Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg , Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn."

Transkript

1 Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen Haderslev Tlf Fax december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders Kristian Sanderbo Dir. tlf. Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg , Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Byrådet har 16. december 2010 godkendt forslag til lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg for Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn til udsendelse i den lovpligtige 8 ugers offentlighedsperiode. Desuden blev det godkendt at beslutningen om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering offentliggøres med en 4 ugers klagefrist samtidig med planforslaget. Område Lokalplanområdet er beliggende centralt i Udviklingsprojekt Haderslev Havn med umiddelbar forbindelse til havnebassinet. Arealet strækker sig imellem Jomfrustiens afslutning og Kulhavnsvej på den del af havneområdet der hedder Godskajen. Formål Haderslev Kommune ønsker med denne lokalplan at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for, at et område på Haderslev Havn ved Godskajen kan omdannes til offentlige formål samt, i et mindre område, til boliger og liberalt erhverv. Det er byrådets intention at området ved Godskajen i Masterplanen benævnt Kulturøen - skal bruges til offentlige formål og være et område med frugtbar interaktion / samspil mellem udstillinger, events, fritidsaktiviteter, undervisning m.m. Den aktuelle anledning til udarbejdelsen af lokalplanen er, at der ønskes mulighed for opførelse af en ny undervisningsbygning for VUC Sønderjylland samt udførelse af anlægsarbejder i henhold til masterplanen for Haderslev Havn der bla. medfører etablering af kanaler i lokalplanområdet. Offentlighedsperiode Forslaget er fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 22. december 2010 til den 16. februar Det kan fra den 22. december 2010 ses på Haderslev kommunes biblioteker, eller i Teknik & Miljøservice, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens, tlf og Plan og Ejendomsudvikling, Honnørkajen 1, 6100 Haderslev. Planmaterialet kan vederlags frit afhentes samme sted. Forslaget kan fra denne dato desuden ses på Haderslev Kommunes hjemmeside og på 1/2

2 Deres mulighed Hvis De har bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til forslaget skal de sendes til og være modtaget af Haderslev Kommune, Plan og Ejendomsudvikling, Honnørkajen 1, 6100 Haderslev, e- mail-adresse senest den 16. februar Retsvirkninger Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Forbudet gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst ét år efter forslagets offentliggørelse. Miljøvurdering Da kommune- og lokalplaner i visse tilfælde er omfattet af lovens krav til miljøvurderinger, har Teknik- og miljøservice, Haderslev Kommune, gennemført en screening i henhold til lovens 4 med henvisning til lovens 3 stk. 2. hvorefter en plan, som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, kun skal miljøvurderes, hvis planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Samlet set vurderes planen ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Beslutningen om, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering indarbejdes i - og offentliggøres sammen med planforslagene. Klagevejledning Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, jf. 16 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, kan Byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering påklages til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på mail til Alle med retlig interesse samt visse foreninger og organisationer kan indgive klage. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Klage skal indgives skriftligt og være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentlig bekendtgjort, hvilket vil sige datoen for annoncens offentliggørelse. Hvis Byrådets beslutning ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for annoncens offentliggørelse Venlig hilsen Anders Kristian Sanderbo 2/2

3 Indsæt billeder fra lokalplanområdet. Det øverste af billedet skal ind bag den gennemsigtige hvide bjælke der er lige under romberne. Lokalplan 10-7 Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn / Godskajen november 2010 FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN D. 22. december februar 2011

4 Forslag til Lokalplan 10-7, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice, Offentliggjort d. 22. december 2010 Tryk: Haderslev Kommune Kort: Copyright Haderslev Kommune - KMS - COWI Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til: Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice, Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen Haderslev Tlf

5 Lokalplan nr Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn INDHOLD INDLEDNING REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund og formål Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning og lovgivning Miljøvurdering Tilladelser og Dispensationer fra andre myndigheder LOKALPLANBESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykninger 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 6. Bebyggelsens omfang og placering 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 8. Ubebyggede arealer 9. Ledningsanlæg og tekniske anlæg 10. Bevaring af bebyggelse 11. Grundejerforening 12. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 13. Ophævelse af servitutter Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning KORTBILAG

6 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalplan nr for et område til offentlige formål og boliger på Haderslev Havn Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit: Redegørelse Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, en miljøvurdering/screening af planen og en opsummering af de tilladelser og dispensationer, der er påkrævet fra andre myndigheder. Lokalplanbestemmelser Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere Kortbilag Kortbilag, hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne, viser lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der kan visualiseres. Offentlighedsperiode Forslaget til lokalplan nr er offentliggjort den 22. december 2010 og er i offentlig høring i 8 uger. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og skal være modtaget af Haderslev Kommune senest den 16. februar 2011 Indsigelser og bemærkninger skal sendes til: Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice, Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen Haderslev Tlf Eller som e-post til: 4

7 Lokalplan nr Redegørelse REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i Udviklingsprojekt Haderslev Havn med umiddelbar forbindelse til havnebassinet. Arealet strækker sig imellem Jomfrustiens og Chr. X s Vejs afslutning på den del af havneområdet der hedder Godskajen. På grund af den meget attraktive beliggenhed i forreste række mod vandet, er der i masterplanen for Haderslev Havn lagt stor vægt på at området skal rumme offentlige funktioner der vil kunne tiltrække et stort antal af kommunens borgere. Fig. 1. Byomdannelsesområdet Haderslev havn. Fig. 1. Lokalplanområdets beliggenhed. 5

8 Baggrund og formål Haderslev Kommune ønsker med denne lokalplan at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for, at et område på Haderslev Havn ved Godskajen kan omdannes til offentlige formål samt, i et mindre område, til boliger og liberalt erhverv. Fig 1. Lokalplanområdets beliggenhed vist med hvid streg Bebyggelsens udformning og anvendelse tager i princippet udgangspunkt i intentionerne i Masterplan 2004 og Designmanual 2005 for Haderslev Havn. Det er byrådets intention at området ved Godskajen skal bruges til offentlige formål og være et område med frugtbar interaktion / samspil mellem udstillinger, events, fritidsaktiviteter, undervisning m.m. Den aktuelle anledning til udarbejdelsen af lokalplanen er, at der ønskes mulighed for opførelse af en ny undervisningsbygning for VUC Sønderjylland samt udførelse af anlægsarbejder i henhold til masterplanen for Haderslev Havn der bla. medfører etablering af kanaler i lokalplanområdet. Det er lokalplanens formål, at sikre at området kan omdannes fra havne- og erhvervsformål til et nyt område til offentlige funktioner samt i et mindre område til bolig og liberalt erhverv i en karakter der er i overensstemmelse med den fremtidige bymæssige karakter der er skitseret i Masterplan 2004 for Haderslev Havn. Det er således lokalplanens formål, at sikre at sikre at ny bebyggelse og nye anlægsarbejder udføres i overensstemmelse med grundprincipperne i Masterplan 2004 og Designmanual 2005 for Haderslev Havn. Se vejledende illustrationsplan på side 9 Der er ikke fastsat detaljerede bestemmelser for udformningen af gader pladser og havnepromenade. Det er dog fastsat at dettte skal ske i overensstemmelse med Designmanual 2005 for Haderslev Havn og i forlængelse af / samspil med de allerede udførte arbejder på Haderslev Havn. Nye siddelamper på promenaden 6

9 Lokalplan nr Redegørelse Eksisterende forhold Lokalplanområdet udgøres af matriklerne , 3166, 4009, 4513, 1763, 1620, 4514, 4271, 3437, del af 19a, 4468, 4469, 3787, 2686, 3706, 4344, 4263, alle Haderslev og er på ca 4,1 ha. Mod vest afgrænses området af den den nyopførte boligbebyggelse Søslangen ved Jomfrustien. Bebyggelsen er omfattet af lokalplan Mod nord støder området op til lokalplan der har givet mulighed for opførelse af det regionale Skattecenter i form af en markant bygning i 4 etager i den østlige halvdel af området. Den resterende østlige del af denne lokalplans område er endnu ikke udnyttet, men giver mulighed for en tilsvarende bygning. Mod vest ender lokalplanområder i et nu ryddet areal der tidligere rummede et mørtelværk. Lokalplanområdet set fra sydvest Lokalplanområdet er under rydning i takt med at de eksisterende lejemål på arealet udløber. Bebyggelsen består mest markant af høj- og plansiloer der har været brugt til korn og foderstoffer samt i den østlige ende nogle ældre administrationsbygninger opført i røde sten med rødt tegltag. Nogle mindre erhvervspavillioner i den nordlige del af området betragtes ikke som bevaringsværdige. Der er taget principielt politisk stilling til at siloerne på arealet skal nedrives. Lokalplanen levner dog mulighed for at den vestligste silo kan bevares som landmark/ bygningskulturelt mindesmærke på stedet. Området gennemskæres øst / vest af vejen Ved havnen og af trafikarealerne på Godskajen. I områdets østlige ende løber Chr. X s Vej nord / syd. Lokalplanområdet set fra vandet ( sydøst ) 7

10 Lokalplanens indhold Områdets afgrænsning, opdeling og zonestatus Lokalplanområdet afgrænses som nævnt i afsnittet om områdets beliggenhed side 5. Hele området er idag beliggende i byzone. Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder som vist på bilag 2 Områdets anvendelse Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder: Delområde I, beliggende længst mod vest, kan anvendes til offentlige formål i form af f.eks teater, kulturhus og udstillingsbygninger samt faciliteter til idræts- og sportsaktiviteter. Delområde II, beliggende midt i lokalplanområdet, har samme anvendelsesbestemmelser som delområde I, men kan derudover rumme bygninger til undervisningsbrug. Delområde III, Beliggende østligst i lokalplanområdet skal anvendes til boligområde med offentlige og private servicefunktioner. Der kan etableres mindre erhvervsvirksomheder der naturligt kan indpasses i området. Området indeholder bevaringsværdige bygninger. Delområde IV, beliggende nordøst i lokalplanområdet, kan anvendes til offentlige og private servicefunktioner 8

11 Lokalplan nr Redegørelse Udstykninger Der kan kun ske udstykning og sammenlægning af ejendomme når dette sker efter en samlet plan godkendt af Haderslev Kommune Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanområdet trafikbetjenes via en nyetableret tilslutning til Vinkelvej, samt en tilslutning til Chr. D. X s Vejs forlængelse. Den trafikale rygrad internt i lokalplan området vil være en ny forsyningsvej udlagt i et kurvet forløb der følger banelegemet beliggende i lokalplanområdets nordlige afgrænsning. Adgangsvejen etableres som privat fællesvej Lokalplanområdet set fra nord BYGGELINIE Illustrationsplan 1 : 2500 En mulig udnyttelse af området VUC Haderslev Situationsplan -ideskitse 1:1000 d

12 Bebyggelsens omfang, placering og udforming Bebyggelsesmæssigt har lokalplanen til hensigt, at intentionerne i Masterplan 2004 og Designmanual 2005 for Haderslev Havn efterleves. Dette betyder, at delområde I og II er beliggende i det område der i masterplanen benævnes Kulturøen og som har meget vide rammer for den fysiske udformning af ny bebyggelse. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt tifælde godkendes af byrådet. På nuværende tidspunkt har byrådet godkendt et byggeri til undervisningsformål beliggende i delområde II. Der udlægges i lokalplanen det nødvendige byggefelt for at fastlægge placeringen af denne bygning. Den godkendte bygning har en maksimal bygningshøjde på 23 meter og fremtræder i et moderne formsprog med store glaspartier i facaden. I delområde I er det muligt at opføre bygninger til offentlige formål som f.eks. udstillinger, teater, sport og kulturhus. Byggemulighederne afgrænses af et udlagt byggefelt. I delområde III og IV kan der opføres bygninger med en maksimal bygningshøjde på 15 meter indenfor de udlagte byggefelter. Ny bebyggelse skal minimum være i 2 etager. Lokalplanområdets byggefelter kan ses på bilag 3. Masterplanen for Haderslev Havn lægger op til, at ny bebyggelse opføres med et nutidigt arkitektonisk udtryk. Der skal tilstræbes et varieret facadeudtryk med en høj grad af arkitektonisk bearbejdning. illustration VUC perspektiv Ny bygning Visualisering af det nye byggeri til undervisning 10

13 Lokalplan nr Redegørelse Bevaringsværdig bebyggelse I delområde III ligger der en tidligere administrationsbygning i røde sten vinkelret på kajkanten. Denne bygning er udpeget som bevaringsværdig i Masterplanen. Bygningen må ikke ændres eller nedrives uden byrådets særlige tilladelse Ubebyggede arealer Chr. X s Vej 41 Efterhånden som havneområdet udvikles skal gader, stier, promenader og pladser omlægges. Ved omlægning skal dette udføres med udgangspunkt i designmanualen for Haderslev Havn. Parkeringspladser skal udføres med fast belægning eller som grøn parkering jvf. designmanualen for Haderslev Havn. Der skal plantes mindst 1 træ for hver 3 parkeringsbåse på terræn. Såfremt der ikke opføres bebyggelse i delområde I skal dette udlægges til offentligt grønt område indrettet med træer og græsarealer efter en af Byrådet vedtaget samlet plan. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at der er etableret parkeringspladser jvf lokalplanens bestemmelser samt, at bygningerne er tilsluttet el, vand, offentlig kloak samt fjernvarmeforsyning. Grundejerforeninger Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde og bygninger indenfor lokalplanområdet, der er taget i brug efter planens vedtagelse. Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af fællesveje og fælles arealer indenfor lokalplanområdet. Der skal endvidere oprettes en overordnet grundejerforening med medlemspligt for området omfattet af hele Masterplan 2004 for Haderslev havn. Grundejerforeningen skal bla. forestå drift og vedligeholdelse af de fælles friarealer, beplantningsbælter m.m., der etableres som led i projektet. Haderslev Kommune varetager grundejerforeningens funktioner frem til det tidspunkt, hvor Haderslev Kommune finder grundlag for at over drage den fremtidige drift til grundejerforeningen. 11

14 Forhold til anden planlægning og lovgivning Kommuneplan 2009 Rammer for lokalplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af 3 ramme områder : CE.05 - Centerområde Jomfrustien, BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved havnen, og OF.02 - Område til offentlige formål Godskajen. Rammeområdernes forløb i lokalplanområdet ses på nedenstående illustration og rammebestemmelserne for de enkelte områder er gengivet efterfølgende. kort gl rammer CE CE BE OF BE.02 1:2.500 Eksisterende kommuneplanrammer meter 12

15 Lokalplan nr Redegørelse OF.02 Område til offentlige formål Godskajen Status pr Område mellem Godskajen og Ved Havnen i Haderslev. Erhvervsvirksomheder, lagerbygninger og siloer. Plannummer OF.02 Plannavn Område til offentlige formål Godskajen Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål Kulturelle institutioner Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Områdets anvendelse Område til offentlige formål i form af f.eks. teater, kulturhus og udstillingsbygning samt relaterede erhverv. Byomdannelsesområde. Bebyggelsens omfang og udformning Genanvendelse af eksisterende erhvervsbygninger. Supplerende beyggeri kan etableres. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet. Særlige bestemmelser Bebyggelsens omfang og placering, opholds- og friarealer samt veje, stier og parkeringsarealer skal udformes med udgangspunkt i designmanualen for Haderslev Havn BE.01 Blandet bolig- og erhvervsområde Ved Havnen Status pr Område mellem Haderslev Havn og Fjelstrupvej i den østlige del af Haderslev. Virksomheder, boliger og ledige arealer. Plannummer BE.01 Plannavn Blandet bolig- og erhvervsområde Ved Havnen Fremtidig anvendelse Blandet bolig og erhverv Blandet byområde Zonestatus Eksisterende: By- og landzone 13

16 Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 110 % Beregnet for området under ét Områdets anvendelse Boligområde samt offentlige og private servicefunktioner. Der kan etableres mindre erhvervsvirksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Byomdannelsesområde. Bebyggelsens omfang og udformning Tæt-lav bebyggelse samt etagebyggeri. Bebyggelsen må ikke opføres i en højde på over 15 m målt fra kote 2,20 m eller fra eksisterende terræn, hvor dette ligger over kote 2,20 m. Elevatortårne, læskærme og lignende medregnes ikke i bebyggelsens højde. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet. Bebyggelsen skal disponeres i overensstemmelse med den vedtagne masterplan. Facadebebyggelse skal opføres i minimum 2 etager. Bebyggelsens omfang og placering, opholds- og friarealer samt veje, stier og parkeringsarealer skal udformes med udgangspunkt i designmanualen for Haderslev Havn. Eksisterende silobygninger kan genanvendes, selv om bygningshøjden/bebyggelsesprocenten overskrides. Bebyggelse mellem Hansborggade og kajområdet forudsætter udarbejdelse af en samlet plan, der inddrager den eksisterende bebyggelse. Opholds- og friarealer Der skal etableres udendørs opholdsarealer til alle boliger. Trafikbetjening og parkering Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. bolig og mindst 1 plads pr. 100 m2 erhvervsareal. Særlige bestemmelser Eksisterende karakteristisk beplantning skal bevares CE.05 Centerområde Jomfrustien Status pr Område ved Teaterstien, Jomfrustien og Nordhavnsvej i Haderslev. Overvejende fritliggende bebyggelse. Blandet bolig- og erhvervsområde med offentlig parkeringsplads m.v. Plannummer CE.05 Plannavn Centerområde Jomfrustien Fremtidig anvendelse Centerområde Bycenter 14

17 Lokalplan nr Redegørelse Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 50 % Beregnet for den enkelte ejendom Etageantal og bygningshøjde Max etager: 2.5 Områdets anvendelse Centerområde med butikker, boliger, erhverv og privat og offentlig service, som naturligt hører til det centrale byområde. Bebyggelsens omfang og udformning Åben-lav, tæt-lav etagebebyggelse og fritliggende bebyggelse. Eksisterende bebyggelse må ikke ændres eller fjernes uden byrådets tilladelse. Den samlede ramme for bruttoetageareal til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål er for dagligvarebutikker m2 og for udvalgsvarebutikker m2. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker m2 og for udvalgsvarebutikker m2. Facade bebyggelse skal tilpasses nabobebyggelsen og må ikke opføres med mere end 2 1/2 etage og højere end 13 m. Det skal være muligt at opføre bebyggelse i samme højde som tilgrænsende bebyggelse, hvor helhedshensynet taler for det. Eventuelle sidehus- og baghusbebyggelser må ikke gives en større højde end facadebebyggelsen. Bebyggelsen må i sin ydre fremtræden (fagdeling, vinduesudformning, tagbeklædning, farver, materialer, skiltning, markiser, lysinstallationer m.v.) ikke ændres uden byrådets tilladelse. Opholds- og friarealer Der skal tilvejebringes nødvendige opholdsarealer i forhold til den enkelte ejendoms anvendelse. Opholdsarealet skal etableres forud for parkeringspladser. Trafikbetjening og parkering Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. bolig, 1 parkeringsplads pr. 20 m2 butiksareal ved dagligvarebutikker og 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal i øvrigt. Byrådet kan ændre kravet til parkeringspladser. Byrådet kan kræve manglende parkeringspladser erstattet af indbetaling til parkeringsfond. Området skal fredeliggøres gennem en trafiksanering. Særlige bestemmelser Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ. Antallet af boliger skal søges fastholdt. Store og trafiktunge egnscenterfunktioner bør placeres i tilknytning til centerringen. 15

18 Kommuneplantillæg For at kunne realisere masterplanens bebyggelsesintentioner - herunder den godkendte bebyggelse i delområde II - er det nødvendigt at lave nogle justeringer af kommuneplanrammernes forløb indenfor lokalplanområdet: Rammeafgrænsningen af OF.02 tilpasses, således at hele delområde 2 indeholdes i denne ramme og den nordlige del af delområde III ( Nord for banelegemet ) tillægges rammeområdet mod øst ( CE.13 ). Der er derfor, i sammenhæng med udarbejdelsen af denne lokalplan, udarbejdet kommuneplantillæg der indeholder de ovenfor beskrevne rammejusteringer. Det nye forløb af planrammerne og betemmelserne i CE.13 kan ses herunder CE CE BE OF BE.02 1:2.500 Nye kommuneplanrammer meter 16

19 Lokalplan nr Redegørelse CE.13 Centerområde Nordhavnsvej syd Status pr Område syd for Nordhavnsvej i Haderslev. Området ligger mellem Nordhavnsvej og det nedlagte jernbanespor i havneområdet. Plannummer CE.13 Plannavn Centerområde Nordhavnsvej syd Fremtidig anvendelse Centerområde Bycenter Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 110 % Beregnet for den enkelte ejendom Områdets anvendelse Centerområde med trafiktunge centerfunktioner - offentlige og private servicefunktioner. Der må ikke opføres boliger. Bebyggelsens omfang og udformning Bygningshøjden må ikke overstige 15 m målt fra kote 2,20 eller fra eksisterende terræn. Elevatortårne, læskærme, skorstene, ventilationsanlæg medregnes ikke i bygningens højde. Bebyggelsen skal disponere i overensstemmelse med den vedtagne masterplan Facadebebyggelse skal opføres i min. 2 etager. Den samlede ramme for bruttoetageareal til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål er for dagligvarebutikker m2. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker m2. Der må ikke etableres udvalgsvarebutikker. Opholds- og friarealer Opholds- og friarealer samt veje, stier og parkeringspladser udformes med udgangspunkt i designmanualen for Haderslev Havn. Trafikbetjening og parkering Der skal udlægges 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsetageareal. Ved samlede bebyggelser kan byrådet ændre kravet. Området skal fredeliggøres gennem trafiksanering. Særlige bestemmelser Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ. Parkeringspladser i parkeringshus og parkeringskælder er undtaget herfor. 17

20 Servitutter Indsæt tekst her... Servitut undersøgelse pågår og indsættes efterfølgende i planmaterialet Kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende indenfor de kystnære dele af byzonen jf. planlovens kapitel 2 a, 5 a stk. 4. Jf. lovens 16 stk.4. skal der i redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Det vurderes at lokalplanens realisering vil have en positiv visuel påvirkning af omgivelserne i forbindelse med realisering af havneudviklingsprojekt Haderslev Havn. Se de udarbejdede visualiseringer på bilag 7 og 8. Byomdannelsesområde Byrådet har fastsat en afviklingsrækkefølge for erhvervsaktiviteterne på havnen og området kan derfor omfattes af planlovens 15a vedrørende etablering af miljøfølsomme anvendelser i miljøbelastede erhvervsområder under afvikling.støjbelastningen fra erhvervsområderne på havnen vil ifølge masterplanen for Haderslev Havn være bragt til ophør inden 6 år fra denne lokalplan er vedtaget og offentliggjort Naturforhold Der er i lokalplanområdet ikke arealer der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 og 4 Kulturmiljøer Museum Sønderjylland -Arkæologi Haderslev har foretaget arkivalsk kontrol af lokaliteten. 18

21 Lokalplan nr Redegørelse Der er ikke tidligere gjort fund af arkæologiske levn på området. Området er sandsynligvis blevet opfyldt med materiale fra fjorden ved dens uddybelse. Museet vurderer derfor risikoen for at støde på arkæologiske levn minimal og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendigt. Der henvises til regler i afsnittet om tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder. Bevaringsværdige bygninger Bygningerne med adresserne Chr. X s Vej 41 og Ved Havnen 18 - begge beliggende på matrikel er i Masterplanen udpeget som bevaringsværdige. Bygningerne har tidligere rummet administration og værksteder. Senest har de rummet mandskabsfaciliteter for havnens løsarbejdere. De indgår dermed i den gruppe af kulturhistoriske elementer der skal bevares og ikke må ombygges uden byrådets tilladelse. Bevaringsværdigt byggeri Chr. X s Vej 41 Skitse af bevaringsværdigt byggeri ved den nye Chr. X s Kanal 19

22 Miljø Jordforurening Området ligger i et havneområde, hvor der gennem årene har været mange typer af virksomheder. I sådanne områder er der en vis risiko for at jorden er forurenet. Der er inden for lokalplanområdet registreret forurening på vidensniveau 2 (V2) på dele af mat. nr. 4468, 3706 og 3787, Haderslev. Den fremtidige anvendelse kræver en tilladelse i henhold til jordforureningslovens 8 fra kommunen. Kommunen skal i den forbindelse indhente en udtalelse fra Region Syddanmark, som kommunen skal følge. Hvis der registreres jordforurening i området efter lokalplanens vedtagelse, kræver byggeri, terrænregulering eller ændret arealanvendelse særlig tilladelse fra Haderslev Kommune, der bl.a. vurderer om den ønskede anvendelse medfører øget risiko for sundhed eller miljø. Støj og luftforurening fra virksomheder Lokalplanområdet ligger indenfor byomdannelsesområdet på Haderslev havn.byrådet har fastsat en afviklingsrækkefølge for erhvervsaktiviteterne på havnen og området kan derfor omfattes af planlovens 15a vedrørende etablering af miljøfølsomme anvendelser i miljøbelastede erhvervsområder under afvikling. Støjbelastningen fra de nuværende virksomheder på havnen skønnes ikke at ville have væsentlig betydning for realiseringen af lokalplanen idet disse afvikles i takt med at funktionerne i planen realiseres. Tekniske sektorplaner Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af varmeforsyningsplanen for Haderslev Kommune, og det er beliggende i et område, der er udlagt til forsyning med fjernvarme. I henhold til varmeplanen er der tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen for ny bebyggelse. For eksisterende bebyggelse er der tilslutningspligt i forbindelse med udskiftning af eksisterende varmanlæg. Der er forbud mod elopvarmning i området. Der er i lokalplanenfastsat bestemmelse om, at ny bebyggelse ved ibrugtagning skal være tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Vandforsyning Lokalplanområdet er omfattet af den gældende vandforsyningsplan for Haderslev Kommune

23 Lokalplan nr Redegørelse Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af den gældende vandforsyningsplan for Haderslev Kommune De eksisterende offentlige afløbsledninger inden for lokalplanområdet tilhører henholdsvis Haderslev Havn og Haderslev Spildevand A/S. Det tilstræbes at lede regnvand til evt. nye kanaler for derved at opnå en løbende vandgennemstrømning. Affald Lokalplanområdet skal overholde Haderslev Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativ. Antenneforhold For at mindske antallet af eventuelle parabolantenner på områdets tage og facader, skal området tilsluttes fællesantenneanlæg, bredbånd eller kabel-tv og lignende efter byrådets nærmere anvisninger. Lokalplanområdet set fra øst 21

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 November 2008 2 Lokalplan 10.64.1-4OmrådE til OFFENTLIGE FORMÅL PÅ HADERSLEV HAVN r. X Ch Vej j ve s vn ha

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere