Analyse af fraflytningsmønstre og -årsager blandt unge mellem 18 og 25 år i Halsnæs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af fraflytningsmønstre og -årsager blandt unge mellem 18 og 25 år i Halsnæs Kommune"

Transkript

1 Analyse af fraflytningsmønstre og -årsager blandt unge mellem 18 og 25 år i Halsnæs Kommune Introduktion Som en del af Handleplanen for vækstinitiativer i 2015/2016 blev det aftalt, at der skulle udarbejdes to bosætningsanalyser. Analyserne har til formål at undersøge, hvorfor udvalgte målgrupper af borgere flytter fra kommunen og afdække tendenser inden for flytninger generelt. Analyserne skal føre til indsatser, der har til formål at fremme målrettet bosætning blandt de to målgrupper. Denne bosætningsanalyses formål er at undersøge, hvorfor unge mellem 18 og 25 år flytter fra kommunen, samt at identificere mulige indsatsområder. Den anden bosætningsanalyse, der omhandler børnefamilier, er under udarbejdelse, og forventes at blive forelagt for udvalget i 3. kvartal af Metode Analysen bygger blandt andet på en spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af Vækst og Udvikling, der ser på årsagerne til, hvorfor de unge fraflytter kommunen. Ved hjælp af KMD s database er der sendt et spørgeskema ud til samtlige unge i alderen år, der flyttede fra Halsnæs Kommune i årene 2012 til 2014, og som stadig har adresse uden for kommunen. Der var 665 unge, der levede op til de ovenstående kriterier, og der var 124, der besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 19 %. I analysen er der derudover inddraget tal fra Danmarks Statistik og undersøgelser fra KL til at supplere og kvalificere kommunens egen undersøgelse. KL s undersøgelser illustrerer blandt andet, hvordan tendenser efter fraflytningen er og er med til at give et generelt billede. Analysen er inddelt i fire afsnit. Det første afsnit omhandler fraflytningsmønstre blandt unge tidligere Halsnæs borgere. Dette afsnit bygger på tal fra Danmarks Statistik. Andet afsnit fokuserer på de unges årsager til at flytte fra Halsnæs Kommune og bygger primært på Halsæs Kommunes egen spørgeskemaundersøgelse fra Tredje afsnit omhandler tilbageflytninger og tager udgangspunkt i kommunens egen spørgeskemaundersøgelse og KL s undersøgelse om unges flyttemønstre. Det sidste afsnit giver en kort opsamling på de identificerede problemstillinger, som analysen er kommet frem til, og kommer med bud på mulige indsatsområder. Fraflytningsmønstre blandt unge i Halsnæs Kommune Tal fra Danmarks statistik viser, at flyttemønstre i høj grad er afhængig af alder. De nedenstående tabeller viser, at de overordnede flyttemønstre set i forhold til alder i Halsnæs Kommune er i overensstemmelse med de landsdækkende tendenser. Fraflytning stiger voldsomt i 18 års alderen og når sit øverste ved års alderen, hvorefter tallene er faldende. Derfor er denne analyses fokus på de 18 til 25 årige. Diagrammet for Halsnæs Kommune hopper mere op og ned, da der er tale om et væsentligt mindre antal borgere. 1

2 0 år 7 år 14 år 21 år 28 år 35 år 42 år 49 år 56 år 63 år 70 år 77 år 84 år 91 år 98 år 0 år 7 år 14 år 21 år 28 år 35 år 42 år 49 år 56 år 63 år 70 år 77 år 84 år 91 år 98 år Halsnæs Kommune Alle kommuner i DK Graf 1 & 2: Antal fraflytninger i Graferne viser, hvor mange borgere, der er fraflyttet kommunen i 2014, fordelt efter alder. Tabel 1 er for fraflytninger fra Halsnæs kommune. Tabel 2 viser fraflytninger generelt fra kommunerne i hele landet. Kilde: Danmarks Statistik. Data fra Danmarks Statistik vedrørende fraflytninger viser, at de unge fraflyttere fra Halsnæs Kommune er flyttet til mange forskellige byer. Nedenstående kortudsnit viser antallet af unge, der er fraflyttet Halsnæs i 2013, og hvor de har bosat sig i de forskellige kommuner i området omkring Halsnæs Kommune. Den overvejende tendens viser en flytning til større byer på Sjælland. Det er primært hovedstaden samt Hillerød, der tiltrækker de unge, men Frederikssund modtager også en del unge fra Halsnæs Kommune. 2

3 Kortudsnit 1. Kilde: Danmarks Statistik. Copyright: Kortdata 2015 GeoBasis-DE/BKG ( 2009), Google. Signaturforklaring: Tallene uden for parentesen viser antallet af unge, der er flyttet til den specifikke by. Tallene i parentesen viser, hvor mange byer der er i alt med det antal fraflyttede unge. Ud fra de ovenstående tal kan det konkluderes, at den største fraflytning foregår omkring alderen 18 til 25 år, og at storbyerne tiltrækker flest tilflyttere fra Halsnæs Kommune. Fraflytningssårsager Ved at undersøge flytteårsagerne kan kommunen identificere, hvor der kan iværksættes indsatser for at modvirke fraflytning og/eller øge til- og tilbageflytning til kommunen. Overordnede undersøgelser af unges flyttemønstre peger på, at årsagen til fraflytning, som oftest hænger sammen med, at de unge flytter hjemmefra, påbegynder en uddannelse og/eller får et arbejde. Kommunens egen spørgeskemaundersøgelse viser, at det overvejende er uddannelse, der motiverer de unge til at flytte, svarende til 45 % af de unge. Derudover svarede 17 %, at de flyttede for at bo sammen med eller tættere på familie, venner eller kæreste, mens 15 % ville bo i en større by. 3

4 Primære årsager til fraflytning 15% 1% 10% 15% 6% 45% Uddannelse Nyt arbejde flyttet med kæreste, familie, venner flyttet tættere på kæreste, familie, venner Ville prøve at bo et nyt sted Træt af Halsnæs Tættere på en større by kunne ikke finde et sted at bo kunne ikke finde arbejde Andet 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Tabel 1. Årsager til fraflytning. Kilde: Spørgeskemaunderøgelse, Halsnæs Kommune 2015 Disse svar stemmer overens med de generelle årsager til flytninger på landsdækkende plan, som det beskrives i mange lignende analyser, heriblandt KL s analyse af unges flyttemønstre fra Disse årsager kan være svære for Halsnæs Kommune at modarbejde. I forhold til de fraflytningsårsager, som ikke tæller uddannelses- og familiemæssige forhold, fordeler forklaringerne sig overvejende over fire overordnede temaer: 1) miljøer for unge i by og natur, 2) kultur- og fritidstilbud, 3) transport og infrastruktur og 4) job- og boligmuligheder. Det er værd at bemærke, at 10 % af de unge svarede, at årsagen til, at de flyttede fra kommunen var, at de var trætte af Halsnæs Kommune. Det vil sige, at utilfredshed med levevilkårene i kommunen var årsag til flytningen. Modsat er det kun 4 % af de unge, der har nævnt manglende job- og boligmuligheder som årsag til, at de flyttede fra kommunen. Der er altså et større antal af unge, der flyttede på grund af utilfredshed med at bo i kommunen end manglende job- og boligmuligheder. De unge blev også spurgt om, hvad der skulle til for, at de ville flytte tilbage til Halsnæs Kommune. Nedenstående tabel illustrerer vægtningen af de forskellige tilbud i de adspurgtes tilflytningskommuner, set i forhold til Halsnæs Kommune. De unges svar vedrører, hvad deres nuværende bopælskommune kan tilbyde, som Halsnæs ikke kunne, og handler overvejende om bedre boliger, jobmuligheder, målrettede kulturtilbud til unge, og infrastruktur. 4

5 8% 15% 13% 13% 1 11% Bedre bolig Job Mere kultur for unge forbedring f transport/infrastruktur Byliv/by- og naturmiljøer Familie/venner 6% Uddannelse 1% 4% 5% 6% Mindre social belastning Alder/livsfase Indkøbsmuligheder Bedre børnepasning/skole Lavere skat Iværksætteri og udvikling 0% 5% 10% 15% 20% Tabel 2. Bedre tilbud i ny bopælskommune ift. Halsnæs Kommune. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, Halsnæs Kommune 2015 Tilbageflytninger Når en ung fraflytter sin oprindelseskommune på grund af uddannelse kan det potentielt resultere i en tilbageflytning på et senere tidspunkt efter endt uddannelse. I spørgeskemaundersøgelsen blev de unge spurgt om sandsynligheden for, at de på et tidspunkt flytter tilbage til Halsnæs Kommune. Svarene peger overvejende på, at sandsynligheden for tilbageflytning for nærværende målgruppe er lille. Så selvom den primære årsag til flytning er uddannelse, kan det ikke forventes, at størstedelen af denne gruppe flytter tilbage. Nedenstående tabel viser, at henholdsvis 34 % og 38 % af de unge ikke mener, det er sandsynligt eller overvejende sandsynligt, at de flytter tilbage Halsnæs Kommune på et tidspunkt. 7% 21% 34% 38% Meget sandsynligt Sandsynligt Mindre sandsynligt Ikke sandsynligt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Tabel 3. Tilbageflytning. Kilde: Spørgeskemaundersøgelse, Halsnæs Kommune 2015 Dette understøttes af KL s undersøgelse om unges flyttemønstre fra Tilbageflytningsprocenten for den årgang af unge, som undersøgelsen tager udgangspunkt i 1, viser, at 9,1 % af årgangen, som har haft en eller flere perioder på minimum to år i en anden eller andre kommuner er flyttet tilbage til deres oprindelseskommune. Gennemsnitstallet for, hvor stor en andel der vender tilbage igen, dækker over stor variation kommunerne imellem, hvilket fremgår af nedenstående figur. 1 Analysen afdækker mønstre i flytninger for 1979-fødselsårgangen, med fokus på hvor de boede, da de var 33 år. 5

6 Figur 1 Andel af unge som flytter tilbage til oprindelseskommunen efter en periode i en anden kommune. Kilde. Unges flyttemønstre, KL 2014 Figuren viser, at der for den undersøgte årgang i KL s analyse er en tilbageflytningsprocent på mellem % i Halsnæs Kommune, hvilket er den næstlaveste kategori. Ved at målrette kommende indsatser på de fraflytningsårsager, som de unge italesætter, vil man muligvis kunne modarbejde fraflytninger, samt øge tilbageflytninger. På den måde vil det måske være muligt at opnå en tilbageflytningsprocent, der svarer til nabokommunerne Frederikssund Kommune og Egedal Kommune, der begge har en fraflytningsprocent på 16-22,5 %, som er den højeste kategori. Identificerede problemstillinger og mulige indsatser Analysen viser, at der er forskellige årsager, der har betydning for, hvorfor de unge flytter fra Halsnæs Kommune. Det følgende afsnit vil kort skitsere de væsentligste årsager og pege på mulige indsatser inden for hver disse områder. Disse områder kan med fordel undersøges nærmere, således at der på sigt kan igangsættes konkrete løsninger og indsatser. 6

7 Mangel på uddannelses- og jobmuligheder Problemstillinger Halsnæs kan ikke gøre så meget, så længe, at der ikke er videregående uddannelser tæt på kommunen. Jeg pendlede mellem Hundested og Roskilde i et år, og det var ikke rart at bruge 4-5 timer om dagen. For unge studerende som mig, er det ikke attraktivt at bo så langt væk fra sit studie. Det går udover fritidsliv, socialliv, arbejdsliv og studiet, når man bruger så meget tid på transport. Citatet ovenfor, som stammer fra en af respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen, beskriver meget præcist den væsentligste årsag til, at unge flytter fra Halsnæs Kommune Mangel på job- og især uddannelsesmuligheder. Det er en årsag, der kan være svær for Halsnæs Kommune at modarbejde. At kunne tilbyde flere uddannelser er et meget langsigtet og omkostningstungt mål og kan være svært at imødekomme på kort sigt for Halsnæs Kommune. Mulige indsatser Den samlede indsats på erhvervsområdet og jobmarkedet under den brændende platform Vækst er med til at øge mulighederne for at understøtte uddannelser med praktik og have en mere målrettet indsats for at få de unge i arbejde. Et konkret eksempel på et muligt indsatsområde som Halsnæs Kommune kan arbejde på, er at få etableret muligheden for at tage en uddannelse inden for plastindustrien på Sjælland. Plastindustrien på Sjælland og blandt andet virksomheden Knudsen Plast A/S i Frederiksværk har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft både faglærte og lærlinge. En af årsagerne til dette er blandt andet, at man, som der nu, kun kan uddanne sig inden for dette område i Jylland. Indsatsen kan indledes med et øget samarbejde med Erhvervsskolen i Hillerød herom. Boligmangel Problemstillinger flere billige boliger og mere "gang i den" for de unge. De adspurgte unge italesatte også mangel på ungdomsboliger og billigere boliger som en af årsagerne til, at de er flyttet fra Halsnæs Kommune, som det ovenstående citat er et eksempel på. Der er ingen ungdomsboliger i Halsnæs Kommune. Dette skyldes blandt andet, at der tidligere ikke har været et behov for det, da størstedelen af kommunens unge vælger at flytte fra kommunen. Men ønsker man, at de unge skal blive boende i kommunen, er det vigtigt, at der findes boliger i kommunen, som de unge har råd til at bo i. Mulige indsatser En mulig indsats inden for dette område kan være at få afdækket omfanget af efterspørgslen efter den type af boliger, som de unge efterspørger, samt mulighederne for at få etableret dem blandt andet i samarbejde med almenbolig området. Der er mange ledige almene boliger i kommunen, men som det er nu, er de for dyre for mange af de unge, der mangler en bolig. De unge der vælger at blive i kommunen er primært udsatte unge og mange af dem er på kontanthjælp eller tilsvarende. Et muligt indsatsområde kan derfor være at få etableret ungdomsboliger i almensektoren, som de unge har råd til. Kollektiv transport og infrastruktur Problemstillinger Den offentlige transport er ringe i Halsnæs, og uden en bil er det svært at komme rundt. Hvis bare toget kørte om natten, havde jeg måske haft mulighed for at pendle. 7

8 De to ovenstående citater illustrerer endnu en vigtig årsag til, at nogle unge vælger at flytte fra kommunen, som er at den kollektive transport i kommunen ikke lever op til de unges behov. De unge nævner blandt andet, at det er svært at transportere sig rundt i kommunen, at komme hjem efter at have været ude om aftenen og at komme frem og tilbage til deres uddannelsessted. Mulige indsatser Den offentlige transport er allerede på dagsordenen i forhold til at forbedre forholdene for pendlere. De unge, der tager en uddannelse udenfor kommunen, er i høj grad potentielle pendlere. Der arbejdes allerede med forskellige forslag, som er en del af Væksthandleplanen, i forhold til at forbedre forholdene for kommunens pendlere, der benytter den kollektive transport. Et specifikt fokus på de unges behov vedrørende kollektiv transport kan være vigtigt i forhold til disse indsatser. Indsatserne handler blandt andet om at optimere busruter i forhold til lokalbanen og muligheden for en hurtigbus til Frederikssund. Nærmere tidplan foreligger ikke endnu. Der arbejdes ligeledes løbende med forbedring af infrastruktur i det tværkommunale samarbejde, hvor der særligt støttes op om forbedringer på Kystbanen, udbygning af Hillerødmotorvejen og færdiggørelse af motorvejsforlængelsen til Frederikssund. Fritidsaktiviteter, oplevelser og væresteder Problemstillinger Flere dødsmetal koncerter og mindre Rasmus Seebach! Citatet ovenfor er et sjovt eksempel på noget af det, som de unge har fremhævet, der mangler i Halsnæs kommune oplevelser og aktiviteter, der er målrettede ungesegmentet. Deres oplevelse er at de tilbud, der allerede eksisterer i kommunen, er for børn, yngre unge eller voksne. Undersøgelsen peger på, at det i overvejende grad er de kulturelle tilbud, de unge mangler. I forhold til dette er det vigtigt at have for øje, at der kan være store forskelle inden for målgruppen. Der er stor forskel på, hvad en 18 årig og en 25 årig efterspørger. Der er ikke umiddelbart de store udbud af opholdssteder til unge; caféer man kan sidde på, steder man kan shoppe, kulturelle butikker eller diskoteker. Det kræver selvfølgelig, at man tiltrækker erhvervsdrivende, der ønsker at udbyde den slags tjenester. En anden væsentlig årsag til, at nogle unge flytter fra Halsnæs Kommune er, at der mangler væresteder og miljøer, der er målrettet eller tiltaler unge. De mener ikke, der er nok miljøer eller steder, der indbyder unge til at mødes eller opholde sig. Her er der både tale om indendørsfaciliteter/væresteder samt udendørsrum. Det bliver også italesat, at de synes Halsnæs Kommune mangler miljøer af en mere kommerciel karakter såsom cafeer, diskoteker og shopping muligheder, der alle henvender sig til ungesegmentet. Inden for kommunens ramme findes blandt andet allerede klubberne og det nye Unge og Kulturcenter 2, men disse tilbud er for en yngre målgruppe. Der mangler steder, der specifikt henvender sig til de unge, der er fyldt 18. Det kan være områder i naturen eller i byrummet, der indrettes og italesættes som værende for de unge. Det kan også være indendørsarealer, der står til rådighed for de unge eventuelt i bestemte tidsrum. Mulige indsatser I forhold til indsatsen med at få etablereret aktiviteter, oplevelser og væresteder, der tiltaler de unge, er det vigtigt at få de unge inddraget i processen. Det er de unge selv, der ved, hvad de mangler, og hvad de gerne vil have. Et muligt indsatsområde kan derfor være at øge inddragelsen af de unge i udviklingen af indsatserne, så fremtidige indsatser kommer til at stemme overens med, hvad de unge efterspørger. 2 Unge og Kulturcenteret er en fusion af Ungdomsskole, Musikskole, Billedskole og ungdomsklubber, herunder et gadeteam. 8

9 Vækst og udvikling arbejder på at igangsætte et projekt i efteråret 2015, som har netop dette til formål. Vækst og Udvikling er i dialog med en lokal ung om at starte et projekt op, som har til formål at få startet et samarbejde med de unge om de kommende indsatser inden for dette område. Formålet med projektet vil for det første være at komme med konkrete bud på aktiviteter, oplevelser og ungemiljøer, og for det andet at få de unge mobiliseret og bevidste om deres egen rolle som borgere i kommunen, så de aktiveres til selv at udvikle aktiviteter og oplevelser med hjælp fra kommunen og det eksisterende forenings- og forretningsliv. Der kan med fordel bygges videre på erfaringerne fra kommunens deltagelse i det regionale samarbejde Projektspace under Kulturaftalen og på nogle af de ideer, der kom ud af Halsnæs Kommunes Ungecamp d. 30. oktober Unge er generelt uorganiserede, det vil sige, de danner ikke foreninger, og der er større udskiftning i de kulturelle og fritidsprægede gruppedannelser. Giver man de unge rammer for at mødes og udveksle ideer og erfaringer, kan dette støtte op om selvorganisering af egne aktiviteter. Halsnæs Kommune kan også vælge at støtte uorganiserede former for aktiviteter ved at stille lokaler og medarbejdere til rådighed, der kan facilitere og vejlede de unge i, hvordan man organiserer fritidsaktiviteter, søger støttemidler, markedsfører med mere. Som resultat af det regionale samarbejde er der allerede en stor vidensdatabase, der er samlet digitalt, som de unge kan benytte ( 9

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Indledning og formål I RealDania og Mandag Morgens store fremtidsscenarium for Danmark - Der bli`r et yndigt land 2050 - beskrives fremtiden

Læs mere

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune.

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Bosætningsanalyse februar 2014 Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Interessante iagttagelser i ny bosætningsanalyse Resultaterne af nærværende bosætningsrapport dokumenterer markant

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Uddannelsesbyen Aalborg

Uddannelsesbyen Aalborg Uddannelsesbyen Aalborg - En redegørelse af Aalborgs styrker og svagheder som uddannelsesby August 2015 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 GENERELLE KONKLUSIONER... 4 BYFORHOLD MED HØJESTE RELEVANS... 7 BYFORHOLD

Læs mere

FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.-

FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.- FRAFALDSANALYSE BEDRE FASTHOLDELSE - hovedpointer fra DBTU s frafaldsundersøgelse.- Bordtennis en svingdørsidræt? Næ nej, den egenforståelse kan vi godt gøre op med. Frafaldsanalysen viser, at 70% af de

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 16. august 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede børnefamilier i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent Følgende analyse undersøger børnefamiliers

Læs mere

Odense Kommune Imageundersøgelse

Odense Kommune Imageundersøgelse Odense Kommune Imageundersøgelse Udarbejdet af : Analysechef: Henrik Kjærgaard Clausen WILKE A/S KØBENHAVN ODENSE TLF 7 8 WWW.WILKE.DK Indholdsfortegnelse. Indledende oplysninger... 4. Formål med undersøgelsen...

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008

Miljøpolitik I Odense. Odense Kommune 2008 Miljøpolitik I Odense Odense Kommune 2008 Om undersøgelsen Miljøpolitik I Odense Om undersøgelsen Denne rapport indeholder resultaterne for Odense Kommunes måling af borgernes holdninger til miljøpolitik

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune

Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Kirke Eskilstrup, den 21. januar 2011 Høringssvar til ny skolestruktur Holbæk kommune Den aktive landsby er et velovervejet tilvalg Der er en skiftende tendens

Læs mere

Flytninger fra byer til land- og yderkommuner

Flytninger fra byer til land- og yderkommuner Flytninger fra byer til land- og yderkommuner Højtuddannede og socialt udsatte gruppers flyttemønstre og motiver KORT & KLART Om dette hæfte 2 Hvorfor vælger henholdsvis højtuddannede og socialt udsatte

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015

Evaluering af Studiepraktik 2015. Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Evalueringsrapport: Studiepraktik 2015 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2015 1 Indhold Om evalueringsrapporten...3 Overordnede tal for Studiepraktik 2015...4 Institutioner og uddannelser...4

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011 Essensen i visionen Vi vil styrke erhvervsudviklingen og skabe vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser. Ved at udvikle nye uddannelsesmiljøer og udnytte

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland

UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ forbedrer uddannelsesdækningen i Region Sjælland UCSJ ønsker at styrke udviklingen i Region Sjælland. Derfor har bestyrelsen besluttet en ny struktur for udbuddet af uddannelser i regionen, der skal

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

MANDELAND Unge kvinder forlader provinsen, mænd bliver tilbage Af Ivan Mynster Onsdag den 27. januar 2016, 05:00

MANDELAND Unge kvinder forlader provinsen, mænd bliver tilbage Af Ivan Mynster Onsdag den 27. januar 2016, 05:00 MANDELAND Unge kvinder forlader provinsen, mænd bliver tilbage Af Ivan Mynster Onsdag den 27. januar 2016, 05:00 Del: Unge kvinder søger mod store byer i jagt på uddannelse og job, mens unge mænd ofte

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

CENTRALISERING Regioner advarer: Det hæmmer væksten når unge har langt til erhvervsskoler Af Mathias Svane Kraft Fredag den 1.

CENTRALISERING Regioner advarer: Det hæmmer væksten når unge har langt til erhvervsskoler Af Mathias Svane Kraft Fredag den 1. CENTRALISERING Regioner advarer: Det hæmmer væksten når unge har langt til erhvervsskoler Af Mathias Svane Kraft Fredag den 1. april 2016, 05:00 Del: Tusindvis af unge fra provinsbyer har mere end 20 kilometer

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning 3. maj 2016 Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning I 2015 foretog danskerne godt 880.000 flytninger inden for landets grænser. Det er på

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af Journalisthøjskolens nye studerende Foråret 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. MARKANTE RESULTATER RESUMÉ... 2 3. GENERALISERBARHED... 3 4. DEMOGRAFI... 3 4.1 KØNSFORDELING...

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby.

Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. Punkt 3. Øget social- og uddannelsesmæssig indsats for udsatte unge over 18 år i Nørresundby. 2013-49283. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, At

Læs mere

Forældres muligheder for at passe syge børn

Forældres muligheder for at passe syge børn 19.9.2006 Notat 13007 MELA/kiak Forældres muligheder for at passe syge børn Der er store forskelle på forældres muligheder for at passe deres børn, når de bliver syge. Det viser en undersøgelse som FTF

Læs mere

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Spørgsmål 996 Offentligt Djurslands Erhvervsskoler Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Bilag A Status på flagskibe. Netværk: Fællesskab i bevægelse

Bilag A Status på flagskibe. Netværk: Fællesskab i bevægelse Netværk: Fællesskab i bevægelse Et ønske om at nedsætte ensomhed for udviklingshæmmede i egen bolig da deres tilbud fra kommunen er begrænset til besøg i eget hjem, hvilket ikke understøtter behovet for

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Tæt på to ud af tre forbrugere (61%) har lagt mærke til, at nogle butikker skilter med en rabatmulighed som følge af en kundes organisering

Læs mere

1 Lokalråd Stevns Kommune

1 Lokalråd Stevns Kommune 1 Referat af møde i Lokalråd Stevns 16. september 2015 Til stede: Bjarne Lykke Nielsen Claus Brix Østergaard Georg Vad-Nielsen Gitte Geer Jesper Kloppenborg John Brok-Jørgensen Knud Erik Ingerslev Jensen

Læs mere

SYGEDAGPENGESAGER BLANDT ANSATTE VED HERNING KOMMUNE 2012-2013

SYGEDAGPENGESAGER BLANDT ANSATTE VED HERNING KOMMUNE 2012-2013 SYGEDAGPENGESAGER BLANDT ANSATTE VED HERNING KOMMUNE 2012-2013 BAGGRUND OG FORMÅL I Herning Kommunes beskæftigelsesplan for 2013 er et af indsatsområderne "Fokus på sygefravær". Fokus på sygefravær skal

Læs mere

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4 FremKom 3 Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 4 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 4 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Thy-Mors. 2 Udfordring 4: FremKom 3

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Forslag til handleplan

Forslag til handleplan Hjørring Kommune Internt notat Plan og Udvikling Sag nr. 03.00.00-A00-1-16 03-06-2016 Side 1. Notat, boliger for studerende i Hjørring Kommune - direktionsudgave Forslag til handleplan Boliger for studerende

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Norddjurs Kommunes Ungdomspolitik

Norddjurs Kommunes Ungdomspolitik 08-02-2013 Norddjurs Kommunes Ungdomspolitik Det skal være attraktivt at være ung i Norddjurs Kommune! At være ung i Norddjurs Kommune skal give mod på mere. Vi vil med et attraktivt ungdomsliv fastholde

Læs mere

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL Notat - Ledighedsbegrebet ved dimensioneringen af antropologi Udarbejdet af: Thomas Mørch Pedersen Malte Moll Wingender Ved:

Læs mere

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Undervisningsudvalget. Referat. Mødedato: 14. september 2015. Mødetidspunkt: 17:30. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 17:30 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 143. Evaluering af sommerundervisning Åbent - 17.13.02-G01-3-15

Læs mere

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 6. juni 2016. To ud af tre boligejere overvejer forbedringer i boligen 66 % af alle boligejere overvejer at lave forbedringer i deres bolig indenfor de kommende 12 måneder. Ser vi på fordelingen imellem

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Asylansøgere på arbejdsmarkedet

Asylansøgere på arbejdsmarkedet 1 Asylansøgere på arbejdsmarkedet Debatten om asylansøgere har ofte et snævert fokus, hvor mulighederne for at begrænse indvandring mest muligt er i centrum. Få ser på mulighederne, og på hvordan asylansøgerne,

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Brugerkontekstuelle analyser

Brugerkontekstuelle analyser Brugerkontekstuelle analyser SMP Analyse og Model Da vi skal udvikle en app, forudsætter det at vi fastlægger vores konsumentenheder til at skulle have en Smartphone. Derudover er appen rettet mod en bestemt

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 7 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Speciallægers kontakt med den private sektor

Speciallægers kontakt med den private sektor N O T A T 10-02-2009 Speciallægers kontakt med den private sektor Det offentlige sygehusvæsen står overfor en stor udfordring i forhold til, at kunne fastholde deres eftertragtede speciallæger i offentligt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016 Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder, leder eller jurist i en myndighed, og skal sikre,

Læs mere

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

TILFLYTTERANALYSE NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE. Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2012 LEJRE KOMMUNE TILFLYTTERANALYSE STATISTISK ANALYSE AF FLYTTEMØNSTRE INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016 Bosætningspotentialet i Hedenstederne Tilflytteranalyse 2016 Spørgsmål Hvad hæfter I jer ved som de væsentligste resultater fra tilflytteranalysen i et bosætningsperspektiv? Har det betydning for vores

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere