Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 1. april Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 01.04.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 1. april 2008. Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 1. april 2008 Tirsdag kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Regnskab på Børne- og Skoleudvalgets område 4 Overførsler fra regnskab 2007 til budget Timefordelingsplan 2008/09-10/11 9 Ungeråd - Hørsholm 11 specialundervisning, enkeltintegrerede 13 Farvergården ændring i antal pladser 15 Årsplan 2008 Profiler for selvbærende enheder 17 Budget , perspektivnotater på Børne- og Skoleudvalgets område 19 Bilagsoversigt 20 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 18 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rie Rasmussen Meddelelser Sagsfremstilling Der blev givet en oversigt over visitationen til daginstitutionerne pr. 1.april. Hvis institutionen selv ønsker det og det kan forsvares pædagogisk visiteres op til 5% mernormering. BSU forelægges til august redegørelse for og forslag til fremadrettet håndtering af normeringsforholdende på institutionerne (forslag til ændret normering, indførelse af vippenormering m.v.) Endvidere ønskede BSU, at SKIN forbedrer kommunikationen på hjemmesiden gennem eksempler på ventelisteplacering og beskrivelse af princippet om vippenormering Der blev orienteret om personalesituationen i SKIN. Generelt ser BSU gerne flere udviklingsressourcer i afdelingen. Afskedsreception for afgående kredsformand for Danmarks Lærerforening, Henrik Frobøse, på torsdag d. 3.4 kl Til næste BSU-møde d er repræsentanter fra forældrebestyrelserne i netværket for selvejende institutioner inviteret til at give en orientering om status på udviklingen i netværket. BSU bekræftede på konkret henvendelse til udvalget, at der fortsat gælder en garanti for plads i mini-sfo i eget distrikt for de af børnene i Breeltegården, der var børnehavebørn ved meddelelsen om udfasningen af Breeltegården som selvstændig institution. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 2

3 BSU har modtaget en henvendelse fra repræsentanter fra forældrebestyrelserne i de selvejende daginstitutioner om forskellige forhold. Formanden svarer på vegne af udvalget. Der blev orienteret om Børn og Unges deltagelse i kursus/konference i Servicestyrelsen. Der blev givet en orientering om forbrugsudviklingen på politikområde 34. BSU kan anbefale Lars Høgh Hansen og Jens Frederiksen som deltagere i UU-Sjælsøs årlige møde den 21. maj 2008 mellem bestyrelsen og 2 repræsentanter fra hver af de deltagende kommuner. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 3

4 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 19 Acadre sagsnr.: 08/6199 Journalnr.: Sagsforløb: S00 BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Henrichsen Regnskab på Børne- og Skoleudvalgets område Resume Regnskabet for 2007 på Børne- og Skoleudvalgets område udviser, i forhold til det korrigerede budget, et netto mindreforbrug på både drift og anlæg. Mindreforbruget fordeler sig med 9,377 mio. kr. på driftssiden og 9,933 mio. kr. på anlægssiden. En del af mindreforbruget søges overført til 2008 jf. særskilt sag. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender bilag 1-6. Bilagene vil indgå som en del af det trykte regnskab for Sagsfremstilling Sagens fakta Hovedtallene for regnskabet på Børne- og Skoleudvalgets område kan aflæses af bilag 7. Institutioner for børn og unge: Området udviser et samlet mindreforbrug på 5,865 mio. kr. Her skyldes mindreforbruget især situationen omkring pengene følger barnet. Den store merindskrivning i efteråret pga. kapacitetstilpasningsproblematikken har, via pengene følger barnet, forøget de enkelte institutioners budgetter. Det faktum at det ikke har været muligt at få tilstrækkelig vikardækning har betydet at institutionerne har genereret et større økonomisk overskud i Undervisning: Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 4

5 Området udviser et samlet mindreforbrug på 1,334 mio. kr. Skolerne har samlet set genereret et større økonomisk overskud. Omvendt er der en større overskridelse af budgettet på mellemkommunale betalinger. Samlet set er der dog kun en afvigelse fra budgettet på 0,8 %. Børn og unges sundhed: Området udviser et samlet mindreforbrug på 0,760 mio. kr. Størstedelen skal findes på området for kommunal tandpleje. Der er i 2007 opsparet midler til implementeringen af digital røntgen i Mindreforbruget på sundhedsplejen skyldes i overvejende grad, at børne- og unge lægen var på ulønnet orlov i en periode af året. Børn og unge med særlige behov: Området udviser samlet set et mindreforbrug på 0,303 mio. kr. Der har været et stigende forbrug på sociale formål som udgør et merforbrug på 1 mio. kr. Samtidig har der været et mindreforbrug på plejefamilier og opholdssteder på 6,532 mio. kr. og et mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger på 0,985 mio. kr. Kommunale specialskoler samt specialundervisning har ialt et merforbrug på 6,375 mio. kr. Taksten til kommunale specialskoler har vist sig dyrere end forventet. Der har været en stigning i enkeltintegrerede børn, og endelig en ikke budgetlagt udgift til kørsel til og fra specialskoler. Der har været en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., som hovedsageligt er begrundet i merudgiften som følge af kommunalreformen. Vedrørende anlæg på Børne- og Skoleudvalgets område, søges mindreforbruget på mio. kr. overført til 2007 i en anden sag. Det drejer sig om Løvehuset og masterplanen Hørsholm Kommunes samlede regnskab for 2007 fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i en samlet sag, efter godkendelse i fagudvalgene. Bilag - 30 Institutioner for børn og unge mål- og økonomiopfølgning Undervisning mål- og økonomiopfølgning Børn og unges sundhed Mål og økonomiopfølgning - 34 Børn og unge med særlige behov - Mål og økonomiopfølgning - 30 Institutioner for børn og unge - anlægsoversigt Undervisning - anlægsoversigt Tabel regnskasspunkt BSU Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU godkendte regnskab på BSU s område. BSU henstiller til, at der også følges op på Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 5

6 tidligere mål, som har flerårig gyldighed. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 6

7 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 20 Acadre sagsnr.: 08/6199 Journalnr.: Sagsforløb: S00 BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Henrichsen Overførsler fra regnskab 2007 til budget 2008 Resume Administrationen har beregnet overførsler til 2008 for Børne- og Skoleudvalgets område på baggrund af regnskab 2007, som udviser et mindreforbrug på ca. 19,3 mio.kr. Heraf søges i alt overført 18,8 mio. kr. Driftsoverførslerne udgør 11,9 mio.kr. og anlægsoverførslerne udgør 6,9 mio. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter overførslerne på drift og anlæg og indstiller dem til Økonomiudvalget til godkendelse. Overførslerne vil indgå som en del af det trykte regnskab for Sagsfremstilling Driftsoverførslerne i Hørsholm Kommune er reguleret af reglerne for totalrammestyring. Reglerne for totalrammestyring er som følger: Egen ramme omfatter hovedsageligt udgifter til løn og personalerelaterede udgifter. Der kan overføres max. 5 pct. af over/underskuddet til det følgende år. Det overførte beløb kan af den budgetansvarlige leder frit disponeres til udgifter inden for egen ramme. Fælles ramme omfatter udgifter/indtægter på enkeltprojekter med styrbare udgifter. Der er 100 pct. overførselsadgang, og overførslen sker projekt for projekt. De overførte beløb kan derfor kun anvendes til det projekt de oprindeligt er disponeret til. I forbindelse med overførslerne på fælles ramme undersøger administrationen, om nogle af enkeltprojekterne på fælles ramme er ophørt eller ikke har brug for overførslen. I disse tilfælde vil der ikke blive søgt nogen overførsel. Uden for ramme er udgifter der ikke (eller kun i ringe omfang) er styrbare. Det kan f.eks. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 7

8 være udgifter til snerydning, der jo i sagens natur ikke kan forudsiges på forhånd. Der er ikke overførselsadgang udenfor rammen. Ud over disse regler kan der forelægges yderligere overførsler til politisk godkendelse. Det kan være indenfor totalrammestyringsområdet eller det kan være på den række områder, der endnu ikke er kommet ind under reglerne for totalrammestyring. Der skal i disse tilfælde altid foreligge en forudgående direktørgodkendelse. Overførsler efter reglerne for totalrammestyring findes i bilag 1. og overførsler ud over reglerne for totalrammestyring findes i bilag 2. Anlægsoverførslerne findes i bilag 3. Hovedtallene for overførsler fra regnskab 2007 til 2008 kan aflæses i bilag 4. Institutioner for børn og unge: På driftsområdet søges om i alt overførsel på 6,1 mio. kr. De 4,6 mio. kr. vedrører egen ramme under 5%. De 1,3 mio. kr. vedrører 9 institutioner som har haft overskud på mere end 5%. Disse er direktør godkendte iflg. reglerne for totalrammestyring. I denne overførsel er dog fratrukket en forholdsvis andel til finansiering af Breeltegårdens underskud på 0,8 mio. kr. De sidste 0,2 mio. kr. skyldes særlige områder hvor der er fælles ramme. På anlægssiden overføres 2,9 mio. kr. som vedrører etableringsudgifterne af Løvehuset. Undervisning: På driftsområdet søges om i alt overførsel på 4,6 mio. kr. De 4,2 mio. kr. vedrører egen ramme under 5%. Det skal her nævnes at på skoleområdet ses skolen og SFO-delen under ét. 4 institutioner har haft et overskud på mere end 5%, svarende til 1,4 mio. kr. Af disse vedrører de 1,1 mio. kr. Skoleteknisk afdelings tilskud til naturfagslokaler som endnu ikke er iværksat. Overførslerne ud over de 5% er direktør godkendte iflg. reglerne for totalrammestyring. I lighed med Institutioner for børn og unge er denne overførsel fratrukket en forholdsvis andel til finansiering af Breeltegårdens underskud på 0,8 mio. kr. På fælles ramme overføres et underskud/indtægt på 0,9 mio. kr. Dette skyldes fortrinsvis mellemkommunale regninger som er sendt ud, men først bliver indbetalt i Anlægssiden viser en overførsel på 4,0 mio. kr., som fortrinsvis skal bruges til realisering af masterplanen på skoleområdet. Børn og unges sundhed: På driftsområdet søges om i alt overførsel på 0,5 mio. kr., som vedrører egen ramme under 5%. Det er tandplejen og sundhedstjenesten mhv. 0,4 mio. kr. og 0,1 mio. kr. Børn og unge med særlige behov: På driftsområdet søges om i alt overførsel på 0,6 mio. kr., som vedrører egen ramme under 5%. Overskuddet er tilvejebragt på det administrative område. Hørsholm Kommunes samlede overførsler fra 2007 til 2008 fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i en samlet sag, efter godkendelse i fagudvalgene. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 8

9 Bilag - Bilag 1 overførsler efter reglerne for totalrammestyring - Bilag 2 overførsler ud over reglerne for totalrammestyring - Bilag 3 anlægsoverførsler - Tabel til Overførselspunkt BSU Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan indstille overførslerne til ØUs godkendelse. BSU er opmærksom på, at der på driftssiden anbefales overført et større beløb end det samlede driftsoverskud i BSU finder det vigtigt for en samlet troværdig økonomistyring, at de vedtagne principper for overførsel mellem årene følges. BSU ønsker punktet vedlagt en kort redegørelse for disse forhold. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 9

10 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 21 Acadre sagsnr.: 08/7176 Journalnr.: Sagsforløb: P00 BSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rasmus Nielsen Timefordelingsplan 2008/09-10/11 Resume Som følge af ændringer i Folkeskoleloven er der sket ændringer i minimumstimetal og de vejledende timetal, hvor der tilføres timer til fagene dansk og historie. Timefordelingsplanerne (underbilag 6 til Styrelselsvedtægt) for skoleårene 2008/09, 2009/10, 2010/11 og fremefter er ændret og forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse. Forslag Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller de ændrede timefordelingsplaner til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling I 2006 vedtog Folketinget LOV 572 om ændring af Folkeskoleloven. Med loven styrkes fagligheden i folkeskolen ved at tilføre ekstratimer til fagene dansk og historie. Det sker for at forbedre mulighederne for at opfange f.eks. læsevanskeligheder i tide og styrke den enkelte elevs læsefærdigheder. Med styrkelsen af historieundervisningen er det hensigten at give alle elever et godt fundament i form af et solidt kendskab til historie og den danske kulturarv. I bekendtgørelse nr af udmøntes det i loven fastsatte minimumstimetal og vejledende undervisningstimetal således: Minimumstimetal for dansk tillægges fra skoleåret 2006/07 til 2008/09 30 timer årligt på henholdsvis 1., 2. og 3. klassetrin (i alt 90 timer), således at minimumstimetallet i dansk fra 2008/09 bliver 900 timer i indskolingen. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 10

11 Minimumstimetal for historie tillægges fra skoleåret 2008/09 til 2009/10 30 timer årligt på henholdsvis 4. og 5. klassetrin (i alt 60 timer), således at minimumstimetallet i historie fra 2010/11 bliver 180 timer på mellemtrinnet. Minimumstimetallet i blokken for de humanistiske fag i klasse hæves til 1090 timer i 2008/09. Administrationen har på baggrund af lovgivningen udarbejdet følgende forslag til timefordelingsplan for Hørsholm Kommune for årene 2008/ /11 (underbilag 6 til Styrelsesvedtægten): Gældende fra Skoleåret 2008/09 (se bilag 1): Timetallet i dansk hæves med 30 timer i 3. klasse til 270 timer. Timetallet i kristendom i 1. klasse hæves med 30 timer til 60 timer (UVMs vejledende), for at nå op på minimumstimetallet i den humanistiske blok. Timerne tages fra musik i 1. klasse, så timetallet her kommer ned på 30 timer. Timetallet i historie hæves på 4. klassetrin fra 30 timer til 60 timer, så det samlede vejledende timetal i historie kommer op på 150 timer. Dette er i overensstemmelse med UVMs vejledende timetal for 2008/09. Gælden for skoleåret 2009/10 (se bilag 2): Timetallet i Historie hæves på 5. klassetrin med 30 timer til 60 timer. I Hørsholm Kommunes timefordelingsplan arbejdes der med højere vejledende timetal i en række forskellige fag. Skolebestyrelsernes kompetence er stor, idet skolerne blot skal holde sig inden for de af Undervisningsministeriet fastsatte minimumstimetal på de forskellige forløb/trin, og derfor giver skolernes bestyrelser et råderum. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at Undervisningsministeriets vejledende timetal i historie på mellemtrinnet (180 timer) ændres til et minimumskrav fra skoleåret 2010/11 (se bilag 3). Vedtages ovenstående ændringer til timefordelingsplanerne for 2008/09 og 2009/10 vil Undervisningsministeriets minimumskrav i historie fra 2010/11 ikke kræve yderligere ændringer end ovennævnte. Økonomi/personale Hørsholm Kommune er blevet kompenseret via bloktilskuddet for den merudgift forøgelsen af undervisningstimetallene i dansk og historie giver kommunen. Administrationen kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere om bloktilskuddet vil kunne dække merudgiften fuldt ud. Sagens tidligere behandling Børne- og Skoleudvalget blev på mødet 28. november 2006 orienteret om 2 ændringslove til Folkeskoleloven. Med Lov 572 af 9. juni 2006 om ændring om folkeskoleloven styrkes bl.a. fagligheden ved at tilføre ekstratimer til fagene dansk og historie. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 11

12 Den 27. marts 2007 vedtog Børne- og Skoleudvalget en timefordelingsplan gælden for skoleåret 2007/08. Af dagsordenpunktet fremgår det at administrationen på et senere tidspunkt vil fremlægge forslag til timefordelingsplanen for 2008/2009, 2009/2010 og 2010/2011. Bilag - Bilag 1 - Timefordelingsplan XLS - Bilag 2 - Timefordelingsplan XLS - Bilag 3 - Timefordelingsplan XLS Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan indstille de ændrede timefordelingsplaner til godkendelse. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 12

13 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 22 Acadre sagsnr.: 08/7069 Journalnr.: Sagsforløb: A00 BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Kron Ungeråd - Hørsholm Resume Med udgangspunkt i Budgetaftalen besluttede Børne- og Skoleudvalget på møde den 26. februar 2008 i samråd med Ungdomsskolebestyrelsen, at administrationen skulle udarbejde et forslag til oprettelse af et ungeråd i Hørsholm, et råd der oprettes for at sikre, at de unge i højere grad inddrages. Det skal i den forbindelse tilstræbes, at etablering af et ungeråd sker som en del af en samlet ungdomspolitik i kommunen. Ligeledes skal det tilstræbes, at bredden i forhold til repræsentation sikres. Forslag Administrationen indstiller nedenstående til drøftelse og viderebehandling i BSU 1) Forslag til "Kommissorium for Ungeråd": Formål Ungerådet skal: sikre helhedstænkning og sammenhæng på hele ungeområdet sikre gensidig information mellem politikere, de unge og relevante aktører på ungeområdet sikre at de unge inddrages i beslutninger vedrørende forhold på ungeområdet sikre fremadrettet fokus på ungdomskultur, ungdomsliv, ungdomsjob være talerør og høringsorgan for Hørsholm unge Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 13

14 2) Administrationen foreslår, at arbejdsgruppen bestående af områdeleder / Nord ( for klubdelen) Manne Ljungberg, kons. ungdomsskoleleder Peter Theilmann og afdelingschef i SKIN, Marianne Kron, med udgangspunkt i ovenstående kommissorium afdækker mulighederne for hvem, der skal deltage i et ungeråd hvilke konkrete opgaver, som et sådant råd umiddelbart kan inddrages i hvordan ungerådet skal arbejde 3) Det endeligt udarbejde forslag forelægges til godkendelse i BSU på mødet den 17. juni 2008, med henblik på etablering af et ungeråd i august Sagsfremstilling Tidligere erfaringer har vist, at forskellige forhold vanskeliggør, at unge inddrages i en traditionel rådgivningsform. Dels er det svært at få de unge til at deltage, da de ofte synes, det er kedeligt og ikke ønsker at forpligtige sig for mere end et år ad gangen. Dels afspejler de unge, som indvilger i at deltage ofte ikke diversiteten i kommunens ungegruppe. Det er derfor væsentligt at medtænke disse erfaringer i forhold til kommissorium for Ungeråd Hørsholm. Der har tidligere været etableret ungeråd i Hørsholm, og disse råds funktionsperiode har været været af kortere varig, idet rådet har fungeret omkring konkrete personer og sager. Man bør således politisk overveje, i hvilken form et nyt ungeråd skal etableres. Ligeledes skal man være opmærksom på, at ungdomskulturen kan beskrives som en situationsbestemt kultur, dvs., at de unge venter til sidste øjeblik med at melde sig til noget - altså en mindre permanent kultur, end da der sidst blev oprettet et ungeråd. Den nuværende arbejdsgruppe vil i samarbejde med skolerne, gymnasiet, klubberne og ungdomsskolen søge at afdække de forskellige problematikker, der ligger i forhold til udbyttet af et ungeråd. Det bør sideløbende afklares, hvor stor en politisk involvering der er fra BSU - i andre kommuner er der f.x politisk deltagelse i ungerådet. Hvilke beslutninger kan de unge være med til at påvirke, og hvordan har BSU tænkt, at de i budgettet afsatte kr. skal bruges - til hvad og af hvem? Den samledes drøftelse bør ligge til grund for den endelige udformning af et ungeråd. Økonomi/personale Der er afsat kr pr. år i overslagsårene til etablering og gennemførelses af aktiviteter i ungerådet Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 14

15 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU ønsker fornyet oplæg med baggrund i en inddragelse af de unge selv omkring form og indhold for et Ungeråd. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 15

16 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 23 Acadre sagsnr.: 08/7167 Journalnr.: Sagsforløb: A14 BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann specialundervisning, enkeltintegrerede Resume Administrationen forelægger forslag til visiteringer for specialundervisning i egen kommune for skoleåret 08/09, de såkaldt enkeltintegrerede børn. Administrationen visiterer timer 1 gang årligt til børn, der er integreret i de lokale folkeskoler Forslag Administrationen foreslår at, Forslag til visiteringer tages til efterretning Sagsfremstilling Administrationen forelagde i februar måned forslag til visiteringer af børn til specialundervisning på specialskoler udenfor kommunen for BSU. BSU tog administrationens forslag til visiteringer til efterretning. Børn og Unge har nu i et samarbejde med SKIN visiteret timer til de enkelt integrerede børn. I dette skoleår er der 42 børn, der er enkeltintegrerede. I skoleåret 08 og 09 er der efter en samlet faglig vurdering nuværende 36 børn med skønnet behov for specialundervisning, udover hvad skolerne selv har midler til. Derudover vurderes det, at 1-2 børn bør visiteres til Slusens eksterne tilbud. Omkostningen til den enkelte lærertime er forhøjet. Afregningen af timerne baseres på KLs beregningsmodel for mellemkommunale betalinger for specialklasser og støttetimer efter folkeskoleloven. Modellen tager afsæt i en gennemsnitlig grundløn, tillæg og pension. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 16

17 Pædagogtimerne er beregnet på en gennemsnitlig pædagogmedhjælper løn. BSU fastlagde i 06 serviceniveauer for specialundervisninger. Omkostningerne for de enkeltintegrerede børn udgør kr kr. I skoleåret 07/08 udgjorde omkostningen kr. Økonomi/personale Budgettet til specialundervisningen samlet set (specialundervisning i specialskoler og enkelt integrerede børn) kan ikke holdes i Det forventes ligeledes heller ikke, at de ekstra store udgifter på områder kan indeholdes i det samlede budget for politikområde 34, som det lykkedes i det netop afsluttede regnskabsår. Den forventede overskridelse af budgettet forelægges i budgetrevision 3, når der er et mere præcist billede af overskridelsen. Noter til bilag Oversigt over forslag til visiteringer af timer til børn, der er enkeltintegrerede i Hørsholm kommune medbringes på mødet med en økonomisk beregning. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU tog redegørelsen for visiteringerne til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 17

18 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 24 Acadre sagsnr.: 08/7158 Journalnr.: Sagsforløb: Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune A14 BSU-ØU-Kommunalbestyrelsen - Åben sag Sagsbehandler: Hanne Deichmann Farvergården ændring i antal pladser Resume Hørsholm og Karlebo kommuner oprettede i 1995 i fællesskab og med amtets tiltræden en døgninstitution for børn og unge under 18 år. Døgninstitutionen blev oprettet i henhold til den daværende bistandslov 96. Efter kommunalreformen er aftalen mellem Hørsholm og Fredensborg kommuner indgået jf. servicelovens 67, stk. 1. Sammenlægningsudvalget for Fredensborg og Karlebo kommune godkendte den , at det kommunale samarbejde med Hørsholm kommune vedrørende Farvergården fortsætter indtil videre til udgangen af Hørsholm Kommune godkendte aftalen i kommunalbestyrelsen den Forslag Administrationen foreslår, at forslaget om nedskrivningen af Hørsholms andel af pladser på Farvergården godkendes Sagsfremstilling I 2007 har der været drøftelser mellem Fredensborg og Hørsholm kommuner om fordelingen af pladserne på Farvergården. Den gældende aftale fastlægger en ligelig fordeling på 6 pladser til hver kommune. Forbrugsmønsteret har imidlertid ikke svaret til denne fordeling. Fredensborg har således forbrugt flere pladser og Hørsholm har forbrugt 3-4 årspladser. Hørsholm har derfor rejst ønsket om en nedskrivning af antal pladser til 4 helårspladser, således at en fremtidig fordeling ville være 8 pladser til Fredensborg og 4 pladser til Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 18

19 Hørsholm. Dette vurderes være en mere reel afspejling af kommunernes størrelser og forbrugsmønstre. Drøftelserne har været aktualiseret af den ny situation efter kommunalreformen, hvor salget af pladser til andre kommuner har ændret sig, og pladserne primært anvendes alene af Hørsholm og Fredensborg kommuner. Der er enighed i Farvergårdens bestyrelse i forhold til at ændre den nuværende aftale. Det foreslås, at aftalen ændres fra januar 08. Økonomi/personale Nedskrivningen af pladser fra 6 til 4 vil betyde, at Hørsholm kommune hæfter for 1/3 del af Farvergårdens driftbudget frem for den nuværende fordeling på halvdelen af driften. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan anbefale forslaget om nedskrivning af pladser på Farvergården. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 19

20 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 25 Acadre sagsnr.: 08/1804 Journalnr.: Sagsforløb: Ø02 BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Caglayan Årsplan 2008 Profiler for selvbærende enheder Resume Der foreligger profiler for 2008 fra de selvbærende enheder på Børne- og skoleudvalgets område. Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune har udarbejdet en årsplan. En del af årsplanen er at udarbejde en profil som forelægges til orientering for fagudvalgene. Profilen præsenterer de selvbærende enheder og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Forslag Det foreslås at Børne- og skolesudvalget tager profilerne til efterretning Sagsfremstilling Alle selvbærende enheder i Hørsholm Kommune udarbejder en årsplan. Årsplanen er primært et administrativt udviklingsredskab, hvor der er fokus på, hvilken vej den selvbærende enhed vil udvikle sig. Dette sker indenfor rammerne af de politiske mål fra Kommunalbestyrelsen og de tværgående mål, som direktionen har besluttet. Udvalget skal i første omgang orienteres om de selvbærende enheders profil. Målopfølgningen behandles politisk i maj 2008 og udviklingsplanen er til administrativt brug. Årsplanen består af tre dele: Profil Her præsenterer de selvbærende enheder kort sig selv og redegør for deres udviklingsperspektiver og særlige indsatsområder. Profilen skal til orientering Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 20

21 i det politiske udvalg i marts Målopfølgning Her evaluerer de selvbærende enheder, om de har nået målene. Målopfølgningen har til formål at danne udgangspunkt for tilbagemeldinger til politikerne og direktionen. Målopfølgningen på de politiske mål vil indgå i regnskabsberetningen for 2007, som behandles politisk i maj Udviklingsplan De selvbærende enheder beskriver, hvilke egne mål som de vil arbejde med i det kommende år. I udviklingsplanen fremgår det hvordan de selvbærende enheder vil arbejde med de politiske mål og de tværgående mål. Udviklingsplanen er til administrativt brug. Bilag - Profil 2008 Breeltegården - Profil 2008 Ahornhuset - Profil 2008 Mariehøj - Profil 2008 Gyngehesten - Profil 2008 Jægerhuset - Profil 2008 Æblegården - Profil 2008 Vallerød Skole - Profil 2008 Usserød Have - Profil 2008 Hørsholm Skole - Profil 2008 Stampen - Profil 2008 Selmers Børnehus - Profil 2008 Børnegården Alsvej - Profil 2008 Område Nord - Profil 2008 FK ÅFC - Profil 2008 Dagplejen - Profil 2008 Børn og Unge - Profil 2008 Breeltegården - Profil 2008 Usserød skole - Profil 2008 Rungsted skole - Profil 2008 Løvehuset - Profil 2008 Vallerød - Profil 2008 skovvænget - Profil 2008 Slusen - Profil 2008 ÅVB - Profil 2008 Ungdomssskolen - Profil 2008 Hørsholm Børnegård - Profil 2008 Lions - Profil 2008 Møllehuset - Profil 2008 Ulvemosehuset Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 21

22 - Profil 2008 SKIN - Profil 2008 Tandplejen Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU havde som eksempler inviteret daginstitutionsleder for Selmers Børnehus, Benthe Hansen og skoleinspektør for Vallerødskolen, Michael Geilager, til at redegøre for og uddybe egne institutioners profiler. BSU tog de samlede profiler til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 22

23 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 26 Acadre sagsnr.: 08/2512 Journalnr.: Sagsforløb: S01 BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Annet-Tine Kristensen Budget , perspektivnotater på Børne- og Skoleudvalgets område Resume Perspektivnotater budget forelægges udvalget til orientering Forslag Administrationen foreslår Børne- og Skoleudvalget: at perspektivnotaterne tages til efterretning. Sagsfremstilling I den politiske evaluering blev der udtrykt ønske om, at perspektivnotaterne bliver sendt til orientering på fagudvalgene inden afholdelse af Kommunalbestyrelsens strategi- og budgetkonference i april Bilag - Perspektivnotater pol. 30 børn og unge Perspektivnotat, politikområde 33 - Perspektivnotat, politikområde 34 - Perspektivnotat, politikområde 31 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU tog perspektivnotaterne til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 23

24 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 19 Åben 30 Institutioner for børn og unge mål- og økonomiopfølgning Åben Bilag 1 overførsler efter reglerne for totalrammestyring Åben Bilag 1 - Timefordelingsplan XLS Åben Profil 2008 Breeltegården Åben Perspektivnotater pol. 30 børn og unge Åben Profil 2008 Ahornhuset Åben Profil 2008 Mariehøj Åben Profil 2008 Gyngehesten Åben Profil 2008 Jægerhuset Åben Profil 2008 Æblegården Åben Profil 2008 Vallerød Skole Åben Profil 2008 Usserød Have Åben Profil 2008 Hørsholm Skole Åben Profil 2008 Stampen Åben Profil 2008 Selmers Børnehus Åben 31 Undervisning mål- og økonomiopfølgning Åben Bilag 2 overførsler ud over reglerne for totalrammestyring Åben Bilag 2 - Timefordelingsplan XLS Åben Profil 2008 Børnegården Alsvej Åben Perspektivnotat, politikområde Åben Profil 2008 Område Nord Åben Profil 2008 FK ÅFC Åben Profil 2008 Dagplejen Åben Profil 2008 Børn og Unge Åben Profil 2008 Breeltegården Åben Profil 2008 Usserød skole Åben Profil 2008 Rungsted skole Åben Profil 2008 Løvehuset Åben Profil 2008 Vallerød Åben Profil 2008 skovvænget Åben 33 Børn og unges sundhed Mål og økonomiopfølgning Åben Bilag 3 anlægsoverførsler Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 24

25 21 Åben Bilag 3 - Timefordelingsplan XLS Åben Profil 2008 Slusen Åben Perspektivnotat, politikområde Åben Profil 2008 ÅVB Åben Profil 2008 Ungdomssskolen Åben 34 Børn og unge med særlige behov - Mål og økonomiopfølgning Åben Tabel til Overførselspunkt BSU Åben Profil 2008 Hørsholm Børnegård Åben Perspektivnotat, politikområde Åben 30 Institutioner for børn og unge - anlægsoversigt Åben Profil 2008 Lions Åben 31 Undervisning - anlægsoversigt Åben Profil 2008 Møllehuset Åben Tabel regnskasspunkt BSU Åben Profil 2008 Ulvemosehuset Åben Profil 2008 SKIN Åben Profil 2008 Tandplejen Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 25

26 Børne- og Skoleudvalgets møde Tirsdag den 01. april 2008 Michael Medom Hansen (V) Jens Frederiksen Camilla Kann Fjeldsøe Anders Borgen Lars Høgh Hansen Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 26

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 27.03.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011 på Børne- og Skoleudvalgets område

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 19.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 26.4.2016 Tirsdag 26.04.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Dispensation af timetal for specialundervisningstilbud 2 Velfærd frem for mursten, orientering inden

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.01.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Ny chance til alle 3. kvartal 2007 2 Status på vejlednings-

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 31.01.2012 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Mål- og Rammeaftale 2012, BOV og DOS 3 Udbud af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 28. oktober 2008 Tirsdag 28.10.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Etablering af ny daginstitution på "Breeltetrekanten"

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 10 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Rotationsprojekt og kompetenceudvikling i inklusion

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder møde Mandag 3-10-2011 kl. 17.00 19.00 i Svaneke Mødet indledes med en kort rundvisning i den renoverede SFO Dagsorden Beslutningsprotokol Tilstede: Peter, Jens,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Mandag 23.02.2009 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010-2013 - Orientering om tids- og arbejdsplan

Læs mere

Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1

Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1 Skole- og Uddannelsesudvalget tirsdag den 5. oktober 2010, kl. 8:00 på Grantofteskolen i mødelokale 1 Åbent møde Tilstede Michael Krautwald-Rasmussen (A) - formand Heidi S. Kristensen (A) - næstformand

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Solhuset Tirsdag 25.02.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om dagtilbudsområdet i Hørsholm 3 Orientering vedrørende

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 7. juni 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: mødelokalet 1.sal Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 7. juni 2005, kl. 13:00 Åben sag: 426. Efterretning Åben sag: 427. Arbejdstilsyn på ældrecentrene

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

REFERAT. Deltagerne, Nordfyns Kommune Familieafdelingen UDARBEJDET AF: Flemming Dahlqvist/Kurt Rene Eriksen

REFERAT. Deltagerne, Nordfyns Kommune Familieafdelingen UDARBEJDET AF: Flemming Dahlqvist/Kurt Rene Eriksen REFERAT EMNE: Skolebestyrelsesmøde SKOLE / INSTITUTION: Søndersøskolen MØDEDATO: 16. april 2008, kl. 19.00 OBS: Skolebestyrelsen mødes 17.30 til årsberetning. Efter årsberetningen serveres mad og derefter

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser

Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser Bilag 2 til Masterplan 2015-2019 på specialundervisningen: Igangværende indsatser marts 2015 Denne masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Tilstedeværende: Jacob Mark (F) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Ertugrul Vural (A) udvalgsmedlem Helle Poulsen (V)

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 26.03.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2008 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3

Læs mere

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal

Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 335 Offentligt 15. august 2011 Metode bag opgørelse af skolernes planlagte undervisningstimetal Af Katja Behrens Indledning Opgørelsen af de planlagte undervisningstimetal

Læs mere

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Af Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen Sammenfatning Flere skoler planlægger i den tre-årige periode 2010-2012 med et timetal, der overholder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003. Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16. FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 21-05-2003 Mødedato: 21-05-2003 Mødetidspunkt: kl. 14.30-16.30 Mødested: B101 Ingen # 306770/22-05-2003 21-05-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Hørsholm Bibliotek - Store mødelokale Onsdag 01.10.2008 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ansøgning om økonomisk støtte til drift af Lytteposten 3

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget 11. december 2013 Børne- og Undervisningsudvalget Referat Møde: 11. december 2013 kl. 16:30 Sted: Mødelokale 2A / Bad Salzungen Side 1 af 15 Pkt. Side 121 Meddelelser fra formanden 3 122 Meddelelser fra

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16. Mødedato: 04. oktober 2006 Mødelokale: Mødelokale 205, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 16.00 Fraværende: Jens Andresen med anmeldt forfald. Gruppemøder: 04. oktober 2006

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere