Notat. Indholdsfortegnelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Indholdsfortegnelse:"

Transkript

1 Notat Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. PeA Den 14. december 2011 Rapport om ændring af planloven vedrørende ophør af bestemmelser i gældende lokalplaner mv. om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg for modtagelse og distribution af tv- og radiosignaler. Indholdsfortegnelse: 1. Indstilling 2. Baggrund 3. Gældende regler efter planloven 4. Overvejelser om lovændringer 5. Historisk tilbageblik 6. Lokalplaner 7. Servitutstiftende deklarationer 8. Øvrige regler og kontrakter 9. Antal fællesantenneforeninger 10. Forsyningssikkerhed 11. Konkurrenceforhold 12. Vurdering af visse konsekvenser af ændring af planloven 1. Indstilling På baggrund af spørgsmål stillet i Folketinget i 2009 om muligheden for større frihed for borgerne med hensyn til valg af TV- og IT-leverancer samt den daværende regerings medieaftale fra maj 2010 blev det besluttet, at der skulle nedsættes en bredt sammensat arbejdsgruppe i Naturstyrelsens regi, der kunne fremlægge forslag til ændringer i planloven for så vidt angår ophævelse af bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i gældende lokalplaner mv. med en passende overgangsordning. Arbejdsgruppen afholdt sit sidste møde den 8. november De i Naturstyrelsens arbejdsgruppe deltagende statslige myndigheder, der deltog i et møde i styrelsen den 1. september 2011, indstiller til involverede ministre, at miljøministeren udarbejder forslag til ændring i planloven med henblik på fremsættelse af lovforslag. Forslaget til ny lovbestemmelse kan formuleres således, jfr. nærmere herom i kapitel 4: Ny 15 b i planloven: For ejendomme, der som ny bebyggelse enten i lokalplaner, jf. 15, stk. 2, nr. 11 og nr. 13 eller ved tilsvarende deklaration, hvor kommunalbestyrelsen er eneste påtaleberettiget efter deklarationen, er pålagt tilslutningspligt til fællesantenneanlæg til modtagelse og distribution af tv- og radiosignaler, gælder, at lokalplanens eller deklarationens bestemmelser om tilslutningspligt ikke har virkning 3 år efter lovændringens ikrafttræden.

2 2. Baggrund I eftersommeren 2009 blev der i Folketinget stillet spørgsmål til et par ministre om regler for tilslutningspligt til fællesantenneanlæg til modtagelse og distribution af tv-programmer. På den baggrund inviterede IT- og Telestyrelsen til et tværministerielt samarbejde for nærmere at se på gældende regler vedrørende hindringer for det frie valg af tv- og bredbåndstjenester. Arbejdsgruppen holdt sit første møde den 8. oktober 2009 med deltagelse af repræsentanter fra Kulturministeriet, Økonomiog Erhvervsministeriet, Konkurrencestyrelsen, Socialministeriet, By- og Landskabsstyrelsen og ITog Telestyrelsen. Den daværende regering (VK), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 26. maj 2010 en Mediepolitisk aftale for Aftalen indeholdt et afsnit 7, som handler om mere valgfrihed for danske tv-seere, herunder en beslutning om ændring og ophævelse af reglerne i planloven (lokalplaner) om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. Afsnit 7 indeholdt bl.a. følgende formuleringer: Mange danske tv-seere er via lokalplaner mv. bundet til en bestemt tv-leverandør og får på den måde ikke i tilstrækkelig grad glæde af det stadigt stigende antal leverandører og muligheden for at vælge mellem tilbud, der varierer i pris og indhold. Med henblik på at fjerne forhindringerne for det frie valg af leverandør af tv-programmer og dermed øge konkurrence på dette område er det hensigten at afskaffe de gældende krav i lokalplaner mv. om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. Det vil ske gennem en ændring af planloven. Mulighederne i planloven for varetagelse af arkitektoniske hensyn opretholdes, da der kan være behov for en vis regulering af paraboler og udvendige antenner. Nyordningen indebærer, at der ikke fremover i lokalplaner kan fastsættes regler om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. Som udgangspunkt skal det gøres muligt for de enkelte husstande at frigøre sig fra gældende krav om tilslutningspligt, idet det dog gennem etablering af overgangsordninger mv. skal sikres, at de eksisterende fællesantenneanlæg ikke kommer i økonomisk klemme heraf. Miljøministeren fremsatte 3. februar 2011 (L 128) forslag til lov om ændring af planloven, så kommunerne fremover ikke længere i lokalplaner kan pålægge tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. Lovforslaget blev vedtaget som lov nr. 424 af 10. maj 2011, og er trådt i kraft den 1. september Den tværministerielle arbejdsgruppe besluttede i september 2010 bl.a., at By- og Landskabsstyrelsen skulle være tovholder for en arbejdsgruppe, der skulle se på spørgsmål i forhold til planlovens regler for gældende lokalplaner med tilslutningspligt. Herunder skulle arbejdsgruppen se på en o- vergangsordning for husstande til at kunne frigøre sig for tilslutningspligt til eksisterende fællesantenneanlæg, der drives af antenne- eller grundejerforeninger. Europa-Kommissionen har den 22. februar og 27. juni 2011 sendt forespørgsler til Danmark vedrørende planlovens om regler om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i forhold til visse bestemmelser i EU-traktaten og i Commission Directive 2002/77 on Competition in the Markets for Electronic Communications Networks and Services. By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) inviterede i november 2010 til deltagelse i en arbejdsgruppe om ophævelse af tilslutningspligten i gældende lokalplaner. Gruppen holdt sit 1. møde i december 2010 med deltagelse af repræsentanter fra KL, Forenede Danske Antenneanlæg (FDA), Branchen Forbruger-Elektronik (BFE), Dansk Energi (elselskaber mv.), Parcelhusejernes 2

3 Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark/Grundejernes Landsorganisation, Boligselskabernes Landsforening, Kulturministeriet, IT- og Telestyrelsen samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Gruppen holdt i alt 4 møder i tidsrummet december 2010 til marts Et afsluttende møde afholdtes den 8. november 2011, og herefter har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meddelt, at man udtræder af arbejdsgruppen. 3. Regler efter planloven vedr. tilslutningspligt i lokalplaner, der var gældende før ikrafttræden den 1. september 2011 af lov nr. 424 af 10. maj og derfor fortsat gælder efter eksisterende lokalplaner Fra lovens 15, stk. 2 om lokalplaner: Stk. 2. I en lokalplan kan der optages bestemmelser om: nr. 11) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller uden for det af planen omfattede område som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, nr. 13) oprettelse af grundejerforeninger for nye haveboligområder, erhvervsområder, områder for fritidsbebyggelse eller byomdannelsesområder, herunder om medlemspligt og om foreningens ret og pligt til at forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, Fra lovens 19: 19. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan --, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, -- Fra lovens 20: 20. Dispensationer efter 19 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til: 1) ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen, 2) naboerne -- 3) de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede landsdækkende foreninger -- Naturstyrelsens kommentarer til lovbestemmelserne: Hovedbestemmelserne i 15, stk. 2, nr. 11 og nr. 13 går nogenlunde uændret tilbage til vedtagelsen af kommuneplanloven i 1970 erne, og muliggjorde tilslutningspligt til lokale fællesantenneanlæg til TV-/radiomodtagelse. Det var en mulighed for kommunerne til i lokalplaner at fastlægge tilslutningspligt, mens der ikke for kommunerne forelå pligt hertil. Efter ikrafttræden den 1. september 2011 af lov om ændring af planloven (lov nr. 424 af 10/5 2011) vil kommunerne ikke herefter i nye lokalplaner kunne fastsætte bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg. Tilslutningspligten opstod som en måde at sikre forbrugerne forsyning med TV-kanaler ud over de få kanaler, der kunne modtages ved luftbåren transmission (tag- eller stueantenner mv.) på en for forbrugerne relativt billig måde, hvortil kom hensynet til at undgå skæmmende antenne-/parabolanlæg i boligområderne. Vigtigt er det at bemærke to forhold, 1) at bestemmelserne kun angår tilslutningspligt for nye bebyggelser, respektive nye boligområder mv., altså bebyggelser / områder, der først tages i brug efter vedtagelsen af en lokalplan, og 2) at bestemmelserne ikke kan pålægge de pågældende grundejere/ brugere en aftagepligt, hvilket indebærer, at brugerne ikke kan pålægges betalinger til 3

4 egentligt forbrug af ydelser, bortset fra eventuelle tilslutningsbidrag, årlige basisgebyrer og lignende. En lokalplanbestemmelse om tilslutningspligt gælder for allerede tilsluttede, indtil kommunalbestyrelsen via dispensation efter 19 måtte beslutte at ophæve pligten for den enkelte tilsluttede, i hvilken forbindelse kommunen under sagsbehandlingen af dispensationsansøgningen må have pligt til at høre det pågældende fællesanlæg (antenneforening / grundejerforening) om dets holdning til dispensationen. Såfremt der måtte fremkomme ønsker om dispensation fra en større andel af de tilsluttede brugere, da vil det være oplagt, at kommunen indleder en egentlig forhandling med fællesanlægget om dets fortsatte forsyningspligt og eksistens eller evt. ophør med et endeligt økonomisk opgør mellem interessenterne. 4. Overvejelser om lovgivningsmæssige ændringer Naturstyrelsens arbejdsgruppe har været enige om, at sigtet vil være ubetinget ophævelse af lovhjemlede regler (lokalplaner) om tilslutningspligt efter en vis tidsfrist, ligesom der var enighed om behovet for visse overgangsregler (adgang til udmeldelse på vilkår mv.), hvis tidsfristen blev relativt lang. Herudover har gruppen i enighed peget på, at ophævelsesregler ligeledes bør gælde i forhold til tilsvarende deklarationsbestemmelser ( byggeservitutter ) med kommunerne som eneste påtaleberettiget. Som opfølgning på arbejdsgruppens møde 25. marts 2011 udarbejdede Naturstyrelsen et 1. udkast til afrapportering fra arbejdsgruppen, og udkastet udsendte 15. april 2011 i høring hos arbejdsgruppens medlemmer. Den 1. september 2011 afholdtes møde i Naturstyrelsen med deltagelse af repræsentanter fra Kulturministeriet, IT- og Telestyrelsen og Naturstyrelsen til drøftelse af det videre arbejde med at formulere en model for ophøret af tilslutningspligt i gældende lokalplaner mv. og om arbejdets videre forløb. De i Naturstyrelsens arbejdsgruppe deltagende statslige myndigheder indstiller på den baggrund til involverede ministre, at miljøministeren udarbejder forslag til ændring i planloven med henblik på fremsættelse af lovforslag. Forslaget til ny lovbestemmelse kan formuleres således: Ny 15 b i planloven: For ejendomme, der som ny bebyggelse enten i lokalplaner, jf. 15, stk. 2, nr. 11 og nr. 13 eller ved tilsvarende deklaration, hvor kommunalbestyrelsen er eneste påtaleberettiget efter deklarationen, er pålagt tilslutningspligt til fællesantenneanlæg til modtagelse og distribution af tv- og radiosignaler, gælder, at lokalplanens eller deklarationens bestemmelser om tilslutningspligt ikke har virkning 3 år efter lovændringens ikrafttræden. De 3 år er forslået som et rimeligt og robust kompromis mellem hensynet til afvikling af evt. aktuel restgæld i eksisterende antenne- og grundejerforeninger og hensynet til medlemmernes (forbrugernes) mulighed for tidsmæssigt overskueligt at kunne frigøre sig fra medlems- og betalingsforpligtelser til foreningerne. Hertil kommer, at en entydig frist giver klarhed og derfor er kommunikérbar for involverede parter. Såfremt ovenstående forslag til lovændring ikke ønskes fremmet, men en længere ophørsfrist på fx 5 år i stedet ønskes, vil der være behov for i supplerende regler efter planloven at fastsætte bestemmelser om, at ejendomme (husejere) kan udtræde og frigøre sig fra tilslutningspligten før de 5 år på nærmere angivne vilkår. 4

5 Det skal bemærkes, at det under arbejdsgruppens arbejde er bekræftet af repræsentanter for selskaberne (de kommercielle distributører), at de ikke håndhæver den efter lokalplaner mv. pålagte tilslutningspligt overfor tilsluttede forbrugere i de tilfælde, hvor selskaberne fuldt ud har overtaget kabel- eller fællesantenneanlæggene fra antenneforeningerne og herefter står som ejer af anlæggene og som umiddelbar driftsherre og leverandør af ydelserne (tv, radio og evt. bredbånd). Det skal herudover bemærkes, at indtil udløbet af de 3 år, som er nævnt i forslaget til ny lovbestemmelse, vil forbrugerne efter de almindeligt gældende regler i planloven have mulighed for at ansøge kommunerne om dispensation fra tilslutningspligten, jfr. ovenfor i kap. 3. Hvis kommunen meddeler dispensation, vil forbrugeren herefter ikke længere være omfattet af tilslutningspligten. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at bestemmelserne om tilslutningspligt efter lokalplaner ikke pålægger de pågældende grundejere/ brugere en aftagepligt, hvilket indebærer, at brugerne ikke kan pålægges betalinger til egentligt forbrug af ydelser ( pakker mv. ), men at tilslutningspligten kun indebærer betalinger af eventuelle tilslutningsbidrag og årlige basis- og driftsgebyrer og lignende, jfr. ovenfor i kap Historisk tilbageblik Igennem 1960'erne og 70 erne, oprettedes mange antenneforeninger i takt med, at flere og flere fik fjernsyn dels som private fællesantenneanlæg og foreninger, dels som kommunale fællesanlæg med tilhørende foreningsdannelse (bynet). Som service overfor borgerne søgte man at få et bedre signal fra henholdsvis svenske og tyske tv-stationer. Især i Hovedstadsområdet og det sydlige Danmark oprettedes antenneforeninger. I Østdanmark var det muligt at se svenske kanaler og i et område syd for en linje fra Horsens til Ringsted var det muligt at se tyske kanaler. Men antenneforeninger i resten af Danmark var ikke ualmindelige. Disse foreninger finansierede selv at fremføre TV- signalet til de tilsluttede husstande. De områder der blev tilsluttet dengang, var typisk udbyggede boligområder, almene boligforeninger og grundejerforeninger. En del af de oprindelige antenneforeninger er i dag nedlagt. 6. Lokalplaner Muligheden for tilslutningspligt efter kommuneplanloven (lokalplaner) fra 1977 opstod oprindeligt som en måde at sikre forbrugerne forsyning med tv-kanaler ud over de få kanaler, der kunne modtages ved luftbåren transmission. Samtidig ønskede kommuner, udstykkere / entreprenører, grundejerforeninger og andre aktører typisk også at sikre, at et givet område ikke blev skæmmet af talrige og store tagantenner og senere hen af paraboler. Siden tilslutningspligten opstod, og især igennem de sidste årti, er både udbuddet af tv og antallet af modtagesystemer vokset markant. Det er i dag muligt at modtage et bredt udbud af tv-kanaler via luftbåren transmission, fiber, kabel-tv, bredbånd og på mobiltelefoner. Mulighederne for at modtage et bredt udvalg af tv-kanaler og samtidig sikre varetagelsen af æstetiske og arkitektoniske hensyn er således markant forandrede. Siden (kommune-)planlovens ikrafttrædelse i midten af 1970 erne er der vedtaget ca lokalplaner. Der er via det GIS-baserede Plan-DK system med søgning på ordet fælles antenne registreret ca lokalplaner, svarende til ca. 3-4 % af samtlige lokalplaner. Disse lokalplaner dækker bredt over såvel parcelhusområder som områder for lejeboliger. Det absolutte flertal af disse lokalplaner findes i byzone og fordeler sig forholdsmæssigt jævnt i forhold til by størrelser. Der er dog en tilsyneladende overvægt i trekantsområdet og i hovedstadsområdet altså i syd- og østlige dele af landet. 5

6 Det er overvejende sandsynligt, at de registrerede lokalplaner indeholder bestemmelser om etablering af fællesantenneanlæg med tilslutningspligt. Der er dog eksempler på, at lokalplaner alene indeholder bestemmelser om etablering af fællesantenneanlæg, uden krav om tilslutningspligt. Den gennemførte registrering er behæftet med en række usikkerheder og det kan derfor ikke udelukkes, at der dels er flere lokalplaner, dels at ikke alle indeholder en tilslutningspligt, men blot en orientering om tilstedeværelsen af et fællesantenneanlæg. Registreringen er derfor af en indikativ karakter. Under udvalgsarbejdet er der foretaget en gennemgang af 10 tilfældigt valgte lokalplaner med bestemmelser om tilslutningspligt, hvilket giver et broget billede af den fortsatte tilstedeværelse og håndhævelse af tilslutningspligten. Blandt andet var 4 af de 10 antenneforeninger nedlagt med kommunens accept. 2 antenneforeninger håndhævede ikke tilslutningspligten, hvilket vil sige, at husejeren kan melde sig ud, uden at foreningen vil forsøge at få kommunen til at håndhæve tilslutningspligten. Yderligere var der eksempler på, at nettet og tv-forsyningen fuldt ud er overtaget af kommercielle distributører. Naturstyrelsen vurderer skønsmæssigt, at de samlede antal ejendomme, der er omfattet af planlovens regler i lokalplaner om tilslutningspligt højst udgør i størrelsesordenen ejendomme for hele landet. Det antal ejendomme, for hvilke tilslutningspligten fortsat opretholdes og håndhæves af foreninger og kommuner, er sandsynligvis mærkbart mindre, jfr. gennemgangen af 10 tilfældige planer, der er omtalt ovenfor. 7. Servitutstiftende deklarationer En række fællesantenneanlæg er blevet etableret med baggrund i en servitutstiftende deklaration med kommunalbestyrelsen som eneste påtaleberettiget. Det vil typisk være en bestemmelse i en deklaration eller som tillæg til denne, som er udarbejdet i forbindelse med oprettelse af en grundejerforening for et nyt boligområde ( byggeservitutter ) Det er ikke muligt via de offentlige registre eller via den digitale tingbog at klarlægge antallet af deklarationer med bestemmelser om etablering af fællesantenneanlæg med tilslutningspligt. Efter kommuneplanlovens ikrafttræden i 1977, der gav mulighed for i lokalplaner for nye bebyggelser / områder at foreskrive tilslutningspligt til fællesanlæg, herunder til fællesantenneanlæg med tilhørende medlemspligt i antenne- eller grundejerforeninger, blev behovet for i deklarationer at pålægge tilslutningspligt stærkt begrænset, hvorfor det må antages, at antallet af sådanne deklarationer gradvist er blevet stærkt reduceret op gennem 1980 erne. 8. Øvrige regler og kontrakter. Den enkelte husstand kan være omfattet af en tilslutningspligt uden baggrund i et pålæg i en lokalplan eller en tinglyst deklaration. Betaling til et fællesantenneanlæg kan være et vilkår, der påhviler ejeren af en ejerlejlighed eller en andel i en andelsforening som følge af en beslutning i ejerforeningen eller i andelsforeningen. I disse tilfælde opstår eventuelle pligter ikke i kraft af lov, men som en konsekvens af retten til i foreningsregi at indgå aftaler, der vedrører medlemmerne. Det er op til den enkelte ejerforening og andelsboligforening at træffe beslutninger om ejendommens signalforsyning og forsyning med elektroniske kommunikationstjenester. Sådanne beslutninger træffes i henhold til de foreningsretlige regler, der følger af ejerlejlighedsloven og andelsboligforeningsloven samt andre foreningsretlige regler og grundsætninger. 6

7 Beslutningerne vil afhængig af udformningen af den enkelte forenings vedtægter kunne være bindende for alle ejere og andelshavere, hvorved medlemmerne ikke individuelt kan frasige sig forpligtelsen til at betale for den eksisterende signalforsyning for at vælge en anden udbyder. Her vil den enkelte husstand dog kunne gøre sin indflydelse gældende på generalforsamlingen og vil derfor have medbestemmelse i forhold til hvilke tjenester og hvilken udbyder, der vælges. Betaling til et fællesantenneanlæg kan endelig være et vilkår i en lejekontrakt i såvel den almene som den private boligudlejningssektor. Boligudlejningssektoren herunder lejelovgivningens regler for evt. pligtige betalinger til fælles antenneanlæg for ejendommen / ejendommene behandles ikke i denne rapport. 9. Antal fællesantenneforeninger Der er en usikkerhed omkring det eksakte antal fællesantenneforeninger i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at der i 2009 var ca fællesantenneforeninger opgjort på baggrund af registreringer hos CopyDan. Forenede Danske Antenneanlæg skønner, at der er ca foreninger, der er oprettede på baggrund af lokalplaner, deklarationer, privatretslige aftaler mv. Branchen ForbrugerElektronik har oplyst, at man ved årlige undersøgelser forestået af TNS Gallup har fundet, at lidt over 1/5 af alle husstande har oplyst, at man er omfattet af en tilslutningspligt til fællesanlæg. Det fremgår ikke af undersøgelsen, i hvilket omfang pligten hidrører fra lokalplanbestemmelser eller fra andre love / regler, ligesom der ikke er taget højde for, at husstande måske med urette har svaret, at man er omfattet af en tilslutningspligt, selv om det ikke er tilfældet. 10. Forsyningssikkerhed Kulturministeriet har oplyst, at stort set alle borgere har mulighed for at modtage digitalt fjernsyn via egen tagantenne, dog med lokale undtagelser. Broadcast Service Danmark (nu Terracom) skønner, at mellem 30 og 50 procent kan modtage digitalt tv via en stueantenne. Det er på den baggrund Kulturministeriets opfattelse, at stort set alle husstande, som er omfattet af de relevante bestemmelser i planloven eller i tinglyste deklarationer, under forudsætning af tilfredsstillende antenneforhold fortsat vil kunne se digitalt fjernsyn, selvom de pågældende bestemmelser ophæves eller der meddeles dispensation fra bestemmelserne. 11. Konkurrencesituationen TV kan i dag leveres via mange forskellige platforme. Bestemmelserne i planloven kan i visse sammenhænge være en barriere for udbydere af alternative platforme at komme ind på markedet. Reglerne om tilslutningspligt kan derfor hæmme udrulningen af en ny og mere individ-orienteret infrastruktur. For husstande med et ønske om en individuel signalforsyning medfører en tilslutningspligt til et fællesantenneanlæg derfor en meromkostning, da husstanden fortsat vil være forpligtet til også at betale til basisudgifterne ved driften af fællesantenneanlægget. Derimod er spørgsmålet om valg af leverandør inden for rammerne af en fællesantenneforening et spørgsmål om en konkurrence imellem forskellige leverandører om at levere en ydelse, som sikrer 7

8 individuel fleksibilitet og pris-billighed, altså snarere et spørgsmål om indhold i kontrakter end om karakteren af infrastrukturen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at der anslået fandtes ca antenneforeninger i Danmark i Fordelingen af antenneforeningerne efter størrelse fremgår af denne tabel: Antal tilslutninger Antal antenneforeninger Andel af tilslutninger > pct. 16 pct. 21 pct. 38 pct. Tabel 1. Antal antenneforeninger fordelt efter størrelse Der er set bort fra anlæg, der er ejet af kommercielle aktører. Kilde: CopyDan Der er endvidere i tabellen set bort fra små anlæg med antal tilsluttede husstande på under ca. 200 tilsluttede. Nogle foreninger står for hele driften selv, mens andre har udpeget en kommerciel distributør til at stå for administrationen og / eller sammensætningen af tv-pakkerne. Atter andre foreninger har taget skridtet fuldt ud og har solgt selve kabelanlægget til kommercielle distributører, der herefter bliver umiddelbar driftsherre og leverandør af tv og radio (og evt. bredbånd) uden fortsat håndhævelse af tilslutningspligt efter lokalplaner. Der foreligger ikke tal for hvor mange foreninger, der har valgt at lade en kommerciel distributør stå for leveringen af TV-, radio- og bredbåndsydelser. Antenneforeningernes økonomiske forhold er utvivlsomt meget forskelligt bl.a. afhængig af størrelse, afholdte investeringer og restgæld i den forbindelse. Som nævnt lige ovenfor er der endvidere foreninger, der helt eller delvis har afstået anlæg og drift til kommercielle distributører, der har påtaget sig at finansiere de nødvendige investeringer til anlæg og opgraderinger. Det er under arbejdsgruppens arbejde oplyst, at antenneforeningernes økonomiske forhold fx restgæld i forbindelse med investeringer/opgraderinger i forhold til medlemsantallet varierer betydeligt, typisk dog således at restgæld i forhold til medlemsantal er beskeden i små foreninger. Og det vil typisk også være i sådanne foreninger, at grundejere (husstande) er omfattet af regler om tilslutningspligt efter lokalplaner eller tilsvarende deklarationer. Tilslutningspligt efter lokalplaner til antenneforeningerne vedrører alene betaling, der skal dække omkostninger til drift og vedligeholdelse af selve anlægget. Omkostningerne hertil beløber sig anslået til ca kr. pr. husstand årligt, svarende til kr. månedligt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påpeger, at antenneforeningerne afhængig af størrelse kan ses som en modvægt og et prisbilligt alternativ til de kommercielle distributører. En ophævelse af reglerne om tilslutningspligt vil i dette perspektiv kunne resultere i en svækkelse af antenneforeningernes indkøbsstyrke og dermed - på sigt - at antenneforeningerne ikke vil kunne opretholde grundlaget for deres lave priser. På den anden side giver reglerne om tilslutningspligt konkurrencemæssige ulemper, idet forbrugerne er afskåret fra et frit leverandørvalg, og herudover indebærer det forhold, at husstanden har pligt til at betale tilslutningsafgift til en antenneforening, at husstanden har et mindre økonomisk incitament til at skifte til andre distributører. Reglerne om tilslutningspligt kan således være medvirkende til at begrænse tv-distributørernes, bredbåndsdistributørernes og øvrige relevante aktørers adgang til den enkelte husstand og kan 8

9 dermed komme til at udgøre et problem i forhold til at fremme konkurrencen på tvdistributionsmarkedet. Det er under arbejdsgruppens arbejde bekræftet af repræsentanter for selskaberne (de kommercielle distributører), at de ikke håndhæver den efter lokalplaner mv. pålagte tilslutningspligt overfor tilsluttede forbrugere i de tilfælde, hvor selskaberne fuldt ud har overtaget kabel- eller fællesantenneanlæggene fra antenneforeningerne og herefter står som ejer af anlæggene og som umiddelbar driftsherre og leverandør af ydelserne (tv, radio og evt. bredbånd). 12. Vurdering af konsekvenser af ændring af planloven - Konsekvenser for forbrugere og foreninger Konsekvensen af de foreslåede ændringer af planloven medfører for den enkelte forbruger af TVog radiotjenester en fritagelse for tilslutningspligten efter en vis frist (overgangsordning). Konsekvensen for eksisterende antenneforeninger kan på sigt blive enten en nedlæggelse af fællesantenneforeninger eller en fortsættelse, såfremt den enkelte antenneforening kan formulere sit produkt på en sådan måde, at det i konkurrence med det frie markedsvalg kan fremtræde som et attraktivt alternativ. - Konsekvenser af visuel og arkitektonisk karakter En fjernelse af fællesantenneanlæg vil i dag ikke nødvendigvis resultere i en generende mængde af antenner og paraboler. Kommunerne vil via lokalplanlægning fortsat kunne formulere bestemmelser, som kan medvirke til at sikre visuelle og arkitektoniske kvaliteter, eksempelvis ved at stille krav til en max størrelse og højde over terræn for parabolantenner eller forbud mod eller krav til tagantenner. Endvidere er de tekniske løsninger i dag for signalmodtagelse væsentlig flere, end da planlovbestemmelser blev formuleret i 1970 erne. 9

Notat. UDKAST, pea 14/10-11

Notat. UDKAST, pea 14/10-11 Notat Tværgående planlægning J.nr. NST 103-00044 Ref. PeA Den xx. xx. 2011 UDKAST, pea 14/10-11 Rapport om ændring af planloven vedrørende ophør af bestemmelser i gældende lokalplaner mv. om tilslutningspligt

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

Canal Digital erklærer krig mod antenneforeningerne Dette Nyt fra FDA er undtagelsesvis på mere end 1 side pga. denne særlige sag.

Canal Digital erklærer krig mod antenneforeningerne Dette Nyt fra FDA er undtagelsesvis på mere end 1 side pga. denne særlige sag. 29.11.2010 nr. 30 Canal Digital erklærer krig mod antenneforeningerne Dette Nyt fra FDA er undtagelsesvis på mere end 1 side pga. denne særlige sag. I et enestående og uforståeligt indlæg har koncernkommunikationsdirektør

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

NOTAT 28. februar 2013

NOTAT 28. februar 2013 Kristian Raun Larsen Advokat Sagsnr. 043551-0006 djur/gsc T +45 72 27 33 27 krl@bechbruun.com NOTAT 28. februar 2013 Ophævelse af tilslutningspligt efter planloven 1. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder.

Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Vejledning Lovteksterne er opbygget med det primære formål at give læseren en hurtig og intuitiv adgang til lovens forarbejder. Lovforarbejderne er en af de vigtigste retskilder når der kan drages tvivl

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun

FDA-sagen indtil videre. Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, advokat, Bech-Bruun Faktum: Sagen angår Viasats Vilkår med kabel-tv distributører og Antenneforeninger: Placeringsvilkåret indebærer, at den pågældende distributør kun må

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Notat. Høringsnotat - udkast til bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg

Notat. Høringsnotat - udkast til bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg Notat 19. maj 2016 Høringsnotat - udkast til bekendtgørelse om fritagelse for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg Kulturministeriet sendte den 21. april 2016 et

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning Lovforslag nr. L 147 Folketinget 2012-13 Fremsat den 7. februar 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Nye muligheder i landdistrikterne for erhverv og helårsboliger,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE)

SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE) J.nr. 10867 Advokat Jens Flensborg Dato 16. januar 2013 SAMMENFATTENDE PROCESSKRIFT (INDSTÆVNTE) Højesteretssag nr. 95/2011 1. Finn Franzen Overager 30 2. Jesper Hyldenbrandt Overager 8 3. Kaj Mortensen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VELKOMMEN. Ekstraordinært Afdelingsmøde VALG AF KOMMENDE ÅRS TV- OG INTERNETLØSNING. 26. September 2016 Ekstraordinært Afdelingsmøde 1

VELKOMMEN. Ekstraordinært Afdelingsmøde VALG AF KOMMENDE ÅRS TV- OG INTERNETLØSNING. 26. September 2016 Ekstraordinært Afdelingsmøde 1 VELKOMMEN Ekstraordinært Afdelingsmøde VALG AF KOMMENDE ÅRS TV- OG INTERNETLØSNING 26. September 2016 Ekstraordinært Afdelingsmøde 1 FAKTA Forlængelse af Yousee aftalen drøftet på tidligere Afdelingsmøde.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD)

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg SV tel: 98 31 53 33 fax: 98 32 30 47 www.gvd.dk VEDTÆGTER for Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner... 3 2. Foreningens navn... 3 3. Foreningens

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler.

Naturstyrelsen har på denne baggrund udarbejdet vejledende svar til de mest hyppige spørgsmål om de nye regler. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. ancma/todue Den 24. februar 2015 Spørgsmål og vejledende svar om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud

Læs mere

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet.

tirsdag, den 25. oktober 2016, kl , i beboerlokalet. A/B Kastanien, den 12. oktober 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Kastanien På bestyrelsen vegne skal jeg hermed indkalde foreningens medlemmer til ekstraordinær

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

AFTALE FOR FÆLLESANTENNEOMRÅDET

AFTALE FOR FÆLLESANTENNEOMRÅDET AFTALE FOR FÆLLESANTENNEOMRÅDET Nærværende aftale er indgået mellem medlemmer af Antenne-, Satellit- og Kabel- TV Branchens Fællesorganisation (ASK) repræsenterende leverandører, installatører og kabel-tv

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus. Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 21-11-2017

Læs mere

16. november 2012 UDKAST

16. november 2012 UDKAST 16. november 2012 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Nye muligheder i landdistrikterne, ændring af regler om planlægning i kystområder og til butiksformål, ophævelse af tilslutningspligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 07-07-2017

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet. Velkommen til

TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet. Velkommen til TV-anlæg, TV-pakker og hurtigt internet Velkommen til 17:00-17:10 Velkomst 17.10-18.00 Oplæg og spørgsmål 18.00 18.30 Pause og spisning 18.30-19.00 Steamning af TV 19.00-20.00 Spørgsmål samt ordet er frit

Læs mere

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv.

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv. Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Att.: Lene Gelting Sendt per email: kum@kum.dk, lgp@kum.dk Dok. ansvarlig: CHB Sekretær: Sagsnr: s2015-852 Doknr: d2015-17561-21.1 4. januar 2016 Høring om

Læs mere

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg Carsten Klausen Rafns Alle 10 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Søderberg / Nielsen ApS v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Beretning Antenneforeningens 41. beretning.

Beretning Antenneforeningens 41. beretning. Beretning 2013. Antenneforeningens 41. beretning. Året 2013 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Bestyrelsen har i løbet af året holdt bestyrelsesmøder, en del af disse møder

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Sendt pr. e-mail til: boliglov(qtbst.dk «?k(a:itbst.dk og lag@tbst.dk 23. august 2017 Ref: PHU Juridisk konsulent Pernille Lind

Læs mere

Dagsorden for mødet. - Velkommen. - Information om Ishøj Fællesantenne. - Hvad skal dagen? - Hvem er hvem?

Dagsorden for mødet. - Velkommen. - Information om Ishøj Fællesantenne. - Hvad skal dagen? - Hvem er hvem? 1 Dagsorden for mødet - Velkommen - Hvad skal dagen? - Hvem er hvem? - Information om Ishøj Fællesantenne - Præsentation v. Netplan - Hvad så nu? - Spørgsmål/svar - skriftligt - Afrunding 2 3 4 Information

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro CIRCLE K DANMARK A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue

12. maj 2009 J.nr.: NKN ssc. Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på dispensation til at opføre en udestue Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 12. maj 2009 J.nr.: NKN-33-02788 ssc Afgørelse i sagen om Furesø Kommunes afslag på

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene ligger ved Nordmarken i Højmark, hvor de første grunde blev

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY)

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 1: Vedtægter for P-fonde i København 09-10-2014 Sagsnr. 2014-0097954 Dokumentnr. 2014-0097954-24 VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS.

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær Danmark i balance Ved kontorchef Sanne Kjær Baggrund for lovændringen Kort gennemgang af L424 Nye muligheder for yderområderne Revision af detailhandelsbestemmelserne Fjernelse af tilslutningspligt til

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening:

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: 21-11- 2007 De har klaget over, at Skovbo Kommune (nu Køge Kommune) i 1. udbudsrunde har forkastet Deres tilbud på køb af ejendommen

Læs mere

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010

FDA: Mediepolitiske synspunkter. April 2010 1 FDA: Mediepolitiske synspunkter April 2010 Must carry FDA finder det afgørende, at der på alle platforme og i alle net (Kabel, DTT, satellit, fiber eller kombinationer) tilbydes alle danske hjem og virksomheder

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger (Frit valg af tv-distributør, distribution af digital radio m.v.) 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Grundejerforeningens formand Kurt Olsen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling

Grundejerforeningens formand Kurt Olsen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling Hyldekærparkens Grundejerforening Hyldekærparken 20 Telefon 46 73 05 47 27.06.2007 Referat af Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, tirsdag, den 26.06. 2007 Margretheskolen klokken 19.00

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Informationsmateriale. Fjordsiden, Heltborg. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Informationsmateriale. Fjordsiden, Heltborg. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Informationsmateriale Fjordsiden, Heltborg Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Heltborg by... 3 Området ved Fjordsiden... 3 Jordbundsforhold...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere