Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt J.nr Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder, befordringsfradrag, gavefradrag, dagplejefradrag og rejsefradrag m.v.). Kristian Jensen /Birgitte Christensen

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer til forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder, befordringsfradrag, gavefradrag, dagplejefradrag og rejsefradrag m.v.). Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentar til bemærkninger Akademikernes Centralorganisation (AC) AC mener, at den enkelte lønmodtager bliver påført en ekstraskat for at stille sin arbejdskraft til rådighed fra sit hjem - også i situationer, hvor dette alene skyldes ønske/krav fra arbejdsgiveren. Endvidere giver AC en række eksempler på bl.a. lærere, ansatte med tilkaldevagter og bibliotekarer, som benytter multimedier, fordi det er et nødvendigt arbejdsredskab. AC påpeger også, at man burde have indregnet merudgifter for stat og kommune som følge af, medarbejderne får forhandlet sig til en kompensation på grund af multimediebeskatningen. Forslaget om multimediebeskatningen er ikke en ekstraskat på at stille arbejdskraft til rådighed. Efter gældende regler beskattes fri telefon med en årlig standardsats på kr. Anden datakommunikation, som f.eks. ADSL er skattefri, hvis der er adgang til arbejdsstedets netværk. Ligeledes er arbejdsgiverbetalt computer med tilbehør i privatboligen skattefri. Den teknologiske udvikling har efterhånden udvisket grænserne mellem en computer, en telefon og andre elektroniske hjælpemidler. Denne udvikling vil fortsætte fremover. Desuden kan gældende regler opfattes som uklare for borgerne, f.eks. med hensyn til, hvordan fri telefon, der er indberettet, men ikke fortrykt på årsopgørelsen, skal selvangives. Der er derfor behov for at fremtidssikre beskatningen af multimedia og muligheder for kommunikation Forslaget går ud på at indføre en ny, enkel og samlet multimediebeskatning, hvorefter skattepligtige personer årligt skal medregne kr. til indkomsten, hvis de har privat rådighed over en computer, adgang til og brug af internet eller en telefon. Standardbeløbet er på baggrund af høringsprocessen nedsat fra kr. til kr. pr. person. Med Forårspakke 2.0 s nedsættelse af indkomstskatten betyder det, at de fleste arbejdstagere højst vil skulle betale ca kr. i skat (med en marginalskat på 40,9 pct.), og en arbejdstager, der betaler topskat, vil skulle betale knap kr. i skat (med højeste marginalskat på 56 pct.). Side 2

3 Privat rådighed over en computer, adgang til og brug af internet og/eller fri telefon repræsenterer en relativ stor økonomisk værdi, som efter de gældende regler beskattes lempeligt eller er helt skattefri under visse betingelser. Selvom multimedier er stillet til rådighed til brug for arbejdet, kan der også være mulighed for at anvende dem privat, hvis de placeres eller tages med hjem på bopælen. Da al form for løn principielt bør beskattes ensartet uanset fremtrædelsesform, er det fundet rimeligt at indføre en multimediebeskatning, der tager højde for, den teknologiske udvikling nu er så langt fremme, at det ikke er nødvendigt at skattesubsidiere multimedier. Ønsker arbejdsgiver og arbejdstager, at arbejdstageren skal have en hjemmearbejdsplads, vil de sørge for, at det lønmæssigt er en god idé for begge parter. Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Belle Balance A/S ATP betragter ikke en hjemmearbejdsplads som et frynsegode, men derimod som et vigtigt element til sikring af fleksible rammer til fordel for såvel virksomhed som medarbejder. Endvidere er brugen af ATP s udlånte computere meget begrænset som følge af ITsikkerhedsmæssige hensyn. ATP opfordrer derfor til, at beskatning af udstyr stillet til rådighed for primært erhvervsmæssigt brug genovervejes, alternativt at der sikres mulighed for skattefritagelse, hvis det kan godtgøres, at hjemmearbejdspladsen kun anvendes erhvervsmæssigt (f.eks. tilkaldevagt). Belle Balance påpeger, at der i overgangsreglen til hjemme-pc-ordningen mangler en bestemmelse, der re- Den henvises endvidere til kommentaren til Dansk IT og Danmarks Lærerforening. AC. AC, Dansk IT og Dansk Erhverv. Der er taget højde herfor i lovforslaget. Side 3

4 gulerer fradragsretten i overgangsperioden. Det fremgår ikke af bestemmelsen om fri telefon, hvorvidt abonnementet skal være oprettet i arbejdsgivers eller eget navn for at være omfattet af reglen, hvilket er muligt efter gældende regler. Det er præciseret i lovforslaget. Danmarks Apotekerforening Danmarks Automobilforhandlerforening (DAF) Danmarks Lærerforening Belle Balance påpeger, at det er uklart om bestemmelsen om tilskud til telefon videreføres. Danmarks Apotekerforening gør opmærksom på, at de studerende igennem deres uddannelsesforløb får en PC stillet til rådighed af den apoteker, som de er i praktik hos. Danmarks Apotekerforening vil derfor opfordre til, at en eventuel gennemførelse af en multimediebeskatning gennemføres på en sådan måde, at farmakonomeleverne friholdes for beskatning. DAF har ingen bemærkninger til lovforslaget. Danmarks Lærerforening finder det dybt problematisk, at regeringen med forslaget om en multimediebeskatning lægger op til at beskatte lærerne for brugen af fleksible ITværktøjer i forhold til undervisningen. Danmarks Lærerforening påpeger, at en bærbar pc er et nødvendigt arbejdsredskab. Derfor skal lærernes brug af en bærbar på skolen og i hjemmet sidestilles med alle andre materialer, som lærerne anvender til forberedelse og udførelse af undervisningen. Den gældende bestemmelse om tilskud til telefon ændres ikke ved lovforslaget og vil således blive videreført. FSR, hvor det fremgår, at en sådan computer under visse nærmere betingelser ikke er skattepligtig for de pågældende studerende under uddannelse. AC. Herudover bemærkes, at multimediebeskatningen forudsætter, at de pågældende goder direkte er til rådighed for arbejdstagerens private anvendelse. Danmarks IT-vejlederforening har i et brev til undervisningsministeren skitseret en konkret situation, hvor skolens lærere har mulighed for at låne en af skolens computere med hjem med særligt programmel til brug for forberedelse og efterbehandling af undervisning på lige fod med lærebøger og andet undervisningsmateriale. Der er tale om en ren erhvervsmæssig anvendelse af et gode, som ikke direkte er stillet til rådighed for den ansatte, men som kan lånes med hjem i ny og næ, når der er et arbejdsmæssigt behov. Sådanne tilfælde er ikke omfattet af den foreslåede multimediebeskatning under for- Side 4

5 udsætning af, at der samtidig er støtte for, at computeren udelukkende må og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og der kun er et begrænset antal computere til rådighed for hjemlån. Hvis en sådan computer ofte befinder sig på en lærers bopæl, peger det i retning af, at computeren reelt er stillet til rådighed for privat benyttelse, og vedkommende vil være omfattet af multimediebeskatningen. Baggrunden er, at selvom et sådant gode er stillet til rådighed til brug for arbejdet, kan der også være mulighed for at anvende det privat, hvis det placeres på lærerens bopæl. Dansk Aktionærforening Endvidere mener Danmarks Lærerforening, at hvis forslaget bliver vedtaget i dens nuværende form, må man forvente store kommunale investeringer i flere IT-arbejdspladser på skolerne for at sikre lærernes adgang til IT i det daglige arbejde. Hvis disse investeringer ikke bliver foretaget, er konsekvensen forringelse af fleksibiliteten for forældre, elever og lærere og et voldsomt tilbageslag for integration af IT i undervisningen. Bemærkninger til ophævelse af skattebegunstigelsen af medarbejderobligationer og 15 pct. regel for aktier Dansk Aktionærforening beklager, at fordelingsordningerne vedrørende medarbejderaktier og medarbejderobligationer fjernes. Det er ikke opfattelsen, at den nye multimediebeskatning vil udgøre en hindring i forhold til en fleksibel opgavevaretagelse på det offentlige område. I øvrigt er multimediebeskatningen justeret på to punkter, nemlig ved en præcisering af rådighedsbegrebet og en nedsættelse af det skattepligtige beløb fra kr. til kr. Ordningen for individuelle medarbejderaktier, hvor ansatte ubegrænset kan tildeles aktier, såfremt udnyttelseskursen er højest 15 pct. lavere end markedskurs, giver i princippet mulighed for fuld aflønning via aktieordningen. Denne skattebegunstigelse afskaffes. Dansk Biotek Bemærkninger til ophævelse af skattebegunstigelsen af medarbejderobligationer og 15 pct. regel for aktier Dansk Biotek beklager, at incitamentsordningerne afskaffes. Ordningerne er med til at tiltrække og fastholde arbejdskraft til biotekindustrien, og en afskaffelse vil forværre industriens konkurrenceevne. Dansk Cyklist Forbund, Danske Bemærkninger i øvrigt Skattefordelen ved medarbejderobligationer afskaffes ud fra det hensyn, at alle dele af lønnen skal beskattes ensartet. Dansk Aktionærforening. Forslaget falder uden for rammerne af Side 5

6 Cykelhandlere, Kræftens bekæmpelse, Diabetesforeningen, Forbrugerrådet og Hjerteforeningen Dansk Erhverv Foreningerne foreslår yderligere 3 tiltag til forårspakken i form af skatteincitamenter til øget cykelpendling; skattefri arbejdsgiverbetalt cykel, skattefri godtgørelse for cykling mellem hjem og arbejde samt højere kørselsgodtgørelse for brug af cykel til møder i arbejdstiden. Generelle bemærkninger Dansk Erhverv ser overordnet positivt på Forårspakke 2.0, men finder blandt andet, at multimediebeskatningen trækker i den forkerte retning i forhold til videnøkonomiens krav. Dansk Erhverv finder det nødvendigt at indføre et administrativt byrdetjek af Forårspakke 2.0. Forårspakke 2.0. Forslaget er sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer, at lovforslaget ikke pålægger virksomhederne administrative byrder. Bemærkninger til fradrag for gaver for velgørende foreninger Dansk Erhverv kvitterer positivt for ophævelsen af bundfradraget Bemærkninger til rejsereglerne Dansk Erhverv henviser til det globaliserede arbejdsmarked og anfører, at loftet over rejsefradrag kan bidrage til at tvinge selvstændigt erhvervsdrivende til at opgive at drive selvstændig virksomhed og i stedet blive lønmodtagere. Det anføres i den forbindelse, at den fortsat høje danske skat forringer mulighederne for at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere udefra. Dansk Erhverv mener ikke, at loftet bør gælde for mobile arbejdstagere som eksempelvis lastbilchauffører. Det vurderes ikke, at loftet over rejsefradrag med standardsatserne vil tvinge selvstændige til at blive lønmodtagere. Selvstændige vil fortsat kunne fradrage rejseudgifter som driftsudgifter. Det bemærkes, at det foreslåede loft som også skal gælde for lønmodtagere - svarer til rejseudgifter med standardsatser i ca. 3½ måned. Selvstændige vil således skulle have en betydelig rejseaktivitet om året, før loftet rammes. Det bemærkes også, at standardsatsen for logi i visse tilfælde ikke dækker omkostningerne til en overnatning på hotel, hvorfor der i dette tilfælde typisk vil foretages fradrag med de faktiske dokumenterede udgifter. Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat sænker skatten på arbejde markant, hvilket øger mobiliteten generelt i relation til højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft - ud over de særlige skatteordninger, der eksisterer. DTL. Side 6

7 Skulle loftet blive fastholdt, anser Dansk Erhverv det for vigtigt at holde fast i, at arbejdsgiverens mulighed for at udbetale skattefri godtgørelse eller betale lønmodtagerens udgifter efter regning eller give den pågældende fri kost og logi, ikke berøres. Dansk Erhverv fremfører endeligt, at selvstændige vognmænd sjældent fratrækker de faktiske udgifter som driftsudgifter, men alt overvejende anvender standardsatser, og at de bør undtages for loftet over rejsefradrag. De selvstændige vil i modsat fald blive pålagt yderligere administrative byrder, da de skal til at samle bilag. Dansk Erhverv mener, at forslaget strider grundlæggende mod videreudviklingen af det moderne vidensamfund, hvor det fleksible arbejdsmarked er en dansk styrkeposition. Derfor anbefaler Dansk Erhverv, at man fjerner multimediebeskatningen fra Forårspakken 2.0. Dansk Erhverv forslår konkret indførelse af såkaldte tro og love erklæringer i en opstrammet form, således overtrædelse heraf skal have konsekvenser for arbejdsforholdet. Det bemærkes også, at multimediebeskatningen bør tage højde for de tilfælde, hvor en medarbejder undtagelsesvist er nødsaget til at tage sin telefon eller computer med hjem, eksempelvis en sælger, der sjældent er på kontoret eller en medarbejder, der er på vej til eller fra møder. DTL. Der henvises til kommentarerne til AC og Dansk IT. Dansk IT. I lovforslaget nævnes et eksempel på tilfælde, hvor formodningen for privat rådighed over et multimedie kan afkræftes, selvom det tages med hjem på bopælen. Nemlig den situation, hvor en person er på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødig besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen. Endvidere anbefaler Dansk Erhverv, at skatten pålægges pr. husstand og Det er den enkelte arbejdstager, der af sin arbejdsgiver får stillet et eller fle- Side 7

8 ikke pr. person. re multimedier til rådighed for privat benyttelse. Som en logisk følge heraf er det også den enkelte arbejdstager, der skal beskattes. Dansk IT Endelig påpeger Dansk Erhverv, at multimediebeskatning bør tage højde for teknologikonvergens af produkter og services, herunder at datakommunikation også bør omfatte forbindelser, der kan fungere som bæremedie for tv-signaler. Dansk IT mener, at multimediebeskatningen modvirker en forsat øget digitalisering af den danske arbejdsstyrke og dermed produktiviteten på det danske arbejdsmarked. Multimediebeskatningen dækker internetadgang og også datakommunikation, der kan fungere som bæremedie for tv-signaler. Der henvises endvidere til kommentaren til DI AC og Dansk Erhverv. Endvidere mener Dansk IT, at en fastholdelse af det nuværende forslag vil have uheldige konsekvenser for udvalgte grupper, herunder rejsende medarbejdere, personer med hjemmearbejdspladser, selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdere med rådighedstjeneste/vagttjeneste Dansk IT vil derfor opfordre til, at ovenstående situationer specifikt undtages. Dansk IT henviser i den forbindelse til nuværende gældende retningslinier for beskatning af mobiltelefoner, hvor eksempelvis medarbejdere med tilkaldevagt kan undgå beskatning. Dansk Erhverv. Formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen i de tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (tilkaldevagt), og der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, og telefonen rent faktisk udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiverne fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Den hidtidige praksis, hvorefter enkeltstående opkald til hjemmet ikke udløser beskatning, videreføres ikke. Det vil sige, at hvis arbejdstageren foretager private opkald fra telefonen, vil vedkommende blive anset for at have telefon til rådighed for privat brug. Muligheden for at afkræfte formodningen for privat rådighed over en telefon gælder ikke tilsvarende for en computer, der tages med hjem på bopælen eller internetadgang fra bopælen. Baggrun- Side 8

9 Dansk Jurist og Økonomforbund (DJØF) Dansk IT finder det endvidere urimeligt, at multimediebeskatningen pålægges pr. arbejdstager og ikke pr. husstand. DJØF bemærker, at de savner følgende elementer i forslaget: Refleksion over den samfundsmæssige nytte af en fleksibel anvendelse af elektroniske hjælpemidler Tilkendegivelser om de økonomiske konsekvenser for det offentlige i form af kompensationsordninger for de berørte medarbejdere den er blandt andet, at for en telefon er det muligt at få specificerede lister på telefonopkald, der kan dokumentere, at telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt dette er ikke muligt på samme måde for så vidt angår computer eller internetadgang. Som det i øvrigt fremgår af lovforslaget og kommentarerne, er grænserne mellem de forskellige multimedier ikke entydige. I denne sammenhæng omfatter en telefon således også små håndholdte computere, hvis hovedfunktion er telefoni og evt. kalenderog tidsregistreringsfunktion, såsom PDA er, smartphones o.lign. Dansk Erhverv. AC og Dansk Erhverv. Overvejelser og fastlæggelse af regler for de medarbejdere, der som led i deres tjeneste er konkret forpligtede eksempelvis vagttjeneste. Dansk Erhverv og Dansk IT DJØF finder det inkonsekvent, at det ikke nævnes, at der vil komme et økonomisk pres på den offentlige sektor for lønkompensation for multimediebeskatningen, når det bemærkes i forhold til den private sektor. Danmarks Lærerforening. DJØF påpeger endvidere, at mange af DJØF s medlemmer har fået stillet multimedier til rådighed ikke som personalegoder men som et nødvendigt arbejdsredskab. DJØF AC og Dansk Told- og Skatteforbund. Side 9

10 ønsker derfor svar på, hvor mange medarbejdere der skønnes at have fået stillet udstyr til rådighed i deres hjem, hvor der ikke er en arbejdsmæssig begrundelse herfor. Endvidere ønsker DJØF at vide, hvor mange af disse, der kan henregnes til DJØF s organisationsområde. Dansk Kommunikations Forening Multimediebeskatningen vil efter DJØF s opfattelse føre til mindre fleksibilitet og mere stress, i og med mangel vil fravælge hjemmearbejdsplads. DJØF foreslår derfor, at der opstilles modeller for kompensation til medarbejdere med multimedier, der anvendes som arbejdsredskaber. Dansk Kommunikations Forening mener, at multimediebeskatningen bør opgives, da forslaget er ude af trit med visionernes for fremtidens videns og multimediesamfund. AC og Dansk Told- og Skatteforbund. AC og Dansk Erhverv. Dansk Kommunikations Forening mener, at det er helt urimeligt at betragte helt nødvendigt arbejdsudstyr som bredbånd mv. som frynsegoder. AC og Dansk Erhverv. Dansk Kunstnerråd Endvidere mener Dansk Kommunikations Forening, at multimediebeskatningen straffer alle, som arbejder hjemmefra. Bemærkninger til rejsereglerne Dansk Kunstnerråd mener, at forslaget er en forringelse for musikere, skuespillere, artister mv., som er på turné en stor del af året, eller som har længerevarende, men midlertidige engagementer langt fra deres bopæl. AC og Dansk Erhverv. Der henvises i det hele til kommentaren til DI. Dansk Kunstnerråd påpeger, at det kunstneriske arbejdsmarked kræver stor fleksibilitet af kunstnerne, og for et ikke uvæsentligt antal kunstnere er mange og til tider længerevarende engagementer fjernt fra bopælen en nødvendighed for at kunne forsørge sig som kunstnere, hvilket medfører uomtvisteligt merudgifter for kunstnerne. Side 10

11 Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Kunstnerråd foreslår derfor, at forslaget om loft over rejsefradrag ikke fremsættes. Dansk Kunstnerråd er først sent blevet opmærksom på høringen og vil derfor efterfølgende indsende supplerende kommentarer, hvis der er behov for det. Dansk Landbrugsrådgivning påpeger, at forslaget ikke stemmer overens med ønsket om et fleksibelt arbejdsmarked, og at det vil ramme uforholdsmæssigt hårdt, hvor det er nødvendigt at tage multimedier med hjem, eksempelvis i tilfælde, hvor arbejdstageren skal til møde næste dag eller for handicappede, der alene kan arbejde hjemmefra. Dansk Landbrugsrådgivning anbefaler at forslaget ikke gennemføres. Hvis forslaget gennemføres finder Dansk Landbrugsrådgivning, at der skattemæssigt bør differentieres efter, hvor mange goder der stilles til rådighed for den enkelte. Endvidere bør egenbetaling efter Dansk Landbrugsrådgivnings opfattelse reducere beskatningen. Dansk Landbrugsrådgivning ønsker præciseret, at multimediebeskatningen ikke finder anvendelse, hvor et multimedie tages med hjem af praktiske årsager dagen før og efter en tjenesterejse. Dansk Landbrugsrådgivning ønsker en uddybning af, hvordan man kan afkræfte formodningen for, at et multimedie ikke er til privat rådighed både vedr. arbejdstagere og selvstændigt erhvervsdrivende. AC og Dansk Erhverv. Den teknologiske udvikling har efterhånden udvisket grænserne mellem en computer, en telefon og andre elektroniske hjælpemidler. Sammensmeltningen at disse goder gør, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at sondre skattemæssigt mellem godernes formåen. På baggrund heraf findes det ikke hensigtsmæssigt at differentiere beskatningen af multimedier som forslået af Dansk Landbrugsrådgivning. Multimediebeskatningen går ud på at indføre en ny, enkel og samlet beskatning af multimedier. Ud fra denne betragtning reducerer egenbetaling ikke beskatningen. Dansk Erhverv. Dansk Erhverv, Dansk IT og Håndværksrådet. Side 11

12 Bemærkninger til fradrag for gaver til velgørende foreninger Dansk Landbrugsrådgivning ønsker, at bundfradragene i ligningslovens 8 A ophæves allerede i 2010, og ønsker bekræftet, at forpligtelseserklæringer omfattet af ligningslovens 12 indgået i forventning om en fradragsværdi på ca. 33,5 pct. kan opsiges med henvisning til bristende forudsætninger, når der sker en nedsættelse af fradragsværdien. Det er en del af Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0 vækst, klima og lavere skat, at bundfradragene ophæves fra den 1. januar En forpligtelseserklæring efter ligningslovens 12 er en kontrakt mellem en forening m.v. og en person, som løbende over mindst 10 år giver en ydelse til foreningen. Hvis et forbehold i kontrakten over for ændringer af fradragsretten gøres gældende, vil ophævelsen kunne ske uden skattemæssige konsekvenser for tidligere år. Bemærkninger til ophævelse af skattebegunstigelsen af medarbejderobligationer og 15 pct. regel for aktier Dansk Landbrugsrådgivning påpeger, at når reglerne om medarbejderobligationer ophæves, bør det overvejes at ophæve de lovmæssige bindinger i relation til allerede indgåede aftaler. Hensynet bag båndlæggelsen af medarbejderobligationer består fortsat uanset, at det fremadrettet ikke længere vil være muligt at oprette nye medarbejderobligationsordninger. Dansk Landbrugsrådgivning ønsker bemærkningerne i relation til virkningstidspunktet uddybet. Herunder hvad der skal til for, at en beslutning om tildeling af medarbejderobligationer anses for truffet. FSR. Dansk Musiker Forbund Bemærkninger om tildeling bør ligeledes efter Dansk Landbrugsrådgivnings mening uddybes. Der henvises til nogle konkrete eksempler. Bemærkninger til rejsereglerne Dansk Musiker Forbund gør opmærksom på, at en ikke uvæsentlig del af deres medlemmer vil blive berørt af loftet over fradrag efter rejsereglerne, da de som freelance musikere har midlertidige ansættelser langt væk fra deres bopæl. FSR. DI. Dansk Musiker Forbund påpeger, at loftet over fradrag efter rejsereglerne vil betyde en forringelse af de økonomiske forhold for de berørte musikere. Side 12

13 Dansk Told & Skatteforbund (DTS) Dansk Musiker Forbund opfordrer til, at forslaget ikke gennemføres eller ændres, således at prøvetidsansatte ikke omfattes, og at loftet kun gælder for ét ansættelsesforhold, og dermed friholder personer med mange forskellige midlertidige ansættelser. DTS mener ikke, at multimedieskatten står mål med regeringens ønske om fleksibilitet på arbejdsmarkedet, samt regeringens ønske om, at Danmark skal være førende IT-nation. Skatteministeriet finder ikke, det er hensigtsmæssigt at indføre en særordning for prøvetidsansatte. Ud fra en administrativ betragtning finder Skatteministeriet det heller ikke hensigtsmæssigt, at loftet alene skulle gælde for ét ansættelsesforhold. AC og Dansk Erhverv. DTS finder, at multimediebeskatningen indebærer, at mange arbejdstagere vil fravælge hjemmearbejdsplads. Sigtet med multimediebeskatningen er ikke at afskære nogen fra at have en hjemmearbejdsplads, men derimod at ændre beskatningen af multimedier, så den er mere tidssvarende og mere i overensstemmelse med beskatningen af andre personalegoder. Ønsker arbejdsgiver og arbejdstager, at arbejdstageren skal have en hjemmearbejdsplads, vil de sørge for, at det lønmæssigt er en god idé for begge parter. Selvom der vil være personer, som vil fravælge multimedier for at undgå beskatningen, vil det næppe indebære en reduktion af deciderede hjemmearbejdspladser med computer og internetadgang. Navnlig ikke efter justeringen af forslaget, hvorefter det skattepligtige beløb nedsættes fra kr. til kr. De personer, som vil fravælge multimedier, må antages hovedsagligt at være personer, som kun har et af de nævnte goder til rådighed, hvor beskatningen på ca kr./1.700 kr. ikke står mål med, hvad det koster at erhverve godet selv. Det kan f.eks. være en person, der har fri telefon og et meget lavt forbrug af telefonen. Er der derimod tale om en person, som har en hjemmearbejdsplads, vil det godt kunne betale sig at få computer og internetadgang stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Endvidere anser DTS indførelsen af en multimedieskat både som en administrativ og en økonomisk byrde, i de tilfælde hvor virksomhederne Danmarks Lærerforening. Side 13

14 Dansk Transport og Logistik (DTL) kompenserer medarbejderne for skatten via lønfremgang. Dette står efter DTS mening ikke mål med regerings ønske om at nedbringe virksomhedernes byrder. Bemærkninger til rejsereglerne DTL mener, at loftet over fradrag i henhold til rejsereglerne ikke bør gælde for mobile arbejdstagere, herunder lastbilschauffører. DTL finder ikke, at argumentationen i lovforslaget om, at en lønmodtager i princippet selv bestemmer, hvor vedkommende vil arbejde i forhold til bopælen, passer på mobile arbejdstagere, herunder lastbilschauffører, der ikke kan komme nærmere på arbejdspladsen den rullende lastbil ved at flytte bopæl rundt efter, hvor lastbilen kører. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at indføre en særordning for en enkelt gruppe arbejdstagere. Selv om disse ikke på samme måde som arbejdstagere med en arbejdsplads, der ligger på et bestemt geografisk sted, har mulighed for bosætte sig tæt på arbejdspladsen, har de selv valgt at tage et arbejde, hvor arbejdspladsen hele tiden flytter sig. Skulle loftet blive fastholdt, mener DTL, det er vigtigt at holde fast i, at arbejdsgiverens mulighed for at udbetale skattefri godtgørelse eller betale lønmodtagerens udgifter efter regning eller give den pågældende fri kost og logi ikke berøres. Lovforslaget indeholder ingen ændringer i arbejdsgiverens mulighed for at udbetale skattefri godtgørelse, ligesom der ikke ændres ved arbejdsgiverens adgang til at betale lønmodtagerens udgifter efter regning eller give den pågældende fri kost og logi. DTL mener endvidere, at hvis loftet fastholdes, skal det ikke gælde for de selvstændigt erhvervsdrivende. DTL er uenig i, at der ved også at indføre loftet for de selvstændigt erhvervsdrivende ikke gøres forskel på selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere og sammenligner en eksportchauffør, der af arbejdsgiveren får udbetalt skattefri godtgørelse, med en selvstændig vognmand, der foretager fradrag for rejseudgifter med standardsatserne. Det fastholdes, at loftet skal gælde for de selvstændigt erhvervsdrivende. Reglen om, at selvstændigt erhvervsdrivende kan foretage fradrag med standardsatserne ligestiller de selvstændige vognmænd, der selv kører som langturschauffører, med ansatte chauffører, som kan foretage fradrag med standardsatserne. Det er derfor naturligt at loftet skal gælde for begge grupper. Det, der skal sammenlignes, er ikke som DTL gør en eksportchauffør, der af arbejdsgiveren får udbetalt skattefri godtgørelse, med en selvstændig vognmand, der foretager fradrag for rejseudgifter med standardsatserne, men derimod en eksportchauffør, der foretager fradrag for rejseudgifter med standardsatserne med en selvstændig vognmand, der foretager fradrag for rejseudgifter med standardsatserne. Hvad angår fradrag efter standardsatserne er der ingen forskel de kan begge foretage fradrag for rejseudgifter op til kr. i et indkomstår. Herudover har den selvstændigt erhvervsdrivende, Side 14

15 som DTL også anfører, mulighed for at fradrage dokumenterede faktiske rejseudgifter udover de udgifter, som er blevet dækket af standardsatsene inden for de kr. DTL anerkender, at lovforslaget ikke indebærer ændringer i den selvstændigt erhvervsdrivendes adgang til at foretage fradrag for rejseudgifter med de faktiske udgifter, jf. statsskattelovens 6, litra a, og at den selvstændigt erhvervsdrivende, der i et indkomstår har foretaget fradrag med standardsatserne for , kan fradrage yderligere dokumenterede erhvervsmæssige udgifter til kost, småfornødenheder og logi efter statsskattelovens 6, litra a. Danske Advokater DTL mener dog, at der herved pålægges de selvstændigt erhvervsdrivende øgede administrative byrder og henviser til regeringens målsætning om begrænsning af de administrative byrder for erhvervslivet. Bemærkninger til ophævelse af skattebegunstigelsen af medarbejderobligationer og 15 pct. regel for aktier Danske Advokater bemærker, at den foreslåede dispensationsbestemmelse i lovforslaget for fristen for indsendelse til SKAT af aftaler om tildeling af medarbejderaktier må anses for retssikkerhedsmæssigt uheldig, idet beskatningen af medarbejderne afhænger af, om arbejdsgiveren overholder en ordensmæssig bestemmelse, som medarbejderen er uden indflydelse på, om opfyldes. Det bemærkes, at det kun i de situationer, hvor den selvstændigt erhvervsdrivende i et indkomstår er så meget ude at rejse, at fradraget overstiger kr., at vedkommende er henvist til at foretage fradrag for de faktiske dokumenterede udgifter. Det er en normal aktivitet i erhvervslivet at trække faktiske udgifter fra i virksomhedens driftsregnskab mv., hvilket ikke i almindelighed opfattes som en byrde. Det vurderes, at den foreslåede dispensationsbestemmelse er den mest hensigtsmæssige løsning. Det foreslås, at man i stedet belægger den manglende indsendelse med en ordensbøde, som det kendes fra andre steder i skattelovgivningen. Hvis man fastholder, at overholdelsen af indsendelsesfristen er en gyldighedsbetingelse, bør det efter Danske Advokaters opfattelse frem- Side 15

16 gå af selve lovteksten, således som det udtrykkeligt fremgår af ligningslovens 7 A, stk. 4, vedr. de generelle ordninger. Bemærkninger til rejsereglerne Danske Advokater bemærker, at det er tvivlsomt, hvorvidt reglerne om loft over rejsefradrag får nogen reel effekt, eftersom der ikke er noget loft over arbejdsgiverens muligheder for at udbetale skattefri godtgørelse efter samme satser. Danske Advokater påpeger, det er uklart, hvorledes bundgrænsen på kr. for fradrag for lønmodtagerudgifter spiller sammen med loftet på kr. Danske Advokater spørger til, hvorvidt de foreslåede regler skal forstås således, at der kan foretages et fradrag på kr., forudsat at udgifterne efter de skematiske regler kan opgøres til kr. Danske Advokater finder, at det bør undersøges, om den ønskede begrænsning af fradragsreglerne mere hensigtsmæssigt kan opnås gennem en generel begrænsning af definitionen af midlertidigt arbejdssted med regelforenkling til følge. Overordnet set finder Danske Advokater, at der er tale om en ønskværdig sammenskrivning og sammenlægning af reglerne om beskatning af de omfattede personalegoder. Danske Advokater finder det dog uklart, om arbejdsgiverbetalt medielicens er omfattet af forslaget. Det vurderes, at loftet vil få reel betydning, men at der givetvist i et vist omfang vil ske en konvertering fra fradrag til godtgørelser. Det vil blive præciseret i lovforslaget, at bundgrænsen på kr. ikke gælder i relation til rejsefradrag. Har en arbejdstager udgifter til rejser omfattet af rejsereglerne på kr., vil vedkommende således få fradrag for kr. Det er vurderingen, at de nu foreslåede ændringer vil skabe en enklere retstilstand på området. Det fremgår af forslaget, at der ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Medielicens er således ikke omfattet af multimediebeskatningen. Side 16

17 Danske Advokater anfører, at det ikke klart fremgår af de specielle bemærkninger, hvorvidt det er tilstrækkeligt til at udløse multimediebeskatning, at den private brug foregår på arbejdspladsen. Det foreslås derfor, at der i den foreslåede ændring af ligningslovens 16, stk. 12, præciseres, at multimediebeskatningen omfatter privat rådighed udenfor arbejdsstedet. Danske Advokater finder, at det bør præciseres i bemærkningerne, hvorvidt arbejdstageren vil anses for omfattet af multimediebeskatningen ved en faktisk privat anvendelse af et multimedie eller ved en formodning om en faktisk privat anvendelse af multimediet. Danske Advokater finder, at der er behov for en afklaring af disse forhold, i og med arbejdsgiveren samtidig pålægges indberetningspligt af goderne. Arbejdsgiveren vil næppe kunne indberette på andet grundlag end en skriftlig aftale med arbejdstageren herom eller de facto samtykke om, at arbejdstageren kan anvende multimedierne privat.. Danske Handicaporganisationer Danske Handicaporganisationer udtrykker stor bestyrtelse over, at ulønnede frivillige som får stillet ITudstyr til rådighed tilsyneladende bliver omfattet af multimediebeskatningen. Danske Handicaporganisationer mener, at forslaget vil underminere det frivillige ulønnede arbejde i foreninger i Danmark Af lovforslagets almindelige bemærkninger fremgår det, at rådighedsbegrebet i praksis vil betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet. Det forhold, at en arbejdstager har en bærbar computer på arbejdspladsen og har mulighed for at tage computeren med hjem, udløser ikke i sig selv beskatning, men tages computeren med hjem, er der en stærk formodning for, at der er privat rådighed over computeren. Privat brug af multimedier på arbejdspladsen udløser som udgangspunkt ikke multimediebeskatning. I tilknytning hertil henvises til kommentaren til Dansk Erhverv vedrørende erhvervsmæssig mobiltelefon. En arbejdstager er omfattet af multimediebeskatningen, hvis vedkommende får stillet et af de omfattede multimedier til rådighed for privat benyttelse af sin arbejdsgiver m.v. Privat rådighed forudsætter ikke faktisk anvendelse. Blot der er tale om mulighed for at kunne anvende et multimedie privat, indebærer det, at der er privat rådighed over multimediet. Det vil som udgangspunkt være arbejdsgiveren, der på baggrund af skriftlig eller mundtlig aftale med arbejdstageren indberetter, hvorvidt en arbejdstager har et multimedie til rådighed for privat benyttelse. Arbejdsgiveren forudsættes også at føre kontrol med, at arbejdstageren faktisk overholder aftalen. Som en imødekommelse af Danske Handicaporganisationer vil der i lovforslaget blive indarbejdet et forslag om, at personer, der til brug for deres frivillige ulønnede arbejde for foreningen får stillet multimedier til rådighed af foreningen, ikke skal beskattes af disse. Side 17

18 Danske Handicaporganisationer finder tilsvarende, at personer med handicap, der får stillet it-udstyr til rådighed som kompenserende hjælpemiddel for deres funktionsnedsættelse, ikke bør være omfattet af multimediebeskatningen, da det efter Danske Handicaporganisationers opfattelse vil være urimeligt at beskatte handicappede af multimedier, som i mange tilfælde er et nødvendigt arbejdsredskab. Hjælpemidler til personer med handicap, herunder multimedier, som stilles til rådighed af de sociale myndigheder efter sociallovgivningens regler, vil ikke være omfattet af multimediebeskatningen. Er der derimod tale om en arbejdsgiver, der stiller multimedier til rådighed for privat benyttelse for en person med handicap, udløses multimediebeskatningen ligesom for alle andre arbejdstagere, der får stillet multimedier til rådighed for privat benyttelse Danske Regioner Danske Regioner er arbejdsgiver for mere end ansatte. I det lys finder Danske Regioner det beklageligt, at de ikke har været anmodet om at kommentere lovforslaget. Ønsker arbejdsgiver og arbejdstager, at arbejdstageren skal have hjemmearbejdsplads, vil de sørge for, at det lønmæssigt er en god idé for begge parter. Det er desværre ikke praktisk muligt på forhånd at sikre sig, at et lovforslag tilgår enhver organisation eller forening, som kan tænkes at have en interesse i forslaget. Derfor er det muligt via Skatteministeriets hjemmeside at tilmelde sig ministeriets nyhedstjeneste, hvorved man automatisk vil modtage de lovforslag, der sendes i høring. Danske Regioner mener, at multimediebeskatningen vil have vidtgående konsekvenser for regionerne som arbejdsgivere. Regionerne har mange arbejdspladser, som er afhængige af den fleksibilitet, som ligger i at arbejde kan udføres fra hjemmet, herunder IT-overvågning af kritiske systemer samt fleksibilitet i forhold til en række driftsmæssige og administrative funktioner. Danske Regioner mener, det bør overvejes at indføre en tro og loveerklæring, hvor medarbejderen kan fraskrive sig retten til at anvende arbejdsgiverbetalte ordninger privat. Bemærkninger til befordringsfradrag Danske Regioner mener, det bør AC, Danmarks Lærerforening og Dansk Erhverv. Dansk IT. Side 18

19 Datatilsynet De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) De Samvirkende Købmænd (DSK) DI overvejes at se på effekten af den geografiske mobilitet som følge af udhulingen af befordringsfradraget. Danske Regioner er afhængige af, at medarbejderne er fleksible, også i forhold til beliggenheden af deres arbejdsplads. Datatilsynet forudsætter, at de foreslåede ændringer administreres under iagttagelse af persondataloven. Efter Datatilsynets opfattelse vil det være meget uheldigt, hvis forslaget om multimediebeskatning medfører, at privat computere fremover i højere grad benyttes arbejdsmæssigt til behandling af personoplysninger, da Datatilsynet generelt anbefaler, at arbejdsrelateret fortrolige og følsomme personoplysninger ikke behandles på medarbejderens private pc. Endvidere påpeger Datatilsynet, at der efter sikkerhedsbekendtgørelsen 7, stk. 2, er krav om, at den dataansvarlige myndighed skal fastsætte særlige retningslinier, såfremt behandling af personoplysninger finder sted udenfor arbejdspladsen. DGI anfører, at såfremt forslaget gennemføres, vil det få den uheldige konsekvens for de ulønnede frivillige, som får stillet IT-udstyr til rådighed, at de bliver omfattet af multimediebeskatningen. Forslaget vil påføre det frivillige arbejde flere omkostninger og dermed besvære rekrutteringen yderligere. DSK henviser til høringssvaret fra Dansk Erhverv, som DSK tilslutter sig. Bemærkninger til ophævelse af skattebegunstigelsen af medarbejderobligationer og 15 pct. regel for aktier DI anfører generelt, at bemærkningerne til overgangsreglerne gør, at rækkevidden for tildeling af medarbejderobligationer i 2009 og fremover virker uklar. Funktionærnes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF). Multimediebeskatningen sigter på at beskatte privat rådighed over visse former for personalegoder, herunder computere. Persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen skal selvfølgelig efterleves, selvom en person fravælger multimedier for at undgå multimediebeskatningen, og vælger at arbejde hjemmefra på sin egen computer. Danske Handicaporganisationer. Der henvises i det hele til kommentaren til FSR. Side 19

20 DI mener bl.a., at beskrivelsen i bemærkningerne åbner for, at der kan vedtages længerevarende medarbejderobligationsordninger på 5-10 år, blot de bliver vedtaget i 2009 og ikke indeholder suspensive betingelser. DI mener videre, at det bør afklares, hvordan udlodninger, som løber over 2009 og 2010, bliver beskattet. Herunder også hvorledes en arbejdsgiver i det nævnte eksempel skal forholde sig i relation til medarbejderobligationsordningen, hvis en medarbejder dør eller opsiger sin stilling i november DI mener på baggrund af de ovenfor beskrevne usikkerheder, at formuleringerne i overgangsbestemmelserne bør præciseres. DI mener imidlertid også, at der må være en vis rimelighed i, at medarbejderobligationsordninger, der er indgået i 2009 med en kortere rækkevidde, kan fortsætte ind i Dette mener DI kan opnås, hvis der indføres en bestemmelse om, at medarbejderobligationsordninger, der er indført i 2009, og som maksimalt har en udstrækning på 12 måneder, kan fortsætte efter de hidtidige regler. Bemærkninger til rejsereglerne DI mener, at loftet mærkbart vil ramme chauffører og selvstændige vognmænd og dermed have betydelige økonomiske og mærkbare konsekvenser for væsentlige dele af den danske vejtransportsektor, hvilket vil betyde en mere ugunstig konkurrencemæssig situation for sektoren. Hvis størrelsen af fradraget i et indkomstår har nået kr., har arbejdsgiveren mulighed for at dække evt. yderligere rejseudgifter ved f.eks. at udbetale en skattefri godtgørelse. Lovforslaget berører nemlig ikke arbejdsgiverens muligheder for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse, betale lønmodtagerens udgifter efter regning eller at give den pågældende fri kost og logi. DI finder overordnet, at multimediebeskatningen forenkler beskatningen af de pågældende goder til gavn for såvel arbejdstagere som selvstændigt erhvervsdrivende. DI AC. Side 20

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Multimediebeskatning. HD Regnskab og økonomistyring. Copenhagen Business School. Afsluttende hovedopgave. Afleveringsdato 17.

Multimediebeskatning. HD Regnskab og økonomistyring. Copenhagen Business School. Afsluttende hovedopgave. Afleveringsdato 17. HD Regnskab og økonomistyring Copenhagen Business School Afsluttende hovedopgave Afleveringsdato 17. maj 2010 Multimediebeskatning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0

SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0 26. MARTS 2009 RHJ/JN/LF Finansforbundet har den 20. marts 2009 modtaget pakken af lovforslag som led i

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 4. kvt. 2009 Nye regler

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0025 Udkast 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0025 Udkast 20. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 222 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0025 Udkast 20. marts 2009 Forslag til lov om en grøn check (Skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse af hjemmeserviceordningen) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 63 Bilag 1 Offentligt NOTAT 12. november 2012 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven (Ophævelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Høring vedr. forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat

Høring vedr. forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat 09-0233 - liba - 26.03.2009 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Høring vedr. forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat En række af lovforslagene vedr. Forårspakke 2.0 Vækst, klima,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Fradrag for dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse - 1 Fradrag for dobbelt husførelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et begrænset jobudbud, særlige kompetencer eller andre forhold kan medføre, at det i en periode et nødvendigt for at tage

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere