OPSTILLING- ANVISNINGER FØR START

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSTILLING- ANVISNINGER FØR START"

Transkript

1 DEBEL MARKISE (DIY) Montage og bruger/ Instruktionsmanual DIY STD DIY HLD DIY KSM DIY HLM Indhold 1 INFORMATIONER 1.1 Symbolforklaring 1.2 Generelle oplysninger 2 BESKRIVELSE AF MARKISE 2.1 Funktionsbeskrivelse - korrekt anvendelse af markise 2.2 Begrænsninger i brug 3 SIKKERHED 3.1 Generelle sikkerhedsregler 3.2 Generelle sikkerhedsregler 4 OPSTILLING- ANVISNINGER FØR START 4.1 Transport - Modtagerkontrol og Opbevaring 4.2 Anvisninger til opstilling og første ibrugtagning 5 VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION 6-13 Bilag 14 Quick-installationsguide TYPE: DIY STD - Standard markise m/drejestang DIY HLD - Halvlukket markise m/drejestang DIY HLM - Halvlukket markise m/motor DIY KSM - Halvlukket markise m/motor Anvendte standarder DIN EN 13561: Vindmodstandklasse 1

2 1 INFORMATIONER Denne montage- og bruger/instruktionsmanual (herefter kaldet manual) indeholder alle de nødvendige anvisninger til faglig korrekt og sikker brug af de nævnte Markise (Type DIY). For at undgå fejl og risici skal du læse og overholde den foreliggende manual. Manualen gælder for DEBEL DIY markiser også herefter kaldet markise eller anlæg. Manualen gælder kun, hvis din markise er i overensstemmelse med den stand, der beskrives i vejledningen. Manualen indeholder alle nødvendige oplysninger for transport, montering, drift, reparation, vedligeholdelse og service. Denne manual skal læses grundigt igennem inden montage og første ibrugtagning for at sikre korrekt og sikker anvendelse af markisen. I tilfælde af fejl eller behov for reparationer, som ikke er beskrevet i manualen, bør du kontakte forhandleren eller en fagmand. I denne forbindelse skal den nøjagtige markise betegnelse holdes parat, opgiv altid type. Al service og reparation skal udføres af en kvalificeret fagmand. Hvis serviceeller reparationsarbejderne forsømmes eller ikke udføres fagligt korrekt, bortfalder reklamationsretten. Reklamation Som køber har du 24 måneders reklamationsret på din markise fra dokumenteret dato for betaling hos vor forhandler. Skulle markisen undtagelsesvis være fejlbehæftet, efter at De har læst punkt 1-5, kan reklamation indsendes på 1. Manuel betjent markise: Købskvittering fremsendes som dokumentation og bekræftelse på montage i henhold til montagevejledningen. 2. Motorbetjent markise: Det er en forudsætning for reklamationsbehandling at motoren er korrekt installeret. Motoren SKAL være tilsluttet/installeret af autoriseret elinstallatør og installationen skal være udført i tæthedsklasse IP44 og der skal være forskriftsmæssig sikkerhedsafbryder. Kopi af installatørens faktura kræves fremsendt som dokumentation for korrekt installation som beskrevet sammen med markise købskvitteringen 1.1 Symbolforklaring Denne manual er forsynet med en serie symboler (piktogrammer) der viser de forskellige risici og øvrige faremomenter, der findes i forbindelse med brug af markisen, hvis betydning du bør huske. Symbolerne hjælper til en hurtigere forståelse af manualen, og gør opmærksom på risici og vigtige anvisninger. Beskrivelse af piktogrammerne følger standarden ISO 7000 standarden. Læsning af manualen er obligatorisk Fare: Vedligeholdelse (se manualen) Maskine eller komponent skal isoleres fra strømkilde! 2 Deco Group AS Bronzevej 8 DK-8940 Randers SV

3 V! Fare: Bevægelige dele Det er forbudt at fjerne beskyttelsesafskærmning og sikkerhedsudstyr. Fare: Elektriske kredsløb Bemærk, at arbejdet på elektriske komponenter kun må udføres af el-installatører Fare: Giv agt! Alle operationer beskrevet i denne manual med dette symbol må kun udføres af specielt kvalificeret personale. 1.2 Generelle oplysninger DEBEL markiser er blevet produceret i henhold til gældende tekniske og sikkerhedsmæssige standarder. Markisen er blevet afprøvet og testet for funktionalitet og sikkerhed inden levering. Markisen må kun anvendes til beskyttelse mod solen og tages i brug i specifikke vejrforhold, som den er fremstillet til. Hver markise er fremstillet individuelt og skal tages i brug i henhold til deres specifikke anvisninger. Denne manual henvender sig til brugere af markisen generelt og skal betragtes som en integreret del af markisen. Den bør opbevares og konsulteres gennem hele markisens brugsliv, indtil endelig bortskaffelse. Denne manual angår udelukkende selve markisen/anlægget og ikke andre komponenter eller andet udstyr, som senere evt. indgår i installationen som tilbehør. Oplysning om sådanne andre enheder skal søges i de pågældende manualer. 2 BESKRIVELSE AF MARKISE 2.1 Funktionsbeskrivelse - korrekt anvendelse af markise Personer, der ikke er bekendt med korrekt brug af Markisen, må ikke betjene denne! Ret venligst henvendelse til forhandleren eller en fagmand, hvis der opstår fejl ved markisen, forsøg aldrig selv at afhjælpe fejl. Markisen er ikke beregnet til at indgå varigt i en bygning. En markise er en solafskærmning, ikke en regnskærm eller en vindskærm. DEBEL markiser er dimensioneret til, at kunne modstå solafskærmning i tør stand og til vindforhold som Vindklasse 1, som svarer til Markiser, der maksimalt tåler vindstyrke i intervallet km/t (5,5-7,9 m/s), svarende til jævn vind. Forlad ikke huset i længere tid med udrullet markise, vindhastigheden kan ændre sig uvarslet. Vind >7,9m/s, kan bøje eller knække markise armen, og dette berettiger ikke til reklamation. Det samme gælder ved lynnedslag, stormskader og hærværk. Den skal derfor rulles ind før: Blæst over 7,9 m/s Tordenvejr, snefald, frost og kulde. Før regn for at forhindre, at der opstår vandlommer i dugen. 2.2 Begrænsninger i brug En markise må ikke benyttes som løfte- eller trækredskab. Vindmodstandsklasse specificerer ved hvilken vindhastighed en markise må anvendes. Deco Group AS Bronzevej 8 DK-8940 Randers SV 3

4 Hvis markisen anvendes ved større vindhastighed end tilladt og ved regn/sne, kan det forårsage alvorlige skader, idet markisen kan blive ødelagt eller falde ned. Markisen må ikke rulles ind eller betjenes med magt. Man skal aldrig klatre op på markisen. Reklamationsretten bortfalder ved enhver til- eller ombygning af anlægget som afviger fra DEBEL AS fabriksnorm. 3 SIKKERHED 3.1 Generelle sikkerhedsregler Ved montage og drift af markisen skal de på anvendelsesstedet gældende love, forskrifter, normer og regler overholdes. For at sikre et sikkert arbejdsforløb er ejere og fagfolk ansvarlige for, at de gældende regler og love overholdes. Ved anvendelse, vedligeholdelse og service af markiserne skal følgende grundlæggende forholdsregler følges. Kontroller markisen for eventuelle skader ved alt arbejde. Alle dele skal være monteret korrekt af fagfolk og opfylde alle betingelser for at sikre en fejlfri drift. Hvis markisen er beskadiget, må den ikke tages i brug. Afbryd strømmen på sikkerhedsafbryderen for at undgå uheld. Sørg for at få markisen repareret faglig korrekt. Tilkald altid faglig kompetente fagfolk elektriker, smed eller lignende. OBS! FARE FOR KVÆSTELSER! Knækarmene udøver en meget stor trykspænding på markisens forbom og dug. Eventuelt monteringsarbejde på markisen må KUN udføres af en markise fagmand.! V Markisen må ikke placeres i områder, hvor der er risiko for brand. Man skal aldrig klatre op på markisen. Der må under ingen omstændigheder foretages indgreb i sikkerhedsudstyret, afskærmning eller isolationsmaterialerne. Anlæg må ikke rulles ind eller betjenes med magt! Ved ind- og udrulning må der ikke gribes ind i bevægelige dele eller trækkes i markisen! Reparation af det elektriske udstyr skal udføres af specielt kvalificeret Personale (elektriker). Ved brug af elektriske maskiner skal de grundlæggende forholdsregler overholdes for at udelukke risikoen for brand eller elektrisk stød. I farlige situationer eller ved tekniske fejl eller beskadigelse må markisen ikke tages i brug. Strømmen skal afbrydes på sikkerhedsafbryderen og markisen skal isoleres fra strømkilden. Tilslutningsledningen må ikke anvendes til andre formål. Brug ikke kablet til at trække i, få elektrikkeren til at afbryde strømmen. Beskyt kablet mod varme og skarpe kanter. Bruger skal inden ibrugtagning af markisen have læst og forstået denne brugermanual. Det samme gælder for personale, der har med opstilling og montering af markisen at gøre. 4 Deco Group AS Bronzevej 8 DK-8940 Randers SV

5 El-installation/tilslutning af strøm er ikke inkluderet, motoren SKAL være tilsluttet/installeret af en autoriseret el-installatør. Installationen skal være udført i tæthedsklasse IP44 og der skal være en forskriftsmæssig sikkerhedsafbryder. 1. El-kablets isolering skal være helt fejlfri og uden revner. Et evt. forlængerkabel skal have samme dimension som kablet som er monteret på anlægget. 2. Der skal monteres en stikdåse med afbryder nær markisen. 3. Markisen må under ingen omstændigheder tilsluttes stikdåser der ikke overholder gældende sikkerhedsbestemmelser og/eller ikke er udstyret med hovedkontakt/afbrydere og korrekt jordforbindelse. 4. Undersøg om strømforsyningen passer til markisen, samt alle kabelsamlinger er korrekt tilsluttet. 3.2 Generelle sikkerhedsregler DEBEL AS er ikke ansvarlig for skader eller tab, opstået ved: 1. Ukorrekt anvendelse. 2. Brug der ikke overholder gældende lovgivning. 3. Forkert og mangelfuld installation og fejlmontering. 4. Elektrisk tilslutning udført af anden end aut. elinstallatør 5. Mangelfuld vedligeholdelse. 6. Brug af uoriginale reservedele. 7. Hel eller delvis manglende overholdelse af instruktionerne. 8. Beskadigelse der skyldes usædvanlige årsager. 9. Indgreb i sikkerhedsafskærmninger og brug uden paneler og skærme. 10. Stormskader - lynnedslag - hærværk. 4 OPSTILLING- ANVISNINGER FØR START 4.1 Transport - Modtagerkontrol og Opbevaring Kontroller STRAKS ved modtagelse, at indpakningsmateriale ikke har synlige transportskader. Markisen leveres fra fabrikken enten i en transportkasse eller på palle med en særlig isolering og indpakning for at beskytte markisen under transport imod transportskader m.m. Indpakningsmaterialer som f.eks. træ, søm, og plastik kan være farlige for børn og bør ikke efterlades, hvor børn kan komme til dem. De bør i stedet bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde. Bemærk På dugen fremkommer mere eller mindre bølgeeffekt ved syninger og knækmærker i dugen som følge af knækarm i markisens konstruktion. Disse er ikke skadelige effekter, og forringer ikke værdien eller brugervenligheden. Der er ikke reklamationsret for buler eller bølger ved sammensyningerne i markise dugen. Mindre skønhedsfejl, som knuder og trådfortykkelser, der skyldes fremstillingsprocessen kan ikke undgås. Disse optræder som lyspunkter eller nokker i dugen, og berettiger ikke til reklamation. Misfarvning af markisedug forårsaget af røg, varme eller gaspåvirkninger er ikke omfattet af reklamationsretten. Der foreligger ingen reklamationsberettiget fejl, hvis der opstår korrosion i markisestellet som følge af højt saltindhold (kan opstå hvis markisen er opsat i kystnære områder). Ej heller ved påvirkning, der falmer markisedugen mindre end den oplyste farveægthedsfaktor indikerer. Deco Group AS Bronzevej 8 DK-8940 Randers SV 5

6 Ved transport og opbevaring skal markisen beskyttes mod fugt, ekstreme temperaturer og tilsmudsning. Sørg for, at de elektriske komponenter ikke bliver fugtige, nedtag markisen i vinterhalvåret, hvis ikke markisen kan beskyttes mod vejrlig, der medfører fugt i de elektriske komponenter. 4.2 Anvisninger til opstilling og første ibrugtagning Opstilling, montage og første ibrugtagning må kun foretages af kvalificerede fagfolk, der er fortrolige med markisen, og som har læst denne manual grundigt igennem. Bygningsreglementet samt de Brandtekniske Forskrifter skal overholdes. 5 VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION! Vedligeholdelse og serviceintervaller skal nøje følges. Hvis service eller reparationsarbejderne forsømmes eller ikke udføres fagligt korrekt, bortfalder reklamationsretten. Al service og reparation skal udføres af en kvalificeret medarbejder. Kvalificeret Faguddannet medarbejder med autorisation som har kendskab til markisens risici samt er fortrolige med markisens teknik, og som forinden har læst denne manual. Den kvalificerede medarbejder er uddannet og i stand til at udføre service og reparation af markisen. BEMÆRK: Alle sikkerhedsregler, som er beskrevet i denne manual, skal nøje følges. Al vedligeholdelse skal foretages med markisen stoppet, og der skal afbrydes for strømmen til anlægget. Sluk sikkerhedsafbryderen og tilsikre at anlægget ikke kan startes. Anvend kun originale reservedele ellers bortfalder reklamationsretten. Brug passende værktøjer til vedligeholdelse montage eller reparation. Rens alle dele omhyggeligt under vedligeholdelsesarbejde uden anvendelse af brændbare eller giftige væsker. Sørg for, at ingen løse dele, værktøj, mm. er glemt i, eller på anlægget. Efter endt vedligeholdelsesarbejde eller SERVICE skal alle paneler og afskærmninger geninstalleres, og når markisen skal ibrugtages igen, skal alle forholdsregler ved første start og igangsætning iagttages. Sikre rengøring af metaldele med blød børste og klud. Rengør dugen med børste med jævne mellemrum. Sikre, at elektriske dele/komponenter er tørre. DEBEL AS påtager sig ikke, uanset foranstående, ansvar for følgeskader, herunder også driftstab, eller produktionsansvar udover, hvad der måtte følge af ufravigelig lovgivning. 6 Deco Group AS Bronzevej 8 DK-8940 Randers SV

7 6 BILAG Adm. Direktør Christian Fast Deco Group AS Bronzevej 8 DK-8940 Randers SV 7

8 7 BILAG Adm. Direktør Christian Fast 8 Deco Group AS Bronzevej 8 DK-8940 Randers SV

9 8 Produktfakta Halvlukket markise m/motor DIY-KSM Halvlukket markise m/motor DIY-HLM Standard markise m/drejestang DIY-STD Halvlukket markise m/drejestang DIY-HLD Alumium markise forbom JA JA JA JA Markise dug 250/300 cm sammensyning 1 stk. 1 stk. 1 stk. Markise dug 300/420 cm sammensyning 2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. Markise dug 480 cm sammensyning 3 stk. Markisearme dobb. fjeder Alumium JA JA JA JA Bærerør Galvaniseret JA JA Armbeslag med Galvaniseret dobb. Fjeder JA JA JA JA Vægbeslag Alumium JA JA JA JA Bolte Rustfrit stål JA JA JA JA Trådløs m/motor Trådløs m/motor Drejestang m/plasthåndtag Drejestang m/plasthåndtag Betjening Lysægthed % akryl, 50% poly, PU coating 50% akryl, 50% poly, PU coating 50% akryl, 50% poly, PU coating Materiale Deco Group AS Bronzevej 8 DK-8940 Randers SV 9 100% polyester

10 9 BILAG - Indhold 1 stk. markise 1 stk. fjernbetjening eller drejestang Str. Antal vægbeslag Antal bolte 250 x 200 cm x 250 cm x 250 cm x 250 cm x 250 cm Deco Group AS Bronzevej 8 DK-8940 Randers SV

11 10 BILAG - Montage 1) Opmærk og afmærk omhyggeligt på facaden inden der bores. 2) Der bores huller i henhold til vejledning i placering af vægbeslag. 3) Som vist på tegningen er det vigtigt at hullerne er i 100% vatter både horisontalt og vertikalt. 4) Der bores huller svarende til 14 mm i diameter. 5) Fjern møtrik, spændskive og låsering inden expansionsboltene hamres ind i murværket. Husk at en del af bolten skal stikke ud af væggen for at kunne montere vægbeslagene. Se figur 1. 6) Vægbeslagene monteres som vist på tegningen. Det kan være en fordel at vente med at efterspænde møtrikkerne indtil alle beslag er monteret og man har sikret at de sidder i vatter. Kontroller vaterpasset i forbommen. Se figur 2. Bemærk: De vedlagte expansions bolte bruges til at montere vægbeslagene på bærende murværk. Markisen kan også monteres på bærende træværk, hertil bruges franske træskruer. Disse er ikke inkluderet 7) Markisen monteres i vægbeslagene. Se figur 3. Monteres på bærende træ- eller murværk. Anbefales at markisen monteres af 2 personer. Der kan tilkøbes loftbeslag til brug ved montering under udhæng mv. Kontakt salgsstedet eller lokal smed. Deco Group AS Bronzevej 8 DK-8940 Randers SV 11

12 11 BILAG - Placering af vægbeslag VIGTIGT! De 2 yderste beslag monteres på den ydre side af markise armene. 250 cm 300 cm 250 cm 300 cm 360 cm 360 cm 400 cm 400 cm 420 cm 420 cm 84 Tre vægbeslag placeres som vist i ovenstående figur. PLACERING AF MARKISEN Vi anbefaler som vist i nedenstående figur at markisen monteres med en vinkel på max. 80 o når den er kørt ud for at forhindre nedbøjning af markisen pga vandbelastning B Max. VÆG A) Højden fra forbom til grundlag. A C B) Længden på markisens udfald = f.eks cm cm C) Højden fra bærerør til grundlag. Tværsnit C = A + 0,17 x B Bemærk at man kan beregne den anbefalede minimumshøjde fra bærerør til grundlag, når højden fra forbom til grundlag samt længden på udfaldet kendes. 12 Deco Group AS Bronzevej 8 DK-8940 Randers SV

13 12 BILAG - Justering af markisen (hældning) for model / 95 Fejlkilde KORREKT MONTERET FORKERT MONTERET Justering af markisen (hældning) for model ADVARSEL: Når forbommen rører opruller røret som vist på billedet kan markisen skades såfremt man forsøger at tvinge delene tættere sammen. Sådan justeres markisen: 1) Låseboltene løsnes. 2) Løft op i markisearmen og drej på justeringsbolten 3) Juster hældningsbeslaget indtil forbommen er i vatter 4) Låseboltene spændes igen Fejlkilde Når forbommen rører opruller røret som vist KORREKT MONTERET FORKERT MONTERET ADVARSEL: på billedet kan markisen skades såfremt Deco Group AS Bronzevej 8 DK-8940 Randers man forsøger SV at tvinge delene tættere 13 sammen.

14 13 BILAG Tilslut ny/ekstra fjernbetjening Når fjernbetjeningen tilkobles, skal intervallet mellem trykkene på knapperne være (T) 1S ellers vil modtageren ikke tilkoble. T 6S Fjernbetjening er tilkoblet korrekt. Tænd Tryk a 2 gange. Tryk b en gang. Slet stop-position indstillingen på markisen Når stop-position indstillingen slettes, er det vigtigt at intervallet mellem trykkene er (T) 1S T 6S ellers vil modtageren ikke slette indstillingen. Tænd Tryk P2 knappen en gang. Tryk på ned knappen en gang. Tryk P2 knappen en gang. Motoren løber 1/8 cirkel op og ned for at lave signalet. Stop-position indstillingen er slettet korrekt. Nulstil fjernbetjening Når en fjernbetjening skal frakobles eller nulstilles, er det vigtigt at intervallet mellem trykkene er (T) 1S T 6S ellers vil modtageren ikke slette indstillingen. At nulstille fjernbetjeningen betyder, at slette hele dens hukommelse samt stop-position indstilling. Tænd Tryk P2 knappen en gang Tryk på stop knappen en gang Tryk P2 knappen en gang Fjernbetjenings indstillinger er slettet. Fejl og løsninger Mulige problemer Årsager Løsninger Motoren stopper ikke i ydre position. Motoren starter langsomt eller virker ikke efter at være tilsluttet strøm Instillingen af markisens stop-funktion er ikke færdig gjort Langsom strømforsyning Ledningsførings fejl Overbelastning Forkert installation Nulstil stop-funktinen Tilpas strømmen til angivet volt Kontroller stømforsyning samt ledningsføring Anbefalet drejningsmoment i forbindelse med installationen af belastningen Installer motoren korrekt Motoren stopper pludselig efter at have kørt Motoren vil automatisk genstarte efter 20 min 14

15 Electronic D Indbygget, automatisk tilbagerulsfunktion +Strammer dugen op automatisk +Modstand og stop funktion Elektronisk tilbagerulsfunktion Teknisk support Fjernbetjent markise Rækkevide Fjernbetjent markise gen åben Forhindring Modtagelses frekvens er, Forklaring til fjernbetjenings knapperne Indbygget, automatisk tilbagerulsfunktion +Strammer dugen op automatisk +Modstand og stop funktion Op Stop Ned Indstilling VIGTIGT

16 Tilpasning af valse/rør Det er ikke tilladt at bore gennem crown og det indre tandhjul. Montering af drivhjul Brug nitte eller skrue til montering af adaptor Montering af beslag Tilslutning af strøm Sluk I henhold til angivelsen. Blå = neutral Brun = Fase Grøn/gul = jord Hvid = neutral Sort = Fase Grøn = jord 16 Deco Group AS Bronzevej 8 DK-8940 Randers SV

17 dt at crown ndhjul. Indstilling Intervallet mellem tryk på knapperne må ikke overstige 10 sek., ellers vil systemet gå tilbage til fabriksindstillingen. Slet alle motorens data, og den nye fjernbetjening er blevet programmeret Intervallet mellem sluk og tænd skal være mere end 10 sek. Op knappen kører markisen ind - så er installationen ok. Sluk Tænd Tryk P2 knappen 2 gange hurtigt efter hinanden Tryk på op knappen Op knappen kører markisen ud så er installationen ikke korrekt. Om igen Intervallet mellem sluk og tænd skal være mere end 10 sek. tor Sluk Tænd Tryk P2 knappen 2 gange hurtigt efter hinanden Tryk på ned knappen Op knappen kører markisen ind så er installationen ok. Indstil markisens stop-funktion. Når stop-funktionen skal justeres: 1) tryk op knappen, og markisen kører ind. 2) tryk ned knappen, og markisen kører ud. 3) mens markisen køres ind eller ud, tryk på indstillingsknappen 1 gang. 4) tryk stop knappen for at bekræfte hvor, stop-positionen ønskes. (du kan trykke på hvilken som helst knap, for at justere positionen igen) Tryk på indstillings knappen, når du ønsker, at forlade indstillingen, den gamle stop-position slettes. Tænd Tryk P2 knappen Tryk på op knappen Tryk på indstillings knappen, og markisen vil køre 1/8 frem og tilbage. Moteren er nu åben for indstilling af stop-position. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at indstille den perfekte åbne position. Tryk på stop knappen mindst 5 gange efter hinanden indtil markisen kører op og ned som signal. Dette betyder at positionen er indstillet korrekt. Tryk på op knappen for at køre markisen ind. Der er en lyd klik, når markisen er lukket helt. Stop-positionen er indstillet korrekt. Deco Group AS Bronzevej 8 DK-8940 Randers SV 17

18 14 Quick-installationsguide Installation af markise stop funktion: Tryk på P2 knappen Tryk på op knappen Tryk på P2 knappen Markisen er nu frigjort til ny programmering Kør markisen ud til den ønskede stop position og tryk på stop knappen Tryk derefter på stop knappen 5 gange efter hinanden Markisen vil køre op og ned som signal, der betyder at positionen er indstillet korrekt Kør markisen ind igen. Dette stop indstilles automatisk Stop funktionen er nu indstillet. 18 Deco Group AS Bronzevej 8 DK-8940 Randers SV

19 Deco Group AS Bronzevej 8 DK-8940 Randers SV 19

20 20 Deco Group AS Bronzevej 8 DK-8940 Randers SV

CasArt CA 8000 Hellukket kassette markise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 8000 Hellukket kassette markise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 8000 Hellukket kassette markise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt

Læs mere

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Malaga Halvlukket kassettemarkise

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Malaga Halvlukket kassettemarkise MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Halvlukket kassettemarkise INDHOLD Information 2 Sikkerhed 4 Anvisninger før start/montage 5 Reparation og vedligeholdelse 5 Montage af markisen 6 Justering af markisen

Læs mere

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang INDHOLD Information... 2 Sikkerhed... 4 Anvisninger før start/montage...5 Reparation og vedligeholdelse... 5 Montage af markisen...

Læs mere

Hellukket kassette markise

Hellukket kassette markise Hellukket kassette markise Del oversigt... 2 Beskrivelse... 3 Montering... 4 Indstilling af hældningsvinkel... 7 Motor... 8 Vedligeholdelse... 9 1 Vi anbefaler at midst 2-3 personer arbejder sammen om

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 Udgave 01 23-02-2009 Udgave 01 23-02-2009 12:01 Side 2 af 12 Indexliste: 4 Modtagerkontrol. 4 Montagetyper. 5 Montage. 5 Befæstigelse. 6 Justering

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922

Brugsanvisning. El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Brugsanvisning El-hejs - 250, 600, 1000 kg Varenr.: 90 29 542, 90 29 898, 90 29 922 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang

CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj 5 Monteringsinstrukser

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

VELA Samba 500. VELA Samba 520. VELA Samba 510 BRUGERMANUAL

VELA Samba 500. VELA Samba 520. VELA Samba 510 BRUGERMANUAL DK VELA Samba 500 VELA Samba 520 VELA Samba 510 BRUGERMANUAL 510 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING.... 3 1.1. SIKKERHED.... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN.... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

PERSIENNER. Monteringsvejledning. til fagfolk GENERELT MONTERING. Dansk Version 1.0

PERSIENNER. Monteringsvejledning. til fagfolk GENERELT MONTERING. Dansk Version 1.0 GENERELT Vindklasse 2 Vindhastighed i Beaufort 3 Bemærkninger 4 Ansvar 5 Symbolforklaring 6 Sikkerhedsinstruks 6 Korrekt brug 6 MONTERING Levering 7 Transport 7 Emballage 7 Montagevejledning 8 Monteringsmateriale

Læs mere

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR Vakuumaggregat Indholdsfortegnelse Denne Manual... Side 2 Forord.. Side 3 Vigtigt. Side 3 Sikkerhedsforeskrifter. Side 4 Montering på maskinen... Side 5 Opstilling... Side 6

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer Monteringsvejledning micro inverter Monterinskit med taghager/tagskruer 1 Inhold Vigtig information til denne monteringsvejledning... 3 Elektriske informationer... 4 Bygningsmæssige rammer og parametre...

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

2000D I 825207 V3/0514

2000D I 825207 V3/0514 2000D I 825207 V3/0514 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Rørgevindskærersæt 220V

Rørgevindskærersæt 220V Brugsanvisning Varenr.: 9041259 Rørgevindskærersæt 220V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Rørgevindskærersæt 220V Varenummer: 9041259 Beskrivelse: Transportabel

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Markiser 2016 Bauhaus

Markiser 2016 Bauhaus Markiser 2016 Bauhaus Indhold Standard 4 Marbella 6 Malaga 9 Madrid 12 Palma 15 Stregkoder - markiser 18 Stregkoder - tilbehør 25 Yderligere information 32 2 Standard DEBEL Standard En god og traditionel

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere