Aftale om Retssikkerhedspakke II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om Retssikkerhedspakke II"

Transkript

1 Notat Aftale om Retssikkerhedspakke II 3. maj 2016 Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er enige om, at følgende initiativer indgår i Retssikkerhedspakke II. Genindførelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde: Borgere skal ikke risikere at lide et økonomisk tab, hvis man vinder en sag over Skatteministeriet, alene fordi man har valgt at drive sin forretning i selskabsform. Derfor ændres reglerne for omkostningsgodtgørelse, så skattepligtige selskaber og fonde igen får mulighed for at få dækket udgifter til sagkyndig bistand på lige fod med borgere og selvstændigt erhvervsdrivende. Etablering af skattekontor hos Folketingets Ombudsmand: Der er bred opbakning til at oprette et nyt skattekontor hos Folketingets Ombudsmand. Samtidig vil regeringen gennemføre en lovændring, der ændrer en frist i skatteforvaltningsloven, som har begrænset borgernes mulighed for at gå til ombudsmanden. Desuden skal der skabes mere synlighed og åbenhed om SKATs Borger- og retssikkerhedschef. Forslaget vedr. omkostningsgodtgørelse forventes at medføre merudgifter på ca. 60 mio. kr. årligt (efter tilbageløb) fra 2017, mens styrkelsen af Folketingets Ombudsmand på skatteområdet vil medføre merudgifter på ca. 10 mio. kr. årligt. Partierne er enige om, at forslagenes udgifter vil blive modsvaret af forventede indtægter som følge af satsforhøjelser i den fælles vejbenyttelsesafgift for lastbiler (Eurovignetten), og regeringen vil på den baggrund indarbejde forslaget på finanslovsforslaget for Kortere sagsbehandlingstider for klagesager: Sagsbehandlingstiden for borgere og virksomheders klagesager i Skatteankestyrelsen skal være kortere. Initiativet skal ses i sammenhæng med, at det er helt centralt, at SKAT træffer den korrekte afgørelse på det tidligst mulige tidspunkt. Der arbejdes for at indføre en sagsbehandlingsgaranti fra 2017 for nye klagesager, som skal gælde for de mest almindelige klagesager for henholdsvis borgere og for små og mellemstore virksomheder. Fristen for begge grupper bør være maksimalt 6 mdr. Som led i initiativet vil der blive gennemført et eftersyn af klagestrukturen på skatteområdet. For at kunne nedbringe sagspuklen og indføre en sagsbehandlingsgaranti, skal der tilføres flere ressourcer til Skatteankestyrelsen. Aftalepartierne er enig om, at forudsætningen for dette er, at partierne bag aftalen tilvejebringer finansieringen til initiativet i forbindelse med finansloven Etablering af Skattelovråd: Der nedsættes et Skattelovråd, som efter anmodning fra skatteministeren vil kunne belyse og afgive indstillinger om udvalgte emner inden for skattelovgivningen. Skattelovrådet vil bestå af et begrænset antal, fx 3-5 medlemmer, der hver især besidder bred juridisk eller økonomisk sagkundskab på skatteområdet.

2 Øget åbenhed og klarere rammer: Der gennemføres en række initiativer, der skal sikre øget åbenhed og klarere rammer for skattemyndighedernes arbejde. Der indføres en pligt for SKAT til at orientere modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag. Samtidig vil Folketinget årligt få tilsendt en oversigt over Skatteministeriets og SKATs brug af Kammeradvokaten. For at sikre, at borgere ikke unødigt trækkes gennem sager ved domstolene, skal der være klare og restriktive regler for, hvornår Skatteministeriet indbringer sager for domstolene. Derfor opdateres Skatteministeriets såkaldte retssagsvejledning, som også sendes til Folketinget, og vejledningen udvides med mere restriktive kriterier, der skal anvendes, når SKAT selv indbringer sager for domstolene eller anker disse, fx sager om erstatning. Alle sager skal behandles ud fra samme grundlag. Derfor slås principperne og arbejdsgangene omkring SKATs fastlæggelse af praksis fast. Samtidig vil Skatteministeren fremover blive orienteret om alle styresignaler, der i høringsfasen har givet anledning til politiske spørgsmål med henblik på drøftelse heraf. Klare retningslinjer for SKATs ledere og medarbejdere er et helt centralt element for at sikre borgernes retssikkerhed. SKATs direktion præsenterer et nyt og revideret adfærdskodeks for alle medarbejdere i SKAT. Udvidede høringsfrister for udvalgte lovforslag skal bidrage til større åbenhed og inddragelse i lovgivningsarbejdet i Skatteministeriet. I det følgende er der en uddybning af de enkelte initiativer i Retssikkerhedspakke II. Side 2 af 15

3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Borgere og selvstændigt erhvervsdrivende har i dag mulighed for at få dækket udgifter til advokat og revisor, når de fører sag mod SKAT og Skatteministeriet ved en administrativ klageinstans eller domstolene (såkaldt omkostningsgodtgørelse). Både når de selv indbringer sagen, men også når det er Skatteministeriet, der indbringer eller anker sagen til domstolene. Skattepligtige selskaber og fonde kan derimod ikke få omkostningsgodtgørelse. De har alene mulighed for at fratrække udgifterne til sagkyndig bistand i den skattepligtige indkomst. For at styrke retssikkerheden vil regeringen derfor ændre reglerne og give selskaber og fonde fuld ret til omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager og domstolsbehandling. Reglerne i dag Borgere og selvstændigt erhvervsdrivende har ret til at få dækket deres udgifter 100 pct., hvis de har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad. Taber skatteyderen en sag, som vedkommende selv har indbragt, dækkes 50 pct. af udgifterne. Hvis en sag er indbragt for domstolene eller anket af Skatteministeriet, vil borgeren eller den selvstændigt erhvervsdrivende få dækket deres udgifter fuldt ud. Selskaber og fonde har fradragsret for udgifter til sagkyndig bistand, men kan ikke få dækket udgifter efter omkostningsgodtgørelsesordningen, jf. tabel 1. Tabel 1. Andel af udgiften, som dækkes af staten ud fra reglerne for omkostningsgodtgørelse Hvem indbringer? Skatteyder taber sagen Skatteyder får overvejende eller fuldt medhold Borger Selvstændigt erhvervsdrivende Selskaber og fonde Borger 50 pct. 100 pct. Skatteministeriet 100 pct. 100 pct. Selvstændig 50 pct. 100 pct. Skatteministeriet 100 pct. 100 pct. Selskab 0 0 Skatteministeriet 0 0 Selskaber og fonde havde indtil 2009 mulighed for at få omkostningsgodtgørelse, men muligheden blev fjernet som led i finansieringen af Forårspakke 2.0. Statens udgifter til borgere og selvstændigt erhvervsdrivendes ret til dækning af udgifter til sagkyndig bistand har de seneste år i gennemsnit været ca. 130 mio. kr. Som reglerne er i dag, risikerer eksempelvis en håndværksmester at lide et økonomisk tab, når vedkommende vinder en sag over Skatteministeriet, alene fordi forretningen drives i Side 3 af 15

4 selskabsform. Hvis håndværksmesteren derimod havde valgt at drive sin forretning som en personligt ejet virksomhed, havde der været adgang til omkostningsgodtgørelse. Regeringens forslag vil sikre, at skattepligtige selskaber og fonde bliver ligestillet med borgere og selvstændigt erhvervsdrivende og igen får mulighed for at opnå omkostningsgodtgørelse. Samtidig bevarer selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende fradragsretten for udgifter til sagkyndig bistand i det omfang, der ikke kan ydes godtgørelse. Det betyder, at selskaberne og de selvstændigt erhvervsdrivende fortsat har fradrag for udgifter til sagkyndig bistand i 1. instans, dvs. i skatteansættelsessager ved SKAT. Reglerne skal være robuste Der er i de senere år konstateret et stigende pres på ordningen med omkostningsgodtgørelse. Der vil derfor blive indført tiltag, som kan gøre ordningen mere robust. Blandt andet vil SKATs kontrol med omkostningsgodtgørelse blive styrket. Samtidig vil der ikke blive mulighed for at opnå godtgørelse i sager, hvor der klages over SKATs afgørelser om godtgørelse. Side 4 af 15

5 Etablering af skattekontor hos Folketingets Ombudsmand Skatteborgerne skal stå stærkere og deres retssikkerhed skal styrkes. Derfor er der bred opbakning i Folketinget til at oprette et nyt skattekontor hos Folketingets Ombudsmand. Samtidig vil regeringen gennemføre en lovændring, der ændrer en frist i skatteforvaltningsloven, som har begrænset borgernes mulighed for at gå til ombudsmanden. Desuden skal SKATs Borger- og retssikkerhedschef fortsat værne om borgere og virksomheders retssikkerhed. Borgere, som er utilfredse med sagsbehandlingen i SKAT, kan i dag gå til Borger- og retssikkerhedschefen. Borger- og retssikkerhedschefen kan desuden tage sager op af egen drift. Det er imidlertid fra flere sider blevet kritiseret, at Borger- og retssikkerhedschefen ikke er en reel uafhængig instans, når denne er en del af institutionen, der kontrolleres. For at styrke skatteborgernes retssikkerhed yderligere er der bred enighed i Folketinget om at oprette et egentligt skattekontor hos Folketingets Ombudsmand. Kontoret vil være en del af ombudsmandsinstitutionen og operere inden for institutionens gældende lovgrundlag og praksis. Det indebærer, at når en borgers administrative klagemuligheder er udtømt, kan ombudsmanden kritisere og anbefale skattemyndighederne at behandle en sag igen. Men kontoret kan ikke selv træffe afgørelser. Etableringen af et selvstændigt skattekontor betyder, at Folketingets Ombudsmand får flere ressourcer til at arbejde mere aktivt, end det tidligere har været tilfældet. Eksempelvis kan kontoret iværksætte større undersøgelser af skattemyndighedernes sagsbehandling, jf. boks 1. Det nye kontor betyder samtidig, at ombudsmanden vil kunne øge informationsvirksomheden i forhold til skattemyndighederne. Kontorets opgaver og udformning skal endeligt tilrettelægges af Folketingets Ombudsmand, og det er Folketingets Præsidium, der træffer afgørelse om styrkelsen. Boks 1. Ombudsmandens skattekontors beføjelser Reel uafhængighed Skattekontoret vil varetage dets opgaver uafhængigt af regeringen og Folketinget. Kan behandle klagesager på skatteområdet Skattekontoret kan, når de administrative klagemuligheder er udtømt, kritisere og anbefale skattemyndighederne at behandle en sag igen, men kan ikke selv træffe afgørelser. Kan rejse konkrete sager af egen drift Skattekontoret kan af egen drift rejse konkrete sager. Kan iværksætte større undersøgelser af egen drift Skattekontoret kan af egen drift optage en sag til undersøgelse og kan gennemføre generelle undersøgelser af skattemyndighedernes behandling af sager. Side 5 af 15

6 Ny lovgivning skal sikre ombudsmanden mulighed for at behandle sager Samtidig vil regeringen gennemføre en lovændring, der ændrer en frist i skatteforvaltningsloven, som har virket begrænsende for borgernes mulighed for at gå til ombudsmanden. I dag er der en frist for at indbringe en endelig administrativ afgørelse for domstolene på 3 måneder. På den tid kan Folketingets Ombudsmand ikke nå at afslutte en klagesag. Det betyder, at borgeren må vælge mellem sagsanlæg eller klage til ombudsmanden. Derfor vil regeringen ændre skatteforvaltningsloven, så fristen på 3 måneder afbrydes, hvis borgeren først er gået til ombudsmanden. Det betyder, at borgeren kan gå til ombudsmanden uden at frygte, at fristen for at gå til domstolene udløber, inden sagen er afsluttet. Større synlighed om SKATs Borger- og retssikkerhedschef Det nye skattekontor hos Folketingets Ombudsmand erstatter ikke SKATs Borger- og retssikkerhedschef, som fortsat skal værne om borgere og virksomheders retssikkerhed, jf. boks 2. For at afklare sagerne på det tidligst mulige tidspunkt vil Borger- og retssikkerhedschefen således fortsat behandle klager over SKATs sagsbehandling, dvs. behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser. Hvis skatteyder ikke er tilfreds med Borger- og retssikkerhedschefens behandling af klagen, kan skatteyder klage til Folketingets Ombudsmand. Borger- og retssikkerhedschefens opgave er blandt andet at sætte og fastholde fokus på retssikkerhed i skattesystemet, så skatteyderne oplever en ensartet og retfærdig behandling. Borger- og retssikkerhedschefen bidrager på den måde til at forankre og udbrede kendskabet til retssikkerhed som et bærende værdigrundlag i SKATs arbejde på en måde, som ombudsmanden ikke har samme mulighed for. Der skal skabes mere synlighed og åbenhed om Borger- og retssikkerhedschefens rolle, initiativer og anbefalinger. Det vil blandt andet ske ved en fast oversendelse af Borger- og retssikkerhedschefens beretninger mv. til Folketinget. Samtidig vil Borger- og retssikkerhedschefen få en mere synlig placering på SKATs hjemmeside og i SKATs kommunikation i øvrigt. Desuden vil Skatteministeriets interne retningslinjer for inddragelse af Borger- og retssikkerhedschefen blive justeret for yderligere at kunne tilgodese ønsket om bredt at få tænkt retssikkerhed ind i lovgivningsarbejdet. Side 6 af 15

7 Boks 2. Borger- og retssikkerhedschefens arbejde Borger- og retssikkerhedschefens opgave er at sætte og fastholde fokus på retssikkerhed i skattesystemet. Det sker ved, at Borger- og retssikkerhedschefen fungerer selvstændigt og uafhængigt af hele koncernen kan iværksætte undersøgelser vurderer selv, hvilke sager, der skal undersøges kan foreslå og gennemføre initiativer, der sætter fokus på retssikkerheden i skattesystemet kan henstille til ændringer i SKATs procedurer og arbejdsgange. Borger- og retssikkerhedschefen kan desuden behandle klager over SKATs sagsbehandling, dvs. behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser. En skatteyder, der ikke er tilfreds med Borger - og retssikkerhedschefens behandling af klagen, kan klage til Folketingets Ombudsmand. Borger- og retssikkerhedschefen udgiver årligt en beretning om sit arbejde, og den seneste beretning, som er offentliggjort i april 2015, dækker året Det fremgår af beretningen fra 2015, at SKAT i 2014 har modtaget i alt 322 klager over bl.a. lang sagsbehandlingstid, forkert eller mangelfuld vejledning, SKATs mundtlige og skriftlige kommunikation, formelle mangler og mangel på god sagsbehandlingsskik, brud på tavshedspligten og problemer med relation til SKATs organisering, systemer og arbejdsprocesser. Flere klager giver anledning til ændringer i SKATs procedurer. 44 indsigelser er gået videre til borger- og retssikkerhedschefen, hvor 17 har givet anledning til kritik og/eller henstillinger i forh old til SKATs sagsbehandling. Borger- og retssikkerhedschefens funktion er oprettet administrativt og refererer direkte til direktøren for SKAT. I forbindelse med ansættelse af en ny Borger- og retssikkerhedschef skal der iagttages procedurer i overensstemmelse med, hvad der gælder, når ansættelser forelægges for regeringens ansættelsesudvalg, jf. Statsministeriets retningslinjer herom. Side 7 af 15

8 Kortere sagsbehandlingstider for klagesager Det er en forudsætning for retssikkerheden, at borgere har mulighed for at få deres klagesager på skatteområdet behandlet inden for en forsvarlig tidsramme. Derfor skal sagsbehandlingstiderne gøres kortere. Initiativet skal ses i sammenhæng med, at det er helt centralt, at SKAT træffer den korrekte afgørelse på det tidligst mulige tidspunkt. På den baggrund arbejdes der for at indføre en sagsbehandlingsgaranti fra 2017 for nye klagesager, som skal gælde for de mest almindelige klagesager for henholdsvis borgere og for små og mellemstore virksomheder. Fristen bør for begge grupper maksimalt være 6 mdr. Som led heri vil der skulle gennemføres et eftersyn af klagestrukturen på skatteområdet, hvor den endelige sagsbehandlingsgaranti vil blive fastlagt. En forudsætning for at nedbringe sagspuklen og indføre en sagsbehandlingsgaranti er, at der tilføres flere ressourcer til Skatteankestyrelsen i forbindelse med Finanslovsaftalen for Eftersyn af klagestruktur Når borgere vil klage over en afgørelse truffet af SKAT eller Skatterådet, kan de i dag klage til Skatteankestyrelsen. Styrelsen forbereder i den nuværende klagestruktur sagerne, som sendes til afgørelse i en af to klageinstanser - Landsskatteretten eller de lokale ankenævn. I visse sager træffer styrelsen selv afgørelse. Skatteankestyrelsen har imidlertid i dag en stor sagspukkel og oplever stigende sagsbehandlingstider, hvilket udfordrer borgernes retssikkerhed. For at komme sagspuklen til livs blev Skatteankestyrelsen i sommeren 2014 tilført flere ressourcer. Der er imidlertid stadig en stor sagspukkel og deraf følgende lange sagsbehandlingstider. Derfor sættes der gang i et eftersyn af klagestrukturen, der blandt andet skal bidrage til at gøre sagsbehandlingstiderne kortere. Eftersynet sker som en del af en større evaluering af den nuværende klagestruktur, jf. boks 3. Eftersynet vil også afdække, hvordan der kan indføres en sagsbehandlingsgaranti for de mest almindelige klagesager fra små og mellemstore virksomheder samt borgerne. I den forbindelse vil der blive set nærmere på arbejdstilrettelæggelsen i Skatteankestyrelsen, så denne i bedst mulige omfang kan understøtte, at sagspuklen nedbringes og sagsbehandlingsgarantien kan indføres succesfuldt. En forudsætning for initiativet er, at der i forbindelse med Finanslovsaftalen for 2017 tilføres flere ressourcer til Skatteankestyrelsen. Arbejdet forventes at være afsluttet ultimo 2016 med henblik på, at eventuelle initiativer kan indgå i Retssikkerhedspakke IV. Side 8 af 15

9 Boks 3. Evaluering af klagestruktur Skatteankestyrelsen blev oprettet den 1. januar 2014 og består i dag af ét sekretariat, som betjener Landsskatteretten og ankenævnene. Styrelsens etablering er en følge af den nye klagestruktur på Skatteministeriets område, som Folketinget vedtog i sommeren Det blev besluttet som led i behandlingen af lovforslaget om en ny klagestruktur, at klagestrukturen skulle evaluereres i 2016, når den havde virket i 2 år. Evalueringen skal blandt andet have fokus på tiltag, der målrettet kan nedbringe sagsbe handlingstiden. Målet er, at flere borgere skal have behandlet deres sager inden for en forsvarlig tidsramme. Side 9 af 15

10 Nedsættelse af et stående rådgivende udvalg (skattelovråd) Der nedsættes et Skattelovråd, som efter anmodning fra skatteministeren vil kunne belyse og afgive indstillinger om udvalgte emner inden for skattelovgivningen. Skattelovrådets arbejde målrettes de af skatteministeren særligt udvalgte prioriterede emner. Skattelovrådet vil ikke blive tillagt kompetence til af egen drift at tage problemstillinger op eller komme med udtalelser om konkrete lovforslag og administrative forskrifter. Ligesom rådet ikke vil kunne træffe afgørelser. Skattelovrådet vil bestå af et begrænset antal, fx 3-5 medlemmer, der hver især besidder bred juridisk eller økonomisk sagkundskab på skatteområdet. Medlemmerne vil blive udpeget på baggrund af deres personlige og faglige kvalifikationer og ikke som repræsentanter for interessegrupper eller lignende. Skatteministeriet vil varetage sekretariatsbetjeningen af Skattelovrådet. Sammensætningen af udvalget og udvalgets kommissorium vil skulle overvejes nøjere. Et udkast til rådets kommissorium og dets sammensætning vil blive præsenteret inden sommerferien. Side 10 af 15

11 Øget åbenhed og klarere rammer For at styrke borgernes retssikkerhed gennemføres en række initiativer, der skal sikre øget åbenhed og klarere rammer for borgerne i mødet med skattemyndigheder. SKAT skal oplyse om brug af Kammeradvokaten i skatte- og klagesager I forbindelse med en borgers eller en virksomheds skatteansættelse eller klagesag får SKAT i særlige tilfælde bistand af Kammeradvokaten, jf. boks 4. Den information er relevant for borgeren eller virksomheden, som er modpart, blandt andet for at vurdere, om det er nødvendigt at inddrage sagkyndig bistand. Derfor vil skatteministeren indføre en pligt for SKAT om at orientere modparten, hvis Kammeradvokaten direkte bistår SKAT i en skatteansættelse eller i en klagesag. Det vil skabe mere åbne og gennemsigtige rammer om SKATs sagshåndtering og på den måde styrke borgere og virksomheders retssikkerhed. Samtidig vil skatteministeren oversende en årlig opgørelse over Skatteministeriets og SKATs brug af Kammeradvokaten til Folketingets Skatteudvalg. Boks 4. Skatteministeriets og SKATs brug af Kammeradvokaten Kammeradvokaten varetager Skatteministeriets interesser i retssager og andre sager, hvor Skatteministeriet eller SKAT har brug for juridisk bistand. Derudover bruger Skatteministeriet og SKAT Kammeradvokaten til generel juridisk bistand, for eksempel i forbindelse med udarbejdelse af kontrakter og lovfortolkning. Kammeradvokaten inddrages normalt ikke i SKATs arbejde med borgere og virksomheders skatteansættelser og klagesager. Der kan dog være store og principielle sager, som vil kunne få betydning for andre lignende sager, hvor SKAT vurderer, at det er hensigtsmæssigt at inddrage Kammeradvokaten tidligt i sagens behandling. Når SKAT får bistand af Kammeradvokaten i forbindelse med en konkret skatteansættelse eller en klagesag for Landsskatteretten skyldes det således, at sagen i en eller anden udstrækning adskiller sig fra typiske sager. Det vil skabe åbenhed og stille borgere og virksomheder stærkere i mødet med skattesystemet, at de kan være sikre på at blive orienteret om dette på forhånd. Mere restriktive regler for at indbringe sager mod borgere og virksomheder Borgere skal ikke unødigt trækkes gennem sager ved domstolene. Derfor skal der være klare og restriktive regler for, hvornår Skatteministeriet indbringer sager for domstolene, jf. boks 5. Samtidig skal der være fuld åbenhed om disse regler. Det skal være et grundlæggende princip, at Skatteministeriet kun indbringer en afgørelse eller anker en dom, hvis den er principiel, eller hvis særlige grunde taler for det. Særlige grunde kan være, at sagen drejer sig om væsentlige beløb eller har betydelig interesse, selv om den ikke er principiel. Side 11 af 15

12 Skatteministeriets retningslinjer for indbringelse og anke af sager, i form af den såkaldte Retssagsvejledning, vil blive opdateret og gjort offentligt tilgængelig på Skatteministeriets hjemmeside, ligesom den sendes til Folketingets Skatteudvalg. Samtidig vil Retssagsvejledningen blive udvidet, så det klart fremgår, at SKAT skal agere ud fra de fastlagte restriktive kriterier, når SKAT vurderer, hvilke sager der indstilles indbragt for domstolene. Boks 5. Praksis for Skatteministeriets behandling af retssager Det er et grundlæggende princip for Skatteministeriets førelse af retssager, at skatteborgerne ikke unødigt trækkes gennem retssager. Samtidig skal sagerne afsluttes med det rigtige resultat på det tidligst mulige tidspunkt. Skatteministeriet skal kun indbringe en afgørelse eller anke en dom, hvis den er principiel, eller hvis særlige grunde taler for det. Særlige grunde kan være, at sagen drejer sig om væsentlige beløb eller har betydelig interesse, selv om den ikke er principiel. Skatteministeriet skal i samarbejde med Kammeradvokaten nøje overveje, om en sag overhovedet skal føres. Det gælder også, hvis en skatteyder indbringer en sag. Tilgangen skal h er være restriktiv. Det samme vil gælde for SKAT, når SKAT vurderer, hvilke sager der indstilles indbragt for domstolene. I alt indbringer Skatteministeriet gennemsnitligt mindre end 20 sager for domstolene om året, mens det er ca. 5 domme årligt, der ankes. Samlet set indbringes der årligt omkring [300] sager, hvor Skatteministeriet er part. Styrkelse af byretternes sagkundskab Skattesager behandles som alle andre sager som udgangspunkt ved de almindelige domstole. Det er med til at sikre, at retten geografisk er tæt på borgeren, og at alle byretsdommere bevarer en generalistfunktion. Skattereglerne kan være meget komplekse, og det aktualiserer behovet for at undersøge, om det er muligt at styrke byretternes sagkundskab ved at gøre brug af skattesagkyndige dommere. Det er noteret, at Retsplejerådet i øjeblikket blandt andet ser på anvendelsen af sagkyndige dommere. Retsplejerådet forventes at afgive en betænkning i løbet af foråret Herefter vil spørgsmålet blive drøftet på baggrund af Retsplejerådets anbefalinger. Præsentation af nyt adfærdskodeks for alle medarbejdere i SKAT Klare retningslinjer for SKATs ledere og medarbejdere er et helt centralt element for at sikre borgernes retssikkerhed. Alle medarbejdere og ledere i SKAT skal kende deres pligter og leve op til dem. Det er afgørende for kvaliteten af deres arbejde, og det er afgørende for, at borgerne har tillid til SKATs arbejde. Side 12 af 15

13 Det er således noteret, at SKATs direktion nu præsenterer et nyt og revideret adfærdskodeks for alle medarbejdere i SKAT. Adfærdskodekset skal skærpe fokus på borgernes retssikkerhed hos både ledere og medarbejdere i SKAT og samtidig gøre det lettere at omsætte retningslinjerne til praktisk anvendelse i det daglige arbejde, jf. boks 6. Boks 6. Adfærdskodeks for medarbejdere i SKAT Som konsekvens af Redegørelse om kontrolsager fra 2013 besluttede SKATs direktion at justere SKATs eksisterende adfærdskodeks for alle ansatte med henblik på at indskærpe de særlige regler og retningslinjer for medarbejdernes adfærd. Nu præsenteres et nyt og revideret adfærdskodeks som skal skærpe fokus på borgernes retssikkerhed hos både ledere og med arbejdere i SKAT. Revisionen skal samtidig gøre det lettere at omsætte retningslinjerne til praktisk anvendelse i det daglige arbejde. For yderligere at sikre at de ansatte har kendskab til grundlæggende regler og retningslinjer for sagsbehandling, har SKAT igangsat e-læringsaktiviteter målrettet forskellige målgrupper. Målgrupperne er defineret ud fra de arbejdsopgaver, som medarbejderne varetager, således at der er et forskelligt fokus afhængigt af, om medarbejderen arbejder i en støttefunktion eller fx i Særlig kontrol, hvor det er vigtigt med indgående kendskab til regler for kontrol. Ledelsen i SKAT følger aktivt op på adfærdskodekset og sikrer, at grove overtrædelser mødes med den rette ledelsesmæssige konsekvens. Det er helt åbenbart, at der er og har været et særligt behov for at sikre, at SKAT i forbindelse med kontroller har en professionel adfærd. Derfor har SKAT siden 2014 sat særlig fokus på at sikre, at kontroller gennemføres enkelt, effektivt og korrekt. SKAT har således og vil fortsat have et kontinuerligt fokus på professionel adfærd i mødet med borgere og virksomheder. Fuld åbenhed og synlighed om lovgivning og praksis Når SKAT træffer en afgørelse over for en borger eller virksomhed, sker det på baggrund af lovgivningen og gældende praksis på området, dvs. den praksis, der blandt andet er udstukket via afgørelser fra domstolene eller Landsskatteretten. Det er afgørende for borgere og virksomhederes retssikkerhed, at alle sager behandles ud fra samme grundlag. Derfor er både lovgivning og praksis samlet i SKATs juridiske vejledning og de såkaldte styresignaler, som alle SKATs medarbejdere skal følge i sagsbehandlingen. Samtidig er det afgørende for borgere og virksomheders mulighed for at vurdere deres skatteforhold og eventuelle skattesager, at der sker offentliggørelse af principielle afgørelser og udsendes styresignaler, når der sker en præcisering eller ændring af praksis. Derfor skal principperne og arbejdsgangene omkring SKATs fastlæggelse af praksis nu slås fast. Der må ikke være tvivl om, hvordan SKAT tolker reglerne, og hvordan procedurerne, der sikrer dette, er, når der sker ændringer i praksis. Med henblik på drøftelse vil skatteministeren fremover blive orienteret om alle styresignaler, der i en høringsfase har rejst politiske problemstillinger. Side 13 af 15

14 Boks 7. Principper for fastlæggelse af praksis i SKAT SKAT træffer dagligt mange afgørelser. De fleste bliver ikke offentliggjort, da de ligger inden for den praksis, der allerede gælder, og som fremgår af den juridiske vejledning. Hvis SKAT skal fastlægge en praksis, hvor der ikke allerede er en eller når SKAT skal ændre eller præcisere en praksis som følge af en afgørelse fra domstolene eller Landsskatteretten udsender SKAT et såkaldt styresignal, der gør opmærksom på ændringen. Et styresignal sendes i ekstern høring forinden offentliggørelsen. Når en medarbejder i SKAT skal træffe en afgørelse, skal medarbejderen således anvende den juridiske vejledning samt de udsendte styresignaler for at sikre, at afgørelsen er i overensstemmelse med lovgivningen, og den praksis der er på området. Er der truffet en principiel afgørelse efter den seneste vejledning, udsendes der et styresignal, som medarbejderen ligeledes skal følge. Styresignaler bliver løbende indarbejdet i den juridiske vejledning, som opdateres to gange årligt. Herved sikres det, at der træffes ensartede afgørelser i sager, som kan sammenlignes. SKATs medarbejdere er således forpligtede til at følge vejledningen og udsendte styresignaler, ligesom borgere og virksomheder kan støtte sig til den. Både styresignaler og den juridiske vejledning er offentligt tilgængelige på SKATs hjemmeside. Udvidet høring for udvalgte lovforslag I forbindelse med udarbejdelse af et lovforslag sendes lovforslaget i ekstern høring. Det sker, inden lovforslaget bliver fremsat i Folketinget. En høring er vigtig for at få input fra de myndigheder og virksomheder, som vil blive berørt af et lovforslag. Det er således en grundpille i det danske folkestyre, at et lovforslag har været sendt i høring, inden det bliver fremsat i Folketinget. Derfor er det vigtigt, at der er respekt for høringsprocessen. En ordentlig faglig behandling styrker samtidig borgere og virksomheders retssikkerhed og er med til at sikre en høj kvalitet i Skatteministeriets lovforslag. Derfor blev det i Retssikkerhedspakke I slået fast, at det klare udgangspunkt i Skatteministeriet vil være, at den formelle høringsfrist på 4 uger skal overholdes. Kun hvis der foreligger tvingende grunde, kan et lovforslag fremsættes i Folketinget uden den formelle 4 ugers høringsfrist er overholdt. Det kan eksempelvis være et hasteindgreb, fordi Skatteministeriet bliver opmærksom på et skattehul, hvor man er tvunget til at handle med det samme. Hvis en høringsfrist ikke overholdes eller høringen udskydes til lovforslagets fremsættelse, skal Folketinget have en skriftlig orientering med en begrundelse for, hvorfor dette er tilfældet. For at styrke åbenheden om lovgivningsarbejdet i Skatteministeriet yderligere vil ministeriet fremover udvide høringsfasen for udvalgte lovforslag. Side 14 af 15

15 Allerede nu er det besluttet, at lovforslaget til en modernisering af skattekontrolloven, som er planlagt til efteråret, vil blive sendt i udvidet høring. Side 15 af 15

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Respektfor borgeren. LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet

Respektfor borgeren. LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet Respektfor borgeren LiberalAliancesoplægtil retssikkerhedspakkeipå skateområdet Forslag 1) Omlæg Skatteministeriet til en Styrelse under Finansministeriet 2) Udarbejd etisk kodeks for Skats ageren og definition

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for sine overvejelser

Ministeren bedes redegøre for sine overvejelser Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 574 Offentligt Tale 13. maj 2014 J.nr. 14-2331092 Samrådsspørgsmål AD talepapir Samrådsspørgsmål AD: Indledning Retssikkerhed Ministeren bedes

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Regeringen har fremsat et nyt lovforslag - forslag til lov om ændring af lov om vurdering af

Læs mere

Årsberetning 2012. Motorankenævn

Årsberetning 2012. Motorankenævn Årsberetning 2012 Motorankenævn Indhold Forord... 1 1. Motorankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Motorankenævnenes sammensætning

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen Strengt fortroligt Retssikkerhedskonference 2011 Bevisbyrden i transfer pricing-sager Advokat Søren Lehmann Nielsen Tirsdag den 8. november 2011 TP i offentlighedens og politikernes søgelys Information

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Udvis rettidig omhu Få lagt den rigtige strategi fra starten Hvad gør du, når SKAT ikke kan godkende virksomhedens skatteog afgiftsangivelser?

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2015 1. Baggrunden for redegørelsen Efter

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 18. juli 2015

- 2. Offentliggjort d. 18. juli 2015 - 1 Forældrekøb II. del. Fastsættelsen af lejen for boligen, der udlejes fra forældre til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt de grundlæggende skattemæssige forhold

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Omkostningsgodtgørelse sagkyndig udtalelse om hvorvidt påklage af 1. instans-afgørelse til Landsskatteretten skulle ske - ingen adgang til omkostningsgodtgørelse SKM2008.669LSR Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 - 1 Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afsagde

Læs mere

Forlig med skattevæsenet

Forlig med skattevæsenet - 1 Forlig med skattevæsenet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I den forløbne uge har SKAT været udsat for en hård kritik for håndteringen af flere skattesager, herunder sagen vedrørende Jesper

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus

Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Rådgivers afledede interesse i skattesag ikke tilstrækkelig til partsstatus Et revisionsfirma havde ydet rådgivning til en klient om et skattespørgsmål. På grundlag af revisionsfirmaets rådgivning gennemførte

Læs mere

Årsberetning 2013. Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013

Årsberetning 2013. Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013 Årsberetning 2013 Beretning om ankenævnenes virksomhed i 2013 Indhold Forord... 1 1. Ankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Ankenævnenes

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT?

SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 23. juni 2011 SKAL DET KOSTE PENGE AT VINDE EN SAG OVER SKAT? Mens personer kan få dækket sine udgifter forbundet

Læs mere

Bevisskøn - Skønsmæssig indkomstansættelse domstolskontrol

Bevisskøn - Skønsmæssig indkomstansættelse domstolskontrol Bevisskøn - Skønsmæssig indkomstansættelse domstolskontrol Torben Bagge Partner, Advokat (H) Søren Frichs Vej 42A DK 8230 Åbyhøj Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 24 82 24 84 Mail: tb@tvc.dk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-31 Forlænget ligningsfrist fri bil 20140729 TC/BD Fri bil til ansat hovedanpartshaver - direktør- /arbejdsgiverforhold -kontrolleret transaktion - skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 - forlænget

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

MAS MASTER I SKAT MASTER I SKAT. Vil du udvikle dine kompetencer inden for skatteområdet? 4. April 2016 RETSSIKKERHED

MAS MASTER I SKAT MASTER I SKAT. Vil du udvikle dine kompetencer inden for skatteområdet? 4. April 2016 RETSSIKKERHED MAS MASTER I SKAT MASTER I SKAT 4. April 2016 RETSSIKKERHED Vil du udvikle dine kompetencer inden for skatteområdet? Retssikkerhed 1. En forventning om at en afgørelse i skattespørgsmål med sikkerhed eller

Læs mere

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR.

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. - 1 Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 22/9 2015 ikke grundlag

Læs mere

Lovudkast om omkostningsgodtgørelse

Lovudkast om omkostningsgodtgørelse - 1 Lovudkast om omkostningsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i juni 2016 sendt et lovudkast om ændring af reglerne om omkostningsgodtgørelse i høring. Med

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015

Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 Mål- og resultatplan for Anklagemyndigheden 2015 1. Indledning Anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2015 er indgået mellem Justitsministeriet og Rigsadvokaten og dækker den samlede anklagemyndighed.

Læs mere

2014/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag.

2014/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. 2014/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0357670 Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

Ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (omkostningsgodtgørelse) H199-16

Ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (omkostningsgodtgørelse) H199-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 15. august 2016 Ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (omkostningsgodtgørelse) H199-16 Skatteministeriet har den 27. juni 2016

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR.

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. - 1 Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 28/10 2011, at

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET?

PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET? PSYKISK ARBEJDSMILJØ ER DIN ORGANISATION KLAR TIL AT BLIVE UDFORDRET? ALLE TALER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ MEN HVILKE JURIDISKE FORHOLD SKAL MAN VÆRE SÆRLIGT OPMÆRKSOM PÅ?... FORPLIGTELSERNE I ARBEJDSMILJØLOVEN

Læs mere

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Beretning 2010 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for

Læs mere

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1

Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2014 2014* 2015 2015* pr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven 2016/1 LSF 28 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2232670 Fremsat den 5. oktober 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. 2014 Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. Indhold 1. Til- og afgang af klager... 2 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstid...

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Beretning 2011 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for

Læs mere

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 2 Forord Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 3 1. Klare rammer for skattebetalingen...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen (beretning nr. 1/03) I. Indledning

Læs mere

Borgerrådgiverens årsrapport 2013

Borgerrådgiverens årsrapport 2013 Borgerrådgiverens årsrapport 2013 FORORD Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune åbnede dørene pr. 1. august 2011 og funktionen har således været tilgængelig for borgere, brugere og erhvervsdrivendes

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

NOTAT II. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger.

NOTAT II. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger. NOTAT II Vedr.: Tekst til orientering af Yngre Læger skat af lægeboliger Dato: 12. juni 2015 Udarbejdet af: Advokat Jacob Goldschmidt/GS Til yngre læger omfattet af sagen vedrørende skat af tjenesteboliger

Læs mere

Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009

Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009 Beretning om skatteankenævnenes virksomhed 2009 Årsberetning 2009 Skatteankenævn Indhold Forord... 1 1. Skatteankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven (Omkostningsgodtgørelse

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider April 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Skatteankenævn Midtøstjylland

Skatteankenævn Midtøstjylland Skatteankenævn Midtøstjylland Beretning 2012 Forord Skatteankenævn Midtøstjylland er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i Horsens, Silkeborg, Skanderborg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet (udbud)

Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet (udbud) Konkurrencestyrelsen Center for offentlig konkurrence Att. Kontorchef Pia Ziegler Nyropsgade 30 1780 København V 10. september 2009 Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14

Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 18. december 2014 Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14 SKAT har d. 24. november

Læs mere

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven LBK nr 758 af 02/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven 1) Hermed bekendtgøres skatteforvaltningsloven, jf. lov nr. 427 af 6. juni 2005,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap 2015/1 BSF 36 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2015 af Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Lida Hulgaard LH@hulgaardadvokater.dk Tlf. 38 40 42 08 1 TfS 2014.132 Lida Hulgaard:

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark.

L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark. Page 1 of 11 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 21 Forslag til lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011

Region Hovedstaden. Udvalget vedr. ulighed i sundhed. Tolkebistand. Februar 2011 Region Hovedstaden Udvalget vedr. ulighed i sundhed Tolkebistand Februar 2011 Indledning I henhold til kommissorium for Udvalget vedr. ulighed i sundhed skal udvalget drøfte problemstillinger for patienter

Læs mere

DI og FRI (herefter benævnt organisationerne ) har følgende bemærkninger til h ø- ringen:

DI og FRI (herefter benævnt organisationerne ) har følgende bemærkninger til h ø- ringen: 21. januar 2013 MQF Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Pia Ziegler E-mail: pz@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 21. december 2012 sendt udkast til forslag om ændring af Lov om håndhævelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18.

Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø 07-03-2013. Sag 200717966 inspektion af Skovvænget den 18. Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

HR-Centret 07-10-2015

HR-Centret 07-10-2015 NOTAT HR-Centret 07-10-2015 Lønstrategi pr. 03-11-2015 (vedtaget revision) Indledning Løn, der fastsættes centralt, er løsrevet fra de opgaver, mål og politikker, som fastsættes lokalt. Centralt fastsatte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Miniprocesspil i skatteret efteråret 2006

Miniprocesspil i skatteret efteråret 2006 Ved Vesterport 6. 6. sal 1612 København V Telefon 3376 0909 Fax 3376 0808 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 lsr@lsr.dk www.lsr.dk Miniprocesspil i skatteret efteråret 2006 Landsskatteretten arrangerer

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere