Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond"

Transkript

1 2014/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07717 Fremsat den 12. november 2014 af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs m.v.) 1 I lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. I overskriften før 2, udgår»og flycharterrejse«. 2. 2, stk. 1, nr. 5, ophæves. 3. 2, stk. 3, ophæves. 4. I 3, stk. 1, udgår».«, og i stedet indsættes», og udenlandske flyselskaber der leverer flytransport med mere end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark.«. 5. I 5 a, stk. 1, udgår»og 5« a, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Rejseudbydere, der udbyder flytransport, skal tydeligt gøre kunden opmærksom på muligheden for indenfor 48 timer at vælge konkursdækning via Rejsegarantifonden«7. I 8, stk. 6, udgår»eller billeje i udlandet«. 8. 8, stk. 7, ophæves. Stk bliver herefter stk I 9, stk. 3, 1. pkt., udgår»og 5«og 2. pkt. ophæves. 10. Efter 9 indsættes i kapitel 3:» 9 a. Midler til etablering af den centrale hjemmeside for udbud af konkursdækning opkræves som 0,01 % af omsætningen i Danmark hos de i 20 registrerede rejseudbydere samt udenlandske flyselskaber, der leverer flytransport med mere end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark. Det samlede opkrævede beløb må ikke overstige kr., og den enkelte rejseudbyder kan ikke opkræves mere end kr.«1

2 11. I 15 ændres» 8, stk. 5-7,«til:» 8, stk. 5 og 6,«. 12. I 17, stk. 1, indsættes efter»at betale til fonden«:»eller tydeligt gøre kunden opmærksom på muligheden for at vælge konkursdækning via Rejsegarantifonden i 5 a, stk. 2,«. 13. I 17, stk. 1, ændres» 8, stk. 5-7«til:» 8, stk. 5 og 6«. 14. I 20 udgår».«og i stedet indsættes»samt udenlandske flyselskaber, der leverer flytransport med mere end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark.«15. 21, stk. 1, affattes således:»fonden dækker ikke de i 2, stk. 1, nr. 1 rejseydelser, der er markedsført og solgt i udlandet, såfremt der er tale om et udenlandsk flyselskab med mindre end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark.«Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med lovforslaget er, at forbrugere skal tilbydes en nem adgang til konkursdækning, når de køber flybilletter. Det sikres ved, at den nuværende ordning udvides, så udenlandske flyselskaber med mere end årligt afrejsende passagerer fra danske lufthavne også bliver omfattet af ordningen. Samtidig præciseres det, hvordan konkursdækning skal tilbydes til forbrugere. Hermed sikres mere ensartede konkurrencevilkår samt en effektiv forbrugerbeskyttelse. Den nuværende lovgivning blev indført i Intentionen med loven var at udvide den eksisterende konkursbeskyttelse i forbindelse med ferierejser, således at rejsegarantiordningen også skulle omfatte individuelle flyrejser og billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder. Indtil lovændringen i 2010 var forbrugeres separate køb af flytransport og billeje i udlandet ikke dækket af Rejsegarantifondens dækningsområde, og forbrugere fik ikke dækket deres tab ved en eventuel konkurs. Dette blev bl.a. aktuelt i oktober 2008, hvor et stort dansketableret flyselskab gik konkurs, og de forbrugere, der havde købt en enkeltstående flybillet ved flyselskabet, mistede de penge, de havde forudbetalt for deres flybillet. Den gældende lovgivning omfatter flyselskaber etableret i Danmark. I en dom afsagt af Østre Landsret 4. juli 2012 er etableringsbegrebet blevet fortolket således, at ordningen alene omfatter flyselskaber med fysiske salgskontorer i Danmark, hvortil forbrugere har adgang. Den fortolkning har medført, at adskillige flyselskaber med et stort antal afrejsende fra danske lufthavne ikke anses for omfattet af loven. Dette afskærer mange danske forbrugere muligheden fra at tilkøbe konkursdækning, og forbrugerbeskyttelsen har således ikke det niveau, som det var tiltænkt, da ordningen trådte i kraft i Samtidig betød Østre Landsrets dom, at der opstod en konkurrencemæssig skævhed mellem dansk og udenlandsk etablerede virksomheder. Endvidere har det vist sig i praksis, at der er meget store forskelle på, hvordan udbyderne af flybilletter tilbyder konkursdækning til forbrugere. For bl.a. at få belyst disse problemstillinger nedsatte Regeringen i efteråret 2013 Udvalg om lov om en rejsegarantifond. Udvalget afgav sine anbefalinger i september Regeringen har på baggrund af udvalgsrapporten fundet det hensigtsmæssigt at foreslå visse justeringer i den eksisterende ordning. I lovforslaget er der derfor lagt op til, at udenlandske flyselskaber med mere end årlige afrejsende passagerer fra danske lufthavne også skal omfattes af loven. De rejseudbydere, der er omfattet af loven, skal samtidig tydeligt henvise til en central hjemmeside, hvorfra forbrugeren kan købe konkursdækning af Rejsegarantifonden. Herudover foreslås en række andre ændringer. Bestemmelsen vedrørende billeje i udlandet formidlet af dansk udbyder forslås ophævet. Billejebegrebet blev tilføjet til loven ved udvidelsen af loven i Der har endnu ikke været biludlejningsselskaber registreret i Rejsegarantifonden, og bestemmelsen foreslås derfor afskaffet. Ydermere foreslås det at ophæve den differentierede garantistillelse for charterrejseudbyderes ydelser, idet Rejsegarantifonden i alle tilfælde foretager en individuel vurdering af hvert enkelt selskabs konkursrisiko. Bestemmelsen om differentieret garantistillelse er derfor overflødig. Konkursdækning på fly og billejeområdet er en særlig dansk ordning, mens pakkerejseområdet er EUreguleret ved pakkerejsedirektivet 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser. En revision af pakkerejsedirektivet er undervejs, og Kommissionen er i foråret 2013 fremkommet med direktivforslag KOM 3

4 2013/512. Pakkerejsedirektivforslaget indeholder i sin nuværende form ikke regler om konkursdækning på enkeltstående flyrejser. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret Rejsegarantifonden yder dækning til forbrugere i de situationer, hvor forbrugeren har købt a) flytransport, b) en pakkerejse eller c) billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder, og arrangøren på grund af sine økonomiske forhold ikke kan opfylde sine forpligtelser f.eks. udflugter på rejsen eller guidede ture. Som en pakkerejse anses et rejsearrangement, hvor forbrugeren køber en kombination af minimum to af følgende elementer; transport, indkvartering eller anden væsentlig turistmæssig ydelse. Med ændring af loven i 2010 blev Rejsegarantifondens dækningsområde udvidet. Det blev fra 2010 obligatorisk for dansk etablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, som sælger flyrejser og billeje i udlandet, at være registreret i Rejsegarantifonden og at tilbyde forbrugeren dækning fra Rejsegarantifonden. I modsætning til pakkerejser gælder konkursdækningen for flyrejser kun rejser, der er købt til privat brug, ligesom konkursdækningen ikke automatisk følger med, men skal vælges individuelt af forbrugeren mod betaling af et bidrag på pt. 20 kr. Konkursdækningen skal sikre, at alle forbrugere, der har valgt konkursdækning i forbindelse med køb af en flyrejse, bliver transporteret hjem uden ekstraomkostninger, hvis rejseudbyderen går konkurs. Derudover skal forbrugere, der har forudbetalt deres rejser, have deres penge tilbagebetalt Udvidelse af lovens rækkevidde Det foreslås, at den gældende lovgivning udvides. Det eksisterende etableringsbegreb bibeholdes for dansk etablerede rejseudbydere og formidlere, men samtidig udvides lovens rækkevidde til at omfatte konkursdækning af udenlandske flyselskaber med mere end årligt afrejsende passagerer fra danske lufthavne. Dækningen foreslås dog begrænset således, at charter-, transfer- og transit passagerer undtages fra ordningen. Den gældende lovgivning giver en konkurrencemæssig skævhed, idet ordningen kun omfatter dansk etablerede rejseudbydere og ikke yder den forbrugerbeskyttelse, som var hensigten. Da loven blev vedtaget, var det intentionen bag loven, at udenlandske flyselskaber med hyppige, kontinuerlige flyvninger til og fra Danmark, skulle være omfattet af lovens etableringsbegreb. I en konkret dom afsagt af Østre Landsret 4. juli 2012, blev det imidlertid fastslået, at flyselskabet Norwegian Air ikke kunne anses for etableret i Danmark, da selskabet ikke havde et fysisk salgskontor i Danmark. Dommen betyder, at en række udenlandske flyselskaber, som udbyder flyvninger fra Danmark, er undtaget fra loven og ikke er forpligtede til at tilbyde konkursdækning. Dette skaber en konkurrencemæssig ulige situation for de dansk etablerede flyselskaber, da de pålægges administrative og økonomiske byrder som deres udenlandske konkurrenter ikke er pålagt. Dertil kommer, at der ikke er en effektiv forbrugerbeskyttelse, idet en stor gruppe af danske forbrugere ikke har mulighed for at købe konkursdækning hos de udenlandsk etablerede konkurrenter. Samlet set er der derfor færre rejseudbydere, der er omfattet af ordningen, end det oprindelig var forudsat ved ændringen af loven. Dette medfører, at beskyttelsen af forbrugere mod et flyselskabs konkurs er ringere end oprindelig forudsat, og at danske og udenlandske etablerede rejseudbydere ikke ligestilles konkurrencemæssigt Tilbud om konkursdækning Det fremgår af den gældende lov, at det tydeligt skal fremgå af rejsebeviset, om en kunde har valgt dækning hos Rejsegarantifonden eller ej, jf. 5 a, stk. 2. 4

5 Af den gældende lovgivning fremgår, at ved indgåelse af en aftale om en rejseydelse til privat brug, kan kunden vælge dækning af Rejsegarantifonden. Hvis kunden vælger at købe konkursdækning, sker dette ved betaling til rejseudbyderen, som viderebetaler bidraget til fonden jf. 9, stk.3. Praksis har vist, at der er meget stor forskel på, hvordan udbydere af flybilletter tilbyder konkursdækningen til forbrugerne, samt hvornår i købsforløbet der henvises til muligheden for køb af konkursdækning. På denne baggrund foreslås det, at det præciseres, at henvisning til konkursdækning skal fremgå klart og tydeligt af rejsebeviset. Det af rejseudbyderen udstedte rejsebevis skal indeholde en henvisning til Rejsegarantifonden, hvor konkursdækning kan købes direkte af Rejsegarantifonden. Forbrugeren skal have mulighed for at købe konkursdækning, indtil 48 timer efter rejsebeviset er udstedt. Bestemmelsen ændrer ikke retsstillingen for pakkerejser Håndhævelse For rejseudbydere etableret her i landet og formidlere for udenlandske rejseudbydere vil de gældende straffebestemmelser finde anvendelse uden ændring jf. 25. Med præciseringen af lovens rækkevidde lægges der op til, at udenlandsk etablerede flyselskaber, der opfylder lovens betingelser, ligeledes vil blive omfattet af lov om en rejsegarantifond (Rejsegarantifondsloven) og de pligter, der følger heraf. Udenlandske flyselskaber vil efter omstændighederne kunne straffes efter samme regler som de rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, som er omfattet af den gældende lovgivning jf. 8, stk. 2. Virksomheder, der falder under registreringspligten i 20, er forpligtede til at lade sig registrere for lovligt at kunne udbyde rejseydelser i form af flytransport fra Danmark jf. 8, stk. 2. Ved manglende overholdelse af lovens bestemmelser kan Rejsegarantifonden afregistrere virksomheden. Hvis forholdet ikke bringes i orden, kan Rejsegarantifonden anlægge civilt søgsmål mod den pågældende virksomhed i etableringslandet. Rejsegarantifonden vil løbende offentliggøre og informere om, hvilke virksomheder der overholder gældende regler, samt hvilke virksomheder der ikke overholder reglerne Differentieret garantistillelse for flycharterrejseydelser Efter den gældende lovs 8, stk. 7, skal rejseudbyderen stille en garanti for de forudbetalinger, som forbrugerne har foretaget og omkostninger ved eventuel hjemtransport, når flycharterrejseydelse udgør 50 pct. eller derover af en rejseudbyders eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyders omsætning. Denne garantistillelse er højere end for øvrige rejseudbydere. Baggrunden for den differentierede garantistillelse er, at det var nødvendigt at kræve en højere garantistillelse for flycharterrejseydelser grundet en højere risikoprofil hos disse rejseudbydere end hos andre rejseudbydere. Rejsegarantifondens løbende tilsyn med virksomhederne (både charter- og andre typer arrangører) giver mulighed for at forhøje kravet til garantistillelse, der afspejler risikoen for konkurs i den enkelte virksomhed. Der er derfor ikke længere behov for en differentieret garantistillelse for charterselskaber. Det foreslås derfor at ensrette garantiskalaen for rejseudbydere og charterrejseudbydere ved at ophæve den differentierede garantistillelse for charterrejseudbydere. Retsstillingen for den almindelige garantistillelse berøres ikke i lovforslaget. Behandling af den almindelig garantistillelse anses for mest fordelagtig at håndtere ved implementering af et nyt pakkerejsedirektiv, som på nuværende tidspunkt er under forhandling og vil give anledning til en generel gennemgang af reglerne. 5

6 2.6. Billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder Med den seneste ændring af rejsegarantifondsloven i 2010 blev det obligatorisk for dansk etablerede udbydere af billeje i udlandet at tilbyde forbrugere dækning af Rejsegarantifonden. Siden bestemmelsen blev tilføjet, har der ikke været biludlejningsselskaber registreret i Rejsegarantifonden. Den forretningsmodel, der benyttes indenfor biludlejningsbranchen, betyder, at bestemmelsen ikke har haft nogen betydning for den reelle kundebeskyttelse. Der forventes heller ikke fremadrettet at opstå væsentlige problemer på området. Det foreslås derfor at afskaffe bestemmelsen, idet reglen har vist sig at være uden effekt. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Flere virksomheder vil blive omfattet af loven, hvilket medfører en principiel forøget risiko for tab, der vil skulle dækkes af Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondens krav til garantistillelse mv. foreslås dog ikke ændret, hvorfor det vurderes at risikoen for staten ikke anses for væsentlig forandret. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Der lægges ikke op til en ændring af den eksisterende finansiering af ordningen. Forslaget indebærer, at flere flyselskaber vil blive omfattet af Rejsegarantifondsloven. De udenlandske flyselskaber, der ikke før var omfattede flyselskaber, vil blive pålagt ekstra administrative omkostninger. Til gengæld gøres tilbud af konkursdækning mere enkel for flyselskaber og rejseudbydere ved, at Rejsegarantifonden etablerer en adgang til en central hjemmeside, der varetager tilbud om og betaling af konkursdækning. Flyselskaber og andre udbydere, der er omfattet af loven, vil være forpligtet til at henvise til den centrale hjemmeside i rejsebeviserne. Til gengæld bortfalder deres forpligtelse til at sælge konkursdækning. Denne ændring vurderes samlet set at være en administrativ lettelse for de virksomheder, der er omfattet af de gældende regler, mens de nyregistrerede flyselskaber ville skulle afsætte ressourcer til at overholde reglerne. Ordningen vurderes som et hele at være en administrativ lettelse. Etableringen af den centrale hjemmeside skal forestås af Rejsegarantifonden. De fornødne midler til etablering skal tilvejebringes ved bidrag fra de i 20 omfattede rejseudbydere og formidlere, jf. lovforslagets 1, nr. 11. Alle løbende udgifter til vedligeholdelse af den centrale hjemmeside af konkursdækning dækkes af de obligatoriske fastsatte administrationsbidrag til finansiering af fondens og ankenævnets driftsudgifter, jf. lovforslagets 1, nr. 9. De økonomiske byrder ved at administrere en særlig dansk konkursdækningsordning vil være disproportionalt for udenlandske etablerede rejseudbydere, som har få afgange fra Danmark. Lovforslaget indeholder derfor en fritagelse af udenlandske rejseudbydere, som har mindre end årligt afrejsende passagerer fra danske lufthavne. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke væsentlige administrative konsekvenser for borgerne. Hvis en kunde efter den nugældende lovgivning vælger at tilkøbe konkursdækning hos Rejsegarantifonden, skal kunden erlægge et bidrag herfor til rejseudbyderen, som skal viderebetale bidraget til fonden. I den foreslåede model skal rejseudbyderen ved udstedelse af rejsebevis gøre kunden opmærksom på muligheden for at købe konkursdækning ved Rejsegarantifonden. Det vurderes, at forslaget har en mindre forøget byrde for forbrugerne, idet de kan blive påkrævet at give deres oplysninger mere end én gang. Den administrative forøgelse vurderes ikke at være væsentlig. Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 6. Miljømæssige konsekvenser 6

7 Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 2. september 2014 til den 30. september 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Board of Airline Representatives Denmark, Brancheforeningen Dansk Luftfart, Campingrådet, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danmarks Rederiforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Biludlejere, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Den Danske Dommerforening, DFDS A/S, Feriehusudlejernes Brancheforening, Finansrådet, Forbrugerrådet, Foreningen af Rejsearrangører i Danmark (R. I. D.), Forsikring & Pension, Friluftsrådet, HK/Danmark, HORE- STA, Håndværksrådet, Landsforeningen Dansk Vandrelaug, Landsorganisationen i Danmark, Pakkerejse- Ankenævnet, Rejsegarantifonden, Rigsrevisionen, SAS, Trafikstyrelsen, Stena Line A/S, Sø- og Handelsretten, Søsportens Brancheforening, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening og Visit Denmark. Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for Ingen stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet 10. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Positive konsekvenser/mindre udgifter Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Flere virksomheder vil blive omfattet af loven, hvilket medfører en principiel forøget risiko for tab, der vil skulle dækkes af Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondens krav til garantistillelse mv. foreslås dog ikke ændret, hvorfor risikoen for staten ikke vurderes at være væsentlig forandret. Ingen Rejseudbydere skal ikke længere Samlet set vurderes forslaget at tilbyde konkursdækning, men i stedet henvise til køb af konkursdækning hos Rejsegarantifonden. Forpligtelsen til at sælge konkursdækning bortfalder. medføre begrænsede omstillingsomkostninger for virksomheder. Omkostningerne består af etableringsudgifter forbundet med udførelsen af den centrale hjemmeside. Flyselskaber og andre udbydere, der er omfattet af loven, vil være forpligtet til at henvise til den centrale hjemmeside i rejsebeviserne. Nyregistrerede flyselskaber ville skulle afsætte ressourcer til at overholde reglerne. 7

8 Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Der vil være en yderst begrænset borgerne administrativ konsekvens for borgerne, idet forslaget indebærer, at de skal tilkøbe konkursdækning på en særskilt hjemmeside. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Som konsekvens af lovforslagets ændring af 8, stk. 7, hvorefter differentieret garantistillelse for flycharterrejseydelser ophæves, bortfalder grundlaget for at bibeholde begrebet flycharterrejser i rejsegarantifondsloven. Det foreslås herefter, at den gældende lovs 2, stk. 3 ophæves. Til nr. 2 Det foreslås, at billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder udgår af 2, stk. 1. Siden bestemmelsen blev tilføjet ved lovændring nr. 518 af 12. juni 2009, har der ikke været biludlejningsselskaber registreret i Rejsegarantifonden. Bestemmelsen har derfor ikke haft nogen betydning for den reelle kundebeskyttelse, ligesom der heller ikke fremadrettet forventes at opstå væsentlige problemer på dette område. Til nr. 3 Begrebet flycharterrejse foreslås ophævet i loven jf. bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 1 samt 1, nr. 8. Som konsekvens heraf foreslås det, at den gældende lovs 8, stk. 7 ophæves. Til nr. 4 Det foreslås, at udvide lovens nuværende dækningsområde til ligeledes at omfatte udenlandske flyselskaber med mere end antal årlige afrejsende passagerer fra danske lufthavne. Hermed ændres loven således, at også udenlandske flyselskaber er omfattet. Dette mindsker konkurrenceforvridningen mellem danske og udenlandsketablerede flyselskaber, samtidig med en forbedret beskyttelse af danske forbrugere sikres ved muligheden for at købe konkursdækning jf. bemærkningerne til ændringen af 5 a, stk. 2. Bestemmelsen foreslås begrænset således, at kun forbrugere, der påbegynder deres afrejse fra en dansk lufthavn, skal have mulighed for at købe konkursdækning. Hvis startdestinationen på rejsebeviset er en dansk lufthavn, anses rejsen for påbegyndt i Danmark, og kunden skal derfor informeres af rejseudbyderen om muligheden for at købe konkursdækning. I mindstegrænsen på passager medregnes ikke charterrejsende, idet disse allerede er omfattet af reglerne for pakkerejser. Traditionelle transit og transfer passagerer falder uden for lovens anvendelsesområde. Opgørelsen af passagertal indhentes ved Trafikstyrelsen. Passagertallene vil blive opgjort på baggrund af det enkelte flyselskabs samlede antal afrejsende passagerantal fra danske lufthavne det forgangne kalenderår. Fra det samlede antal afrejsende passagerantal fratrækkes traditionelle transit, transfer samt char- 8

9 terrejse passagerer. Flyselskaber, der opfylder grænsen på passager i det forgangne år, vil i det følgende år skulle overholde lovens regler og forpligtelser, så snart de er registreret i fonden. Til nr. 5 Ændringen er en konsekvens af, at billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder i den gældende lovs 2, stk. 1, nr. 5, ophæves. Til nr. 6 Af den nugældende lovgivning fremgår, at ved indgåelse af en aftale om en rejseydelse til privat brug, kan kunden vælge dækning af Rejsegarantifonden. Hvis kunden vælger at købe konkursdækning, sker dette ved betaling til rejseudbyderen, som viderebetaler bidraget til fonden. Det foreslås, at udvide den nugældende bestemmelse om, hvordan forbrugerne skal tilbydes mulighed for at købe konkursdækning. Praksis har vist, at der er meget stor forskel på, hvordan udbydere af flybilletter tilbyder konkursdækningen til forbrugerne, samt hvornår i købsforløbet der henvises til muligheden for køb af konkursdækning. Det foreslås, at Rejsegarantifonden etablerer en central hjemmeside, hvor konkursdækning tilbydes til kunden. Modtager kunden et elektronisk rejsebevis af flybilletten, skal dette indeholde et tydeligt aktivt link til den centrale hjemmeside, hvorfra konkursdækning kan købes. Hvorvidt det aktive link er angivet tydeligt må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvilket afspejler den konkrete praksis hos Forbrugerombudsmanden. Hvis forbrugeren ikke modtager et elektronisk rejsebevis, skal forbrugeren klart og tydeligt oplyses om telefonnummer samt adresse til Rejsegarantifonden. I købssituationer, hvor forbrugeren ikke kan modtage et rejsebevis før afgang, skal rejseudbyderen på behørig vis informere forbrugeren om muligheden for konkursdækning samt udlevere kontaktoplysninger på Rejsegarantifonden. Det skal herudover præciseres, at ved køb af en returrejse skal Rejsegarantifonden tilbyde én konkursdækning med dækning for hele rejsen, f.eks. en returrejse til og fra samme lufthavn eller flere forbundne flyrejser, som alle fremgår af ét rejsebevis eller er købt i én købssituation. Ved køb af en enkeltstående billet skal konkursdækning tilbydes af Rejsegarantifonden fra dansk afrejselufthavn til destinationen, som fremgår af rejsebeviset. Det vil kun være muligt at købe konkursdækning for en flyrejse, såfremt den pågældende rejseudbyder er registreret i Rejsegarantifonden. Hvis der er købt konkursdækning for en afgang, der senere aflyses, vil Rejsegarantifonden udarbejde en praksis for, hvordan betalingen for konkursdækningen kan tilbagebetales til forbrugeren. Til nr. 7 Ændringen er en konsekvens af, at billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder i den gældende lovs 2, stk. 1, nr. 5, ophæves. Til nr. 8 Det foreslås, at den gældende lovs 8, stk. 7 ophæves således, at der indføres én skala for alle rejseudbyder og formidlere for udenlandske arrangører. I henhold til den nugældende lovs 8, stk. 7, skal arrangører eller formidlere for udenlandske arrangører, hvor flycharterrejser udgør 50 pct. eller derover af omsætningen, stille forhøjet garanti i forhold til andre arrangører. 9

10 Som anført i de almindelige bemærkninger, er baggrunden for den differentierede garantistillelse, at det var nødvendigt at kræve en højere garantistillelse for flycharterrejseydelser grundet en højere risikoprofil hos disse rejseudbydere end hos andre rejseudbydere. Med lov nr. 207 af 29. marts 2004 fik Rejsegarantifonden mulighed for at kræve forhøjet garantistillelse af arrangører, der driver virksomhed på uforsvarlig økonomisk grundlag. Det medfører, at uanset om der er en særlig garantiskala hvor flycharterrejser udgør 50 % eller derover, kan Rejsegarantifonden kræve forhøjet garantistillelse, i de tilfælde det vurderes, at virksomheden ikke drives på et økonomisk forsvarligt grundlag. En ophævelse af 8, stk. 7, vil ikke forringe forbrugerbeskyttelsen, idet Rejsegarantifonden har mulighed for at kræve forhøjet garantistillelse, hvor der skønnes at være behov for det. Til nr. 9 Som følge af ophævelsen af billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder i den gældende lovs 2, stk. 1, nr. 5, ophæves henvisningen i 9, stk. 3. Vælger en kunde efter gældende lovgivning at købe konkursdækning, sker dette ved betaling til rejseudbyderen, som viderebetaler bidraget til Rejsegarantifonden. Som anført i de almindelige bemærkninger foreslås det, at konkursdækning købes direkte af Rejsegarantifonden via den centrale hjemmeside. Til nr. 10 Det foreslås, at der indsættes en 9 a, hvorved Rejsegarantifonden gives hjemmel til at opkræve maksimalt kr. til etableringen af en central hjemmeside og maksimalt kr. for en individuel udbyder. Midlerne opkræves så de i fonden registrerede virksomheder betaler forholdsmæssigt ud fra deres omsætningstal i det foregående år. Metoden svarer til den måde, hvorpå en del af det nuværende administrationsbidrag opkræves. Der var pr. 31. december virksomheder registreret i fonden. Hvis man udregner bidraget til en central hjemmeside på baggrund af de 558 virksomheder, der var registreret i fonden ved udgangen af 2013, så ville fordelingen se således ud: 75 % af de registrerede virksomheder ville skulle betale under kr. 20 % af de registrerede virksomheder ville skulle betale under kr., men over kr. 4 % af de registrerede virksomheder ville skulle betale under kr., men over kr. 1 % af de registrerede virksomheder ville skulle betale mere end kr. Med ændringen af loven forventes det at der vil blive registreret flere virksomheder i fonden og bidraget til den centrale hjemmeside forventes derfor reelt at være mindre end det overfor beskrevne. Eventuelt overskydende beløb fra etableringsomkostningerne af den centrale hjemmeside kan indgå i Rejsegarantifondens formue med henblik på dækning af den løbende drift. Den centrale hjemmeside vil være på dansk. Henvisningen til konkursdækningen kan anføres på samme sprog, som bekræftelsen fremsendes på. Rejsegarantifonden kan opkræve midlerne til etableringen af konkursdækningen af de registrerede virksomheder umiddelbart efter lovens ikrafttrædelse. På dette tidspunkt vil hjemmesiden være etableret, og de relevante rejseudbydere vil være registreret i Rejsegarantifonden. Til nr. 11 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at den nugældende lovs 8, stk. 7, ophæves. 10

11 Til nr. 12 Det foreslås, at Rejsegarantifonden påser, at rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere overholder oplysningsforpligtelsen overfor forbrugeren i 5 a, stk. 2. Forbrugerombudsmanden fører som hidtil tilsyn med, at de omfattede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere overholder deres oplysningsforpligtelser i medfør af markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik. Til nr. 13 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at den gældende lovs 8, stk. 7, ophæves. Til nr. 14 Det foreslås, at pligten til at lade sig registrere omfatter her i landet etablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, samt udenlandske flyselskaber med mere end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark. Bestemmelsen er en udvidelse af den gældende lovs 20, hvor kun dansk etablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere er registreringspligtige. Forslaget indebærer, at afrejsende fra danske lufthavne har krav på at få tilbudt en konkursdækning. Som nævnt i de almindelige bemærkninger begrænses bestemmelsen således, at der indføres en undtagelse for udenlandske flyselskaber med mindre end årligt afrejsende passagerer fra danske lufthavne. Der indføres en undtagelse for rejseudbydere med færre end årligt afrejsende passagerer fra danske lufthavne. Begrænsningen indføres for at undgå disproportionale administrative byrder for rejseudbydere, der sælger relativt få flyrejser fra Danmark. Forslaget omfatter kun passagerer som påbegynder deres afrejse fra en dansk lufthavn. Transit- og transferpassagerer er ikke omfattet af ordningen, idet lovens intention er at sikre en effektiv kundebeskyttelse for forbrugere med afrejse fra en dansk lufthavn via en nem adgang til konkursdækning. Rejsegarantifonden forventes løbende at ville informere forbrugere om, hvilke virksomheder der overholder reglerne, og hvilke virksomheder der ikke overholder reglerne. Hjemmesiden skal indrettes således, at det er muligt at købe konkursdækning fra rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, der er etableret i Danmark, samt udenlandske flyselskaber med mere end årligt afrejsende passagerer fra danske lufthavne, der er registret i fonden. For nye rejseudbydere samt formidlere og udenlandske flyselskaber med mere end årligt afrejsende passagerer, der entrerer på det danske marked, finder samme regler anvendelse som angivet i bemærkningerne til ændringsforslaget af 3, stk. 1. Præciseringen af en rejseudbyders registreringspligt har ikke indflydelse for de gældende regler for pakkerejser. Rejseudbydere fra tredjelande (der ikke er flyselskaber med mere end afrejsende passagerer fra danske lufthavne) er ikke omfattet af lovgivningen. Dansk etablerede formidlere for rejseudbydere er omfattet af loven jf. 3, stk. 2 samt stk. 3. Til nr. 15 Det foreslås, at rejseydelser efter 2, stk. 1, nr. 1, der er markedsført og solgt i andre EU-lande undtages, idet Pakkerejsedirektivet foreskriver, at alle medlemsstater i EU skal have en pakkerejsedækning. Udenlandske luftfartselskaber med mere end årligt afrejsende passagerer fra danske lufthavne omfattes af loven, uanset om rejseydelserne er markedsført og solgt i udlandet. Præciseringen sikrer ligeledes samhørighed med lovforslagets ændring til 3, stk

12 Til 2 Det foreslås i 2, at loven træder i kraft 1. januar Til 3 Bestemmelsen vedrører lovens gyldighed for Færøerne og Grønland. 12

13 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. I overskriften før 2, udgår»og flycharterrejse«. 2. Ved et rejsearrangement forstås: 2. 2, stk. 1, nr. 5, ophæves. 1)-4)--- 5) Billeje i udlandet af en dansk udbyder. Stk Stk. 3. Ved en flycharterrejse forstås en rejseydelse, hvor transporten foregår med fly, og som udbydes efter et forud fastlagt program med mindst 30 rejseydelser pr. afgang. 3. Som rejseudbyder anses enhver, der i eget navn til kunder udbyder eller sælger rejseydelser direkte eller gennem en formidler, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvis. 5 a. Når en kunde har indgået en aftale om en rejseydelse til privat brug, jf. 2, stk. 1, nr. 4 og 5, er kunden dækket, såfremt kunden har valgt dækning hos Rejsegarantifonden, jf. 9. Stk. 2. Det skal tydeligt fremgå af rejsebeviset, om kunden har valgt dækning hos Rejsegarantifonden eller ej. 3. 2, stk. 3, ophæves. 4. I 3, stk. 1, udgår».«, og i stedet indsættes»,og udenlandske flyselskaber der leverer flytransport med mere end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark.«. 5. I 5 a, stk. 1, udgår»og 5« a, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Rejseudbydere, der udbyder flytransport, skal tydeligt gøre kunden opmærksom på muligheden for indenfor 48 timer at vælge konkursdækning via Rejsegarantifonden« I 8, stk. 6, udgår»eller billeje i udlandet«. Stk Stk. 6. For rejseudbydere eller formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet kan garantiens størrelse dog ikke overstige 100 mio. kr. Stk. 7. Udgør flycharterrejseydelser 50 pct. eller derover af en rejseudbyders eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyders omsætning, skal vedkommende stille en garanti, jf. dog 23, stk. 2. Garantiens størrelse fastsættes således: 1) Der stilles ikke garanti for en omsætning under kr. Ved en omsætning på mere end kr., men ikke over 2,5 mio. kr., er garantien kr. 2) Ved en omsætning på mere end 2,5 mio. kr., men ikke over 5 mio. kr., er garantien kr. 3) Ved en omsætning på mere end 5 mio. kr., men ikke over 10 mio. kr., er garantien kr. 4) Ved en omsætning på mere end 10 mio. kr., men ikke over 25 mio. kr., er garantien 1 mio. kr. 8. 8, stk. 7, ophæves. 13

14 5) Ved en omsætning på mere end 25 mio. kr., men ikke over 50 mio. kr., er garantien 1,5 mio. kr. 6) Ved en omsætning på mere end 50 mio. kr., men ikke over 100 mio. kr., er garantien 2,5 mio. kr. 7) Ved en omsætning på mere end 100 mio. kr., men ikke over 150 mio. kr., er garantien 5 mio. kr. 8) Ved en omsætning på mere end 150 mio. kr., men ikke over 200 mio. kr., er garantien 7,5 mio. kr. 9) Ved en omsætning på mere end 200 mio. kr., men ikke over 300 mio. kr., er garantien 10 mio. kr. 10) Ved en omsætning på mere end 300 mio. kr., men ikke over 500 mio. kr., er garantien 15 mio. kr. 11) Ved en omsætning på mere end 500 mio. kr., men ikke over 700 mio. kr., er garantien 25 mio. kr. 12) Ved en omsætning på mere end 700 mio. kr. er garantien 30 mio. kr. og en yderligere garanti på 5 mio. kr. for hver 200 mio. kr., omsætningen overstiger 700 mio. kr Stk. 3. Når en kunde har indgået en aftale om en rejseydelse til privat brug, jf. 2, stk. 1, nr. 4 og 5, kan kunden vælge dækning af Rejsegarantifonden, jf. 5 a. Vælger kunden dækning hos Rejsegarantifonden, skal kunden erlægge et bidrag herfor til rejseudbyderen, som skal viderebetale bidraget til fonden. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. 9. I 9, stk. 3 1.pkt., udgår»og 5«og 2. pkt. ophæves. 10. Efter 9 indsættes i kapitel 3:» 9 a. Midler til etablering af den centrale hjemmeside for udbud af konkursdækning opkræves som 0,01 % af omsætningen i Danmark hos de i 20 registrerede rejseudbydere samt udenlandske flyselskaber, der leverer flytransport med mere end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark. Det samlede opkrævede beløb må ikke overstige kr., og den enkelte rejseudbyder kan ikke opkræves mere end kr.«15. Har fonden søgt sig fyldestgjort i den af en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder stillede garanti, slettes rejseudbyderen eller formidlerens registrering i fonden, medmindre den stillede garanti er tilstrækkelig til at dække fondens fordringer og garantien inden en af fonden fastsat frist bringes op på den i 8 stk. 5-7, nævnte størrelse, jf. dog Undlader en registreret rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder at betale bidrag til fonden eller at bringe garantistillelse i overensstemmelse med 8, stk. 5-7 eller 19, eller modtager fonden ikke på forlangende de i 12a, 13 og 22, stk. 3, nævnte oplysninger, kan fondens bestyrelse beslutte, at registreringen i fonden slettes, hvis forpligtelserne ikke er opfyldt inden en fastsat frist. 20. Pligten til at lade sig registrere omfatter her i landet etablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere 11. I 15 ændres» 8, stk. 5-7,«til:» 8, stk. 5 og 6,«. 12. I 17, stk. 1, indsættes efter»at betale til fonden«:»eller tydeligt gøre kunden opmærksom på muligheden for at vælge konkursdækning via Rejsegarantifonden i 5 a, stk. 2, «. 13. I 17, stk. 1, ændres» 8, stk. 5-7«til:» 8, stk. 5 og 6«. 14. I 20 udgår».«og i stedet indsættes»samt udenlandske flyselskaber, der leverer flytransport med mere end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark.«14

15 21. Fonden dækker ikke rejseydelser, der er markedsført og solgt i udlandet , stk. 1, affattes således:»fonden dækker ikke de i 2, stk. 1, nr. 1 rejseydelser, der er markedsført og solgt i udlandet, såfremt der er tale om et udenlandsk flyselskab med mindre end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark.«2 Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger. 15

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af loven om Rejsegarantifonden

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af loven om Rejsegarantifonden 2012/1 BSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Stine Brix (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL)

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.) (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 08/08500 Fremsat den 31. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101. Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. september 2015 3. september 2015. Nr. 1101. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Herved bekendtgøres lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1192

Læs mere

København den 20. november 2009

København den 20. november 2009 Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att: Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Administrerende Direktør Ph.: +45 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk København den 20. november

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond LBK nr 1101 af 03/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07717

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt NOTAT 10. november 2014 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (præcisering, mindstegrænse

Læs mere

2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59

2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59 FORBRUGERSTYRELSEN Falkoner Allé 58 B Amager Fælledvej 56 2000 Frederiksberg 2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59 email:drf@travelassoc.dk Web:www.travelassoc.dk Frederiksberg

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Fremtidens rejsegaranti

Fremtidens rejsegaranti Fremtidens rejsegaranti Bemærkninger til Beslutningsforslag B117 Henrik Specht Rejsearrangører i Danmark Maj 2013 Rejsearrangører i Danmark RIDs medlemmer sendte i 2012 1.078.000 danskere på ferie med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Brancheforeningen Dansk Luftfart s og DI Transport s bemærkninger til forslag til ændring af lov om en rejsegarantifond

Brancheforeningen Dansk Luftfart s og DI Transport s bemærkninger til forslag til ændring af lov om en rejsegarantifond 30. september 2014 PEHE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Danish Aviation Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att:: pol@kfst.dk Brancheforeningen Dansk Luftfart s og DI Transport s bemærkninger til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0021807) Luftfartsselskab etableret i Danmark og derfor registreringspligtigt i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Fremsat den 19. maj 2010 af Brian Mikkelsen.

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. Fremsat den 19. maj 2010 af Brian Mikkelsen. 2009/1 LSF 217 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 10/02438 Fremsat den 19. maj 2010 af Brian Mikkelsen Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Liv Ann Uggerhøj Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 1599197 Samlenotat vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Forbrugerstyrelsen fs@fs.dk Att.: Signe Schmidt Den 19. februar 2009 Dok. 74907/cj Høringssvar fra Forbrugerrådet vedr. udkast til forslag til lov om

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 5. december Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden

Lovtidende A Udgivet den 5. december Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden Lovtidende A 2015 Udgivet den 5. december 2015 3. december 2015. Nr. 1421. Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden I medfør af 8, stk. 3, og 23, stk. 1, i lov om en rejsegarantifond,

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til 2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1433-320 Fremsat den 27. marts

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det:

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 9. juni 2011 (J.nr. 2010-0023333)

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Frederiksberg, den 4. marts 2015 Vedr.: DRF s høringssvar vedr. udkast til ændringsforslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0020859) Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derfor registreringspligtige i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 1 Offentligt 9. marts 2009 08/08500-40 /Signe Schmidt Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1. Indledning Udkast

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over nye regler om trafikledelsesordninger på offentlige

Til høringsparterne. Høring over nye regler om trafikledelsesordninger på offentlige Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 mmo@tbst.dk www.tbst.dk Høring over nye regler om trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladser Trafik-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder)

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder) L 139 (som fremsat): Forslag til ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov om forbud mod tobaksreklame

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 334 Offentligt. Udvalgsrapport om lov om en rejsegarantifond

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 334 Offentligt. Udvalgsrapport om lov om en rejsegarantifond Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 334 Offentligt Udvalgsrapport om lov om en rejsegarantifond September 2014 INDHOLD 1. Resumé... 3 2. Indledning... 14 2.1 Udvalgets opgaver...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

De spørgsmål vi bragte op på mødet og som vi gerne vil have Forbrugerstyrelsens fortolkning af var blandt andet følgende:

De spørgsmål vi bragte op på mødet og som vi gerne vil have Forbrugerstyrelsens fortolkning af var blandt andet følgende: Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att.: Sekr. Chef Kenneth Skov Jensen & Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Direktør Direkte telefon 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Dato J. nr. 16. oktober 2015 2015-448 Høringsnotat Transport- og Bygningsministeriet har i perioden 10. april 2015 29. maj 2015 og i perioden

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Det Politisk-Økonomiske Udvalg L 171 - Bilag 1 Offentligt Notat 1. februar 2006 FAC Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Udkastet har været til høring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler 2008/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1422-296 Fremsat den 5. december

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 204 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag.

2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag. 2008/1 LSF 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-1796 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespesen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 210 Offentligt Rapport fra arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Rapport fra arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4 2. Baggrund for undersøgelsen...12

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 37/2013 (2. afdeling) A (advokat Kurt Lunde) mod Rejsegarantifonden (advokat Carsten Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Høringsnotat. 1. Indledning

Høringsnotat. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning under sagens behandling i ankenævnet. I Rejsegarantifondens afgørelse af 13. november 2009 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning under sagens behandling i ankenævnet. I Rejsegarantifondens afgørelse af 13. november 2009 hedder det: Erhvervsankenævnet - 2009-0020881 - Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derf... Side 1 af 19 Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0020859) Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derfor registreringspligtige

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed

Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed LOV nr 244 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/09717 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Forslag. ændring af navnelov

Forslag. ændring af navnelov Fremsat den {FREMSAT} af Minister for familie- og forbrugeranliggender (Carina Christensen) Forslag til ændring af navnelov (Gebyr) I lov nr. 524 af 24. juni 2005, navnelov, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (1. samling) L 67 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 26. marts 2015

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 5. august 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere