cc:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk"

Transkript

1 30. august 2013 cc: Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt grønbog om forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier. DI ITEK takker for invitationen til at afgive høringssvar. Det er uomtvisteligt, at mediemarkederne forandres markant i disse år. På det overordnede plan finder DI ITEK det derfor vigtigt og konstruktivt at sikre, at Europa får fuldt udbytte af de kreative industrier i en digital tidsalder. Samtidig er det vigtigt, at der netop i en turbulent tid er forudsigelighed i reguleringen både på nationalt og europæisk plan. Fokus i reguleringen bør blandt andet være på at skabe rammer, der sikrer, at Europas system for rettighedsclearing og finansiering af kreativt digitalt indhold også vil fungere i fremtiden. Det vigtige er, at der produceres kreativt indhold, og at kunstnerne og producenterne får betaling for de ting, som de skaber. I den forbindelse bakker DI ITEK op om Kommissionens vision om, at Europa bør gribe den mulighed, som det teknologiske miljø under forandring giver for at sikre adgang til mest muligt forskelligt europæisk indhold for alle europæere og det bredeste udvalg af tilbud af høj kvalitet og sproglig mangfoldighed. Den teknologiske mulighed for at levere indhold, der er lovligt tilgængeligt i hele EU, bør ligeledes tilskynde markedsaktørerne til at skabe nye former for indhold. Ligeledes bakkes der op om konstateringen af, at der er behov for, at private økonomiske aktører fortsat skaber nyt og for, at politikerne sikrer de rette rammevilkår. DI ITEK har valgt at forholde sig til de spørgsmål, der vurderes at være mest relevante. Spørgsmål 1 Hvad er det for nogle faktorer, der sætter amerikanske virksomheder i stand til at etablere sig solidt på det fragmenterede europæiske marked på trods af sproglige og kulturelle barrierer, mens mange europæiske virksomheder kæmper en hård kamp? Hvilke faktorer står i vejen for EU-virksomhederne? Et bud på hvorfor amerikanske virksomheder kan etablere sig solidt i Europa, mens det samme ikke gør sig gældende for europæiske virksomheder, er de ophavsretlige udfordringer. Når fx Netflix indtager Europa, er alt indhold clearet for hele Europa på samme tid efter andre principper end europæisk ophavsretlig tradition. Man

2 skal dog have clearet lokalt indhold for hvert enkelt land, men det udgør kun en mindre del af det samlede indhold for et amerikansk selskab som Netflix. Det vil være en væsentlig større opgave for et dansk selskab at etablere en VOD-tjeneste, der opererede i hele Europa, end det er for en amerikansk virksomhed. Man vil også se, at mens amerikanske selskaber naturligt tager deres udspring i amerikansk indhold og dermed naturligt taler til de forskellige europæiske befolkninger med en kendt fællesnævner amerikanske film og serier, der findes i rigt mål på stort set samtlige europæiske tv-kanaler så vil en dansk eller tysk tilsvarende virksomhed ikke have et naturligt udspring i amerikansk, men i dansk eller tysk indhold. De amerikanske selskaber står i udgangspunktet stærkere ved at eksistere under et fælles sprog og i stor udstrækning via fælles værdisæt. Det amerikanske hjemmemarked er mange gange større end noget område med fælles sprog og værdisæt i Europa. Dette giver amerikanske virksomheder adgang til store ressourcer og et hjemmemarked at udvikle tjenester på. "Eksport" til andre lande kan siden ske med marginale omkostninger. Med andre ord vil en amerikanskbaseret tjeneste kunne købe EU-rettigheder "på ryggen" af de amerikanske rettigheder, selskabet allerede har betalt for og derved "på ryggen" af en amerikansk kundebase, der i både Netflix' og HBO's tilfælde tæller over 20 mio. abonnenter. Dette giver dem langt bedre betingelser i aftalerne, ligesom de formentlig slipper for minimumsgarantier. En dansk tjeneste, der vil købe EU-rettigheder, vil ikke kunne købe rettigheder på ryggen af en tilsvarende stor kundebase. De facto vil mange danske selskaber derfor ikke kunne starte en sådan tjeneste af denne grund. Derudover er det af væsentlig økonomisk betydning, at amerikanske selskaber som fx Netflix kan basere sig (gennem etablering af datterselskaber) i et EUmedlemsland med relativt lave moms- og skattesatser (som fx Luxembourg), og herfra tilbyde sine tjenester på tværs af EU-medlemslandene, i konkurrence med tjenesteudbydere i fx Danmark, som er underlagt signifikant højere moms- og skattesatser. Spørgsmål 2 Hvad er det for nogle faktorer, der har indflydelse på udvalget af populært indhold? Bliver der på nuværende tidspunkt anvendt fremgangsmåder vedrørende populært indhold på engrosniveau, der har følger for markedsadgangen og bæredygtig forretningsvirksomhed? Hvis det er tilfældet, hvilke konsekvenser har det så for forbrugerne? Er det nødvendigt med regulering ud over anvendelse af de allerede eksisterende konkurrenceregler? Det er i høj grad det nationale indhold, vi som forbrugere af kulturelt indhold identificerer os med. Netop derfor vil en tysk VOD-tjeneste med et overvejende tysk indhold ikke komme langt i andre europæiske lande. Tilsvarende vil dette gøre sig

3 gældende, hvis en dansk VOD-tjeneste med overvejende dansk indhold forsøger sig i andre lande end Danmark. Skal man som dansk eller tysk VOD-udbyder gøre sig gældende på europæisk niveau og tage konkurrencen op mod de store amerikanske selskaber, kan man derfor formentlig kun gøre det, hvis afsættet og brandingen sker ud fra amerikansk indhold og ikke ud fra et nationalt indhold. Og her vil de amerikanske tjenester altid have et betydeligt forspring. Tilbyder en europæisk OTT-aktør egne serier og live shows (der i sagens natur vil have et bestemt sprog og et bestemt nationalt ophav), vil det være højst tvivlsomt, om disse vil kunne opnå væsentlig interesse eller efterspørgsel i andre europæiske lande. Generelt står indhold fra de europæiske lande ikke i høj kurs i andre europæiske lande, dog med en undtagelse af Storbritannien, som formentlig opnår den bredeste europæiske interesse for sit britiske indhold fra typisk BBC, blandt andet grundet det relativt brede kendskab til det engelske sprog i andre europæiske lande. Vil en europæisk OTT-operatør investere i originalt indhold, vil udsigten til succes for dette indhold således være begrænset til det nationale publikum. Er dette originale indhold imidlertid amerikansk eller britisk, vil muligheden for appel bredere hos publikum på tværs af europæiske grænser være væsentligt forøget. Spørgsmål 4 Udgør de nuværende krav i medietjenestedirektivet den bedste måde til at fremme skabelsen, udbredelsen, rådigheden og populariteten på markedet af europæiske programmer? Uanset gældende krav er det afgørende, at det i et konvergerende og globaliseret marked sikres, at der ikke i nogen form opstår ulige konkurrencevilkår. Når europæisk indhold i forvejen er presset af amerikansk indhold, er det skadeligt at indføre konkurrenceforvridende vilkår som fx forbud mod product placement, hvis dette samtidig er tilladt i amerikansk indhold der vel at mærke distribueres og udsendes i direkte konkurrence med det europæiske indhold. Ønsker man ikke at ligestille amerikansk og europæisk indhold lovgivningsmæssigt, må producenter af europæisk indhold kompenseres økonomisk for den fordyrelse, som europæisk indhold pålægges som følge af særligt restriktive regelsæt i de forskellige lande. Alternativet vil være at ændre lovgivningen til samme niveau, som er gældende for de amerikanske. Spørgsmål 5 Hvordan vil konvergens og ændringer i forbrugernes adfærd påvirke det nuværende indholdsfinansieringssystem? Hvordan bidrager de forskellige aktører i den ny værdikæde til finansieringen?

4 Man vil se, at en stærk internetbaseret VOD-tjeneste med europæisk vingefang vil kunne finansiere film og serier mod at have eksklusivitet på dette indhold, fordi deres visningsvindue på eksempelvis over 20 mio. brugere vil være stort nok til at bære finansieringen alene. Dette er allerede eksemplificeret ved HBO. Konsekvensen er, at det normale finansieringssystem er sat ud af kraft først biograf, fulgt af VOD, senere pay-tv og til sidst free-tv. Dette kan potentielt have ganske væsentlige konsekvenser for eksempelvis biograferne. Spørgsmål 6 Er det nødvendigt, at EU griber ind for at overvinde faktisk eller potentiel fragmentering og for at sikre interoperabilitet på tværs af grænserne? Er der brug for at udvikle nye eller opdaterede standarder på markedet? I det omfang, at apparatfabrikanter begrænser anvendelsen af det apparat, som er købt og betalt af forbrugeren, bør der kræves fuld gennemsigtighed i specifikationer og markedsføring, således at forbrugerne tydeligt informeres om, hvilke begrænsninger apparatet har. Dette vil kunne øge forbrugernes evne til at vælge rigtigt og derved undgå at erhverve et apparat med oplevede mangler i forhold til den eventuelt forventede interoperabilitet bl.a. på tværs af grænserne inden for EU. Spørgsmål 7 Hvor relevante er forskellene mellem de individuelle platforme, der leverer indhold, (f.eks. jord- og satellitbaseret udsendelse, trådbaseret bredbånd, herunder kabel, mobilt bredbånd) i forhold til forbrugernes erfaringer og hensynet til offentlighedens interesser? Det stigende behov for båndbredde, der følger med en fuldt konvergeret medieverden, stiller store krav til teleselskabernes investeringer samtidig med, at priserne på teleydelser hele tiden falder, bl.a. grundet intens konkurrence på markedet. Dermed kan teleselskabernes investeringer i netværkskapacitet komme under pres, til skade for den enkelte forbruger og samfund som helhed. Denne udfordring bør imødegås på markedsbaserede og teknologineutrale betingelser. Fokus må være på, at det skal kunne betale sig at investere i den digitale infrastruktur. Fra offentlig side kan udrulningen af bredbånd understøttes gennem intelligent og ambitiøs efterspørgsel i den offentlige sektor samt gennem gode og forudsigelige rammevilkår.

5 Spørgsmål 8 Hvilke frekvensallokerings- og frekvensdelingsmodeller kan fremme udviklingsmulighederne for TV-spredning, mobilt bredbånd og andre applikationer (såsom programproduktionsudstyr), der benytter samme frekvensbånd? I Danmark er det blevet besluttet af regeringen, at der skal gennemføres en undersøgelse om behovet for frekvenser til DTT i fremtiden. Endvidere skal konsekvenserne ved at bruge 700MHz frekvensbåndet til mobilt bredbånd analyseres. Det er DI ITEK s synspunkt, at en eventuel omfordeling af 700-frekvenserne fra DTT til mobilt bredbånd bør ske i en fuldt transparent proces og med respekt for og kompensation til aktuelle licenshavere. Spørgsmål 9 Hvilke specifikke forskningsbehov vedrørende frekvenser skal der tages hånd om for at fremme denne udvikling? På det frekvensforskningsmæssige område kan der være behov for forskning, der dels fremmer komprimering og dels fremmer anvendelsen af andre frekvensbånd til såvel mobilt bredbånd som DTT. Afslutningsvist vil DI ITEK endnu en gang understrege vigtigheden af at sikre en levedygtig europæisk medieindustri i en globaliseret digital tidsalder. DI ITEK står naturligvis til rådighed vedr. uddybning af ovennævnte. Med venlig hilsen Christian Hannibal Chefkonsulent DI ITEK

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698)

Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel i EU (COM (2012) 698) Transportministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Mail til: jke@trm.dk Cc.: bhb@trm.dk; mas@evm.dk 18. februar, 2013 Høring af EU-Kommissionens Grønbog Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Kultur og audiovisuelle medier

Kultur og audiovisuelle medier INDBLIK I EU-POLITIK Kultur og audiovisuelle medier Europas kulturelle mangfoldighed Den kulturelle og kreative sektor i EU yder et stort bidrag til økonomien og beskæftigelsen INDHOLD Derfor har vi brug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden Europas Digitale Dagsorden ISBN-nummer: 978-87-87803-52-6 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2011 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2010 Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Bedre sundhed for de samme penge

Bedre sundhed for de samme penge Bedre sundhed for de samme penge Oplæg om bedre brugerbetaling på sundhedsydelser INTRO Danskerne bruger mange penge på sundhed. Hver gang der går 100 kroner til sundhed i Danmark, betaler danskerne selv

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER

DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER DET DANSKE FILMINSTITUT / NOVEMBER 2013 Digitale udfordringer og muligheder

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere