-kælder. I en periode på minimum 5 år vil der i forbindelse med byggeriet med arbejdsplads og plads til håndværkerparkering være behov for at lukke Mølleparkvej. Dermed belastes boligkvarteret syd for sygehuset med en relativ stor ekstra trafik ( biler/døgn). Samtidig vil de eksisterende parkeringsproblemer i området blive væsentligt forstærket til gene for såvel beboerne som Aalborg Zoo, som er en vigtig attraktion i Aalborg Kommune. 3 Trafikskabende aktiviteter For at kvantificere de trafikale konsekvenser af at samle sygehusfunktionerne i Aalborg på én matrikel, er der foretaget en vurdering af, hvilke trafikskabende funktioner, der vil være på sygehuset, når det er fuldt udbygget. De aktiviteter, som Region Nordjylland forventer henlagt til et fuldt udbygget Aalborg sygehus i 2020, fremgår af tabel 1.

3 Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd 3 / 11 Tabel 1 Trafikskabende aktiviteter i et fuldt udbygget Sygehus Syd Somatik: Aktivitet antal i 2020 Pr.dag bemærkninger Ansatte Heraf 75 % på arbejde samme dag Ambulante behandlinger pr dage år Sammedagsbehandlede pr. år dage incl. dialyse Antal indlæggelser pr. år 122 Gennemsnit fordelt på 365 dage Antal sengepladser 903 stk. heraf 80 patienthotelsenge Antal besøg 1 besøg pr. 903 seng pr. dag Varekørsel m.m. 50 køretøjer 50 pr. dag. lægevagt pr. år 61 Gennemsnit fordelt på 365 dage skadestue pr. år 108 Gennemsnit fordelt på 365 dage I alt somatik Psykiatri I alt psykiatri 10 % af somatik Ved beregning af den gennemsnitlige daglige trafik ind og ud fra sygehuset er der gjort følgende forudsætninger: 75 % af ansatte kører i bil til og fra arbejde hvilket svarer til en daglig trafik på biler/dag Ambulante og sammedagsbehandlede udløser 1 biltur ind og 1 biltur ud, hvilket giver en daglig trafik på biler/dag 1 indlæggelse medfører 1 biltur ind og 1 biltur ud hvilket giver en gennemsnitlig daglig trafik svarende til 200 biler/dag 75 % af besøgene foregår i bil, hvilket giver en trafik på biler/dag Lægevagtsbesøg og skadestuebesøg udløser 1 biltur ind og 1 biltur ud pr. besøg svarende til 300 biler/dag Trafik til de psykiatriske funktioner svarer til 10% af trafikken til de somatiske funktioner hvilket giver en trafik der svarer til biler/dag 719 Et fuldt udbygget Aalborg Sygehus skaber således en samlet trafik der svarer til biler/dag.

4 Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd 4 / 11 4 Fremtidigt parkeringsbehov På baggrund af de forventede trafikskabende aktiviteter er der tillige udarbejdet et skøn over, hvor mange parkeringspladser der vil være behov for i forbindelse med samling af sygehusfunktionerne i Aalborg. Ved beregning af det forventede parkeringspladsbehov er der gjort følgende forudsætninger: 75 % af de ansatte der er på arbejde kører i bil. 2/3 af de ansatte er på vagt på samme tid i løbet af dagen. Der skal være mulighed for parkering i min. 8 timer. 50 % af ambulante og sammedagsbehandlede forventes ikke at have et parkeringsbehov, da de gør brug af diverse kørselsordninger. Det forventes at behandlingerne tilrettelægges over hele dagen hvor for 1 p-plads i gennemsnit udnyttes 3 gange i løbet af dagen. Indlagte patienter udløser ikke et parkeringsbehov, da det ikke forventes at de transporterer sig selv. Antal p-pladser til besøgende forventes at være 20% af antallet af besøg, da hovedparten af besøgene vil foregå i perioder hvor der er få ansatte på arbejde og uden for ambulatoriernes åbningstid. P-pladser i forbindelse med lægevagt- og skadestuebesøg forventes i gennemsnit at blive udnyttet 6 gange i døgnet. Tabel 2 Beregnet p-behov ved samling af sygehusfunktionerne i Aalborg Somatik: Aktivitet Pr.dag p-behov bemærkninger Ansatte /3 af ansatte på arbejde på samme tid i løbet af dagen. 75% af de ansatte kører i bil til arbejde. Ambulante behandlinger Sammedagsbehandlede incl. dialyse 50% bliver kørt af andre, 1 p- plads udnyttes i gennemsnit 3 gang i løbet af dagen Antal indlæggelser 122 ingen Antal besøg % af antal besøg da der i stort omfang er mulighed for dobbeltudnyttelse Varekørsel m.m. 50 ingen lægevagt 61 skadestue p-plads udnyttes i gennemsnit 6 gange i døgnet I alt somatik Psykiatri: I alt psykiatri % af somatik behov P-behov i alt Det beregnede parkeringsbehov ved et udbygget Aalborg Sygehus Syd er således ca p-pladser

5 Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd 5 / 11 5 Fordeling af sygehustrafik på vejnettet Aalborg Kommunes trafikmodel er anvendt til at finde ud af hvordan trafikken til og fra det eksisterende Aalborg Sygehus Syd fordeler sig på det omkringliggende vejnet. Den zone der dækker det eksisterende Aalborg Sygehus Syd skaber en trafik, der svarer til ca biler/døgn i Udbygningen af sygehuset vil således give en trafikvækst på ca biler/døgn på vejnettet omkring sygehuset dag. Fordelingen af den trafik som skabes af aktiviteterne på det eksisterende Aalborg Sygehus Syd fremgår af figur 1. Figur 1 Fordeling af eksisterende sygehustrafik på vejnettet omkring Aalborg Sygehus Syd. Det er forudsat at trafikken til og fra et udbygget sygehus fordeler sig på samme måde.

6 Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd 6 / 11 Figur 2 viser hvor meget mertrafik der vil være på vejnettet omkring sygehuset som følge af at samle sygehusfunktionerne i Aalborg ved Aalborg Sygehus Syd. Figur 2 Sygehustrafik som følge af samling af sygehusfunktioner i Aalborg ved Aalborg Sygehus Syd. Som det fremgår af figuren vil et fuldt udbygget sygehus medføre en mertrafik på Hobrovej nord for sygehuset svarende til ca biler/døgn og syd for sygehuset svarende til ca biler/døgn. 6 Trafikale forhold i området omkring Aalborg Sygehus Syd. Aalborg Sygehus Syd er placeret ved Hobrovej, som er en meget betydende vejforbindelse i trafikbetjeningen af Aalborg Midtby. Hobrovej er samtidig en

7 Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd 7 / 11 vigtig fødevej til Limfjordsbroen, som er den ene af 2 vejforbindelser, der krydser Limfjorden ved Aalborg. 6.1 Eksisterende trafikforhold Trafikmængden på Hobrovej ud for Aalborg Sygehus Syd er i dag ca biler/døgn. Den høje trafikbelastning medfører allerede i dag kødannelser i myldretiden. I dag er der adgang til sygehuset fra Hobrovej primært via Mølleparkvej, hvorfra der er adgang til de fleste parkeringspladser - både for patienter/ pårørende og ansatte. Ambulancer, taxi og af- og påsætning af patienter foregår primært ved indkørsel fra Søndre Skovvej. Mølleparkvej udgør grænsen mellem sygehuset og boligkvarteret syd for sygehuset. Boligkvarteret vejbetjenes primært fra Vestre Allé, hvor Frederik Obels Vej udgør hovedadgangen til kvarteret via det signalregulerede kryds på Vestre Allé. For at undgå uvedkommende trafik gennem boligkvarteret er Frederiks Obel Vej lukket ved Mølleparkvej. Der er kun mulighed for direkte gennemkørsel mellem Mølleparkvej og Vestre Allé ad Bejsebakkevej. For at reducere den uvedkommende gennemkørende trafik og for at nedsætte hastigheden på vejen, er der etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af bump på hele strækningen. Mølleparkvej vejbetjener ud over sygehuset også Aalborg Zoo, som med sine ca daglige besøgende i sommerhalvåret udgør en væsentlig attraktion i Aalborg Kommune, men som dermed også i sig selv er en trafikskabende funktion i området. 6.2 Fremtidige trafikforhold i området omkring Sygehus Syd. I Aalborg Kommunes Vejudbygningsplan beskrives de anlæg, som må påregnes at blive nødvendige for både at sikre tilstrækkelig kapacitet for biltrafikken på vejnettet i Aalborg, og for at tilgodese hensyn til de bløde trafikanter og til det omgivende bymiljø. Tidligere gennemførte trafikale analyser viser, at en fortsættelse af de senere års vækst i den fjordkrydsende trafik vil betyde, at der omkring vil være behov for udbygning af kapaciteten for at opretholde en tilfredsstillende afvikling af trafikken på tværs af Limfjorden i myldretiden. Som tidligere omtalt er der i dag begyndende fremkommelighedsproblemer på vejnettet i den centrale del af Aalborg. Specielt aksen Hobrovej/ Vesterbro samt Østre Allé er hårdt belastet. Mange af krydsene på disse veje udgør i dag flaskehalse. Aalborg Kommune arbejder i forbindelse med en revision af vejudbygningsplanen med at indføre busprioritering på Hobrovejskorridoren for at sikre frem-

8 Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd 8 / 11 kommeligheden for bustrafikken på den belastede strækning. Dette kan komme til at påvirke kapaciteten for biltrafikken på strækningen. Det må derfor forventes at biltilgængeligheden til et udbygget Sygehus Syd for både patienter, pårørende og personale vil blive forringet i takt med trafikstigningen generelt og i takt med Aalborg Kommunes trafikale tiltag på vejnettet omkring sygehuset. 6.3 Trafikforhold i anlægsperioden Aalborg Sygehus Syd skal under anlægsarbejdet fortsat kunne fungere som Universitetshospital. Det vil være nødvendigt at udbygningen af sygehuset sker i etaper. Det betyder at der i takt med ibrugtagning af de enkelte etaper vil ske en gradvist forøgelse af trafikken til og fra lokaliteten. Under anlægsarbejdet vil det i lange perioder være nødvendigt at lukke Mølleparkvej ved Hobrovej, som er hovedadgangsvejen til parkeringspladserne ved sygehuset og til Aalborg Zoo. Der skal således skabes en anden adgang til de parkeringspladser der er vejbetjent via Mølleparkvej. Det mest naturlige alternativ vil være at vejbetjene p- pladserne via Frederik Obels Vej. Dette vil medføre at stort set al trafik til og fra sygehuset under anlægsarbejdet kører ad Frederik Obels Vej. Dette vil også gælde for trafikken til Aalborg Zoo. I forhold til dagens situation kan det således forventes, at der kommer en trafikstigning på Frederik Obels Vej på biler/døgn i de perioder, hvor Mølleparkvej er lukket. For at forbedre fremkommeligheden for trafik til sygehusets parkeringspladser og til Aalborg Zoo vil det formentlig være nødvendigt at indføre parkeringsforbud på Vestre Allé og Frederik Obels Vej. Det vil sandsynligvis også være nødvendigt midlertidigt at ombygge krydsene Hobrovej/ Vestre Allé og Vestre Allé/ Frederik Obels Vej. 7 Parkeringsforhold i området Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt har i 2006 foretaget en parkeringsundersøgelse i kvarteret omkring Sygehus Syd incl. parkeringspladser til sygehuset. 7.1 Parkeringsudbud Resultatet af undersøgelsen af antallet af p-pladser i kvarteret fremgår af figur 3.

9 Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd 9 / 11 Figur 3 Eksisterende parkeringsmuligheder i området omkring Sygehus Syd i Aalborg Det samlede parkeringsudbud i det område der er vist på figur 4 er opgjort til i alt ca p-pladser. Fordelingen på de forskellige typer af parkering fremgår af tabel 1. Tabel 3: Samlet parkeringsudbud i kvarteret ved Aalborg Sygehus Syd Type \ Tidsrestriktion Ingen 15 min. 30 min. 1t 2t 3t 8t Off. P-plads Kantsten 587 Invalideplads 24 Privat P m. off. adgang Forbeholdte pladser Ca pladser af det samlede antal pladser i området ligger inden for sygehusets område, som afgrænses af Hobrovej, Mølleparkvej, Mølleparken og Skovbakkevej. Af de 1200 pladser er ca. 70 % uden tidsbegrænsning og kan derfor anvendes af ansatte på sygehuset. Fordelingen af pladserne på de forskellige typer fremgår at tabel 4.

10 Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd 10 / 11 Tabel 4: Parkeringsudbud indenfor sygehusets område Type \ Tidsrestriktion Ingen 15 min. 30 min. 1t 2t 3t 8t Invalideplads 15 Privat P m. off. adgang Forbeholdte pladser Udnyttelse af parkering i området Der er også foretaget en registrering af, hvordan p-pladserne i hele kvarteret omkring sygehuset udnyttes. Udnyttelsen af parkeringen er blevet undersøgt ved en parkeringstælling tirsdag den 29. august Hele kvarteret er ved undersøgelsen blevet inddelt i 6 ruter. Parkeringsarealerne langs disse ruter er ved undersøgelsen blevet kontrolleret en gang i timen i registreringsperioden, og antallet af parkanter på hver lokalitet er blevet noteret. Generelt var august måned 2006 meget regnfuld, og dette kan have haft en betydning for søgningen til Aalborg Zoo. Tirsdag d. 29/8 var der dog tørvejr og sol. Parkeringsanalysen viste at den maksimale belastning på parkeringen i området er i tidsrummet kl , hvor 66% af det samlede tilgængelige parkeringsudbud i hele området er udnyttet. 100% 90% 80% Belægningsgrad Sygehusområdet Kvarteret excl. Sygehusområdet 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 Figur 4: Registreret udnyttelse af parkeringen tirsdag d. 29/ I sygehusområdet er parkeringen reelt fuldt udnyttet i middagstimerne, og det er tydeligt at parkeringsarealer udenfor sygehusets område langs Mølleparkvej og Søndre Skovvej benyttes af ansatte eller patienter.

11 Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd 11 / 11 Belastningen af parkeringen nær Aalborg Zoo var - bortset fra den offentlige parkering langs Mølleparkvej - lav om tirsdagen. Aalborg Zoo oplyser, at besøgstallet denne dag var 834, - hvor normalen for hverdage i august skønnes at være ca besøgende pr dag - så det må forventes at efterspørgslen på parkering i Mølleparken og i de omkringliggende gader kan være 1,2 gang større end på analysedagen. Parkeringsundersøgelsen viser, at konflikten mellem parkering med relation til Aalborg Sygehus og parkering med relation til Aalborg Zoo er mest udtalt på hverdage, hvor sygehusets parkeringsbehov synes at overstige det aktuelle udbud af parkering indenfor sygehusets område. Det kommer til udtryk ved et øges pres på gadeparkeringen nord og syd for sygehusområdet. Der er således ikke nogen restkapacitet i området til dækning af de behov, som vil opstå, hvis området tilføres flere sygehusfunktioner. Dette medfører også at når der inddrages eksisterende sygehusparkering til byggeplads vil der ske øget gadeparkering i det omkringliggende boligområde til gene både for Aalborg Zoo og for beboerne. 7.3 Fremtidigt parkeringsbehov Inden det eksisterende sygehusområde er der registreret p-pladser hvoraf 600 pladser ligger i terræn. På baggrund af de forventede aktiviteter i et udbygget sygehus er der beregnet et parkeringsbehov på ca p-pladser. Uanset hvor mange m2 der skal bygges for at kunne få samlet sygehusfunktionerne i Aalborg ved Aalborg Sygehus Syd må det forventes, at stort set alle p- pladser på terræn på sygehusets område nedlægges som følge af nybyggeri. Da der således kun vil være 600 p-pladser der bevares skal der altså findes plads til ekstra p-pladser. Det vil være vanskeligt at finde plads til at etablere alle p-pladser som terrænparkering inden for sygehusets område. Det må derfor forventes at en stor del af de nye p-pladser skal anlægges i p-hus eller i p-kælder. 1 p-plads i parkeringskælder koster erfaringsmæssigt kr. 1 p-plads på terræn koster kr. Særligt i anlægsfasen kan der blive tale om et væsentligt parkeringsunderskud i området til gene for både ansatte, patienter, besøgende og sygehusets naboer. P:\67441A\3_Pdoc\DOC\expertudvalg\grh trafikrev2.DOC.

Trafikale konsekvenser af et nyt universitetssygehus i Aalborg. Indholdsfortegnelse. Region Nordjylland. Teknisk notat.

Trafikale konsekvenser af et nyt universitetssygehus i Aalborg. Indholdsfortegnelse. Region Nordjylland. Teknisk notat. Region Nordjylland Trafikale konsekvenser af et nyt universitetssygehus i Aalborg Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9 Aalborg Telefon 99 36 77 Telefax 99 36 77 1 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

16. December 2008. Vurdering af konsekvenser i forhold til trafik, parkering, anlægsteknik og bygningsvoluminer ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd

16. December 2008. Vurdering af konsekvenser i forhold til trafik, parkering, anlægsteknik og bygningsvoluminer ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd 16. December 2008 Vurdering af konsekvenser i forhold til trafik, parkering, anlægsteknik og bygningsvoluminer ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd INDLEDNING Indhold Indledning 3 Resumé 5 Trafik og parkering

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMME TRAFIKVURDERING ÅKIRKEBYVEJ, RØNNE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold 1 3 Vurdering

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

UDKAST. Glostrup Kommune. Østervej Parkering. NOTAT 25. september 2017 adp/tvo

UDKAST. Glostrup Kommune. Østervej Parkering. NOTAT 25. september 2017 adp/tvo UDKAST Østervej Parkering NOTAT 25. september 2017 adp/tvo 1 Baggrund modtager løbende borgerhenvendelser vedrørende de trafikale forhold på Østervej i Glostrup. Disse omhandler primært manglende parkeringskapacitet

Læs mere

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse November 8 COWI A/S Thulebakken 34 Aalborg Telefon 99 36 77 Telefax 99 36 77 1 wwwcowidk Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Vurdering af kælderparkering ved Sømandshjemmet

Vurdering af kælderparkering ved Sømandshjemmet Aalborg Kommune Vurdering af kælderparkering ved Sømandshjemmet Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Aalborg Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst

Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst Tilgængelighed til et nyt sygehus i Aalborg Øst 19. december 2008 Aalborg Motorvej E45 Areal til nyt sygehus Region Nordjylland har bedt COWI om kortfattet at vurdere hvordan Aalborg Kommunes planer om

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Krydsudformning Hobrovej ved Dallvej og Nibevej.

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Krydsudformning Hobrovej ved Dallvej og Nibevej. Aalborg Kommune Nye Vejanlæg Aalborg Syd, VVM/MV - Krydsudformning Hobrovej ved Dallvej og Nibevej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER

TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR NØRREGADE OMRÅDET I ODDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2013 ODDER KOMMUNE

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ Projekt Boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2017-06-12 Til Fra Skanderborg Kommune Michael Wolf

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS

RINGSTED BANEGÅRDSPLADS Til Ringsted Kommune Trafik, Vej og Park Rønnedevej 9 4100 Ringsted Att. Charlotte Brenneke Larsen Dokumenttype Notat Dato September 2013 Vurdering af trafikforholdene for taxier på. [Valgfri 2 - If no

Læs mere

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer:

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer: Notat Sag: Emne: Til: Fra: Parkeringsanlæg i Svendborg Trafikale konsekvenser Klaus Johannesen Jakob Høj Notatnummer: 2479171.2 Rev.: B. juni 6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: JaH AR JaH 1 Indledning

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7

2 Status 2 / 8. Fremkommelighed på vejnettet - aktivitet ATI 7 Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Status og arbejdsnotat Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. november 2007 J.nr.: NKN-261-00025 trmas Afgørelse i sagen

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50

TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Til Corpus Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Maj 2012 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 CORPUS EJENDOMME TRAFIKANALYSE FOR ÅDALSVEJ 50 Revision 6 Dato 2012-05-22 Udarbejdet af rahh, hdj Godkendt

Læs mere

TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN

TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN HOBRO KOMMUNE TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger Slagelse Kommune Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej mm Trafiktekniske vurderinger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Notat vedr. trafikale konsekvenser af et scenarium for byudviklingen på Nordøstamager

Notat vedr. trafikale konsekvenser af et scenarium for byudviklingen på Nordøstamager Bilag 5 16. januar 2007 Notat vedr. trafikale konsekvenser af et scenarium for byudviklingen på Nordøstamager Indledning Dette notat indeholder en vurdering af de trafikale konsekvenser af et scenarium

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger.

Indholdsfortegnelse. 2 Køretidsmålinger og tavlevisninger. Køretiderne er målt i begge retninger. Aalborg Kommune, VIKING Fremkommelighed på vejnettet - Aktivitet ATI 7 Analyse af trafik på Vesterbro mm. Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

UDKAST. EUC Sjælland. Indhold. 1 Indledning. Skolegade, Haslev Trafikanalyse. 1.1 Baggrund. NOTAT rev december 2017 adp/uvh

UDKAST. EUC Sjælland. Indhold. 1 Indledning. Skolegade, Haslev Trafikanalyse. 1.1 Baggrund. NOTAT rev december 2017 adp/uvh UDKAST EUC Sjælland Skolegade, Haslev Trafikanalyse NOTAT rev. 1 6. december 2017 adp/uvh Indhold 1 Indledning 1.1 Baggrund 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 2 Området... 3 3 Trafikale vurderinger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af arealbehov for Modulvogntog type 3. Motorvej E45, frakørsel 35 - Arla Hobro. Teknisk notat.

Indholdsfortegnelse. Vurdering af arealbehov for Modulvogntog type 3. Motorvej E45, frakørsel 35 - Arla Hobro. Teknisk notat. Motorvej E45, frakørsel 35 - Arla Hobro Vurdering af arealbehov for Modulvogntog type 3 Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

VVM AF UDVIDELSE AF HVIDOVRE HOSPITAL INDHOLD. 1 Hvad er VVM? 1 Hvad er VVM? 1

VVM AF UDVIDELSE AF HVIDOVRE HOSPITAL INDHOLD. 1 Hvad er VVM? 1 Hvad er VVM? 1 REGION HOVEDSTADEN VVM AF UDVIDELSE AF HVIDOVRE HOSPITAL ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDHOLD 1

Læs mere

Trafikmodelberegninger for havneområdet i Svendborg

Trafikmodelberegninger for havneområdet i Svendborg Notat Dato: 02.10.2018 Projekt nr.: 100-9520 T: +45 3373 7123 E: jah@moe.dk Projekt: Trafikmodelberegninger for havneområdet i Svendborg Emne: Scenarier for vejløsninger 2025 Notat nr.: 01 Rev.: 2 1 Indledning

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Konsekvensanalyse af trafikale påvirkninger på vejnettet omkring Kornmarksvej 25

Konsekvensanalyse af trafikale påvirkninger på vejnettet omkring Kornmarksvej 25 Notat Dato: 13.12.2016 Projekt nr.: 1006456 T: +45 2429 4987 E: bklh@moe.dk Projekt: Etablering af dagligvarebutik på Kornmarksvej 25 Emne: Notat nr.: 001 Konsekvensanalyse af trafikale påvirkninger på

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 18. November 2004 J.nr.: 03-33/800-0208 RTS Afgørelse

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1

Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1 Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1 2. Resumé Korridoren mellem Aalborg Midtby og Universitetsområdet

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af arealbehov for Modulvogntog type 3. Motorvej E45, frakørsel 34 - Industri Nord Hobro. Teknisk notat.

Indholdsfortegnelse. Vurdering af arealbehov for Modulvogntog type 3. Motorvej E45, frakørsel 34 - Industri Nord Hobro. Teknisk notat. Motorvej E45, frakørsel 34 - Industri Nord Hobro Vurdering af arealbehov for Modulvogntog type 3 Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01

Læs mere

VORES BY CARLSBERGBYGGERIET

VORES BY CARLSBERGBYGGERIET CARLSBERGBYGGERIET VORES BY Sammendrag af planer for området med kommentarer Udarbejdet af ABKBs bestyrelse (v/casper Petersen og Birgitte T. Henriksen, juli 2008) 15-07-2008/1-10 Indhold 1. Lokalplansområde...

Læs mere

Parkeringsstrategi for Køge bymidte

Parkeringsstrategi for Køge bymidte Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Tlf. 56 67 67 67 tmf@koege.dk 2 Behovet for en parkeringsstrategi

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 20 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling... 5 Udviklingen fordelt på ældredistrikter...

Læs mere

Hillerød Kommune. 1 Indledning. 2 Parkeringsudbud. Parkering i den østlige del af Hillerød Bykerne Notat. Tilbud psa

Hillerød Kommune. 1 Indledning. 2 Parkeringsudbud. Parkering i den østlige del af Hillerød Bykerne Notat. Tilbud psa Parkering i den østlige del af Hillerød Bykerne Tilbud 16.6.2015 psa 1 Indledning Hillerød Kommune har anmodet Via Trafik om at vurdere parkeringsforholdene i den østlige del af Hillerød Bymidte. Kommunen

Læs mere

TRANSPORT TIL OG FRA RIGSHOSPITALET INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Områdeafgrænsning og datagrundlaget 2. 3 Transportmidler 4. 4 Ankomst og afgangstider 4

TRANSPORT TIL OG FRA RIGSHOSPITALET INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Områdeafgrænsning og datagrundlaget 2. 3 Transportmidler 4. 4 Ankomst og afgangstider 4 REGION HOVEDSTADEN TRANSPORT TIL OG FRA RIGSHOSPITALET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BASERET PÅ UDTRÆK FRA DEN NATIONALE TRANSPORTVANEUNDERSØGELSE

Læs mere

JANUAR 2017 FAXE KOMMUNE HASLEV P-ANALYSE

JANUAR 2017 FAXE KOMMUNE HASLEV P-ANALYSE JANUAR 2017 FAXE KOMMUNE HASLEV P-ANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2017 FAXE KOMMUNE HASLEV P-ANALYSE PROJEKTNR. A087945

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status Parkering 2012 Forord - Parkering Byrådet i Viborg Kommune vedtog 29. februar 2012 Trafikplan for Viborg midtby. Dette notat danner baggrund for trafikplanens afsnit vedrørende parkering. Det indeholder

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. Parkeringsstrategi Registrering og analyse NOTAT 21. juni 2017 MLJ/TVO

UDKAST. Skanderborg Kommune. Parkeringsstrategi Registrering og analyse NOTAT 21. juni 2017 MLJ/TVO UDKAST Parkeringsstrategi Registrering og analyse NOTAT 21. juni 2017 MLJ/TVO Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Indledning... 4 3 Parkeringsregistrering... 6 3.1 Parkeringsudbud... 6 3.2 Tidsrestriktioner...

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Opsummering og anbefalinger 2

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Opsummering og anbefalinger 2 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI SYGEHUSE OG SUNDHEDSCENTRE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Opsummering

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

Notat. Emne: Parkeringsanalyse Kammerrådensvej Dato: Sag nr.: 2017_007 Til: Charlotte Skov Rev. nr.: 1 Kopi til:

Notat. Emne: Parkeringsanalyse Kammerrådensvej Dato: Sag nr.: 2017_007 Til: Charlotte Skov Rev. nr.: 1 Kopi til: Notat Emne: Parkeringsanalyse Kammerrådensvej Dato: 06-06-2017 Sag nr.: 2017_007 Til: Charlotte Skov Rev. nr.: 1 Kopi til: 1 Indledning For at kortlægge parkeringsbehovet i forbindelse med ombygningen

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps Ishøj Kommune Ishøj Bycenter NOTAT 20. april 2007 RAR/ps 1 Indledning Parkeringssituationen i og omkring Ishøj Bycenter er vurderet ved at gennemføre en kortlægning af antallet af parkeringspladser og

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

TVÆRPOLITISK FORENING

TVÆRPOLITISK FORENING TVÆRPOLITISK FORENING Dragør Kommune Dragør, den 25. august 2013 dragoer@dragoer.dk Indsigelse mod Tillæg nr. 2 til Lokalplan 45 Tværpolitisk Forening skal hermed gøre indsigelse mod Tillæg nr. 2 til Lokalplan

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere.

giver bilisterne mulighed for pauser og hvil under rejsen. Vejdirektoratets bemandede rasteanlæg drives i samarbejde med private samarbejdspartnere. 5. Service 5.1 5.1 Sideanlæg og trafikantservice Vejdirektoratet driver langs det danske motorvejsnet en række sideanlæg. Sideanlæg er en fællesbetegnelse for serviceanlæg, rasteanlæg med Info-Teria og

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet at tage sagen op af egen drift og har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsamtmanden for Århus Amt aarhus@statsamt.dk Dato: 28. juni 2006 Kontor: Valgkontoret J.nr.: 2005-2113/070-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Silkeborg Statsamtmanden for Århus Amt udtalte ved brev af 6.

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning

Heraf kvalitetsfondsstøttet ombygning Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Arealtype Samlet hospital Dispositionsforslag Projektforslag* ------------------------------------------- m2 -------------------------------------------------

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere