OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune"

Transkript

1 FREDERIKSBERG KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T for tekniske arbejdsledere ansat i Frederiksberg Kommune 1999

2 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Overenskomstens område Ansættelsesbrev Løn Grundløn Funktionsløn Kvalifikationsløn Resultatløn Forhandlingssystemet, konfliktløsning, gennemsnitsløngaranti mv Overgangsbestemmelser Lønberegning/lønfradrag Lønudbetaling Pension Decentral arbejdstid Arbejdstid Overarbejde Arbejde i forskudt tid Betaling for skæve helligdage Funktion Uniform Befordringsgodtgørelse Telefon Hjemmepligt Ferie Feriefridagstimer Barns 1. sygedag Fravær ved graviditet og barsel samt af andre familiemæssige årsager Sygdom Tjenestefrihed Værnepligt Efterløn i henhold til Funktionærloven Medbestemmelse og medindflydelse Efteruddannelse og kompetenceudvikling Opsigelse månedslønnede Tjenestemandsforhør Diskretionspligt Faglig strid Ikrafttræden og opsigelse...16 PROTOKOLLAT I Godtgørelse for rådighedsvagt...17 Aftale vedrørende tjenestemænd...20 Bilag 1 Nye lønformer...21

3 3 1. Overenskomstens område Overenskomsten omfatter personer, som er pålagt ledelses- og instruktive funktioner og omfatter: 1. arbejdsformænd, 2. vejformænd, 3. gartnerformænd, 4. værkstedsmester, 5. underværkstedsmester Stk. 2 Overenskomsten gælder for kommunalt ansatte i Frederiksberg Kommune. Stk. 3 Overenskomsten omfatter ikke: 1. tjenestemænd, 2. pensionerede tjenestemænd, og 3. ansatte, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som en offentlig arbejdsgiver har ydet bidrag til. 2. Ansættelsesbrev Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbrev) gælder. 3. Løn Lønnen består af 4 elementer: Grundløn ( 4), funktionsløn ( 5), kvalifikationsløn ( 6) og resultatløn ( 7). 3-8 er gældende fra 1. april Stk. 2. Aftale pr. 1. april 1999 om lønninger for kommunalt ansatte gælder. Stk. 3. Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen til fuldtidsbeskæftigede på samme løntrin.

4 4 4. Grundløn For underværkstedsmestre gælder en grundløn på løntrin 25. For de øvrige personalegrupper omfattet af denne overenskomst gælder en grundløn på løntrin 30. Med virkning fra 1. april 2000 gælder følgende: For underværkstedsmestre gælder en grundløn på løntrin 27. For de øvrige personalegrupper omfattet af denne overenskomst gælder en grundløn på løntrin 32. Grundlønnen dækker de funktioner en formand er i stand til at varetage ved ansættelsen eller ved udnævnelsen til formand i henhold til Funktionsløn Funktionsløn gives udover grundlønnen. Funktionsløn baseres på de funktioner, der er knyttet til den enkelte stilling. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for gruppens grundløn. 6. Kvalifikationsløn Kvalifikationsløn gives udover grundløn og eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer, som er erhvervet inden ansættelsen, eller som medarbejderen erhverver sig under ansættelsen. 7. Resultatløn Aftale om resultatløn gælder. 8. Forhandlingssystemet, konfliktløsning, gennemsnitsløngaranti mv. Aftale om ny løndannelse gælder. Parterne anbefaler, at en repræsentant for den faglige organisation kan deltage i samtaler om løn, hvis arbejdslederen ønsker det.

5 5 9. Overgangsbestemmelser Formænd, som var ansat den 31. marts 1998, bevarede i forbindelse med overgangen til ny løndannelse pr. 1. april 1998 som minimum deres hidtidige samlede faste løn, inklusiv tillæg, herunder f.eks. tillæg af decentral løn. Den del af lønnen, som hidtil har været reguleret med procentregulering, reguleres fortsat. Denne garanti for hidtidig aflønning forudsætter bevarelse af hidtidig stilling med hidtidig beskæftigelsesgrad. Stk. 2. Overgangstillægget, der udgør kr. årligt ( niveau) kan ikke modregnes i funktions- og kvalifikationsløn eller eventuelle udligningstillæg under den pågældendes ansættelse i Frederiksberg Kommune, dog bortset fra forfremmelser eller stillingsskift. Overgangstillægget indgår ikke i vurdering af, hvilken funktions- og kvalifikationsløn, der skal aftales for en pågældende fremover. 10. Lønberegning/lønfradrag Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnede personer gælder. 11. Lønudbetaling Lønnen udbetales månedsvis bagud, og indsættes på en af lønmodtageren oprettet konto i et pengeinstitut den sidste bankdag i måneden. 12. Pension For de i henhold til nærværende overenskomst ansatte månedslønnede formænd oprettes en pensionsordning fra ansættelsestidspunktet. Stk. 2 Som bidrag til den ansattes pensionsordning indbetaler Frederiksberg Kommune 8% af de pensionsgivende løndele. Derudover tilbageholder kommunen et beløb svarende til 4% af de samme løndele i den ansattes løn ved hver lønudbetaling. Pensionsbidragene indbetales af kommunen til Pen-Sam-liv.

6 6 Stk. 3. Der tilkommer ud over de i stk. 2 nævnte pensionsbidrag ikke de ansatte nogen, i deres ansættelse begrundet ret, til pension eller understøttelse fra arbejdsgiveren. Stk. 4 De pensionsgivende løndele udgør 100/96 af den pensionsgivende løn for en tjenestemand på samme løntrin. Stk. 5 Den ansattes rettigheder er fastsat i de regulativer, som overenskomstens parter har aftalt om pensionsordningen. Stk. 6 Med virkning fra 1. april 2000 er betalt merarbejde til deltidsbeskæftigede pensionsgivende. 13. Decentral arbejdstid Rammeaftale om decentral arbejdstidsaftale gælder 14. Arbejdstid Den normale arbejdstid er ved fuldtidsbeskæftigelse gennemsnitligt 37 timer ugentligt. Der skal tilbydes fuldtidsbeskæftigelse. Der kan i særlige tilfælde, efter aftale mellem institutionen og den lokale afdeling af forbundet oprettes deltidsstillinger, hvis en medarbejder søger delpension, delefterløn eller lignende, eller af dokumenterede helbredsmæssige årsager ikke kan bestride en fuldtidsstilling eller der af budgetmæssige årsager inden for det enkelte område, ikke kan opnås dækning til fuldtidsstilling. Pr. 1. april 2000 kan deltidsansættelse kun ske efter forudgående drøftelse med den lokale afdeling/tillidsrepræsentant. Deltidsstillinger kan ikke oprettes med mindre end gennemsnitligt 15 timer pr. uge [pr. 1. januar 2001: 10 timer pr. uge] Ved ledighed, budgetmæssige udvidelser og lignende, skal deltidsansatte som hovedregel tilbydes højere kvote eller fuldtidsansættelse. I tilfælde af konstateret misbrug af deltidsadgangen kan en af overenskomstens parter begærer forhandling herom.

7 7 Der bør gives mulighed for, at den ansatte efter eget ønske kan gå på deltid, hvis det i øvrigt er foreneligt med tjenesten, og udfra kommende kan efter forudgående drøftelse opnå deltidsbeskæftigelse. Endvidere bør der efter anmodning fra den ansatte gives mulighed for overførsel fra deltidsstilling til fuldtidsstilling eller om forøgelse af deltidskvoten, hvis muligheden opstår. Stk. 2 Der tilkommer de ansatte fridage efter de for kommunens tjenestemænd gældende regler. (Tjenestefrihedscirkulæret) Stk. 3 Ansatte efter denne overenskomst er omfattet af Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. 15. Overarbejde Over-/merarbejde kan afregnes med betaling i stedet for afspadsering, når arbejdskraftsituationen på arbejdspladsen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan lokalt optages drøftelse mellem den (lokale) repræsentant for den forhandlingsberettigede organisation og ledelsen om behovet for afregning med betaling. Stk. 2 Overarbejdstillægget udgør: på hverdage (bortset fra lørdage, der er fastsat som frilørdage) de første 3 timer efter normal arbejdstids ophør 50%, øvrige timer 100%, på lørdage, der er fastsat som frilørdage, fra kl til kl , 50% for de første 3 timer, øvrige timer 100%, og på søn- og helligdage 100%. Stk. 3 Hvis tjenesten tillader det, skal der i videst muligt omfang ske afspadsering senest 3 måneder efter overarbejdets/merarbejdets udførelse. Lokalt kan der træffes aftale om, at afspadsering finder sted på et senere tidspunkt. Træffes en aftale ikke, fastlægges afspadseringen af ledelsen. Stk. 4 Der kan lokalt træffes aftale om, at udført overarbejde/merarbejde honoreres ved kontant betaling af såvel de præsterede timer som eventuelt overarbejdstillæg.

8 8 16. Arbejde i forskudt tid Planmæssigt arbejde på hverdage og søn- og helligdage mellem kl. 17 og kl. 6, samt arbejde på søn- og helligdage mellem kl. 6 og kl. 17 betales med et tillæg efter de for tjenestemænd gældende regler. Stk. 2 For arbejde i tiden: Lørdage efter kl. 11, Søn- og helligdage kl. 0-24, Mandage kl. 0-6 samt Grundlovsdag efter kl. 12 ydes tillæg, efter de for tjenestemænd gældende regler. Hvis arbejde på lørdage før kl. 11 udføres som led i en forud tilrettelagt tjeneste, hvoraf halvdelen eller mere falder efter kl. 11, ydes tillægget for hele tjenesten. Stk. 3. Tillæggene i stk. 2 kan ikke ydes samtidig med de i 15 nævnte tillæg. Stk. 4 Tillæggene afregnes i halve timer. Ved lokale forhandlinger kan det med organisationerne aftales, at den normale arbejdstid lægges således, at optælling foretages 14-dagesvis (ugevis), før der sker afrunding til nærmeste halve timetal. 17. Betaling for skæve helligdage a. Til månedslønnede tekniske arbejdsledere ydes der, når der ikke arbejdes på en søgnehelligdag, samme løn som under sygdom. b. Til andre tekniske arbejdsledere, ydes der efter 37 timers uafbrudt beskæftigelse ved kommunen, når der ikke arbejdes på en søgnehelligdag, sædvanlig timeløn. Stk maj betragtes som en helligdag hele dagen. Grundlovsdag betragtes som en helligdag fra kl Stk. 3

9 9 Hvis der planmæssigt arbejdes på en helligdag, betales for denne normal betaling med tillæg af forskudt arbejdstid, jf. 16, og der ydes efter nærmere aftale en erstatningsfridag med løn som ovenfor nævnt. På tilsvarende vilkår ydes en erstatningsfridag, hvis en vagtlistefridag falder på en søgnehelligdag. Ydes erstatningsfridagen ikke rettidigt, betales i stedet en godtgørelse svarende til en dagløn med overtidstillæg på 100%. 18. Funktion De for tjenestemænd gældende regler om midlertidig tjeneste i højere stilling, finder anvendelse. 19. Uniform Der kan ydes uniform og lignende, når det af kommunen, af hensyn til tjenestens forsvarlige udførelse skønnes påkrævet at pålægge de pågældende hel- eller delvis uniformspligt. I øvrigt henvises til Frederiksberg Kommunes regler på området. 20. Befordringsgodtgørelse Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser gælder. 21. Telefon Finansministeriets cirkulære af 10. juli 1995 om boligtjenestetelefoner er gældende, når de i cirkulæret fastsatte betingelser er opfyldt. 22. Hjemmepligt Medarbejdere, der deltager i vagten for at bekæmpe glatføre og snerydning, indgår i en af Teknisk Direktorat fastlagt turnus i vintermånederne og har pligt til, i tiden umiddelbart efter normal arbejdstids ophør og til den efterfølgende arbejdsdags begyndelse, at være hjemme for eventuelt tilkald. Stk. 2

10 10 Turnusfastlæggelsen, som anført i stk. 1, finder sted mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter og meddeles den enkelte medarbejder i rimelig tid inden vagtens påbegyndelse. Stk. 3 Telefongodtgørelse ydes efter de for tjenestemænd gældende regler. 23. Ferie Ansatte i henhold til denne overenskomst, er omfattet af Aftale om ferie for (amts)kommunalt ansat personale. 24. Feriefridagstimer Aftale om feriefridagstimer for (amts)kommunalt personale gælder. 25. Barns 1. sygedag Medarbejdere har efter anmodning i det enkelte tilfælde adgang til hel eller delvis tjenestefrihed på et barns første sygedag, når følgende betingelser er opfyldt: 1. barnet er under 18 år og har ophold hos den ansatte 2. hensynet til barnets tarv gør dette nødvendigt, og 3. forholdene på tjenestestedet tillader det. Stk. 2 Under tjenestefrihed efter stk. 1 har den ansatte ret til en indtægt, der svarer til indtægten i tilfælde af pågældendes eget fravær på grund af sygdom, dog eksklusive de i 15 anførte arbejdsbestemte ydelser. Stk. 3 Fravær efter stk. 1 noteres særskilt på de lister, der føres over de ansattes sygefravær. Stk. 4 Adgang til fravær efter stk. 1 kan for den enkelte ansatte inddrages ved misbrug.

11 Fravær ved graviditet og barsel samt af andre familiemæssige årsager. Tekniske arbejdsledere, der har ret til løn under sygdom, er omfattet af aftale om kommunalt ansattes adgang til fravær fra tjenesten i forbindelse med graviditet og barsel, adoption og omsorg samt af andre familiemæssige årsager. 27. Sygdom Tekniske arbejdsledere, jf. overenskomstens 1, oppebærer fuld løn under sygdom. Tekniske arbejdsledere er desuden under sygdom berettiget til nedennævnte arbejdstidsbestemte ydelser, i det omfang pågældende ville have oppebåret sådanne, hvis sygdommen ikke var indtrådt: betaling for arbejde i forskudt tid, jf. 16, stk. 1, betaling for arbejde på søn- og helligdage, samt på visse tidspunkter på lørdage og mandage, jf. 16, stk. 2. betaling for deltagelse i snevagt i vinterhalvåret. Udbetaling/opsparing kan kun ske, når ydelsen er blevet fast påregnelig. Stk. 2 For så vidt angår underretning om sygefravær, dokumentation, særlige lægeundersøgelser, betaling for lægeattester m.v. og særlige forhold, som kan bringe retten til fuld løn/ sygelønsretten til ophør, følges de for tjenestemænd gældende regler. 28. Tjenestefrihed Der kan gives tjenestefrihed uden løn til efteruddannelse og humanitære formål, hvis det er foreneligt med tjenestens tarv. Tjenestefrihed kan gives i indtil 5 år. Stk. 2. Ansøgning skal normalt fremsættes overfor ansættelsesmyndigheden mindst 2 måneder før tjenestefrihedens begyndelse. Stk. 3

12 12 Hvis der bevilges tjenestefrihed uden løn efter denne bestemmelse, er det ansættelsesmyndighedens ansvar, at der er en ledig stilling på samme niveau ved tjenestefrihedens ophør. 29. Værnepligt I forbindelse med indkaldelse til aftjening af værnepligt gælder funktionærlovens Efterløn i henhold til Funktionærloven Der ydes efterløn i overensstemmelse til funktionærlovens Medbestemmelse og medindflydelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse gælder, hvis der lokalt er indgået aftale herom. Hvis der ikke er indgået lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, gælder Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg i Frederiksberg Kommune. 32. Efteruddannelse og kompetenceudvikling Aftale om efteruddannelse og kompetenceudvikling for (amts)kommunalt personale gælder. 33. Opsigelse månedslønnede.. For månedslønnede tekniske arbejdsledere gælder de i Funktionærloven 2, stk. 1-7 og stk anførte opsigelsesvarsler. Varslerne regnes fra den enkeltes ansættelse ved Frederiksberg Kommune i et uafbrudt ansættelsesforhold (jf. dog stk. 2). Stk. 2. Der ydes fratrædelsesgodtgørelse i overensstemmelse med funktionærloven 2 a. Den i 2 a anførte uafbrudte beskæftigelse relaterer sig til Frederiksberg Kommune. Stk. 3.

13 13 Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i Funktionærloven 5 stk. 2, om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse for ansættelsesforhold indgået den 1. april 1999 eller senere. For ansættelsesforhold indgået forud for den 1. april 1999 kan lovens 5 stk. 2 alene anvendes, hvor den 120. sygedag inden for 12 på hinanden følgende måneder indtræffer inden den 1. oktober Opmærksomheden henledes på, at det forkortede varsel ikke kan anvendes for ansættelsesforhold indgået forud for den 1. april 1999, hvis samtlige 120 sygedage udelukkende skyldes tilskadekomst i tjenesten, hvor den 120. sygedag inden for 12 på hinanden følgende måneder indtræffer inden den 1. oktober Påtænkt uansøgt afsked, generelt. Stk. 4 Samtidig med, at der i henhold til Forvaltningsloven fremsendes meddelelse til den tekniske arbejdsleder om påtænkt afsked, vedlægges en kopi af meddelelsen som den tekniske arbejdsleder kan udlevere til organisationen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Påtænkt uansøgt afsked for tjenestemandsansatte tekniske arbejdsledere. Stk. 5 Forbundet af Offentligt Ansatte underrettes skriftligt om påtænkt uansøgt afsked. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er tilstede, medmindre oplysningerne strider imod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven og Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder Frederiksberg Kommune tavshedsbelagte oplysninger, orienteres Forbundet af Offentlige Ansatte om dette forhold i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om påtænkt afsked med henblik på eventuel udlevering til organisationen. Stk. 6 Forbundet af Offentlige Ansatte kan kræve sagen forhandlet med Frederiksberg Kommune, hvis organisationen ikke finder, at afskedigelsen bør finde sted, eller hvis organisationen ikke finder sagen tilstrækkeligt oplyst. Frederiksberg Kommune kan kræve forhandling afholdt inden for en frist af 3 uger efter afsendelse af den i stk. 8 nævnte meddelelse. For tekniske

14 14 arbejdsledere ansat på prøve kan Frederiksberg Kommune kræve forhandling afholdt inden for en frist af 2 uger efter afsendelse af den i stk. 8 nævnte meddelelse. Fristen forlænges med eventuelle søgnehelligdage. Uansøgt afsked Stk. 7 Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Der vedlægges en kopi af meddelelsen som den ansatte kan udlevere til organisationen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 8 Når den ansatte meddeles uansøgt afsked, jf. stk. 10, underrettes organisationen skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er tilstede, medmindre oplysninger strider mod den tavshedspligt, som følger af Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder Frederiksberg Kommune tavshedsbelagte oplysninger, skal Forbundet af Offentlige Ansatte orienteres om dette forhold i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om påtænkt afsked med henblik på eventuel udlevering til organisationen. Stk. 9 Forbundet af Offentlige Ansatte kan kræve sagen forhandlet med Frederiksberg Kommune, hvis organisationen skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i formandens eller institutionens forhold. Forbundet af Offentlige Ansatte kan kræve forhandling afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelse af den i stk. 11 nævnte meddelelse. Afskedigelsesnævn 0 Hvis den ansatte har haft uafbrudt beskæftigelse i Frederiksberg Kommune i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan Forbundet af Offentlige Ansatte kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke kan opnås enighed ved en forhandling efter stk. 12. Et sådant krav skal fremsættes overfor Frederiksberg Kommune inden for 1 måned efter forhandlingen. 1 Et afskedigelsesnævn består af 4 medlemmer og 1 opmand. 2 medlemmer udpeges af Forbundet af Offentlige Ansatte og 2 af Frederiksberg kommune. De 4 medlemmer udpeger i fællesskab 1 opmand. Hvis de 4 medlem-

15 15 mer ikke kan enes om at udpege 1 opmand, anmoder de præsidenten for Østre Landsret om at foretage udpegningen. 2 Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan afhøres parter og vidner. Nævnet afsiger motiveret kendelse, og i de tilfælde, hvor nævnet måtte finde, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i pågældende eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan nævnet pålægge ansættelsesmyndigheden at afbøde virkningerne af opsigelsen. Hvis ikke både den ansatte og arbejdsgiveren ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, kan nævnet bestemme at arbejdsgiveren skal betale den ansatte en godtgørelse. Størrelsen på godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til sædvanlig løn for en periode svarende til det dobbelte af Frederiksberg Kommunes opsigelsesvarsel over for den ansatte. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen, fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. 34. Tjenestemandsforhør Ansatte har pligt til at give møde ved tjenestemandsforhør og afgive forklaring. Forhørslederen kan forlange udtalelser af en som vidne ført ansat afgivet på ære og samvittighed. Vidnesbyrd kan dog nægtes, når besvarelsen af det stillede spørgsmål vil udsætte vidnet selv for tab af borgerlig agtelse eller velfærd. Den samme forpligtelse gælder ved behandling af afskedigelsesnævnssager. 35. Diskretionspligt Formænd skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som han i sin stillings medfør bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver ham foreskrevet af hans foresatte. Tavshedspligten ophører ikke med udtrædelse af kommunens tjeneste. 36. Faglig strid De hovedaftaler, som er indgået mellem FOA og Frederiksberg Kommune, er gældende for behandling af faglig strid og overenskomstbrud.

16 Ikrafttræden og opsigelse Overenskomsten har - hvor intet andet er anført - virkning fra den 1. april Stk. 2 Overenskomsten kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts Opsigelse skal ske skriftligt. Stk. 3 Indtil der indgås ny overenskomst, fastsættes lønnen efter den aftale om tjenestemandslønninger, der var gældende på den dag, til hvilken overenskomsten blev opsagt. Frederiksberg, den 27. januar 2000 For Frederiksberg Kommune Økonomidirektoratet For Forbundet af Offentlige Ansatte Kurt E. Christoffersen Poul Winckler / / Lars Due Østerbye Bent Larsen

17 17 PROTOKOLLAT I Godtgørelse for rådighedsvagt 1 Tjenestemænd kan pålægges pligt til uden for arbejdstiden og tjenestestedet at være til rådighed for institutionen i tilfælde af driftsforstyrrelser og lignende. 2 For beordret rådighedsvagt i hjemmet ydes følgende vederlag pr. time: a) Rådighedsvagt udenfor normal arbejdstid på hverdage i perioden fra normal arbejdstids ophør mandag til normal arbejdstids begyndelse lørdag, respektiv fredag, hvis frilørdagsordning er indført b) Rådighedsvagt uden for normal arbejdstid på søgnehelligdage i tidsrummet 0-24 og/eller perioden fra normal arbejdstids ophør lørdag, respektiv fredag, hvis frilørdagsordning er indført, til normal arbejdstids begyndelse mandag. Til og med lønramme 25 Lønramme 26 og højere lønrammer 13,88 kr. 16,65 kr. 16,65 kr. 20,82 kr. 3 For hver fulde tre points i reguleringstallet ud over 100 forhøjes eller nedsættes de i 2 nævnte vederlag med følgende ørebeløb pr. rådighedsvagttime: Sats a Sats b Til og med lønramme øre 18 øre Lønramme 26 og højere lønrammer 18 øre 23 øre

18 18 Med virkning fra og med den 2. dyrtidsportion, der udløses på grundlag af reguleringspristallet for juli 1980 og senere reguleringspristal forhøjes eller nedsættes de i 2 nævnte vederlag med følgende ørebeløb pr. rådighedsvagttime: Til og med lønramme 25 Lønramme 26 og højere lønrammer Sats a 23 øre 27 øre Sats b 27 øre 37 øre Regulering finder sted pr. 1. april og 1. oktober på grundlag af reguleringspristallet for januar og juli måned. Overskydende point henstår til næste regulering. 4 For så vidt der forekommer effektivt arbejde under rådighedsvagten, ydes der til tjenestemænd til og med lønramme 25 den for den pågældende tjenestemand fastsatte overarbejdsbetaling efter de gældende regler. For alt forekommende overarbejde under rådighedsvagt i tiden mellem kl. 17 og kl. 6 ydes dog altid betaling efter de med tillæg af 100 % beregnede satser. Der kan dog ikke ydes overarbejdsbetaling for sådan mindre omfattende arbejde, som er et naturligt og normalt led i det pågældende tjenesteforhold. Ved udkald betales mindst for 1 time. Til tjenestemænd i lønramme 26 og højere lønrammer, ydes der ikke betaling for effektivt arbejde under rådighedsvagt. 5 Vederlag for rådighedsvagt kan ikke oppebæres samtidig med vederlag for overarbejde. 6 Effektivt arbejde under rådighedsvagten, for hvilken der ydes overarbejdsbetaling, kan afspadseres efter de gældende regler. Stk. 2 Efter aftale mellem institutionen og vedkommende medarbejder kan rådighedsvagten erstattes med frihed således, at 3 timers rådighedsvagttjeneste i stedet fro ydelse af rådighedsvagtbetaling afregnes med 1 times frihed med løn. Stk. 3

19 19 I tilfælde, hvor hvileperioden, jf. indgåede aftaler om hviletid og fridøgn må udskydes til den efterfølgende arbejdsdag, afspadseres det forekommende overarbejde inkl. overarbejdstillæg i den udskudte hvileperiode, om fornødent suppleret med de under rådighedsvagten optjente timer ( 3 rådighedstimer = 1 times frihed med løn) 7 Der ydes ikke tillæg for manglende varsel til overarbejde for timer, hvor der er pålagt rådighedsvagt. 8 Aftalen er gældende fra den 1. oktober Frederiksberg den 13. juli 1984 For Frederiksberg Kommune Økonomidirektoratet For Frederiksberg Kommunalforening Preben Kolringen Ole Henriksen / N.O. Boysen

20 20 Aftale vedrørende tjenestemænd I tilknytning til overenskomst pr. 1. april 1999 mellem Frederiksberg Kommune og Forbundet af Offentlige Ansatte for tekniske arbejdsledere ved kommunale institutioner, kan der af kommunalbestyrelsen træffes beslutning om ansættelse i tjenestemandsstillinger. Med de begrænsninger, der følger af tjenestemands- og pensionsregulativer m.v. finder overenskomstens bestemmelser anvendelse for de i overenskomsten nævnte tekniske arbejdsledere. Ved overgang til ansættelse efter overenskomsten til tjenestemandsansættelse, videreføres den pågældendes opnåede lønanciennitet m.v. Aftalen gælder fra 1. april 1999, og kan opsiges efter overenskomstens bestemmelser. Frederiksberg, den 27. januar For Frederiksberg Kommune Økonomidirektoratet For Forbundet af Offentlige Ansatte Kurt E. Christoffersen Poul Winckler / / Lars Due Østerbye Bent Larsen

21 21 Bilag 1 Nye lønformer Grundløn Det er ikke parternes hensigt at en medarbejder alene skal oppebære den rene grundløn. Det forudsættes derfor at der i den enkelte kommune arbejdes målrettet for anvendelse af funktions- og kvalifikationsløn, samt udvikling af den enkeltes kvalifikationer og funktioner. Tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter skal have samme adgang til kvalifikations- og funktionsløn, som hvis de fungerede i deres sædvanlige job. Funktionsløn Funktionsløn aftales decentralt på grundlag af de funktioner, den ansatte varetager. Funktionsløn gives som pensionsgivende tillæg - med mindre andet aftales - eller gives som oprykning til højere løntrin. Som eksempler på elementer, der kan indgå ved fastsættelsen af funktionsløn, peger overenskomstens parter på: maskinparkens størrelse ansvar for vintervedligeholdelse vedligeholdelse af maskinparken bredde i opgaverne/forskellige arbejdssteder selvstændig og fleksibel opgavevaretagelse budget- og regnskabsvaretagelse ledelseskompetence/organisatorisk placering personaleansvar, herunder sikkerhed/uddannelse arbejdsplanlægning, etablering af selvstyrende grupper m.v. oplærings- og instruktionsfunktioner kompetence til indkøb og overfor entreprenører kompetence til at foretage tilsyn og sagsbehandling Eksemplerne er ikke udtømmende, idet andre objektive kriterier, som de lokale parter er enige om, også kan lægges til grund for udmøntning af funktionsløn, ligesom det anbefales, at kriterierne for funktionsløn specificeres yderligere i den enkelte afdeling.

22 22 Kvalifikationsløn Kvalifikationsløn aftales decentralt, og gives som pensionsgivende tillæg (med mindre andet aftales) eller gives ved oprykning til højere løntrin. Som eksempler på elementer, der kan indgå ved fastsættelsen af kvalifikationsløn, peger overenskomstens parter på: jobrelevant efter- og videreuddannelse kompetencegivende (efter-)uddannelse, herunder kloakmester certifikat erfaring fra tilsvarende arbejde erfaring i almindelighed ledelsesansvar lokalkendskab specialviden, herunder anden faglig uddannelse god formidler fleksibilitet engagement kreativitet samarbejdsevne- og vilje Eksemplerne er ikke udtømmende, idet andre kriterier, som de lokale parter er enige om, også kan lægges til grund for udmøntning af kvalifikationsløn. Det anbefales, at kriterierne for kvalifikationsløn specificeres i de enkelte afdelinger. Resultatløn Som eksempler på elementer, der kan indgå i udmøntning af resultatløn, peger overenskomstens parter på: indtægtsdækket virksomhed målopfyldelse bedre ressourceudnyttelse udvikling/afvikling af kurser projekter i øvrigt Der er ikke påtænkt en indskrænkning i den hidtidige adgang til at yde pensionsgivende forbedringer af rationaliseringsgevinster.

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

November 1999 Aftalenr Overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte miljøkontrollører ved Miljøkontrollen

November 1999 Aftalenr Overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte miljøkontrollører ved Miljøkontrollen Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1MØK-1/99 November 1999 Aftalenr. 3452 Overenskomst for ikke-tjenestemandsansatte miljøkontrollører ved Miljøkontrollen Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.08 29/2010 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.08 29/2010 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Dansk Funktionærforbund Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er

Læs mere

Januar 2000 Aftalenr Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ved parkeringsservicekontoret

Januar 2000 Aftalenr Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ved parkeringsservicekontoret Økonomiforvaltningen J.nr. 206.6PV-1/99 Januar 2000 Aftalenr. 3502 Overenskomst for parkeringsserviceassistenter og formænd ved parkeringsservicekontoret i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Forbundet

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S AMTSRÅDSFORENINGEN HT.60.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S 1999 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 1. Overenskomstens område...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA Fag og Arbejde 40.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Generelle

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 3 1.

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. KL FOA Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.41 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen.

November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITIL-1/99 November 1999 Aftalenr. 2451 Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.13 41/2013 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.13 41/2013 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Serviceforbundet Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT

DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale og personale beskæftiget med billetsalg samt portvagt -/receptionspersonale ved teatre

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

32.43.1 Side 1 OVERENSKOMST FOR VAGTCENTRALPERSONALE OK-09

32.43.1 Side 1 OVERENSKOMST FOR VAGTCENTRALPERSONALE OK-09 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL OVERENSKOMST FOR VAGTCENTRALPERSONALE 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. PERSONAFGRÆNSNING...4 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE...4

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

FMM. arbejdstidsregler for musikskolelærere. Informationsmøder om de nye. Materialesamling

FMM. arbejdstidsregler for musikskolelærere. Informationsmøder om de nye. Materialesamling FMM Informationsmøder om de nye arbejdstidsregler for musikskolelærere Materialesamling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere ved I/S Vestforbrænding

Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere ved I/S Vestforbrænding Side 1 Overenskomst for kedel-, maskin- og motorpassere ved I/S Vestforbrænding Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løndannelse... 3 4. Grundløn...

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer

Aftale om aflønning af chefer Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

O V E R E N S K O M S T for personale i HUR Kundecenter

O V E R E N S K O M S T for personale i HUR Kundecenter AMTSRÅDSFORENINGEN HUR11.60 Side 1 HK/KOMMUNAL FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T for personale i HUR Kundecenter 2002 Side 2 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik

Læs mere

33.02 O.11 22/2012 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.11 22/2012 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.11 42/2011 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.11 42/2011 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør & Kosmetiker bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet

Læs mere

50.01 A O.08 9/2010 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 A O.08 9/2010 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 5 1. Hvem

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.15 23/2016 Side 1

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.15 23/2016 Side 1 Overenskomst for rengøringsassistenter KL Fagligt Fælles Forbund 3F 41.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.21 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholds fortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning 3 5 1. Hvem

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet

Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale Kommunernes Landsforening eningen af Kommuner i Københavns Amt Amtsrådsforeningen i Danmark Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Offentligt ansatte 2015-2018

Offentligt ansatte 2015-2018 Offentligt ansatte 2015-2018 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. 1. april 2015-31. marts 2018 Den Offentlige

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

73.01 O.99 39/1999 Side 1

73.01 O.99 39/1999 Side 1 Side 1 Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejehjemsassistenter, plejere

Læs mere

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.15 22/2016 Side 1

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.15 22/2016 Side 1 Overenskomst for driftsassistenter i Københavns Kommune KL 3F København 5.40.51 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.40.51 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND

DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for månedslønnede og timelønnede teaterteknikere m.fl. på Folketeatret samt teatre i Det Københavnske

Læs mere

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner.

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITFA-1/99 Januar 2001 Aftalenr. 1393 Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Kommunernes Landsforening Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Forbundet af Offentligt Ansatte Specialarbejderforbundet i Danmark

Læs mere

Overenskomst/aftale for maritimt personale samt rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

Overenskomst/aftale for maritimt personale samt rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Overenskomst/aftale for maritimt personale samt rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL FOA Fag og Arbejde Søfartens Ledere Maskinmestrenes

Læs mere

32.28.1 Side 2 OK-05

32.28.1 Side 2 OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 32.28.1 Side 1 FOA FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M ST om løn- og ansættelsesvilkår for amtsvejmænd, åmænd, vejformænd, brofogeder og ikke ledende bropersonale m.fl. ansat ved amter

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. **NYT** tilrettet f.eks. 01-07-2005 = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. **NYT** tilrettet f.eks. 01-07-2005 = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN HK/KOMMUNAL O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for edb-personale 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst for pædagogiske konsulenter. 65.11 O.15 7/2016 Side 1

Overenskomst for pædagogiske konsulenter. 65.11 O.15 7/2016 Side 1 Overenskomst for pædagogiske konsulenter KL FOA - Fag og Arbejde 65.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 65.11 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Løn- og ansættelsesforhold...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere