KVALITET I OFFENTLIGE SERVICEYDELSER NR I RELATION TIL FKB: 2673 OPERATIV RETSHÅNDHÆVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITET I OFFENTLIGE SERVICEYDELSER NR 43765 I RELATION TIL FKB: 2673 OPERATIV RETSHÅNDHÆVELSE"

Transkript

1 Titel: KVALITET I OFFENTLIGE SERVICEYDELSER NR I RELATION TIL FKB: 2673 OPERATIV RETSHÅNDHÆVELSE 2007 Forfatter: OLE NØRBY, Undervisningsministeriet Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Ole Nørby. Materialet kan frit kopieres med angivelse af kilde. Materialet kan frit viderebearbejdes med angivelse af følgende tekst: Dette materiale indeholder en bearbejdning af Kvalitet i offentlige serviceydelser udviklet for Undervisningsministeriet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Ole Nørby.

2 Titel Kvalitet i offentlige serviceydelser Forløbsbeskrivelse 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2617 (AD) Offentlig forvaltning og sagsbehandling (moder - FKB) 2629 (AL) Pædagogisk arbejde med børn og unge 2636 (AE) Ejendomsservice 2673 (AD) Operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning 2676 (AD) Praktisk kirketjeneste 2679 (AE) Rengøringsservice 2692 (AL) Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde 2695 (AL) Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet 2701 (AD) Kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere 2721 (AK) Post 2. Arbejdsfunktioner: Kurset henvender sig til medarbejdere, som medvirker i leveringen af offentlige serviceydelser. 3. Deltagerforudsætninger: Der kræves ingen forudgående forudsætninger for deltagelse i kurset. Kurset retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet. 4. Struktur: Kurset indgår i en struktur med andre kvalitetsudviklingsuddannelser.

3 Mål og resultatstyring I den offentlige sektor Kvalitet i offentlige serviceydelser Lean i den offentlige sektor Selvevaluering i den offentlige sektor 5. Uddannelsesmål: Kvalitet i offentlige serviceydelser 3 dage Kursusnummer: Deltageren kan, inden for AMU-målgruppens funktionsområder, anvende teknikker og metoder, der på eget arbejdsfelt kan bidrage til at sikre kvalitet i leverede offentlige serviceydelser. Deltageren kan i denne funktion arbejde med metoder til kvalitetsforbedringer for såvel kerneydelser som periferiydelser, både i relation til eksterne brugere og i det interne samarbejde. Deltageren kan vurdere brugernes forventninger og krav til ydelsens kvalitet, og sammenholde dem med de muligheder for kvalitetsforbedringer, som følger af politisk fastsatte mål og rammer. 6. Sammenhæng til andre uddannelsesinitiativer Uddannelsen er velegnet som både et kick-off til et udviklingsforløb og til at holde gryden i kog i et udviklingsforløb. 7. Ideer og anbefalinger til pædagogisk tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen Introduktion

4 Den offentlige sektor i Danmark udgør grundlaget for det danske velfærdssamfund. Den offentlige sektors ydelser indenfor uddannelse, sundhed, omsorg, transport, beskyttelse mv. produceres af det offentlige, fordi danskere igennem tiden har besluttet, at disse områder ikke alene kan overlades til markedets frie kræfter. Bedre velfærd og større arbejdsglæde regeringens vision for kvalitetsreformen. (Den store grønne bog) Netop nu er kvalitet i det offentlige serviceudbud fra alle sider af det politiske liv sat på dagsordenen, bl.a. fordi der til stadighed stilles større og større krav til såvel den generelle offentlige service som den mere individuelle service. Kvalitetsreformen indeholder følgende 8 ambitiøse reformer: 1. Brugerne i centrum 2. Attraktive arbejdspladser med ansvar og faglig udvikling 3. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 4. Institutionerne skal tænke nyt og udvikle kvaliteten 5. Stærkt lokalt selvstyre 6. Afbureaukratiseringsreform 7. Flere hænder til nærvær og omsorg 8. Investeringer i fremtidens velfærd Ikke alle reformer kan direkte kædes sammen med denne uddannelse, men i sin helhed sætter kvalitetsreformen et stærkt fokus på kvalitetsudviklingen i den offentlige sektor.

5 De 9 principper for god offentlig service Kvalitetsreformen indeholder særligt et afsnit, der omhandler 9 principper for god offentlig service, der har baggrund i et notat (Principper for god offentlig Service, april 2007) udarbejdet af en række offentlige ledere. Også dette notat indgår som et væsentligt bidrag til indholdet af kurset. God adfærd i det offentlige Personalestyrelsen, Kommununernes Landsforening og Danske Regioner udgav i juni 2007 en publikation om god adfærd i det offentlige. Publikationen er også medtaget som en væsentlig del af uddannelsen, da det - i særlig grad det første afsnit - angiver nogle grundlæggende værdier og principper for god offentlig forvaltning Citat: I Danmark er det grundlæggende, at ethvert individ grundlæggende har ret til fx frihed og lighed, og at det offentlige system må indrette sin virksomhed på at sikre disse menneskerettigheder. Da rettigheder løbende er til diskussion, bl.a. som følge af forskellige politiske idealer og ideologier, vil der i Danmark til stadighed foregå en diskussion om rolle- og arbejdsfordelingen mellem den offentlige sektor og markedet. Det handler om hvordan vi indretter et demokratisk samfund, styret af befolkningen og deres politiske repræsentanter. Det er derfor vigtigt, at den offentlige sektor optræder loyalt overfor folket og politikerne. På det overordnede plan er det tanken, at uddannelsen "Kvalitet i offentlige serviceydelser" giver sit bidrag til, at offentligt ansatte også fremover lever op til tidens krav og evner at levere ydelser af høj kvalitet samtidig med, at sektoren både fornyer produktion og serviceydelser På det konkrete plan skal det ske ved at uddannelsens teori og praksis udfoldes for kursisterne på en sådan måde, at de bliver i stand til at omsætte den tilegnede viden og indsigt til holdninger, færdigheder og adfærd i udførelsen af det daglige arbejde. Anbefalinger Der er i emneoversigten medtaget de emner, der er relevante i forhold til uddannelsens målbeskrivelse. Men der er emner der er oplagte grundlag for kvalitetsudvikling og det er emnerne om: Offentlige beslutningsprocesser interessenter kerne og periferiydelser etik og skik samt udviklingsværktøjer både kendte og ikke kendte. Men det er absolut nødvendigt at regeringens udspil kvalitetsreformen danner grundlag for en stor del af undervisningen. Der gives i kvalitetsreformen fra regeringens side udtryk for ønsket om en fælles referenceramme og anbefaler, at det bliver EFQM Den Danske Kvalitetspris. Det må derfor anbefales at EFQM Den Danske Kvalitetspris og den dansk udviklede KVIK model indgår i undervisningen. Som det kan ses er der sammenhæng mellem fire kvalitetsudviklingsuddannelser og det anbefales at deltagerne præsenteres for de øvrige tre uddannelser: Lean i den offentlige sektor, Selvevaluering i den offentlige sektor Mål og resultatstyring i den offentlige sektor.

6 7. Ideer til pædagogisk tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen. Tid Emne/aktivitet Mål Undervisningsmateriale/p ædagogisk metode Velkomst og praktiske oplysninger At deltagerne får kendskab til kursusindhold, den røde tråd og logistikken omkring kurset Oplæg fra underviseren Præsentation af deltagere og underviser At deltagerne får kendskab til hinanden og hinandens funktionsområder/ baggrund Metoder efter underviserens skøn, men præsentationen skal indeholde funktion og kompetencer Den politiske indflydelse og beslutningsproces inden for eget institutionsområde At deltagerne får kendskab til, hvordan de politiske mål, krav og forventninger skabes og hvad de betyder inden for eget institutionsområde Underviseren/leder Oplæg, drøftelser og spørgsmål. Underviseren giver nogle eksempel på beslutningsprocesser inden for fx stat og kommune. Beslutningsproces i forhold til det enkelte institutionsområdet leveres af leder fra institutionen Bedre velfærd og større arbejdsglæde. (regeringens kvalitetsreform) At deltagerne får kendskab til og forståelse for kvalitetsreformen og særligt afsnittene: 1) Brugerne i centrum 2) Afbureaukratiseri ng 3) Institutionerne skal tænke nyt og udvikle kvaliteten Oplæg fra underviseren med udgangspunkt i publikationen Bedre velfærd og større Arbejdsglæde (Kvalitetsreformen) Der skal sættes fokus på de områder, der er særlig relevante for deltagerne. Gruppearbejde med institutionsrelevante spørgsmål, til sikre, af en fælles forståelse af, hvad kvalitetsreformen overordnet indeholder og betyder for deltagerne Kvalitetsbegreberne i den off. sektor At deltagerne får kendskab til og forståelse for indholdet i kvalitetsbegreberne a) Oplevet kvalitet b) Faglig kvalitet c) Organisatorisk kvalitet Oplæg, gruppedrøftelser og kort opsamling 1315 Grundlæggende At deltagerne får Med udgangspunkt i publikationen

7 1515 værdier og principper for offentlig forvaltning 1515 Afslutning af dag 1 kendskab til god forvaltningsskik generelt og i forhold til eget funktionsområde God adfærd i det offentlige, Personalestyrelsen juni 2007 gives oplæg og der sættes fokus på relevante emner, specielt afsnit 1. Gruppearbejde. Hvad betyder det for deltagerne? Opsamling og sammenfatning i plenum 2. dagen Tid Emne/aktivitet Mål Undervisningsmateriale/ Pædagogisk metode Refleksion over den foregående dag At få genopfrisket hovedlinierne fra gårsdagens undervisning og give mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Plenumoplæg/drøftelse, hvor Underviser indledningsvis trækker hovedpointerne fra 1. dag op Principper for god offentlig service At deltagerne får kendskab til de 9 hovedprincipper for god offentlig service og til de grundlæggende principper i Appreciative Inquiry (AI) Oplæg fra underviseren med udgangspunkt i Appreciative Inquiry (AI) og publikationen principper for god offentlig service af april 2007 som grundlag. Der skal sættes fokus på hovedindholdet i de 9 principper Sammenfatte de almengældende krav og forventninger til medarbejdere i det offentlige At deltagerne får lejlighed til at drøfte og sammenfatte generelle krav og forventninger til dem som offentlig ansatte Oplæg til gruppearbejde, hvorefter grupperne arbejder med at sammenfatte de generelle krav og forventninger med udgangspunkt i kravene i 1) Kvalitetsreformen 2) God adfærd i staten 3) Principper for god offentlig service Fremlæggelse af gruppernes besvarelse fra forrige gruppeopgave om: De almengældende krav og forventninger til medarbejdere i det offentlige At deltagerne får skabt en fælles forståelse af arbejdsgivernes krav og forventninger til kvaliteten i arbejdet Fremlæggelse i plenum. Der samler op, konkluderer og skaber konsensus.

8 Deltagerne skal identificere eksterne og interne interessenter i forhold til eget arbejdsområde 1515 Afslutning og tak for i dag At sætte fokus på såvel eksterne som interne kunder /interessenter i forhold til eget arbejdsområde og i prioriteret rækkefølge Oplæg om interessenter og teknikken i interessentanalyser. Grupperne identificerer eksterne og interne interessenter. 3. dag Tid Emne/aktivitet Mål Undervisningsmateriale/ Fremlæggelse af gruppearbejde fra foregående emne og refleksioner over dag 2 Institutionens/- nernes strategiske kvalitetsmål Institutionens strategiske kvalitetsmål og de generelle kvalitetskrav operationaliseres At få udarbejdet en prioriteret interessentoversigt og sat fokus på hovedpointerne fra dag 2 At der bliver skabt kendskab og forståelse for institutionens strategiske kvalitetsmål At deltagerne får nedbrudt og operationaliseret de generelle kvalitetskrav og institutionens strategiske krav til brug i eget arbejde og inden for eget funktionsområde Pædagogisk metode Fremlæggelse i plenum. Der samler op, konkluderer og skaber konsensus. Plenumoplæg fra leder fra institutionen/-nerne Plenumoplæg, hvor der drager pointer ud af de overordnede krav i forhold til institutionens krav. Grp.arb. Hvor gruppedeltagerne udmønter kravene til eget funktionsområde Fremlægges af gruppearbejde Hvad skal der til for at levere god kvalitet og hvordan kommer vi videre når vi kommer hjem? Evaluering 1515 Afslutning At der bliver skabt en fælles forståelse for hvad, der er god kvalitet inden for eget arbejdsområde og hvordan kvalitetskravene virkeliggøres At sætte fokus på forudsætningerne for at de identificerede kvalitetsforbedringer i egen institution og i eget funktionsområde kan virkeliggøres, og hvordan der skal arbejdes videre efter kurset. At deltagerne får mulighed for at være med til en fortsat udvikling af uddannelsen Fremlæggelse i plenum Der kan med fordel være lederrepræsentanter fra institutionen tilstede. Dialog i plenum, hvor en leder/ledere fra institutionen er til stede. Dialog samt udfyldelse af skema

9 8. Holdsammensætning Deltagerantal: Minimum: (skolerne har forskellige grænser) Maksimum: (skolerne har forskellige grænser) Minimum deltagerantallet er alene angivet i forhold til en økonomisk betragtning. Maksimum deltagerantallet er baseret på en pædagogisk betragtning. 9. Øvrige anbefalinger Ingen afholdelsesformer er fravalgt. Kurset kan afholdes med deltagere fra samme arbejdsplads eller, som blandet hold med deltagere fra flere arbejdspladser, dog anbefales at der minimum deltagere 4 medarbejdere fra hver arbejdsplads. Før arbejdspladsen kan sende sine ansatte på uddannelsen anbefales det at: Ledelsen og medarbejdere i samarbejdsfora har taget beslutning om at iværksætte eller sætte nyt liv i en kvalitetsudviklingsproces i hele arbejdspladsen eller hele afdelinger. Der er udpeget en chef/leder og en medarbejderrepræsentant der kan komme med input før og under uddannelsen og som kan følge op efter uddannelsen. 10. Anbefalet undervisningsmateriale til deltagerne Det anbefales at der er et klassesæt bestående af: Bedre velfærd og større arbejdsglæde Regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service, AUGUST 2007 Kan bestilles eller downloades på Personalestyrelsens hjemmeside: God adfærd i det offentlige Personalestyrelsen Juni 2007 Kan bestilles eller downloades på Personalestyrelsens hjemmeside: Principper for god offentlig service PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM

10 11. Anbefalet baggrundsmateriale til underviseren Bedre velfærd og større arbejdsglæde Regeringens strategi for høj kvalitet i den offentlige service, AUGUST 2007 Kan bestilles eller downloades på Personalestyrelsens hjemmeside: God adfærd i det offentlige Personalestyrelsen Juni 2007 Kan bestilles eller downloades på Personalestyrelsens hjemmeside: STATENS PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK Gør en forskel 2003 Kan bestilles eller downloades på Personalestyrelsens hjemmeside: EFQM EXELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS Kvalitet i den offentlige sektor (SCKK) Kan bestilles eller downloades på SCKK s hjemmeside: Kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK vejledning (SCKK) Kan bestilles eller downloades på SCKK s hjemmeside: Principper for god offentlig service Oplæg, øvelser etc. som er produceret til kurset. Undervisningsmateriale og forløbsbeskrivelse findes på SCKK s hjemmeside: Oplæg, øvelser etc. som er produceret til kurset. Undervisningsmateriale og forløbsbeskrivelse findes på SCKK s hjemmeside:

11 12. Udviklerinstitution og personer (navn, telefon og ) Ole Nørby Øvrige ressourcepersoner (navn, telefon og ) Jens Dünweber, Rigspolitiet Morten Laustsen, Politiskolen Henning Boddum, Rigspolitiet Annette Homilius, Høje-Taastrup Kommune Steen Kobberø-Hansen, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Johan Husfeldt, Kriminalforsorgen Flemming Bentzen, Arbejdsskadestyrelsen Erling Korsgaard, SKAT Lars bo Holm Pedersen, FPT-PL Kirsten Lotze, SCKK Heidi Hansen, SCKK 14. Læreprofil (Kompetencer, formelle og praktiske erfaring) Underviseren skal have faglige kvalifikationer på et undervisningsrelevant niveau i forhold til uddannelsens formål og mål, herunder: Et ajourført og konkret kendskab til offentlige arbejdspladser og institutioners organisation, kultur og de politiske styringsmodeller. Viden om de økonomiske og politiske vilkår i samfundet, der påvirker offentlige arbejdspladser og institutioner til at forbedre deres serviceydelser En praktisk og teoretisk funderet viden om relevante kvalitetsværktøjer og modeller i relation til deltagernes arbejdsfunktion. En bred viden om såvel de politiske som borger krav og forventninger til kvalitet og service inden for den offentlige sektor og på et niveau, så de er i stand til at perspektivere denne viden i forhold til såvel den enkelte institution som den enkelte deltagers hverdag. En specifik viden om de krav, forventninger og anvisninger der findes i Bedre velfærd og større arbejdsglæde regeringens vision for kvalitetsreformen, God adfærd i det offentlige og principper for god offentlig service på et niveau, så de er i stand til at perspektivere denne viden i forhold til såvel den enkelte institution som den enkelte deltagers hverdag.

2. Arbejdsfunktioner: Kurset henvender sig til medarbejdere, som medvirker i leveringen af offentlige serviceydelser.

2. Arbejdsfunktioner: Kurset henvender sig til medarbejdere, som medvirker i leveringen af offentlige serviceydelser. Kvalitet i offentlige serviceydelser Forløbsbeskrivelse 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 2617 (AD) Offentlig forvaltning

Læs mere

Operativ borgerservice

Operativ borgerservice Operativ borgerservice Nr. 40622 I RELATION TIL FKB 2673 Operationel retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning Henning Boddum og John Christensen 2009 Undervisningsministeriet. 26.august 2009. Materialet

Læs mere

MÅL OG RESULTATSTYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR NR I RELATION TIL FKB: 2673 OPERATIV RETSHÅNDHÆVELSE

MÅL OG RESULTATSTYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR NR I RELATION TIL FKB: 2673 OPERATIV RETSHÅNDHÆVELSE Titel: MÅL OG RESULTATSTYRING I DEN OFFENTLIGE SEKTOR NR I RELATION TIL FKB: 2673 OPERATIV RETSHÅNDHÆVELSE 2007 Forfatter: HELLE ABILDGAARD MORTENSEN, IBC KOLDING, Undervisningsministeriet. 20-12-2007.

Læs mere

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. Den Kommunale Kvalitetsmodel Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Den Kommunale Kvalitetsmodel Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kommuneforlaget

Læs mere

14. september 2007. Evaluering i den offentlige sektor - muligheder og udfordringer

14. september 2007. Evaluering i den offentlige sektor - muligheder og udfordringer 14. september 2007 Evaluering i den offentlige sektor - muligheder og udfordringer Introduktion Administrationspolitisk Center i Finansministeriet Ansvar for forvaltningspolitikken i Danmark Administrationspolitik,

Læs mere

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald

Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald Procedurer og praktiske forhold ved dødsfald NR 40779 I RELATION TIL FKB: 2676 praktisk kirketjeneste Annette Kappelgaard 2009 Undervisningsministeriet. 13. november 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

KVIK Modellen. Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut. Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 SCKK

KVIK Modellen. Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut. Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 SCKK KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut Temamøde den 30. januar 2008 fra kl. 13-16 Hvad er SCKK? Statens Center for Kompetence og Kvalitetsudvikling Formål: Styrke kompetence-

Læs mere

Gennemførelse af personalesamtaler

Gennemførelse af personalesamtaler Gennemførelse af personalesamtaler www.lederne.dk Undervisningsmateriale Undervisningsministeriet. December 2007. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende 44351 Udviklet af: Lise

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Rundvisning i kirke og på kirkegård

Rundvisning i kirke og på kirkegård Rundvisning i kirke og på kirkegård NR 40780 I RELATION TIL FKB: 2676 Praktisk kirketjeneste Annette Kappelgaard 2009 Undervisningsministeriet. 24. november 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Introduktion til KVIK

Introduktion til KVIK Introduktion til KVIK -Selvevaluering fra start til slut Torsdag d. 3. april 2008 kl.13-16 SCKK Introduktion til KVIK -Selvevaluering fra start til slut Nyt program 13.00-13.15: Velkomst og gennemgang

Læs mere

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011

Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler. August 2011 Professionel ledelse - Lederen som medarbejderudvikler August 2011 Indhold Kan dine medarbejdere matche udfordringerne nu og i fremtiden? MUS et redskab til systematisk og strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

46496 Rådgivning til turister i Danmark

46496 Rådgivning til turister i Danmark Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 46496 Rådgivning til turister i Danmark Udarbejdet af Annette Valløe Eriksen Undervisningsministeriet. 31.12.2010. Materialet

Læs mere

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst

Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 2015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Den 1. august 007 Bedre velfærd og holdbar økonomi Regeringens kvalitetsreform, 015-plan og lavere skat på arbejdsindkomst Regeringen fremlægger i dag tre store, markante og visionære planer for Danmarks

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær

Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Inspirations- og undervisningsmateriale til AMU-uddannelsen 47378 Praktisk administrativ håndtering af sygefravær Lone Christiansen, Aalborg Handelsskole Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration,

Læs mere

Udvikling af undervisningsmateriale til Lederens rekrutteringsværktøjer

Udvikling af undervisningsmateriale til Lederens rekrutteringsværktøjer Udvikling af undervisningsmateriale til Undervisningsministeriet. Februar 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken til pleje af borger med KOL 40121 Udviklet af: Anne Rasmussen Ole Hatting SOSU-skolen - Nykøbing Falster SOSU-skolen - Nykøbing Falster Fejøgade 1, 3. sal

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskema til målgruppen. Hejsa tidligere VUT-II elev

Bilag 4: Spørgeskema til målgruppen. Hejsa tidligere VUT-II elev Hejsa tidligere VUT-II elev Endnu engang tak for, at du vil medvirke i min undersøgelse i forbindelse med mit masterspeciale. Som lovet vil dit svar blive anonymiseret i opgaven. Selve spørgeskemaet består

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Planlægning af pædagogiske aktiviteter 44431 Udviklet af: Marianne Svanholt Københavns

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Præsentation af Skab Dig Selv

Præsentation af Skab Dig Selv Præsentation af Skab Dig Selv Skab Dig Selv er et 12-16 ugers vejlednings- og afklaringsforløb for personer visiteret til fleksjob. Kurset blev iværksat i april 2006 af Huset Ventures Projekt og Uddannelsesafdeling.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med akut medicinsk sygdom 44008 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Personalechefkonferencen

Personalechefkonferencen INVITATION TIL Personalechefkonferencen 2007 Kvalitetsreform i rygsækken og frem mod OK08 7. 8. november 2007 Hilton Copenhagen Airport Program Onsdag den 7. november 2007 Med Kvalitetsreformen i rygsækken

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Salgsledelse www.lederne.dk Undervisningsmateriale Undervisningsministeriet. December 2007. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Standardprogram - Trin for trin Standardprogram - Trin for trin Standardprogrammet: Denne folder henvender sig til regionale og kommunale, sociale tilbud, der påbegynder arbejdet med standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Systematisk problemløsning i operative funktioner

Systematisk problemløsning i operative funktioner Systematisk problemløsning i operative funktioner Nr. 40774 I RELATION TIL FKB 2673 Operationel retshåndhævelse, ebyggelse og efterskning Henning Boddum 2009 Undervisningsministeriet. 18.juni 2009. Materialet

Læs mere

SÅDAN TALENT SKAL DER TIL. Udvikling af talenter i virksomheden DI SERVICE

SÅDAN TALENT SKAL DER TIL. Udvikling af talenter i virksomheden DI SERVICE SÅDAN TALENT SKAL DER TIL DI SERVICE Udvikling af talenter i virksomheden TALENT SKAL DER TIL Udvikling af talenter i virksomheden Juni 2005 Bogen bygger på erfaringer fra Dansk Industris medlemsvirksomheder

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR

TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR TILLID GIVER VERDENSKLASSE HJØRNESTEN TIL EN NY STYRING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER Januar 2013 STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Salg og service i gæstebetjening Nr. 47 692 Udviklet af: Hanne Koblauch Christensen Ole Robert Hansen HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding juni 2013

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Affaldshåndtering og -sortering

Affaldshåndtering og -sortering Affaldshåndtering og -sortering Undervisningsministeriet. 16-01-2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter.

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter. Innovation som arbejdsmetode Underviser: Pia Pinkowsky Dag 1 10.00 Velkomst og præsentationer Mundtlig forventningsafklaring: Hvorfor er vi her? Vi ekspliciterer kursets formål og form for at: motivere

Læs mere

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj

EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj EUD Reform 2015 på SOPU - Pædagogiske dogmer som værktøj Indledning SOPU bestræber sig på at være den erhvervsskole i Danmark, hvor medarbejderne giver eleverne og kursisterne et uddannelsestilbud, hvor

Læs mere

KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE

KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE KVIK I ANKESTYRELSEN - SELVEVALUERING EFTER KVIK-MODELLEN MED FOKUS PÅ MEDARBEJDERINDDRAGELSE Læs om, hvordan Ankestyrelsen har tilrettelagt en selvevaluering, hvor alle medarbejdere har deltaget i arbejdet

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2008 Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været 755.071 kursister i 2008 mod 625.552 kursister i 2007

Læs mere

Kvalitetskonference 15.11.07

Kvalitetskonference 15.11.07 Kvalitetskonference 15.11.07 Mission og vision i 1997: Lederskab i Verdensklasse v/ Direktør Preben Buchholt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Lederskab Det begynder med ledelse

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Voksenunderviseruddannelsen

Voksenunderviseruddannelsen Voksenunderviseruddannelsen University College Lillebælt Efter- og Videreuddannelsen Asylgade 7-9, Odense C Se mere på: www.ucl.dk/voksenunderviser Hvis du har yderligere spørgsmål, kontakt os: Studievejleder

Læs mere

Forløbsbeskrivelse. 2. Arbejdsfunktioner Kurset henvender sig til administrative medarbejdere, der arbejder i offentlige organisationer.

Forløbsbeskrivelse. 2. Arbejdsfunktioner Kurset henvender sig til administrative medarbejdere, der arbejder i offentlige organisationer. SCKK Nr. og Titel: 45947 Forvaltningsret i sagsbehandlingen Forløbsbeskrivelse 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB (Fælles kompetencebeskrivelse) Uddannelsen findes i FKB 2617 Offentlig forvaltning

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse

Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Undervisningsmateriale Inspiration til AMU-uddannelsens praktiske gennemførelse Omhandlende AMU-uddannelsen 43745 Den professionelle betjening af kirkens brugere Materialet har til formål at give inspiration

Læs mere

Hvad er kvalitet i den offentlige sektor?

Hvad er kvalitet i den offentlige sektor? Hvad er kvalitet i den offentlige sektor? Henning Jørgensen Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning henningj@epa.aau.dk BUPLs Ledertræf, Nyborg Strand 1.10.08 Kvalitetens beskaffenhed Kvalitet: et

Læs mere

Lokale kurser for skolebestyrelser efterår 2013

Lokale kurser for skolebestyrelser efterår 2013 Lokale kurser for skolebestyrelser efterår 2013 Børn og Unge tilbyder lokalt forankrede kurser for skolebestyrelserne. Formål med kurserne er at inspirere og bidrage til en faglig kvalificering af skolestyrelsens

Læs mere

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser SOSU Nord Opgaver og formål SOSU Nord er en erhvervsskole med spidskompetencer inden for sundhed, omsorg og pædagogik SOSU Nord uddanner eleverne i tæt samspil med arbejdsgiverne Skolens uddannelser veksler

Læs mere

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt

Familiemøde r. evaluering af et pilotprojekt Familiemøde r evaluering af et pilotprojekt Erfaringer med afholdelse af Familiemøder i Ringsted Kommune i perioden. juni 20 3. maj 20 Børne- og Kulturforvaltningen August 20 Familiemøder evaluering af

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. En introduktion

Den Kommunale Kvalitetsmodel. En introduktion Den Kommunale Kvalitetsmodel En introduktion Indhold Forord 2 Introduktion til Den Kommunale Kvalitetsmodel 3 Kort om baggrunden for Den Kommunale Kvalitetsmodel 4 Modellens opbygning 5 Modellens kvalitetsbegreb

Læs mere

Innovations- og medborgerskabsudvalget

Innovations- og medborgerskabsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Innovations- og medborgerskabsudvalget Styrkelse af det aktive medborgerskab Sammenhæng til vision 2018: Et grundlæggende princip i Vision 2018 Vilje til vækst er, at det er et fælles

Læs mere

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Ved Christian Ahlefeldt Laurvigen Netværksdag 2010 Medico Industrien Hvad er DJØF? Faglig organisation for nøglemedarbejdere og ledere Medlemmer

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

Indledning. Den 28. februar 2009. Jnr 0 0 Sagsid. Ref PEB peb@kl.dk Dir 3370 3275. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S

Indledning. Den 28. februar 2009. Jnr 0 0 Sagsid. Ref PEB peb@kl.dk Dir 3370 3275. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S DEN KOMMUNALE KVALITETSMODEL Indledning I denne pjece præsenteres de foreløbige resultater af arbejdet med at udvikle en enkel kvalitets model for hele kommunen. Projektet er en del af Det Fælleskommunale

Læs mere

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010

Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Værkstedsundervisning hf-enkeltfag Vejledning/Råd og vink August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... Kodeks til eftertanke Kodeks for god skoleledelse er et udviklingsarbejde, der sætter ramme om det samlede ledelsesmæssige ansvar

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING

KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEFONDEN OK11 (2011-2013) EN MULIGHED FOR STØTTE TIL INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING Kort om Kompetencefonden Kompetencefonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten.

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5.

Notat. Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området. Udvalget for Sundhed og Omsorg. Kopi: til: Århus Kommune. Den 5. Notat Emne: Til: Kopi: til: Bilag: Samlet udspil til tættere opfølgning på frit valgs-området Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 5. juni 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Bilag:

Læs mere

ÅRETS PERSONALELEDER. Vær med til at udpege årets. personaleleder i staten

ÅRETS PERSONALELEDER. Vær med til at udpege årets. personaleleder i staten ÅRETS PERSONALELEDER Vær med til at udpege årets personaleleder i staten ÅRETS PERSONALELEDER Årets personaleder - vær med til at udpege årets personaleleder i staten Henvendelse om Årets personaleleder

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer.

Derfor vil Danske Fysioterapeuter i strategiplan 2016 have som mål at få flere og mere tilfredse medlemmer. Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision er at sætte dagsorden for, hvordan befolkningen opnår mere sundhed og sikrer fysioterapeuter

Læs mere

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser Af Hanne Heimbürger 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0310-6 2008 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Kend din kerneopgave og kerneydelserne. - fra strategi til hverdags værdi

Kend din kerneopgave og kerneydelserne. - fra strategi til hverdags værdi Kend din kerneopgave og kerneydelserne - fra strategi til hverdags værdi Fokus Vælg på kerneydelserne dit fokus KERNEOPGAVEN Kerneopgaven er omdrejningspunktet for enhver handling i organisationen. Den

Læs mere

Værdibaseret lean. Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer. Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen

Værdibaseret lean. Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer. Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen Værdibaseret lean Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen Vi er på vej! Leanprojektet - Organisationsplan - Baggrund - Visionen for

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Ledelse og anerkendelse

Ledelse og anerkendelse INVITATION TIL Ledelse og anerkendelse Konference for statslige ledere 5. november 2008 INVITATION Anerkendelse er blevet et nyt plusord, som også konsulent- og kursusbranchen har taget til sig. Der tilbydes

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

Refleksion. Hvad var din/jeres eftertanke efter dagen i går?

Refleksion. Hvad var din/jeres eftertanke efter dagen i går? Refleksion Hvad var din/jeres eftertanke efter dagen i går? Dagen hovedemner var: Velkomst og præsentation Den politiske indflydelse og beslutningsprocesser Kvalitetsreformen, 3 punkter Kvalitetsbegreber

Læs mere

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR

FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR FORKORTET SAMMENFATNING AF DE PÆDAGOGISKE DAGE HØJSKOLEPÆDAGOGISK UDVIKLINGSPAPIR Dette er en stærkt forkortet version af det samlede notat fra de pædagogiske dage. Den forkortede version omridser i korte

Læs mere

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud 1 Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud I dette hæfte forefindes standarder til brug for arbejdet på de sociale tilbud. Standardprogrammet er en del af, som også tæller De Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K

Porte folie. et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Porte folie et redskab til deltagerinvolvering i bedømmelsen på AMU kurser U N I V E R S I T Y C O L L E G E V I T U S B E R I N G D A N M A R K Denne skabelon for anvendelse af Porte folie metoden som

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Social kapital - Amagerforbrænding 12. november 2009. Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk

Social kapital - Amagerforbrænding 12. november 2009. Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Social kapital - Amagerforbrænding 12. november 2009 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Hvad er social kapital i en virksomhed? Samarbejdsevne Retfærdighed Tillid Virksomhedens sociale kapital er den

Læs mere

Erfaringer med Ankestyrelsens opfølgning på kommunernes forvaltning af området for børn og unge med særlige behov v/kontorchef Morten Starch

Erfaringer med Ankestyrelsens opfølgning på kommunernes forvaltning af området for børn og unge med særlige behov v/kontorchef Morten Starch Erfaringer med Ankestyrelsens opfølgning på kommunernes forvaltning af området for børn og unge med særlige behov v/kontorchef Morten Starch Lauritsen 14 Kort præsentation - Ankestyrelsens Analysekontor

Læs mere

Referat for møde i LUA

Referat for møde i LUA Referat for møde i LUA Dato: Fredag den 11. marts 2016 Kl. 10.00 12.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Repræsentanter fra FOA: Kim Henriksen, formand for LUA Grethe Nielsen

Læs mere

Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010

Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010 Velkommen til Temadag Kliniske servicefunktioner d. 31. august 2010 Regionshospitalet Herning DNV-Gødstrup Program for dagen 09.00: Velkomst & introduktion 09.15: Oplæg ved Helle Gaub 10.00: Workshop 1

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet. Kissen Møller Hansen, Sonja Iskov, Lars Bahl / Billedhuset 2. Regeringen Titel: Udgiver: Bedre mad til ældre Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Socialministeriet Udgivelsesår: 2001 Udgave, oplag: Fotos: Sats: Tryk og bogbind: 1. udgave, 1. oplag, 1.000

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater Februar 2007 Klare mål og ansvar for resultater Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 8. februar 2007 1 Klare mål og ansvar for resultater Regeringen vil sætte fokus på mål og resultater

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere