Datavarehus for uddannelsessektoren. Delrapport 2 - Best practice og cases

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datavarehus for uddannelsessektoren. Delrapport 2 - Best practice og cases"

Transkript

1 Datavarehus for uddannelsessektoren Delrapport 2 - Best practice og cases 19. maj 2010

2 Denne rapport er udarbejdet af Devoteam Consulting i samarbejde med Zangenberg & Company for Finansministeriet, Undervisningsministeriet, Ministeriet for Videnskab, teknologi og Udvikling samt Økonomi- og Erhvervsministeriet. Rapporten består af en hovedrapport og fire delrapporter. Opgaven har været at undersøge mulighederne for at etablere et fælles statsligt datavarehus for uddannelsessektoren, baseret på de data, som allerede findes i de administrative systemer. Undersøgelsen har omfattet de selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet (ungdomsuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt produktionsskoler), under Videnskabsministeriet (universiteterne) og under Økonomi- og Erhvervsministeriet (de maritime uddannelser) Hovedrapporten sammenfatter og perspektiverer vores observationer og anbefalinger. Delrapport 1 beskriver resultatet af vores kortlægning af data i de fælles administrative systemer, herunder også den nuværende indsamling af data til brug på ministerieniveauet. Delrapporten munder ud i vores vurdering af dataparatheden, dvs. af muligheder og barrierer for indsamling af data fra de fælles administrative systemer til brug i et fælles datavarehus for uddannelsessektoren. Delrapport 2 beskriver best practice for opbygning og drift af datavarehuse, master data management mv., samt et udvalg af relevante eksempler på andre datavarehuse (cases) Delrapport 3 beskriver de erfaringer, der er gjort med opbygning af en prototype på et datavarehus, baseret på indsamling af data fra to af de administrative systemer. Delrapport 4 beskriver vores forslag til indretning og opbygning af et fremtidigt datavarehus for uddannelsessektoren

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Best Practice Enterprise datavarehus arkitektur Datavarehus governance best practice Master data management best practice Organisering: Ét centralt kompetence center (BICC) Datavarehus worst practice Cases Indledning TEA (Texas Education Agency) Beskrivelse af casen Relevans Begrænsning TPEIR og PREP (Texas) HESA (Higher Education Statistics Agency) Beskrivelse af casen Relevans Begrænsning Københavns Kommunes Koncern Service Ledelsesinformation (KS- LIS) Beskrivelse af casen Relevans Begrænsning Litteraturliste

4 1. Indledning Virksomheder har etableret datavarehuse og anvendt business intelligence teknologier i over 20 år. Der er tale om et veletableret produktområde med produkter fra markedets største leverandører som IBM, Oracle, SAS, Microsoft og SAP og med en lang række niche-leverandører, der leverer mere specialiserede analyseprodukter. Der findes en righoldig litteratur om business intelligence og datavarehuse. De førende it-researchvirksomheder følger de dominerende spillere og publicerer løbende anbefalinger og opsummering af best practice både i forhold til strategi, arkitektur, organisering, drift governance og projektgennemførelse. I denne delrapport opsummerer vi de aktuelle best practice anbefalinger fra en række kilder. De enkelte elementer i denne delrapport er ikke anført med specifikke kildehenvisninger, men i slutningen af delrapporten har vi vedlagt en litteraturliste med bøger og artikler, der behandler datavarehus best practice i detaljer. Vi har desuden medtaget et antal praktiske cases, der skal tjene som perspektivering i forhold til det foreslåede projekt

5 2. Best Practice 2.1. Enterprise datavarehus arkitektur Begrebet Enterprise Datavarehus beskriver en arkitekturpraksis, hvor man etablerer et enkelt centralt datavarehus for hele virksomheden. Data indsamles, standardiseres og valideres centralt og opbevares centralt. Derfra fordeles de til grupper af brugere, som har etableret analysemiljøer (kaldet data marter ) med forskelligt fokus, detaljeringsgrad osv. Der har efterhånden etableret sig en konsensus om de enkelte lag i en klassisk datavarehus-arkitektur. Vi har sammenfattet dette i figuren herunder: Figur 1 Illustration af målarkitektur for et Enterprise Datavarehus Kildesystemer: Inkluderer såvel interne som eksterne systemer. Målarkitekturen lægger op til, at der skal være løst koblede dataudvekslinger/integrationer mellem kildesystemer og DV løsninger. Kildesystemer omfatter de operative databaser og registre, stamdata og Master Data Management systemer. IT-infrastruktur: Sikrer modtagelse og videredistribuering af kildedata. Infrastrukturen kan tilbyde en Servicebus komponent, der dels sikrer en løs kobling og dels muliggør brug af certificerede services mellem kildesystemer og DV løsningen

6 Data Staging Area (DSA et): Er ét fælles miljø, hvor data mellemlagres. Al datagrundlag for ledelsesinformation i DV databasen (og senere i datamarter) kommer udelukkende fra DSA et. ETL jobs (generelt): Varetager udtræk og evt. konvertering af data. Er udviklet i et ETL værktøj, som ofte kommer fra platformsleverandøren. ETL job (for opdatering af data i DSA): Er dedikerede ETL jobs, som har til opgave at modtage kildedata og indlæse i data i DSA et. DV Database: Udgør en slags datahub for alle datamarter og tilhørende datakuber. Ingen brugere har direkte adgang til data i DV databasen, formålet er udelukkende at udgøre grundlaget for at danne dataindhold i datamarter og tilhørende datakuber. DV databasen skal være den konsoliderede sandhed om den forretningsmæssige tilstand af data. ETL job (for opdatering af data i DV databasen): Er dedikerede ETL jobs som har til opgave at opdatere DW databasen på basis af data fra DSA et. Datamarter: Udgør det direkte ledelsesinformations-datagrundlag, hvorfra de forskellige BI front-ends henter deres data. Datamarter og deres datakuber skal kunne understøtte de valgte BI front-ends i brugermiljøerne. Datamarter er tilstedeværelsen af udvalgte dele af ledelsesinformations-grundlaget, optimeret til den specifikke anvendelse. ETL job (for opdatering af data i datamarter): Er dedikerede ETL jobs, som har til opgave at udtrække dele af data fra DV databasen og lægge dem til rette i datamarter. Metadata: I den udstrækning, som valgte udviklingsværktøjer og platforme tillader det, skal alle metadata samles ét sted, og anvendelse af metadata i diverse programkomponenter skal ske så automatiseret som muligt. BI front-ends: Dækker den del af målarkitekturen, hvor slutbrugere får præsenteret rapporter, analyseresultater m.v. Styring af adgangskontrol til alle BI-outputs skal ske gennem én fælles brugeradministrationsløsning herfor. Gartner opstiller seks generelle krav til en datavarehus arkitektur:

7 1. Forberedt for udvidelse. Det skal være muligt at tilføje nye datakilder og ændre på integrationen af eksisterende datakilder. 2. Fleksibel. Datavarehuset skal være modeleret til et abstraktionsniveau, der gør det muligt at justere datamodellen, efterhånden som flere begrebsområder tilføjes. 3. Performanceoptimeret. Et datavarehus skal optimeres, så det giver konsistente og forudsigelige samt acceptable svartider. For at sikre dette skal der introduceres det nødvendige omfang af redundans. 4. Genbrugelig. Data i datavarehuset forventes at kunne anvendes af forskellige interessenter og brugergrupper i en række forskellige analyse-kontekster. Dette forudsætter dels et passende abstraktionsniveau, dels at data transformeres, renses, konsolideres og sammenstilles i forhold til de forskellige brugergruppers behov. 5. Skalérbar. Datavarehuset skal være forberedt for en vækst i den samlede datamængde, og dette skal afspejles i infrastruktur og arkitektur samt i strategier for arkivering og sletning af data. 6. Tilgængelig. Det vil typisk være krav om høj tilgængelighed for datavarehuse med begrænsede vinduer for dataoverførsler, rekonfigurering, backup og optimering. Datakvalitet er det mest udbredte problem i forbindelse med datavarehusprojekter. Det er derfor en generel anbefaling, at man anvender automatiserede datakvalitetsværktøjer (kaldet data profilering) for at kunne identificere problematiske områder og udarbejde en strategi for håndtering af problemet

8 2.2. Datavarehus governance best practice Etablering af datavarehuse kræver tværorganisatoriske initiativer, der ofte skal tilgodese forskellige interessenter, og som kræver aktiv deltagelse af en række forskellige systemejere. Netop derfor er det vigtigt at have fokus på governance; hvordan styrer vi den løbende udvikling af datavarehuset og hvordan træffes der beslutninger om datavarehuset? Et datavarehus anvendelighed afhænger i vid udstrækning af den underliggende datakvalitet. Jo højere og mere ensartet kvalitet, jo mere komplette data, desto mere præcise analyser, kan man lave. Nøglen til at opnå dette er organisatorisk modenhed hos, og på tværs af de institutioner, der anvender kildesystemerne. Der skal etableres et mindstemål af fælles datadisciplin og politikker vedr. håndtering af data, og disse skal være accepteret i de forskellige organisationer. IBM har opstillet følgende 12 anbefalinger 1 : 1. Fælles forståelse ( awareness ) er nøglen. Alle parter skal forstå væsentligheden og acceptere de krav, der gælder for datakvalitet samt konsekvenserne, hvis data ikke lever op til mindstekravene (forkerte analyser og dermed potentielt set forkerte beslutninger). 2. Ansvar for kvalitetskontrol ( Stewardship ). Der skal placeres ansvar for det konstante fokus på kvaliteten af data, herunder forbedringer. Den ideelle data-steward har en væsentlig domæneviden. 3. Data politik der skal være nedskrevne politikker vedr. adfærd i organisationen i forhold til håndtering af data. 4. Værdi fra data i processen vedr. håndtering af data skal der være konstant fokus på, om data i datavarehuset rent faktisk bliver anvendt til analyser om man får værdi af sine data. 5. Data Risk Management der skal være defineret en klar metode i forhold til at definere, kvalificere, kvantificere og imødegå risici i forhold til data. 6. Sikkerhed der skal være defineret politikker og praksis vedr. datahåndtering for at imødegå misbrug af data og regelbrud. 7. Data arkitektur der skal være defineret en klar arkitektur, der sikrer tilgængelighed og distribution af data til relevante brugere. 8. Data kvalitet der skal være defineret metoder til at måle, forbedre og certificere kvaliteten af data i produktion, test samt arkiverede data. 1 The IBM data governance blueprint: Leveraging best practices and proven technologies. ftp://ftp.software.ibm.com/software/data/pubs/papers/data-governance-best-practices.pdf

9 9. Metadata (data om data) Der skal være metoder og værktøjer til at skabe og bruge fælles definitioner af data, så både IT og organisationen forstår definitionerne og kan anvende dem. 10. Information Lifecycle Management der skal være en systematisk og veldefineret tilgang til dataindsamling, anvendelse af data, opbevaring samt sletning af data 11. Audit og rapporter der skal være defineret processer for overvågning og måling af værdien af data, risikohåndtering samt styringseffektivitet. 12. Kontrol og styring af stamdata i et Master Data Management (MDM) 2 værktøj. Det anbefales at tage alle stamdata og samle dem ét sted, hvor fra de enkelte organisationers anvendelse og opdatering af stamdata styres. Dette sikrer konsistens, entydighed og effektivitet. Og så gør det det mere enkelt at implementere et datavarehus efterfølgende, da en række data allerede er afstemt og vasket. Det er vigtigt ikke at forveksle et datavarehus med MDM. Data i et MDM er kildedata, der anvendes direkte i organisationens applikationer, mens data i et datavarehus er data kopieret fra kildesystemer alene til analysebrug. Etablering af kontrol og styring af stamdata i et MDM værktøj kan anvendes som et stærkt datakvalitetsforbedrende initiativ på tværs af de forskellige enheder, som er ansvarlige for kildesystemerne. I næste afsnit gives derfor en kort beskrivelse af de grundlæggende elementer i en MDM løsning Master data management best practice Som det er beskrevet ovenfor, er sikring af datakvalitet en væsentlig forudsætning for en velfungerende datavarehusløsning. Til dette formål, og i øvrigt til data governance og datavedligeholdelse, anvendes ofte Master Data Management værktøjer. Master Data Management dækker over en fælles harmonisering af data med udgangspunkt i fælles begrebsdefinitioner, brug af datakvalitets- og dataharmoniseringsregler (omhandlende dataprofilering, datastandardisering, datamatch og datarens) gennem implementering af et fælles master data repository. Dette suppleres med fokus på data governance der dækker ejerskab, forankringsansvar og vedligeholdelsesopgaver for data og datakvalitet. 2 Se eventuelt: An Evolutionary Approach to Master Data Management af Claudia Imhoff og Colin White fra BeyeNetwork

10 Virksomheder, der har arbejdet med datavarehuse i flere år, etablerer typisk en praksis for Master Data Management (MDM) fordi: MDM er tæt knyttet til optimering af forretningsprocesser, da MDM hjælper med at benytte fælles data på tværs af hele organisationen MDM er tæt knyttet til integrationsprojekter og tilhørende SOA (Service Orienteret Arkitektur) implementeringer, da implementerede udstillingsservices bør tage udgangspunkt i begrebsmodeldefinition og governance strategi Indsats til vedligeholdelse af master data minimeres løbende, f.eks. minimeres dobbeltregistrering af masterdata Serviceorienteret udstilling af opdaterede masterdata minimerer behovet for punkt-til-punkt integrationer ( spaghetti-integration ) MDM har, med sine fælles begreber og standarder, indflydelse på design af DV systemer, lige fra kildesystemer til selve ledelsesrapporteringen MDM bruges aktivt i forbindelse med governance opgaver, fx således at business-cases for projekter er betinget af anvendelse af MDM data og definitioner. MDM er ofte en stor hjælp til datamigreringsprojekter, der ofte forekommer ved fusioner. Gevinsterne ved fuldt implementeret MDM er bl.a.: En begrebsmodel, der dokumenterer alle væsentlige virksomhedsbegreber, og at disse benyttes på tværs af alle mennesker, projekter og systemer At alle definerede og implementerede masterdata respekterer virksomheden begrebsmodel At masterdata vedligeholdes én gang (og opbevares ét sted) og efterfølgende udstilles til relevante systemer på tværs af hele virksomhedens systemportefølje At eventuelle masterdata, der forefindes i kopi, grundet (standard) systemers struktur og implementering, vedligeholdes mest optimalt med master data repository som centrum for de nødvendige dataintegrationer herfor At løbende data governance fokus er med til at sikre, at masterdata benyttes i alle relevante projekter og andre initiativer At data governance ligeledes sikrer relevante rammer for ejerskab, forankringsansvar og vedligeholdelsesopgaver. Den centrale rolle for en MDM løsning illustreres i figuren nedenfor

11 Figur 2 Den centrale rolle for Master Data Management Realisering af en MDM løsning indenfor Undervisningssektoren vil således være til stor hjælp ved etablering af DV løsningen, men det er ingen forudsætning. Findes der ingen MDM løsning, skal DV løsningen i stedet implementere langt flere datakonverteringer, med eventuelt lavere datakvalitet til følge Organisering: Ét centralt kompetencecenter (BICC) I dette afsnit vil vi gennemgå de dominerende tendenser, når det gælder retningslinjer for organisering og fastlæggelse af roller i forbindelse med etablering og drift af datavarehuse i større organisationer. Datavarehuse, der opstår i en enkelt forretningsenhed, har ofte begrænset anvendelighed. Ønsker en virksomhed, som består af flere forretningsenheder, et samlet overblik, skal der etableres en central løsning, som tilgodeser virksomhedens strategiske perspektiv. Strategiske datavarehuse giver typisk mulighed for at samle og analysere data på tværs af organisatoriske enheder. Over de sidste 5-8 år har der udviklet sig en praksis for at etablere en central organisatorisk enhed, der har ansvaret for den løbende udvikling og drift af datavarehuset og business intelligence beredskabet i virksomheden. Denne enhed går ofte under betegnelsen et Business Intelligence Competency Centre (BICC). Der findes en righoldig litteratur og research, der behandler netop denne organisatoriske konstruktion og kravene til enhedens opgaver, kompetencer og roller

12 Baggrunden for at etablere en egentlig organisatorisk enhed er, at behovet for tværgående koordinering og styring typisk overgår, hvad man kan rumme i en enkelt rolle i f.eks. it-afdelingen. Samtidig er det vigtigt at have en stærk forretningsmæssig forankring, idet det jo er forretningsmæssige problemstillinger, som skal analyseres. Derfor kan det være en fordel at rykke et sådant kompetencecenter ud af en it-afdeling, og give det et forretningsmæssigt fokus (hvad kunne vi tænke os at vide mere om?) i stedet for et overvejende teknisk fokus (hvilke data kan man faktisk samle og analysere på?). Kompetencecenteret har på den ene side en stor berøringsflade mod ejerne og forvalterne af de systemer, hvis data man ønsker at overføre til datavarehuset (i det følgende kaldet kildesystemerne og kildesystem-forvalterne ). På den anden side har kompetencecenteret en berøringsflade i forhold til alle brugerne af datavarehuset de analytikere i de enkelte forretningsområder, der vil bruge datavarehuset og business intelligence-værktøjerne til at gennemføre forretningsmæssige analyser. Dette er kompetencecenterets kunder vi kalder dem for brugerne og brugerorganisationerne. Typisk gives kompetencecenteret en række opgaver indenfor følgende områder 3 : (Medvirke til at) definere vision og strategi for den forretningsmæssige anvendelse af datavarehuset og Business Intelligence værktøjerne i organisationen sætte standarder specificere og udvælge teknologi definere arkitektur og sikre overholdelse heraf prioritere projekter uddanne brugere af datavarehuset sikre kommunikation på tværs af forretning og it i forhold til dannelse og anvendelse af data skaffe bevillinger til drift og udvikling af BICC sikre forretningsmæssig optimal fortolkning af den indsigt, som data på tværs giver. Kompetencecenteret skal bemandes med såvel forretnings-orienterede personer som it-specialister. På denne måde sikrer man, at kompetencecenteret på den ene side bygger noget, der er relevant og brugbart, og på den anden side designer noget, der kan bygges. Desuden giver kombinationen den anden mulighed, at it- 3 Gloria J. Miller: Business Intelligence Competency Centers A team approach to maximizing competitive advantage

13 specialister viser forretnings-analytikerne nye tekniske muligheder, hvilket kan lede til at man gennemfører helt nye analyser og opnår ny indsigt. Navnlig teknologier til data-mining har givet denne type indsigt. Kompetencecenteret skal råde over personer med robuste datavarehus- og BIkompetencer. Desuden vil man tilknytte eksperter med viden om kildesystemerne og analytikere i forretningsenhederne, der skal anvende varehuset. Disse personer vil ofte have en løsere tilknytning typisk vil de have allokeret en del af deres tid til arbejde i kompetencecenteret. Kompetencecenteret har ansvaret for med faste intervaller at vurdere, hvilke ændringer, der skal foretages, for at datavarehuset løbende tilfredsstiller interessenternes behov: Nye datakilder, justering af begrebsmodel, optimering af infrastruktur, nye kuber etc. Kompetencecenteret har også ansvaret for at vedligeholde et Master Data Repository. Der skal være en klar placering af beslutningskompetencen i forhold til prioriteringen af kompetencecenterets projektportefølje samt en tydeliggørelse af mandatet i forhold til systemejere og systembrugere. Figur 3 Rollerne i et BICC Business Sponsor Mindre teknisk BICC Manager Uddannelsesansvarlig MDM administrator Forretningsanalytiker/ Data Steward Dataarkitekt BI Platform Ansvarlig Datavarehus arkitekt Integrationsansvarlig (ETL) Report writer Database Administrator teknisk kildesystemer data BI applikationer Kompetencerne i et BICC bør dække over roller beskrevet i det følgende for at dække forretningsbehov, viden om organisation og processer, viden om værktøjer

14 og applikationer samt viden om data integration og management 4. I Figur 3 er rollerne illustreret sådan, at man kan se, hvor teknisk rollen er, samt hvor i dataindsamlings- og behandlingsflowet rollen har en opgave. Business Sponsor: Sponsoren er typisk en del af virksomhedens eller brugerorganisationens direktion det kan være en person, der er ansvarlig for et eller flere områder, eller det kan være en direktør med tværgående ansvar. Sponsoren har ansvaret for BICCs succes, og for at sikre, at de forretningsmæssige mål i organisationen omsættes til brugbare metrikker og analyser heraf. Business Sponsoren har samtidig et ansvar for, at analyserne anvendes forretningsorienteret i organisationen. Desuden sørger sponsoren for, at der tilføres midler og for, at der defineres vision og mål for BICC, som afspejler organisationens vision og mål. Sponsoren er ikke en del af selve kompetencecenteret. BICC Manager: Skal sikre værdien og potentialet i datavarehuset og være ansvarlig for at det høstes. Ansvarlig for at datavarehusets strategi er på linje med brugerorganisationen og at kravene herfra honoreres. Skal definere og overvåge KPI er 5. Desuden skal BICC manageren lede medarbejdere, underleverandører og komitéarbejde. Sidstnævnte typisk ved uddelegering til den i BICC teamet, der dækker pågældende komitéarbejdes ansvarsområde. Datavarehus arkitekt: Denne rolle har det overordnede tværgående ansvar for arkitekturen undervejs i hele processen fra dataindsamling i kildesystemerne til dannelse af rapporter. Det kræver en omfattende forståelse for både teknisk arkitektur og de forretningsmæssige mål og processer. Gartner sammenligner det med rollen som en CTO (Chief Technology Officer). Projektledelse hører også under denne rolle, men rollen kan ikke erstattes med en ren projektleder, der ikke har den tekniske og forretningsmæssige indsigt. 4 Gartner: Tactical Guideline: Comparing Business Intelligence and Data Warehouse Staffing Levels 5 Key Performance Indicators

15 Data Arkitekt: Denne rolle har ansvaret for opbygningen af logiske datamodeller og design af de fysiske datamodeller. De bedste til at mestre denne roller har omfattende erfaring med at foretage forretningsanalyser og omsætte disse til abstrakte modeller. Integrationsansvarlig: Rollen som integrationsansvarlig kan deles i to - en leder/arkitekt og en udvikler - alt efter størrelse af BICC. Den integrationsansvarlige skal dels kunne kode ETL (Extract, Load, Perform) scripts. Dels skal rollen besidde en indgående forståelse for datakvalitet og kildesystemernes opbygning. Forretningsanalytiker/Data-steward: Denne rolle har en indgående forståelse for brugerorganisationens krav og mål. Typisk kommer personer, der har denne rolle, fra forretningen. Data-stewarden kan kommunikere med organisationen og omsætte det til de rette analyser. Samtidig kan personen vurdere datakvaliteten i kildesystemerne. Master Data Management (MDM) administrator En rolle, som spænder over ansvar for en fælles harmonisering af data med udgangspunkt i fælles begrebsdefinitioner, brug af datakvalitets- og harmoniseringsregler (omhandlende dataprofilering, datastandardisering, datamatch og datarens) og ikke mindst implementering af fælles master data repository. Desuden skal rollen have fokus på data governance dækkende ejerskab, forankringsansvar og vedligeholdelsesopgaver for data og datakvalitet. Report Writer: Denne rolle kræver en person, der mestrer de værktøjer, der anvendes i rapportdannelsen. Typisk er de gode til at udforme SQL (Structured Query Language) og efterfølgende bygge en rapport op baggrund af et analyseønske fra organisationen. BI Platform Ansvarlig: Denne rolle dækkes bedst af en, der har en indgående viden om den BI teknologi, man har valgt. Personen skal kunne overvåge og støtte al aktivitet, brugerorganisationerne har i det valgte analyseværktøj. Personen skal kunne forstå et analyseønske og kunne forme de rette databasequeries samt præsentere dem i en rapport, der kan forstås af brugerorganisationen. Han skal kunne præsentere de dimensioner og mål, organisationen har defineret et behov for i et sprog, der forstås af organisationen. Desuden har denne person ansvar for sikkerhed og performance i onlineværktøjet

16 Database Administrator: Denne rolle dækkes typisk af en klassisk databaseadministrator, der sørger for overvågning og optimering af diskplads, den fysiske datamodellering samt arkiverings- og sletteregler. Uddannelsesansvarlig: Denne rolle har ansvaret for at træne brugerne i brugerorganisationerne i at anvende BI-værktøjerne. Desuden vil denne rolle også typisk være en ambassadør for BICC, der skal sørge for, at kendskab til og nytten af BICC når rundt i hele brugerorganisationen. Iflg. Gartner er denne rolle ofte undervurderet, hvilket kan betyde, at BICC bliver isoleret uden den nødvendige sammenhæng til brugerorganisationerne Datavarehus worst practice Ligesom der har etableret sig best practice, når man skal bygge etablere og drive et datavarehus, er der også gjort en del dårlige erfaringer worst practice som er mindst lige så lærerige. Nedenfor listes en række faldgruber, man skal undgå. Faldgrube 1 For meget Organisationer falder ofte i den fælde at forkøbe sig på hardware og software af flere årsager. For det første er it-leverandører ofte gode til at overbevise organisationer om det fordelagtige i at købe ind i så store mængder, at der kan opnås mængderabat. For det andet er organisationer ofte overoptimistiske i forhold til udrulningsplaner, hvilket betyder, at man typisk får købt for mange licenser i forhold til, hvor mange brugere, der realistisk set kommer til at anvende datavarehuset. Erfaringerne viser, at man udover indkøb også betaler for vedligeholdelse og opgraderingsmuligheder, og at dette opgøres pr. licens, uanset om den er i brug eller ej. Fejlindkøb er også sandsynligt, hvis indkøbene ikke er koordineret med indkøb af BI 6 -værktøjer. Denne afhængighed bør afklares, når den tekniske arkitektur fastlægges i datavarehuset. Faldgrube 2 Urealistiske økonomiske forudsætninger Et datavarehus bør betragtes som en vigtig infrastruktur-komponent. Dette betyder ikke, at man bare skal kaste sig ud i et datavarehus-projekt uden et budget. Men at forsøge at lave en beregning af tilbagebetalingstiden for datavarehuset giver typisk ikke mening. Man skal i stedet se på alternativerne, som vi også har 6 Business Intelligence

17 gjort i denne analyse. Analyser uden et datavarehus er ressourcekrævende og langsommelige, og fordelene ved at anvende forskellige analytiske værktøjer uden et datavarehus er begrænsede. Så i stedet for at vurdere, hvad man kan tjene på et datavarehus, bør man vurdere, hvad et datavarehus giver mulighed for at analysere. Værdien består i, hvad værktøjerne genererer, som f.eks. tværgående koncernrapporter, analyser samt muligheden for data mining 7. Faldgrube 3: Modellering af alt Når datavarehuse ikke tilfører den forventede værdi, skyldes det typisk, at man vælger at modellere alle data, som brugerorganisationerne 8 kunne tænkes at ville bruge, inden man begynder leverance fra datavarehuset. Dette tager alt for lang tid, og risikoen for at levere analyser, der ikke tilfører forretningsmæssig værdi, er stor. Det er vigtigt at vælge sig et delområde, der forventes at tilføre brugerorganisationen værdi hurtigt. Derfor skal man definere en skarp prioriterings- og kravproces. I analysen skal både den forventede forretningsmæssige gevinst og omkostningerne i form af ressourcetræk og hyppighed indgå. Med hyppighed menes en vurdering af forretningsmæssig værdi ved hyppige rapporteringer sat i forhold til omkostningerne ved samme. Faldgrube 4 Manglende fleksibilitet Et datavarehus bør aldrig betragtes som færdigt. Forretning og organisationer ændrer sig, og derfor ændrer behovene sig også. Et datavarehus bør være fleksibelt og konstant tilpasse sig ændrede analysebehov og ændrede datamuligheder. Organisationer bør være ekstra opmærksomme på at kunne håndtere dimensioner, der kun ændrer sig langsomt. Selvom vedligeholdelse af det organisatoriske eller forretningsmæssige indhold som regel ikke udgør det store problem, skal man være opmærksom på, at vedligeholdelsen af den organisatoriske eller forretningsmæssige kontekst (relationer og strukturer over tid) kan ændre sig og måske endda så langsomt, at man ikke bemærker det, med risiko for stigende negativ effekt på troværdigheden af data. At sikre en dynamisk datavarehus livscyklus kræver en change management proces, som fokuserer på iterativ udvikling, implementering og vedligeholdelse. 7 Data mining er analyse af egne informationer. Populært kan man sige, at data mining går ud på at få "vredet" alt det, der ligger gemt i eksisterende internt talmateriale, for anvendelige informationer. Gennem data mining søges efter skjulte mønstre i en stor gruppe af data. 8 Brugerne defineres her som de, der er aftager af analyser

18 3. Cases 3.1. Indledning Vi har gennemgået en større mængde datavarehus-cases for at finde eksempler, der kunne være relevant for dette projekt. De er identificeret dels igennem researchmateriale og dels gennem en række interviews med de førende globale leverandører på Business Intelligence og Datavarehus markedet. Disse interviews har givet adgang til de største reference-kunder, hvoraf nogle af dem beskrives nedenfor. Vi har udvalgt fire cases, som vi mener, har en vis relevans for dette projekt. Ingen af de udvalgte cases har samme detaljeringsgrad (granularitetsniveau) som det foreslåede datavarehus. Til gengæld har vi fundet datavarehuse indenfor uddannelsesområdet, der behandler store elevpopulationer og meget store datamængder. Disse beskrives kort nedenfor med links, hvis der ønskes yderligere information TEA (Texas Education Agency) Beskrivelse af casen TEA driver et datavarehus, der understøtter den nationale kampagne No child left behind, hvor man i en række stater har iværksat programmer til at måle og på den måde fange elever, der ellers ville droppe ud af skolen (1-12 klasse) og/eller få en mangelfuld grund- og ungdomsuddannelse. I Texas er denne funktion samlet i TEA, som er en offentlig organisation, der samler information ind og rapporterer vedr. skolernes elever, skolernes økonomi og skolernes lærere. Organisationen er ansvarlig for uafhængige skoledistrikter med 4,6 mio. elever, som bliver teknisk serviceret af 20 Educational Service Centers. TEA administrerer over 20 milliarder dollars om året. De overvåger også statens statewide curriculum samt "compliance" i forehold til de føderale retningslinjer. Derudover administrerer de staten Texas assesment program. TEA laver også benchmarking mellem de enkelte skoler, hvor de blandt andet distribuerer rapporter vedr. best practice på skoleområdet 9. Endelig fordeler TEA økonomiske midler fra staten Texas og det føderale niveau. Der er typisk ½ mio. brugere, der trækker data (politikere, forskere og skoleadministratorer) og der er offentlig adgang til ikke-personfølsomme oplysninger. TEA anvender IBM Cognos efter også at have overvejet Information Builders og SAP Business Objects

19 TEA er ved at udvikle et datavarehus, der kan håndtere data på tværs af staten for alle uddannelsesområder, som giver viden om frafaldsårsager, beskæftigelsessammenhænge osv. osv Relevans TEA løsningen er en klassisk datavarehus-løsning i stor skala på skoleområdet. Der er fokus på både performance, optimering samt kvalitet af elevernes skolegang, hvilket er særdeles relevant for de berørte ministerier i Danmark. Samtidig er det en løsning, der dækker mange skoledistrikter, som styringsmæssigt er uafhængige. Data er på individniveau, og der er en kobling mellem økonomiske, administrative og elev-relevante data Begrænsning Dette datavarehus omfatter alene 1-12 klasses elever, og dækker således ikke videregående uddannelser TPEIR og PREP (Texas) TPEIR (Texas P-16 Public Education Information Resource) og PREP (profile Report Electronically produced) er to relevante datavarehuse, da der indsamles data på individniveau på højere læreanstalter på tværs af distrikterne samt udarbejdes forløbsanalyser, og da systemerne (formodentlig) anvender standardiserede databaseværktøjer. Og så er det meget store mængder data, der indsamles og analyseres. Desuden er PREP interessant som et værktøj, der online kan producere queries for folk, der ikke kan programmere. TPEIR - Texas P-16 Public Education Information Resource TPEIR, Texas P-16 Public Education Information Resource, er et samarbejde mellem Texas Higher Education Coordinating Board, Texas Education Agency og State Board for Educator Certification. Dette Datavarehus drives af Texas Education Agency og indeholder forløbsanalyser med person-orienteret information herunder studenter-, kandidat-, lærer- og fakultetsdata Se mere på

20 PREP - profile Report Electronically produced PREP er et andet datavarehus, som indeholder data for Texas højere læreanstalter. Det er blandt andet data vedrørende den studerende, kandidater, ansøgere, lærere og klasserelaterede data. Der er også (dog ikke fuldt ud) data vedr. arbejdsmarkedet. Det er muligt at lave online forespørgsler og danne rapporter via deres hjemmeside HESA (Higher Education Statistics Agency) Beskrivelse af casen HESA er en national organisation for opsamling af statistik på tværs af alle offentlige universiteter og andre højere læreanstalter i Storbritannien i alt 167. HESA blev dannet i 1993 i samarbejde med de relevante ministerier og de højere læreanstalter. HESAs øverste ledelse er en direktion bestående af udpegede fra de højere læreanstalter. Organisationen, som er selvejende, leverer på kontrakt til staten de data, denne måtte ønske sig. Finansieringen af organisationen sikres af de højere læreanstalter, der har status af at være medlemmer, som betaler medlemskontingent. Data anvendes af universiteterne selv, men staten anvender også data i forbindelse med finansiering. Desuden er uddannelsespolitikken formuleret på baggrund af data fra HESA. Som eksempel på dette kan nævnes, at der blandt andet produceres analyser af beskæftigelsesrater og frafaldsrater. Desuden registreres der en række KPI er 13. HESA registrerer data på individniveau i størrelsesordenen 2,3 mio. studerende og 0,5 mio. medarbejdere. HESA opbevarer data tilbage fra Indsamling af data foregår via inddatering i XML-skemaer (defineret af HESA), der uploades digitalt på en website. HESA mener, at det er for komplekst at have en automatisk ETL proces pga. mange forskellige datakilder. Teknologisk har HESA valgt at udvikle deres egne applikationer til datahåndtering og analyse. Infrastrukturen er virtuel med en LINUX/Oracle database og Mi- 12 Se mere på 13 KPI er en forkortelse for Key Performance Indicators

Best practice. Forudsætninger for et godt data warehouse SAS Data Integration Studio

Best practice. Forudsætninger for et godt data warehouse SAS Data Integration Studio Best practice Forudsætninger for et godt data warehouse SAS Data Integration Studio Anne Boilesen, konsulent Jacob Høy Berthelsen, konsulent SAS Institute A/S Best practice Forudsætninger for et godt data

Læs mere

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Region Nordjylland Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Hvem er vi Hanne Purkær Fuldmægtig Koncern Økonomi (Systemejer) Region Nordjylland Dagligt ansvar for BI Jan

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK

UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK UDFORDRINGER OG POTENTIALER VED SOA I SUNDHEDS-IT MED UDGANGSPUNKT I FMK E-sundhedsobservatoriets årskonference Nyborg Strand d. 12.10.2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Ph.D-studerende

Læs mere

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon -

Data Warehouse Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Data Warehouse 4. sem. datamatiker uddannelse Tietgen Skolen Odense Skrevet af Troels Markvard Andersen (DM08228) Knowledge is Power - Sir Francis Bacon - Troels Markvard Andersen Side 1 af 8 Forord /

Læs mere

Numeric Data Platform

Numeric Data Platform Numeric Data Platform Fleksibel indsamling og deling af data Centrale og decentrale BI-løsninger Business Intelligence løsninger kan typisk opdeles i dels centraliserede data warehouse systemer med tilhørende

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT EFTER FROKOST Del 2 - EA Use case Når forretningen driver teknikken. EA USE CASE Dansk produktionsvirksomhed Producerer og sælger elektronikkomponenter til Droner

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 1Oktober 2003 / JFA Om Codan Ca. 2000 medarbejdere i Danmark Moderselskabet er engelske Royal & Sun Alliance, som ejer 72% af aktierne Bruttopræmier i Danmark

Læs mere

Styr på processerne med Business Intelligence

Styr på processerne med Business Intelligence Styr på processerne med Business Intelligence 26-10-2009 Kort om Bridgeconsulting A/S Introduktion til Business Intelligence (LIS) Kort om samarbejdet Traen Bridgeconsulting Den teknologiske platform En

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT AGENDA HVAD SKAL VI IGENNEM? FØR FROKOST Hvad er Enterprise Architecture (EA) Baggrunden for EA EA Rammeværk(er), den danske vinkel EFTER FROKOST Gennemgang af

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Guide 7 tips til organisatorisk implementering.

Guide 7 tips til organisatorisk implementering. Guide 7 tips til organisatorisk implementering www.infosuite.dk 1 Den organisatoriske forankring er vigtig hvis du skal opnå succes med dit BI-projekt. Organisatorisk forankring af Business Intelligence

Læs mere

HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE

HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE HVORDAN DU KAN BRUGE STYRINGSINFORMATION I DIN LEDELSE KL s Ledertræf 10. september 2014 Chefkonsulent Nicolai Vædelse, Kombit Chefkonsulent, Peter Bogh, KLK Disposition for Masterclass Hvad er styrings-

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere

PLATON BUSINESS BRIEFINGS EFTERÅR/VINTER 2010 TION MANAGEMENT BUSINESS ACTIVITY MONITORING MA GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM...

PLATON BUSINESS BRIEFINGS EFTERÅR/VINTER 2010 TION MANAGEMENT BUSINESS ACTIVITY MONITORING MA GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM... S INTELLIGENCE INFORMATION MANAGEMENT BUSINESS FORMATION LIFECYCLE MANAGEMENT DATAKVALITET BUS AGEMENT BUSINESS INTELLIGENCE INFORMATION MANAG CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT INTEGRATION DA NESS INTELLIGENCE

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION

IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION Implementering af SAS Firmwide Risk for Solvency II i PFA Pension Finn Knudsen Chef Analytiker kvantitative modeller 13-10-2016 HVAD ER

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Hvem er Netplan Care og hvorfor interesserer vi os for den telemedicinske kortlægning? Analyse og observationer vedr. den telemedicinske kortlægning

Hvem er Netplan Care og hvorfor interesserer vi os for den telemedicinske kortlægning? Analyse og observationer vedr. den telemedicinske kortlægning 1 Hvem er Netplan Care og hvorfor interesserer vi os for den telemedicinske kortlægning? Analyse og observationer vedr. den telemedicinske kortlægning Ønsker (anbefalinger) for den nationale telemedicinske

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 Udfordringen Udfordringerne skabt af den globale økonomiske situation, kræver ansvarlighed for og overblik over investeringer som aldrig før. IT styring, investeringsplanlægning

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Mobility Politik og procedure Virksomhedens modenhed Hvad bør

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

SESAM Energi & Forsyning 27. februar Business Intelligence analyser og intelligent rapportering - skræddersyet til branchen!

SESAM Energi & Forsyning 27. februar Business Intelligence analyser og intelligent rapportering - skræddersyet til branchen! SESAM Energi & Forsyning 27. februar 2013 Business Intelligence analyser og intelligent rapportering - skræddersyet til branchen! InfoSuite Dansk konsulent og softwarehus International koncern med +40

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang?

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz 13. marts 2013 kro@dubex.dk Agenda Kort opsummering Hvad bør en Mobility Strategi indeholde? Virksomhedens modenhed Hvordan kommer du i gang?

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd. Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk

Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd. Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk Agenda: Region Syd En strategisk beslutning Forventede gevinster? Udvælgelses processen Region Syd mobillity Projektet,

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD)

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD) Styregruppen for data og arkitektur Reviewrapport for: data og dokumenter (RAD) Indhold Arkitekturreview (scopereview) af referencearkitektur for deling af data og dokumenter 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1

IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 13-11-2013 1 IT-Universitetet, Projekt- og Programledelse November 2013 AGIL PROGRAMLEDELSE 1 AGENDA Hvem snakker? De betydende faktorer Agil forretningsudvikling D60 leverancemodel - Bedrock Opsamling og? 2 Hvem snakker?

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET

SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET SPORBESKRIVELSE FOR ØKONOMISTYRINGSSPORET Sporbeskrivelse for Dokumentkontrol Revisionshistorik Ændringer: Ændrings dato Hvad er der blevet ændret 11062008 Dokument oprettet Distribution Dette dokument

Læs mere

SAS Education Services

SAS Education Services SAS Education Services Indhold SAS Datamodellering Education Service...2 Tour de SAS Education Service...3 SAS Visual Analytics Education Service...4 SAS Data Integration Education Service...6 SAS Metadata-sikkerhed

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1

ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME. Rune Reid Thranegaard 1 ASSET MANAGEMENT SWECO DANSK FJERNVARME Rune Reid Thranegaard 1 Certificering eller arbejdsværktøj? 1. Hvad er grundelementerne i Asset Management? 2. Går vejen til god asset management via certificering

Læs mere

"A subject-oriented, integrated, time-variant, and non-volatile collection of data in support of managements dicision-making process.

A subject-oriented, integrated, time-variant, and non-volatile collection of data in support of managements dicision-making process. Data warehouses Introduktion til Data Warehousing... 2 Konceptet bag et Data Warehouse... 2 Data Warehousets fordele... 3 Problemer med Data Warehouses... 3 OLTP vs EDW... 4 Data Warehouse Arkitektur...

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation 14. marts 2017 Torben Storgaard Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel forretningsmodel Digital Transformation

Læs mere

PLATON BUSINESS BRIEFINGS FORÅR 2010 TION MANAGEMENT BUSINESS ACTIVITY MONITORING MA GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM...

PLATON BUSINESS BRIEFINGS FORÅR 2010 TION MANAGEMENT BUSINESS ACTIVITY MONITORING MA GÅ LIDT FØR, OG FÅ NOGET MED HJEM... S INTELLIGENCE INFORMATION MANAGEMENT BUSINESS FORMATION LIFECYCLE MANAGEMENT DATAKVALITET BUS AGEMENT BUSINESS INTELLIGENCE INFORMATION MANAG CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT INTEGRATION DA NESS INTELLIGENCE

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet

Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet Arkitekturprincipper for Sundhedsområdet - Ved anskaffelse af nye systemer Version 0.91 DIGITAL SUNDHED SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Nationale principper ved anskaffelse af it-systemer At indføre

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Status på offentlige myndigheders strategiske brug af geodata En undersøgelse gennemført af CEDI i samarbejde med KMS og KL

Status på offentlige myndigheders strategiske brug af geodata En undersøgelse gennemført af CEDI i samarbejde med KMS og KL Status på offentlige myndigheders strategiske brug af geodata En undersøgelse gennemført af CEDI i samarbejde med KMS og KL Ganske kort om CEDI Følger den offentlige digitalisering m.h.p. at rådgive myndigheder

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

Governance kræver en beholder til metadata

Governance kræver en beholder til metadata Governance kræver en beholder til metadata Whitepaper af Henrik Hvid Jensen 12. september 2006 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY 36607-v1-Metadata_Repository_Whitepaper.DOC. Indholdsfortegnelse Governance

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Hvorledes kan Business Intelligence påvirke organisationen. København d. 20. november 2013 TDC

Hvorledes kan Business Intelligence påvirke organisationen. København d. 20. november 2013 TDC Hvorledes kan Business Intelligence påvirke organisationen København d. 20. november 2013 TDC 1 TDC at a glance Etableret 21. august 1882 ~10,000 medarbejd ere ~9 million kunderelat ioner ~39,000 km fiber

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere