Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg , Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn."

Transkript

1 Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen Haderslev Tlf Fax december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders Kristian Sanderbo Dir. tlf. Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg , Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Byrådet har 16. december 2010 godkendt forslag til lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg for Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn til udsendelse i den lovpligtige 8 ugers offentlighedsperiode. Desuden blev det godkendt at beslutningen om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering offentliggøres med en 4 ugers klagefrist samtidig med planforslaget. Område Lokalplanområdet er beliggende centralt i Udviklingsprojekt Haderslev Havn med umiddelbar forbindelse til havnebassinet. Arealet strækker sig imellem Jomfrustiens afslutning og Kulhavnsvej på den del af havneområdet der hedder Godskajen. Formål Haderslev Kommune ønsker med denne lokalplan at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for, at et område på Haderslev Havn ved Godskajen kan omdannes til offentlige formål samt, i et mindre område, til boliger og liberalt erhverv. Det er byrådets intention at området ved Godskajen i Masterplanen benævnt Kulturøen - skal bruges til offentlige formål og være et område med frugtbar interaktion / samspil mellem udstillinger, events, fritidsaktiviteter, undervisning m.m. Den aktuelle anledning til udarbejdelsen af lokalplanen er, at der ønskes mulighed for opførelse af en ny undervisningsbygning for VUC Sønderjylland samt udførelse af anlægsarbejder i henhold til masterplanen for Haderslev Havn der bla. medfører etablering af kanaler i lokalplanområdet. Offentlighedsperiode Forslaget er fremlagt til offentlig debat i perioden fra den 22. december 2010 til den 16. februar Det kan fra den 22. december 2010 ses på Haderslev kommunes biblioteker, eller i Teknik & Miljøservice, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens, tlf og Plan og Ejendomsudvikling, Honnørkajen 1, 6100 Haderslev. Planmaterialet kan vederlags frit afhentes samme sted. Forslaget kan fra denne dato desuden ses på Haderslev Kommunes hjemmeside og på 1/2

2 Deres mulighed Hvis De har bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til forslaget skal de sendes til og være modtaget af Haderslev Kommune, Plan og Ejendomsudvikling, Honnørkajen 1, 6100 Haderslev, e- mail-adresse senest den 16. februar Retsvirkninger Ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, må ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Forbudet gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst ét år efter forslagets offentliggørelse. Miljøvurdering Da kommune- og lokalplaner i visse tilfælde er omfattet af lovens krav til miljøvurderinger, har Teknik- og miljøservice, Haderslev Kommune, gennemført en screening i henhold til lovens 4 med henvisning til lovens 3 stk. 2. hvorefter en plan, som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer, kun skal miljøvurderes, hvis planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Samlet set vurderes planen ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Beslutningen om, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering indarbejdes i - og offentliggøres sammen med planforslagene. Klagevejledning Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, jf. 16 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, kan Byrådets beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering påklages til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller på mail til Alle med retlig interesse samt visse foreninger og organisationer kan indgive klage. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Klage skal indgives skriftligt og være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsen er offentlig bekendtgjort, hvilket vil sige datoen for annoncens offentliggørelse. Hvis Byrådets beslutning ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra datoen for annoncens offentliggørelse Venlig hilsen Anders Kristian Sanderbo 2/2

3 Indsæt billeder fra lokalplanområdet. Det øverste af billedet skal ind bag den gennemsigtige hvide bjælke der er lige under romberne. Lokalplan 10-7 Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn / Godskajen november 2010 FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN D. 22. december februar 2011

4 Forslag til Lokalplan 10-7, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice, Offentliggjort d. 22. december 2010 Tryk: Haderslev Kommune Kort: Copyright Haderslev Kommune - KMS - COWI Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til: Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice, Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen Haderslev Tlf

5 Lokalplan nr Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn INDHOLD INDLEDNING REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund og formål Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning og lovgivning Miljøvurdering Tilladelser og Dispensationer fra andre myndigheder LOKALPLANBESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykninger 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 6. Bebyggelsens omfang og placering 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 8. Ubebyggede arealer 9. Ledningsanlæg og tekniske anlæg 10. Bevaring af bebyggelse 11. Grundejerforening 12. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 13. Ophævelse af servitutter Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning KORTBILAG

6 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalplan nr for et område til offentlige formål og boliger på Haderslev Havn Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit: Redegørelse Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, en miljøvurdering/screening af planen og en opsummering af de tilladelser og dispensationer, der er påkrævet fra andre myndigheder. Lokalplanbestemmelser Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere Kortbilag Kortbilag, hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne, viser lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der kan visualiseres. Offentlighedsperiode Forslaget til lokalplan nr er offentliggjort den 22. december 2010 og er i offentlig høring i 8 uger. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og skal være modtaget af Haderslev Kommune senest den 16. februar 2011 Indsigelser og bemærkninger skal sendes til: Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice, Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen Haderslev Tlf Eller som e-post til: 4

7 Lokalplan nr Redegørelse REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i Udviklingsprojekt Haderslev Havn med umiddelbar forbindelse til havnebassinet. Arealet strækker sig imellem Jomfrustiens og Chr. X s Vejs afslutning på den del af havneområdet der hedder Godskajen. På grund af den meget attraktive beliggenhed i forreste række mod vandet, er der i masterplanen for Haderslev Havn lagt stor vægt på at området skal rumme offentlige funktioner der vil kunne tiltrække et stort antal af kommunens borgere. Fig. 1. Byomdannelsesområdet Haderslev havn. Fig. 1. Lokalplanområdets beliggenhed. 5

8 Baggrund og formål Haderslev Kommune ønsker med denne lokalplan at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for, at et område på Haderslev Havn ved Godskajen kan omdannes til offentlige formål samt, i et mindre område, til boliger og liberalt erhverv. Fig 1. Lokalplanområdets beliggenhed vist med hvid streg Bebyggelsens udformning og anvendelse tager i princippet udgangspunkt i intentionerne i Masterplan 2004 og Designmanual 2005 for Haderslev Havn. Det er byrådets intention at området ved Godskajen skal bruges til offentlige formål og være et område med frugtbar interaktion / samspil mellem udstillinger, events, fritidsaktiviteter, undervisning m.m. Den aktuelle anledning til udarbejdelsen af lokalplanen er, at der ønskes mulighed for opførelse af en ny undervisningsbygning for VUC Sønderjylland samt udførelse af anlægsarbejder i henhold til masterplanen for Haderslev Havn der bla. medfører etablering af kanaler i lokalplanområdet. Det er lokalplanens formål, at sikre at området kan omdannes fra havne- og erhvervsformål til et nyt område til offentlige funktioner samt i et mindre område til bolig og liberalt erhverv i en karakter der er i overensstemmelse med den fremtidige bymæssige karakter der er skitseret i Masterplan 2004 for Haderslev Havn. Det er således lokalplanens formål, at sikre at sikre at ny bebyggelse og nye anlægsarbejder udføres i overensstemmelse med grundprincipperne i Masterplan 2004 og Designmanual 2005 for Haderslev Havn. Se vejledende illustrationsplan på side 9 Der er ikke fastsat detaljerede bestemmelser for udformningen af gader pladser og havnepromenade. Det er dog fastsat at dettte skal ske i overensstemmelse med Designmanual 2005 for Haderslev Havn og i forlængelse af / samspil med de allerede udførte arbejder på Haderslev Havn. Nye siddelamper på promenaden 6

9 Lokalplan nr Redegørelse Eksisterende forhold Lokalplanområdet udgøres af matriklerne , 3166, 4009, 4513, 1763, 1620, 4514, 4271, 3437, del af 19a, 4468, 4469, 3787, 2686, 3706, 4344, 4263, alle Haderslev og er på ca 4,1 ha. Mod vest afgrænses området af den den nyopførte boligbebyggelse Søslangen ved Jomfrustien. Bebyggelsen er omfattet af lokalplan Mod nord støder området op til lokalplan der har givet mulighed for opførelse af det regionale Skattecenter i form af en markant bygning i 4 etager i den østlige halvdel af området. Den resterende østlige del af denne lokalplans område er endnu ikke udnyttet, men giver mulighed for en tilsvarende bygning. Mod vest ender lokalplanområder i et nu ryddet areal der tidligere rummede et mørtelværk. Lokalplanområdet set fra sydvest Lokalplanområdet er under rydning i takt med at de eksisterende lejemål på arealet udløber. Bebyggelsen består mest markant af høj- og plansiloer der har været brugt til korn og foderstoffer samt i den østlige ende nogle ældre administrationsbygninger opført i røde sten med rødt tegltag. Nogle mindre erhvervspavillioner i den nordlige del af området betragtes ikke som bevaringsværdige. Der er taget principielt politisk stilling til at siloerne på arealet skal nedrives. Lokalplanen levner dog mulighed for at den vestligste silo kan bevares som landmark/ bygningskulturelt mindesmærke på stedet. Området gennemskæres øst / vest af vejen Ved havnen og af trafikarealerne på Godskajen. I områdets østlige ende løber Chr. X s Vej nord / syd. Lokalplanområdet set fra vandet ( sydøst ) 7

10 Lokalplanens indhold Områdets afgrænsning, opdeling og zonestatus Lokalplanområdet afgrænses som nævnt i afsnittet om områdets beliggenhed side 5. Hele området er idag beliggende i byzone. Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder som vist på bilag 2 Områdets anvendelse Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder: Delområde I, beliggende længst mod vest, kan anvendes til offentlige formål i form af f.eks teater, kulturhus og udstillingsbygninger samt faciliteter til idræts- og sportsaktiviteter. Delområde II, beliggende midt i lokalplanområdet, har samme anvendelsesbestemmelser som delområde I, men kan derudover rumme bygninger til undervisningsbrug. Delområde III, Beliggende østligst i lokalplanområdet skal anvendes til boligområde med offentlige og private servicefunktioner. Der kan etableres mindre erhvervsvirksomheder der naturligt kan indpasses i området. Området indeholder bevaringsværdige bygninger. Delområde IV, beliggende nordøst i lokalplanområdet, kan anvendes til offentlige og private servicefunktioner 8

11 Lokalplan nr Redegørelse Udstykninger Der kan kun ske udstykning og sammenlægning af ejendomme når dette sker efter en samlet plan godkendt af Haderslev Kommune Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanområdet trafikbetjenes via en nyetableret tilslutning til Vinkelvej, samt en tilslutning til Chr. D. X s Vejs forlængelse. Den trafikale rygrad internt i lokalplan området vil være en ny forsyningsvej udlagt i et kurvet forløb der følger banelegemet beliggende i lokalplanområdets nordlige afgrænsning. Adgangsvejen etableres som privat fællesvej Lokalplanområdet set fra nord BYGGELINIE Illustrationsplan 1 : 2500 En mulig udnyttelse af området VUC Haderslev Situationsplan -ideskitse 1:1000 d

12 Bebyggelsens omfang, placering og udforming Bebyggelsesmæssigt har lokalplanen til hensigt, at intentionerne i Masterplan 2004 og Designmanual 2005 for Haderslev Havn efterleves. Dette betyder, at delområde I og II er beliggende i det område der i masterplanen benævnes Kulturøen og som har meget vide rammer for den fysiske udformning af ny bebyggelse. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt tifælde godkendes af byrådet. På nuværende tidspunkt har byrådet godkendt et byggeri til undervisningsformål beliggende i delområde II. Der udlægges i lokalplanen det nødvendige byggefelt for at fastlægge placeringen af denne bygning. Den godkendte bygning har en maksimal bygningshøjde på 23 meter og fremtræder i et moderne formsprog med store glaspartier i facaden. I delområde I er det muligt at opføre bygninger til offentlige formål som f.eks. udstillinger, teater, sport og kulturhus. Byggemulighederne afgrænses af et udlagt byggefelt. I delområde III og IV kan der opføres bygninger med en maksimal bygningshøjde på 15 meter indenfor de udlagte byggefelter. Ny bebyggelse skal minimum være i 2 etager. Lokalplanområdets byggefelter kan ses på bilag 3. Masterplanen for Haderslev Havn lægger op til, at ny bebyggelse opføres med et nutidigt arkitektonisk udtryk. Der skal tilstræbes et varieret facadeudtryk med en høj grad af arkitektonisk bearbejdning. illustration VUC perspektiv Ny bygning Visualisering af det nye byggeri til undervisning 10

13 Lokalplan nr Redegørelse Bevaringsværdig bebyggelse I delområde III ligger der en tidligere administrationsbygning i røde sten vinkelret på kajkanten. Denne bygning er udpeget som bevaringsværdig i Masterplanen. Bygningen må ikke ændres eller nedrives uden byrådets særlige tilladelse Ubebyggede arealer Chr. X s Vej 41 Efterhånden som havneområdet udvikles skal gader, stier, promenader og pladser omlægges. Ved omlægning skal dette udføres med udgangspunkt i designmanualen for Haderslev Havn. Parkeringspladser skal udføres med fast belægning eller som grøn parkering jvf. designmanualen for Haderslev Havn. Der skal plantes mindst 1 træ for hver 3 parkeringsbåse på terræn. Såfremt der ikke opføres bebyggelse i delområde I skal dette udlægges til offentligt grønt område indrettet med træer og græsarealer efter en af Byrådet vedtaget samlet plan. Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Det er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at der er etableret parkeringspladser jvf lokalplanens bestemmelser samt, at bygningerne er tilsluttet el, vand, offentlig kloak samt fjernvarmeforsyning. Grundejerforeninger Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde og bygninger indenfor lokalplanområdet, der er taget i brug efter planens vedtagelse. Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af fællesveje og fælles arealer indenfor lokalplanområdet. Der skal endvidere oprettes en overordnet grundejerforening med medlemspligt for området omfattet af hele Masterplan 2004 for Haderslev havn. Grundejerforeningen skal bla. forestå drift og vedligeholdelse af de fælles friarealer, beplantningsbælter m.m., der etableres som led i projektet. Haderslev Kommune varetager grundejerforeningens funktioner frem til det tidspunkt, hvor Haderslev Kommune finder grundlag for at over drage den fremtidige drift til grundejerforeningen. 11

14 Forhold til anden planlægning og lovgivning Kommuneplan 2009 Rammer for lokalplanlægning Lokalplanområdet er omfattet af 3 ramme områder : CE.05 - Centerområde Jomfrustien, BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved havnen, og OF.02 - Område til offentlige formål Godskajen. Rammeområdernes forløb i lokalplanområdet ses på nedenstående illustration og rammebestemmelserne for de enkelte områder er gengivet efterfølgende. kort gl rammer CE CE BE OF BE.02 1:2.500 Eksisterende kommuneplanrammer meter 12

15 Lokalplan nr Redegørelse OF.02 Område til offentlige formål Godskajen Status pr Område mellem Godskajen og Ved Havnen i Haderslev. Erhvervsvirksomheder, lagerbygninger og siloer. Plannummer OF.02 Plannavn Område til offentlige formål Godskajen Fremtidig anvendelse Område til offentlige formål Kulturelle institutioner Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Områdets anvendelse Område til offentlige formål i form af f.eks. teater, kulturhus og udstillingsbygning samt relaterede erhverv. Byomdannelsesområde. Bebyggelsens omfang og udformning Genanvendelse af eksisterende erhvervsbygninger. Supplerende beyggeri kan etableres. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet. Særlige bestemmelser Bebyggelsens omfang og placering, opholds- og friarealer samt veje, stier og parkeringsarealer skal udformes med udgangspunkt i designmanualen for Haderslev Havn BE.01 Blandet bolig- og erhvervsområde Ved Havnen Status pr Område mellem Haderslev Havn og Fjelstrupvej i den østlige del af Haderslev. Virksomheder, boliger og ledige arealer. Plannummer BE.01 Plannavn Blandet bolig- og erhvervsområde Ved Havnen Fremtidig anvendelse Blandet bolig og erhverv Blandet byområde Zonestatus Eksisterende: By- og landzone 13

16 Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 110 % Beregnet for området under ét Områdets anvendelse Boligområde samt offentlige og private servicefunktioner. Der kan etableres mindre erhvervsvirksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Byomdannelsesområde. Bebyggelsens omfang og udformning Tæt-lav bebyggelse samt etagebyggeri. Bebyggelsen må ikke opføres i en højde på over 15 m målt fra kote 2,20 m eller fra eksisterende terræn, hvor dette ligger over kote 2,20 m. Elevatortårne, læskærme og lignende medregnes ikke i bebyggelsens højde. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet. Bebyggelsen skal disponeres i overensstemmelse med den vedtagne masterplan. Facadebebyggelse skal opføres i minimum 2 etager. Bebyggelsens omfang og placering, opholds- og friarealer samt veje, stier og parkeringsarealer skal udformes med udgangspunkt i designmanualen for Haderslev Havn. Eksisterende silobygninger kan genanvendes, selv om bygningshøjden/bebyggelsesprocenten overskrides. Bebyggelse mellem Hansborggade og kajområdet forudsætter udarbejdelse af en samlet plan, der inddrager den eksisterende bebyggelse. Opholds- og friarealer Der skal etableres udendørs opholdsarealer til alle boliger. Trafikbetjening og parkering Der skal etableres mindst 1 parkeringsplads pr. bolig og mindst 1 plads pr. 100 m2 erhvervsareal. Særlige bestemmelser Eksisterende karakteristisk beplantning skal bevares CE.05 Centerområde Jomfrustien Status pr Område ved Teaterstien, Jomfrustien og Nordhavnsvej i Haderslev. Overvejende fritliggende bebyggelse. Blandet bolig- og erhvervsområde med offentlig parkeringsplads m.v. Plannummer CE.05 Plannavn Centerområde Jomfrustien Fremtidig anvendelse Centerområde Bycenter 14

17 Lokalplan nr Redegørelse Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 50 % Beregnet for den enkelte ejendom Etageantal og bygningshøjde Max etager: 2.5 Områdets anvendelse Centerområde med butikker, boliger, erhverv og privat og offentlig service, som naturligt hører til det centrale byområde. Bebyggelsens omfang og udformning Åben-lav, tæt-lav etagebebyggelse og fritliggende bebyggelse. Eksisterende bebyggelse må ikke ændres eller fjernes uden byrådets tilladelse. Den samlede ramme for bruttoetageareal til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål er for dagligvarebutikker m2 og for udvalgsvarebutikker m2. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker m2 og for udvalgsvarebutikker m2. Facade bebyggelse skal tilpasses nabobebyggelsen og må ikke opføres med mere end 2 1/2 etage og højere end 13 m. Det skal være muligt at opføre bebyggelse i samme højde som tilgrænsende bebyggelse, hvor helhedshensynet taler for det. Eventuelle sidehus- og baghusbebyggelser må ikke gives en større højde end facadebebyggelsen. Bebyggelsen må i sin ydre fremtræden (fagdeling, vinduesudformning, tagbeklædning, farver, materialer, skiltning, markiser, lysinstallationer m.v.) ikke ændres uden byrådets tilladelse. Opholds- og friarealer Der skal tilvejebringes nødvendige opholdsarealer i forhold til den enkelte ejendoms anvendelse. Opholdsarealet skal etableres forud for parkeringspladser. Trafikbetjening og parkering Der skal etableres 1 parkeringsplads pr. bolig, 1 parkeringsplads pr. 20 m2 butiksareal ved dagligvarebutikker og 1 parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal i øvrigt. Byrådet kan ændre kravet til parkeringspladser. Byrådet kan kræve manglende parkeringspladser erstattet af indbetaling til parkeringsfond. Området skal fredeliggøres gennem en trafiksanering. Særlige bestemmelser Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ. Antallet af boliger skal søges fastholdt. Store og trafiktunge egnscenterfunktioner bør placeres i tilknytning til centerringen. 15

18 Kommuneplantillæg For at kunne realisere masterplanens bebyggelsesintentioner - herunder den godkendte bebyggelse i delområde II - er det nødvendigt at lave nogle justeringer af kommuneplanrammernes forløb indenfor lokalplanområdet: Rammeafgrænsningen af OF.02 tilpasses, således at hele delområde 2 indeholdes i denne ramme og den nordlige del af delområde III ( Nord for banelegemet ) tillægges rammeområdet mod øst ( CE.13 ). Der er derfor, i sammenhæng med udarbejdelsen af denne lokalplan, udarbejdet kommuneplantillæg der indeholder de ovenfor beskrevne rammejusteringer. Det nye forløb af planrammerne og betemmelserne i CE.13 kan ses herunder CE CE BE OF BE.02 1:2.500 Nye kommuneplanrammer meter 16

19 Lokalplan nr Redegørelse CE.13 Centerområde Nordhavnsvej syd Status pr Område syd for Nordhavnsvej i Haderslev. Området ligger mellem Nordhavnsvej og det nedlagte jernbanespor i havneområdet. Plannummer CE.13 Plannavn Centerområde Nordhavnsvej syd Fremtidig anvendelse Centerområde Bycenter Zonestatus Eksisterende: Byzone Fremtidig: Byzone Bebyggelsesprocent 110 % Beregnet for den enkelte ejendom Områdets anvendelse Centerområde med trafiktunge centerfunktioner - offentlige og private servicefunktioner. Der må ikke opføres boliger. Bebyggelsens omfang og udformning Bygningshøjden må ikke overstige 15 m målt fra kote 2,20 eller fra eksisterende terræn. Elevatortårne, læskærme, skorstene, ventilationsanlæg medregnes ikke i bygningens højde. Bebyggelsen skal disponere i overensstemmelse med den vedtagne masterplan Facadebebyggelse skal opføres i min. 2 etager. Den samlede ramme for bruttoetageareal til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål er for dagligvarebutikker m2. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker m2. Der må ikke etableres udvalgsvarebutikker. Opholds- og friarealer Opholds- og friarealer samt veje, stier og parkeringspladser udformes med udgangspunkt i designmanualen for Haderslev Havn. Trafikbetjening og parkering Der skal udlægges 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsetageareal. Ved samlede bebyggelser kan byrådet ændre kravet. Området skal fredeliggøres gennem trafiksanering. Særlige bestemmelser Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ. Parkeringspladser i parkeringshus og parkeringskælder er undtaget herfor. 17

20 Servitutter Indsæt tekst her... Servitut undersøgelse pågår og indsættes efterfølgende i planmaterialet Kystnærhedszone Lokalplanområdet er beliggende indenfor de kystnære dele af byzonen jf. planlovens kapitel 2 a, 5 a stk. 4. Jf. lovens 16 stk.4. skal der i redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Det vurderes at lokalplanens realisering vil have en positiv visuel påvirkning af omgivelserne i forbindelse med realisering af havneudviklingsprojekt Haderslev Havn. Se de udarbejdede visualiseringer på bilag 7 og 8. Byomdannelsesområde Byrådet har fastsat en afviklingsrækkefølge for erhvervsaktiviteterne på havnen og området kan derfor omfattes af planlovens 15a vedrørende etablering af miljøfølsomme anvendelser i miljøbelastede erhvervsområder under afvikling.støjbelastningen fra erhvervsområderne på havnen vil ifølge masterplanen for Haderslev Havn være bragt til ophør inden 6 år fra denne lokalplan er vedtaget og offentliggjort Naturforhold Der er i lokalplanområdet ikke arealer der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 og 4 Kulturmiljøer Museum Sønderjylland -Arkæologi Haderslev har foretaget arkivalsk kontrol af lokaliteten. 18

21 Lokalplan nr Redegørelse Der er ikke tidligere gjort fund af arkæologiske levn på området. Området er sandsynligvis blevet opfyldt med materiale fra fjorden ved dens uddybelse. Museet vurderer derfor risikoen for at støde på arkæologiske levn minimal og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendigt. Der henvises til regler i afsnittet om tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder. Bevaringsværdige bygninger Bygningerne med adresserne Chr. X s Vej 41 og Ved Havnen 18 - begge beliggende på matrikel er i Masterplanen udpeget som bevaringsværdige. Bygningerne har tidligere rummet administration og værksteder. Senest har de rummet mandskabsfaciliteter for havnens løsarbejdere. De indgår dermed i den gruppe af kulturhistoriske elementer der skal bevares og ikke må ombygges uden byrådets tilladelse. Bevaringsværdigt byggeri Chr. X s Vej 41 Skitse af bevaringsværdigt byggeri ved den nye Chr. X s Kanal 19

22 Miljø Jordforurening Området ligger i et havneområde, hvor der gennem årene har været mange typer af virksomheder. I sådanne områder er der en vis risiko for at jorden er forurenet. Der er inden for lokalplanområdet registreret forurening på vidensniveau 2 (V2) på dele af mat. nr. 4468, 3706 og 3787, Haderslev. Den fremtidige anvendelse kræver en tilladelse i henhold til jordforureningslovens 8 fra kommunen. Kommunen skal i den forbindelse indhente en udtalelse fra Region Syddanmark, som kommunen skal følge. Hvis der registreres jordforurening i området efter lokalplanens vedtagelse, kræver byggeri, terrænregulering eller ændret arealanvendelse særlig tilladelse fra Haderslev Kommune, der bl.a. vurderer om den ønskede anvendelse medfører øget risiko for sundhed eller miljø. Støj og luftforurening fra virksomheder Lokalplanområdet ligger indenfor byomdannelsesområdet på Haderslev havn.byrådet har fastsat en afviklingsrækkefølge for erhvervsaktiviteterne på havnen og området kan derfor omfattes af planlovens 15a vedrørende etablering af miljøfølsomme anvendelser i miljøbelastede erhvervsområder under afvikling. Støjbelastningen fra de nuværende virksomheder på havnen skønnes ikke at ville have væsentlig betydning for realiseringen af lokalplanen idet disse afvikles i takt med at funktionerne i planen realiseres. Tekniske sektorplaner Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af varmeforsyningsplanen for Haderslev Kommune, og det er beliggende i et område, der er udlagt til forsyning med fjernvarme. I henhold til varmeplanen er der tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen for ny bebyggelse. For eksisterende bebyggelse er der tilslutningspligt i forbindelse med udskiftning af eksisterende varmanlæg. Der er forbud mod elopvarmning i området. Der er i lokalplanenfastsat bestemmelse om, at ny bebyggelse ved ibrugtagning skal være tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Vandforsyning Lokalplanområdet er omfattet af den gældende vandforsyningsplan for Haderslev Kommune

23 Lokalplan nr Redegørelse Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af den gældende vandforsyningsplan for Haderslev Kommune De eksisterende offentlige afløbsledninger inden for lokalplanområdet tilhører henholdsvis Haderslev Havn og Haderslev Spildevand A/S. Det tilstræbes at lede regnvand til evt. nye kanaler for derved at opnå en løbende vandgennemstrømning. Affald Lokalplanområdet skal overholde Haderslev Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativ. Antenneforhold For at mindske antallet af eventuelle parabolantenner på områdets tage og facader, skal området tilsluttes fællesantenneanlæg, bredbånd eller kabel-tv og lignende efter byrådets nærmere anvisninger. Lokalplanområdet set fra øst 21

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej.

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej. Rosenkildevej Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013 Rådhusvej Lærkevej Hertelsvej Præstøvej Præstøvej Forslag til Lokalplan 100-63

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere