NOTAT. Justering af organisationen på det tekniske område dec Det tekniske område. Allerød Kommune. 1.1 Indledning. 1.2 Overordnede rammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Justering af organisationen på det tekniske område dec. 2012. 1. Det tekniske område. Allerød Kommune. 1.1 Indledning. 1.2 Overordnede rammer"

Transkript

1 NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Justering af organisationen på det tekniske område dec Bjarkesvej Allerød Tlf: Notatet beskriver beslutningsgrundlaget for en justering af organisationen, samt plan for det videre arbejde. 1. Det tekniske område Indledning Overordnede rammer Nuværende organisering Baggrund for justering Udfordringer i den nuværende organisation Forslag til justering Justeringer i Beredskabet Justeringer i Teknik & Drift Justeringer i Allerød Service Justeringer i affaldsopgaven Økonomistyring Processen Kommunikation og formidling af justeringen Bilag...10 Bilag 1: Projektgrundlag for nuværende organisering...10 Bilag 2: Evaluering af Allerød Service Det tekniske område 1.1 Indledning Nærværende notat har til hensigt at beskrive en organisatorisk justering på det tekniske område i Allerød Kommune. De organisatoriske strukturer er uændrede, men der flyttes opgaver. Justeringen har til formål at skabe en velfungerende organisation, der løser opgaverne effektivt og med ønsket kvalitet. En organisation hvor niveauet for opgaveløsningen er afstemt politisk og udførelsen er professionel. Målet er ligeledes en attraktiv arbejdsplads, som er kendetegnet ved udvikling af kompetencer, kultur båret af samarbejde, innovation og øget arbejdsglæde. Herudover er målet med justeringen, at etablere en forbedret mulighed for økonomistyring og øget klarhed over ressourceanvendelse i opgaveløsningen, samt forbedret kommunikation mellem serviceydere og modtagere. 1.2 Overordnede rammer Justeringen ligger indenfor de overordnede rammer for Allerød Kommunes administrative organisation. Det betyder, at organiseringen

2 af det tekniske område følger de tanker om styrket ledelse og økonomistyring, samt klare referencelinjer og ansvar for økonomien, som bidrag til professionel understøttelse af politiske mål for kommunen. Allerød Kommune er organiseret efter hovedprincippet om Central styring, decentral ledelse med et forvaltningsniveau og et virksomhedsniveau hvor der, indenfor de fastlagte mål og rammer, er et lokalt råderum i de udførende led i forvaltningen og i virksomhederne. Allerød Kommunes administrative organisation har overordnet set tre formelle niveauer: Direktionen delegerer kompetence og ansvar til afdelings- og virksomhedsniveau i hensigtsmæssigt omfang. Forvaltningens afdelinger ledes af chefer med budget- opgave-, personale-, virksomheds- og udviklingsansvar. Hver virksomhed refererer til den relevante afdeling i forvaltningen. Der henvises i øvrigt til Allerød Kommunes Ledelsesgrundlag, samt Allerød Kommunes principper for økonomisk styring. 1.3 Nuværende organisering Bilag 1 beskriver det projektgrundlag som lå til grund for det nuværende Allerød Service, som det blev iværksat i Som det ses er Allerød Service en omfattende organisation. Formålet med den beskrevne organisation har været uklar. I praksis har mange brugt navnet Allerød Service for ejendoms- og servicefunktionen uagtet at beredskab, vagt og sikring mv. ligeledes er en del af Allerød Service. Af bilag 1 fremgår ligeledes den store vægt, der blev lagt på synergi mellem forskellige opgaver. En del af disse opgaver var i realiteten nye opgaver, eller opgaver der aldrig blev løst, da implementeringen af denne organisation (Allerød Service) faldt sammen med et udgiftsstop og en reduktion af det samlede driftsbudget. Referencelinjerne i den nuværende organisering af Allerød Service fremgår af nedenstående (figur 1), over virksomhedslederniveau ligger i øvrigt et chef- og direktørniveau, som i de øvrige virksomheder i Allerød Kommune. Side 2

3 Af figur 1 herunder ses den nuværende overordnede organisering af det tekniske område. Thøger Refshauge virksomhedsleder / beredskabschef administration håndværk/logistik team (hjælpemidler) (transport) (drift af visse bygninger) Ulrik Bjelbæk Souschef/ Viceberedskabsc hef Hans Krogenlund Projektchef Kai Raun Drifts- og idrætsinspektør beredskab Rådhusbetjente vagt/sikring servicevagt projektafdeling (bygningsrenoveri ng) (bygningsændrin ger) drift-team Øst Lillerød Skovvang Blovstrød drift-team vest Engholm Ravnsholt Lynge Grønne områdeteam Idrætspladser Halinspektørfunktion (kontakt til bestyrelser) (lokalebookning) varetages af idrætsinspektøren Figur 1: Allerød Service ledelse og organisation 2. Baggrund for justering 2.1 Udfordringer i den nuværende organisation Bilag 2 indeholder nogle anbefalinger fra en evaluering af Allerød Service, udarbejdet i maj 2012 af Dansk LEAN. Evalueringen er bygget op som en brugerundersøgelse blandt medarbejdere i Allerød Service. Den har følgende hovedkonklusioner: Usikkerhed om formål med Allerød Service Uklarhed om kompetence og opgavefordeling Usikkerhed om ressourcerne ift. opgaveporteføljen Usikkerhed om hvorvidt organiseringen understøtter mål og opgaveløsning. Udover disse hovedkonklusioner beskriver brugerundersøgelsen en række anbefalinger. En del af anbefalingerne er implementeret indenfor det sidste halve år. Justeringen der nu foreslås er i overensstemmelse, med anbefalingerne fra denne brugerundersøgelse. De forslåede justeringer har i øvrigt taget udgangspunkt i de udfordringer der er observeret i organisationen. De aktuelle udfordringer er i store træk: Side 3

4 1) Den lange kommandovej og uklarheden om ansvarsområder i Allerød Service har bl.a. betydet, at brugerne har oplevet en lang svartid på forespørgsler, og at beslutningsgangene har været tunge. ligeledes været uklarhed om de formelle kommunikationsveje. Der har 2) Uklarheden om ressourcetildelingen og ressourceanvendelsen til forskellige opgaver i Allerød Service, har gjort økonomistyring vanskeligere. Driftsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver har ikke været klart adskilt, der har været lagt større vægt på synergien i opgaverne. 3) Der er en stor forskel på den enkelte leders ansvarsområde. 4) Den tværgående opgave der løses i beredskab samt vagt og sikring, har haft ophæng i en teknisk driftsorganisation. 5) Et relativt lille område som opgaven med affald er spredt, og der har været anvendt ressourcer på koordinering. 3. Forslag til justering På baggrund af de identificerede udfordringer i den nuværende organisation er der foreslået følgende justeringer: 3.1. Justeringer i Beredskabet Beredskabet samt vagt og sikring inkl. rådhusteam og hjælpemiddeldepot flyttes, så de refererer til sekretariatet. Opgaven indbefatter beredskabsplanlægning, risikovurderinger, vagtordninger, forsikringer, drift af brandvæsen og rådhus. Ved placering i sekretariatet styrkes den tværgående opgaveløsning. Sekretariatet refererer til kommunaldirektøren. Beredskabet løser i dag en række serviceopgaver, der skal sikres løst fremover og ligeledes sikre at anvendte ressourcer klart kan opgøres. Mandskab og materiel skal fortsat udnyttes hensigtsmæssigt og synergien indhøstes. Den administrative understøtning af beredskabet udgør ca. 1/3 årsværk og foreslås fortsat løst af administrativ medarbejder i Teknik & Drift. Den samlede beredskabsøkonomi (konto S2 827 Redningsberedskab) overføres sammen med driftsmidler og lønsum til hjælpemiddeldepot samt rådhusteam. Styring af udlejningsejendomme inkl viceværtfunktion ligger samlet i Sekretariatet. Beredskabet placeres fortsat på Rådhuset, men der vil ikke længere være plads i det nuværende hjørne på 1. sal. I Side 4

5 figur 2 ses den nye referenceramme efter justeringen på Beredskabets område. Sekretariatschef Sekretariat Sekretariatsfunktion for byråd, udvalg, borgmester, direktion mv. Juridisk bistand, kommunikation Beredskab og vagt og sikring Rådhusteam og hjælpemiddeldepot Figur 2: Ny placering af beredskab, vagt og sikring mv Justeringer i Teknik & Drift Planlægning af nyanlæg og større vedligeholdelsesarbejder på ejendomme foreslås styret af en souschef i afdelingen, finansieret indenfor eksisterende ramme. Souschefen skal være stedfortræder for chefen, og der arbejdes med at formalisere tovholderfunktioner for teams i afdelingen. Både souschef og ejendomsteamet refererer, ligesom andre medarbejdere, direkte til den tekniske chef (ikke som tidligere via chefen for Allerød Service). Souschefen har det overordnede ansvar for planlægningen af opgaver på anlægsbudgettet. En kortere kommandovej på dette område, vil øge beslutningskraft og fremme hurtigere udførelse. 3.3 Justeringer i Allerød Service Allerød Service foreslås omdefineret til en virksomhed, der planlægger og udfører den daglige drift og vedligeholdelse af ejendomme med fokus på ejendommenes primære funktion som skole, institution, idrætsanlæg, bibliotek mv. Allerød Service skal være en servicevirksomhed, der er i god dialog med bygningernes brugere. Lederen af de 4 teams er virksomhedsleder i Allerød Kommune. Hvert team ledes af en teamkoordinator. Der ændres ikke på de 3 teams (Øst, Vest, grønt team), men for team Håndværk & logistik flyttes opgaver og mandskab vedr. hjælpemiddeldepot organisatorisk til Sekretariatet sammen med beredskab, vagt og sikring. Dannelsen af de eksisterende team er relativ ny og der foreslås fortsat fokus på implementeringen af teamstrukturen og få at afklare evt. snitflader. Der ændres ikke på den fysiske placering af mandskab eller maskiner ved denne justering. I figur 3 ses organisering af Allerød Service efter justeringen. Side 5

6 Virksomhedsleder Folkeoplysnings -loven Team Øst Team Vest Grønt team Håndværk og Logistik Figur 3: Allerød Service 3.4. Justeringer i affaldsopgaven Alle opgaver vedr. affald (affaldsplanlægning, økonomi, budget og gebyrer, dagrenovation til både husholdninger og erhverv, adm. af budget og regulativ for storskrald, ordninger vedr. haveaffald, glas, pap, papir og farligt affald, drift af genbrugsstation og Spilloppernes indsamling) foreslås samlet under Natur & Miljø, undtagen de helt basale driftsopgaver (kørsel, affaldsstativer mv.) der fortsat forslås varetaget af Park & Vej. Hensynet er at fremme synergi og vidensdeling i opgaveløsningen. Hele området er takstfinansieret og hele økonomien flyttes til Natur og Miljø på Rådhuset. Administrationen af affaldsområdet skal kunne ses i sammenhæng med sammenlignelige kommuners administration på dette område. 2 fuldtidsmedarbejdere, der arbejder, med disse opgaver, foreslås flyttet til Rådhuset og placeret i nærheden af medarbejdere i Natur & Miljø, der ligeledes løser opgaver vedr. affald. Side 6

7 I figur 4 herunder kan ses organisationsdiagram for opgavefordeling i den justerede organisation: Referencedirektør Plan og Byg Planstrategi, kommuneplan, lokalplan Byggesagsbehandling BBR og ejendomsoplysninger Teknik og Drift veje (myndighed og planlægning) ejendomme (vedligehold og anlæg) Varmeværker Natur- og Miljø Naturbeskyttelse og Green Cities Grundvand og vandforsyning Spildevand, affald og jordforurening Allerød Service Team øst og Team vest Håndværk og logistik team Grønt område team Folkeoplysning Park og Vej Vedligeholdelse af grønne områder, fortove, stier mv. Snerydning basal drift af affaldsordning Drift af udendørsarealer, naturarealer og legepladser, samt sikkerhedsansvar på legepladser Figur 4: Forslag til opgavefordeling i den justerede organisation 3.5. Økonomistyring Allerød Kommunes principper for god økonomistyring skal implementeres fuldt ud. Det betyder, at det økonomiske ansvar for afdelingscheferne og de to virksomhedsledere (Allerød Service og Park & Vej) skal være helt entydigt jf. princippernes beskrivelse af rollen. For så vidt angår Allerød Service skal der være en klarere delegering af enkelte områder til teamkoordinatorerne, således at handlekraften øges og hastigheden i udførelsen af helt nødvendige opgaver ikke forsinkes. Desuden skal der sikres en klarhed over hvem der har ansvar for hvilke opgaver. Der udarbejdes en liste over opgaver, hvor der i dag er tvivl om ansvaret, der skal bidrage til en afklaring af disse eventuelle uklarheder. Dette skal beskrives nærmere. 4. Processen Processen omkring udvikling af forslag til denne justering, er blandt andet sket på baggrund af input med ledere, medarbejdere, den foreliggende evaluering på området, samt nærmeste aftagere af services fra Allerød Service. Der har været inviteret til dialog mellem henholdsvis skoleledere og et antal institutionsledere og ledere under Allerød Side 7

8 Service. I disse dialoger, har der både været drøftet idéer til udvikling, men også evaluering af servicefunktionen, som den har fundet sted, samt ønsker om at fremme den løbende dialog mellem servicemodtagere og aftagere. Der er ligeledes afholdt MED-møder i oktober og i december. Forslaget har været i høring. Justering af organisationen skal behandles i Klima- og Miljøudvalget, samt Økonomiudvalget. Udover den dialog der nu er etableret i afsøgningsfasen, opridser dette forslag til organisationsjustering ligeledes et behov for fortløbende at bevare en dialog, med skoleledere og institutionsledere og andre brugere, ligesom det understreger et behov for en politisk drøftelse og afklaring af serviceniveauerne. Den første del af denne dialog, bliver omkring serviceniveauet. Drøftelserne omkring disse, skal gerne munde ud i afklaring af ansvarsfordeling mellem virksomhedsledere og Allerød Service, udvikling af et servicekatalog der beskriver faste ydelser og mulighed for tilvalgs-ydelser, og endeligt skal ydelseskataloget skabe et fundament for den videre udvikling af, hvordan servicefunktionen skal forstås og varetages hos Allerød Service. MED-udvalgene på de berørte områder, vil blive inviteret til dialog omkring hvordan implementering og løbende evaluering af den nye organisering kan foreslås. I forbindelse med implementering af fremlagte forslag, vil der fremadrettet blive fremlagt forslag bl.a. om: Kompetenceudvikling ledere og medarbejdere Udarbejdelse af jobprofiler for ledere under Teknik & Drift Innovation og løbende udvikling Ovenstående emner vil der blive arbejdet videre med efter den organisatoriske struktur er fastlagt, og ydelseskataloget der fastsætter standarder og serviceniveau, forventes politisk godkendt primo Der skal udarbejdes en plan for implementeringen. Herunder skal der også indtænkes ændringer af MED-udvalgenes og arbejdsmiljøudvalgenes sammensætning, som følge af juseringerne. Implementeringsplanen er grundlaget for at kunne følge op på, i hvor høj grad formålet med justeringerne opnås. Planen skal forankres og efterleves hos afdelings- og virksomhedsleder. Side 8

9 Der arbejdes for en organisatorisk implementering pr , og der udarbejdes en plan for de praktiske forhold med sigtelinjen Kommunikation og formidling af justeringen Den løbende dialog og evaluering af forbedringerne skal beskrives nærmere og der skal udarbejdes en plan for kommunikation. Kommunikation og mødefora, samt overordnet formidling af ydelser fra Allerød Service haft fokus i processen. Dette har blandt andet mundet ud i, at der arbejdes med hvilke mødefora ledelsen deltager i, med formål at skabe klarhed i både implementering af indsatser, ligesom der kan opnås et økonomisk fokus, der både skaber rammer for muligheder, og mulig udvikling. I implementeringsfasen for foreslåede justeringer, stilles der derfor forslag til, at der fremadrettet samarbejdes i følgende mødefora og ud fra den foreslåede kadence: For ledelsen Deltagere Fokus Tid Ansvarlig Kriterier Chefmøde: Chefer Lederforum: Chefer og virksomhedsledere fra hele Allerød Kommune Fællesmøde mellem direktion og chefer 1 time/måned Direktionen Fokusområde: Budget og regnskab, resultater og fremdrift i opgaver Central orientering 2 timer/kvartal Personale Der gennemføres oplæg om relevante emner og gives information fra den centrale ledelse Ledermøde: Chef for Teknik & Drift og virksomhedsledere Dialogmøder m. skoleledere: Chef for Teknik & Drift, virksomhedsledere fra Allerød service, Park & Vej og skoleledere Dialogmøder m. institutionsledere: Chef for Teknik & Drift, virksomhedsledere fra Allerød Service, Park & Vej og institutionsledere Koordinering og planlægning for det overordnede område, samt mulighed for at drøfte udviklingstiltag og fælles indsatser på området Løbende evaluering og udvikling af opgaveløsningen Løbende evaluering og udvikling af opgaveløsningen 1 timer/14 dag Teknisk Chef Der føres dagsorden og beslutningsreferat. På hvert møde er økonomi og status på denne et dagsordenspunkt samt fokus på resultater og fremdrift i opgaver 1 timer/kvartal koordineres med skoleledermøder Teknisk Chef Dialog mellem samarbejdspartnere. Materiale der lægger op til drøftelserne skal fremsendes inden mødet 1 timer/kvartal Teknisk Chef Dialog mellem samarbejdspartnere. Materiale der lægger op til drøftelserne skal fremsendes inden mødet Side 9

10 For den enkelte virksomhed Deltagere Fokus Tid Ansvarlig Kriterier Virksomheds møder: Virksomhedsleder og lokale teamledere Teammøder: Teamkoordinatorer og medarbejdere i det enkelte team, virksomhedsleder efter behov MED-møder Koordinering og planlægning for det lokale område Planlægning og koordinering af den praktiske hverdag og udførsel af opgaver i det enkelte team Arbejdsmiljø- og samarbejdsdrøftelser i nedsatte MEDudvalg 2 timer/14 dag Efter eget behov Efter behov på den enkelte arbejdsplads Min. 4 møder/år Virksomheds leder Teamkoordi natorer Virksomheds leder Der føres dagsorden og beslutningsreferat. På hvert møde drøftes tiltag fra ledermøder Det praktiske daglige arbejde koordineres uformelt. Ved beslutninger om fremadrettede ændringer af koordinering i teamet føres dagsorden og referat. Der føres dagsorden og referat. Drøftelser af relevante arbejdsmiljøforhold. Udover mødekadence er der arbejdet med hvilken form, den konkrete formidling af ændringerne skal tage. i denne sammenhæng bliver der særligt drøftet at der skal være fokus på klarhed og gennemsigtighed over tankerne bag, den nye organisering. Samtidig vurderes der et behov for, via formidlingen af det nye, at søge at nyetablere stoltheden og arbejdsglæden ved at være medarbejder under det tekniske område i Allerød kommune, særligt er der i denne opgave lagt fokus på Allerød Service, og formidlingen af arbejdet med ydelseskatalog og serviceniveauer. 6. Bilag Bilag 1: Projektgrundlag for nuværende organisering Bilag 2: Evaluering af Allerød Service 2012 Side 10

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur

Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur Notat januar 2013 1 Baggrund De nuværende opgaver og medarbejdere i på beskæftigelsesområdet samles fremadrettet med de opgaver og medarbejdere i Borgerservice,

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen

Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Allerød Kommune Job- og personprofil for planchefen Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 25.000 indbyggere, og flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, og har en veludviklet

Læs mere

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus

Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved. Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus Job- og personprofil til stillingerne som afdelingsledere ved Kultur- og Sundhedscenter InSide og Hinnerup Bibliotek & Kulturhus 1 1. Baggrund To afdelingsledere har valgt at gå på pension, og derfor søger

Læs mere

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Decentralisering i Slagelse Komme Rolle- og ansvarsbeskrivelse Strategi og Udvikling Anders Bjældager anbja@slagelse.dk 11. februar 2011 Baggrund Overordnet er der politisk enighed om, at Slagelse Kommune

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Jobbeskrivelse for ledelsesfunktioner i dagtilbud

Jobbeskrivelse for ledelsesfunktioner i dagtilbud BØRN OG UNGEFORVALTNINGEN Oktober 2008 Jobbeskrivelse for ledelsesfunktioner i dagtilbud Områdeleder overordnet leder i områdeinstitutionen Områdelederen har det samlede, overordnede ledelsesansvar for

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Direktionens fremtidige rolle, opgaver og ansvar. Sagsnr.: 15/ Beslutning. Punkttype

ØKONOMIUDVALGET Direktionens fremtidige rolle, opgaver og ansvar. Sagsnr.: 15/ Beslutning. Punkttype ØKONOMIUDVALGET 2014-2017 5. Direktionens fremtidige rolle, opgaver og ansvar Sagsnr.: 15/12524 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Beslutning Temaet for sagen er, at Økonomiudvalget fastlægger den fremadrettede

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Side 1 HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Baggrund: Handleplanen tager sit afsæt i resultaterne fra

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 4175 0010 E-mail: lbg@balk.dk Kontakt: Lene Bækgaard Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale Kommunaldirektør

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef

Allerød Kommune Job- og personprofil for Familiechef Allerød Kommune Job- personprofil for Familiechef Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland, har en veludviklet infrastruktur

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Jobprofil Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) ønsker at ansætte en centerchef med reference til direktionen. Dette notat

Læs mere

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S

Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Ejerstrategi for Ringsted Forsyning A/S Resume Denne ejerstrategi beskriver Ringsted Kommunes hensigt med ejerskabet af Ringsted Forsyning A/S. Ejerstrategien udtrykker, hvordan man ønsker at arbejde sammen

Læs mere

Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø

Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø 28.09.2012. Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø Job- og personprofil Baggrund Varde Kommune søger en ny chef til Teknik og Miljø. Varde Kommune - et godt sted

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

MED-strukturen i Børn og Unge omfatter en række MED-udvalg, som dækker hver sin del af organisationen. Fælles for alle MED-udvalg gælder følgende:

MED-strukturen i Børn og Unge omfatter en række MED-udvalg, som dækker hver sin del af organisationen. Fælles for alle MED-udvalg gælder følgende: Indledning Denne aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Børn og Unge er indgået på grundlag af Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, der er indgået mellem de centrale overenskomst- og

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Slagelse Kommune Job- og personprofil for Centerchef for Innovation og Karriere Februar 2016 1. Baggrund I juni 2015 godkendte Økonomiudvalget direktionens oplæg om en ændret administrativ organisering.

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S

2-PARTSAFTALE. mellem. Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kloak A/S 2-PARTSAFTALE mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S om koordinering af klimatilpasnings- og skybrudsprojekter i Frederiksberg Kommune. 1. AFTALEN Aftalen består udover nærværende 2-partsaftale

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. marts 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø -18 Præsentation varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet omfatter udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 47.000 indbyggere og væksten forventes

Læs mere

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Notatet uddyber RenoSams bemærkninger til lovforslag

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som sekretariatschef for Børn og Skole i Favrskov Kommune 1 1. Baggrund Den tidligere sekretariatschef i Børn og Skole er blevet Centerchef for Byråd, Personale og Strategi

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune August 2015 Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse

Læs mere

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark Oktober 2012 ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET Fra Skjoldungeland til Nationalpark På de sidste bestyrelsesmøder i nationalparkprojekt Skjoldungelandet er det vurderet, at fortsat udviklings- og forankringsarbejde

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter

Notat. vedr. Forskelle samt fordele og ulemper. ved henholdsvis. Jobcenter. Pilot-jobcenter Notat vedr. Forskelle samt fordele og ulemper ved henholdsvis Jobcenter & Pilot-jobcenter Udarbejdet af Fokusgruppen Social- og Arbejdsmarked Indledning I den fremtidige kommunestruktur flytter den statslige

Læs mere

Beskrivelse af Arbejdstilsynet

Beskrivelse af Arbejdstilsynet 7.11.2005 BHD/ALW Beskrivelse af Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Grundlaget for Arbejdstilsynets opgaver er arbejdsmiljøloven med tilhørende bekendtgørelser.

Læs mere

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE...

ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... Indholdsfortegnelse ORGANISATIONSPLAN OG FORRETNINGSGANGE... 3 1. GRUNDLAGET FOR REGION SJÆLLANDS VIRKE... 4 1.1 REGIONENS HOVEDOPGAVER... 4 1.2 REGION SJÆLLANDS VISION... 4 1.3 DE GRUNDLÆGGENDE ORGANISATORISKE

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen

Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Job- og personprofil for ny skoleleder, Karensmindeskolen Baggrund Karensmindeskolen søger ny skoleleder/kontraktholder med tiltrædelse senest den 1. januar 2015. Job- og personprofilen angiver retning

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K B O R G M E S T E R K O N T O R E T Boulevarden 13 Postboks 462 9100 Aalborg Telefon 9931 3131

Læs mere

Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed.

Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed. Punkt 6. Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed. 2011-40355. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets drøftelse sagsfremstilling vedr. fælles budget for

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategi 2016 1 Indledning Greve Kommune skaber sammen med borgere og virksomheder rammer for et attraktivt og udviklende fællesskab. Denne overordnede kerneopgave danner rammen for arbejdet

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Skolechef. Frederikssund Kommune

Skolechef. Frederikssund Kommune Skolechef Frederikssund Kommune 1. Indledning Frederikssund Kommune ønsker at ansætte en ny skolechef. Stillingen er vakant og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1. august 2016 eller snarest derefter.

Læs mere

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013.

Øje for nærvær er én af direktionens fire interne målsætninger, som er beskrevet i deres arbejdsgrundlag for 2013. Center for Økonomi & HR Side 1 af 7 Handleplan for Øje for nærvær II 11. januar 2013 1. Baggrund Der er politisk bevågenhed på fraværet i Faxe Kommune, og borgmesteren tilkendegav i sin nytårstale anerkendelse

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Organisationsbeskrivelse By- og Udviklingsforvaltningen

Organisationsbeskrivelse By- og Udviklingsforvaltningen Organisationsbeskrivelse By- og Udviklingsforvaltningen April 2014 1 1) Indledning, baggrund og ajourføring 2) Mission, vision og strategi 3) Kultur og værdier i) Værdigrundlag ii) Medbestemmelse og sikkerhed

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Forslag til organisering af Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Forslag til organisering af Trafikselskabet Region Midtjylland Forslag til organisering af Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 31. august 2006 Punkt nr. 2 1. Indledning Der er udarbejdet en overordnet

Læs mere

Dagsorden i det følgende er sammensat i overensstemmelse med årshjul, og denne måneds møde har følgende dagsorden:

Dagsorden i det følgende er sammensat i overensstemmelse med årshjul, og denne måneds møde har følgende dagsorden: [Referat af Koordineringsmøde 12 - Afholdt 12. maj 2015] Dagsorden i det følgende er sammensat i overensstemmelse med årshjul, og denne måneds møde har følgende dagsorden: Fælles kvalitets- og evalueringsmøde

Læs mere

Fra sammenlægnings- til udviklingskommune Nordfyns Kommune Notat vedrørende den politiske struktur mv.

Fra sammenlægnings- til udviklingskommune Nordfyns Kommune Notat vedrørende den politiske struktur mv. 21. oktober 2008 Fra sammenlægnings- til udviklingskommune Nordfyns Kommune Notat vedrørende den politiske struktur mv. 1. Indledning Nordfyns Kommune har anmodet Lundgaard Konsulenterne ved undertegnede

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Allerød Kommunes organisationsstruktur Som opfølgning på Økonomiudvalgets møde den 19.

Læs mere

At borgerne får den hjælp, som de har ret til ifølge loven og ifølge de beslutninger, som byrådet har truffet på dagtilbudsområdet

At borgerne får den hjælp, som de har ret til ifølge loven og ifølge de beslutninger, som byrådet har truffet på dagtilbudsområdet NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Dagtilbudsområdet Procedure for tilsyn på sområdet Dette afsnit beskriver Køge Kommunes retningslinjer i forhold til tilsyn med ifølge kommunernes tilsynsforpligtelse,

Læs mere

Virksomhedsaftale 2008

Virksomhedsaftale 2008 Virksomhedsaftale 2008 indgået mellem Ølsted Skole og Byrådet Virksomhedsleder Borgmester 1 Virksomhed : Ølsted Skole og SFO Adresse : Hovedgaden 2, 3310, 3310 Ølsted Leder : Peter Aagsbo Rasmussen Område

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Dokument nr. 2013-2 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Offentlig-privat samarbejde om Park og vej Bilag 2, Samarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Bakkegården. Aftale 2008

Bakkegården. Aftale 2008 Bakkegården Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Hovedstadens Beredskab Implementering fase III

Hovedstadens Beredskab Implementering fase III Hovedstadens Beredskab Implementering fase III 13. august 2015 1. Indledning Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Tårnby kommuner behandlede i juni måned

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE. Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE Byrådet forventes endeligt at godkende stillingens oprettelse den 27. august 2014 1 JOB OG FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLECHEF Børn og Unge, Aarhus Kommune, søger en fritids- og ungdomsskolechef

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Status på Direktionens arbejdsplan 2014 Forslag til Direktionens arbejdsplan 2015

Status på Direktionens arbejdsplan 2014 Forslag til Direktionens arbejdsplan 2015 Energi Status på Direktionens arbejdsplan 2014 Forslag til Direktionens arbejdsplan 2015 Direktionens arbejdsplan 2014 Fundamentet for Vejen Kommune er sikker drift. Under og i de første år efter etableringen

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Projektbeskrivelse for gennemførelse af evaluering af den administrative struktur

Projektbeskrivelse for gennemførelse af evaluering af den administrative struktur Projektbeskrivelse for gennemførelse af evaluering af den administrative struktur 1. Baggrund Sammenlægningsudvalget for Ny Næstved Kommune godkendte den 16. januar 2006 oplæg til den administrative organisering

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune?

1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune? Økonomi Et styringskoncept for Assens Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. Styringskoncept i Assens Kommune...3 1.1. Baggrund...3 1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune?...3

Læs mere

Evaluering af sproggrupperne

Evaluering af sproggrupperne Evaluering af sproggrupperne Evalueringsrapport udarbejdet af Børn og Kultur, Dagtilbud og Skole, oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion Evalueringens formål, fokus områder og metoder Struktur

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune GENOPSLAG Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune april 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening

Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening Hvordan Region Syddanmark tænker risikovurdering ind i sagsbehandling af jordforurening - Viden og videndeling som forudsætning for en god risikovurdering - Kommunikation med borgerne om risiko v. Områdechef

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune februar 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af Borgerservice

Læs mere