MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F F2025

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025"

Transkript

1 MOS DK MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING LEK

2

3 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Sikkerhedsinformation 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Vedligeholdelsesrutiner Generelt 4 Til montøren Generelt til montøren Transport og opbevaring 5 Installationskontrol 5 Opstilling 5 Styring 6 Rørtilkobling Generelt 7 Rørtilkobling centralvarmesiden 7 Vandmængder 7 Trykfald, varmebærerside 7 Rørtilkobling Generelt 8 Forkortelser 8 koblet til VVM 300 (flydende kondensering) 8 koblet til EVP 270 (fast kondensering) 9 koblet til EVP 500 (fast kondensering) 10 sammenkoblet med olie-/pillefyr sammen med SMO 10 og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) 11 Flere sammen med SMO 10 samt varmtvandsbeholder (flydende kondensering) 12 koblet til EVC 13 (flydende kondensering) 13 koblet til el-/oliekedel (flydende kondensering) 14 koblet til fastbrændselskedel og varmtvandsbeholder (fast kondensering) 15 El-tilslutning Generelt 17 Tilslutning 17 Ladepumpe 18 Frostsikringsfunktion 18 Eksternt varmekabel 18 Udeføler 18 Termostatstyring 19 Ekstravarme/stilstand 19 Eksempel på tilslutning af ekstravarme 19 Ydre indikation af summealarm 19 Igangsætning og justering Forberedelser 20 Påfyldning og udluftning af varmebærersystemet 20 Balancetemperatur 20 Stoptemperatur 20 Softstart-relæ 20 Kompressorvarmer 20 Fasefølgekontrol 20 Opstart og kontrol 21 Efterjustering, varmebærerside 21 Justering, indfyringsmængde 22 Styring Forklaring 24 Kanalbeskrivelse 25 Styrevilkår, kold udeluft 27 Styrevilkår, afrimning 27 Følerplacering Data for temperaturfølere 28 Data for varmgasfølere 28 Andet El-diagram 3x400V 6 kw 29 3x400V 8-10 kw 33 3x400V 14 kw 37 Oversættelsestabel 41 Tekniske specifikationer Komponentplacering 42 Lydtryksniveauer 44 Mål- og opsætningskoordinater 45 Tekniske specifikationer 46 Medfølgende tilbehørssæt 48 Tilbehør 48 Afhjælpning ved driftsforstyrrelser Statuskontrol 49 ikke i drift 49 Aftapning, varmebærerside 50 1

4 Til boligejeren Generelt Generelt For at få det største udbytte af varmepumpen bør du gennemlæse afsnittet Til Boligejeren i denne monterings- og betjeningsvejledning. er en basisvarmepumpe til opvarmning af mindre huse, rækkehuse/klyngehuse og mindre industribygninger. Som varmekilde anvendes udeluften. er et svenskproduceret, driftssikkert kvalitetsprodukt med lang levetid. Sikkerhedsinformation På grund af sikkerhed, må dette produkt kun bruges af personer, som har fået den nødvendige instruktion i anvendelsen af produktet. Børn må under ingen omstændigheder komme i kontakt med produktet. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE Serienummer* (103) skal altid oplyses ved henvendelse til Vølund. Installationsdato Typebetegnelse - Montører Indstilling Kanal Fabriksindstilling A1 Kommunikationsadresse... 1 A2 Maks. returtemperatur C A3 Koblingsdiff. returtemp C A4 Startinterval, kompressor min. A5 Balancetemperatur... 0 C A6 Tidsforskydning, relæ til ekstravarme min. A7 Stoptemperatur C A8 Min. tid mellem afrimninger... se side 26 A9 Start afrimning... 1 C A10 Stop afrimning C A11 Længste afrimning... 7 min. Her indføres evt. ændringer af grundindstillingsværdierne. Dato Underskrift *Se "Komponentplacering" side 42 for serienummerets placering. 2

5 Til boligejeren Systembeskrivelse Systembeskrivelse Funktionsprincip er en luft-/vandvarmepumpe, der er specielt konstrueret til det nordiske klima. udnytter udeluften, hvilket medfører, at det hverken er nødvendigt med borehuller eller spiraler i undergrunden. har en automatisk 2-trins kapacitetsregulering af ventilatoren (gælder ikke -6 kw som kun har én ventilatorhastighed). er beregnet til at blive sammenkoblet med **vandbårne varmesystemer og kan anvendes sammen med de fleste elkedler, oliekedler eller tilsvarende. Der er indbygget en avanceret styring til optimal kontrol af varmepumpen. starter på et startsignal fra en anden regulator eller termostat. kan også styres fra en specialfremstillet reguleringsenhed, SMO 10 *. Den kobler ekstravarmen til og fra samt styrer skiftet mellem opvarmning af rum og opvarmning af vand. Tilbehør som f.eks. ekstra shuntgruppe og pool-styring kan tilkobles, hvis der forefindes SMO 10. kan både opvarme vand effektivt ved høje udetemperaturer og give en høj effekt til varmesystemet ved lavere udetemperaturer. Hvis udetemperaturen falder til et niveau under stoptemperaturen, skal al opvarmning ske ved hjælp af ekstern ekstravarme. fremstilles i fire størrelser: 6, 8, 10 og 14 kw. Materialerne er valgt med henblik på at opnå en lang levetid og stor bestandighed mod det nordiske klima. RC UG FIGHTER 2020 SÄV AV TV SF AV VVM 300 * ** tilbehør til Ved kobling til anbefales en total vandmængde, inkl. kedel, radiatorer, rør osv., på mindst 20 liter kedelvand pr. kw effekt på varmepumpen. Varmebærersiden og aftapningssiden til varmt vand skal forsynes med det nødvendige sikkerhedsudstyr iht. gældende normer. 3

6 Til boligejeren Vedligeholdelsesrutiner Vedligeholdelsesrutiner Generelt er forsynet med styring og overvågningsudstyr. Alligevel skal der udføres et vist udvendigt vedligeholdelsesarbejde. Kontroller regelmæssigt i løbet af hele året, at indsugningsgitteret ikke blokeres af løv, sne eller andet. Desuden skal man i vinterhalvåret holde øje med, at der ikke ophober sig for meget sne og/eller is under. Tilbehøret Kondensvandsopsamler KVT 11 findes til håndtering og afledning af kondensvand. Stærk vind i kombination med kraftigt snefald kan medføre, at indsugnings- og udluftningsgitteret stoppes til. Kontroller, at gitrene er fri for sne. Varmepumpens ydre kan efter behov rengøres med en fugtig klud. Dette skal dog gøres forsigtigt, så varmepumpen ikke ridses ved rengøringen. Undgå at skylle vand ind i gitteret eller på siderne, så der kan trænge vand ind i. Undgå, at kommer i kontakt med alkaliske rengøringsmidler. Hold fri for sne og/eller is. LEK! ADVARSEL! Mangelfuld vedligeholdelse kan medføre alvorlige skader på, som ikke er dækket af garantien. LEK Undgå, at der samler sig sne og/eller is under. LEK Undgå, at der samler sig sne, der dækker for gitrene på. 4

7 3 m 350 mm Til montøren Generelt til montøren Generelt til montøren Transport og opbevaring skal transporteres og opbevares opretstående. Installationskontrol I henhold til gældende regler skal der foretages en installationskontrol af varmepumpen, inden den tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Kontrollen skal dokumenteres. Det ovenstående gælder for lukkede varmesystemer. Varmepumpen må ikke udskiftes, uden at der foretages en ny kontrol. Opstilling skal anbringes udendørs på et fast underlag, helst et betonfundament. bør ikke installeres op ad lydfølsomme vægge, f.eks. op ad et soveværelse. Sørg for, at opstillingen ikke medfører gener for naboerne. Undgå at ridse varmepumpen under installationen. lignende flader i løbet af den periode, hvor der kan dannes is. Der findes også mulighed for at installere tilbehøret KVT 11, som er en kondensvandsopsamler. Kondensvand skal ledes ned i en brønd til regn- og smeltevand eller lignende. Cirka 1 m Placer på betonsøjler, der hviler på faskine eller småsten med henblik på god dræning. Betonsøjlerne skal placeres således, at varmepumpens underkant er i niveau med den gennemsnitlige lokale snedybde (hvor relevant), dog mindst 400 mm. LEK LEK Placer ikke direkte på græsplænen eller et andet underlag, der ikke er fast. Der kan forekomme store mængder af kondensvand og smeltevand ved afrimning. Dræn derfor opstillingsstedet effektivt, og sørg for, at vand ikke kan løbe ud på gange eller Afstanden mellem og husvæg skal være mindst 350 mm. Frit område over skal være mindst en meter. må ikke placeres, så udeluften recirkuleres. Dette medfører en lavere effekt og ringere virkningsgrad. LEK Fritt utrymme bakom Fritt utrymme 400 mm Min. avstånd vid användning av flera F 2025 Fritt utrymme framför 5

8 Til montøren Generelt til montøren Styring er forsynet med en intern elektronisk styring, som varetager de funktioner, der er nødvendige for driften af varmepumpen. Således styres afrimning, stop ved maks.-/min.-temperatur, tilkobling af kompressorvarme og tilkobling af varmer til drypskålen samt overvågning af motorsikring og trykvagter. Desuden kan antal starter og driftstid aflæses. Den indbyggede styring indstilles ved installation og kan anvendes ved service. Ved normal drift behøver boligejeren ikke at have adgang til styringen. har en indbygget elektronisk returløbsføler, der begrænser returtemperaturen. kan også kobles til/fra via et signal fra en anden reguleringsenhed eller termostat. Hvis styres fra tilbehøret SMO 10, er styringen beskrevet i den pågældende brugsanvisning. SMO 10 kommunikerer med, hvilket betyder, at indstillinger og måleværdier fra kan justeres og aflæses i SMO 10. 6

9 Til montøren Rørtilkobling Rørtilkobling Generelt Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. kan kun arbejde op til en returtemperatur på ca. 50 C og en udgående temperatur fra varmepumpen på ca. 58 C. Hvis ikke er udstyret med stopventiler på vandsiden, skal sådanne monteres for at lette evt. fremtidig service. Returtemperaturen begrænses af returløbsføleren og justeres i kanal A2. BEMÆRK Rørsystemet skal være spulet igennem, inden varmepumpen tilsluttes, så forureninger ikke beskadiger anvendte komponenter. Trykfald, varmebærerside -6, 8, 10, 14 Tryckfall kpa 9 6 kw 8, 10 kw kw Flöde 0 0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 l/s Rørtilkobling centralvarmesiden kan kobles til varmesystemet, se afsnittet Sammenkobling, eller i overensstemmelse med nogle af de systemløsninger, der kan hentes på hjemmesiden Varmepumpen skal udluftes ved den øverste tilslutning (70, VB-out) med udluftningsniplen på den medfølgende flexslange. Det medfølgende snavsfilter (SF) monteres før indløbet, dvs. den nederste tilslutning (71, VB-in) på. Alle udendørs rør skal varmeisoleres med mindst 19 mm rørisolering. For at undgå, at køleren ødelægges ved tilfrysning, skal ladepumpen være i drift, selv om ikke er i drift. Ladepumpen kan med fordel styres direkte fra, klemme (11), der tager hensyn til udetemperaturen. Alternativt kobles varmepumpen til med en mellemkreds med veksler, pumpe og frostsikret vand (gælder ikke sammenkobling med VVM300). Der monteres en stop- (AV) og aftapningsventil (TV), så kan tømmes ved længerevarende strømafbrydelse. De medfølgende flexslanger fungerer som vibrationsdæmpere. Flexslangerne monteres, så der opstår en svag bøjning, og dermed fungerer vibrationsdæmpningen. Vandmængder Ved sammenkobling med anbefales en total vandmængde i kedel og akkumulatortank på mindst 20 liter kedelvand pr. kw effekt på varmepumpen. L 7

10 Til montøren Rørtilkobling Rørtilkobling Generelt kan installeres på flere forskellige måder. Det gælder for alle sammenkoblingsmuligheder, at det påkrævede sikkerhedsudstyr skal monteres i henhold til gældende regler. Se flere sammenkoblingsmuligheder på Ved sammenkobling med anbefales en total vandmængde i kedel og akkumulatortank på mindst 20 liter kedelvand pr. kw effekt på varmepumpen. koblet til VVM 300 (flydende kondensering) Forkortelser AV Stopventil CP1 Cirkulationspumpe FG1 Temperaturføler, fremløb HR Hjælperelæ LP Ladepumpe RG1 Temperaturføler, returløb RV Reguleringsventil SF Snavsfilter SV Shuntventil SÄV Sikkerhedsventil TV Tappeventil UG Udeføler VT Varmetermostat VVG Varmtvandsføler Ingår i SMO 10 Ingår i SMO 10 Ingår i RC UG FIGHTER 2020 SÄV AV TV SF AV VVM 300-6, -8 og -10 kan tilsluttes VVM 300. styres af VVM 300. arbejder med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer påfyldning af varmt vand i VVM 300. Hvis ikke kan dække hele varmebehovet, shuntes ekstravarmen fra VVM 300. Hvis udetemperaturen falder til under den indstillede stoptemperatur, går VVM 300 ind og overtager opvarmningen. BEMÆRK For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler adskilles (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. 8

11 Til montøren Rørtilkobling koblet til EVP 270 (fast kondensering) RC BV FIGHTER 2020 SÄV AV SF TV RV -6, -8 og -10 kan tilsluttes EVP 270. arbejder med fast kondensering mod EVP 270. Hvis ikke kan dække hele varmebehovet, shuntes ekstravarmen fra EVP 270. Hvis udetemperaturen falder til under den indstillede stoptemperatur, går EVP 270 ind og overtager opvarmningen. BEMÆRK For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler adskilles (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. 9

12 Til montøren Rørtilkobling koblet til EVP 500 (fast kondensering) EXP* CP* SÄV1* SÄV2* BL* FG UG** RC SV PG SÄV3* AV* BV** DG SF* AV* LP TV F20XX EVP 500-6, -8, -10 og -14 kan tilsluttes EVP 500. styres af EVP 500. arbejder med fast kondensering mod EVP 500. Hvis ikke kan dække hele varmebehovet, shuntes ekstravarmen fra EVP 500. Hvis udetemperaturen falder til under den indstillede stoptemperatur, går EVP 500 ind og overtager opvarmningen. BEMÆRK For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler adskilles (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. 10

13 Til montøren Rørtilkobling sammenkoblet med olie-/pillefyr sammen med SMO 10 og varmtvandsbeholder (flydende kondensering) SMO 10 P SV1 HR FG1 CP1 PG RG1 HR SÄV VXV1 UG HR FIGHTER 2020 VVG HR SF RV LP1 SMO 10 styrer, udeluftvarmepumpe, oliekedel, cirkulationspumper, shunts mm. arbejder med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer påfyldning af varmt vand via omskifterventil (VXV1). Hvis ikke kan dække varmebehovet, startes oliekedlen, og ekstravarmen forbindes i shunt derfra. BEMÆRK For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler adskilles (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. 11

14 Til montøren Rørtilkobling Flere sammen med SMO 10 samt varmtvandsbeholder (flydende kondensering) SMO 10 P SV1 FG1 HR CP1 HR PG RG1 BV UG FIGHTER 2020 VP2 SÄV AV BV SÄV SF TV RV LP2 SÄV FIGHTER 2020 VP1 VXV1 HR AV BV VVG SF TV RV LP1 SMO 10 styrer op til ni (heraf maks. én til varmt vand), elkassette, cirkulationspumpe, shunt mm. arbejder med flydende kondensering mod varmesystemet samt prioriterer påfyldning af varmt vand via omskifterventil VXV1. VP1 producerer varmt vand. Hvis ikke kan dække varmebehovet, skal tilskudsvarmen forbindes i shunt fra oliekedlen. Ved tilkobling af ekstravarme varmes det varme vand med el-varmelegeme i varmtvandsbeholderen. BEMÆRK For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler adskilles (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. 12

15 Til montøren Rørtilkobling koblet til EVC 13 (flydende kondensering) RT 10 EVC 13 FIGHTER 2020 SÄV AV TV SF RV styres af en rumtermostat. arbejder med flydende kondensering mod returen fra varmesystemet. Hvis ikke kan dække varmebehovet, indkobles ekstravarmen med det eksisterende reguleringsudstyr fra EVC 13. Ved hjælp af automatikken i kan ekstravarmen blokeres over den indstillede udetemperatur. Varmebæreren cirkulerer også gennem under den indstillede stoptemperatur. Varmtvandsproduktionen sker udelukkende med den eksisterende varmtvandsbeholder. Vælg den korrekte kurve på EVC 13, så ikke forstyrres. Til dette alternativ kræves tilbehøret RT 10. BEMÆRK For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og modulkabler adskilles (min. 20 cm) fra stærkstrømsledninger ved kabelføring. 13

16 Til montøren Rørtilkobling koblet til el-/oliekedel (flydende kondensering) RT 10 P RC FIGHTER 2020 SƒV Extern alt befintlig reglerutrustning. AV SF TV RV LP styres af en rumtermostat. arbejder med flydende kondensering på returen fra varmesystemet. Hvis ikke kan dække varmebehovet, skal ekstravarmen forbindes i shunt med det eksisterende reguleringsudstyr. Ved hjælp af automatikken i skal ekstravarmen blokeres over den indstillede balancetemperatur. Hvis det ikke sker, samvirker varmepumpen ikke optimalt med el-/oliekedel. Varmtvandsproduktionen sker udelukkende med den eksisterende el-/oliekedel. Til dette alternativ kræves tilbehøret RT

17 Til montøren Rørtilkobling koblet til fastbrændselskedel og varmtvandsbeholder (fast kondensering) UG RC Extern alt befintlig reglerutrustning. FIGHTER 2020 SÄV BV AV VT TV SF RV LP1 VVB / ACK Vedpanna påfylder varmtvandsbeholder/akkumulatortank (VVB/ACK). Ved fyring i fastbrændselskedel kobles varmepumpe og el-varmelegeme fra ved stigende temperatur på termostaten (VT) og starter igen, når temperaturen falder. Selvcirkulation gennem varmepumpen forhindres af kontraventilen (BV). 15

18 Til montøren El-tilslutning El-tilslutning BEMÆRK El-installation samt evt. service skal foretages under tilsyn af en autoriseret el-installatør. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. BEMÆRK Ved tilslutning skal der tages hensyn til den spændingsførende eksterne styring LEK Indgående forsyningskabel medfølger og er fabrikstilsluttet klemme -X9. Uden for varmepumpen er der ca. 1,8 m tilgængeligt kabel. 16

19 Til montøren El-tilslutning Generelt Kabler til stærkstrøm skal føres nedefra i kabelgennemføringerne på varmepumpens venstre side, set forfra (100) og signalkabler bagfra (102). Tilslutning Tilkobling af varmepumpen må ikke foretages uden elforsyningsselskabets godkendelse, og tilkoblingen skal foregå under opsyn af autoriseret el-installatør. Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne have motorkarakteristik D (kompressordrift). Sikringernes størrelse fremgår af afsnittet Tekniske specifikationer. har ikke flerpolet afbryder på den elektriske strømforsyning. Derfor skal varmepumpens forsyningskabel tilsluttes en arbejdskontakt med mindst 3 mm brydeafstand. Hvis ejendommen har fejlstrømsrelæer, skal varmepumpen forsynes med et separat fejlstrømsrelæ. Indgående strømforsyning skal være 400 V 3NAC 50Hz via el-skab med sikringer. Ved evt. isolationstest af ejendommen skal varmepumpen kobles fra. Styresignalkabel til termostater tilsluttes klemme (30). Kabeltype: Uskærmet LiYY, skærmet LiYCY. Kabeltværsnit, mindst 0,22 mm² ved en kabellængde på op til 50 m. Alternativt tilsluttes signalkablet fra klemme (44) på styrekort (34) til SMO 10/VVM 300/EVP 500. Ladepumpe til kan tilsluttes på klemrække (11) eller til separat strømforsyning. NB! Hvis gøres spændingsløs, og ladepumpen er tilsluttet klemrække (11) er der risiko for frost. En eventuel summealarm tilsluttes klemme (11). 5,5 mm 1 mm LEK 17

20 Til montøren El-tilslutning Ladepumpe Når ladepumpen tilsluttes klemrække X11 (11) position 3 og 4, styres pumpen af. Pumpens aktivitet afhænger af status for, varme-/varmtvandsbehov og udetemperatur. Pumpens motionering varetages af. Frostsikringsfunktion Ved temperaturer under +2 C kører ladepumpen periodevis, og ved temperaturer under -20 C kører den kontinuerligt. Denne funktion anvendes, forudsat at der findes spænding til. Eksternt varmekabel er udstyret med klemme til tilbehør Kondensvandsopsamler KVT 11. Maks. belastning er 200 W. Udeføler Der er placeret en udeføler (15) på undersiden af BEMÆRK Der er risiko for frost, hvis ladepumpen er tilsluttet klemrække X11 (11) og gøres spændingsløs. EXTERNT FIGHTER 2020 Signal vid icke larm Signal vid larm Laddpump Extern värmekabel N X V N 18

21 Til montøren El-tilslutning BEMÆRK De følgende sider om termostater, ekstravarme, summealarm og stilstand gælder ikke, når styres af SMO 10/VVM 300/EVP 500 Termostatstyring Der kan også anvendes en enkeltermostat eller en sluttende potentialefri kontakt til at styre til- og frakobling af kompressoren med. Denne termostat skal være af typen afbrydende (NC), når den indstillede temperatur er opnået. Kontakten skal være potentialefri. Tilkobling af ettrinstermostat foretages som vist på nedenstående billede. Ved drift uden behov for ekstravarme eller stilstand er relækontakterne sluttede mellem NO og COM. Ekstravarme og/eller stilstand fås mellem NC og COM. Kontakterne er tegnet i spændingsløs tilstand. Ekstravarme og/eller stilstandsrelæer er aktiverede i en for normal driftstilstand. Ved en eventuel driftsforstyrrelse deaktiveres begge relæer. Eksempel på tilslutning af ekstravarme Eksempel på tilslutning af hjælpekontakter til hhv. ekstravarme og stilstand. Termostat X NO NC O/C V Ekstravarme/stilstand er forsynet med en potentialefri kontakt beregnet til ekstravarme. Maks. 250V 2A. Den udeltemperatur (balancetemperatur), som relæet for ekstravarme aktiveres ved, indstilles i kanal A5, se afsnittet Styring Kanalbeskrivelse. Ekstern ekstravarme sluttes til via ekstravarmerelæ, klemme (X201 (14). Betingelser for tilkobling af ekstravarme: Udetemperaturen skal være lavere end den indstillede balancetemperatur (kanal A5). Kompressoren skal have været i drift i mindst den tid, der er valgt i kanal A6. Afrimningen medregnes til denne tid. Hvis udetemperaturen falder til et niveau under den indstillede værdi, stoptemperatur (stilstand), i kanal A7, blokeres kompressordriften, og al opvarmning skal foretages med ekstern ekstravarme via stilstands-relæ, klemme X201 (14. Denne funktion aktiveres også, når gøres spændingsløs. Hvis udetemperaturen overstiger 35 C, blokeres kompressordriften, og stilstands-relæet aktiveres. Tilkobling af relæet til ekstravarme foretages som vist på nedenstående billede. Hjälpkontaktor Ydre indikation af summealarm er forsynet med en kontakt til ydre indikering af summealarmen. Funktionen aktiveres ved alle typer aktuelle alarmer. Maks. belastning for relækontakt er 250V 2A. Den ydre indikering af summealarmen tilsluttes som vist på nedenstående billede: Signal vid icke larm Signal vid larm Laddpump Extern värmekabel N EXTERNT FIGHTER 2020 X V N Tillsatsvärme Stillestånd EXTERNT NO NC COM NO NC COM FIGHTER 2020 X Maks. belastning over relækontakter er 250V 2A. 19

22 Til montøren Igangsætning og justering Igangsætning og justering Forberedelser Før igangsættelse skal det kontrolleres, at varmekredsen er fyldt og godt afluftet. Kontrollér rørsystemets tæthed. Påfyldning og udluftning af varmebærersystemet Varmebærersystemet fyldes op med vand til nødvendigt tryk. Udluft systemet med udluftningsniplen på medfølgende flexslange og evt. cirkulationspumpe. Fasefølgekontrol Ved opstart første gang eller efter indgreb på indkommende el skal der udføres fasefølgekontrol. Dette er vigtigt, da kompressoren i er af scrool-typen og tager skade, hvis den er i drift med forkert rotationsretning i længere tid. Se punkt under Opstart og kontrol. BEMÆRK Kontrollér fasefølgen ved opstart! Balancetemperatur Balancetemperaturen er den udetemperatur, ved hvilken varmepumpens afgivne effekt svarer til husets effektbehov. Det betyder, at varmepumpen dækker hele husets effektbehov ned til denne temperatur. Indstillingen af balancetemperaturen, ekstravarme, foretages i kanal A5. Stoptemperatur Når stoptemperaturen (kanal A7) indstilles på mellem -7 og -20 C begrænses fremløbstemperaturen lineært fra -7 C / 58 C til -20 C / 50 C. Softstart-relæ er forsynet med et blødstartsrelæ (97) som begrænser startstrømmen til kompressoren. Kompressoren må ikke tvinges til at starte med kortere interval end 1 start hvert 15. minut. Kompressorvarmer er udstyret med en kompressorvarmer, der varmer kompressoren før opstart, og når kompressoren er kold. Kompressorvarmeren skal være tilkoblet i6-8timer før FØRSTE start, se afsnit Opstart og kontrol. BEMÆRK Kompressorvarmeren skal være tilkoblet i 6 8 timer før første start, se afsnit Opstart og kontrol. 20

23 Til montøren Igangsætning og justering Opstart og kontrol 1. Kommunikationskabel (44) eller termostat, klemme (30) skal ikke være koblet ind. 2. Den eksterne afbryder slås til. 3. Kontrollér, at alle indkommende faser er spændingssatte. 4. Kontrollér, at automatsikring (2) er slået til. 5. Kompressorvarmeren (25) skal have været i drift i6 8 timer, inden kompressoren må startes. Det sker ved at slå manøvrespændingen til og koble kommunikationskabel eller termostat fra. 6. Displayet på styrekortet (34) viser C0/CC F0 H1/H3, afhængigt af udetemperaturen. I denne tid opvarmes kompressoren for at øge levetiden. 7. Efter 6-8 timer tilsluttes kommunikationskabel eller eksterne termostater. Se afsnittet El-tilslutning Termostatstyring. 8. Genstart evt. SMO 10/VVM 300/EVP Efter indkobling starter kompressoren efter ca. 20 minutter, hvis der er behov for det. 10. Når kompressoren startes, skal du gå til T5 på eller til menu 5.13 i SMO 10 og kontrollere, at trykgastemperaturen stiger mindst 10 C inden for 60 sek. 11. Hvis temperaturen på trykgasføleren ikke stiger, er rotationsretningen ikke korrekt. - Stands kompressoren ved at afbryde strømmen på arbejdskontakten. - Kontrollér, at anlægget er spændingsløst. Skift to indkommende faser på arbejdskontakten. - Spændingssæt anlægget, og gå tilbage til punkt 8 for at udføre en ny fasefølgekontrol. 12. Justér indfyringsmængden ifølge diagrammet, se afsnittet Justering, indfyringsmængde 13. Udfyld igangsættelsesrapporten på side Fjern beskyttelsesfilmen fra låget på. Efterjustering, varmebærerside I den første tid frigives der luft fra radiatorvandet, og udluftning kan være nødvendig. Hvis der høres en boblende lyd fra varmepumpen, cirkulationspumpen og radiatorer, kræves der yderligere udluftning af hele systemet. Når systemet er stabiliseret (korrekt tryk og al luft fjernet), kan varmeautomatikken indstilles på de ønskede værdier. BEMÆRK Ved tilslutning skal der tages hensyn til den spændingsførende eksterne styring 21

24 Til montøren Igangsætning og justering Justering, indfyringsmængde Justering af temperaturdifferencen (ΔT) mellem fremledningstemperatur og returtemperatur ved varmtvandstilførsel eller ved højeste belastning. Dette gøres lettest ved hjælp af temperaturerne, der måles i kanal T2 (fremløbstemperatur) minus kanal T3 (returtemperatur), denne temperaturforskel (ΔT) justeres ved hjælp af cirkulationspumpe og reguleringsventil. Justeringen sker ved stabil drift ca. 5 min. efter start, eller ca. 5 min efter afrimning ved kold udetemperatur. Temperaturforskellen skal følge nedenstående diagram (+1-2 K). Ved udetemperaturer over 28 C kan indfyringsmængden øges med 30 % til sikring af et lavere ΔT. Diagrammet viser varmepumpen med høj ventilatorhastighed, ved lav ventilatorhastighed bliver ΔT 0,5 til 1 grad lavere (gælder ikke -6 kw, som kun har én ventilatorhastighed). 1 og 4 fremløbstemp og 5 fremløbstemp og 6 fremløbstemp Fasestrøm, A ΔT Afgivet effekt, kw Afgivet effekt Fasestrøm Udetemperatur Udetemperatur -8 ΔT Udetemperatur Fasestrøm, A Afgivet effekt, kw Afgivet effekt Fasestrøm Udetemperatur

25 Til montøren Igangsætning og justering -10 Fasestrøm, A ΔT Afgivet effekt, kw Afgivet effekt Fasestrøm Udetemperatur Udetemperatur -14 ΔT Udetemperatur Fasestrøm, A Afgivet effekt, kw Afgivet effekt Fasestrøm Udetemperatur

26 Til montøren Styring Styring Forklaring C0 F0 H0 CD F0 H2 S1 02 S1 01 CD Kompressorafrimning Ventilator: F0 Ventilatoren har to hastigheder, høj og lav (gælder ikke -6 kw, som kun har én ventilatorhastighed). Ventilatoren styres af udetemperaturen. Den lavere hastighed anvendes, når udetemperaturen er høj, for at begrænse effekten. Ventilatoren er ikke i drift ved afrimning. Ved en udetemperatur, der er lavere end temperaturen i tabellen, ændres ventilatorhastigheden til høj. Type 8kW 10 kw 14 kw Udetemperatur Kompressor: C0 Viser den aktuelle kompressorstatus. Kanal: S1 Viser den aktuelle kanal. Skifter kanal med plusknappen eller minusknappen. CC F0 H3 S1 01 CC H3 Kompressor fra, cirkulationspumpe til Kompressorvarmer til Drypskålsvarmer til Varmer: H0 Kompressorvarmeren er altid aktiv, når kompressoren er slået fra. Drypskålsvarmeren sluttes til, når udetemperaturen falder til under 2 C, og kobles fra, når stoptemperaturen nås. Værdi: 01 Viser aktuel værdi. Hæver/sænker værdien ved hjælp af plusknappen og minusknappen. C0 F0 H1 S1 01 C0 C F0 H1 Kompressor fra, cirkulationspumpe fra Blinker, når kompressoren vil starte, men ikke kan pga. tidsvilkår eller høj returtemperatur. Ventilator fra Kompressorvarmer til Drypskålsvarmer fra C1 F1 H0 S1 01 C1 F1 H0 Kompressor til, cirkulationspumpe til Ventilator til, lav hastighed Kompressorvarmer fra Drypskålsvarmer fra C1 F2 H2 S Plusknap Med plusknappen (37) bladrer man i kanalsystemet (frem) eller sænker værdien på den valgte parameter. Se afsnittet Styring Kanalbeskrivelse. Minusknap Med minusknappen (38) bladrer man i kanalsystemet (tilbage) eller sænker værdien på den valgte parameter. Se afsnittet Styring Kanalbeskrivelse. Enter-knap Med Enter-knappen (39) aktiveres og bekræftes eventuel værdiændring. Se afsnittet Styring Kanalbeskrivelse. C1 F2 H2 Kompressor til, cirkulationspumpe til Ventilator til, høj hastighed Kompressorvarmer fra Drypskålsvarmer til 24

27 Til montøren Styring Kanalbeskrivelse Med plusknappen og minusknappen bladrer man frem/tilbage mellem displayets kanaler. For at redigere en værdi skal du først trykke på Enter-knappen for at aktivere redigeringstilstanden, hvorefter værdien blinker. Indstil den ønskede værdi med plusknappen eller minusknappen. Hvis plusknappen eller minusknappen er trykket ind i cirka 3 sekunder, sker der en hurtig udregning. Bekræft derefter med Enter-knappen. Værdien stopper nu med at blinke. Kanalerne er opdelt i tre forskellige typer: status, temperaturer og indstillelige værdier. Hurtig flytning mellem de forskellige typer foretages ved at trykke på Enter-knappen, når STATUS, TEMP. eller ADJUST. vises. Status Disse kanaler viser status og statistik. Kanal S1 Viser driftstatus for. Værdi 01 Normal drift. 02 Afrimningsrutinen aktiveres. 03 Kold udeluftstemperatur. 04 Høj returtemperatur. 05 Lavtrykspressostaten er blevet udløst. 06 Højtrykspressostaten er blevet udløst. 07 Motorsikringen er blevet udløst. 08 Føleralarm. En eller flere af temperaturfølerne er defekte. 09 Kommunikationsfejl (kun hvis SMO 10/VVM300 er indkoblet). 10 Højtrykspressostaten er udløst ved afrimning (vender automatisk tilbage). 11 Ikke i brug. 12 Fejlmonteret fremløb og retur. 13 Varm udeluft. Forekommer, når udetemperaturen overstiger 35 C. 14 Høj fremløbstemperatur. 15 Afrimning afbrudt. Forekommer, når afrimning er mislykket 3 gange i træk. 16 Korte driftstider. Forekommer, når driftstiden har været kortere end 2 minutter 3 gange i træk. 17 Varmgasalarm. Forekommer, når varmgassen overstiger 120 C. Alarmen nulstilles automatisk, når temperaturen falder til under 60 C Hvis alarmen udløses 3 gange i løbet af 240 minutter, bliver den konstant. 18 Forkert rotationsretning. OBS! Ved hurtig start, sørg for, at trykgastemperaturen er faldet til ca 40 C før start. S2 Værdi Viser kompressortilstand. 00 Kompressor fra. 01 Kompressor til. XX Kompressor blokeret på grund af alarm. nn Kompressorstart om nn minutter. S3 Viser antal kompressorstarter, akkumulerende. S4 Viser driftstiden i timer for kompressoren, akkumulerende. S5 Viser driftstiden i timer for tilsluttet ekstravarme, akkumulerende. S6 Viser, om termostatindgangen er aktiv. Aktiv indgang markeres med 1. Ikke-aktiv indgang markeres med 0. S7 Status, alarmindgange (HP, LP og MS), 1 betyder indgang OK. S7 1/1/1 25

28 Til montøren Styring Temp. Disse kanaler viser aktuelle temperaturer. Kanal T1 Målt temperatur på udeføleren. T2 Målt temperatur på fremløbsføleren. T3 Målt temperatur på returløbsføleren. T4 Målt temperatur på sugegasføleren. T5 Målt temperatur på varmgasføleren. T6 Målt temperatur på væskeledningsføleren. T7 Målt temperatur på fordamperføleren. Adjust. I disse kanaler foretages alle indstillinger. Kanal A1 Adresse til kommunikation med SMO 10/VVM 300/EVP 500. Ved kobling til VVM/EVP 500 skal denne kanal stå på 1. Ved kobling mod SMO 10 skal denne vælges, så hver i systemet får en unik adresse (1 9) til kommunikation med SMO 10. For eksempel tildeles 3 stk. i samme system adresserne 1, 2 og 3. Den, der producerer varmt vand, skal vælges til 1. A2 Maks. returtemperatur. Når returtemperaturen opnår den indstillede værdi, stoppes kompressoren. Værdien kan indstilles mellem 25 og 50 C. Fabriksindstilling 48 C. A3 Ved tilkoblet SMO/VVM/EVP 500 kan denne menu ikke ændres, men er låst på 50 C. Koblingsforskel returtemperatur. Når kompressoren er stoppet på grund af høj returtemperatur, skal returtemperaturen falde med en indstillet værdi, før start af kompressoren tillades. Værdien kan indstilles mellem 0 og 10 C. Fabriksindstillingen er 4 C. A7 A8 A9 Stoptemperatur, den indstillede udetemperaturværdi, som stilstandsrelæet (16) aktiveres ved, standser. Når stoptemperaturen indstilles mellem -7 og -20 C, begrænses fremløbstemperaturen lineært fra -7 C / 58 C til -20 C / 50 C. Fabriksindstillingen er -20 C. Mindste drifttid for varmeproduktionen, inden en ny afrimning er tilladt. Værdien kan indstilles mellem 10 og 90 minutter. Fabriksindstilling er angivet i nedenstående tabel. Type Minutter 6kW 60 8kW kw kw 40 Starttemperatur for tilladt afrimning (fordamperføleren). Værdien kan indstilles mellem 1 og 5 C. Fabriksindstilling 1 C. A10 Stoptemperatur for afrimning (fordamperføleren). Værdien kan indstilles mellem 10 og 40 C. Fabriksindstilling 10 C. A11 Laveste tilladte afrimningstid. Værdien kan indstilles mellem 5 og 12 minutter. Fabriksindstilling 7 minutter. BEMÆRK Hvis der opstår problemer med afrimning, kan værdien i kanal A11 øges for eventuelt at afhjælpe problemet. A12 Manuel aktivering af afrimningsrutine. Skift værdien fra 0 til 1, og bekræft med Enter-knappen. A13 Gendannelse af fabriksindstillingerne. Skift værdien fra 0 til 1, og bekræft med Enter-knappen. A4 A5 A6 Ved tilkoblet SMO/VVM/EVP 500 kan denne menu ikke ændres, men er låst på 2 C. Mindste tidsinterval i minutter mellem kompressorstarter. Værdien kan indstilles mellem 20 og 60 minutter. Fabriksindstilling 20 minutter. Balancetemperatur, den indstillede udetemperatur, hvor relæet til ekstravarmen (14) kan aktiveres fra kanal A6 uden at påvirke kompressordriften. Relæet til ekstravarmen (14) aktiveres først efter indstillet tid i kanal A6. Værdien kan indstilles mellem -20 (indstillet stoptemperatur, kanal A7) og +10 C. Fabriksindstillingen er 0 C. Kontinuerlig driftstid med kompressoren, inden ekstravarme tillades. Værdien kan indstilles mellem 0 og 120 minutter. Fabriksindstilling 120 minutter. 26

29 Til montøren Styring Styrevilkår, kold udeluft Når udeluftføleren (kanal T1) falder til under den indstillede temperatur i kanal A7, standser varmepumpen og indikerer 03 i kanal S1. Både relæet til ekstravarme og stilstandsrelæet aktiveres så samtidigt. Hvis udeluftføleren registrerer en temperatur, som er mindst 2,1 C højere end den indstillede temperatur i kanal A7, starter en tidstæller. Når tidstælleren har nået 45 minutter, aktiveres både relæet for ekstravarme og stilstandsrelæet for at opnå en mere behagelig temperatur, som kompressoren kan starte ved. Når der er gået yderligere 15 minutter, tillades kompressoren at starte, og relæet for ekstravarme aktiveres nogle sekunder senere. Stilstandsrelæet er dog aktiveret. Hvis udetemperaturen på et tidspunkt i løbet af disse i alt 60 minutter falder til under kanal A7 + 2,1 C, nulstilles tælleren, og den begynder ikke at tælle igen, før temperaturen igen er tilstrækkeligt høj. B = Indstillet temperatur for kold udeluft (kanal A7). A = Indstillet temperatur for kold udeluft + 2,1 C. 1. Udetemperaturen kanal (T1) falder til under den indstillede temperatur i kanal A7 (B). Varmepumpen standser, og begge relæer aktiveres. 2. Udetemperaturen går 2,1 C over den indstillede temperatur i kanal A7 (A). Der starter en tidstæller fra Udetemperaturen falder til under A. Tidstælleren nulstilles og stoppes. 4. Udetemperaturen går igen over A. Tidstælleren startes igen (fra 0). 5. Tidstælleren har talt til 45 minutter. Begge relæer deaktiveres. 6. Tidstælleren har talt til 60 minutter. Kompressor tillades at starte. Styrevilkår, afrimning Hvert minut tæller en tidstæller op, hvis kompressoren kører, og temperaturen på fordamperføleren (kanal T7) er lavere end indstillingen i kanal A9. Hvis tidstælleren har nået indstillingen i kanal A8, startes afrimningen. Selve afrimningen sker på følgende måde: 1. Firevejsventilen slår over mod afrimning 2. Ventilatoren stopper, og kompressoren fortsætter med at køre. 3. Når afrimningen er færdig, skifter firevejsventilen tilbage mod varmedrift, og efter 30 sekunder starter ventilatoren. 4. Udeføleren er låst, og alarm på høj returtemperatur er spærret i to minutter efter afrimning. Der er 4 mulige årsager til, at afrimningen afsluttes: 1. Temperaturen på fordamperføleren har nået den indstillede temperatur i kanal A10. Normalt stop. 2. Afrimningen har været i gang i længere tid end indstillingen i kanal A11. Kan skyldes for lidt energi i varmekilden, at føleren på fordamperen sidder dårligt og giver en for lav temperatur (dvs. ved kold udeluft). 3. Temperaturen på returføleren er lavere end 10 C. 4. Højtrykspressostaten udløses under afrimning. Indikeres som alarm 10 i kanal S1. Kompressoren standser, når dette sker, og hvis trykket er faldet 2 minutter senere, kan den startes som normalt. Hvis ikke gives en konstant højtryksalarm (alarm 06). Temperaturen på fremløbsføleren er lavere end 4 C. Utelufttemperatur utelufttemp. A B Tip: Det er varmepumpens udeføler, der er gældende. Hvis VVM 300/SMO 10 er tilkoblet, er det ikke værdien i menu 4.0 men værdien på udetemperaturen, som er angivet i menu 5.9, der anvendes. 27

30 Til montøren Følerplacering Følerplacering Data for temperaturfølere LP HP Temperatur ( C) Modstand (k ) Spænding (V) ,35 4, ,51 4, ,44 4, ,29 4, ,20 4, ,93 4, ,62 3, ,71 3, ,81 7,62 3,38 3, ,97 4,71 2,80 2, ,75 2, ,00 2,42 1,96 1,95 1,70 1, ,60 1, ,31 1, ,08 0, Udeføler Lavtrykspressostat Højtrykspressostat Temperaturføler, fordamper Temperaturføler, væskeledning Temperaturføler, fremløb Temperaturfølere, sugegas Temperaturføler, varmgas Temperaturføler, retur Data for varmgasfølere Temperatur ( C) Modstand (k ) 40 1, , , , , ,74 Spænding (V) 1,27 1,12 0,97 0,88 0,74 0, ,64 0, ,55 0, ,47 0, ,41 0, ,36 0, ,31 0, ,27 0, ,24 0, ,21 0, ,19 0, ,17 0, ,15 0, ,13 0, ,12 0, ,11 0,11 28

31 Andet El-diagram El-diagram 3x400V 6 kw 29

32 Andet El-diagram 30

33 Andet El-diagram 31

34 Andet El-diagram 32

35 Andet El-diagram 3x400V 8-10 kw 33

36 Andet El-diagram 34

37 Andet El-diagram 35

38 Andet El-diagram 36

39 Andet El-diagram 3x400V 14 kw 37

40 Andet El-diagram 38

41 Andet El-diagram 39

42 Andet El-diagram 40

43 Andet El-diagram Oversættelsestabel Engelsk 4 way valve Additional Black Blue Brown Charge pump Common alarm Communication to other NIBE modules Compressor CPU Card Crankcase heater Downtime Drip tray heater Fan Green/Yellow Grey Heating cable High pressure pressostat Low pressure pressostat No jumper for #kw Orange Out door temperature sensor Relay Card Softstart Relay Supply Voltage Temperature sensor evaporator Temperature sensor fluid line Temperature sensor hot gas Temperature sensor return Temperature sensor suction gas Temperature sensor supply line Thermostat (not in use) (not supplied) (option) Oversættelse 4-vejs ventil Tilskudsvarme Sort Blå Brun Ladepumpe Almindelig alarm Kommunikation med andre NIBE-moduler Kompressor Mikroprocessorkort Kompressorvarmer Stilstandstid Drypskålsvarmer Ventilator Grøn/Gul Grå Varmekabel Højtrykspressostat Lavtrykspressostat Ingen bøjle for #kw Orange Temperaturføler, udeluft Relækort Softstart-relæ Indgående strømtilførsel/spænding Temperaturføler, fordamper Temperaturføler, væskeledning Temperaturføler, varmgas Temperaturføler, retur Temperaturfølere, sugegas Temperaturføler, fremløb Termostat (ikke i brug) (medfølger ikke) (tilbehør) 41

44 Andet Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Komponentplacering LEK LEK 42

45 Andet Tekniske specifikationer Komponentliste 2 Automatsikring 7 Servicetilslutning, lavtryk 9 Klemrække, indkommende forsyning 11 Klemrække, ladepumpe, summealarm 14 Klemrække, ekstravarme, stilstand 15 Temperaturføler, udeluft 17 Fordamper 18 Kondensator 19 4-vejs ventil 24 Drypskålsvarmer 25 Kompressorvarmer 26 Motorsikring, inkl. resets 27 Kompressor 29 Relækort med netdel 30 Klemrække, termostat 33 Højtrykspressostat 34 Styrekort med display 36 Ventilator 37 Plusknap 38 Minusknap 39 Enter-knap 40 Reset-knap 41 Lavtrykspressostat 42 Servicetilslutning, højtryk 43 Kontrast for display 44 Tilslutning, kommunikation Ekspansionsventil Driftskondensator, ventilator Støjfilter Snavsfilter (vedlægges) Tørfilter Kontraventil Kontaktor, kompressor Tilslutning, varmebærer ud fra, G1 (Ø28 mm) Tilslutning, varmebærer ind til, G1 (Ø28 mm) Temperaturføler, fordamper Temperaturføler, væskeledning Temperaturføler, fremløb Temperaturfølere, sugegas Temperaturføler, varmgas Temperaturføler, retur Typeskilt Softstart-relæ Kabelgennnemføring, indkommende strømforsyning Kabelgennemføring, følere Serienummer Tilslutninger føler 43

46 LEK R Andet Tekniske specifikationer Lydtryksniveauer placeres oftest ved en husmur, hvilket giver en rettet lydspredning, der skal tages hensyn til. Man skal derfor altid stræbe efter at vælge den side til opsætningen, der vender mod det mindst lydfølsomme naboområde. Lydtryksniveauerne påvirkes af andre vægge, mure, forskelle i jordniveau mm. og skal derfor kun ses som vejledende. arbejder med lav eller høj ventilatorhastighed alt efter udetemperatur (gælder ikke -6 kw, som kun har én ventilatorhastighed). 1 m 4 m 10 m Lydeffektniveau L W (A) 57 57/62 57/62 66/69 Lydtryksniveau ved 1 m. Ventilator lav/høj db(a) 51 51/56 51/56 60/63 Lydtryksniveau ved 4 m. Ventilator lav/høj db(a) 39 39/44 39/44 48/51 Lydtryksniveau ved 10 m. Ventilator lav/høj db(a) 31 31/36 31/36 40/43 44

47 3 m 350 mm Andet Tekniske specifikationer Mål- og opsætningskoordinater Fritt utrymme bakom Fritt utrymme 400 mm Min. avstånd vid användning av flera F 2025 Fritt utrymme framför 45

48 Andet Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Type Afgivet/tilført effekt* ved 2/35 C ** (kw) 5,9/1,6 8,1/2,1 9,4/2,5 12,9/3,8 Afgivet/tilført effekt* ved 7/35 C ** (kw) 6,8/1,5 9,3/2,2 10,9/2,7 14,6/3,9 Afgivet/tilført effekt* ved -7/45 C ** (kw) 4,3/1,8 5,8/2,3 7,1/2,7 10,0/4,1 Afgivet/tilført effekt* ved 0/45 C ** (kw) 5,3/1,8 7,3/2,4 8,6/2,9 11,9/4,3 Afgivet/tilført effekt* ved 7/45 C ** (kw) 6,4/1,8 8,8/2,6 10,4/3,0 14,2/4,5 Afgivet/tilført effekt* ved -7/50 C ** (kw) 4,1/2,3 5,7/2,5 6,8/2,9 9,8/4,5 Afgivet/tilført effekt* ved 2/50 C ** (kw) 5,4/2,0 7,4/2,7 8,9/3,2 12,4/4,8 Afgivet/tilført effekt* ved 7/50 C ** (kw) 6,3/2,1 8,6/2,8 10,1/3,2 14,2/5,0 Afgivet/tilført effekt* ved 15/50 C ** (kw) 7,6/2,1 10,1/2,9 11,8/3,3 16,6/5,1 Afgivet/tilført effekt* ved -20/50 C ** (kw) 3,1/2,0 4,1/2,3 5,0/2,8 7,0/4,2 Startstrøm (A) Indstilling af motorsikring (A) Softstart-relæ indgår som standard Driftsspænding 400 V 3NAC 50Hz Kompressor Scrollkompressor Nominelt flow, varmebærer (l/sek.) 0,16 0,20 0,25 0,34 Internt trykfald ved nominelt flow (kpa) 1,3 1,5 2,2 4,4 Min./maks. tryk varmebærerside (bar) 0,5/2,5 Luftflow (m 3 /h) / / /3050 Nominel effekt, ventilator (W) 70 90/130 90/ /230 Sikring (A) Kapslingsklasse IP 24 Maks. udgående varmebærertemperatur ( C) Kølemedie, mængde (R404A) (kg) 2,0 2,2 2,2 2,3 Tilslutning, varmebærer, udv. dia. G1 (Ø 28 mm) Afrimningssystem varmgasafrimning Lukkeværdi, pressostat HP (bar) 29 Lukkeværdi, pressostat LP (bar) 0,3 Difference, pressostat HP (bar) -7 Difference, pressostat LP (bar) +0,7 Højde på ben (mm) 1045 Bredde (mm) 1200 Dybde (mm) 520 Vægt (kg) Farve mørkegrå Laveste driftspunkt, udeluft/fremløb ( C) -20/50 (-7/58) Højeste driftspunkt, udeluft/fremløb ( C) 35/58 Art.nr * ** Kompressor, ventilator og styring. Flow iht. EN 255. Afrimning reducerer forholdet mellem modtaget/afgivet effekt med cirka 10 %. udetemperatur/fremløbstemperatur 46

49 Andet Tekniske specifikationer Arbejdsområde I kortere tid er det tilladt at have lavere arbejdstemperatur på vandsiden f.eks. ved opstart. 47

50 LEK AJ LEK LEK VVM 300 A B I II III A B I II I II A B C Andet Tekniske specifikationer Medfølgende tilbehørssæt 2 flexslanger (R25) med 4 pakninger SnavsfilterR25 Tilbehør LEK LEK LEK EVP 270 EVP 500 VVM 300 VPA Indendørs modul (kun til -6, -8 og -10). Egnet til lav loftshøjde. Art. nr Indendørs modul. Art. nr Indendørs modul (kun til -6, -8 og -10) Art. nr Neddykket varmtvandsbeholder VPA 300/200 Art.nr VPA 450/300 Art.nr LEK LEK LEK KVT 11 SMO 10 HR 10 RT 10 Kondensvandsopsamler Reguleringscentral Hjælperelæ Rumtermostat Art. nr Art. nr Art. nr Art. nr VT 10 VST 11 VST 20 Varmetermostat Varmtvandsstyring Varmtvandsstyring Art. nr Omskifterventil, Cu-rør Ø28 Omskifterventil, DN 32 (11/4 ) (Maks. anbefalet ladeeffekt 15 kw) (Maks. anbefalet ladeeffekt 40 kw) Art. nr Art. nr

51 Andet Afhjælpning ved driftsforstyrrelser Afhjælpning ved driftsforstyrrelser Statuskontrol Brug plusknappen til at bladre til kanal S1 for at aflæse status og eventuel alarm. Se også afsnittet Styring Kanalbeskrivelse. BEMÆRK Indgreb bag de fastskruede dæksler må kun udføres af eller under tilsyn af autoriseret el-installatør. BEMÆRK Ved henvendelse til Vølund skal produktets serienummer altid opgives. BEMÆRK Hvis der opstår problemer med afrimning, kan værdien i kanal A11 øges for eventuelt at afhjælpe problemet. ikke i drift Årsag: Eksternt reguleringsudstyr har ikke afgivet et startsignal. Afhjælpning: Kontrollér reguleringsudstyrets indstillinger. Årsag: Sikringerne er blevet udløst. Afhjælpning: Skift sikring, eller nulstil automatsikringen. Hvis sikringen udløses igen, skal du kontakte montøren. Årsag: Motorsikringen er blevet udløst. Indikeres som 07 i kanal S1. Afhjælpning: Kontrollér sikringerne. Årsag: Kold udeluft. Indikeres som 03 i kanal S1. Afhjælpning: Vent, til udetemperaturen er højere end varmepumpens indstillede stopværdi. Årsag: Udløst højtrykspressostat. Indikeres som 06 i kanal S1. Afhjælpning: Kontrollér, at systemet er ordentligt udluftet. Kontrollér sikringerne. Kontrollér, at snavsfilteret ikke er tilstoppet. Kontrollér, at cirkulationspumpen roterer. Hvis fejlen stadig ikke er afhjulpet, skal du kontakte montøren. Årsag: Udløst lavtrykspressostat. Indikeres som 05 i kanal S1. Afhjælpning: Kontrollér, at luftstrømmen ikke er blokeret. Hvis fejlen vender tilbage, skal du kontakte montøren. Årsag: Fejlmonteret fremløb og retur. Indikeres som 12 i kanal S1. Afhjælpning: Kontakt montøren. Årsag: Varmepumpen afrimer ikke. Afhjælpning: Kontrollér temperaturen på returføleren (kanal T3). Hvis den er lavere end 10 C, afrimes varmepumpen ikke. Kontrollér temperaturen på fordamperføleren (kanal T7). Hvis den er højere end indstillingen for starttemperatur, afrimning (kanal A9) under kompressordrift, afrimes varmepumpen ikke. Årsag: Tidsvilkår tillader ikke start. Afhjælpning: Vent til de indstillede vilkår er udløbet. (Hvis C blinker på displayet, er startvilkår givet.) Årsag: Udetemperaturen er varmere end 35 C. Indikeres som 13 i kanal S1. Afhjælpning: Vent til udetemperaturen er lavere end 33,0 C. 49

52 Andet Afhjælpning ved driftsforstyrrelser Årsag: Høj fremløbstemperatur (T2). Indikeres som 14 i kanal S1. Afhjælpning: Kontrollér indfyringsmængden og snavsfilteret, som kan være delvist tilstoppet. Årsag: Høj returløbstemperatur (T3). Indikeres som 04 i kanal S1. Afhjælpning: Kontrollér indfyringsmængden, og notér kompressorens begrænsninger ved lave udetemperaturer. Årsag: Mislykket afrimning. Indikeres som 15 i kanal S1. Afhjælpning: Kontrollér flow. Årsag: Korte driftstider. Indikeres som 16 i kanal S1. Afhjælpning: Kontrollér koblingsdifference for termostat. Kontrollér starttemperatur for varmtvand (menu 1.1) i eventuel SMO 10. Kontrollér indfyringsmængden og snavsfilteret, som kan være delvist tilstoppet. Årsag: Varmgastemperaturen overstiger 120 C. Indikeres som 17 i kanal S1. Afhjælpning: Kontakt montøren. Årsag: Forkert rotationsretning. Indikeres som 18 i kanal S1. Afhjælpning: Ved nystart eller efter indgreb i el-skabet se afsnittet Igangsætning og justering Opstart og kontrol. Årsag: Ventilator stoppet. Afhjælpning: Kontrollér, at luftstrømmen ikke er blokeret. Hvis fejlen vender tilbage, skal du kontakte montøren. Alarm kvitteres ved at afbryde strømmen til varmepumpen og derefter genstarte den. Aftapning, varmebærerside Ved længere strømafbrydelser anbefales det, at den del af varmesystemet, der er anbragt udendørs, tømmes. (se afsnittet Rørtilslutning/Rørtilkobling) BEMÆRK Da kan sluttes til et stort antal eksterne enheder, skal disse også kontrolleres. Hvis driftsforstyrrelsen ikke kan afhjælpes ved hjælp af ovenstående, bør en installatør kontaktes. 50

53 51

54 52

55

56 AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Haato OY, Valimotie 27, Vantaa Puh: Fax: GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0)

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025 MOS DK 0923-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031246 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Vedligeholdelsesrutiner Generelt 4 Til montøren Generelt til

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1132-1 031867 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1132-1 031867 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1132-1 031867 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK

MOS DK 0732-3 FIGHTER 2020 031044 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2020 LEK MOS DK 07- FIGHTER 00 00 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 00 LEK LEK Indhold Systembeskrivelse Vedligeholdelsesrutiner Generelt til montøren Transport og opbevaring Installationskontrol Opstilling

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1549-3 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Landespecifik information Kontaktoplysninger Et

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2005 MOS DK 0521-2 511113 FIGHTER 2005 LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FIGHTER 2005 MOS DK 0521-2 511113 FIGHTER 2005 LEK MOS DK 0521-2 511113 R MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING LEK Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Generelt til montøren Transport og opbevaring...

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2026

Brugerhåndbog NIBE F2026 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1244-2 031866 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Serienummer 5 Kontaktinformation 6 F2026 - Et godt valg

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING

MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING. METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING MONTERINGS OG BRUGERVEJLEDNING METROAIR Styring 08:920-1007 METROAIR STYRING Systemprincip 4 Funktionsprincip 4 Forkortelser 4 Frontpanel Display 5 Drejekontakt 6 Forskydning af varmekurve 6 Højre tastatur

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1244-2 031867 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1

Monterings og brugervejledning METROAIR 300. 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 Monterings og brugervejledning METROAIR 300 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 1 08:922 1007 Monterings- og brugervejledning til METROAIR 300 Side 2 Brugervejledning Generelt

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

HPW varmepumpe væske-vand

HPW varmepumpe væske-vand HPW varmepumpe væske-vand Sammendrag Geotermisk varmepumpe Siemens PLC kontroller, forenklet regulator Intern softstart for enfasede enheder; regulerings funktion El-varme er valgfri Scroll kompressor;

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1546-3 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1624-4 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

MOS DK 0944-4 VVM 300-E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE LEK A B I II III A B I II I II A B

MOS DK 0944-4 VVM 300-E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING VVM 300 EMALJE LEK A B I II III A B I II I II A B A B I II III A B I II I II A B 0 - + MOS DK 0944-4 -E 511817 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING EMALJE 1 bar 3 0 4 1 bar 3 0 4 ANODEN-TESTER Kontrollknopf drücken Rot:Anode austauschen Art.nr. 61183 ANODEN-TESTER

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 1231-6 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 1231-6 FIGHTER 100P LEK MOS DK 1231-6 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Sikkerhedsforskrifter Håndtering... 3 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1138-1 (S) 031764 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformation

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 0850-5 FIGHTER 100P LEK MOS DK 0850-5 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip... 3 Systemprincip...

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1536-5 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 5 El-installation 14 Sikkerhedsinformation 2 Følere 14 2 Levering og håndtering Transport 5 5

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1508-1 231144 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsforskrifter Serienummer Kontaktoplysninger F2300 - Et

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0925-4 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040

Brugerhåndbog NIBE F2040 LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1512-3 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Kontaktoplysninger F2040 - Et

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MAV SE/DK 1117-3 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MONTERINGSANVISNING NIBE SUGEVENTILATOR FOR FASTBRÆNDSELSKEDLER MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 05

Brugerhåndbog NIBE SMO 05 LEK Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1147-1 031893 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1436-2 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugerhåndbog. METROAIR F F8 og F12. Luft-/vandvarmepumpe 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 LEK LEK

Brugerhåndbog. METROAIR F F8 og F12. Luft-/vandvarmepumpe 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 LEK LEK LEK Brugerhåndbog F8 og F12 Luft-/vandvarmepumpe LEK 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A 03 2010 5042 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme er en pumpe- og shuntgruppe, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 23A leverer

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031615 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 41. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model SEC-L Kosan Gas varenr. 24216 (lavtryk) + 24217 (mellemtryk) Ved installation er det meget vigtigt, at man følger denne vejledning nøje. 4/2016

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2120 8, 12, 16, 20

Brugerhåndbog NIBE F2120 8, 12, 16, 20 Brugerhåndbog 8, 12, 16, 20 Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1648-3 331396 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Landespecifik information F2120 Et godt valg 2 Varmepumpen

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere