Notat. Indholdsfortegnelse:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 Notat Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. PeA Den 14. december 2011 Rapport om ændring af planloven vedrørende ophør af bestemmelser i gældende lokalplaner mv. om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg for modtagelse og distribution af tv- og radiosignaler. Indholdsfortegnelse: 1. Indstilling 2. Baggrund 3. Gældende regler efter planloven 4. Overvejelser om lovændringer 5. Historisk tilbageblik 6. Lokalplaner 7. Servitutstiftende deklarationer 8. Øvrige regler og kontrakter 9. Antal fællesantenneforeninger 10. Forsyningssikkerhed 11. Konkurrenceforhold 12. Vurdering af visse konsekvenser af ændring af planloven 1. Indstilling På baggrund af spørgsmål stillet i Folketinget i 2009 om muligheden for større frihed for borgerne med hensyn til valg af TV- og IT-leverancer samt den daværende regerings medieaftale fra maj 2010 blev det besluttet, at der skulle nedsættes en bredt sammensat arbejdsgruppe i Naturstyrelsens regi, der kunne fremlægge forslag til ændringer i planloven for så vidt angår ophævelse af bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i gældende lokalplaner mv. med en passende overgangsordning. Arbejdsgruppen afholdt sit sidste møde den 8. november De i Naturstyrelsens arbejdsgruppe deltagende statslige myndigheder, der deltog i et møde i styrelsen den 1. september 2011, indstiller til involverede ministre, at miljøministeren udarbejder forslag til ændring i planloven med henblik på fremsættelse af lovforslag. Forslaget til ny lovbestemmelse kan formuleres således, jfr. nærmere herom i kapitel 4: Ny 15 b i planloven: For ejendomme, der som ny bebyggelse enten i lokalplaner, jf. 15, stk. 2, nr. 11 og nr. 13 eller ved tilsvarende deklaration, hvor kommunalbestyrelsen er eneste påtaleberettiget efter deklarationen, er pålagt tilslutningspligt til fællesantenneanlæg til modtagelse og distribution af tv- og radiosignaler, gælder, at lokalplanens eller deklarationens bestemmelser om tilslutningspligt ikke har virkning 3 år efter lovændringens ikrafttræden.

2 2. Baggrund I eftersommeren 2009 blev der i Folketinget stillet spørgsmål til et par ministre om regler for tilslutningspligt til fællesantenneanlæg til modtagelse og distribution af tv-programmer. På den baggrund inviterede IT- og Telestyrelsen til et tværministerielt samarbejde for nærmere at se på gældende regler vedrørende hindringer for det frie valg af tv- og bredbåndstjenester. Arbejdsgruppen holdt sit første møde den 8. oktober 2009 med deltagelse af repræsentanter fra Kulturministeriet, Økonomiog Erhvervsministeriet, Konkurrencestyrelsen, Socialministeriet, By- og Landskabsstyrelsen og ITog Telestyrelsen. Den daværende regering (VK), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 26. maj 2010 en Mediepolitisk aftale for Aftalen indeholdt et afsnit 7, som handler om mere valgfrihed for danske tv-seere, herunder en beslutning om ændring og ophævelse af reglerne i planloven (lokalplaner) om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. Afsnit 7 indeholdt bl.a. følgende formuleringer: Mange danske tv-seere er via lokalplaner mv. bundet til en bestemt tv-leverandør og får på den måde ikke i tilstrækkelig grad glæde af det stadigt stigende antal leverandører og muligheden for at vælge mellem tilbud, der varierer i pris og indhold. Med henblik på at fjerne forhindringerne for det frie valg af leverandør af tv-programmer og dermed øge konkurrence på dette område er det hensigten at afskaffe de gældende krav i lokalplaner mv. om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. Det vil ske gennem en ændring af planloven. Mulighederne i planloven for varetagelse af arkitektoniske hensyn opretholdes, da der kan være behov for en vis regulering af paraboler og udvendige antenner. Nyordningen indebærer, at der ikke fremover i lokalplaner kan fastsættes regler om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. Som udgangspunkt skal det gøres muligt for de enkelte husstande at frigøre sig fra gældende krav om tilslutningspligt, idet det dog gennem etablering af overgangsordninger mv. skal sikres, at de eksisterende fællesantenneanlæg ikke kommer i økonomisk klemme heraf. Miljøministeren fremsatte 3. februar 2011 (L 128) forslag til lov om ændring af planloven, så kommunerne fremover ikke længere i lokalplaner kan pålægge tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. Lovforslaget blev vedtaget som lov nr. 424 af 10. maj 2011, og er trådt i kraft den 1. september Den tværministerielle arbejdsgruppe besluttede i september 2010 bl.a., at By- og Landskabsstyrelsen skulle være tovholder for en arbejdsgruppe, der skulle se på spørgsmål i forhold til planlovens regler for gældende lokalplaner med tilslutningspligt. Herunder skulle arbejdsgruppen se på en o- vergangsordning for husstande til at kunne frigøre sig for tilslutningspligt til eksisterende fællesantenneanlæg, der drives af antenne- eller grundejerforeninger. Europa-Kommissionen har den 22. februar og 27. juni 2011 sendt forespørgsler til Danmark vedrørende planlovens om regler om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i forhold til visse bestemmelser i EU-traktaten og i Commission Directive 2002/77 on Competition in the Markets for Electronic Communications Networks and Services. By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) inviterede i november 2010 til deltagelse i en arbejdsgruppe om ophævelse af tilslutningspligten i gældende lokalplaner. Gruppen holdt sit 1. møde i december 2010 med deltagelse af repræsentanter fra KL, Forenede Danske Antenneanlæg (FDA), Branchen Forbruger-Elektronik (BFE), Dansk Energi (elselskaber mv.), Parcelhusejernes 2

3 Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark/Grundejernes Landsorganisation, Boligselskabernes Landsforening, Kulturministeriet, IT- og Telestyrelsen samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Gruppen holdt i alt 4 møder i tidsrummet december 2010 til marts Et afsluttende møde afholdtes den 8. november 2011, og herefter har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meddelt, at man udtræder af arbejdsgruppen. 3. Regler efter planloven vedr. tilslutningspligt i lokalplaner, der var gældende før ikrafttræden den 1. september 2011 af lov nr. 424 af 10. maj og derfor fortsat gælder efter eksisterende lokalplaner Fra lovens 15, stk. 2 om lokalplaner: Stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om: nr. 11) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller uden for det af planen omfattede område som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, nr. 13) oprettelse af grundejerforeninger for nye haveboligområder, erhvervsområder, områder for fritidsbebyggelse eller byomdannelsesområder, herunder om medlemspligt og om foreningens ret og pligt til at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, Fra lovens 19: 19. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan --, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, -- Fra lovens 20: 20. Dispensationer efter 19 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til: 1) ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen, 2) naboerne -- 3) de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede landsdækkende foreninger -- Naturstyrelsens kommentarer til lovbestemmelserne: Hovedbestemmelserne i 15, stk. 2, nr. 11 og nr. 13 går nogenlunde uændret tilbage til vedtagelsen af kommuneplanloven i 1970 erne, og muliggjorde tilslutningspligt til lokale fællesantenneanlæg til TV-/radiomodtagelse. Det var en mulighed for kommunerne til i lokalplaner at fastlægge tilslutningspligt, mens der ikke for kommunerne forelå pligt hertil. Efter ikrafttræden den 1. september 2011 af lov om ændring af planloven (lov nr. 424 af 10/5 2011) vil kommunerne ikke herefter i nye lokalplaner kunne fastsætte bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. Tilslutningspligten opstod som en måde at sikre forbrugerne forsyning med TV-kanaler ud over de få kanaler, der kunne modtages ved luftbåren transmission (tag- eller stueantenner mv.) på en for forbrugerne relativt billig måde, hvortil kom hensynet til at undgå skæmmende antenne-/parabolanlæg i boligområderne. Vigtigt er det at bemærke to forhold, 1) at bestemmelserne kun angår tilslutningspligt for nye bebyggelser, respektive nye boligområder mv., altså bebyggelser / områder, der først tages i brug efter vedtagelsen af en lokalplan, og 2) at bestemmelserne ikke kan pålægge de pågældende grundejere/ brugere en aftagepligt, hvilket indebærer, at brugerne ikke kan pålægges betalinger til 3

4 egentligt forbrug af ydelser, bortset fra eventuelle tilslutningsbidrag, årlige basisgebyrer og lignende. En lokalplanbestemmelse om tilslutningspligt gælder for allerede tilsluttede, indtil kommunalbestyrelsen via dispensation efter 19 måtte beslutte at ophæve pligten for den enkelte tilsluttede, i hvilken forbindelse kommunen under sagsbehandlingen af dispensationsansøgningen må have pligt til at høre det pågældende fællesanlæg (antenneforening / grundejerforening) om dets holdning til dispensationen. Såfremt der måtte fremkomme ønsker om dispensation fra en større andel af de tilsluttede brugere, da vil det være oplagt, at kommunen indleder en egentlig forhandling med fællesanlægget om dets fortsatte forsyningspligt og eksistens eller evt. ophør med et endeligt økonomisk opgør mellem interessenterne. 4. Overvejelser om lovgivningsmæssige ændringer Naturstyrelsens arbejdsgruppe har været enige om, at sigtet vil være ubetinget ophævelse af lovhjemlede regler (lokalplaner) om tilslutningspligt efter en vis tidsfrist, ligesom der var enighed om behovet for visse overgangsregler (adgang til udmeldelse på vilkår mv.), hvis tidsfristen blev relativt lang. Herudover har gruppen i enighed peget på, at ophævelsesregler ligeledes bør gælde i forhold til tilsvarende deklarationsbestemmelser ( byggeservitutter ) med kommunerne som eneste påtaleberettiget. Som opfølgning på arbejdsgruppens møde 25. marts 2011 udarbejdede Naturstyrelsen et 1. udkast til afrapportering fra arbejdsgruppen, og udkastet udsendte 15. april 2011 i høring hos arbejdsgruppens medlemmer. Den 1. september 2011 afholdtes møde i Naturstyrelsen med deltagelse af repræsentanter fra Kulturministeriet, IT- og Telestyrelsen og Naturstyrelsen til drøftelse af det videre arbejde med at formulere en model for ophøret af tilslutningspligt i gældende lokalplaner mv. og om arbejdets videre forløb. De i Naturstyrelsens arbejdsgruppe deltagende statslige myndigheder indstiller på den baggrund til involverede ministre, at miljøministeren udarbejder forslag til ændring i planloven med henblik på fremsættelse af lovforslag. Forslaget til ny lovbestemmelse kan formuleres således: Ny 15 b i planloven: For ejendomme, der som ny bebyggelse enten i lokalplaner, jf. 15, stk. 2, nr. 11 og nr. 13 eller ved tilsvarende deklaration, hvor kommunalbestyrelsen er eneste påtaleberettiget efter deklarationen, er pålagt tilslutningspligt til fællesantenneanlæg til modtagelse og distribution af tv- og radiosignaler, gælder, at lokalplanens eller deklarationens bestemmelser om tilslutningspligt ikke har virkning 3 år efter lovændringens ikrafttræden. De 3 år er forslået som et rimeligt og robust kompromis mellem hensynet til afvikling af evt. aktuel restgæld i eksisterende antenne- og grundejerforeninger og hensynet til medlemmernes (forbrugernes) mulighed for tidsmæssigt overskueligt at kunne frigøre sig fra medlems- og betalingsforpligtelser til foreningerne. Hertil kommer, at en entydig frist giver klarhed og derfor er kommunikérbar for involverede parter. Såfremt ovenstående forslag til lovændring ikke ønskes fremmet, men en længere ophørsfrist på fx 5 år i stedet ønskes, vil der være behov for i supplerende regler efter planloven at fastsætte bestemmelser om, at ejendomme (husejere) kan udtræde og frigøre sig fra tilslutningspligten før de 5 år på nærmere angivne vilkår. 4

5 Det skal bemærkes, at det under arbejdsgruppens arbejde er bekræftet af repræsentanter for selskaberne (de kommercielle distributører), at de ikke håndhæver den efter lokalplaner mv. pålagte tilslutningspligt overfor tilsluttede forbrugere i de tilfælde, hvor selskaberne fuldt ud har overtaget kabel- eller fællesantenneanlæggene fra antenneforeningerne og herefter står som ejer af anlæggene og som umiddelbar driftsherre og leverandør af ydelserne (tv, radio og evt. bredbånd). Det skal herudover bemærkes, at indtil udløbet af de 3 år, som er nævnt i forslaget til ny lovbestemmelse, vil forbrugerne efter de almindeligt gældende regler i planloven have mulighed for at ansøge kommunerne om dispensation fra tilslutningspligten, jfr. ovenfor i kap. 3. Hvis kommunen meddeler dispensation, vil forbrugeren herefter ikke længere være omfattet af tilslutningspligten. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at bestemmelserne om tilslutningspligt efter lokalplaner ikke pålægger de pågældende grundejere/ brugere en aftagepligt, hvilket indebærer, at brugerne ikke kan pålægges betalinger til egentligt forbrug af ydelser ( pakker mv. ), men at tilslutningspligten kun indebærer betalinger af eventuelle tilslutningsbidrag og årlige basis- og driftsgebyrer og lignende, jfr. ovenfor i kap Historisk tilbageblik Igennem 1960'erne og 70 erne, oprettedes mange antenneforeninger i takt med, at flere og flere fik fjernsyn dels som private fællesantenneanlæg og foreninger, dels som kommunale fællesanlæg med tilhørende foreningsdannelse (bynet). Som service overfor borgerne søgte man at få et bedre signal fra henholdsvis svenske og tyske tv-stationer. Især i Hovedstadsområdet og det sydlige Danmark oprettedes antenneforeninger. I Østdanmark var det muligt at se svenske kanaler og i et område syd for en linje fra Horsens til Ringsted var det muligt at se tyske kanaler. Men antenneforeninger i resten af Danmark var ikke ualmindelige. Disse foreninger finansierede selv at fremføre TV- signalet til de tilsluttede husstande. De områder der blev tilsluttet dengang, var typisk udbyggede boligområder, almene boligforeninger og grundejerforeninger. En del af de oprindelige antenneforeninger er i dag nedlagt. 6. Lokalplaner Muligheden for tilslutningspligt efter kommuneplanloven (lokalplaner) fra 1977 opstod oprindeligt som en måde at sikre forbrugerne forsyning med tv-kanaler ud over de få kanaler, der kunne modtages ved luftbåren transmission. Samtidig ønskede kommuner, udstykkere / entreprenører, grundejerforeninger og andre aktører typisk også at sikre, at et givet område ikke blev skæmmet af talrige og store tagantenner og senere hen af paraboler. Siden tilslutningspligten opstod, og især igennem de sidste årti, er både udbuddet af tv og antallet af modtagesystemer vokset markant. Det er i dag muligt at modtage et bredt udbud af tv-kanaler via luftbåren transmission, fiber, kabel-tv, bredbånd og på mobiltelefoner. Mulighederne for at modtage et bredt udvalg af tv-kanaler og samtidig sikre varetagelsen af æstetiske og arkitektoniske hensyn er således markant forandrede. Siden (kommune-)planlovens ikrafttrædelse i midten af 1970 erne er der vedtaget ca lokalplaner. Der er via det GIS-baserede Plan-DK system med søgning på ordet fælles antenne registreret ca lokalplaner, svarende til ca. 3-4 % af samtlige lokalplaner. Disse lokalplaner dækker bredt over såvel parcelhusområder som områder for lejeboliger. Det absolutte flertal af disse lokalplaner findes i byzone og fordeler sig forholdsmæssigt jævnt i forhold til by størrelser. Der er dog en tilsyneladende overvægt i trekantsområdet og i hovedstadsområdet altså i syd- og østlige dele af landet. 5

6 Det er overvejende sandsynligt, at de registrerede lokalplaner indeholder bestemmelser om etablering af fællesantenneanlæg med tilslutningspligt. Der er dog eksempler på, at lokalplaner alene indeholder bestemmelser om etablering af fællesantenneanlæg, uden krav om tilslutningspligt. Den gennemførte registrering er behæftet med en række usikkerheder og det kan derfor ikke udelukkes, at der dels er flere lokalplaner, dels at ikke alle indeholder en tilslutningspligt, men blot en orientering om tilstedeværelsen af et fællesantenneanlæg. Registreringen er derfor af en indikativ karakter. Under udvalgsarbejdet er der foretaget en gennemgang af 10 tilfældigt valgte lokalplaner med bestemmelser om tilslutningspligt, hvilket giver et broget billede af den fortsatte tilstedeværelse og håndhævelse af tilslutningspligten. Blandt andet var 4 af de 10 antenneforeninger nedlagt med kommunens accept. 2 antenneforeninger håndhævede ikke tilslutningspligten, hvilket vil sige, at husejeren kan melde sig ud, uden at foreningen vil forsøge at få kommunen til at håndhæve tilslutningspligten. Yderligere var der eksempler på, at nettet og tv-forsyningen fuldt ud er overtaget af kommercielle distributører. Naturstyrelsen vurderer skønsmæssigt, at de samlede antal ejendomme, der er omfattet af planlovens regler i lokalplaner om tilslutningspligt højst udgør i størrelsesordenen ejendomme for hele landet. Det antal ejendomme, for hvilke tilslutningspligten fortsat opretholdes og håndhæves af foreninger og kommuner, er sandsynligvis mærkbart mindre, jfr. gennemgangen af 10 tilfældige planer, der er omtalt ovenfor. 7. Servitutstiftende deklarationer En række fællesantenneanlæg er blevet etableret med baggrund i en servitutstiftende deklaration med kommunalbestyrelsen som eneste påtaleberettiget. Det vil typisk være en bestemmelse i en deklaration eller som tillæg til denne, som er udarbejdet i forbindelse med oprettelse af en grundejerforening for et nyt boligområde ( byggeservitutter ) Det er ikke muligt via de offentlige registre eller via den digitale tingbog at klarlægge antallet af deklarationer med bestemmelser om etablering af fællesantenneanlæg med tilslutningspligt. Efter kommuneplanlovens ikrafttræden i 1977, der gav mulighed for i lokalplaner for nye bebyggelser / områder at foreskrive tilslutningspligt til fællesanlæg, herunder til fællesantenneanlæg med tilhørende medlemspligt i antenne- eller grundejerforeninger, blev behovet for i deklarationer at pålægge tilslutningspligt stærkt begrænset, hvorfor det må antages, at antallet af sådanne deklarationer gradvist er blevet stærkt reduceret op gennem 1980 erne. 8. Øvrige regler og kontrakter. Den enkelte husstand kan være omfattet af en tilslutningspligt uden baggrund i et pålæg i en lokalplan eller en tinglyst deklaration. Betaling til et fællesantenneanlæg kan være et vilkår, der påhviler ejeren af en ejerlejlighed eller en andel i en andelsforening som følge af en beslutning i ejerforeningen eller i andelsforeningen. I disse tilfælde opstår eventuelle pligter ikke i kraft af lov, men som en konsekvens af retten til i foreningsregi at indgå aftaler, der vedrører medlemmerne. Det er op til den enkelte ejerforening og andelsboligforening at træffe beslutninger om ejendommens signalforsyning og forsyning med elektroniske kommunikationstjenester. Sådanne beslutninger træffes i henhold til de foreningsretlige regler, der følger af ejerlejlighedsloven og andelsboligforeningsloven samt andre foreningsretlige regler og grundsætninger. 6

7 Beslutningerne vil afhængig af udformningen af den enkelte forenings vedtægter kunne være bindende for alle ejere og andelshavere, hvorved medlemmerne ikke individuelt kan frasige sig forpligtelsen til at betale for den eksisterende signalforsyning for at vælge en anden udbyder. Her vil den enkelte husstand dog kunne gøre sin indflydelse gældende på generalforsamlingen og vil derfor have medbestemmelse i forhold til hvilke tjenester og hvilken udbyder, der vælges. Betaling til et fællesantenneanlæg kan endelig være et vilkår i en lejekontrakt i såvel den almene som den private boligudlejningssektor. Boligudlejningssektoren herunder lejelovgivningens regler for evt. pligtige betalinger til fælles antenneanlæg for ejendommen / ejendommene behandles ikke i denne rapport. 9. Antal fællesantenneforeninger Der er en usikkerhed omkring det eksakte antal fællesantenneforeninger i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at der i 2009 var ca fællesantenneforeninger opgjort på baggrund af registreringer hos CopyDan. Forenede Danske Antenneanlæg skønner, at der er ca foreninger, der er oprettede på baggrund af lokalplaner, deklarationer, privatretslige aftaler mv. Branchen ForbrugerElektronik har oplyst, at man ved årlige undersøgelser forestået af TNS Gallup har fundet, at lidt over 1/5 af alle husstande har oplyst, at man er omfattet af en tilslutningspligt til fællesanlæg. Det fremgår ikke af undersøgelsen, i hvilket omfang pligten hidrører fra lokalplanbestemmelser eller fra andre love / regler, ligesom der ikke er taget højde for, at husstande måske med urette har svaret, at man er omfattet af en tilslutningspligt, selv om det ikke er tilfældet. 10. Forsyningssikkerhed Kulturministeriet har oplyst, at stort set alle borgere har mulighed for at modtage digitalt fjernsyn via egen tagantenne, dog med lokale undtagelser. Broadcast Service Danmark (nu Terracom) skønner, at mellem 30 og 50 procent kan modtage digitalt tv via en stueantenne. Det er på den baggrund Kulturministeriets opfattelse, at stort set alle husstande, som er omfattet af de relevante bestemmelser i planloven eller i tinglyste deklarationer, under forudsætning af tilfredsstillende antenneforhold fortsat vil kunne se digitalt fjernsyn, selvom de pågældende bestemmelser ophæves eller der meddeles dispensation fra bestemmelserne. 11. Konkurrencesituationen TV kan i dag leveres via mange forskellige platforme. Bestemmelserne i planloven kan i visse sammenhænge være en barriere for udbydere af alternative platforme at komme ind på markedet. Reglerne om tilslutningspligt kan derfor hæmme udrulningen af en ny og mere individ-orienteret infrastruktur. For husstande med et ønske om en individuel signalforsyning medfører en tilslutningspligt til et fællesantenneanlæg derfor en meromkostning, da husstanden fortsat vil være forpligtet til også at betale til basisudgifterne ved driften af fællesantenneanlægget. Derimod er spørgsmålet om valg af leverandør inden for rammerne af en fællesantenneforening et spørgsmål om en konkurrence imellem forskellige leverandører om at levere en ydelse, som sikrer 7

8 individuel fleksibilitet og pris-billighed, altså snarere et spørgsmål om indhold i kontrakter end om karakteren af infrastrukturen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at der anslået fandtes ca antenneforeninger i Danmark i Fordelingen af antenneforeningerne efter størrelse fremgår af denne tabel: Antal tilslutninger Antal antenneforeninger Andel af tilslutninger > pct. 16 pct. 21 pct. 38 pct. Tabel 1. Antal antenneforeninger fordelt efter størrelse Der er set bort fra anlæg, der er ejet af kommercielle aktører. Kilde: CopyDan Der er endvidere i tabellen set bort fra små anlæg med antal tilsluttede husstande på under ca. 200 tilsluttede. Nogle foreninger står for hele driften selv, mens andre har udpeget en kommerciel distributør til at stå for administrationen og / eller sammensætningen af tv-pakkerne. Atter andre foreninger har taget skridtet fuldt ud og har solgt selve kabelanlægget til kommercielle distributører, der herefter bliver umiddelbar driftsherre og leverandør af tv og radio (og evt. bredbånd) uden fortsat håndhævelse af tilslutningspligt efter lokalplaner. Der foreligger ikke tal for hvor mange foreninger, der har valgt at lade en kommerciel distributør stå for leveringen af TV-, radio- og bredbåndsydelser. Antenneforeningernes økonomiske forhold er utvivlsomt meget forskelligt bl.a. afhængig af størrelse, afholdte investeringer og restgæld i den forbindelse. Som nævnt lige ovenfor er der endvidere foreninger, der helt eller delvis har afstået anlæg og drift til kommercielle distributører, der har påtaget sig at finansiere de nødvendige investeringer til anlæg og opgraderinger. Det er under arbejdsgruppens arbejde oplyst, at antenneforeningernes økonomiske forhold fx restgæld i forbindelse med investeringer/opgraderinger i forhold til medlemsantallet varierer betydeligt, typisk dog således at restgæld i forhold til medlemsantal er beskeden i små foreninger. Og det vil typisk også være i sådanne foreninger, at grundejere (husstande) er omfattet af regler om tilslutningspligt efter lokalplaner eller tilsvarende deklarationer. Tilslutningspligt efter lokalplaner til antenneforeningerne vedrører alene betaling, der skal dække omkostninger til drift og vedligeholdelse af selve anlægget. Omkostningerne hertil beløber sig anslået til ca kr. pr. husstand årligt, svarende til kr. månedligt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påpeger, at antenneforeningerne afhængig af størrelse kan ses som en modvægt og et prisbilligt alternativ til de kommercielle distributører. En ophævelse af reglerne om tilslutningspligt vil i dette perspektiv kunne resultere i en svækkelse af antenneforeningernes indkøbsstyrke og dermed - på sigt - at antenneforeningerne ikke vil kunne opretholde grundlaget for deres lave priser. På den anden side giver reglerne om tilslutningspligt konkurrencemæssige ulemper, idet forbrugerne er afskåret fra et frit leverandørvalg, og herudover indebærer det forhold, at husstanden har pligt til at betale tilslutningsafgift til en antenneforening, at husstanden har et mindre økonomisk incitament til at skifte til andre distributører. Reglerne om tilslutningspligt kan således være medvirkende til at begrænse tv-distributørernes, bredbåndsdistributørernes og øvrige relevante aktørers adgang til den enkelte husstand og kan 8

9 dermed komme til at udgøre et problem i forhold til at fremme konkurrencen på tvdistributionsmarkedet. Det er under arbejdsgruppens arbejde bekræftet af repræsentanter for selskaberne (de kommercielle distributører), at de ikke håndhæver den efter lokalplaner mv. pålagte tilslutningspligt overfor tilsluttede forbrugere i de tilfælde, hvor selskaberne fuldt ud har overtaget kabel- eller fællesantenneanlæggene fra antenneforeningerne og herefter står som ejer af anlæggene og som umiddelbar driftsherre og leverandør af ydelserne (tv, radio og evt. bredbånd). 12. Vurdering af konsekvenser af ændring af planloven - Konsekvenser for forbrugere og foreninger Konsekvensen af de foreslåede ændringer af planloven medfører for den enkelte forbruger af TVog radiotjenester en fritagelse for tilslutningspligten efter en vis frist (overgangsordning). Konsekvensen for eksisterende antenneforeninger kan på sigt blive enten en nedlæggelse af fællesantenneforeninger eller en fortsættelse, såfremt den enkelte antenneforening kan formulere sit produkt på en sådan måde, at det i konkurrence med det frie markedsvalg kan fremtræde som et attraktivt alternativ. - Konsekvenser af visuel og arkitektonisk karakter En fjernelse af fællesantenneanlæg vil i dag ikke nødvendigvis resultere i en generende mængde af antenner og paraboler. Kommunerne vil via lokalplanlægning fortsat kunne formulere bestemmelser, som kan medvirke til at sikre visuelle og arkitektoniske kvaliteter, eksempelvis ved at stille krav til en max størrelse og højde over terræn for parabolantenner eller forbud mod eller krav til tagantenner. Endvidere er de tekniske løsninger i dag for signalmodtagelse væsentlig flere, end da planlovbestemmelser blev formuleret i 1970 erne. 9

Canal Digital erklærer krig mod antenneforeningerne Dette Nyt fra FDA er undtagelsesvis på mere end 1 side pga. denne særlige sag.

Canal Digital erklærer krig mod antenneforeningerne Dette Nyt fra FDA er undtagelsesvis på mere end 1 side pga. denne særlige sag. 29.11.2010 nr. 30 Canal Digital erklærer krig mod antenneforeningerne Dette Nyt fra FDA er undtagelsesvis på mere end 1 side pga. denne særlige sag. I et enestående og uforståeligt indlæg har koncernkommunikationsdirektør

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE)

SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE) J.nr. 10867 Advokat Jens Flensborg Dato 16. januar 2013 SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE) Højesteretssag nr. 95/2011 1. Finn Franzen Overager 30 2. Jesper Hyldenbrandt Overager 8 3. Kaj Mortensen

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011.

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, der var mødt 2o medlemmer, og en særlig velkomst til Niels Poulsen fra God Tone. Ad. 1: Dagsorden:

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Søderberg / Nielsen ApS v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

STENSTRUP ANTENNEFORENING

STENSTRUP ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR STENSTRUP ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er Stenstrup Antenneforening, og dens hjemsted er 5771 Stenstrup. 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013!

Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! N0RACERSMINDE ANTENNEfORENING Beretning Nøragersminde Antenneforeninf}Æ generalforsamling maj 2013! Jubilæum: I år er det 25 år siden foreningen blev stiftet. Grundlaget var at sikre vores område mod paraboler,

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag

***** 1. Bemærkninger angående digital offentlig bekendtgørelse af fredningsforslag NOTAT Til ministeren 24. september 2012 Kommenteret høringsnotat om udkast til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (Mulighed for digital bekendtgørelse,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. februar 2013 Sag 50/2011 (2. afdeling) Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt, Kaj Mortensen, Carsten Honoré og Bo Lemming (advokat Bjarne Aarup for alle) mod Vejle Kommune

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Antal parceller og boligenheder i Søhusene II, ændres fra 23 til 24, som konsekvens af, at det tidligere fælleshus er solgt og omdannet til beboelse.

Antal parceller og boligenheder i Søhusene II, ændres fra 23 til 24, som konsekvens af, at det tidligere fælleshus er solgt og omdannet til beboelse. Bestyrelsen foreslår at der foretages følgende rettelser og ændringer i foreningens vedtægter. Ændringer i en ordlyd er markeret med gult og afsnit der slettes er markeret med rød/gennemstreget. Ad 2 Ad

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Vedtægter. Ribe Fjernvarme

Vedtægter. Ribe Fjernvarme Vedtægter Ribe Fjernvarme Vedtægter for RIBE FJERNVARME Amba. 1. Navn og hjemsted: Selskabets navn er Ribe Fjernvarme Amba. Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. Formål og forsyningsområde: Selskabets

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere